Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?"

Transcriptie

1 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven te zorgen en zit moederziel alleen weg te kwijnen. Ik zou zo graag wat meer tijd voor hem willen vrijmaken, op zijn minst tot zijn heup weer wat beter is. Ik werk fulltime, maar ik wil later niet het gevoel hebben dat ik geen tijd gemaakt heb voor mijn vader. Zou ik geen loopbaanonderbreking kunnen nemen? Je hebt tenslotte maar één vader Irene, 46 jaar Wil je tijd vrijmaken voor je kinderen of familie? Dat kan via een loopbaanonderbreking of je kunt tijdskrediet opnemen. Zo is het mogelijk om je privéleven en je professionele loopbaan beter op elkaar af te stemmen. 1 Verlof voor medische bijstand Een thematisch verlof dat de mogelijkheid biedt om de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen. Zo kun bijstand je verlenen aan je gezins- of familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd: elke ziekte of medische ingreep die de behandelend geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. De aanvraag gebeurt bij je werkgever aan de hand van een medisch attest waaruit tevens blijkt dat je als werknemer bereid bent om de zieke persoon bij te staan. Als je je loopbaan onderbreekt dan heb je recht op een onderbrekingsvergoeding van de RVA. Er zijn drie vormen van verlof voor medische bijstand: Volledige onderbreking. De arbeidsprestaties kunnen volledig onderbroken worden, ongeacht een deeltijdse of een voltijdse tewerkstelling. den indien het verlof wordt aangevraagd door een alleenstaande ouder voor een kind dat maximum 16 jaar is. Indien je verlof aanvraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is, kun je hiervoor gedurende één week voltijds thematisch verlof opnemen. Dit kan tijdens of aansluitend op de periode van hospitalisatie. Dit verlof kan éénmalig met één week verlengd worden. Deze periode van twee weken kan verlengd worden met het verlof om medische bijstand uit de algemene regeling. In die situatie dient de minimumperiode van één maand niet gerespecteerd te worden. Deze verlenging kan enkel in de vorm van volledige onderbreking. Indien de werknemer deze periode wenst te verlengen onder de vorm van een halftijdse vermindering of een vermindering met 1/5 de dan dient de minimumperiode wel gerespecteerd te worden. Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Per zwaar zieke patiënt kun je de arbeidsprestaties verminderen met met ½ per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Deze periodes kunnen verlengd worden tot maximum 24 maanden, al dan niet opeenvolgend. De maximumduur kan verlengd worden tot 48 maanden indien het verlof wordt aangevraagd door een alleenstaande ouder voor een kind dat maximum 16 jaar is. Vermindering van de prestaties met 1/5 Per zwaar zieke patiënt kun je de arbeidsprestaties verminderen met 1/5 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Deze periodes kunnen verlengd worden tot maximum 24 maanden, al dan niet opeenvolgend. De maximumduur kan verlengd worden tot 48 maanden indien het verlof wordt aangevraagd door een alleenstaande ouder voor een kind dat maximum 16 jaar is. Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking. De arbeidsprestaties kunnen verminderd worden tot een halftijdse tewerkstelling indien de tewerkstelling minstens 3/4 van een voltijdse betrekking bedraagt Vermindering van de prestaties met 1/5. De arbeidsprestaties kunnen verminderd worden tot een 4/5 tewerkstelling indien er een voltijdse tewerkstelling is. Volledige onderbreking Per zwaar zieke patiënt kun je de arbeidsprestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Deze periodes kunnen verlengd worden tot maximum 12 maanden, al dan niet opeenvolgend. De maximumduur kan verlengd worden tot 24 maan- 58 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

2 Brutobedragen vanaf 1 december Thematische verloven (privésector) Minder dan of ouder Voltijdse onderbreking 786,75 euro 786,78 euro Deeltijdse onderbreking (50 %) 393,38 euro 667,27 euro Deeltijdse onderbreking (20 %) 133,45 euro 179,47 euro (enkel voor alleenstaande werknemers die uitsluiten samenwonen met kinderen ten laste) 266,91 euro CM-Thuiszorgtip Alle belangrijke informatie vind je op de website van de RVA: je vakbond of bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. 2 Palliatief verlof Werknemers Palliatief verlof is een thematisch verlof dat je de mogelijkheid biedt, tijdelijk geheel of gedeeltelijke de arbeidsprestaties te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken aan een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. Als werknemer heb je recht op loopbaanonderbreking in kader van palliatief verlof op voorwaarde dat je een attest van de behandelend geneesheer kan voorleggen waaruit blijkt dat je als werknemer bereid bent om palliatieve zorgen te bieden. De aanvraag gebeurt bij de werkgever. Wanneer je je loopbaan onderbreekt omwille van palliatief verlof, dan heb je recht op een onderbrekingsvergoeding van de RVA. Er zijn twee vormen van palliatief verlof: Volledige onderbreking: je onderbreekt je arbeidsprestaties volledig, ongeacht je deeltijds of voltijds bent tewerkgesteld. Vermindering van de prestaties: - Je vermindert je arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling indien je minstens voltijds bent tewerkgesteld. - Of met 1/5 bij een voltijdse tewerkstelling. Volledige onderbreking Zowel bij een deeltijdse als een voltijdse tewerkstelling kunnen de arbeidsprestaties volledig onderbroken worden gedurende 1 maand. De periode kan éénmalig verlengd worden met 1 maand. De overheid voorziet een onderbrekingsvergoeding. Het gaat om een maandelijkse forfaitaire uitkering. Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking De arbeidsprestaties kunnen verminderd worden tot een halftijdse tewerkstelling gedurende 1 maand. De periode kan éénmalig verlengd worden met 1 maand. Vermindering van de prestaties met 1/5 De arbeidsprestaties kunnen verminderd worden met 1/5 gedurende 1 maand. De periode kan éénmalig verlengd worden met 1 maand. Brutobedragen vanaf 1 december Thematische verloven (privésector) - Zie tabel bovenaan. Zelfstandigen Ook als zelfstandige kun je in aanmerking komen voor palliatief verlof, wanneer je palliatieve zorgen geeft aan je kind of partner. Als zelfstandige kun je voor een periode van minimum 4 opeenvolgende weken en maximum 3 opeenvolgende maanden je activiteit stopzetten. De activiteit kan door een derde verder gezet worden. Voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking (minstens 4 weken) wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal blijft meetellen in de pensioenloopbaan. Deze rechten zijn weggelegd voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenotes (m/v). Voorwaarden waaraan de patiënt moet voldoen: de patiënt is de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of een kind Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? 59

3 het kind moet recht geven op kinderbijslag en in het gezin verblijven. Vóór het kwartaal waarin je als zelfstandige tijdelijk stopt moet je minstens 2 kwartalen onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut. De aanvraag wordt ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds binnen de 4 weken vanaf de onderbreking van je activiteit, dit kan met een aangetekende brief of een verzoek tegen ontvangstbewijs. De aanvraag gebeurt bij het sociaal verzekeringsfonds aan de hand van een attest opgesteld door de behandelend geneesheer van de patiënt met volgende vermeldingen: de identiteit van de patiënt; dat hij palliatieve zorgen nodig heeft; dat de aanvrager zich bereid verklaart deze zorgen te geven. Het forfaitair bedrag wordt betaald in drie schijven en bedraagt 2 121,88 euro. 3 Tijdskrediet (nieuwe regeling geldig vanaf 1 januari 2015) Tijdskrediet past binnen de reglementering op de loopbaanonderbreking en is enkel van toepassing als je werknemer bent, tewerkgesteld in de privé-sector. Tijdskrediet zorgt ervoor dat je meer mogelijkheden krijgt om over vrije tijd te beschikken voor familiale of sociale verplichtingen of om een persoonlijk project te realiseren. (bv. opvoeding van kinderen, wereldreis maken ) Voor aanvragen na kun je enkel nog een onderbrekingsvergoeding ontvangen (RVA) indien je een tijdskrediet met motief hebt aangevraagd en in het stelsel eindeloopbaan. De verschillende soorten tijdskrediet zijn: Tijdskrediet zonder motief Tijdskrediet met motief Eindeloopbaan Tijdskrediet zonder motief Wie, voorwaarde en duur Als werknemer heb je gedurende je loopbaan recht op 1 jaar voltijds equivalent (VTE) tijdskrediet. een voltijdse schorsing tot maximum 1 jaar; een vermindering tot een halftijdse schorsing tot maximum 2 jaar; een vermindering met 1/5de tot maximum 5 jaar. De werknemer dient: verbonden te zijn met de werkgever door een arbeidsovereenkomst gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag; een loopbaan als werknemer te hebben van minstens 5 jaar op het moment van de aanvraag. Tewerkstellingsvoorwaarde Voor het voltijds tijdskrediet is er geen tewerkstellingsvoorwaarde. Voor het haltijds tijdskrediet dient de werknemer gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag minstens 3/4 VTE tewerkgesteld te zijn geweest. Voor de 1/5 loopbaanvermindering dient de werknemer gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld te zijn geweest in een arbeidsregeling van 5 dagen of meer. Er zijn minimumperiodes vastgelegd: voor het voltijds tijdskrediet is de minimumperiode 3 maanden voor het halftijds tijdskrediet is de minimumperiode eveneens 3 maanden voor de vermindering met 1/5 is de minimumperiode 6 maanden. Tijdskrediet met motief Wie, voorwaarde en duur Wanneer je als werknemer je aanvraag tot het bekomen van tijdskrediet kan motiveren met één van de motieven binnen de reglementering, dan kun je een bijkomend recht op tijdskrediet verkrijgen. Dit is een aanvullend recht, dit komt bovenop het tijdskrediet zonder motief. Het motief bepaalt de maximumduur. De duur is maximum 36 maanden voor de volgende motieven om: een opleiding te volgen (erkend door de gemeenschappen of de sector, de opleiding moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 d van CAO nr. 1031). Dit kan in verschillende vormen opgenomen worden: 60 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

4 De duur is maximum 48 maanden voor de volgende motieven om: voor een eigen kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar, het tijdskrediet dient aan te vangen voor het kind 8 jaar is; palliatieve zorgen te verlenen; een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen; voor een eigen gehandicapt kind te zorgen tot de leeftijd van 21 jaar, het tijdskrediet dient aan te vangen voor het kind 21 jaar is; bijstand of verzorging te verlenen aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van het gezin. Dit tijdskrediet kan in verschillende vormen opgenomen worden: een voltijdse schorsing; een vermindering tot een halftijdse schorsing; een vermindering met 1/5. Opgelet! Bij tijdskrediet met motief gaat het om een termijn van 36 of 48 kalendermaanden. Dit is niet te begrijpen als voltijds equivalent. Indien bv. het tijdskrediet opgenomen wordt onder de vorm van vermindering met 1/5, dan blijft het maximum 36 of 48 maanden. Het recht op het voltijds en halftijds tijdskrediet met motief van 48 maanden geldt pas indien hierover een sectorale of ondernemings-cao is. Het recht op tijdskrediet met motief van 36 maanden en het recht op tijdskrediet met motief van 48 maanden is niet cumulatief. De werknemer dient verbonden te zijn met de werkgever door een arbeidsovereenkomst gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag Indien je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, heb je recht op een maandelijkse onderbrekingsuitkering (RVA). Deze voorwaarde is niet van toepassing indien het tijdskrediet onmiddellijk volgt op een ouderschapsverlof én de volledige rechten op ouderschapverlof voor alle begunstigde kinderen zijn opgebruikt. Tewerkstellingsvoorwaarde Voor het voltijds tijdskrediet is er geen tewerkstellingsvoorwaarde. Voor het 1/2 tijdskrediet dient de werknemer gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag minstens 3/4 VTE tewerkgesteld te zijn geweest. Voor de 1/5 loopbaanvermindering dient de werknemer gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld te zijn geweest in een arbeidsregeling van 5 dagen of meer. Om tijdskrediet te bekomen dienen er een aantal formaliteiten vervuld te worden bij de werkgever en bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: de werknemer dient de werkgever schriftelijk op de hoogte te brengen. In de schriftelijke kennisgeving moeten volgende elementen staan: het gekozen stelsel tijdskrediet, de gewenste begindatum en de gewenste duur van de periode van tijdskrediet. de werknemer dient de RVA (bevoegd voor zijn woonplaats) op de hoogte te brengen via het formulier C61- tijdskrediet, afhankelijk van het tijdregime tijdskrediet dat wordt gevraagd. Stelsel eindeloopbaan Dit tijdskrediet is enkel van toepassing indien je als werknemer bent tewerkgesteld in de privé-sector en je arbeidsprestaties wenst te verminderen tot je met pensioen gaat. Leeftijdsvoorwaarde Algemene regel Vanaf 60 jaar heb je als werknemer met minstens 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende recht op een vermindering tot 1/2 of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd. Afwijkende voorwaarden Vanaf 55 jaar kan je recht openen in volgende situaties: je bent tewerkgesteld in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden; je hebt 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende; je oefent een zwaar beroep uit; je werkt of hebt gewerkt in een stelsel met nachtarbeid; Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? 61

5 je bent tewerkgesteld in de bouwsector en je bent, wegens gezondheidsredenen, niet in staat om jouw activiteit verder te zetten. De toegangsleeftijd voor het genieten van onderbrekingsuitkeringen in het kader van de voornoemde afwijkende voorwaarden zal worden opgetrokken tot: 56 jaar vanaf 01 januari 2016; 57 jaar vanaf 01 januari 2017; 58 jaar vanaf 01 januari 2018; 60 jaar vanaf 01 januari Duur Er is geen maximumduur van toepassing. Anciënniteitsvoorwaarde De werknemer dient minstens 24 maanden anciënniteit te hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan door de werkgever. Tewerkstellingsvoorwaarde De werknemer dient tijdens de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving bij aanvraag tot: een halftijds tijdskrediet minstens 3/4 gewerkt te hebben; een vermindering met 1/5 voltijds gewerkt te hebben (of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet). Om tijdskrediet te bekomen dienen er een aantal formaliteiten vervuld te worden bij de werkgever en bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. de werknemer dient de werkgever schriftelijk op de hoogte te brengen. In de schriftelijke kennisgeving moeten volgende elementen staan: het gekozen stelsel tijdskrediet, de gewenste begindatum en de gewenste duur van de periode van tijdskrediet. de werknemer dient de RVA (bevoegd voor zijn woonplaats) op de hoogte te brengen via het formulier C61- tijdskrediet, afhankelijk van het tijdregime tijdskrediet dat wordt gevraagd. 62 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

6 Bedragen tijdskrediet Bedragen van toepassing sinds 1 december 2012 Algemeen stelsel, ongeacht de leeftijd van de werknemer Voltijds tijdskrediet, met of zonder motief Minder dan 5 jaar anciënniteit 5 jaar anciënniteit of meer Brutobedrag 481,02 euro 641,37 euro Nettobedrag 432,30 euro 576,40 euro 1/2-tijdskrediet, met of zonder motief Minder dan 5 jaar anciënniteit 5 jaar anciënniteit of meer Brutobedrag 240,51 euro 320,68euro Nettobedrag Alleenwonend (2) Alleenwonend (2) 168,36 euro 199,27 euro 224,48 euro 265,69 euro Tijdskrediet 1/5, zonder of met motief Alleenwonend Brutobedrag 158,38 euro 204,39 euro Nettobedrag 102,95 euro 132,86 euro 169,34 euro Stelsel eindeloopbaan, vanaf 55 jaar (of 50 jaar bij uitzondering) Minder dan 5 jaar anciëniteit Werknemer tussen 50 en 51 jaar 5 jaar anciëniteit of meer Werknemer van 51 jaar of ouder Bruto 240,51 euro 320,68 euro 479,06 euro Netto Alleenwonend (2) Alleenwonend (2) Alleenwonend (2) 163,34 euro 199,27 euro 208,45 euro 265,69 euro 311,39 euro 396,91 euro Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? 63

7 Tijdskrediet 1/5 Werknemer tussen 50 en 51 jaar Werknemer van 51 jaar of ouder Alleenwonend (2) Alleenwonend (2) Bruto 158,38 euro 204,39 euro 222,52 euro 268,53 euro Netto 102,95 euro 132,95 euro (3) 169,34 euro (4) 144,64 euro 174,55 euro (3) 222,48 euro (4) Een samenwonende werknemer is hij die met andere volwassenen samenwoont en eventueel één of meerdere kinderen ten laste heeft (2) Een alleenwonende werknemer is of een werknemer die alleen woont, of een werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere ten laste (3) Nettobedrag voor de werknemer die alleen woont (4) Netto bedrag voor de werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft De werknemer kan zijn dossier opvolgen via rubriek Online diensten op via de website van de RVA. De werknemer dient hiervoor te beschikken over een burgertoken of een electronische identiteitskaart. 64 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

8 4 Aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid Bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking betaalt de federale overheid (concreet: de RVA) een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Er zijn drie stelsels: privé sector; openbare sector; social profitsector. Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, is het nodig dat de RVA de goedkeuring gegeven heeft voor een stelsel van tijdskrediet of van één van de thematische verloven. Er zijn mogelijk nog bijkomende voorwaarden afhankelijk van de sector van tewerkstelling en het type tijdskrediet. Het bedrag van de premie hangt af van de sector waarin je werkt, het soort onderbreking (zorg, opleiding,...) en de mate waarin je het werk onderbreekt. 5 Sectorale premie of ondernemingspremie De sector of de onderneming kunnen ook nog beslissen om supplementair een premie toe te kennen. Vraag informatie bij je vakbond of de personeelsdienst van je werkgever. CM-Thuiszorgtip Alle belangrijke informatie vind je op de website van de RVA: je vakbond of bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Contact FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel Vlaamse Overheid Departement Werk & Sociale Economie Koning Albert II laan 35 bus 20, 1030 Brussel Tel (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur) Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? 65

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid)

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) Inventaris mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 2 Inhoudstafel Inleiding... 5 1

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Daarnaast

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

loopbaanonderbreking in een openbare dienst

loopbaanonderbreking in een openbare dienst Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven D/1831/2017/21/1 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 10/2017 inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. inhoudsopgave 1. Ouderschapsverlof...5

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012 Tekst & U! tleg 2012/44 12/07/2012 PC 319.01 2012/38 PC 327.01 2012/34 PC 330 2012/32 PC 331 2012/38 andere 2012/32 Een nieuw kader voor tijdskrediet anno 2012 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof BBZ Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig?

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig? Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezinsof familielid. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst van de RVA genieten om te zorgen voor of bijstand

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid Inhoud Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon lonen aan de huidige index L4 L3 L2 A1 A2 A3 MV2 B3 B2b B2a B1c MV1 MV1bis B1b L1 K3 G1 GS Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Terugsturen naar Hoofdbestuur van de RVA Cel OCR Keizerslaan 7-9 1000 Brussel Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere inlichtingen

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat is tijdskrediet? 2 Hoeveel tijdskrediet zonder motief kunt u opnemen? 2 Wat zijn de voorwaarden voor het opnemen van tijdskrediet zonder motief?

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en omgekeerd

Infoblad - werknemers Overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en omgekeerd Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Niet nieten Terugsturen naar Hoofdbestuur van de RVA Cel OCR Keizerslaan 7-9 1000 Brussel Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst van de RVA genieten: -- om bijstand te verlenen aan een ernstig

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn nr. 2005/30 SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn (22 t.e.m. 28 juli 2005) RECENTE WIJZIGINGEN Wet houdende diverse bepalingen voert weerlegbaar

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie Inhoud Productiepersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Omkaderingspersoneel Septemberpremie

Nadere informatie