Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Infoblad T149 Laats te update WAAROVER GAAT DIT INFOBLAD? De regering heeft beslist om vanaf : de voorwaarden van de verschillende SW T-stelsels te verstrengen; de verplic htingen waaraan SW T-ers moeten voldoen, uit te breiden. Deze maatregelen treden samen met andere maatregelen van de vorige regering in werking. Daardoor wordt het stelsel van het SW T fundamenteel gewijzigd. U vindt hierna een overzicht van de verschillende wijzigingen. De wijzigingen in de toegangsvoorwaarden van de verschillende stelsels belangen enkel de werknemers aan die vanaf hun SW T aanvragen. De wijz igingen in de verplic htingen van de SW T-ers belangen iedereen aan, dus ook de werk nemers die reeds met SW T waren vertrokken in het verleden. DE VERSCHILLENDE STELSELS Schematisch overzicht: wat verandert er? W e l k s t e l s e l? V o o r waarden i n ? V o o r waarden va n a f ? A l g e m e e n s t e l s e l ( CA O 1 7 ) Leeftijd: 60 Beroeps verleden: mannen: 35 vrouwen: 28 Leeftijd: 62 Beroeps verleden: mannen: 40 vrouwen: 31 S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r m e t l a n g e c a r r i è r e Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 38 Verdwijnt S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r i n e e n z waar b e r o e p Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 35 Ongewijz igd 1/14

2 S t e l s e l va n a f 5 8 j a a r m e t m e d i s c h e r e d e n e n Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 35 Ongewijz igd S t e l s e l va n a f 5 6 j a a r m e t 4 0 j a a r b e r o e p s ve r l e d e n Leeftijd: 56 Beroeps verleden: 40 Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 40 S t e l s e l va n a f 5 6 j a a r m e t 3 3 j a a r b e r o e p s ve r l e d e n ( j a a r n a c h t a r b e i d o f o n g e s c h i k t h e i d i n d e b o u ws e c t o r ) Leeftijd: 56 Beroeps verleden: 33 Leeftijd: 58 Beroeps verleden: 33 E r k e n n i n g va n h e t b e d r i j f a l s z i j n d e i n m o e i l i j k h e d e n Leeftijd: 53 Beroeps verleden: 10/ 20 Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 E r k e n n i n g va n h e t b e d r i j f a l s z i j n d e i n h e r s t r u c t u r e r i n g Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 Leeftijd: 55 Beroeps verleden: 10/ 20 Opge le t: de voorwaarden in de verschillende stelsels zullen in de volgende jaren verder verstrengd worden. Meer uitleg vindt u hierna. Algemene stelsels De regeling vanaf 60? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 60 ; met in 2014 een beroepsverleden van 35 voor mannen en 28 voor vrouwen; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad (de CAO nr. 17) of een sectorale of ondernemings-cao. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? 60 - voor mannen: 35 beroeps verleden - voor vrouwen: 28 beroeps verleden 62 - voor mannen: 40 beroeps verleden - voor vrouwen: 31 beroeps verleden (dit wordt elk, tot 2024, met é opgetrokken (-> 40 in 2024) Kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60? Eerste uitzondering: u voldoet aan de voorwaarden in 2014? U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: uiterlijk op /14

3 tevens op het einde van uw arbeids overeenk oms t, gelijk tijdig de volgende voorwaarden vervult: u bent 60 u bewijst als man 35 en als vrouw 28 beroepsverleden Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen. Dit noemen we het "kliksysteem". U bent een man. U bent geboren in 1954 en bent dus 60 in U hebt in beroepsverleden. U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 61 bent. U kunt met SW T vertrekken, want u was op en u bewees toen ook al minstens 35 beroeps verleden. Tweede uitzondering: u bent ontslagen vóór 2015? U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst Uitzonde ring: indien uw theoretische (niet verlengde) opzegtermijn, vastgesteld op basis van de wet of van een CAO, een einde neemt na , mag u de leeftijd van 60 ook bereiken op het einde van uw arbeids overeenk oms t als man 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het waarin uw arbeidsovereenkomst een einde neemt (tussen 31 en 40 ) U bent een man. U bent geboren op U bent ontslagen in december 2014; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op , dit is uiterlijk op en tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst. Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60. Derde uitzondering: u bent ontslagen in het kader van een "lopende CAO 60 "? Onder "lopende CAO 60 " verstaan we: een sectorale of ondernemings-cao (niet de CAO nr. 17) die de leeftijd van 60 voorziet die is gesloten neergelegd vóór (elke CAO moet worden neergelegd op (= "overgemaakt aan") de griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst W erk, Arbeid en Sociaal Overleg) die uiterlijk op in werking treedt U kunt nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60 indien u: bent ontslagen in het kader van die "lopende CAO" 60 bent, uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst als man 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het waarin uw arbeidsovereenkomst een einde 3/14

4 neemt (tussen 31 en 40 ) Er is in uw bedrijf op een CAO gesloten die geldig is vanaf tot en met Deze CAO is op neergelegd. U bent een man. U bent geboren op U wordt ontslagen in februari 2015; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op , dit is uiterlijk op (einddatum CAO) en tevens op het einde van uw arbeids overeenk oms t. Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken vanaf de leeftijd van 60. De regeling vanaf 58 met lange loopbaan? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroepsverleden van 38 in 2014; op basis van een sectorale of ondernemings-cao. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden De regeling bestaat niet meer Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: uiterlijk op tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst gelijk tijdig de volgende voorwaarden vervult: u bent 58 u bewijst 38 beroepsverleden Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen. Dit noemen we het "kliksysteem". Voorbe e ld 1: U bent geboren in 1956 en bent dus 58 in U hebt in 2014 al 40 beroepsverleden. U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 59 bent. U kunt met SW T vertrekken, want u was op en u bewees toen ook al minstens 38 beroeps verleden. Voorbe e ld 2: U bent geboren in 1956 en bent dus 58 in U hebt in beroepsverleden. U bent ontslagen in U kunt niet met SW T vertrekken, want u bewijst op geen 38 beroepsverleden. U bereikt dit beroepsverleden immers pas in Het is daarbij zonder belang dat u het beroepsverleden van 38 wel zou 4/14

5 bereiken op het einde van uw arbeidsovereenkomst. De regeling vanaf 56 met 40 beroepsverleden Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 40 ; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Opmerking: momenteel is het zo dat er geen dergelijke CAO meer bestaat, maar wel een wettelijke regeling, die loopt tot Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden beroeps verleden Opmerking: de leeftijd kan verder worden opgetrokken tot 60 vanaf Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 40 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst U bent geboren in U wordt ontslagen in december 2015; uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling Specifieke stelsels De regeling vanaf 58 zwaar beroep? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroeps verleden van 35 ; op basis van een sectorale of ondernemings-cao; indien u hebt gewerkt in een zwaar beroep: ofwel 5 in de laatste 10, ofwel 7 in de laatste 15. Momenteel zijn er drie soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep": nac htarbeid; ploegenarbeid; 5/14

6 onderbrok en diens ten. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden 5/7 zwaar beroep beroeps verleden 5/7 zwaar beroep De regeling blijft momenteel dus ongewijz igd. Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. De regeling vanaf 58 medische redenen? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SW T te vertrekken:vanaf de leeftijd van 58 ; met een beroeps verleden van 35 ; op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad; indien u mindervalide bent of ernstige medische problemen hebt. Het is een geneesheer van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten die zal vaststellen of u aan die laatste voorwaarde voldoet. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden mindervalide of erns tige medis c he problemen beroeps verleden mindervalide of erns tige medis c he problemen De regeling blijft momenteel dus ongewijz igd. De regeling vanaf 57 met 38 beroepsverleden? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 57 ; met een beroeps verleden van 38 ; op basis van een CAO die ten laatste op is neergelegd. 6/14

7 Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? De regeling bestaat niet meer beroeps verleden Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 38 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 38 beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De regeling vanaf 56 met 33 beroepsverleden - 20 nachtarbeid / zwaar beroep? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 33 ; op basis van een sectorale CAO; indien u 20 nachtarbeid bewijst. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden 20 nac htarbeid beroeps verleden : ofwel 20 nachtarbeid ofwel 5/7 gewerkt in een zwaar beroep Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. 7/14

8 De regeling is nu ook toepasselijk op werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep: ofwel 5 in de laatste 10, ofwel 7 in de laatste 15. Momenteel zijn 3 soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep": nac htarbeid; ploegenarbeid; onderbrok en diens ten. Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 33 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst 20 nachtarbeid bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst Voorbeeld: U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 beroepsverleden 20 nachtarbeid bewijst, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De regeling vanaf 56 met 33 beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: vanaf de leeftijd van 56 ; met een beroeps verleden van 33 ; op basis van een CAO in de bouwsector; indien u een attest hebt, gegeven door de arbeidsgeneesheer, waaruit blijkt dat u ongeschikt bent om uw beroeps ac tiviteit verder te z etten. Regel i n g i n ? Regel i n g va n a f ? beroeps verleden ongeschikt in de bouwsector beroeps verleden : ongeschikt in de bouwsector Opmerking: de leeftijd van 58 kan worden opgetrokken tot 60, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer. 8/14

9 Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014? U kunt nog met SW T vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u: bent ontslagen vóór bent, uiterlijk op , maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst 33 beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst op het einde van uw arbeidsovereenkomst over het attest beschikt van de arbeidsgeneesheer waaruit uw ongeschiktheid blijkt U bent geboren in U bent ontslagen in december Uw opzegtermijn loopt af in april U bent op Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 beroepsverleden een attest van ongeschiktheid hebt, kunt u nog met SW T vertrekken op basis van de regeling De bedrijven erkend als zijnde in herstructurering/moeilijkheden? Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SW T te vertrekken: op basis van een erkenning door de minister van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering; vanaf de leeftijd van 55 (hers truc turering) of 53 (moeilijk heden); met een beroepsverleden van ofwel 10 in de sector, gelegen in de laatste 15, ofwel 20 in het algemeen (dus ook buiten de s ec tor); op basis van een CAO in de onderneming. De leeftijd wordt in fases opgetrokken en wel als volgt: Ja a r In h e r s t r u c t u r e r i n g In m o e i l i j k h e d e n (ongewijz igd) Onder voorwaarden k an de leeftijd op 55 behouden blijven. Daarvoor moet de Nationale Arbeids raad een CAO sluiten. 9/14

10 Kunt u nog gebruik maken van een regeling geldig in een vorig? Indien er een collectief ontslag is aangekondigd, moet u op de datum van de aankondiging van dat collectief ontslag de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat. Indien er geen collectief ontslag is aangekondigd moet u: op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat. Dit is de leeftijd geldig in het waarin de begindatum van de erkenningsperiode ligt bovendien op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken geldig in het waarin uw arbeids overeenk oms t eindigt Voorbe e ld 1: Uw bedrijf is erkend als zijnde in herstructurering. Uw werkgever heeft op een collectief ontslag aangek ondigd. De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing een minimumleeftijd van 57 (leeftijd in 2017). U bent geboren op U bent op dus 57. Indien u aan de andere voorwaarden voldoet (bv. beroepsverleden), kunt u met SW T vertrekken op basis van de regeling 57, zelfs indien uw arbeidsovereenkomst maar in 2018 of 2019 zou eindigen (en de leeftijd dan 58 of 59 zou zijn). Voorbe e ld 2: Uw bedrijf is erkend als zijnde in moeilijkheden. Uw werkgever heeft geen collectief ontslag aangekondigd. De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing (in 2017) dat de erkenning loopt gedurende de periode vanaf tot en met Hij voorziet een minimumleeftijd van 57 (leeftijd in 2017). U bent geboren op U bent op dus 57. Uw arbeidsovereenkomst loopt af op Op dat moment is de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken tot 58. U bent op nog geen 58. U kunt niet met SW T vertrekken op basis van de erkenning. WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN ALS SWT-ER? Passieve beschikbaarheid? Wat houdt passieve beschikbaarheid in? Passieve beschikbaarheid houdt onder meer in dat u: ingeschreven bent/blijft als werkzoekende; passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden; uw werk niet mag verlaten z onder wettige reden; niet mag z ijn onts lagen wegens uw foutieve houding; zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werk gever, wanneer u door de gewes tins telling was opgeroepen; moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat u door de gewestinstelling voor arbeids bemiddeling is aangeboden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, passief beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65. Dit geldt in het algemeen ook indien u als SW T-er vóór 2015 niet beschikbaar moest zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat u opnieuw zult worden ingeschreven als werkzoekende en dat de gewes tins telling voor arbeids bemiddeling en beroeps opleiding u k an oproepen. Kunt u nog vrijgesteld zijn van passieve beschikbaarheid? U moet niet beschikbaar zijn indien u: 10/14

11 al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Actieve beschikbaarheid? Wat houdt actieve beschikbaarheid in? Actieve beschikbaarheid houdt in dat u: ac tief ins panningen moet leveren om werk te vinden; actief moet meewerken aan opleidings-, begeleidings-, werkervarings- en inschakelingsacties die de gewes tins telling voor arbeids bemiddeling en beroeps opleiding u aanbiedt; regelmatig wordt opgeroepen om uitleg te geven over de door u geleverde ins panningen. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, actief beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65. Dit geldt in het algemeen ook indien u als SW T-er vóór 2015 niet beschikbaar moest zijn. Kunt u nog vrijgesteld zijn van actieve beschikbaarheid? U moet niet beschikbaar zijn indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel? Wat houdt deze verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel in? W anneer een werkgever een collectief ontslag aankondigt, moet hij meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze cel worden de werknemers die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid. W erknemers moeten zich, behalve uitzonderingen, inschrijven in die cel en zich laten begeleiden. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van inschrijving op basis van het toepasselijke SW T-stelsel of van z ijn leeftijd of beroeps verleden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrekt, zich inschrijven in de door de werkgever opgerichte tewerkstellingscel. Kunt u nog vrijgesteld zijn van inschrijving in een tewerkstellingscel? U moet u niet inschrijven indien u ontslagen bent vóór : ofwel u aanspraak maakt op SW T op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding: ofwel 58 bent; ofwel 38 beroeps verleden bewijs t; ofwel u aanspraak maakt op SW T op een andere basis dan de erkenning van uw bedrijf. De verplichting tot outplacement? Wat houdt deze verplichting tot outplacement in? W at volgt, betreft enkel de werknemers die: geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of vergoeding van minstens 30 weken 11/14

12 minstens 45 zijn op het ogenblik van hun ontslag mins tens é ononderbrok en diens tanc iënniteit hebben op het ogenblik van hun onts lag werk en in een arbeids overeenk oms t met een mins tens halftijds uurroos ter. Dez e werk nemers moeten, behalve uitz onderingen, outplac ement vragen, aanvaarden en volgen. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van outplacement op basis van het toepasselijke SW T-stelsel of van zijn leeftijd of beroepsverleden. Vanaf 2015 moet elke SW T-er, ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SW T vertrek t, outplac ement vragen, aanvaarden en volgen. Kunt u nog vrijgesteld zijn van outplacement? U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen indien u ontslagen bent vóór : ofwel u aanspraak maakt op SW T op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding: ofwel 58 bent; ofwel 38 beroeps verleden bewijs t; ofwel u aanspraak maakt op SW T op een andere basis dan de erkenning van uw bedrijf. U moet evenmin outplac ement vragen, aanvaarden of volgen indien: u als mindervalide werkte in een sociale of beschermde werkplaats; u werkte voor De Lijn, MIVB of TEC; u werkte in het kader van een doorstromingsprogramma. De verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart? Wat houdt deze verplichting in? Een SW T-er moe(s)t niet in het bezit zijn van een controlekaart. Hij had/heeft de keuze: ofwel in het bezit zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbrengt (bv. arbeid, betaalde vakantie,...); ofwel niet in het bezit zijn van een controlekaart, maar een specifiek formulier (C99) invullen wanneer zich een s ituatie van niet vergoedbaarheid voordeed. Vanaf 2015 moet elke SW T-er in het bezit zijn van een controlekaart vóór de maand waarin hij 60 wordt. Daarna heeft hij weer de keuze. Kunt u nog vrijgesteld zijn van het bezit van een controlekaart? Indien u al SW T-er was vóór , blijft u als werknemer van minder dan 60 verder vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een controlekaart. De verplichting arbeidsgeschikt zijn? Wat houdt de verplichting arbeidsgeschikt te zijn in? Een SW T-er moe(s)t niet arbeidsgeschikt zijn Hij had/heeft bij arbeidsongeschiktheid de keuze: ofwel vraagt hij ziekte-uitkeringen aan zijn ziekenfonds; ofwel blijft hij verder SW T-er. Hij kan beide regelingen niet cumuleren. 12/14

13 De regeling blijft ongewijz igd. De verplichting in België te verblijven? Wat houdt deze verplichting in? De SW T-er moet z ijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effec tief verblijven. De SW T-er kon evenwel vanaf de leeftijd van 60 in het buitenland verblijven indien hij zijn hoofdverblijfplaats in België behield. Dat betekende dat hij het grootste gedeelte van het (meer dan zes maanden) effectief in België diende te verblijven. Is hij geen 60, dan kan hij maximaal gedurende 4 weken per kalender in het buitenland verblijven. Vanaf 2015 kan een SW T-er niet meer dan 4 weken per kalender in het buitenland verblijven. Kunt u nog vrijgesteld zijn van de verplichting in België te verblijven? U kunt verder in het buitenland verblijven, gedurende een periode langer dan 4 weken per kalender, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Blijft u verder vrijges teld, dan moet u wel verder uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betek ent dat u het grootste gedeelte van het effectief in België verblijft. U kunt dus niet definitief naar het buitenland verhuiz en. Het aanvatten van een nevenactiviteit? Wat houdt dit in? Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, een nevenactiviteit tijdens zijn werkloosheid verderz etten indien hij dez e reeds gedurende mins tens 3 maanden c ombineerde met een hoofdac tiviteit als loontrekkende. Hjj kan met andere woorden geen nevenactiviteit aanvatten tijdens zijn werkloosheid zonder zijn uitk eringen te verliez en. De SW T-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel een nevenactiviteit aanvatten. Vanaf 2015 kan een SW T-er geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid. Kunt u nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid? U kunt nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent Het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit? Wat houdt dit in? Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, geen activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen. Een werkloze mag geen omvangrijke verbouwingswerken verrichten. De SW T-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel dergelijke activiteiten verrichten, indien hij geen wins toogmerk heeft. 13/14

14 Een SW T-er mag wel omvangrijke verbouwingswerken werrichten, als hij tenminste niet de bedoeling heeft de woning te verk open. Vanaf 2015 kan een SW T-er geen activiteiten meer verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen. Kunt u die activiteiten nog aanvatten tijdens uw werkloosheid? U kunt nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, indien u: al SW T-er bent vóór u uiterlijk op bent U mag wel geen wins toogmerk hebben. 14/14

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie