STATISTISCHE STUDIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTISCHE STUDIES"

Transcriptie

1 STATISTISCHE STUDIES April 2005

2 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde loopbaanproblematiek 1. De feitelijke pensioenleeftijd 2. Het loopbaanprofiel vanaf 50 jaar 3. Het statuut op het einde van de loopbaan 4. Gepensioneerden die nog actief zijn in het laatste loopbaanjaar II. DE TOEKENNING EN BETALING VAN PENSIOENEN AAN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN a. Het pensioneringsgedrag van zelfstandigen b. Het pensioeninkomen per loopbaanjaar 1. Werknemers 2. Zelfstandigen c. De toekenning van het gewaarborgd minimumpensioen d. De vergelijking tussen de gewaarborgde minima en de gemiddelde en maximale pensioenen III. EVOLUTIE VAN DE PENSIOENUITGAVEN EN HET MEERJARENPLAN ( ) a. Evolutie en vooruitzichten van het aantal gerechtigden b. Evolutie en vooruitzichten van de gemiddelde pensioenuitkeringen c. Evolutie en vooruitzichten van de totale pensioenuitgaven d. De solidariteitsinhoudingen

3 II De toekenning en betaling van pensioenen aan werknemers en zelfstandigen a. Het pensioneringsgedrag van zelfstandigen Inleiding Binnen het stelsel van flexibele pensioenleeftijd kunnen zelfstandigen vervroegd tot het pensioenstelsel toetreden tussen 60 en 65 jaar. Om eventueel vervroegd, dus voor 65 jaar, op pensioen te kunnen gaan, dient echter vanaf het ingangsjaar 1997 (juli) een loopbaanvoorwaarde vervuld te zijn (namelijk het aantal jaren tewerkstelling over alle wettelijke pensioenregelingen). Deze loopbaanvoorwaarde bedraagt minimum 20 jaar in 1997 en loopt op tot 35 jaar in Per jaar vervroeging wordt een verminderingscoëfficiënt van 5 % toegepast op het toekenbare bedrag, met uitzondering van de volledige loopbanen. De intrede van nieuwe gerechtigden per ingangsjaar (groep bestaande uit verschillende geboortejaren) Hierna vindt u de verdeling per leeftijd van het aantal nieuwe gevallen die in een bepaald ingangsjaar tot het pensioenstelsel toetreden: Intrede van het aantal mannen in het jaar Totaal aantal Pensioenintrede op jaar op 65 jaar na 65 jaar Van het totale aantal mannelijke gerechtigden dat gedurende een bepaald ingangsjaar tot het pensioenstelsel der zelfstandigen toetreedt, komt gemiddeld 35% vervroegd, 55% op de wettelijke leeftijd en nog 10% na de wettelijke pensioenleeftijd.

4 Intrede van het aantal vrouwen in het jaar Totaal aantal Pensioenintrede vervroegd op wettelijke leeftijd na wettelijke leeftijd We merken op dat de intrede in de ingangsjaren 2000 en 2003 zeer laag ligt omdat in deze scharnierjaren de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen opgetrokken wordt. Dit heeft tot gevolg dat de vrouwen die niet aan de loopbaanvoorwaarde voldeden op 60 jaar ook de nieuwe pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben. Van het totale aantal vrouwelijke gerechtigden dat gedurende een bepaald ingangsjaar tot het pensioenstelsel zelfstandigen toetreedt, komt gemiddeld 20% vervroegd, 57% op de wettelijke leeftijd en nog 23% na de wettelijke pensioenleeftijd (er wordt geen rekening gehouden met de jaren 2000 en 2003 omwille van de overgangsregeling). We merken echter op dat het aandeel van de vervroegde intrede afneemt in de tijd omwille van de strengere loopbaanvoorwaarde. Een deel van de gerechtigden die na de wettelijke leeftijd op pensioen komen, zijn geen echte nieuwe gevallen. Het gaat hier over vrouwen die eerst gedurende een bepaalde periode, samen met de echtgenoot, genieten van het gezinspensioen, en daarna bij het overlijden van de echtgenoot hun eigen pensioen opnemen in cumulatie met een overlevingspensioen. Na eliminatie van deze gevallen komen we tot volgende resultaten: Intrede van het aantal vrouwen in het jaar Totaal aantal Pensioenintrede vervroegd op wettelijke leeftijd na wettelijke leeftijd De verdeling volgens intredeleeftijd ziet er dan als volgt uit: Vervroegd: 22,84% Op wettelijke leeftijd: 60,78% Na wettelijke leeftijd: 17,37%

5 De intrede van nieuwe gerechtigden per geboortejaar (groep van één geboortejaar) De pensioenintrede van zelfstandige gerechtigden van een bepaald geboortejaar verloopt over een periode van min of meer tien jaar. De keuze van intredejaar is echter niet altijd vrij. Indien de potentiële gerechtigde niet voldoet aan de van toepassing zijnde loopbaanvoorwaarde is de intrede verplicht vanaf de wettelijke pensioenleeftijd. Statistische verdeling intredeleeftijd - mannen Mannen geboren in Periode van intrede ± ± ± 2010 Aantal mannen geboren in Totaal aantal Pensioenintrede op jaar jaar (*) na 65 jaar (*) (*) de schuin gedrukte cijfers zijn ramingen Van het aantal mannelijke gerechtigden, geboren in een bepaald jaar, treedt gemiddeld 37% vervroegd, 53% op de wettelijke leeftijd en nog 10% na de wettelijke leeftijd tot het pensioenstelsel zelfstandigen toe. Statistische verdeling intredeleeftijd - vrouwen Vrouwen geboren in Periode van intrede ± ± ± 2010

6 Aantal vrouwen geboren in Totaal aantal Pensioenintrede vervroegd op wettelijke leeftijd na wettelijke leeftijd (*) de schuin gedrukte cijfers zijn ramingen Van het aantal vrouwelijke gerechtigden, geboren in een bepaald jaar, treedt gemiddeld 22% vervroegd, 57% op de wettelijke leeftijd en nog 21% na de wettelijke leeftijd tot het pensioenstelsel zelfstandigen toe. In dit laatste percentage zitten tevens het aantal vrouwen dat op latere leeftijd het rustpensioen cumuleren met een overlevingspensioen.

7 b Het pensioeninkomen per loopbaanjaar W E R K N E M E R S Er wordt nagegaan bij de nieuwe instroom van pensioengerechtigden wat het gemiddelde pensioeninkomen is opgebouwd op basis van de loopbaan als werknemer. Rekening houdend met het feit dat zowel een vervroegde intrede als een intrede op de wettelijke leeftijd mogelijk is, wordt een opsplitsing gemaakt tussen beide groepen gepensioneerden. Tengevolge van het feit dat de pensioenhervorming zijn volle uitwerking heeft vanaf 1998 is de analyse beperkt tot volgende geboortejaren: Mannelijke pensioengerechtigden: geboortejaren (pensioenintrede op 65 jaar) geboortejaren (pensioenintrede op 60 jaar). Vrouwelijke pensioengerechtigden: geboortejaren (pensioenintrede op 61 of 62 jaar) geboortejaren (pensioenintrede op 60 jaar) MANNEN Categorie gehuwd rustpensioen gezin Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld Jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei status quo Gemiddelde groei 0,84 % Categorie gehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 1,06 % Gemiddelde groei 1,62 %

8 Categorie ongehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 0,52 % Gemiddelde groei 1,95 % VROUWEN Categorie : gehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 61 of 62 jaar (wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar (vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 0,21 % Gemiddelde groei 1,76 % Categorie : ongehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 61 of 62 jaar (wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar (vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei status quo Gemiddelde groei 1,68 %

9 Bij zowel de mannen als de vrouwen ligt het toegekende pensioenbedrag per loopbaanjaar hoger bij toetreding op vervroegde leeftijd. De groep die op de wettelijke pensioenleeftijd toetreedt, heeft een groter aantal loopbaanjaren met volledige gelijkstelling (zie statistische studies december 2003) wat een blokkering van het loonniveau impliceert. In deze groep zitten o.a. alle bruggepensioneerden die verplicht hun pensionering uitstellen tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Het toegekende pensioen per loopbaanjaar kent tussen 1998 en 2003 een jaarlijkse groei die schommelt tussen 0% en 1,95% bij de mannen en 0% en 1,76% bij de vrouwen. We merken tevens op dat een hogere scholingsgraad de groei van het loonniveau mede kan bepalen. Vergelijking van het gemiddeld pensioeninkomen per loopbaanjaar met het maximum en minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar MANNEN Categorie gehuwd rustpensioen gezin Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Maximum pensioen per loopbaanjaar Minimum pensioen per loopbaanjaar Categorie gehuwd / ongehuwd rustpensioen alleenstaande Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Maximumpensioen Minimumpensioen Gehuwd Ongehuwd per loopbaanjaar per loopbaanjaar Uit bovenstaande tabellen blijkt dat globaal het gemiddeld pensioenbedrag tussen 65% en 74% bedraagt van het pensioeninkomen verworven in het kader van een maximumpensioen voor mannen. Dit percentage bedraagt ongeveer 68% voor gehuwde gerechtigden met een rustpensioen alleenstaande en voor ongehuwden met een bedrag alleenstaande bedraagt dit ongeveer 65%. Terwijl dit percentage voor de categorie met een rustpensioen gezin oploopt tot 74% (geboortejaar 1933). Het minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar bij de mannen ligt tussen 75% (bedrag gezin ) en 85% (categorie ongehuwd bedrag alleenstaande ) van de gemiddelde pensioenbedragen per loopbaanjaar. Het minimum pensioeninkomen bedraagt ongeveer de helft van het maximum pensioeninkomen. Het schommelt namelijk tussen 54,76% (bedrag gezin ) en 56,04% (bedrag alleenstaande ).

10 VROUWEN Categorie gehuwd / ongehuwd rustpensioen alleenstaande Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Maximumpensioen Minimumpensioen Gehuwd Ongehuwd per loopbaanjaar per loopbaanjaar Het gemiddelde pensioenbedrag t.o.v. het maximum pensioeninkomen per loopbaanjaar ligt bij de vrouwen met een rustpensioen bedrag alleenstaande veel lager dan bij de mannen, namelijk tussen 49% (gehuwden) en 53% (ongehuwde). Voor de vrouwen met een pensioenbedrag alleenstaande liggen de gemiddelde pensioenbedragen per loopbaanjaar bijna allemaal onder het minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar. Bij de vrouwen die minstens tweederde van een volledige loopbaan hebben, wordt het pensioenbedrag opgetrokken tot het gewaarborgd minimumpensioen. Zoals bij de mannen is ook hier maximum pensioeninkomen per loopbaanjaar het dubbel van het minimum pensioenbedrag en schommelt tussen 52,60% en 54,06%.

11 Z E L F S T A N D I G E N Er wordt nagegaan bij de nieuwe instroom van pensioengerechtigden wat het gemiddelde pensioeninkomen is opgebouwd op basis van de loopbaan als zelfstandige. Rekening houdend met het feit dat zowel een vervroegde intrede als een intrede op de wettelijke leeftijd mogelijk is, wordt een opsplitsing gemaakt tussen beide groepen gepensioneerden. Tengevolge van het feit dat de pensioenhervorming zijn volle uitwerking heeft vanaf 1998 is de analyse beperkt tot volgende geboortejaren: Mannelijke pensioengerechtigden: geboortejaren (pensioenintrede op 65 jaar) geboortejaren (pensioenintrede op 60 jaar). Vrouwelijke pensioengerechtigden: geboortejaren (pensioenintrede op 61 of 62 jaar) geboortejaren (pensioenintrede op 60 jaar). MANNEN Categorie gehuwd rustpensioen gezin Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld Jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 1,67% Gemiddelde groei 2,38 % Categorie gehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 1,70 % Gemiddelde groei 1,98%

12 Categorie ongehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 65 jaar(wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar(vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 1,44 % Gemiddelde groei 3,40 % VROUWEN Categorie : gehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 61 of 62 jaar (wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar (vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Gemiddelde groei 3,00 % Categorie : ongehuwd rustpensioen alleenstaande Intrede op 61 of 62 jaar (wettelijke leeftijd) Intrede op 60 jaar (vervroegd) Geboorte- Aantal Gemiddeld Geboorte- Aantal Gemiddeld jaar onderzochte pensioen per jaar onderzochte pensioen per gevallen loopbaanjaar gevallen loopbaanjaar Zowel het verworven pensioeninkomen per loopbaanjaar als de gemiddelde groei ligt bij de mannen die hun pensioen vervroegd opnemen hoger dan bij hen op de wettelijke leeftijd toetreden. Er is een gemiddeld verschil van 5 à 7 %.

13 Bij de vrouwen is er voor het toegekende pensioenbedrag per loopbaanjaar niet echt een tendens waar te nemen. De onderzochte populatie is tevens klein waardoor er meer schommelingen optreden. Er valt op te merken dat de gemiddelde jaarlijkse groei negatief is. Enkel bij de gehuwde vrouwen met een pensioen alleenstaande die vervroegd toetreden, is er een positieve jaarlijkse groei. Voor zowel de mannen als de vrouwen die vervroegd toetreden, geldt dat per jaar vervroeging een vermindering van 5% van het pensioenbedrag toegepast wordt, tenzij ze een volledige loopbaan kunnen bewijzen (45 jaar voor de mannen en 41,42 of 43 afhankelijk van het ingangsjaar voor de vrouwen). Deze vermindering wordt slechts toegepast op het uiteindelijk toe te kennen pensioenbedrag en is dus niet opgenomen in de analyse van het pensioeninkomen per loopbaanjaar. Vergelijking van het gemiddeld pensioeninkomen per loopbaanjaar met het minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar MANNEN Categorie gehuwd rustpensioen gezin Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar Categorie gehuwd / ongehuwd rustpensioen alleenstaande Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Minimumpensioeninkomen Gehuwd Ongehuwd per loopbaanjaar VROUWEN Categorie gehuwd / ongehuwd rustpensioen alleenstaande Geboortejaar Ingangsjaar Gemiddeld pensioen per loopbaanjaar Minimumpensioeninkomen Gehuwd Ongehuwd per loopbaanjaar

14 Het gemiddeld pensioeninkomen per loopbaanjaar ligt zowel bij de mannen als bij de vrouwen onder het minimum pensioeninkomen per loopbaanjaar, dat toegekend wordt indien minimum 2/3 van de loopbaan is bewezen. De duur van de loopbaan die weerhouden wordt bij de toekenning van het zelfstandigenpensioen Wanneer de zuivere loopbaan als zelfstandige langer is dan 45 jaar (of 43 momenteel voor de vrouwen), worden de minst voordelige jaren boven deze limieten weggelaten. Wanneer de zelfstandige aanspraak kan maken op een rustpensioen zelfstandige en op een voordeel in één of meer andere regelingen en wanneer het totaal van deze breuken de eenheid overschrijdt, wordt de breuk die de beroepsloopbaan weergeeft welke voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen zodanig verminderd als nodig is om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden. De minst voordelige jaren worden in mindering gebracht ongeacht het stelsel waarin deze jaren gepresteerd werden. MANNEN Gemiddelde loopbaanduur (toegekend) Geboorte- Gehuwd - gezinspensioen Gehuwd Individueel pensioen Ongehuwd jaar Wettelijke Vervroegde Wettelijke Vervroegde Wettelijke Vervroegde leeftijd intrede leeftijd intrede leeftijd intrede VROUWEN Gemiddelde loopbaanduur (toegekend) Geboorte- Gehuwd Ongehuwd jaar Wettelijke Vervroegde Wettelijke Vervroegde leeftijd intrede leeftijd intrede De gemiddelde loopbaanduur ligt bij de mannen duidelijk hoger dan bij de vrouwen. Bij deze laatsten zijn de loopbanen duidelijk langer bij diegenen die vervroegd intreden. Opmerking : de loopbaanduur die hier weergegeven wordt, is de loopbaanduur die weerhouden is bij de toekenning van het pensioen en kan dus eventueel verschillen van de werkelijke loopbaanduur (zie inleidende tekst).

15 c. De toekenning van het gewaarborgd minimumpensioen Het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers wordt toegekend indien de loopbaan minstens tweederde van een volledige loopbaan bereikt. Voor een onvolledige loopbaan wordt het gewaarborgd minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die voor de berekening van het pensioen in kwestie werd gebruikt. Het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen wordt toegekend indien de loopbaan zelfstandige of de gemengde loopbaan zelfstandige en werknemer tenminste tweederde van een volledige loopbaan bereikt. Voor een onvolledige loopbaan wordt het gewaarborgd minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die voor de berekening van het zelfstandigen pensioen in kwestie werd gebruikt. Wanneer het overlevingspensioen wordt berekend op basis van een al ingegaan rustpensioen, dat werd toegekend voor een volledige loopbaan of een loopbaanduur die ten minste gelijk is aan 2/3den van een volledige loopbaan, wordt het bedrag van het overlevingspensioen niet gebracht op het gewaarborgd minimum van een overlevingspensioen, maar wordt het vastgesteld op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot, dat vooraf op het gewaarborgd minimum werd gebracht. De maximale bedragen voor een volledige loopbaan zijn op : Het gewaarborgd minimumpensioen Index 113,87 Werknemers Zelfstandigen Rustpensioen gezin , ,12 alleenstaande , ,80 Overlevingspensioen , ,80 Rust + overleving , ,68 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een zuivere loopbaan in één bepaalde pensioenregeling of een gemengde loopbaan over beide pensioenregelingen. Op Werknemers Zelfstandigen Totaal Zuiver Gemengd Zuiver Gemengd Aantal gerechtigden Gemiddelde jaaruitkering , , , , ,85 1 Tussen minimum 2/3 en volledige loopbaan

16 Het totaal aantal gerechtigden op een gewaarborgd minimumpensioen bedraagt 25,24 % van het totale aantal pensioengerechtigden uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. Van de werknemers met een zuivere loopbaan geniet 12,38 % het gewaarborgd minimumpensioen. Bij de zelfstandigen met een zuivere loopbaan hebben 68,62 % recht op dit voordeel. Het gewaarborgd minimumpensioen zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen aantal gemiddelde jaaruitkering 2 aantal gemiddelde jaaruitkering Rustpensioen gezin , ,92 Rustpensioen alleenstaande , ,04 Overlevingspensioen : zuiver , ,64 cumul met rustpensioen , ,32 In de regeling werknemers wordt het gewaarborgd minimumpensioen hoofdzakelijk toegekend aan gerechtigden (gehuwd of ongehuwd) op een pensioen alleenstaande (zuivere loopbaan werknemer). Het betreft hier vooral arbeidsters met een langere loopbaan en lage lonen. Jaarlijks komen gemiddeld nieuwe gevallen in aanmerking voor deze uitkering. In de regeling zelfstandigen vindt men het gewaarborgd minimumpensioen terug in de meeste groepen gerechtigden (zuivere loopbaan zelfstandige). Van de uitkeringsgerechtigden met een gemengde loopbaan hebben 7,85 % een gewaarborgd minimum als werknemer ontvangen en 46,08 % als zelfstandige. Het gewaarborgd minimumpensioen gemengde loopbaan Werknemers Zelfstandigen aantal gemiddelde jaaruitkering aantal gemiddelde jaaruitkering Rustpensioen gezin , ,40 Rustpensioen alleenstaande , ,76 Overlevingspensioen , ,12 Om een genuanceerder beeld te krijgen in welk van beide regelingen het pensioenvoordeel opgetrokken is tot het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen, bekijken we de mogelijke combinaties van pensioenvoordelen over beide pensioenregelingen. Hierna vindt u de resultaten. In de gemengde loopbanen is het hoofdzakelijk het pensioengedeelte zelfstandige dat opgetrokken wordt tot het gewaarborgd minimum. 2 Tussen minimum 2/3 en volledige loopbaan

17 Combinatie van voordelen (*) in een gemengde loopbaan Aantal gevallen waarvan voordeel werknemer is aangepast Aantal gevallen waarvan voordeel zelfstandige is aangepast RPW + RPZ 15,57 % 84,43% OPW + OPZ 16,75 % 83,25% RPW + RPZ + OPW 28,83 % 71,17% RPW + RPZ + OPZ 0,86 % 99,14% RPZ + OPW 16,30 % 83,70% RPW + OPZ 6,54 % 93,46% RPW + OPW + OPZ 2,81% 97,19% RPZ + OPW + OPZ 71,08% 28,92% RPW + RPZ + OPW + OPZ 2,44% 97,56% (*) uitleg afkortingen: RPW: rustpensioen werknemer RPZ: rustpensioen zelfstandige OPW: overlevingspensioen werknemer OPZ: overlevingspensioen zelfstandige Verdeling per gewest De tabel hieronder duidt aan wat het aandeel is van het gewaarborgd minimumpensioen, binnen elk gewest, in de totale populatie en de totale uitgaven van het gewest : Gewaarborgd minimumpensioen Vlaams gewest Waals gewest Brussels hoofdst. gewest Aandeel in de totale populatie per gewest 28,96% 25,48% 22,12% Aandeel in de totale uitgaven per gewest 24,20% 21,48% 18,48%

18 d. De vergelijking tussen de gewaarborgde minima en de gemiddelde en maximale pensioenen werknemer Historische gegevens ( ) - Werknemers 1. De minimumuitkeringen Het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers wordt toegekend indien de loopbaan minstens tweederde van een volledige loopbaan bereikt. Voor een onvolledige loopbaan wordt het gewaarborgd minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die voor de berekening van het pensioen in kwestie wordt gebruikt. De inkomensgarantie voor ouderen kan toegekend worden aan iedere persoon die een minimumleeftijd heeft bereikt (63 jaar in 2004) en na onderzoek van de bestaansmiddelen. Het voordeel wordt kosteloos toegekend d.w.z. dat er geen bijdrage vereist is. Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum op Gewaarborgd minimumpensioen Inkomensgarantie voor ouderen ,93 100, ,28 100, ,93 100, ,28 100, ,80 101, ,95 101, ,41 103, ,95 101, ,41 103, ,95 101, ,41 103, ,95 101, ,41 103, ,95 101, ,41 103, ,95 101, ,20 106, ,04 105, ,64 106, ,68 107,58 4/ ,95 110, ,07 111,24 Gemiddelde groei per jaar 1,02% 1,07%

19 2. Gemiddelde werknemerspensioenen voor een volledige loopbaan Het begrip volledige loopbaan Een pensioen wordt geacht te zijn toegekend voor een volledige werknemersloopbaan wanneer er voor al de jaren van de te bewijzen loopbaanperiode een werkelijke of gelijkgestelde tewerkstelling als werknemer in aanmerking wordt genomen. Het maximum aantal loopbaanjaren bedraagt 45 (in 2005 nog 43 jaar voor een vrouw). Het gemiddeld pensioen is berekend op basis van het gemiddeld loon, ingeschreven op de individuele pensioenrekening, van alle gerechtigden die op de normale pensioenleeftijd tot het stelsel toetreden in een bepaald ingangsjaar. Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum Arbeiders Bedienden op mannen vrouwen(*) mannen vrouwen ,40 100, ,41 100, ,35 100, ,66 100, ,37 101, ,10 101, ,41 102, ,61 102, ,68 103, ,87 102, ,14 104, ,48 105, ,32 105, ,26 105, ,30 106, ,87 106, ,93 106, ,63 107, ,47 109, ,45 108, ,77 105, ,00 122, ,19 108, ,74 108, ,70 105, ,95 123, ,15 109, ,24 108, ,69 106, ,35 124, ,28 110, ,72 109, ,63 106, ,72 125, ,61 111, ,74 112, ,74 107, ,64 127, ,62 112, ,10 112, ,82 111, ,82 130, ,88 116, ,57 115,66 Gemiddelde groei per jaar 1,05% 2,73% 1,56% 1,47% (*) toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar vanaf juli 1997

20 3. Maximale werknemerspensioenen voor een volledige loopbaan Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum Maximumpensioen bediende op mannen vrouwen ,55 100, ,32 100, ,96 102, ,56 102, ,01 104, ,59 104, ,49 106, ,70 106, ,49 109, ,48 108, ,81 108, ,34 106, ,79 109, ,56 107, ,01 110, ,31 107, ,15 111, ,84 108, ,03 113, ,23 109, ,02 117, ,07 112,17 Gemiddelde groei per jaar 1,61% 1,15% 4. Grafische voorstelling van de reële groei Reële groei van bepaalde werknemerspensioenen ( ) /2003 Gew.min.P. IGO Gem.Arb M Gem.Arb V Gem.Bed. M Gem.Bed V Max bed M Max bed V

21 Toekomstbeeld tot werknemers Hypothesen welvaartsaanpassing werknemerspensioenen: geen welvaartsaanpassing van de gewaarborgde minima en van de pensioenen 2% tweejaarlijkse welvaartsverhoging van het loonplafond geen verhoging van het gewaarborgd jaarinkomen (toepassing minimumrecht per loopbaanjaar) 1. Gewaarborgd minimumpensioen en inkomensgarantie voor ouderen Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum op Gewaarborgd minimumpensioen Inkomensgarantie voor ouderen (*) ,47 100, ,07 100, ,47 100, ,67 102, ,47 100, ,27 104, ,47 100, ,87 107, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109, ,47 100, ,47 109,53 Gemiddelde groei per jaar 0,00% 0,91% (*) Nieuwe aanpassingen naar de toekomst toe zijn reeds beslist: een verhoging van 10 van het basisbedrag op 1 september 2004, op 1 december 2005, op 1 december 2006 en op 1 december 2007.

22 2. Gemiddelde werknemerspensioenen voor een volledige loopbaan Het gemiddeld pensioen is berekend op basis van het gemiddeld loon, ingeschreven op de individuele pensioenrekening, van alle gerechtigden die op de normale pensioenleeftijd tot het stelsel toetreden in een bepaald ingangsjaar. Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum Arbeiders op mannen vrouwen(*) ,97 100, ,11 100, ,79 101, ,47 102, ,49 104, ,85 104, ,45 106, ,00 105, ,44 108, ,79 106, ,11 110, ,77 108, ,35 112, ,91 109, ,22 114, ,11 110, ,67 115, ,03 112, ,90 117, ,64 113, ,95 119, ,53 114,38 Gemiddelde groei per jaar 1,76% 1,35% (*) het gewaarborgd jaarinkomen (toepassing van het minimumrecht) wordt constant gehouden Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum Bedienden op mannen vrouwen ,75 100, ,65 100, ,61 101, ,68 102, ,67 103, ,89 103, ,84 106, ,41 106, ,70 108, ,21 110, ,57 110, ,81 111, ,25 112, ,87 113, ,54 114, ,99 116, ,18 115, ,02 119, ,95 117, ,49 121, ,50 118, ,18 124,31 Gemiddelde groei per jaar 1,72% 2,20%

23 3. Maximale werknemerspensioenen voor een volledige loopbaan Bedrag alleenstaande in, per jaar, in constante prijzen van 2004 (index 113,87) Ingangsdatum Maximumpensioen bediende op mannen vrouwen , , ,95 101, ,15 101, ,96 103, ,90 102, ,75 105, ,93 104, ,85 107, ,44 106, ,37 109, ,37 107, ,52 112, ,52 109, ,54 114, ,54 111, ,52 116, ,52 113, ,30 118, ,30 116, ,67 120, ,67 118,04 Gemiddelde groei per jaar 1,91% 1,67% 4. Grafische voorstellingen Grafische voorstelling van de reële groei Reële groei van bepaalde werknemerspensioenen ( ) Gew.min.P. IGO Gem.Arb M Gem.Arb V Gem.Bed. M Gem.Bed V Max Bed M Max Bed V

24 Grafische voorstelling van het niveau van de uitkeringen (index 113,87) Niveau van de uikeringen in de regeling werknemers in 2014 Max Bed V Max Bed M Gem.Bed V Gem.Bed. M Gem.Arb V Gem.Arb M IGO Gew.min.P per jaar Samenvatting Hierna wordt een overzicht gegeven van de reële groei per jaar van alle besproken voordelen in beide periodes. Reële groei per jaar Periode /2003 Periode * gewaarborgd minimumpensioen 1,02% 0% * gewaarborgd inkomen voor bejaarden 1,07% 0,91% (*) inkomensgarantie voor ouderen * gemiddeld pensioen voor een volledige loopbaan: arbeiders 1,05% 1,76% arbeidsters 2,73% 1,35% mannelijke bedienden 1,56% 1,72% vrouwelijke bedienden 1,47% 2,20% * maximaal pensioen bedienden: mannen 1,61% 1,91% vrouwen 1,15% 1,67% (*) Nieuwe aanpassingen naar de toekomst toe zijn reeds beslist: een verhoging van 10 van het basisbedrag op 1 september 2004, op 1 december 2005, op 1 december 2006 en op 1 december 2007.

25 Historische evolutie : De minimumuitkeringen zijn, na een periode van groeiachterstand op de overige uitkeringen ( ), tweemaal geherwaardeerd nl. in juli 2000 en april De reële groei van beide voordelen blijft evenwel onder het niveau van de overige voordelen over de beschouwde periode. De inkomensgarantie groeit na tien jaar met 11,24% wat vergelijkbaar is met de groei van het gewaarborgd minimumpensioen (10,7%). We merken een breuk in de groei van de gemiddelde en maximale pensioenen vanaf juli 1997: de neerwaartse invloed van de verminderde herwaarderingscoëfficiënt (lonen tussen 1955 en 1975) en van de geleidelijke verhoging van de loopbaanbreuk voor vrouwen is hier merkbaar, behalve voor het gemiddeld pensioen van de arbeidsters waar deze invloed gecompenseerd wordt door de toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar. Het maximaal en het gemiddeld pensioen van de mannelijke bedienden evolueren identiek. De afbouw van de forfaitaire jaren en de herwaardering van de loongrenzen spelen een rol bij de evolutie van het maximumpensioen. De loopbaan van de vrouwen wordt geleidelijk langer (tot 45 jaar) en de breuk wordt uiteindelijk uitgedrukt in 45sten. In 2009 zal er nog slechts één maximumpensioen bestaan voor beide geslachten. Raming evolutie : Rekening houdend met de reeds gekende verhogingen, evolueert de inkomensgarantie voor ouderen (tot 2008) gelijk met de andere voordelen. Na 2008 ontstaat er, zonder aanpassingen van het basisbedrag, een discrepantie met de overige pensioenbedragen. Dit geldt ook voor het gewaarborgd minimumpensioen. De toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar sinds 1997 leidt voor de arbeidsters tot een gemiddelde groei per jaar van 2,73% tussen 1997 en 2003 en 1,35% voor de gesimuleerde periode Zonder aanpassing van het gewaarborgd jaarloon vermindert het aantal opgetrokken loopbaanjaren bij de toepassing van het minimumrecht, wat de vertraagde groei verklaart in de komende jaren. Het gemiddeld pensioen van de vrouwelijke bedienden evolueert het snelst van de overige pensioenbedragen. Het is de sterkere groei van de lonen die het pensioenbedrag van de vrouwen naar een hoger niveau tilt. Het aantal loopbaanjaren van de maximale pensioenen waarop de tweejaarlijkse herwaardering van het loonplafond (sinds 1999) van toepassing is, neemt geleidelijk aan toe. In 2014 bedraagt dit aantal loopbaanjaren éénderde van de totale loopbaan. Door de invoering van een herwaarderingscoëfficiënt op het loonplafond houdt de groei van de maximale pensioenen gelijke tred met de groei van de gemiddelde pensioenen.

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2004 Doc. R.U. nr. 05/19 28 februari 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68 Fax 02/529.21.60 VOORWOORD Met deze eenendertigste

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2005 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2005 Doc. R.U. nr. 06/01 28 november 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten

plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Communiqué 29 april 2010 plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2003 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2003 Doc. R.U. nr. 03/62 19 november 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2002 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2002 Doc. R.U. nr. 03/17 28 februari 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2008 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze vijfendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2007 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2009 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze zesendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding... 1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2006 JA ARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Toestand op 1 januari 2006 Maart 2007 Dienst Financiële Studies Infostat@rvponp.fgov.be Voorwoord

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2018 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 18mei2017 Advies 2017109 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de wet van 30december1992

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing

Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing Brussel, 23 maart 2017 Advies nr. 2017/04 In toepassing van de wet Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend Comité voor de pensioensector, opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de

Nadere informatie

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 7 Een mechanisme van solidariteit Voor de meeste Belgen is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten eens men de pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012 De pensioenregeling voor werknemers Inhoud Pensioenpijlers Wettelijke pensioenstelsels Pensioenregeling voor werknemers (rustpensioen) Pensioenleeftijd Loopbaanbreuk Het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing HOGE RAAD VAN FINANCIËN Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Evaluatie van de pensioenbonus ADDENDUM Juni 2012 1 Dit addendum vervolledigt sectie 2.2.1. "Stand van zaken". Het werd gerealiseerd

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen Voorwoord V Auteurs - coördinatie VII Gebruikte afkortingen IX Citeerwijzen XI HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN 1 1. Procedure inzake de toekenning van het pensioen 1 1.1.

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

De verdeling per punten

De verdeling per punten De verdeling per punten september 2017 Inhoudsopgave 1. Hoe werkt de verdeling per punten? Basismechanismen 2. Hoe het puntensysteem beheren? Technische bepaling van de parameters 3. Wat gebeurt er als?

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO INHOUDSOPGAVE 1 HOOFDSTUK 1 Wat kan de RVP voor mij doen?...13 HOOFDSTUK 2 Het

Nadere informatie

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 Context 8u30-9u: Onthaal met koffie 9u - 11u15: Eerste deel van de uiteenzetting: Waar staan we nu?

Nadere informatie

Vergrijzingskosten indijken: een pleidooi voor structurele aanpassingen van de arbeidsmarkt

Vergrijzingskosten indijken: een pleidooi voor structurele aanpassingen van de arbeidsmarkt Vergrijzingskosten indijken: een pleidooi voor structurele aanpassingen van de arbeidsmarkt Hoge Raad van Financiën Studiecommissie voor de Vergrijzing. 2011. Jaarlijks Verslag (juni 2011) In haar tiende

Nadere informatie