Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?"

Transcriptie

1

2

3 Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld?

4 Welk land kent de grootste loonkloof M/V? Welk land kent de meeste zelfmoorden? Welk land kent de minste dokters? Welk land kent de laagste geboortecijfers?

5

6 Einde loopbaan Sofie Beuls - Legal Advisor

7 Tijdskrediet

8 Tijdskrediet CAO 103 van 27 juni 2012 tot invoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen Recht op tijdskrediet Heden: nog geen wijzingen KB 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 12 december 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen Recht op uitkeringen Voorwaarden gewijzigd vanaf

9 Tijdskrediet CAO 103 CAO 103 Landingsbaan (eindeloopbaantijdskrediet) Vanaf 55 jaar Uitzondering: vanaf 50 jaar Zwaar beroep met of zonder significant tekort aan arbeidskrachten Beroepsloopbaan van minstens 28 jaar Onderneming in moeilijkheden of herstructurering Tot aan de pensioenleeftijd Vormen Halftijds tijdskrediet: vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5

10 Tijdskrediet CAO 103 Recht op landingsbaan voorwaarden Voorwaarden Leeftijd Anciënniteit Beroepsloopbaan Tewerkstelling 55 jaar Of 50 jaar: - Zwaar beroep - beroepsloopbaan 28 jaar -Ond. Moeilijkh. of herstr. 24 maanden 25 (28) jaar -halftijds: min. ¾ in de loop van de 24 m. voor aanvraag -Vermind.1/5: voltijds in de loop van de 24 m. voor aanvraag

11 Tijdskrediet Uitkeringen NEW: KB 30 december 2014 m.b.t. uitkeringen bij tijdskrediet Verstrenging van de voorwaarden 11

12 Tijdskrediet Uitkeringen Recht op onderbrekingsuitkeringen: Onderbrekingsuitkering niet automatisch gekoppeld aan het recht op tijdskrediet Het recht op uitkeringen werd gewijzigd op 01/01/2015 Recht op tijdskrediet: CAO nr. 103 Voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet Minimum- en maximumduur van het tijdskrediet Organisatieregels, aanvraagprocedure Voorlopig geen wijzingen discrepantie tussen recht op uitkeringen en recht op tijdskrediet!

13 Tijdskrediet Uitkeringen Landingsbaan Onderbrekingsuitkeringen Leeftijdsgrens voor de uitkeringen = 60 jaar Recht op tijdskrediet Op vandaag: leeftijdsgrens is in principe 55 jaar Bijgevolg: tijdskrediet mogelijk vanaf 55 jaar, uitkeringen slechts vanaf 60 jaar

14 Tijdskrediet Uitkeringen Landingsbaan Principe: vanaf 60 jaar Uitzonderingen: vanaf 55 jaar: Zware beroepen Lange loopbanen Onderneming in herstructurering

15 Landingsbaan uitzonderingen Gelden zowel voor vermindering ½ als 1/5 Leeftijd wordt elk jaar opgetrokken om 60 jaar te bereiken in 2019: 56 jaar op ; 57 jaar op ; 58 jaar op ; 60 jaar op Tijdskrediet Uitkeringen Opgelet! De sociale partners hebben de mogelijkheid om in de NAR een CAO te sluiten waardoor de leeftijdsvoorwaarde voor de uitzonderingsregimes langer op 55 jaar behouden kan blijven.

16 Tijdskrediet Uitkeringen Landingsbaan 1ste bijzondere bepaling lange loopbanen 1 als de werknemer die onderbrekingsuitkeringen aanvraagt, op het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende kan aantonen.

17 Tijdskrediet Uitkeringen Landingsbaan 2de bijzondere bepaling zware beroepen, nachtarbeid en arbeidsonschikte bouwvakker 2 als de werknemer die onderbrekingsuitkeringen aanvraagt, op het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever: OFWEL ten minste 5 jaar in een zwaar beroep, tijdens de laatste 10 kalenderjaren OFWEL ten minste 7 jaar in een zwaar beroep, tijdens de laatste 15 kalenderjaren OFWEL ten minste 20 jaar tewerkgesteld was in een arbeidsregeling met nachtprestaties; OFWEL tewerkgesteld was door een werkgever die behoort tot het paritair comité van het bouwbedrijf en beschikt over een attest, afgegeven door een arbeidsgeneesheer, dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt.

18 Tijdskrediet Uitkeringen zwaar beroep = wisselende ploegen Min. 2 ploegen van 2 werknemers Hetzelfde werk Zonder onderbreking tussen ploegen Max. overlapping van ¼ Werknemer moet alterneren = onderbroken dienst Begin- en einduur min. 11 uur uit elkaar Onderbreking min. 3 uur Dagprestaties min. 7 uur = ploegenstelsel met nachtprestaties

19 Tijdskrediet Uitkeringen Landingsbaan 3de bijzondere bepaling onderneming in herstructurering 3 als de ingangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties binnen een periode ligt waarin de onderneming door de minister die bevoegd is voor Werkgelegenheid, erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden met toepassing van de reglementering inzake de werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor zover cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden: de onderneming toont aan dat haar erkenningsaanvraag past binnen een herstructureringsplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden; de onderneming toont aan dat haar erkenningsaanvraag het mogelijk maakt het aantal werknemers dat instapt in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te verminderen; de minister heeft in zijn erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat die voorwaarden zijn vervuld; 19

20 Tijdskrediet Uitkeringen Verstrengde uitkeringen tijdskrediet inwerkingtreding van toepassing op alle eerste aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die ingaan nà 31 december 2014 Eerste aanvragen = alle aanvragen van werknemers die voor het eerst uitkeringen aanvragen; alle aanvragen voor uitkeringen die geen ononderbroken verlenging onder dezelfde vorm zijn van een op 31 december 2014 lopende periode van uitkeringen. Nieuwigheden: niet van toepassing op verlengingen Overgangsmaatregelen

21 1 ste overgangsmaatregel - algemeen Verdere toepassing van de oude regels Werknemer: 3 cumulatieve voorwaarden Schriftelijke aanvraag ingediend bij de werkgever voor 01/01/2015 Uitkeringsaanvraag ingediend bij de RVA voor 01/04/2015 Aanvangsdatum tijdskrediet voor 01/07/2015 Tijdskrediet Uitkeringen

22 2 de overgangsmaatregel -landingsbaan Verdere toepassing oude regels Tijdskrediet Uitkeringen de werknemers van minstens 50 jaar die reeds onderbrekingsuitkeringen genoten voor 1 januari 2015 en waarvan het genot van onderbrekingsuitkeringen tijdelijk werd onderbroken, bij een nieuwe aanvraag in 2015, na een periode van voltijdse werkhervatting, ziekte of na een thematisch verlof;

23 3 de overgangsmaatregel onderneming in herstructurering Verdere toepassing oude regels Tijdskrediet Uitkeringen de werknemers van minstens 50 jaar uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, wanneer de ingangsdatum van de erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 (datum regeerakkoord).

24 Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)

25 Waarom al deze wijzigingen? Doel? De vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt uitstellen Maatregelen? (1) Strengere leeftijdsvoorwaarden (2) De beschikbaarheid SWT ers

26 Toelaatbaarheidsvwdn Leeftijdsvoorwaarde Principe : De leeftijdsvoorwaarde moet bereikt zijn op het moment van de verbreking van de AO (i.e. op de laatste dag van de prestaties) EN Gedurende de geldigheidsduur van de CAO.

27 Toelaatbaarheidsvwdn Anciënniteitsvoorwaarde Principe : Anciënniteit = een aantal jaren als loontrekkende. De WN moet aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen op het einde van de arbeidsovereenkomst. Varieert volgens de leeftijd en de toepasselijke CAO.

28 Wat verandert er vanaf ? De regering heeft beslist om vanaf : De voorwaarden van de verschillende SWT-stelsels te verstrengen; De verplichtingen waaraan SWT ers moeten voldoen, uit te breiden. Dit zorgt ervoor dat het stelsel SWT fundamenteel wijzigt!!

29 Wat verandert er vanaf ? De algemene regeling vanaf 60 jaar CAO 17 of een sector-of ondernemingscao Wijziging? JA Overgangsmaatregelen? JA

30 Overgangsmaatregelen 60 jaar? 1. Wn voldoet aan de voorwaarden in 2014 SWT Wat verandert er vanaf ? uiterlijk op : 2 vwdn gelijktijdig vervullen: WN is 60 jaar en bewijst 35 jaar/ 28 jaar LB Dit is het zogenoemde kliksysteem Voorbeeld: Jan is geboren in Uiterlijk is hij 60 jaar en kan een LB voorleggen van 35 jaar. Jan wordt in 2015 ontslagen. SWT met toepassing van het kliksysteem

31 Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregelen 60 jaar 2. WN werd ontslagen vóór 2015 ontslagen vóór én 60 jaar op het einde van de AO en uiterlijk (ev. nà ) én man : 40 jaar LB op het einde van de AO vrouw: de LB-vereiste in het jaar waarin de AO eindigt Voorbeeld Bert werd geboren op Hij wordt ontslagen in december 2014 met een opzeggingstermijn die eindigt in april Bert wordt op jaar. Indien hij op het einde van de opzeggingstermijn 40 jaar LB bewijst, kan hij genieten van het SWT op basis van stelsel anno

32 Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregelen 60 jaar 3. WN wordt ontslagen in het kader van een lopende CAO 60 jaar lopende CAO is sector of ondernemingscao (niet CAO 17) én voorziet leeftijd 60 jaar én CAO werd gesloten en neergelegd vóór én uiterlijk inwerkingtreding Voorbeeld In Peeters Technologies N.V. werd op een ondernemingscao gesloten geldig van Neerlegging CAO: Peter geboren op wordt ontslagen op Hij kan een beroepsverleden van 40 jaar voorleggen

33 De regeling 58 jaar met lange loopbaan Op basis van een sector of ondernemingscao Wijziging? JA SWT Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregel? NEEN, MAAR ook hier blijft het kliksysteem van toepassing

34 Wat verandert er vanaf ? Voorbeeld 1: Siegfried is geboren in Hij vierde in 2014 zijn 58 ste verjaardag alsook zijn 38 jarige carrière als arbeider. Op wordt Siegfried ontslagen en zal in SWT gaan. Voorbeeld 2 Jean-Pierre, collega van Siegfried is leeftijdsgenoot. Hij heeft een beroepsverleden van 37 jaar in Hij wordt per ontslagen middels het presteren van een opzeggingstermijn. J-P kan zich niet beroepen op 38 jaar LB in 2014 en kan dus niet in SWT. LB van 38 jaar bereikt hij pas in de loop van * het is daarbij zonder belang dat J-P het beroepsverleden van 38 jaar bereikt op het einde van de AO

35 Wat verandert er vanaf ? De regeling van 56 jaar en 40 jaar loopbaan Op basis van een CAO N.A.R Opm: op heden geen CAO, maar wettelijke regeling die afloopt Wijziging? JA Overgangsmaatregel? JA 35

36 Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregel 56 jaar ontslag vóór én 56 jaar uiterlijk en op einde AO én 40 jaar loopbaan op het einde van de AO Voorbeeld Charlotte werd geboren in Ze wordt op ontslagen met een opzeggingstermijn die een einde neemt op Charlotte is uiterlijk jaar. Indien zij uiterlijk op , 40 jaar loopbaan kan bewijzen, zal zij recht hebben op SWT volgens de oude regeling. 36

37 Wat verandert er vanaf ? Specifieke stelsels De regeling 58 jaar en zwaar beroep De regeling 58 jaar en medische redenen De regeling 57 jaar en 38 jaar LB De regeling 56 jaar en 33 jaar LB waarvan 20 jaar nacht, zwaar beroep De regeling 56 jaar en 33 jaar LB en ongeschiktheid in PC 124 De regeling bij bedrijven erkend als zijnde in herstructurering/moeilijkheden

38 Wat verandert er vanaf ? De regeling 58 jaar en zwaar beroep Op basis van sector of ondernemingscao Wijziging? NEEN Zwaar beroep? - nachtarbeid; - ploegenarbeid; - onderbroken dienst

39 Wat verandert er vanaf ? De regeling 58 jaar en medische redenen Op basis van CAO op niveau van de N.A.R. Wijziging? NEEN Voorw aarde: Regeling in 2014? Regeling vanaf 2015? Voorw aarde: 58 jaar 58 jaar én 35 jaar beroepsverleden 35 jaar beroepsverleden én mindervalide of ernstige medische problemen Mindervalide of medische redenen? - Dit dient te worden vastgesteld door de geneesheer Fonds Arbeidsongevallen of Fonds voor beroepsziekten én én mindervalide of ernstige medische problemen

40 Wat verandert er vanaf ? De regeling 57 jaar en 38 jaar loopbaan Op basis van CAO die uiterlijk werd neergelegd. Wijziging? JA Overgangsmaatregel? JA

41 Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregel 57 jaar ontslag vóór én 57 jaar uiterlijk en op einde AO én 38 jaar loopbaan bewijst op het einde van de AO Voorbeeld Yvette werd geboren in Ze werd ontslagen in december 2014 met een opzeggingstermijn die afloopt in april In december 2014 is zij 57 jaar. Indien ze op het einde van de opzeggingstermijn een loopbaan van 38 jaar kan bewijzen, kan zij nog toetreden tot het SWT vlgs regeling 2014

42 Wat verandert er vanaf ? De regeling 56 jaar en 33 jaar loopbaan 20 jaar nacht/ zwaar beroep Op basis van sectorale CAO Wijziging? JA Overgangsmaatregel? JA

43 Wat verandert er vanaf ? Overgangsmaatregel 56 jaar ontslag vóór én 56 jaar uiterlijk en op einde AO én 33 jaar loopbaan bewijst op het einde van de AO én 20 jaar nachtarbeid bewijst op het einde van de AO Voorbeeld Michel werd geboren in Hij werd in december 2014 ontslagen met een opzeggingstermijn die afloopt in juli 2015.

44 Wat verandert er vanaf ? De regeling 56 jaar en 33 jaar loopbaan medische ongeschiktheid PC 124 Op basis van sectorale CAO binnen PC bouwbedrijf Wijziging? JA Overgangsmaatregel? JA

45 Overgangsmaatregel 56 jaar - bouw SWT Wat verandert er vanaf ? ontslag vóór én 56 jaar uiterlijk en op einde AO én 33 jaar loopbaan bewijst op het einde van de AO én op het einde van de AO attest arbeidsgeneesheer waaruit de ongeschiktheid blijkt

46 Wat verandert er vanaf ? De regeling voor bedrijven erkend als zijnde in herstructurering of moeilijkheden Op basis van ondernemingscao Wijziging? JA Overgangsmaatregel? JA

47 Kliksysteem Kliksysteem Context: Geleidelijke verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Doelstellingen: Snelle uitstroom van werknemers vermijden. De rechten van werknemers die ervoor kiezen aan het werk te blijven, bevriezen voor de toekomst.

48 Kliksysteem Kliksysteem Principe SWT: Leeftijdsvoorwaarde: op het einde van de AOK (laatste dag van de prestaties) en tijdens de geldigheidsduur van de CAO. (of van een CAO die deze verlengt met dezelfde leeftijdsvoorwaarde) Loopbaanvoorwaarde: op het einde van de AOK. Probleem: Een werknemer kan vandaag aan de voorwaarden voldoen, maar niet meer binnen 2 of 3 jaar (verstrenging van de voorwaarden) Oplossing: vragen aan de RVA om zijn rechten vast te klikken voor de toekomst.

49 Kliksysteem Kliksysteem Geldt voor alle stelsels uit artikel 2 KB SWT en voor artikel 3 2 KB SWT 2014: stelsels 58/38 en 60/35 WN die uiterlijk op 31/12/2014 voldeed aan voorwaarden 58/38 OF 60/35, kan ook in 2015 of later nog ontslagen worden met oog op SWT op basis van vastgeklikte rechten OPM: RVA gaat op eigen initiatief na of iemand rechten had kunnen vastklikken 2015: nieuwe sectorcao s op 60 jaar (loopbaan 40-31)

50 Kliksysteem Voorbeeld: Marie is 60 jaar en heeft 31 jaar loopbaan op 31/12/2015. Ze wordt ontslagen met een verbrekingsvergoeding op 01/02/2016. Loopbaanvoorwaarde op dat moment is 32 jaar en werkneemster bereikt dit pas eind Kan toch in februari 2016 genieten van het SWT owv kliksysteem

51 Kliksysteem Attestprocedure De werkgever kan op eender welk moment voor het ontslag schriftelijk aan de werknemer vragen of hij aan de voorwaarden voor het kliksysteem voldoet Vervolgens heeft de werknemer 1 maand de tijd om hiervoor een attest aan te vragen bij zijn uitbetalingsinstelling via het formulier C17-beroepsverleden-CAO17-LC. De RVA bezorgt hem vervolgens een attest waarin staat of hij aan de voorwaarden voldoet. Na ontvangst ervan heeft hij weer 1 maand de tijd om dit attest aan de werkgever te bezorgen Aangetekend Of dubbel ondertekend voor ontvangst

52 Kliksysteem Sancties Werknemer bezorgt de werkgever geen attest of bezorgt het attest buiten de termijn kliksysteem niet van toepassing en dus geen recht op bedrijfstoeslag. Werkgever vraagt geen attest kliksysteem van toepassing en dus recht op bedrijfstoeslag.

53 Kliksysteem To do bij ontslagdossiers van oudere werknemers: 1. Komt de werknemer in aanmerking voor SWT op basis van de leeftijd-en loopbaanvoorwaarden van kracht op het einde van de arbeidsovereenkomst? Formulier C17-beroepsverleden 2. Indien antwoord negatief: dan moet men als werkgever nagaan of de werknemer vastgeklikte rechten kent bij de RVA via de attestprocedure.

54 Vervangingsverplichting De arbeidsovereenkomst eindigt ten vroegste op 1 januari 2015 NEE De werknemer is 60 j op het einde van zijn arbeidsovereenkomst JA De werknemer was 60 jaar op 31/12/2014 JA NEE JA NEE Geen vervanging Vervanging Geen vervanging Cf. SWT op basis van overg.mtrgel zie hierboven Ja Gn verv. Nee 62 j einde AO Gn Wel

55 Outplacement Sinds 2014 werden er wijzigingen aangebracht a/h outplacement: 1. Algemeen stelsel : WN met opzeg of vergoeding van minstens 30 weken 2. Suppletief stelsel : 45 jaar en 1 jaar anciënniteit op moment van ontslag

56 Outplacement Aanvullend stelsel 45 j + en 1 jaar anciënniteit Enkel van toepassing op de werknemers van 45 jaar en ouder die opzeg of vergoeding < 30 weken kennen SWT ers vielen meestal niet onder het suppletieve stelsel

57 Outplacement Onder voorbehoud!! Alle WN ers ontslaan in het kader van SWT dienen voortaan een outplacement aanbod te krijgen - ontslagen vanaf VRIJSTELLING: - ontslagen vóór ; Ter info: afschaffing van enkele uitzonderingen: ook de vrijstelling van werknemers minstens 58 jaar of 38 jaar LB is afgeschaft, zowel in het suppletieve stelsel als in de wetgeving herstructurering

58 Beschikbaarheid Moet een werkloze met bedrijfstoeslag beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt?

59 Next Ten Huize van najaar 2015

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING VOOR 2019-2020 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 2.130 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 ---------------------------------------------- Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Algemeen stelsel op 60 jaar 1 2 CAO of collectief akkoord gesloten en neergelegd voor 1 januari 2012 (dus ook CAO

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 111 VAN 27 APRIL 2015 TOT VASTSTELLING, VOOR 2015 EN 2016, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFS- TOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 138 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING, VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2021 TOT 30 JUNI 2021, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFSTOESLAG IN HET KADER

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012 Tekst & U! tleg 2012/44 12/07/2012 PC 319.01 2012/38 PC 327.01 2012/34 PC 330 2012/32 PC 331 2012/38 andere 2012/32 Een nieuw kader voor tijdskrediet anno 2012 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

SWT: Uitstel van het afstel

SWT: Uitstel van het afstel ABVV-Metaal januari 2015 e-doc SWT: Uitstel van het afstel (13/01/2015) Wat is er veranderd sinds 26 november 2014 toen wij jullie informeerden over de nieuwe SWT-regelingen (brugpensioen)? Op politiek

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op 01.01.2019 : De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt 35 jaar. In het kader van deze

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Waartoe dient deze aanvraag? Het RVA-kantoor zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld? Infoblad - werknemers Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen» Voorafgaande opmerking

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 111 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Wetgevend kader tijdkrediet

Wetgevend kader tijdkrediet Wetgevend kader tijdkrediet CAO 77 bis (2001): onderhandeld door sociale partners in de nationale arbeidsraad. Regeerakkoord wijzigt hier niets aan!! KB van 12.12.2001: regelt de onderbrekingsuitkeringen.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 138 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 120 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie, eigen stem Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud 1 Inleiding tot het mechanisme van werkloosheid met bedrijfstoeslag,

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

Verplichting om een aanbod te doen en uitsluitingen

Verplichting om een aanbod te doen en uitsluitingen De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar is van toepassing wanneer: de werkgever van de ontslagen werknemer onder de privé-sector valt de werknemer niet ontslagen werd

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Nr. 219 4 februari 2016

Nr. 219 4 februari 2016 Nr. 219 4 februari 2016 Belgisch Staatsblad Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016 De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen. ACV Verbond Leuven mei 2012

Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen. ACV Verbond Leuven mei 2012 Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen ACV Verbond Leuven mei 2012 Inhoud Van loopbaanonderbreking voor 50plussers naar landingsbanen voor 55plussers Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslag

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Update Regeerakkoord Michel I

Update Regeerakkoord Michel I Update Regeerakkoord Michel I NEWSLETTER, JANUARI 2015 Inhoudstafel 1 Pensioenen... 2 2 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)... 3 3 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbane... 9

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie