Pensioen: de basisprincipes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen: de basisprincipes"

Transcriptie

1 Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst schetsen we de grote lijnen van het Generatiepact. Het Generatiepact reikt veel verder dan alleen maar de eindeloopbaanproblematiek. Het wil meer jongeren en vijftigplussers aan het werk krijgen, de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt verhogen, vervroegd stoppen met werken ontmoedigen, langer werken aanmoedigen, de sociale uitkeringen sneller aanpassen aan het welvaartspeil en de financiering van de sociale zekerheid versterken. Hoe dit concreet zal gebeuren en welke gevolgen dat voor u heeft, leest u in dit en het volgende hoofdstuk. Wanneer kan ik met pensioen? Sinds 1 januari 2004 wordt het wettelijk pensioen voor werknemers en voor zelfstandigen automatisch toegekend zodra ze de pensioenleeftijd bereiken. Het rustpensioen gaat normaal in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de normale pensioenleeftijd bereikt. Voor mannen is dat 65 jaar. Voor vrouwen was dat tot voor kort 60 jaar, maar de pensioenleeftijd wordt voor hen geleidelijk opgetrokken tot eveneens 65 jaar. Tot 1 januari 2009 is een overgangsregeling van kracht. * We beperken ons hier tot de regeling voor werknemers en zelfstandigen. De regeling voor ambtenaren verschilt op nogal wat punten en kent ook tal van uitzonderingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Pensioendienst voor de overheidssector (zie pag. Overgangsregeling normale pensioenleeftijd voor vrouwen Pensioen gaat in Vereiste leeftijd tussen en vanaf Vervroegd pensioen op 60 jaar is mogelijk, maar u moet dan wel kunnen aantonen dat u een minimaal aantal jaren van uw loopbaan (inclusief de gelijkgestelde jaren, zie pag. 26 voor werknemers en pag. 28 voor zelfstandigen) achter de rug hebt. Sinds 2005 bedraagt de minimumloopbaan 35 jaar. Bij zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan, wordt voor elk jaar vervroeging een procentuele vermindering ingehouden op het pensioenbedrag, en dat zolang ze nog een pensioen krijgen. Deze boete bestaat niet voor werknemers. De vermindering werd niet toegepast wanneer een zelfstandige tussen 2003 en 2005 met pensioen ging en een volledige beroepsloopbaan had van 45 jaar (43 voor vrouwen). Sinds 2006 volstaat een beroepsloopbaan van 44 jaar om aan de vermindering te ontsnappen. Vervroegde pensionering zelfstandigen: procentuele vermindering Leeftijd Man Vrouw 60 jaar -25% -18% 61 jaar -18% -12% 62 jaar -12% -7% 63 jaar -7% -3% 64 jaar -3% 23

2 Brugpensioen in één oogopslag Minimumleeftijd Te bewijzen loopbaan in jaren Algemene regel 60 jaar Mannen 30 jaar (vanaf 2008) 35 jaar (vanaf 2012) Vrouwen 26 jaar (vanaf 2008) 28 jaar (vanaf 2012) 30 jaar (vanaf 2016) 32 jaar (vanaf 2020) 34 jaar (vanaf 2024) 35 jaar (vanaf 2028) Langere loopbaan 58 jaar Mannen 35 jaar (vanaf 2008) 37 jaar (vanaf 2010) 38 jaar (vanaf 2012) Vrouwen 30 jaar (vanaf 2008) 33 jaar (vanaf 2010) 35 jaar (vanaf 2012) 38 jaar (vanaf 2014) Zwaar beroep 58 jaar 35 jaar + een zwaar beroep* gedurende minstens 5 jaar in de laatste 10 jaar of minstens 7 jaar in de laatste 15 jaar Specifieke belastende beroepen 56 jaar - arbeidsongeschikte bouwvakkers: 33 jaar, waarvan minstens 10 jaar in de bouw; - alle werknemers: 33 jaar, waarvan minstens 20 jaar in ploegen met nachtarbeid. Bijkomende voorwaarde: de regeling moet vastgelegd zijn in een cao die elke twee jaar verlengbaar is. Specifieke regelingen 55/56/57 jaar 38 jaar (tot 2010), daarna wordt de minimumleeftijd opgetrokken tot 56 jaar vanaf 2011; 57 jaar vanaf 2013; 58 jaar vanaf De regeling geldt onder andere in de sectoren metaal, chemie en glas. Bestaande regelingen zijn verlengbaar voor maximaal 3 jaar. Er mogen geen nieuwe regelingen worden gemaakt. * In de Nationale Arbeidsraad wordt een lijst van zware beroepen opgemaakt. Werken in wisselende ploegen is alvast erkend als zwaar beroep. Brugpensioen Vervroegd pensioen mag u niet verwarren met brugpensioen. Brugpensioen is een specifieke vorm van werkloosheid. U kunt met brugpensioen als u wordt ontslagen en beantwoordt aan bepaalde vereisten met betrekking tot leeftijd en loopbaan. Tevens bestaan er specifieke regelingen voor bepaalde sectoren en voor werknemers van bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. Het Generatiepact brengt enkele belangrijke wijzigingen in het brugpensioen aan. 24 Brugpensioen is interessanter dan vervroegd pensioen omdat u een werkloosheidsuitkering krijgt die wordt berekend op het laatste loon. Bij vervroegd pensioen wordt het pensioenbedrag berekend over de hele loopbaan. Als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wordt de werkloosheidsuitkering van ontslagen werknemers bovendien verhoogd met een aanvullende vergoeding, waarvoor in bepaalde gevallen zelfs een belastingvermindering wordt toegekend. Bruggepensioneerden kunnen níét vervroegd met pensioen, maar moeten tot de normale pensioenleeftijd (65 jaar) in brugpensioen blijven. Dat betekent wel dat de jaren in brugpensioen meetellen voor de berekening van de loopbaan.

3 1 De algemene regel De belangrijkste wijzigingen van het Generatiepact hebben betrekking op de leeftijd en de loopbaanvereisten. Een werknemer die na zijn zestigste verjaardag werkloos wordt, kan met brugpensioen als hij een loopbaan van minstens 30 jaar (mannen) of 26 jaar (vrouwen) heeft. Deze loopbaanvereiste wordt in de toekomst opgetrokken tot 35 jaar. Brugpensioen op 58 jaar blijft mogelijk voor wie een langere loopbaan heeft gehad en voor wie een zwaar beroep heeft uitgeoefend. Vroeger met brugpensioen gaan, blijft ook mogelijk voor sommige belastende beroepen en in bepaalde sectoren. De details van al deze uitzonderingen vindt u in bijgaand overzicht. Voor de volledigheid vermelden we nog even dat er ook een regeling voor halftijds brugpensioen bestaat. Omdat die erg ingewikkeld is en zelden wordt gebruikt, gaan we daar niet verder op in. Onderneming in herstructurering of in moeilijkheden Ook voor werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden, die getroffen worden door een collectieve opzegging, blijft een vervroegde brugpensionering op 50, 52 of 55 jaar mogelijk. Vereist is een loopbaan van 20 jaar als werknemer, of van 10 jaar in dezelfde sector. Bovendien moet de betrokkene minstens 1 jaar anciënniteit hebben in het bedrijf, de brugpensioenleeftijd bereikt hebben en zes maanden actief deelnemen aan een tewerkstellingscel. Ook moet hij als bruggepensioneerde tot zijn 58e beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en mag hij een passend werk of passende opleiding niet weigeren op straffe van een tijdelijke of definitieve schorsing. Ten slotte moet de werkgever de verlaging van de brugpensioenleeftijd expliciet aanvragen én moet hij met de vakbonden een sociaal plan opstellen. Andere regelingen Bij de Canada Dry-regeling krijgt een ontslagen werknemer boven op zijn werkloosheidsuitkering een extra toeslag van zijn werkgever, zodat zijn inkomen op hetzelfde peil blijft als voor zijn ontslag. Tot eind 2005 werd deze aanvulling beschouwd als een werkloosheidsuitkering en werd er een belastingvermindering voor toegekend. Voor regelingen die zijn ingegaan sinds 1 januari 2006 wordt de aanvulling beschouwd als loon, wat fiscaal veel minder interessant is. Er zijn niet alleen maatregelen om vroegtijdig stoppen met werken tegen te gaan, 50-plussers worden ook aangespoord om langer aan het werk te blijven. Werknemers en zelfstandigen die van hun 62e (of na een loopbaan van 44 jaar) tot hun 65e blijven werken, krijgen een pensioenbonus, dat wil zeggen een blijvend hoger pensioen vanaf de pensionering. De verhoging bedraagt 52 euro per maand voor wie één jaar (zelfstandigen: vier kwartalen) langer werkt, 104 euro voor wie twee jaar (acht kwartalen) langer werkt en 156 euro voor wie drie jaar (twaalf kwartalen) langer werkt. Voor zelfstandigen worden deze verhogingen omgerekend naar het aantal kwartalen dat ze langer hebben gewerkt. Wie bijvoorbeeld maar aan twee kwartalen komt, zal een verhoging van 26 euro per maand krijgen. De pensioenbonus geldt voor rustpensioenen die van start gaan vanaf 1 januari 2007, en wordt berekend op basis van de langer gewerkte periode vanaf 1 januari

4 De 6 stappen voor de berekening van uw pensioen kort samengevat: Berekening van het wettelijk pensioen voor werknemers Het bedrag van het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van - de loopbaan, - het beroepsinkomen, - de gezinssituatie. Uw loopbaan U geniet pensioenrechten voor maximaal 45 loopbaanjaren. Voor vrouwen was dat vroeger 40 jaar, maar door de overgangsregeling voor de pensioenleeftijd bedraagt dat maximum momenteel 44 voor wie met pensioen gaat tussen 1 januari 2006 en 31 december Vanaf 2009 wordt het opgetrokken tot 45. Stap 1 Tel uw aantal loopbaanjaren. Stap 2 Neem uw loon (reëel, fictief) voor elk loopbaanjaar, rekening houdend met een plafond. Stap 3 Indexeer en herwaardeer deze lonen; houd daarbij eventueel al rekening met het minimumrecht per loopbaanjaar. Stap 4 Deel deze lonen door 45 (mannen) of 44 (vrouwen dit cijfer wordt opgetrokken tot 45 in 2009 zie ook pag. 23). Stap 5 Neem van deze bedragen telkens 75% (gezinspensioen) of 60% (alleenstaandenpensioen). Stap 6 Tel deze bedragen samen en u hebt uw brutojaarpensioen. Dit kan eventueel worden verhoogd door toepassing van het minimumpensioen. Het jaar waarin uw pensioen ingaat, wordt níét meegerekend. De volgende periodes (de 'gelijkgestelde periodes') worden onder bepaalde voorwaarden wél meegeteld bij het berekenen van de beroepsloopbaan: - vakantiedagen, - onvrijwillige werkloosheid en beroepsopleiding, - brugpensioen, - loopbaanonderbreking, - militaire of burgerdienst, - ziekte of invaliditeit, - periodes van arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, - geregulariseerde studieperiodes, - erkende stakingsperiodes. Als u in totaal meer dan 45 (voor mannen), respectievelijk 44 jaar (voor vrouwen) hebt gewerkt, worden de minst voordelige jaren (dat wil zeggen de jaren waarin 26 uw pensioenrechten het laagst waren) bij de berekening van uw pensioen geschrapt. Deze beperking op het maximale aantal loopbaanjaren dat bij de berekening van uw pensioen wordt meegerekend, geldt ook als u bijvoorbeeld als bediende en tegelijkertijd als zelfstandige hebt gewerkt. Peter (65) gaat dit jaar met pensioen en heeft een volledige loopbaan van 45 jaar als bediende achter de rug. Tijdens die periode werkte hij bovendien 5 jaar als zelfstandig boekhouder. Voor de berekening van zijn pensioen zal alleen rekening worden gehouden met zijn 45 beroepsloopbaanjaren als bediende, want die zijn het voordeligst. Dat betekent wel dat hij voor de bijdragen die hij als zelfstandige heeft betaald, geen extra pensioen krijgt uitgekeerd.

5 3 Uw loon en uw gezinssituatie Voor elk jaar van uw loopbaan wordt een bepaald bedrag genomen. Voor werknemers is dit bedrag het brutoloon of, voor de gelijkgestelde periodes, een fictief loon. Het loon waarmee rekening zal worden gehouden in de pensioenberekening wordt beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Per 1 januari 2007 bedroeg dat bijvoorbeeld ,27 euro. Is uw loon hoger dan dit bedrag, dan wordt met het gedeelte boven dit plafond geen rekening gehouden bij de berekening van uw pensioen. Deze jaarbedragen worden aangepast aan het indexcijfer dat geldt op de ingangsdatum van uw pensioen. Voor de jaren 1955 tot en met 1974 wordt het bedrag bovendien vermenigvuldigd met een welvaartscoëfficiënt. Op die manier worden de toen lagere lonen aangepast aan het huidige welvaartspeil. Deze welvaartscoëfficiënt wordt echter geleidelijk afgebouwd en zal geen effect meer hebben voor wie vanaf 2005 met pensioen ging. Al deze jaarbedragen worden telkens gedeeld door 45 (voor mannen) of 44 (voor vrouwen zie de overgangsregeling voor de pensioenleeftijd op pag. 23). Van deze bedragen krijgt u een bepaald percentage toegekend, afhankelijk van uw gezinssituatie. De tot deze percentages herleide jaarbedragen worden samengeteld en die som vormt uw jaarpensioen. Minima en vakantiegeld Voor een volledige loopbaan mag het rustpensioen niet onder een bepaald bedrag zakken. Dat bedrag wordt regelmatig aangepast en bedraagt sinds 1 oktober ,64 euro per maand voor een alleenstaandenpensioen en 1 104,20 euro per maand voor een gezinspensioen. U komt in aanmerking voor dit minimum bij minimaal twee derde van een volledige loopbaan. Bij een niet-volledige loopbaan wordt het bedrag wel omgerekend naar het aantal loopbaanjaren. Jaarlijks hebt u recht op vakantiegeld, maar niet tijdens het eerste jaar van uw pensionering en slechts gedeeltelijk tijdens het tweede jaar, namelijk pro rata van het aantal maanden dat u het eerste jaar met pensioen was. Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in mei en bedraagt maximaal 656,88 euro als u een gezinspensioen krijgt, en 525,50 euro* als u een alleenstaandenpensioen geniet. Deze bedragen mogen bovendien niet hoger liggen dan het pensioen dat u uitbetaald krijgt in de maand mei, anders worden ze herleid tot dat bedrag. Het gaat om brutobedragen, waarop u wellicht nog belastingen moet betalen. Als u in aanmerking komt voor een gezinspensioen, wordt 75% van elk jaarbedrag genomen. Een gezinspensioen krijgt u wanneer u gehuwd bent en u uw partner ten laste hebt (zie kaderstuk pag. 31). In andere gevallen krijgt u een alleenstaandenpensioen, waarvoor het percentage 60% bedraagt. Het is goed mogelijk dat twee gehuwde partners elk een alleenstaandenpensioen krijgen. Als u op het ogenblik van uw pensionering een brugpensioen of een uitkering wegens werkloosheid of ziekte geniet, krijgt u vanaf het eerste jaar uw volledige vakantiegeld. * Bedragen op

6 28 Marc heeft 30 loopbaanjaren als werknemer en krijgt een alleenstaandenpensioen. Zijn pensioen komt bij de gewone berekening uit op bruto 452,41 euro per maand. Hij kan daardoor aanspraak maken op het wettelijk minimum. Omdat hij geen volledige loopbaan heeft, wordt het minimumbedrag omgerekend naar zijn specifieke loopbaan van 30 jaar. In zijn geval levert dat het volgende resultaat op: 883,64 x 30/45 = 589,09 euro per maand. Berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen Ook voor zelfstandigen wordt het bedrag van het wettelijk pensioen berekend op basis van - de loopbaan, - het beroepsinkomen, - de gezinssituatie. Uw loopbaan U geniet pensioenrechten voor maximaal 45 loopbaanjaren. Voor vrouwen was dat vroeger 40 jaar, maar door de overgangsregeling voor de pensioenleeftijd (zie pag. 23) bedraagt dat maximum momenteel 44 voor wie met pensioen gaat tussen 1 januari 2006 en 31 december Daarna wordt het opgetrokken tot 45. Het jaar waarin uw pensioen ingaat, wordt níét meegerekend. Onder bepaalde voorwaarden worden de volgende periodes (de 'gelijkgestelde periodes') wél meegeteld bij het berekenen van de beroepsloopbaan: - militaire dienst of burgerdienst, - ziekte of invaliditeit, - periodes van arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, - geregulariseerde studieperiodes. Als u meer dan 45, respectievelijk 44 jaar hebt gewerkt, worden de minst voordelige jaren bij de berekening van uw pensioen geschrapt. Deze beperking op het maximale aantal loopbaanjaren dat bij de berekening van uw pensioen wordt meegerekend, geldt ook als u bijvoorbeeld als ambtenaar en tegelijkertijd als zelfstandige hebt gewerkt. Jozef (65) gaat dit jaar met pensioen en heeft een volledige loopbaan van 45 jaar als ambtenaar achter de rug. Tijdens die periode werkte hij bovendien 20 jaar als zelfstandig landmeterexpert. Voor de berekening van zijn pensioen zal alleen rekening worden gehouden met zijn 45 beroepsloopbaanjaren als ambtenaar, want die zijn het voordeligst. Dat betekent wel dat hij voor de bijdragen die hij als zelfstandige heeft betaald, geen enkele return krijgt. Zelfstandigen met minstens twee derden van een volledige loopbaan in hoofdberoep hebben recht op een pensioenbijslag. Wie een kortere loopbaan heeft, kan eventueel extra loopbaanjaren krijgen.

7 3 Uw bedrijfsinkomsten en uw gezinssituatie Voor elk jaar van uw loopbaan wordt een bepaald bedrag genomen. Voor zelfstandigen wordt voor de jaren vóór 1984 een forfaitair bedrag per jaar genomen dat voor iedereen hetzelfde is. Voor de jaren daarna worden de reële inkomsten genomen. Voor de gelijkgestelde periodes is dit een fictief inkomen. Het inkomen waarmee rekening zal worden gehouden in de pensioenberekening wordt beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor 2006 bedroeg dat bijvoorbeeld ,12 euro. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan wordt met het gedeelte boven dit plafond geen rekening gehouden bij de berekening van uw pensioen. Al deze jaarbedragen worden telkens gedeeld door 45 (voor mannen) of 44 (voor vrouwen). Van al deze bedragen krijgt u een bepaald percentage toegekend, afhankelijk van uw gezinssituatie. Als u in aanmerking komt voor een gezinspensioen, wordt 75% van elk jaarbedrag genomen. Een gezinspensioen krijgt u wanneer u gehuwd bent en u uw partner ten laste hebt (zie kaderstuk pag. 31). In andere gevallen krijgt u een alleenstaandenpensioen, waarvoor het percentage 60% bedraagt. Het is goed mogelijk dat twee gehuwde partners elk een alleenstaandenpensioen krijgen. De tot deze percentages herleide jaarbedragen worden samengeteld en die som vormt uw jaarpensioen. Minima en vakantiegeld Voor een volledige loopbaan mag het rustpensioen niet onder een bepaald bedrag zakken. Dat bedrag wordt regelmatig gewijzigd en bedraagt sinds 1 december ,29 euro per maand voor een alleenstaandenpensioen en 996,05 euro per maand voor een gezinspensioen. U komt in aanmerking voor dit minimum bij minimaal twee derde van een volledige loopbaan - het bedrag wordt dan wel omgerekend naar het aantal loopbaanjaren. Voor de berekening van de tweederdeloopbaan tellen vanaf 1 januari 1990 bij een gemengde loopbaan (bv. als zelfstandige en als werknemer) ook de jaren als werknemer mee. Wel wordt het pensioen slechts aangevuld tot het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (zie pag. 33). Martin heeft 30 loopbaanjaren als zelfstandige en krijgt een alleenstaandenpensioen. Zijn pensioen komt bij de gewone berekening op 328,46 euro. Hij kan daardoor aanspraak maken op het wettelijk minimum, in dit geval: 754,29 x 30/45 = 502,86 euro. Om de kloof tussen de werknemers- en de zelfstandigenpensioenen wat kleiner te maken, wordt het wettelijk minimumpensioen voor zelfstandigen sinds 2004 jaarlijks gemiddeld met 30 euro per maand verhoogd. Dat zal in december 2007 voor de laatste keer gebeuren. Verder was het de bedoeling om al in 2006 een eerste pensioenpijler bis in te voeren voor zelfstandigen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Voor deze eerste pijler bis zouden alle zelfstandigen verplicht een bepaald percentage van hun inkomen moeten afstaan. 29

8 De 5 stappen voor de berekening van uw pensioen kort samengevat: Stap 1 Tel uw aantal loopbaanjaren. Stap 2 Neem uw forfaits en uw bedrijfsinkomsten voor elk loopbaanjaar en het fictieve inkomen voor de gelijkgestelde periodes. Stap 3 Deel deze inkomens door 45 (mannen) of 44 (vrouwen dit cijfer wordt opgetrokken tot 45 in 2009 zie ook overgangsregeling op pag. 23). Stap 4 Neem van deze bedragen telkens 75% (gezinspensioen) of 60% (alleenstaandenpensioen). Stap 5 Tel deze bedragen samen en u hebt uw brutojaarpensioen. Dit kan eventueel worden verhoogd door toepassing van het minimumpensioen. Wat gebeurt er bij een scheiding? Echtscheiding Onder bepaalde voorwaarden kunnen ex-echtgenoten (zowel zelfstandigen als werknemers) aanspraak maken op een eigen rustpensioen als gescheidene. Dit pensioen wordt berekend op basis van de bezoldigingen van de ex-partner tijdens de huwelijksjaren. Van elk jaarloon wordt 62,50% bij de berekening meegeteld. De berekening gebeurt verder zoals beschreven op pag. 26 (werknemers) en pag. 28 (zelfstandigen). Het pensioen wordt berekend als een alleenstaandenpensioen, dus voor 60%. Het rustpensioen voor gescheidenen gaat in principe pas in op de normale pensioenleeftijd (65 voor mannen, momenteel 64 voor vrouwen). Het kan alleen vervroegd ingaan als de rechthebbende op hetzelfde moment zelf met pensioen gaat en dus naast het rustpensioen voor gescheidenen ook een rustpensioen op basis van zijn/haar eigen beroepsactiviteiten krijgt. Deze bijdragen zouden worden gekapitaliseerd en de opgebouwde reserve zou bij pensionering worden uitgekeerd als aanvullend pensioen. Of de eerste pijler bis er vooralsnog zal komen, is niet duidelijk. Het recht op een rustpensioen als gescheidene vervalt als u hertrouwt. U hebt er opnieuw recht op als dit nieuwe huwelijk wordt ontbonden door overlijden of echtscheiding. Slechts een kleine groep zelfstandigen heeft recht op vakantiegeld. Dat wordt uitbetaald in juli en kan hoogstens 20% van het pensioen van die maand bedragen, met een maximum van 112,70 euro voor een gezinspensioen en 90,17 euro voor een alleenstaandenpensioen*. Wie recht heeft op een minimumpensioen, krijgt geen vakantiegeld. Het gaat om brutobedragen, waarop u wellicht nog belastingen moet betalen. Feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed Bij de berekening van de pensioenen voor beide partners wordt uitgegaan van de situatie waarin ze nog samenwoonden. Een van de echtgenoten kan eventueel aanspraak maken op de helft van het gezinspensioen dat aan de andere echtgenoot wordt toegekend zodra die recht heeft op een rustpensioen. Hiervoor moet u wel een aparte aanvraag indienen. * Bedragen op

9 3 Wat als ik in het buitenland heb gewerkt? De regeling verschilt naargelang van het land waar u hebt gewerkt. Voor grensarbeiders is er bovendien een aparte regeling. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw gemeentebestuur of bij de Rijksdienst voor Pensioenen (zie pag. 86). Het gezinspensioen U krijgt een gezinspensioen als u gehuwd bent en uw partner: - geen vervangingsinkomen heeft; - geen wettelijk pensioen heeft; - een heel klein wettelijk pensioen heeft. Het pensioen van de partner moet met name kleiner zijn dan het verschil tussen het gezinspensioen dat u zou krijgen en het alleenstaandenpensioen dat u zou krijgen. Als het pensioen van uw partner een werknemerspensioen is, wordt dat automatisch geschrapt. Als het om een pensioen uit een andere regeling (bv. zelfstandigen) gaat, wordt het bedrag afgetrokken van het gezinspensioen. In ieder geval geldt voor u beiden altijd de meest voordelige oplossing: ofwel twee alleenstaandenpensioenen als die samen hoger liggen dan het gezinspensioen, ofwel een gezinspensioen als dat hoger is dan de som van uw twee alleenstaandenpensioenen; - geen of slechts beperkte beroepsinkomsten heeft. De beroepsinkomsten mogen niet boven de jaargrens van de toegestane arbeid voor gepensioneerden uitkomen (zie pag. 32). Hoe zit het met bijverdiensten? Gepensioneerden mogen bijverdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. U moet dat in principe wel altijd van tevoren aangeven bij de pensioendiensten. U vult dan een speciaal formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente. Ook moet u uw werkgever er via een aangetekend schrijven van op de hoogte brengen dat u pensioengerechtigd bent. De aangifteplicht geldt niet als u al 65 jaar bent, minstens één keer pensioen kreeg uitbetaald, en nog een activiteit als werknemer aanvat. Voor een beroepsactiviteit als zelfstandige na pensionering blijft de aangifteplicht voorlopig wel van kracht. Verder zijn er grenzen aan wat u mag verdienen. Als die grenzen worden overschreden met 15% of meer, wordt het rustpensioen dat jaar niet uitbetaald. Als de grenzen met een lager percentage worden overschreden, wordt dat percentage afgetrokken van het pensioenbedrag voor dat jaar. Houd er rekening mee dat een bijverdienste fiscaal sterk wordt afgeroomd. Om te beginnen betaalt u er belasting op tegen het gewone progressieve tarief van de personenbelasting. Daarnaast valt (een deel van) de belastingvermindering voor vervangingsinkomens (waartoe ook het pensioen behoort) weg. In de praktijk zal iemand met een pensioen hoger dan euro (alleenstaandenpensioen) of euro (gezinspensioen) na belastingen slechts 20 tot 30% van zijn bijverdienste overhouden. 31

10 Bijverdienen als werknemer De grenzen voor bijverdiensten van een werknemer hebben betrekking op het brutojaarinkomen. Onder werknemer wordt verstaan: arbeider of bediende met een arbeidsovereenkomst, of personen in een overheidsdienst of in een ander ambt. U behoudt uw pensioen als uw bijverdiensten niet hoger zijn dan de volgende bedragen*: Bijverdienen als zelfstandige De grenzen voor bijverdiensten van een zelfstandige hebben betrekking op het netto belastbaar beroepsinkomen. Dat is het bruto belastbaar beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en met eventuele beroepsverliezen en rekening houdend met een mogelijke verliescompensatie tussen echtgenoten en met eventuele vervangingsinkomsten (die worden erbij geteld). Als u gelijktijdig of achtereenvolgens bijverdient als werknemer en als zelfstandige, gelden de grenzen hieronder. Bij rustpensioen op de normale leeftijd - Met kinderlast ,00 euro - Zonder kinderlast ,20 euro Bij vervroegd rustpensioen - Met kinderlast ,37 euro - Zonder kinderlast 7 421,57 euro Uw pensioen wordt opgeschort vanaf de volgende bedragen: U behoudt uw pensioen als uw bijverdiensten niet hoger zijn dan de volgende bedragen*: Bij rustpensioen op de normale leeftijd - Met kinderlast ,98 euro - Zonder kinderlast ,35 euro Bij vervroegd rustpensioen - Met kinderlast 8 905,89 euro - Zonder kinderlast 5 937,26 euro Bij rustpensioen op de normale leeftijd - Met kinderlast ,00 euro - Zonder kinderlast ,58 euro Bij vervroegd rustpensioen - Met kinderlast ,23 euro - Zonder kinderlast 8 534,81 euro Uw pensioen wordt verminderd met een bepaald percentage Als uw inkomsten tussen de bedragen in bovenstaande tabellen liggen, wordt berekend met welk percentage de benedengrens (eerste tabel) is overschreden. Uw pensioen wordt met datzelfde percentage verminderd voor het desbetreffende jaar. * Bedragen geldig op Uw pensioen wordt opgeschort vanaf de volgende bedragen: Bij rustpensioen op de normale leeftijd - Met kinderlast ,18 euro - Zonder kinderlast ,25 euro Bij vervroegd rustpensioen - Met kinderlast ,77 euro - Zonder kinderlast 6 827,85 euro Uw pensioen wordt verminderd met een bepaald percentage Als uw inkomsten tussen de bedragen in bovenstaande tabellen liggen, wordt berekend met welk percentage de benedengrens (eerste tabel) is overschreden. Uw pensioen wordt met datzelfde percentage verminderd voor het desbetreffende jaar. * Bedragen geldig op

11 3 Kan ik twee pensioenen cumuleren? Als u als werknemer én als zelfstandige hebt gewerkt, kunt u voor beide activiteiten een rustpensioen genieten. Desondanks zult u in totaal nooit voor meer dan een volledige loopbaan pensioenrechten krijgen. Er wordt geen rekening gehouden met de jaren die u eventueel meer hebt gewerkt. Als er jaren wegvallen, zijn dat altijd de voor u minst voordelige. Voor de cumulatie van een rustpensioen met een overlevingspensioen (zie pag. 62) of met een pensioen als gescheidene gelden telkens specifieke beperkingen. Wat als ik geen recht op pensioen heb? Als u geen of een te laag pensioen hebt, kunt u aanspraak maken op de 'inkomensgarantie voor ouderen' (IGO). Deze IGO vervangt sinds 1 januari 2001 het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het verschil is dat het om een geïndividualiseerd recht gaat waarop iedereen vanaf een bepaalde leeftijd aanspraak kan maken, dat er minder strenge normen worden gehanteerd bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen, dat de basisbedragen hoger liggen en dat de inkomensgarantie zowel voor mannen als voor vrouwen vanaf 62 jaar wordt toegekend. Deze leeftijdsgrens wordt wel geleidelijk opgetrokken en zal vanaf 2009 op 65 jaar liggen. Door de belastinghervorming zijn er sinds het inkomstenjaar 2004 fiscaal geen verschillen meer tussen gehuwden en samenwonenden. Soms kan een huwelijk interessanter zijn dan samenwonen, bijvoorbeeld als een van de twee een heel klein pensioen heeft dat, samengeteld met het alleenstaandenpensioen van de partner, minder oplevert dan één gezinspensioen. Wat bij deeltijdse arbeid? De algemene regel is dat uw pensioen altijd in verhouding staat tot uw arbeidsprestaties. Met andere woorden: uw pensioen wordt berekend over het loon dat u als parttimer tijdens uw loopbaanjaren hebt verdiend. Als u als parttimer een aantal jaren werkloos was, krijgt u voor die periode een fictief loon toegekend pro rata van uw deeltijdse activiteiten voordien. In een aantal gevallen is er een voordeligere regeling, namelijk als u deeltijds bent gaan werken om niet werkloos te worden of in het kader van arbeidsherverdelende maatregelen. Wat gaat er van mijn pensioen af? Van pensioenen boven een bepaald inkomensplafond worden automatisch de bedrijfsvoorheffing (belastingen), de bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering en de zogenaamde solidariteitsbijdrage afgehouden. Hoe zit het met samenwonenden? Enerzijds heeft samenwonen geen invloed op de hoogte van het pensioen. Voor samenwonenden bestaat er namelijk geen regeling van een gezinspensioen, zij krijgen altijd een alleenstaandenpensioen. Anderzijds zal een pensioenuitkering ook niet worden verlaagd omdat u samenwoont. 33

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende.

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende. Gezinstoestand Datum: Met dit formulier worden u inlichtingen over uw gezinstoestand gevraagd om de afhouding inzake ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing te kunnen doen.

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012 Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 22 maart 2012 Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? Als werknemer kan je kiezen uit een waaier

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

8. Stoppen met werken

8. Stoppen met werken 8. Stoppen met werken De wetgeving in verband met pensioenen en brugpensioenen verandert voortdurend. Gaat u met (brug)pensioen, informeer u dan bij de BBTK en vraag welke voorwaarden van kracht zijn.

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Inlichtingen voor het bepalen van uw fiscale situatie

Inlichtingen voor het bepalen van uw fiscale situatie 1/5 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Departement Pensioenbetalingen Sociale en Fiscale Inhoudingen Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Inlichtingen voor het bepalen van uw fiscale situatie De inlichtingen

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN Welke bedragen mag uw cliënt jaarlijks inbrengen in zijn belastingaangifte? Heeft uw cliënt nog ruimte voor fiscaal langetermijnsparen?

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M:

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M: AANVRAAG OM TOESLAG Met het bijgevoegde formulier kun je aangeven dat je gezins onder de sgrens ligt voor een periode van minstens zes opeenvolgende maanden De periode die je aangeeft kan ten vroegste

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2008: regeling in de personenbelasting

Nieuwe Vlaamse belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2008: regeling in de personenbelasting Nieuwe Vlaamse af : regeling in de personenbelasting (inkomsten geldt een nieuwe Vlaamse voor al wie beroepsactief is en personenbelasting betaalt in een gemeente van het Vlaams Gewest. Deze stijgt geleidelijk

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie