Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Infoblad T149 Laats te update WAAROVER GAAT DIT INFOBLAD? De regering heeft beslist om vanaf : de voorwaarden van de verschillende SW T-stelsels te verstrengen; de verplic htingen waaraan SW T-ers moeten voldoen, uit te breiden. Deze maatregelen treden samen met andere maatregelen van de vorige regering in werking. Daardoor wordt het stelsel van het SW T fundamenteel gewijzigd. U vindt hierna een overzicht van de verschillende wijzigingen. De wijzigingen in de toegangsvoorwaarden van de verschillende stelsels belangen enkel de werknemers aan die vanaf hun SW T aanvragen. De wijz igingen in de verplic htingen van de SW T-ers belangen iedereen aan, dus ook de werk nemers die reeds met SW T waren vertrokken in het verleden. DE VERSCHILLENDE STELSELS Schematisch overzicht: wat verandert er? W e l k s t e l s e l? V o o r waarden i n ? V o o r waarden va n a f ? A l g e m e e n s t e l s e l ( CA O 1 7 ) Leeftijd: 60 Beroeps verleden: mannen: 35 vrouwen: 28 Leeftijd: 62 Beroeps verleden: mannen: 40 vrouwen: 31 S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r m e t l a n g e c a r r i è r e Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 38 Verdwijnt S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r i n e e n z waar b e r o e p Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 35 Ongewijz igd 1/14

2 S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r m e t m e d i s c h e r e d e n e n Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 35 Ongewijz igd S t e l s e l va n a f 5 6 j a a r m e t 4 0 j a a r b e r o e p s ve r l e d e n Leeftijd: 56 Beroeps verleden: 40 Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 40 S t e l s e l va n a f 5 6 j a a r m e t 3 3 j a a r b e r o e p s ve r l e d e n ( j a a r n a c h t a r b e i d o f o n g e s c h i k t h e i d i n d e b o u ws e c t o r ) Leeftijd: 56 Beroeps verleden: 33 Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 33 E r k e n n i n g va n h e t b e d r i j f a l s z i j n d e i n m o e i l i j k h e d e n Leeftijd: 53 Beroeps verleden: 10/ 20 Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 E r k e n n i n g va n h e t b e d r i j f a l s z i j n d e i n h e r s t r u c t u r e r i n g Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 Opge le t: de voorwaarden in de verschillende stelsels zullen in de volgende jaren verder verstrengd worden. Meer uitleg vindt u hierna. Algemene stelsels De regeling vanaf 60? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 60 ; met in 2014 een beroepsverleden van 35 voor mannen en 28 voor vrouwen; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad (de CAO nr. 17) of een sectorale of ondernemings-cao. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? 60 - voor mannen: 35 beroeps verleden - voor vrouwen: 28 beroeps verleden 62 - voor mannen: 40 beroeps verleden - voor vrouwen: 31 beroeps verleden (dit wordt elk, tot 2024, met é opgetrokken (-> 40 in 2024) Kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60? Eerste uitzondering: u voldoet aan de voorwaarden in 2014? U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: uiterlijk op /14

3 tevens op het einde van uw arbeids overeenk oms t, gelijk tijdig de volgende voorwaarden vervult: u bent 60 u bewijst als man 35 en als vrouw 28 beroepsverleden Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen. Dit noemen we het "kliksysteem". U bent een man. U bent geboren in 1954 en bent dus 60 in U hebt in beroepsverleden. U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 61 bent. U kunt met SW T vertrekken, want u was op en u bewees toen ook al minstens 35 beroeps verleden. Tweede uitzondering: u bent ontslagen vóór 2015? U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst Uitzonde ring: indien uw theoretische (niet verlengde) opzegtermijn, vastgesteld op basis van de wet of van een CAO, een einde neemt na , mag u de leeftijd van 60 ook bereiken op het einde van uw arbeids overeenk oms t als man 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het waarin uw arbeidsovereenkomst een einde neemt (tussen 31 en 40 ) U bent een man. U bent geboren op U bent ontslagen in december 2014; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op , dit is uiterlijk op en tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst. Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60. Derde uitzondering: u bent ontslagen in het kader van een "lopende CAO 60 "? Onder "lopende CAO 60 " verstaan we: een sectorale of ondernemings-cao (niet de CAO nr. 17) die de leeftijd van 60 voorziet die is gesloten neergelegd vóór (elke CAO moet worden neergelegd op (= "overgemaakt aan") de griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst W erk, Arbeid en Sociaal Overleg) die uiterlijk op in werking treedt U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: bent ontslagen in het kader van die "lopende CAO" 60 bent, uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst als man 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het waarin uw arbeidsovereenkomst een einde 3/14

4 neemt (tussen 31 en 40 ) Er is in uw bedrijf op een CAO gesloten die geldig is vanaf tot en met Deze CAO is op neergelegd. U bent een man. U bent geboren op U wordt ontslagen in februari 2015; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op , dit is uiterlijk op (einddatum CAO) en tevens op het einde van uw arbeids overeenk oms t. Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60. De regeling vanaf 58 met lange loopbaan? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroepsverleden van 38 in 2014; op basis van een sectorale of ondernemings-cao. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden De regeling bestaat niet meer Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: uiterlijk op tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst gelijk tijdig de volgende voorwaarden vervult: u bent 58 u bewijst 38 beroepsverleden Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen. Dit noemen we het "kliksysteem". Voorbe e ld 1: U bent geboren in 1956 en bent dus 58 in U hebt in 2014 al 40 beroepsverleden. U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 59 bent. U kunt met SW T vertrekken, want u was op en u bewees toen ook al minstens 38 beroeps verleden. Voorbe e ld 2: U bent geboren in 1956 en bent dus 58 in U hebt in beroepsverleden. U bent ontslagen in U kunt niet met SW T vertrekken, want u bewijst op geen 38 beroepsverleden. U bereikt dit beroepsverleden immers pas in Het is daarbij zonder belang dat u het beroepsverleden van 38 wel zou 4/14

5 bereiken op het einde van uw arbeidsovereenkomst. De regeling vanaf 56 met 40 beroepsverleden Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 40 ; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Opmerking: momenteel is het zo dat er geen dergelijke CAO meer bestaat, maar wel een wettelijke regeling, die loopt tot Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden beroeps verleden Opmerking: de leeftijd kan verder worden opgetrokken tot 60 vanaf Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst U bent geboren in U wordt ontslagen in december 2015; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling Specifieke stelsels De regeling vanaf 58 zwaar beroep? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroeps verleden van 35 ; op basis van een sectorale of ondernemings-cao; indien u hebt gewerkt in een zwaar beroep: ofwel 5 in de laatste 10, ofwel 7 in de laatste 15. Momenteel zijn er drie soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep": nac htarbeid; ploegenarbeid; 5/14

6 onderbrok en diens ten. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden 5/7 zwaar beroep beroeps verleden 5/7 zwaar beroep De regeling blijft momenteel dus ongewijz igd. Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. De regeling vanaf 58 medische redenen? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SW T te vertrekken:vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroeps verleden van 35 ; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad; indien u mindervalide bent of ernstige medische problemen hebt. Het is een geneesheer van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten die zal vaststellen of u aan die laatste voorwaarde voldoet. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden mindervalide of erns tige medis c he problemen beroeps verleden mindervalide of erns tige medis c he problemen De regeling blijft momenteel dus ongewijz igd. De regeling vanaf 57 met 38 beroepsverleden? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 57 ; met een beroeps verleden van 38 ; op basis van een CAO die ten laatste op is neergelegd. 6/14

7 Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? De regeling bestaat niet meer beroeps verleden Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 38 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 38 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De regeling vanaf 56 met 33 beroepsverleden - 20 nachtarbeid / zwaar beroep? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 33 ; op basis van een sectorale CAO; indien u 20 nachtarbeid bewijst. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden 20 nac htarbeid beroeps verleden : ofwel 20 nachtarbeid ofwel 5/7 gewerkt in een zwaar beroep Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. 7/14

8 De regeling is nu ook toepasselijk op werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep: ofwel 5 in de laatste 10, ofwel 7 in de laatste 15. Momenteel zijn 3 soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep": nac htarbeid; ploegenarbeid; onderbrok en diens ten. Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 33 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst 20 nachtarbeid bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst Voorbeeld: U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 beroepsverleden 20 nachtarbeid bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De regeling vanaf 56 met 33 beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 33 ; op basis van een CAO in de bouwsector; indien u een attest hebt, gegeven door de arbeidsgeneesheer, waaruit blijkt dat u ongeschikt bent om uw beroeps ac tiviteit verder te z etten. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden ongeschikt in de bouwsector beroeps verleden : ongeschikt in de bouwsector Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. 8/14

9 Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 33 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst op het einde van uw arbeidsovereenkomst over het attest beschikt van de arbeidsgeneesheer waaruit uw ongeschiktheid blijkt U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 beroepsverleden een attest van ongeschiktheid hebt, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De bedrijven erkend als zijnde in herstructurering/moeilijkheden? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: op basis van een erkenning door de minister van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering; vanaf de leeftijd van 55 (hers truc turering) of 53 (moeilijk heden); met een beroepsverleden van ofwel 10 in de sector, gelegen in de laatste 15, ofwel 20 in het algemeen (dus ook buiten de s ec tor); op basis van een CAO in de onderneming. De leeftijd wordt in fases opgetrokken en wel als volgt: Ja a r In h e r s t r u c t u r e r i n g In m o e i l i j k h e d e n (ongewijz igd) Onder voorwaarden k an de leeftijd op 55 behouden blijven. Daarvoor moet de Nationale Arbeids raad een CAO sluiten. 9/14

10 Kunt u nog gebruik maken van een regeling geldig in een vorig? Indien er een collectief ontslag is aangekondigd, moet u op de datum van de aankondiging van dat collectief ontslag de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat. Indien er geen collectief ontslag is aangekondigd moet u: op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat. Dit is de leeftijd geldig in het waarin de begindatum van de erkenningsperiode ligt bovendien op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken geldig in het waarin uw arbeids overeenk oms t eindigt Voorbe e ld 1: Uw bedrijf is erkend als zijnde in herstructurering. Uw werkgever heeft op een collectief ontslag aangek ondigd. De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing een minimumleeftijd van 57 (leeftijd in 2017). U bent geboren op U bent op dus 57. Indien u aan de andere voorwaarden voldoet (bv. beroepsverleden), kunt u met SW T vertrekken op basis van de regeling 57, zelfs indien uw arbeidsovereenkomst maar in 2018 of 2019 zou eindigen (en de leeftijd dan 58 of 59 zou zijn). Voorbe e ld 2: Uw bedrijf is erkend als zijnde in moeilijkheden. Uw werkgever heeft geen collectief ontslag aangekondigd. De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing (in 2017) dat de erkenning loopt gedurende de periode vanaf tot en met Hij voorziet een minimumleeftijd van 57 (leeftijd in 2017). U bent geboren op U bent op dus 57. Uw arbeidsovereenkomst loopt af op Op dat moment is de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken tot 58. U bent op nog geen 58. U kunt niet met SW T vertrekken op basis van de erkenning. WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN ALS SWT-ER? Passieve beschikbaarheid? Wat houdt passieve beschikbaarheid in? Passieve beschikbaarheid houdt onder meer in dat u: ingeschreven bent/blijft als werkzoekende; passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden; uw werk niet mag verlaten z onder wettige reden; niet mag z ijn onts lagen wegens uw foutieve houding; zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werk gever, wanneer u door de gewes tins telling was opgeroepen; moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat u door de gewestinstelling voor arbeids bemiddeling is aangeboden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, passief beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65. Dit geldt in het algemeen ook indien u als SW T-er vóór 2015 niet beschikbaar moest zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat u opnieuw zult worden ingeschreven als werkzoekende en dat de gewes tins telling voor arbeids bemiddeling en beroeps opleiding u k an oproepen. Kunt u nog vrijgesteld zijn van passieve beschikbaarheid? U moet niet beschikbaar zijn indien u: 10/14

11 al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Actieve beschikbaarheid? Wat houdt actieve beschikbaarheid in? Actieve beschikbaarheid houdt in dat u: ac tief ins panningen moet leveren om werk te vinden; actief moet meewerken aan opleidings-, begeleidings-, werkervarings- en inschakelingsacties die de gewes tins telling voor arbeids bemiddeling en beroeps opleiding u aanbiedt; regelmatig wordt opgeroepen om uitleg te geven over de door u geleverde ins panningen. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, actief beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65. Dit geldt in het algemeen ook indien u als SW T-er vóór 2015 niet beschikbaar moest zijn. Kunt u nog vrijgesteld zijn van actieve beschikbaarheid? U moet niet beschikbaar zijn indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel? Wat houdt deze verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel in? W anneer een werkgever een collectief ontslag aankondigt, moet hij meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze cel worden de werknemers die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid. W erknemers moeten zich, behalve uitzonderingen, inschrijven in die cel en zich laten begeleiden. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van inschrijving op basis van het toepasselijke SW T-stelsel of van z ijn leeftijd of beroeps verleden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, zich inschrijven in de door de werkgever opgerichte tewerkstellingscel. Kunt u nog vrijgesteld zijn van inschrijving in een tewerkstellingscel? U moet u niet inschrijven indien u ontslagen bent vóór : ofwel u aanspraak maakt op SW T op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding: ofwel 58 bent; ofwel 38 beroeps verleden bewijs t; ofwel u aanspraak maakt op SW T op een andere basis dan de erkenning van uw bedrijf. De verplichting tot outplacement? Wat houdt deze verplichting tot outplacement in? W at volgt, betreft enkel de werknemers die: geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of vergoeding van minstens 30 weken 11/14

12 minstens 45 zijn op het ogenblik van hun ontslag mins tens é ononderbrok en diens tanc iënniteit hebben op het ogenblik van hun onts lag werk en in een arbeids overeenk oms t met een mins tens halftijds uurroos ter. Dez e werk nemers moeten, behalve uitz onderingen, outplac ement vragen, aanvaarden en volgen. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van outplacement op basis van het toepasselijke SW T-stelsel of van zijn leeftijd of beroepsverleden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrek t, outplac ement vragen, aanvaarden en volgen. Kunt u nog vrijgesteld zijn van outplacement? U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen indien u ontslagen bent vóór : ofwel u aanspraak maakt op SW T op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding: ofwel 58 bent; ofwel 38 beroeps verleden bewijs t; ofwel u aanspraak maakt op SW T op een andere basis dan de erkenning van uw bedrijf. U moet evenmin outplac ement vragen, aanvaarden of volgen indien: u als mindervalide werkte in een sociale of beschermde werkplaats; u werkte voor De Lijn, MIVB of TEC; u werkte in het kader van een doorstromingsprogramma. De verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart? Wat houdt deze verplichting in? Een SW T-er moe(s)t niet in het bezit zijn van een controlekaart. Hij had/heeft de keuze: ofwel in het bezit zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbrengt (bv. arbeid, betaalde vakantie,...); ofwel niet in het bezit zijn van een controlekaart, maar een specifiek formulier (C99) invullen wanneer zich een s ituatie van niet vergoedbaarheid voordeed. Vanaf 2015 moet elke SW T-er in het bezit zijn van een controlekaart vóór de maand waarin hij 60 wordt. Daarna heeft hij weer de keuze. Kunt u nog vrijgesteld zijn van het bezit van een controlekaart? Indien u al SW T-er was vóór , blijft u als werknemer van minder dan 60 verder vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een controlekaart. De verplichting arbeidsgeschikt zijn? Wat houdt de verplichting arbeidsgeschikt te zijn in? Een SW T-er moe(s)t niet arbeidsgeschikt zijn Hij had/heeft bij arbeidsongeschiktheid de keuze: ofwel vraagt hij ziekte-uitkeringen aan zijn ziekenfonds; ofwel blijft hij verder SW T-er. Hij kan beide regelingen niet cumuleren. 12/14

13 De regeling blijft ongewijz igd. De verplichting in België te verblijven? Wat houdt deze verplichting in? De SW T-er moet z ijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effec tief verblijven. De SW T-er kon evenwel vanaf de leeftijd van 60 in het buitenland verblijven indien hij zijn hoofdverblijfplaats in België behield. Dat betekende dat hij het grootste gedeelte van het (meer dan zes maanden) effectief in België diende te verblijven. Is hij geen 60, dan kan hij maximaal gedurende 4 weken per kalender in het buitenland verblijven. Vanaf 2015 kan een SW T-er niet meer dan 4 weken per kalender in het buitenland verblijven. Kunt u nog vrijgesteld zijn van de verplichting in België te verblijven? U kunt verder in het buitenland verblijven, gedurende een periode langer dan 4 weken per kalender, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Blijft u verder vrijges teld, dan moet u wel verder uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betek ent dat u het grootste gedeelte van het effectief in België verblijft. U kunt dus niet definitief naar het buitenland verhuiz en. Het aanvatten van een nevenactiviteit? Wat houdt dit in? Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, een nevenactiviteit tijdens zijn werkloosheid verderz etten indien hij dez e reeds gedurende mins tens 3 maanden c ombineerde met een hoofdac tiviteit als loontrekkende. Hjj kan met andere woorden geen nevenactiviteit aanvatten tijdens zijn werkloosheid zonder zijn uitk eringen te verliez en. De SW T-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel een nevenactiviteit aanvatten. Vanaf 2015 kan een SW T-er geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid. Kunt u nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid? U kunt nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit? Wat houdt dit in? Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, geen activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen. Een werkloze mag geen omvangrijke verbouwingswerken verrichten. De SW T-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel dergelijke activiteiten verrichten, indien hij geen wins toogmerk heeft. 13/14

14 Een SW T-er mag wel omvangrijke verbouwingswerken werrichten, als hij tenminste niet de bedoeling heeft de woning te verk open. Vanaf 2015 kan een SW T-er geen activiteiten meer verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen. Kunt u die activiteiten nog aanvatten tijdens uw werkloosheid? U kunt nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent U mag wel geen wins toogmerk hebben. 14/14

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld? Infoblad - werknemers Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen» Voorafgaande opmerking

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Algemeen stelsel op 60 jaar 1 2 CAO of collectief akkoord gesloten en neergelegd voor 1 januari 2012 (dus ook CAO

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB De werknemer die uitkeringen wil genieten moet dit formulier, na de periode gedekt door loon, onmiddellijk indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De werknemer die een vergoeding n.a.v. de beëindiging

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bestemd voor: - de werknemers die na 31 december

Nadere informatie

Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?

Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel Springplank naar zelfstandige uitoefenen? Infoblad werknemers Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?" Wat is het voordeel "Springplank naar zelfstandige"?

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op 01.01.2019 : De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt 35 jaar. In het kader van deze

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING VOOR 2019-2020 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

SWT: Uitstel van het afstel

SWT: Uitstel van het afstel ABVV-Metaal januari 2015 e-doc SWT: Uitstel van het afstel (13/01/2015) Wat is er veranderd sinds 26 november 2014 toen wij jullie informeerden over de nieuwe SWT-regelingen (brugpensioen)? Op politiek

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 28 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 28 maart A D V I E S Nr. 1.845 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013-2014 x x x

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Wanneer bent u een deeltijdse werknemer? U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer: u volgens uw contract per week minder uren moet werken

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Waartoe dient deze aanvraag? Het RVA-kantoor zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is bestemd

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 138 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING, VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2021 TOT 30 JUNI 2021, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFSTOESLAG IN HET KADER

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.026 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 x x x 2.901-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van 19 december

A D V I E S Nr Zitting van 19 december A D V I E S Nr. 2.066 ------------------------------ Zitting van 19 december 2017 ------------------------------------------ - Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 111 VAN 27 APRIL 2015 TOT VASTSTELLING, VOOR 2015 EN 2016, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFS- TOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 2.130 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 ---------------------------------------------- Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 1.849 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2013 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

focus op het verblijfsbewijs

focus op het verblijfsbewijs focus op het verblijfsbewijs Sinds 15 december 2005 bestaat de gemeentelijke stempelcontrole niet meer. Uw andere verplichtingen als werkloze blijven ongewijzigd: - u moet steeds uw controlekaart bij u

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING C4 - STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) WERKLOOSHEIDSBEWIJS ARBEIDSBEWIJS datumstempel UI IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING

Nadere informatie