De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector."

Transcriptie

1 Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid van nieuwe wetgeving als de vraag van de federale sociale partners om bepaalde maatregelen bij te sturen (te repareren), zorgden naast heel wat commotie ook voor heel wat onduidelijkheid. Nu de inhoud van die nieuwe wetgeving (onder andere de wetten van 28/12/2011 en 29/3/2012) een zekere stabiliteit heeft verkregen presenteert Voka met medewerking van SD Worx in een aantal afleveringen een overzicht van de belangrijkste maatregelen. In dit eerste artikel staan we stil bij de maatregelen gericht op langer werken. Langer werken 1. Het wettelijk rustpensioen De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. De nieuwe regels voor vervroegd pensioen In de eerste plaats wordt de leeftijd van het vervroegd pensioen verhoogd van 60 naar 62 jaar, tegelijkertijd moet men minimum 40 jaar gewerkt hebben om dat vervroegd pensioen aan te vragen. Nu is dat nog 35 jaar. In tegenstelling tot de andere Europese landen verhogen wij niet de wettelijke pensioenleeftijd, maar zijn wij met het vervroegd pensioen bezig. De maatregel gaat in voor pensioenen die aanvangen vanaf 1 januari Er is een overgangsperiode voorzien tot 2016, waarbij zowel de leeftijd als de minimumloopbaan geleidelijk worden verhoogd. Jaar Aantal jaren loopbaan leeftijd , , Beide voorwaarden leeftijd en aantal jaren loopbaan moeten tegelijkertijd vervuld zijn om recht te hebben op een vervroegd pensioen. 1

2 Een uitzondering op de nieuwe regels Er is een uitzondering voorzien voor de mensen die een lange loopbaan hebben, mensen die dus al langer gewerkt hebben dan 40 jaar. Zij zullen toch nog vroeger op pensioen kunnen gaan. Jaar Aantal jaren loopbaan leeftijd Nieuwe uitzonderingen als overgangsmaatregel De verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd naar 62 jaar gebeurt geleidelijk, maar voor de verhoging van het aantal jaren loopbaan is dat niet het geval. Tussen 2012 en 2013 maakt de loopbaanvoorwaarde een sprong van 3 jaar. Dat betekent dat mensen die in 2011 dachten in aanmerking te komen voor een vervroegd pensioen, het volgende jaar of een van de volgende jaren plots hun plannen doorkruist zagen. Sommigen zouden zelfs nooit met vervroegd pensioen kunnen gaan. Na stakingsacties van de vakbonden werden er een aantal bijkomende overgangsmaatregelen overeengekomen. De eerste overgangsmaatregel stond al in de wet van einde 2011, de tweede zal opgenomen worden in een programmawet, de zogenaamde reparatiewet, en wordt momenteel op de ministerraad besproken.de inhoud van deze bepalingen is wel al terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen; Onderstaande tekst baseert zich daar (gedeeltelijk) op. Eerste overgangsmaatregel: vastklikken van verworven rechten Wie in 2012 recht heeft op een vervroegd pensioen (aan de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar) behoudt dat recht ook na 2013, zelfs indien hij of zij dan niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Dit betekent dat de werknemers die in jaar zijn en 35 jaren loopbaan hebben, ook nog met vervroegd pensioen kunnen gaan in 2013, 2014, 2015 en verder.in plaats van 38 jaren beroepsloopbaan nodig te hebben in 2013 om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, volstaan voor hen 36 jaren. De algemene regel zal dus maar voor de eerste keer van toepassing kunnen zijn op de 60-jarige werknemers die in 2012 een loopbaan hebben van 34 jaar of minder Tweede overgangsmaatregel In deze overgangsmaatregel wordt er niet alleen afgeweken van de loopbaanvereiste, maar ook van de minimumleeftijd van 60 jaar. De uitzondering is namelijk van toepassing op werknemers die in 2012 tussen de 57 en 61 jaar oud zijn en minstens 31 jaar gewerkt hebben. 2

3 Onder het oude regime zouden deze werknemers met vervroegd pensioen kunnen gaan op het ogenblik dat ze 35 jaren gewerkt hebben en 60 jaar worden. De overgangsregeling bestaat er nu in dat ze maar twee jaar moeten wachten vooraleer ze op pensioen kunnen gaan. Een voorbeeld om dit te illustreren. We nemen een werknemer die op 31 december jaar oud is en 31 jaar gewerkt heeft. Volgens de oude regeling zou hij 60 jaar worden in 2015 en in jaar gewerkt worden, in In dat jaar had hij met vervroegd pensioen kunnen gaan, dus op 61 jaar. De overgangsregeling zegt nu dat hij maar twee jaar moet wachten. Hij zal dus pas met vervroegd pensioen kunnen gaan als hij 63 jaar is. In de nieuwe regeling had hij tot zijn 64 jaar moeten wachten, want pas dan zou hij de vereiste 38 jaren beroepsloopbaan bereikt hebben. Op dezelfde wijze kan er een tabel gemaakt worden voor alle leeftijden tussen 57 en 61 jaar, met een minimumloopbaan van 31 jaar. De tabel toont de verschillende stappen: de leeftijd van het vervroegd pensioen onder de oude regeling (zonder de wetswijzigingen dus), met toepassing van de overgangsregeling (oude regeling = twee jaar), en de situatie zoals deze zou geweest zijn onder de nieuwe regeling zonder de overgangsregeling. 3

4 31 december 2012 Leeftijd van vervroegd pensioen leeftijd loopbaan Oude regeling overgangsregeling Nieuwe regeling (hypothetisch) Zoals gezegd is deze overgangsregeling nog niet in wetteksten gegoten, de analyse is gebaseerd op de principes en voorbeelden die de Rijksdienst voor Pensioenen al bekend gemaakt heeft. Maar die kunnen in de definitieve wetteksten van de reparatiewet natuurlijk nog wijzigen of een andere interpretatie krijgen. 4

5 2. Het brugpensioen In de ons omringende landen bestonden er de vorige decennia gelijkaardige regelingen als ons brugpensioen. Die werden allemaal afgeschaft, om de rationele reden dat het doel ervan niet bereikt werd (meer jongere werknemers in de plaats van de oudere) en dat het stelsel niet meer betaalbaar wordt door de vergrijzing. In ons land wordt het brugpensioen niet afgeschaft, maar het verandert wel van naam. De benaming brugpensioen wordt vervangen door werkloosheid met bedrijfstoeslag. Deze wijziging werd bij wet ingevoerd en geldt voor alle andere rechtsbronnen. De toelatingsvereisten voor het brugpensioen worden (een beetje) strenger en de kost voor de werkgevers wordt sterk verhoogd. De leeftijd voor brugpensioen wordt verhoogd naar 60 jaar en de vereiste loopbaanjaren gaan ook naar 40 jaar. Dit is al gebeurd door een koninklijk besluit van einde december De ingangsdatum van deze wijziging verschilt naar gelang het bedrijf al-dan-niet gebonden is door een brugpensioen-cao. Bedrijven die gebonden zijn door een brugpensioen-cao. Bijna alle sectoren hebben nu een brugpensioen-cao vanaf de leeftijd van 58 jaar. Tot einde 2011 was de loopbaanvereiste daarbij 37 jaar werken voor de mannen en 33 jaar voor de vrouwen. Voor de bedrijven die nu al een brugpensioen hebben, zijn de nieuwe voorwaarden pas van toepassing vanaf In die sectoren worden loopbaanvereisten naar 40 jaar geleidelijk opgetrokken, en de leeftijd van 60 jaar gaat in op 1 januari Ook de verschillen in loopbaanvoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden geleidelijk uitgevlakt. Brugpensioen bestaande cao s op 58 jaar vanaf mannen vrouwen Brugpensioen bestaande cao s naar 60 jaar Zelfs als die cao s tegen 2015 inhoudelijk niet aangepast worden en nog steeds de leeftijd van 58 jaar vermelden, zal de wet (in casu het KB) als hogere rechtsbron die cao inhoudelijk wijzigen. Er is dus geen nieuwe cao nodig om de nieuwe voorwaarden in te voeren. Uiteraard is dat natuurlijk wel zeer aan te raden voor de duidelijkheid en om verwarring te voorkomen. Bedrijven die niet gebonden zijn door een brugpensioen-cao. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die niet onder een brugpensioen-cao vallen. Meestal omdat de sector niet actief is en dus geen cao s kan sluiten (bv de vzw s). Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen van bedrijven: de bedrijven die in 2012 voor de eerste maal een brugpensioen-cao gaan sluiten en zij die dat niet gaan doen. 5

6 Bedrijven die voor de eerste maal een brugpensioen-cao gaan sluiten Voor sectoren en bedrijven die nog geen brugpensioen-cao hadden en nu zo een cao voor de eerste keer sloten (bv. een vzw die nog niet eerder een eigen ondernemings-cao voor het brugpensioen gesloten had), gingen de nieuwe voorwaarden in op 1 januari Maar de verschillen betreffende loopbaanvoorwaarden tussen mannen en vrouwen verdwijnen pas na een periode van drie jaar. Nieuwe brugpensioen cao s: op 60 jaar vanaf mannen vrouwen Bedrijven die niet gebonden zijn door een brugpensioen-cao En dan hebben we nog de bedrijven die niet onder een sector vallen met een brugpensioencao en die zelf ook zo geen cao gaan sluiten. Op hen is ook een brugpensioenregeling van toepassing, namelijk die van nationale cao nr. 17. Daarin is de leeftijdsvereiste altijd al 60 jaar geweest. Maar de loopbaanvereiste is wel vrij gering, tot einde 2011 namelijk 30 jaar voor de mannen en 26 jaar voor de vrouwen. Vanaf 2012 is dat respectievelijk 35 en 28 jaar geworden. Die loopbaanvereiste stijgt nu ook naar 40 jaar vanaf Geen brugpensioen-cao s aanwezig Cao nr 17 van toepassing: op 60 jaar vanaf mannen vrouwen Al deze wijzigingen werden einde 2011 al ingevoerd. Niet door de wet, maar via een koninklijk besluit. Er is ook sprake van dat de leeftijd van 60 jaar naar 62 jaar zou gaan, maar daar is nog niets concreet over bepaald. 6

7 De uitzonderingen Op de bestaande regelingen van brugpensioen bestonden een aantal uitzonderingen, voor zware beroepen en lange loopbanen. Zij konden nog op een jongere leeftijd, of na een kortere loopbaan, in brugpensioen gaan. Een deel van die uitzonderingen viel ook onder de wijzigingen. Maar blijkbaar wil de regering daar op terug komen. De zware beroepen Werknemers met een zwaar beroep konden genieten van een afwijkend regime op het vlak van het brugpensioen. Een zwaar beroep is een tewerkstelling in wisselende ploegen, werken in onderbroken diensten en nachtarbeid. Zij kunnen met brugpensioen op 58 jaar en na een loopbaan van 35 jaar. Met hetzelfde koninklijk besluit van einde 2011 werd voorzien dat ook deze werknemers voortaan onder de nieuwe regels vallen: ze kunnen pas met brugpensioen gaan op 60 jaar en na een loopbaan van 40 jaar. De actie van de vakbonden heeft er echter voor gezorgd dat op die wijziging zal terug gekomen worden. Op de website van het Ministerie (FOD WASO) staat te lezen dat de verhoging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor werknemers met een zwaar beroep niet zou plaats vinden. Dat moet nog wel vertaald worden naar de regelgeving. De lange loopbanen Er bestaat ook een speciaal stelsel voor werknemers met een lange loopbaan. Werknemers die 40 jaar gewerkt hebben kunnen al op de leeftijd van 56 jaar in brugpensioen gaan. Dit systeem van vervroegd brugpensioen werd niet gewijzigd door het koninklijk besluit van december Door de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen, wordt dit systeem nog verlengd tot eind 2015 en zelfs nog wat versoepeld. Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moest de werknemer namelijk vóór zijn 17 de jaar 78 dagen gewerkt hebben. Die voorwaarde is nu geschrapt. Overgangsregeling: vastklikken van verworven rechten In tegenstelling tot de regeling van het vervroegd pensioen was hier geen overgangsregeling voorzien. Volgens de website van de FOD WASO zou er nu een gelijkaardig systeem komen waarbij de werknemer zijn opgebouwde rechten naar de toekomst behoudt. Een werknemer die op een bepaald ogenblik aan de voorwaarden voldoet om in brugpensioen te gaan, zal die rechten behouden indien hij blijft werken en de voorwaarden ondertussen verstrengen. Meer dan deze nogal vage formulering, is hier nog niet over bekend. Bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering Er zijn ook afwijkende regimes voorzien voor bedrijven die het economisch niet goed doen. Via een speciale erkenning kunnen dergelijke bedrijven hun werknemers op veel jongere leeftijd laten afvloeien met een brugpensioen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: de ondernemingen in herstructurering en de ondernemingen in moeilijkheden. Een onderneming in herstructurering is een bedrijf dat een collectief ontslag gekend heeft, of dat voor minstens 20% tijdelijke werkloosheid heeft moeten invoeren. Een bedrijf dat door de overheid erkend werd als zijnde in herstructurering, kon het brugpensioen al laten ingaan op 52 jaar. Die leeftijdsgrens van 52 werd nu verhoogd naar 55 jaar, en dit vanaf

8 Een onderneming in moeilijkheden is een bedrijf dat een bepaald niveau van verlies lijdt. Een bedrijf dat door de overheid erkend werd als zijnde in moeilijkheden, kon ook het brugpensioen laten ingaan op 52 jaar. Ook hier werd de leeftijdsgrens nu verhoogd naar 55 jaar, maar pas vanaf Afschaffen van het halftijds brugpensioen Er bestaat een stelsel waarbij de werknemer nog halftijds werkt en halftijds van een brugpensioen geniet. Concreet wordt het loon van de halftijds bruggepensioneerde aangevuld met een toeslag die bestaat uit een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt. Dat bijzondere stelsel wordt nu afgeschaft. Beperking van de gelijkstelling voor het rustpensioen. De werkloosheid met bedrijfstoeslag is zo interessant, omdat al de jaren dat een werknemer het statuut van werkloze met een bedrijfstoeslag (brugpensioen dus) heeft, gelijkgesteld worden voor de berekening van het rustpensioen. Dat betekent dat die jaren beschouwd worden alsof de werknemer verder is blijven werken, en aan zijn laatst verdiende loon. Iemand die 7 jaar werkloze is met bedrijfstoeslag (tussen zijn 58 en 65 jaar) wordt dus aanzien als iemand die ook deze 7 jaar heeft gewerkt voor zijn pensioen. Het spreekt vanzelf dat iedereen er belang bij heeft om in een statuut van werkloze met bedrijfstoeslag te stappen en niet met vervroegd pensioen te gaan; De wet kondigt aan dat hier wijzigingen gaan aan aangebracht worden. Die melding is wel in algemene termen gesteld en moet nog in een koninklijk besluit verder uitgewerkt worden, maar de website van de Rijksdienst voor Pensioenen geeft al wat meer details. Volgens de website zal de beperking van de gelijkstelling enkel betrekking hebben op de jaren werkloosheid met bedrijfstoeslag vóór de leeftijd van 60 jaar. Die gelijkstelling valt ook niet weg, maar wordt gereduceerd tot een berekening voor het minimumpensioen. Men zal in die periode enkel een pensioen opbouwen aan het minimumbedrag. De jaren tussen de 60 en 65 jaar blijven volledig gelijkgesteld. 3. Nieuwe werkgeversbijdragen voor de werklozen met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden) Tot voor enkele jaren waren de aanvullende vergoedingen die de werkgever moet betalen in een brugpensioenstelsel, vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Dat was logisch, want het gaat om een aanvulling bij een sociale zekerheidsuitkering (het deel van het brugpensioen dat de RVA betaalt), en dergelijke aanvullingen zijn vrij van RSZ. Er waren tot 1 april 2010 wel wat specifieke bijdragen, maar die waren forfaitair en zeer beperkt. Dat gold ook voor de canada dry s, of pseudobrugpensioenen. Een pseudobrugpensioen is het stelsel waarbij een werknemer op oudere leeftijd wordt ontslagen, maar nog niet aan de voorwaarden voldoet om op brugpensioen te gaan (leeftijd of aantal jaren beroepsactiviteit). Het komt voor dat de werkgever, bovenop de werkloosheidsuitkering, hier ook een aanvullende vergoeding betaalt, alsof het een echte bruggepensioneerde was. Dat bood nogal wat mogelijkheden om dure opzeggingsvergoedingen te optimaliseren. Vanaf 1 april 2010 moeten de werkgevers op die aanvullende vergoedingen nieuwe bijzondere bijdragen betalen voor de RSZ. Die bijdragen diversifiëren al naar gelang de leeftijd van de werkloze (in brugpensioen of pseudobrugpensioen). Hoe jonger de werkloze, hoe hoger de bijdragen zijn 1. 1 Deze reglementering is gekend onder de projectnaam van de RSZ: Decava. 8

9 In het begrotingsakkoord en het ontwerp van programmawet is nu voorzien dat deze bijdragen heel fors gaan stijgen. Niet alleen voor de werknemers die in de toekomst een werkloze wordt met bedrijfstoeslag (of canada dry ), maar ook voor alle lopende uitkeringen. Al naar gelang de ingangsdatum van het statuut van werkloosheid met bedrijfstoeslag/brugpensioen verschillen de bijdragen die de werkgevers zullen moeten betalen. Er zijn nu drie soorten van stelsels, met elk eigen bijzondere bijdragen: - de nieuwe stelsels, met een ontslag na 28 november 2011, die ingaan op 1 april 2012; - de oudere stelsels, met een ontslag na 15 oktober 2010, die zijn ingegaan na 1 april 2010; - de oudste stelsels, met een ontslag van vóór 16 oktober 2010 en die zijn ingegaan vóór 1 april In die bijzondere bijdragen wordt ook nog eens een verschil gemaakt al naar gelang het bedrijf tot profit sector of non-profit sector behoort. In wat volgt, staan we stil bij de bijzondere bijdragen volgens dit driedelige stelsel. De cijfers kunnen nog wijzigen, want de wet diverse bepalingen van 29 maart 2012 voorziet dat er bij koninklijk besluit kan van afgeweken worden (nog voor ze van kracht zijn geworden dus door de programmawet die nog in ontwerpfase zit). De nieuwe stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (WBT) vanaf 1 april 2012 Het gaat hier om de werknemers die ontslagen worden of werden na 28 november Hier loopt de bijdrage aan de RSZ op van 100% tot 25%, afhankelijk van de leeftijd. Er is een groot verschil in behandeling tussen de profit sector en de non-profit sector. Voor de profit sector Bijzondere bijdrage aan RSZ bij WBT Bijzondere bijdrage aan RSZ bij canada dry < 52 jaar 100% 100% 52 jaar < 55 jaar 95% 95% 55 jaar < 58 jaar 85% 85% 58 jaar < 60 jaar 55% 55% 60 jaar < 65 jaar 25% 38,82% Het gaat hier niet om een degressieve schaal. Dat betekent dat het percentage dat van toepassing is op een bepaalde leeftijd (bv 100% bijdrage indien de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkering betaalt van een 51-jarige ontslagen werknemer) steeds van toepassing blijft als de werknemer ouder wordt. De 100% van de leeftijd jonger dan 52 jaar blijft dus verschuldigd tot die werknemer 65 jaar wordt. Met de nieuwe maatregelen betreffende WBT zullen er echter niet veel werknemers meer zijn die kunnen ontslagen worden beneden de 60 jaar en die recht hebben op het statuut van WBT, maar wel des te meer in de situatie van een canada dry. 9

10 Voor de non-profit Bijzondere bijdrage aan RSZ bij WBT en canada dry < 52 jaar 10% 52 jaar < 55 jaar 9,5% 55 jaar < 58 jaar 8,5% 58 jaar < 60 jaar 5,5% 60 jaar < 65 jaar geen Hier bedragen de bijdragen aan de RSZ maar één tiende van die in de profit sector, tot aan 60 jaar. Boven die leeftijd zijn er zelfs geen bijdragen meer. Ten aanzien van de voorgaande periode(s) zie hieronder gaat het wel om een verdubbeling van de bijdragen. Daarenboven gaat het hier, in tegenstelling tot de profit sector, om degressieve percentages. Ze dalen dus met het stijgen van de leeftijd. Voor een werknemer die jonger is dan 52 jaar wanneer hij of zij ontslagen wordt, zal de werkgever een bijzondere bijdrage moeten betalen van 25% op de (mogelijke) aanvulling. Dat percentage daalt dan per leeftijdsschijf om 0% te worden op het ogenblik dat de werkloze met de aanvulling 60 jaar wordt. De oudere stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (WBT) die dateren van na 1 april 2010 Het gaat hier om de werknemers die ontslagen werden na 15 oktober Vanaf 1 april 2010 moesten de werkgevers hier al een bijzondere bijdrage betalen aan de RSZ. Die bijdragen gaan nu met 10% omhoog. De percentages verschillen al naar gelang het om een (oud) brugpensioen gaat of een canada dry en dan nog eens of het om de profit of non-profit sector gaat. Voor de profit sector De oude brugpensioenen Bijzondere bijdrage aan RSZ WBT Huidig Vanaf 1 april 2012 < 52 jaar 50% 55% 52 jaar < 55 jaar 40% 44% 55 jaar < 58 jaar 30% 33% 58 jaar < 60 jaar 20% 22% 10

11 60 jaar < 65 jaar 10% 11% Ook hier gaat het niet om degressieve schalen, maar om vaste percentages die niet meer dalen met het stijgen van de leeftijd De oude canada dry-stelsels Bijzondere bijdrage aan RSZ canada dry Huidig Vanaf 1 april 2012 < 52 jaar 50% 55% 52 jaar < 55 jaar 40% 44% 55 jaar < 58 jaar 30% 33% 58 jaar < 60 jaar 20% 60 jaar < 65 jaar 10% 38,82% De schalen werken met vaste leeftijden en zijn niet degressief Voor de non-profit sector Zowel voor de oude brugpensioenen als voor canada dry s Bijzondere bijdrage aan RSZ WBT en canada dry Huidig Vanaf 1 april 2012 < 52 jaar 5% 5,5% 52 jaar < 55 jaar 4% 4,4% 55 jaar < 58 jaar 3% 3,3% 58 jaar < 60 jaar 2% 2,2% 60 jaar < 65 jaar geen De bijzondere bijdragen bedragen slechts één tiende van die van de profit sector Daarenboven gaat het hier wél om degressieve schalen, de percentages dalen met het stijgen van de leeftijd 11

12 De oudste stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (WBT) die dateren van vóór 1 april 2010 Het gaat hier om de werknemers die ontslagen werden vóór 16 oktober Hier golden vanaf 1 april 2010 andere bijdragepercentages. Ook die percentages stijgen vanaf 1 april 2012 met 10%. Voor de profit sector De oude brugpensioenen Bijzondere bijdrage aan RSZ WBT Huidig Vanaf 1 april 2012 < 52 jaar 30% 33% 52 jaar < 55 jaar 24% 26,4% 55 jaar < 58 jaar 18% 19,8% 58 jaar < 60 jaar 12% 13,2% 60 jaar < 65 jaar 6% 6,6% De schalen zijn degressief, de percentages dalen met de leeftijd De oude canada dry-stelsels Huidige bijzondere bijdrage aan RSZ bijdrage vanaf 1 april jaar en ouder 32,25% 38,82 Zelfs voor deze oude canada dry-stelsels zijn en blijven de percentages degressief. In de latere stelsels worden die allemaal vast. 12

13 Voor de non-profit sector Enkel voor de oude brugpensioenen Bijzondere bijdrage aan RSZ WBT Huidig Vanaf 1 april 2012 < 52 jaar 5% 5,5% 52 jaar < 55 jaar 4% 4,4% 55 jaar < 58 jaar 3% 3,3% 58 jaar < 60 jaar 2% 2,2% 60 jaar < 65 jaar geen De schalen zijn degressief, de percentages dalen met de leeftijd. De oude canada dry-stelsels Huidige bijzondere bijdrage aan RSZ Bijdrage vanaf 1 april jaar en ouder 32,25% 38,82 In deze oude stelsels werd er dus geen onderscheid gemaakt tussen profit en non-profit wat betreft de canada dry-stelsels. Wat wel opvalt, is dat de nieuwere en nieuwe stelsels canada dry in de non-profit veel lagere bijdragepercentages hebben gekregen. Naar verluidt, kregen de sociale partners van de minister van Werk een ultieme deadline voor een alternatief voorstel. Dat voorstel zou dan, indien het door de regering wordt aanvaard, in een koninklijk besluit kunnen gegoten worden. Die juridische mogelijkheid werd ondertussen reeds in de wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 opgenomen, zoals hoger reeds aangegeven. 4. Hogere belastingen op aanvullende pensioenen bij vervroegde opname. Vóór het generatiepact van 2006 werden de aanvullende pensioenkapitalen belast aan een aanslagvoet van 16,5%, op het gedeelte van het kapitaal dat met werkgeversbijdragen werd gevormd. Het gedeelte dat met werknemersbijdragen werd gevormd werd belast aan 10%. Om de werknemers financieel te stimuleren aan het werk te blijven tot hun wettelijke pensioenleeftijd, werd het belastingpercentage van 16,5% aangepast. Indien de werknemer tot aan zijn wettelijke pensioenleeftijd aan de slag blijft, dan werd het percentage van 16,5% verlaagd tot 10%. Dat maakt een merkelijk verschil uit voor het nettobedrag van het pensioenkapitaal. De maatregel werd ingevoerd vanaf 1 januari

14 Deze maatregel wordt nu verscherpt. Niet door de belastingvoet van 10% nog te verlagen, maar door de belastingvoet van 16,5% te verhogen bij een vervroegde stopzetting van de arbeid. Leeftijd opname pensioenkapitaal Oude tarieven Nieuwe tarieven 60 16,5% 20% 61 16,5% 18% ,5% 16,5% 65 10% 10% AUTEUR Koen MAGERMAN Senior juridisch expert bij het Kenniscentrum 14

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?...

1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?... FAQ Werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter gekend onder de naam conventioneel brugpensioen Datum 08/08/12 Inhoudstafel 1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Kim De Witte Studiedienst PVDA 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Tijdens de zomervakantie beslissen heel wat studenten om te werken met het oog op het verwerven van werkervaring en om wat geld te

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

WAT IS NIEUW VANAF 2013?

WAT IS NIEUW VANAF 2013? WAT IS NIEUW VANAF 2013? In januari treden traditiegetrouw een reeks van nieuwe maatregelen in werking. De voornaamste zaken zijn die het nieuwe jaar brengt, zetten we hieronder op een rij. Inhoudstafel

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo

Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

De pensioenhervorming - een update

De pensioenhervorming - een update De pensioenhervorming - een update N E W S L E T T E R, 6 J U L I 2 0 1 2 I N H O U D : De Regering werkt intensief verder aan de grondige pensioenhervorming aangekondigd Nieuwe bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Nadere informatie

Update Regeerakkoord Michel I

Update Regeerakkoord Michel I Update Regeerakkoord Michel I NEWSLETTER, JANUARI 2015 Inhoudstafel 1 Pensioenen... 2 2 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)... 3 3 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbane... 9

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie, eigen stem Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie,

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Uw loopbaaneinde. volgens het Generatiepact

Uw loopbaaneinde. volgens het Generatiepact Uw loopbaaneinde volgens het Generatiepact Speciale uitgave Vakbeweging nr. 638 25 februari 2006 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie