De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid"

Transcriptie

1 Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014

2 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid: welke uitkeringen? Welke pensioenen? Wat kan ik doen als zelfstandige? Nuttige tips voor bijkomende informatie Prestaties onder de loep 2

3 De sociale zekerheid in België behoort tot de toppers van Europa. Maar zijn de uitkeringen wel toereikend voor u en uw gezin? Als zelfstandige gaat een behoorlijk deel van uw inkomen naar de bijdragen voor de sociale zekerheid. In ruil verzorgt de sociale zekerheid bepaalde uitkeringen: bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij pensioen bij overlijden, voor uw echtgeno(o)t(e) onder bepaalde omstandigheden. De sociale zekerheid in België behoort tot de toppers van Europa. Maar zijn de uitkeringen wel toereikend voor u en uw gezin? Het cijfermateriaal in deze brochure zal u overtuigen dat dit voor zelfstandigen niet altijd het geval is. U zal vaststellen dat die cijfers niet altijd tot optimisme stemmen. 3

4 Bijdragen sociale zekerheid Ik betaal bijdragen, maar waarvoor? Ieder kwartaal betaalt u als zelfstandige belangrijke bijdragen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) ontvangt deze bijdragen via uw Sociale Kas en verdeelt ze naar de verschillende instellingen voor: Ziekte en invaliditeit Geneeskundige verzorging Pensioenen Kinderbijslag Bijdragen sociale zekerheid Cijfers 01/2014 Geherwaardeerde netto beroepsinkomsten Bijdragepercentages van 0 tot ,43 22% van ,43* van ,43 tot ,94 22,00% van ,94 tot ,81 14,16% meer dan ,81 0,00% * Meewerkende echtgenoot/wettelijke partner met maxistatuut: 5.653,98 Wat moet ik betalen als zelfstandige in hoofdberoep? Dit is afhankelijk van uw inkomen van 3 jaar geleden, het zgn. refertejaar. In 2014 is de basis het netto beroepsinkomen van Het netto beroepsinkomen is uw bruto inkomen na aftrek van de betaalde sociale bijdragen, de bewezen of forfaitaire beroepskosten en de eventuele verliezen van vorige boekjaren. En het bedrag van de sociale bijdragen? Eerst worden de beroepsinkomsten van 2011 geherwaardeerd met een coëfficiënt die een weerspiegeling is van de inflatie van de laatste 3 jaren. Deze wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Enkele voorbeelden Netto beroepsinkomen Bijdragen per jaar* , , , , , , , , , , , , , ,00 *inclusief 3,05% beheerskosten van de sociale kas. De starters betalen voorlopige kwartaalbijdragen Voor 2014 is de coëfficiënt 1, Tot een geherwaardeerd inkomen van ,43 euro betaalt u 22% van ,43 = 2.831,49 euro. Tussen ,43 en ,94 euro betaalt u 22%. Tussen ,94 en ,81 euro betaalt u 14,16%. Boven ,81 euro hoeft u geen bijdragen meer te betalen. t.e.m. het laatste kwartaal van het eerste kalender jaar dat 4 kwartalen verzekeringsplicht omvat aan de sociale zekerheid volgende 4 kwartalen verzekeringsplicht aan de sociale zekerheid volgende 4 kwartalen verzekeringsplicht aan de sociale zekerheid 659,61 675,70 691,79 4

5 De bouwstenen van de sociale zekerheid

6 Arbeidsongeschiktheid: welke uitkeringen? Ziekte of ongeval, het maakt niet uit Arbeidsongeval, privé-ongeval of ziekte, de sociale zekerheid maakt geen onderscheid op dat vlak. Er zijn vaste, forfaitaire bedragen vastgelegd die niet in verhouding tot uw inkomen staan. Een ding staat vast: hoe meer u verdient des te groter uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. De sociale zekerheid houdt wel rekening met uw gezins - toestand en de personen ten laste. Arbeidsongeschikt: het begin van de magere jaren? Wat gebeurt er nu concreet? Het eerste jaar van de ongeschiktheid: De eerste maand krijgt u niets van de sociale zekerheid. De volgende 11 maanden krijgt u een uitkering (vast bedrag) naargelang van uw gezinstoestand. In het vakjargon is dit eerste jaar een primaire ongeschikheid. Vanaf het tweede jaar: Vanaf het tweede jaar wordt de arbeids ongeschiktheid beschouwd als invaliditeit. Hierdoor gaat uw uitkering lichtjes stijgen. Hoe worden de uitkeringen berekend? Overzicht uitkeringen (dagprestaties) Cijfers 9/2013 Met gezinslast* Alleenstaand Samenwonend 1e jaar 1e maand 0,00 0,00 0,00 Primaire ongeschiktheid Vanaf 2e jaar invaliditeit Van 2e tot 53,99 40,81 33,13 12e maand Vanaf 2e jaar 53,99 40,81 33,13 Bij volledige 53,99 43,21 37,05 stopzetting van de beroepsactiviteiten * personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan 932,98 per maand en/of u heeft kinderen ten laste. De uitkeringen worden berekend op dagbasis (maandbedragen op basis van 6 dagen per week en 26 dagen per maand). Dus geen uitkeringen op zondag. Kan u altijd een uitkering genieten? Zeker niet. De minimuminvaliditeit om een volledige uitkering te kunnen genieten, bedraagt 67%. Om een verhoogde uitkering te kunnen genieten, moet u uw activiteiten stopzetten. 6

7 Ziekte of ongeval? Cijfers spreken voor zich Ziekte of ongeval? Cijfers spreken voor zich De sociale zekerheid heeft geen oog voor uw huidig inkomen. Bij arbeidsongeschiktheid zal uw inkomen een flinke deuk krijgen. Enkele concrete gevallen bewijzen dit. Type 1: Gezinshoofd met partner en/of kinderen ten laste 1 Cijfers 9/2013 Jaarwedde Eerste maand Volgende 11 maanden Verlies Vanaf 2e jaar Verlies ,00 nihil 1.403,74 0, ,74 0, ,00 nihil 1.403, , , , ,00 nihil 1.403, , , , ,33 nihil 1.403, , , ,59 1 personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan 932,98 per maand en/of u hebt kinderen ten laste. Type 2: Alleenstaand of niemand ten laste Jaarwedde Eerste maand Volgende 11 maanden Verlies Vanaf 2e jaar Verlies ,00 nihil 1.061,06 188, ,46 126, ,00 nihil 1.061, , , , ,00 nihil 1.061, , , , ,33 nihil 1.061, , , ,87 Type 3: Samenwonend Jaarwedde Maandwedde Maandwedde Maandwedde Eerste maand Volgende 11 maanden Verlies Vanaf 2e jaar Verlies ,00 nihil 861,38 388,62 963,30 286, ,00 nihil 861, ,62 963, , ,00 nihil 861, ,62 963, , ,33 nihil 861, ,95 963, ,03 7

8 Welke pensioenen? De sociale zekerheid voorziet twee soorten pensioenen Het rustpensioen Na uw loopbaan voor uw gezin (gezinspensioen) of voor u alleen (alleenstaandenpensioen) De berekening van uw rustpensioen Loopbaanjaren vóór 1 januari 1984 Het overlevingspensioen Bij vroegtijdig overlijden voor de weduwe of weduwnaar van de zelfstandige. Forfaitaire, geïndexeerde bedrijfsinkomsten x 75 % gezin (60% alleenstaande) Loopbaanjaren vanaf 1 januari (man of vrouw) Werkelijke, geherwaardeerde geplafonneerde bedrijfsinkomsten x 75 % gezin (60% alleenstaande) 45 (man of vrouw) Hoe wordt uw rustpensioen berekend? De berekening van uw pensioen is een complexe materie, eerder bestemd voor specialisten in het vak. We beperken ons tot enkele hoofdprincipes: uw rustpensioen wordt berekend op uw werkelijke loopbaan. Ieder jaar bouwt u een deeltje pensioen op naargelang van het nettobedrijfsinkomen van dat jaar. Voor elk jaar tot en met 1983 Een vast forfaitair bedrijfsinkomen dat niets te maken heeft met uw werkelijk inkomen. Dit forfaitair inkomen bedraagt 8.049,27 euro voor een gezin en 6.439,44 euro voor een alleenstaande (Index 2012). Vanaf 1984 Uw werkelijke, geherwaardeerde en eventueel geplafonneerde bedrijfsinkomsten. De herwaardering vanaf 1997 is lichtjes gewijzigd. De optelsom bepaalt uw globaal pensioen. Uw werkelijk pensioen wordt bepaald door: de duur van uw loopbaan: de normale duur van een loopbaan is vastgesteld op 45 jaar voor mannen en vrouwen. uw gezinssituatie: het pensioen voor een gezin is hoger dan voor een alleenstaande (= 80% van een gezinspensioen). de evolutie van uw inkomen: ieder jaar wordt afzonderlijk berekend. Bij pensionering worden deze jaarinkomsten geherwaardeerd. 8

9 Pensioenbonus als u langer blijft werken Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe pensioenbonus van toepassing. Vanaf wanneer kan u met vervroegd pensioen? De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen wordt tegen 2016 opgetrokken tot 62 jaar. De minimale loopbaan wordt verhoogd tot 40 jaar, maar hier zijn 2 uitzonderingen aan verbonden: vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en vervroegd pensioen vanaf 61 jaar bij 41 loopbaanjaren Jaar Minimum leeftijd Loopbaan- Uitzonderingen voorwaarde jaar 39 jaar 60 jaar bij 40 jaar loopbaan jaar 6 maanden 40 jaar 60 jaar bij 41 jaar loopbaan jaar 40 jaar 60 jaar bij 42 jaar loopbaan 61 jaar bij 41 jaar loopbaan Als u uw vervroegd pensioen volgens de hierboven be schreven voorwaarden met minstens één jaar uitstelt, hebt u recht op een pensioenbonus. Stel dat u na een loopbaan van 40 jaar op uw 62ste met vervroegd pensioen kan gaan, zal u vanaf 2016 recht hebben op een bonus voor alle gewerkte dagen vanaf uw 63ste. Blijft u werken na uw 65 jaar en hebt u een loopbaan van 40 jaar, dan hebt u onmiddellijk recht op een pensioenbonus. De bonus bedraagt 1,50 euro per gewerkte dag gedurende het eerste jaar en elk jaar stijgt dat bedrag met 0,20 euro per dag. De bonus bedraagt maximaal 2,50 euro per dag als u minstens 61 maanden langer blijft werken. De bedragen worden geïndexeerd. De pensioenbonus wordt uitbetaald op het moment dat het rustpensioen van start gaat. Als u bijvoorbeeld tot drie jaar na uw pensioenleeftijd (65 jaar) telkens 200 dagen per jaar verder werkt, zal u op het ogenblik dat u met pensioen gaat, bovenop uw jaarlijks pensioen, euro bonus ontvangen: 1,50 euro x ,70 euro x ,90 euro x 200 = euro. Hebt u al een bonus opgebouwd vóór 1 januari 2014 volgens het oude bonussysteem, dat al bestond sinds 2007, dan blijft die behouden. Blijft u ook na 1 januari 2014 verder werken, dan zal deze bonus gecombineerd worden met de op te bouwen pensioenbonus volgens de regels vanaf Pensioenmalus Sinds 1 januari 2014 is de pensioenmalus volledig afgeschaft. U kan voortaan een vervroegd pensioen nemen zonder pensioenvermindering, ongeacht uw leeftijd van pensio - nering en ongeacht uw loopbaan. 9

10 Minima en maxima: dromen zijn bedrog! Minima Het minimum rustpensioen voor een volledige loopbaan als zelfstandige bedraagt op jaarbasis op 1 september 2013: ,73 euro voor een gezinspensioen ,29 euro voor een pensioen als alleenstaande. Dit minimum is echter alleen van toepassing bij een volledige loopbaan en afhankelijk van uw gezinstoestand. Als u slechts tussen 2/3-loopbaan en een volledige loopbaan presteerde is er een prorata van dit minimum. Maxima Die zijn er ook. Raadpleeg volgende tabel en bekijk de vergelijking met de maxima van de loontrekkende en de zelfstandige (+/- 55% van de loontrekkenden). Geen illusies. In de praktijk zijn er bijna geen zelfstandigen die recht hebben op het maximumpensioen. Minimum en maximum maandelijks pensioen zelfstandige Cijfers 9/2013 Minimum pensioen Max. pensioen 60 jaar 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar 65 jaar 65 jaar Loopbaan 40/45 41/45 42/45 43/45 44/45 45/45 Gezinshoofd 1.247, , , , , , ,62 Alleenstaande 943,06 966,63 990, , , , ,49 Maxima na een volledige loopbaan: een vergelijking loontrekkende-zelfstandige Cijfers 9/2013 Wettelijk maximum voor loontrekkenden Maximum voor zelfstandigen (+/- 55% van de loontrekkenden) jaar maand jaar maand Gezin , , , ,62 Alleenstaande , , , ,49 Enkele voorbeelden Evolutie van het gezinspensioen Inkomsten Rustpensioen gezin jaarlijks maandelijks maandelijks verlies , ,73 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Evolutie van het alleenstaandenpensioen Inkomsten Rustpensioen alleenstaande jaarlijks maandelijks maandelijks verlies , ,94 189, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 U bent 65 jaar oud en uw partner werkt niet. Waarvan zal u leven? Zelfs in de gunstigste omstandigheden zal uw pensioen lager liggen dan uw huidig inkomen. Hoe hoger uw inkomen was, hoe groter het financiële verlies. U bent 65 jaar oud en u bent alleen. Wat zal u krijgen? Als alleenstaande zal uw maandelijks pensioen slechts een fractie zijn van uw huidig inkomen. 10

11 En wat bij overlijden? Wanneer heeft uw gezin recht op het overlevingspensioen? Als weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of zelfstandig helper heeft u recht op een overlevingspensioen. Voor de echtgescheidenen bestaan er specifieke regels. Een overlevingspensioen is altijd kleiner dan een rustpensioen. Bij overlijden na pensionering bedraagt het overlevingspensioen 80% van het gezinsrustpensioen. Bij overlijden vóór pensionering wordt het overlevingspensioen berekend op een verkorte loopbaan: van de 20e verjaardag (of start loopbaan) tot het overlijden. En er zijn specifieke voorwaarden minstens een jaar gehuwd geweest zijn met de overledene tenminste 45 jaar zijn of kinderen ten laste hebben de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van uw overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen, tenzij hem/ haar al een rustpensioen als zelfstandige was toegekend een heel beperkt netto-inkomen hebben: geen kinderen ten laste: ,00 euro kinderen ten laste: ,00 euro Als u hertrouwt, verliest u uw recht op een overlevingspensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op het huwelijk. Over welke bedragen spreken wij? Het overlevingspensioen hangt af van de beroeps loopbaan van uw overleden echtgeno(o)t(e). Een minimumpensioen is voorzien. Overlevingspensioen bij volledige loopbaan (van 20 jaar tot overlijden) Cijfers 9/2013 Minimum Maximum jaar maand jaar maand Overlevingspensioen , , , ,49 Maxima voor een volledige loopbaan (van 20 jaar tot overlijden): vergelijking overlevingspensioen loontrekkende-zelfstandige Cijfers 9/2013 Toestand Wettelijk maximum voor loontrekkenden Maximum voor zelfstandigen (+/- 60% van de loontrekkenden) jaar maand jaar maand Overlevingspensioen , , , ,49 11

12 Wat kan ik doen als zelfstandige? Kan ik mijn levensstandaard bij pensionering of na een ongeval of een langdurige ziekte behouden? Allianz biedt u oplossingen op maat uitgewerkt in het productengamma Plan for Life + : Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) Flexibele groepsverzekering of individuele pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider met een vennootschap Pensioenspaarverzekering of het lange-termijnsparen met volledige fiscale aftrek Aanvullende overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen Neem hiervoor contact met uw makelaar. Hij kent perfect uw problemen en is trouwens ook zelfstandig. Allianz stelt een uitgekiende software ter beschikking om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen en oplossingen uit te werken. 12

13 Nuttige tips voor bijkomende informatie Internet tools Allianz Info sociale zekerheid Rijksdienst sociale zekerheid Website Federale Overheid Kruispunt sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit Rijksdienst voor Pensioenen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nuttige adressen Rijksdienst sociale zekerheid (RSZ) Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) Rijksinstituut sociale zekerheid Zelfstandigen (RSVZ) Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel Tel Tervurenlaan 211, 1150 Brussel Tel Zuidertoren, 1060 Brussel Tel Groene lijn: 0800/ Keizerslaan 7, 1000 Brussel Tél Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel Tel

14 Prestaties onder de loep Rustpensioen / overlevingspensioen (Leeftijd 40 jaar - pensioenleeftijd 65 jaar) Inkomsten Rustpensioen gezin Rustpensioen alleenstaande jaarlijks maandelijks maandelijks verlies maandelijks verlies , ,73 0, ,94 189, , ,73 262, ,94 605, , ,73 679, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Cijfers 9/2013 Overlevingspensioen bij overlijden van een man op Laatste bedrijfsinko men 60 jaar 35 jaar jaarlijks maandelijks maandelijks verlies maandelijks verlies , ,94 0, ,94 189, , ,94 605, ,94 605, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 14

15 Arbeidsongeschiktheid Prestaties bij ziekte en ongeval gezinshoofd met personen ten laste* jaarwedde maandwedde 1e maand volgende 11 maanden verlies vanaf 2e jaar verlies ,00 nihil 1.403,74 0, ,74 0, ,67 nihil 1.403,74 262, ,74 262, ,33 nihil 1.403,74 679, ,74 679, ,00 nihil 1.403, , , , ,67 nihil 1.403, , , , ,33 nihil 1.403, , , , ,00 nihil 1.403, , , , ,67 nihil 1.403, , , , ,33 nihil 1.403, , , , ,00 nihil 1.403, , , , ,67 nihil 1.403, , , ,93 * personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan 932,98 per maand en/of u hebt kinderen ten laste Prestaties bij ziekte en ongeval alleenstaand en geen personen ten laste jaarwedde maandwedde 1e maand volgende 11 maanden verlies vanaf 2e jaar verlies ,00 nihil 1.061,06 188, ,46 126, ,67 nihil 1.061,06 605, ,46 543, ,33 nihil 1.061, , ,46 959, ,00 nihil 1.061, , , , ,67 nihil 1.061, , , , ,33 nihil 1.061, , , , ,00 nihil 1.061, , , , ,67 nihil 1.061, , , , ,33 nihil 1.061, , , , ,00 nihil 1.061, , , , ,67 nihil 1.061, , , ,21 Prestaties bij ziekte en ongeval samenwonend jaarwedde maandwedde 1e maand volgende 11 maanden Cijfers 9/2013 verlies vanaf 2e jaar verlies ,00 nihil 861,38 388,62 963,30 286, ,67 nihil 861,38 805,29 963,30 703, ,33 nihil 861, ,95 963, , ,00 nihil 861, ,62 963, , ,67 nihil 861, ,29 963, , ,33 nihil 861, ,95 963, , ,00 nihil 861, ,62 963, , ,67 nihil 861, ,29 963, , ,33 nihil 861, ,95 963, , ,00 nihil 861, ,62 963, , ,67 nihil 861, ,29 963, ,37 15

16 Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan medewerkers in dienst van 83 miljoen klanten. In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. Uw makelaar in verzekeringen: Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken Leven en niet-leven te beoefenen NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 14MAR103 Verantwoordelijke uitgever: G. deschoolmeester - Lakensestraat Brussel Tel. :

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Allianz Voorzorg. De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

Allianz Voorzorg. De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid 2016 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid: welke

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2009-2010 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2009-2010 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat?

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1 BRUSSEL BIJDRAGEN 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Salary Plan. De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

Salary Plan. De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Prolink net via internet

Prolink net via internet Handleiding Prolink net via internet Verbinding maken met Prolink net via Internet Om in alle veiligheid toegang te krijgen tot onze toepassingen, moet u zich identificeren. Daarvoor kreeg u een Digipass,

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2 3 Het einde van de zelfstandige loopbaan deel 2 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1. De vier pensioenpijlers 5 1.2. Wie betaalt uw pensioen? 7 1.3. Wie komt in aanmerking? 7 1.4. Soorten pensioen 7 2. Berekening

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 216 Bijdragen 216 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 213 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,28449 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pareto 5 actieve vennoten Team van 30 personen / 75% master diploma 1.400 families www.pareto.be Hoofdzetel te Brussel, uitbating te Zaventem, actief in heel

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 215 Bijdragen 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen!

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Life@Ease Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak doen groeien

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Pensioen voor zelfstandigen

Pensioen voor zelfstandigen Pensioen voor zelfstandigen ZELFSTANDIGE Inhoud INLEIDING 1 rustpensioen 2 Overlevingspensioen 7 Pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) 8 Beroepsactiviteit als gepensioneerde 9 Pensioenbonus

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Echtscheiding: gevolgen op het vlak van het sociaal statuut der zelfstandigen Datum februari 2007

Nadere informatie

Uw pensioengids WWW.ING.BE

Uw pensioengids WWW.ING.BE WWW.ING.BE Uw pensioengids Inhoud Woord vooraf 4 Wat gaat er schuil achter de term pensioen? 5 Waarom voor uw pensioen sparen? 6 Het pensioen, een gebruiksaanwijzing 8 Het wettelijk rustpensioen: de eerste

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie