2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012"

Transcriptie

1 Tekst & U! tleg 2012/44 12/07/2012 PC /38 PC /34 PC /32 PC /38 andere 2012/32 Een nieuw kader voor tijdskrediet anno 2012 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat uit: CAW Federatie vzw Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw Pluralistisch Platform Jeugdzorg vzw Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw VSO-Gezondheid vzw Op 27 juni 2012 werd in de Nationale Arbeidsraad de nieuwe CAO nr.103 rond tijdskrediet ondertekend waardoor de regelgeving rond de voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet (geregeld in CAO nr.77bis) aangepast wordt aan de gewijzigde regeling rond de toekenningsvoorwaarden voor onderbrekingsuitkeringen (KB van 28 december 2011 dat het KB van 12 december 2001 wijzigt). De datum van inwerkingtreding van de CAO nr.103 ligt nog niet vast omdat er gewacht wordt op een nieuwe aanpassing van het KB van 28 december 2011 met uitzonderingen op de verhoogde leeftijd van 55 jaar voor onderbrekingsuitkeringen voor de landingsbanen. Dit wijzgingskb werd op 6 juli 2012 in de Ministerraad goedgekeurd en ligt nu voor advies bij de Raad van State. De CAO nr.103 zal samen met dit nieuwe KB in werking treden, uiterlijk op 1 september Hieronder vindt u de grote lijnen en de voornaamste elementen van de inhoud van de CAO nr.103 op een rijtje gezet. Een grondige analyse met de details en de specifieke situaties van het stelsel van het recht op tijdskrediet en het recht op onderbrekingsuitkeringen mag u tegen september 2012 verwachten in ons "tijdskredietdossier", als de CAO en het KB gepubliceerd zijn. I. Eerst even een geheugenopfrissertje Het tijdskrediet wordt enerzijds geregeld door een wet (van 10 augustus 2001) en een KB (van 12 december 2001 gewijzigd door het KB van 28 december 2011) die de toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor werknemers in tijdskrediet regelen en anderzijds de CAO nr.77bis die de omkadering, de organisatieregels en de toegangsvoorwaarden bepaalt van het recht op verlof in het kader van tijdskrediet. Sinds 1 januari 2012 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen conform het federaal regeerakkoord gewijzigd door KB van 28 december Het gevolg was dat daardoor deze toekenningsvoorwaarden ineens verschilden van de toegangsvoorwaarden om het recht op tijdskrediet te krijgen overeenkomstig CAO nr.77bis. Tot nu. Want met CAO nr. 103 worden de voorwaarden voor het recht op tijdskrediet afgestemd op de voorwaarden voor het recht op RVA-uitkeringen. Diksmuidelaan Berchem tel. 03/ fax 03/ Tekst & U!tleg is een uitgave van vzw Verbond Sociale Ondernemingen i.s.m. vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk

2 II. De tijdskredietmogelijkheden in CAO nr.103 CAO nr.103 spreekt over drie verschillende vormen van tijdskrediet: het tijdskrediet ZONDER motief, het tijdskrediet MET motief en het eindeloopbaantijdskrediet (de landingsbanen). 1) Eerste vorm van tijdskrediet: Tijdskrediet ZONDER motief Duur van het recht: Elke werknemer heeft recht op 1 jaar voltijds equivalent tijdskrediet in de vorm van: ofwel 12 maanden volledige schorsing. ofwel 24 maanden halftijdse vermindering, op voorwaarde dat de werknemer 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving minstens 3/4 de tewerkgesteld was. ofwel 60 maanden 1/5 de vermindering, op voorwaarde dat de werknemer gewoonlijk tewerkgesteld is in een arbeidsregeling van minstens 5 dagen en 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving voltijds tewerkgesteld was. ofwel een combinatie van deze stelsels. Hierbij staat 1 maand volledige schorsing gelijk aan 2 maanden halftijdse vermindering of 5 maanden 1/5 de vermindering. Minimumperiode: Dit tijdskrediet moet worden opgenomen per minimumperiode van 3 maanden bij volledige schorsing of halftijdse vermindering en 6 maanden bij 1/5 de vermindering. Als er dan nog een kortere periode dan de minimum vereiste periode overblijft, mag de werknemer deze toch nog opnemen. Loopbaanvoorwaarden: De werknemer moet vóór de schriftelijke kennisgeving bij zijn werkgever 24 maanden verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst én 5 jaar loopbaan als werknemer hebben. Deze voorwaarden vervallen als de werknemer dit tijdskrediet opneemt onmiddellijk aansluitend op ouderschapsverlof, op voorwaarde dat dit voor alle rechthebbende kinderen is uitgeput. Noot: Het voltijds en halftijds tijdskrediet kunnen niet meer opgetrokken worden tot vijf jaar via een sectorale CAO of ondernemingscao zoals vroeger wel het geval was. 2) Tweede vorm van tijdskrediet: Tijdskrediet MET motief Duur van het recht: Bovenop het tijdskrediet zonder motief is er ook nog recht op tijdskrediet met motief voor een periode van: ofwel 36 maanden (niet in voltijds equivalent) voor algemene zorg of opleiding ofwel 48 maanden (niet in voltijds equivalent) voor specifieke zorg voor een zwaar ziek of gehandicapt kind. De werknemers kunnen het tijdskrediet met motief opnemen in de vorm van: ofwel volledige schorsing gedurende 36 of 48 maanden. ofwel halftijdse vermindering gedurende 36 of 48 maanden, op voorwaarde dat de werknemer 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving minstens 3/4 de tewerkgesteld was. ofwel 1/5 de vermindering gedurende 36 of 48 maanden, op voorwaarde dat de werknemer gewoonlijk tewerkgesteld is in een arbeidsregeling van minstens 5 dagen en 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving voltijds tewerkgesteld was. ofwel een combinatie van deze stelsels, onafhankelijk van de opgenomen vorm (dus niet in voltijds equivalent). Anciënniteitsvoorwaarde: De werknemer moet vóór de schriftelijke kennisgeving bij zijn werkgever 24 maanden verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst. Deze voorwaarde vervalt als de werknemer dit tijdskrediet opneemt onmiddellijk aansluitend op ouderschapsverlof, op voorwaarde dat dit voor alle rechthebbende kinderen is uitgeput. Tekst & U!tleg 2012/44 2.

3 A. Motieven zorg en opleiding op te nemen recht gedurende 36 maanden Het gaat hier om de volgende motieven en minimum op te nemen periodes: Zorg voor een kind jonger dan 8 jaar (op te nemen per minimumperiode van 3 maanden voltijds en halftijds en van 6 maanden 1/5 de -tijds) Palliatieve zorgverstrekking (op te nemen per minimumperiode van 1 maand, verlengbaar met 1 maand per zieke) Bijstand aan een zwaar ziek familie- of gezinslid (op te nemen per minimumperiode van 1 maand en maximum 3 maanden) Volgen van een opleiding (op te nemen per minimumperiodes van 3 maanden voltijds en halftijds en van 6 maanden 1/5 de -tijds). Als er dan nog een kortere periode dan de minimum vereiste periode overblijft, mag de werknemer deze toch opnemen. Opgelet: Een sectorale CAO of ondernemingscao is vereist! Om een gemotiveerd tijdskrediet te kunnen uitoefenen onder de vorm van een volledige schorsing van de prestaties of een vermindering tot een halftijdse baan zal een sectorale CAO of een CAO op ondernemingsniveau moeten voorzien in de uitbreiding van die rechten in die zin. De bestaande CAO's in de sector of de onderneming die werden gesloten in uitvoering van CAO nr.77bis tot uitbreiding van het krediet van voltijdse schorsing en/of halftijdse vermindering gelden als toepassing hiervan. Voor de opname van een 1/5 de tijdskrediet is niet zo een CAO vereist. B. Motieven gehandicapt kind en zwaar ziek kind op te nemen recht gedurende 48 maanden Het gaat hier om de volgende motieven en minimum op te nemen periodes: Zorg over een gehandicapt kind tot aan de leeftijd van 21 jaar (op te nemen per minimumperiodes van 3 maanden voltijds en halftijds en van 6 maanden 1/5 de - tijds) Bijstand aan een minderjarig zwaar ziek kind of een minderjarig zwaar ziek kind dat beschouwd wordt als deel uitmakend van het gezin (op te nemen per minimumperiode van 1 maand en maximum 3 maanden) Een sectorale CAO of ondernemingscao is hier NIET vereist! In tegenstelling tot de formule van 36 maanden, vereist deze tijdskredietformule geen sectorale CAO of ondernemingscao. 3) Derde vorm van tijdskrediet: Het eindeloopbaantijdskrediet (landingsbaan voor oudere werknemers) A. Principe: 55 jaar Werknemers met een beroepsloopbaan van 25 jaar hebben vanaf 55 jaar (op de begindatum van de landingsbaan) recht op een halftijdse of 1/5 de landingsbaan (ten belope van een dag of 2 halve dagen per week) of een combinatie van deze stelsels. Naast de loopbaanvoorwaarde van 25 jaar zijn er nog andere voorwaarden: Anciënniteitsvoorwaarde in de onderneming: De werknemer moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving. Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever worden ingekort. Tekst & U!tleg 2012/44 3.

4 Tewerkstellingsvoorwaarde: Om recht te hebben op een halftijdse landingsbaan moet de werknemer ten minste 3/4 de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving. Om recht te hebben op een 1/5 de landingsbaan moet de werknemer tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en moet hij ofwel voltijds ofwel 4/5 de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in het kader van CAO nr.77bis of CAO nr.103 gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving. Minimumperiode voor de opname van het recht: Halftijdse landingsbaan: Dit tijdskrediet moet worden opgenomen per minimumperiode van 3 maanden. 1/5 de landingsbaan: Dit tijdskrediet moet worden opgenomen per minimumperiode van 6 maanden. B. Uitzonderingen op de leeftijdsvereiste: 50 jaar Er bestaan eindeloopbaantijdskredietformules die al toegankelijk zijn voor werknemers vanaf 50 jaar (de overige voorwaarden blijven hetzelfde): 1. Recht op halftijds eindeloopbaantijdskrediet De werknemer die een zwaar beroep (werken in wisselende ploegen of gewoonlijk nachtarbeid verrichten (CAO nr.46) of werken in onderbroken diensten) heeft uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar EN dit zwaar beroep voorkomt in de lijst van knelpuntberoepen. 2. Recht op 1/5 de eindeloopbaantijdskrediet De werknemer die een zwaar beroep heeft uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. OF De werknemer met een lange loopbaan van 28 jaar. Dit recht moet echter ook expliciet voorzien zijn via een sectorale CAO. Elk kalenderjaar met minstens 285 dagen waarvoor loon werd uitbetaald komt in aanmerking. Moederschapsverlof, profylactisch en lactatieverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof worden gelijkgesteld. Voor kalenderjaren met niet het vereiste aantal dagen, worden de in aanmerking genomen dagen samengeteld en gedeeld door 285. Het resultaat geeft het bijkomend aantal in aanmerking te nemen jaren. 3. Recht op halftijds of 1/5 de eindeloopbaantijdskrediet Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, indien (cumulatief) de aanvangsdatum in de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering ligt de onderneming aantoont dat zijn aanvraag van erkenning kadert binnen een herstructureringsplan en toelaat ontslagen te vermijden de onderneming aantoont dat zijn aanvraag van erkenning toelaat het aantal werknemers te beperken dat anders in het statuut werkloos met bedrijfstoeslag zou terechtkomen de minister uitdrukkelijk vermeldt in zijn/haar beslissing m.b.t. de erkenning dat aan deze voorwaarden werd voldaan Tekst & U!tleg 2012/44 4.

5 III. Enkele overige bepalingen in CAO nr.103 1) Verrekening van reeds opgenomen tijdskrediet De periodes van volledige schorsingen en verminderingen die in het verleden werden opgenomen, worden in mindering gebracht op de maximumduur van 1 jaar voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief. Met een eventueel negatief saldo wordt geen rekening gehouden. De werknemer kan dus nog altijd een tijdskrediet met motief opnemen. Maar, als de werknemer kan bewijzen dat hij tijdens die schorsingen of verminderingen een bepaald motief had, worden die opgenomen periodes in mindering gebracht op de maximumduur van 36 maanden of 48 maanden tijdskrediet met motief, afhankelijk van wat het motief was. Maar in dit geval wordt het eventuele negatieve saldo wel in mindering gebracht op de maximumduur van 1 jaar voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief. 2) Gelijkstellingen en neutralisaties Wat de gelijkstelligen betreft, werden er een aantal gelijkstellingen toegevoegd in CAO nr.103, namelijk adoptieverlof (art. 30ter wet 3 juli 1978) pleegzorgverlof (art. 30quater wet 3 juli 1978) tijdelijke werkloosheid om economische redenen bedienden (art. 77/4 wet 3 juli 1978) Wat de neutralisaties betreft, bepaalt de CAO nr.103 nu uitdrukkleijk dat perioden van voltijds tijdskrediet, halftijdse en 1/5 de loopbaanvermindering geneutraliseerd worden voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde en dus niet meegeteld worden bij de berekening. Vroeger gold deze neutralisatieregel enkel voor het voltijds tijdskrediet. Daardoor kunnen werknemers gemakkelijk overstappen van de ene vorm naar de andere. Nieuw is ook dat er bij de overstap van de ene naar de andere vorm geen toestemming van de werkgever meer vereist is. Het is voldoende dat de werknemer voldoet aan alle voorwaarden bij de initiële aanvraag. Voor zo n overstap is wel telkens een nieuwe aanvraag vereist. En de werknemer die overgaat van een vorm van tijdskrediet of loopbaanvermindering naar een andere wordt telkens in aanmerking genomen voor de berekening van de drempel. 3) Formaliteiten Aan de overige bepalingen is nauwelijks iets gewijzigd. De modaliteiten en bestaande procedures (modaliteiten en termijnen voor het indienen van de aanvraag, voorrangsregels, toepassing van de drempel, aanvraag tot verlenging,...) die golden in CAO nr. 77bis zijn grotendeels overgenomen. Misschien nog twee noemenswaardige aanpassingen: Bij de schriftelijke kennisgeving moet de werknemer nu wel bijkomend aangeven of hij zich beroept op een bepaald motief. Ook het RVA-attest zal in die zin moeten worden aangepast. Voorrangsregels: Bij de eerste voorrang wordt de zorg voor een zwaar ziek of gehandicapt kind toegevoegd. IV. Inwerkingtreding CAO nr.103 zal in principe in werking treden op hetzelfde tijdstip als het KB dat het KB rond de onderbrekingsuitkeringen wijzigt, uiterlijk op 1 september Op het ogenblik dat de CAO nr.103 in werking treedt zal de CAO nr.77bis nog van toepassing blijven in de volgende gevallen: Tekst & U!tleg 2012/44 5.

6 Eerste aanvragen en verlengingsaanvragen die vóór de inwerkingtreding van CAO nr. 103 schriftelijk ter kennis zijn gegeven aan de werkgever; Eerste verlengingsaanvraag na de inwerkingtreding van CAO nr.103 van werknemers vanaf 50 jaar die al vóór de inwerkingtreding van CAO nr.103 in een landingsbaan waren op basis van CAO nr.77bis. Werknemers die vóór de inwerkingtreding van CAO nr.103 al in tijdskrediet waren, kunnen in een landingsbaan stappen volgens CAO nr.77bis, voor zover cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden: werkgever en werknemer hebben hierover een akkoord gesloten de werkgever werd vóór 28 november 2012 schriftelijk ter kennis gebracht de landingsbaan volgt onmiddellijk aansluitend op en onder dezelfde vorm (1/2 de of 1/5 de ) als het lopende tijdskrediet. Wanneer er een sectorale CAO of ondernemingscao bestaat in het kader van de verlenging van het voltijds en halftijds tijdskrediet tot maximum 5 jaar voor zover zij kunnen gelden als basis voor het openen van het recht op een gemotiveerd aanvullend tijdskrediet van 36 maanden (voltijds of halftijds). Wanneer er een sectorale CAO bestaat die specifieke bepalingen bevat die betrekking hebben op: de drempel, de functies die uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet, de organisatorische regels of voorkeurmechanismen. IV. Regelgeving De wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (BS 15/09/2001) Het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van 10/08/2001, zoals gewijzigd door het KB van 08/06/2007, door het KB van 21/02/2010 en door het KB van 28 december 2011 (BS 30/12/2011) Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen Katleen Fransen stafmedewerkster sociaal recht Luc Jaminé directeur U vindt alle verschenen nummers van Tekst & U!tleg op Ledenservice T&U Tekst & U!tleg 2012/44 6.

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Tekst & U! tleg 2012/41 06/07/2012 PC 319.01 2012/35 PC 327.01 2012/31 PC 330 2012/29 PC 331 2012/35 andere 2012/29 Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING VOOR 2019-2020 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

CAO conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar verlengd voor bepaalde ondernemingen van Paritair Comité 331

CAO conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar verlengd voor bepaalde ondernemingen van Paritair Comité 331 Tekst & U! tleg 2012/06 PC 331 2012/04 09/01/2012 CAO conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar verlengd voor bepaalde ondernemingen van Paritair Comité 331 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 2 Het tijdskrediet zonder motief 5. 3 Tijdskrediet met motief 9

1 Algemeen 3. 2 Het tijdskrediet zonder motief 5. 3 Tijdskrediet met motief 9 FAQ CAO 103 van 27 juni 2012 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen Datum: 08/08/12 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Over welke maatregelen van het regeerakkoord gaat het in deze FAQ? 3 1.2

Nadere informatie

M E D E D E L I N G Nr Zitting van dinsdag 27 februari 2018

M E D E D E L I N G Nr Zitting van dinsdag 27 februari 2018 M E D E D E L I N G Nr. 13 --------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 februari 2018 ---------------------------------------------------- Mededeling betreffende de interpretatie van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL 2015 EN 103 TER VAN 20 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL 2015 EN 103 TER VAN 20 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Wetgevend kader tijdkrediet

Wetgevend kader tijdkrediet Wetgevend kader tijdkrediet CAO 77 bis (2001): onderhandeld door sociale partners in de nationale arbeidsraad. Regeerakkoord wijzigt hier niets aan!! KB van 12.12.2001: regelt de onderbrekingsuitkeringen.

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.800 ----------------------------- Zitting van woensdag 27 juni 2012 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.800 ----------------------------- Zitting van woensdag 27 juni 2012 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.800 ----------------------------- Zitting van woensdag 27 juni 2012 -------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Punt 2.1.7. "Strengere toegangsvoorwaarden

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE NIEUWIGHEDEN ROND TIJDSKREDIET In uitvoering van het regeerakkoord wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht op de onderbrekingsuitkeringen in

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Tijdens de zomervakantie beslissen heel wat studenten om te werken met het oog op het verwerven van werkervaring en om wat geld te

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 TER ------------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 --------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ---------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES ------------------------------------------------------------------------------ Zitting van woensdag 2 juni 2010 -----------------------------------------

Nadere informatie

CAO eindejaarspremie afgesloten in Paritair Comité 331

CAO eindejaarspremie afgesloten in Paritair Comité 331 Tekst & U!tleg 2012/62 PC 331 2012/54 06/12/2012 CAO eindejaarspremie afgesloten in Paritair Comité 331 In het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) werd de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 2.130 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 ---------------------------------------------- Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES -------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2009 ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 25 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304)

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, genomen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012

Nadere informatie

TITEL. 11 oktober Dag van de Payroll Professional. Jurryt Prims Els De Coninck

TITEL. 11 oktober Dag van de Payroll Professional. Jurryt Prims Els De Coninck BEDRIJF En de winnaar is Dag van de Payroll Professional TITEL Jurryt Prims Els De Coninck 11 oktober 2012 1 P R O G R A M M E Schema Werken in groepjes Oplossing Oefeningen Tom, Valerie, Christophe, Liliane

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In onze nieuwsbrief van september willen we met jullie enkele onderwerpen bekijken. Zo komen we nog eens terug op de aanvullende vakantie,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUATER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUATER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUATER --------------------------------------------------------------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

TIJDSKREDIET. Vrije visie, eigen stem

TIJDSKREDIET. Vrije visie, eigen stem TIJDSKREDIET Vrije visie, eigen stem Algemene bepalingen Terug in de geschiedenis 1985: herstelwet (n.a.v. hoge werkloosheid) Tewerkstellingsmaatregel Loopbaanonderbreking + uitkering 5 jaar (zonder motief)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 BIS --------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 19 december 2001 ------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december A D V I E S Nr. 2.013 ------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 ---------------------------------------------------- Cao nr. 103 ter - Stelsel van tijdskrediet x x x 2.448 2.492

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN VERMINDERING VAN DE ARBEIDS- PRESTATIES TOT EEN HALFTIJDSE BETREKKING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van deze maand heeft aardig wat interessante artikels voor u op een rij gezet. De werkgevers die met de sociale verkiezingen

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert BEDRIJF TITEL Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert 3 oktober 2013 1 P R O G R A M M E Test uw kennis! Let s Quiz Oplossing

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector 2012 tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn nr. 2005/30 SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn (22 t.e.m. 28 juli 2005) RECENTE WIJZIGINGEN Wet houdende diverse bepalingen voert weerlegbaar

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.073 Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari 2018 ---------------------------------------------------------------------- Welvaartsvastheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie