8e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2013*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2013*"

Transcriptie

1 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; / e rapport cijfers Voedselbank G & O per november * Verslagjaar november 2012 november & Totaal juni nov, 20 maart 2014 Henca Hasper m.m.v. werkgroep Intake Voedselbank G&O *) De bijlage Tabellen 8e rapport cijfers Voedselbank G&O is op verzoek verkrijgbaar.

2 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 2 Inhoud Inleiding 3 Deel 1 Algemene Samenvatting en Conclusies Verwijzingen Samenstelling huishoudens Reden van uitschrijving, duur pakketverstrekking Gebruik van bijzondere regelingen Bron van inkomsten Hoogte netto inkomen Groei aantal pakketten Leeftijdsverdeling cliënten 10 Deel 2 Conclusies per uitgiftepunt *) Verwijzingen Samenstelling huishoudens Reden van uitschrijving, duur pakketverstrekking Gebruik van bijzondere regelingen Bron van inkomsten Hoogte netto inkomen Groei aantal pakketten Leeftijdsverdeling cliënten 19 *) Uitgiftepunten zijn er in, (2),, en. Mensen uit omliggende gemeenten kunnen een pakket ophalen bij het dichtstbijzijnde uitgiftepunt.

3 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 3 Inleiding Sinds het begin van de hervorming van het sociale stelsel, zo n 10 jaar geleden, is het aantal huishoudens dat hulp zoekt bij een voedselbank gegroeid. Een snelle groei was te zien in de periode als gevolg van de economische crisis. Het bieden van noodhulp door het verstrekken van voedselpakketten moet ertoe leiden dat cliënten de tijd hebben een weg te vinden naar professionele hulpverlening ter verbetering van de (financiële) situatie en eigen zelfstandigheid. Er zijn voor de voedselbank Gooi & Omstreken twee wegen om cliënten naar die weg te leiden. De eerste houdt in dat de verwijzing plaats vindt door de maatschappelijke organisaties, en niet via een intake door de voedselbank zelf. De tweede weg houdt in dat de voedselbank cliënten wil stimuleren zelf actief aan verbetering van de eigen situatie te werken: door een omgeving te bieden waarin ook het onderling contact tussen cliënten bevorderd kan worden en ervaringen kunnen worden uitgewisseld (koffieruimte, gastvrouw, gesprekjes). De jaarlijkse cijferrapportage over de gebruikers van de voedselbank is mede bedoeld om na te gaan in welke mate dit doel bereikt wordt. Overigens valt dit lastig te beoordelen. Het referentiekader van de omgeving wijzigt immers regelmatig door wijzigingen in het beleid van overheid en gemeenten. De gevolgen van steeds meer bezuinigingen worden niet alleen zichtbaar door het aantal nieuw ingeschreven cliënten -dat in het verslagjaar overigens niet hoger was dan in het vorige verslagjaarmaar ook door het feit dat cliënten vaker een verlenging van de duur van de verstrekking ontvangen. Dit 8e rapport betreft de periode van 8 november november, hierna aangeduid als verslagjaar. Waar mogelijk wordt ook een beeld van het e gegeven voor het totale aantal huishoudens dat sinds juni 2006 is verwezen (1855). In deel 1 zijn de algemene conclusies over alle cliënten samengevat. In deel 2 wordt ingegaan op de gegevens over cliënten uit de gemeenten waar uitgiftepunten zijn gevestigd. De gegevens van de aanvraagformulieren die de verwijzers invullen, vormen de grondslag *) voor de cijfers in de jaarlijkse rapporten van de Voedselbank G&O. Een aantal gegevens is niet direct nodig voor de aanvraag van het pakket, maar wordt door de Voedselbank G&O gevraagd om inzicht te verkrijgen in de resultaten van het beleid. In het Jaarverslag van het bestuur wordt een verkorte versie van dit rapport opgenomen. *) De anonieme gegevensbestanden kunnen door geïnteresseerden worden ingezien. Het tabellenoverzicht met meer gedetailleerde cijfers vanaf 2006, uitgesplitst naar de gemeenten waar een uitgiftepunt is, kan worden opgevraagd.

4 aanta 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 4 Aantal v erw ijzingen juni nov jaar Hilv ersum Totaal Deel 1 Algemene samenvatting en conclusies Sinds de start in 2006 werden 1855 cliënten verwezen. In het verslagjaar maakten 823 cliënten gebruik van de voedselbank: oude en nieuw ingeschreven cliënten. In de loop van het verslagjaar werden 399 nieuwe cliënten ingeschreven: evenveel als in het vorige verslagjaar (398). De enorme stijging van het aantal nieuwe cliënten in vorige verslagjaar (6) heeft zich niet verder voortgezet. De toekomst moet uitwijzen of sprake is van een zekere stabilisatie van de toestroom. 42% van deze groep werd binnen het verslagjaar weer uitgeschreven dit ligt rond het e sinds Daarnaast waren er 424 oude cliënten uit vorige perioden; 118 meer (39%) dan in het vorige verslagjaar (306). 54% van hen werd in het verslagjaar weer uitgeschreven; 3% meer dan vorig jaar. 1 van hen ontving langer dan 3 jaar een pakket; 3% meer dan vorig jaar. Dit percentage stijgt geleidelijk. Er is dus niet zozeer sprake van een verder toename van nieuwe cliënten, als wel van een toename van het aantal oude cliënten. Deels is dat het gevolg van de snelle toename van het aantal cliënten aan het einde van het vorige verslagjaar die nog doorlopen in het nieuwe jaar. Deels echter ook doordat vaker een verlenging van de verstrekking wordt aangevraagd en toegekend. Het beleid van de voedselbank G&O is op dit punt overigens strenger geworden, waardoor de vraag naar de redenen van deze aanwas van langer lopende cliënten nader onderzoek verdient. De som van het aantal oude en nieuwe cliënten per week, is zichtbaar in de figuur op het omslag: het aantal uitgegeven pakketten sinds november De toename is daarin goed te zien. De grafiek verloopt wat grillig als gevolg van de wekelijkse in- en uitschrijvingen en afwezigheid door ziekte of anderszins - het aantal ingeschreven cliënten is vrijwel altijd groter dan het aantal uitgereikte pakketten. In het verslagjaar werden pakketten samengesteld, 394 per week, voor zowel de nieuw ingeschreven cliënten als de doorlopende cliënten uit het vorige jaar een toename van 2 t.o.v. het vorige verslagjaar. Elk jaar daalt het aantal cliënten/pakketten rond de zomer, om tussen augustus en november - en vooral tussen november en januari - weer te stijgen. Het lijkt erop dat de zowel de zomerdaling als de najaarsstijging steeds sterker worden. Rond Kerst werden 461 pakketten uitgereikt - 40 meer dan in 2012 (420), een toename van 1. Van het aantal inwoners in de regio Gooi & Omstreken ca inwoners klopt circa 1,5 (promille) aan bij de voedselbank. Dit aandeel stijgt nauwelijks. Nog steeds doet een zeer beperkte groep een beroep op de voedselbank.

5 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Verwijzingen Tweederde van de verwijzingen is afkomstig van enkele organisaties: het maatschappelijk Werk (33%) zoals Amaris, Versa en Welzin; kredietbanken (2) en intakeloket (1). Door de schuldhulpverlening (bewindvoerders, schuldhulporganisaties) is 6% verwezen en door de sociale diensten ook 6%. De namen van maatschappelijke organisaties veranderen regelmatig, o.a. als gevolg van fusies. Daarom zijn deze herleid tot grotere categorieën, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk voor de organisaties die niet onder Amaris of Versa vallen (zoals Welzin in ). Figuur 2 Aandeel verwijzers ; ; 2012-; Verwijzers: totalen ; ; 2012-; % 2 15% 1 5% Amaris Vluchtelingenwerk RIBW VERSA GGD Leger d Heils Jeugdzorg Jellinek AMW (E/B/S) Kerkel. Org. GGZ Wegwijs Intakeloket H'sum SOZA Gemeente Schuldhulp Org. Overig Kredietbank Bewindvoerder onbekend In figuur 2 is de ontwikkeling in het percentage verwijzingen te zien. De kredietbank verwijst in alle gemeenten, maar vooral in (27%). Versa verwijst niet in, en Eemnes waar vooral Wegwijs () en Welzin (v/h Beweging 3.0 en Amant) verwijzen. Amaris (Chr. Maatschappelijk Werk) verwijst alleen in. Zie ook 2.1 figuur 11. Opmerkelijk is de afname van het aantal verwijzingen door de kredietbank. Die afname wordt niet gecompenseerd met verwijzingen door schuldhulporganisaties. Het intakeloket, opgericht via de voedselbank als noodvoorziening, verzorgt in de intake voor cliënten die zich voor een voedselpakket hebben aangemeld en niet terecht kunnen bij een andere organisatie voor de intake. In het verslagjaar is het team van dit loket af en toe ingezet als ambulant team voor hulp in andere gemeenten. Hoewel het Intakeloket een belangrijke verwijsfunctie heeft en steeds meer expertise in huis heeft, is het zorgwekkend dat steeds vaker maatschappelijke organisaties en Sociale diensten hun eigen cliënten voor de intake naar dit loket verwijzen. Dit loket voorziet in een lacune, maar het doel om mensen via de maatschappelijke organisaties naar de juiste sociale hulpverlening te krijgen wordt hiermee niet bereikt. Verwijzing na eenmalig pakket Om de drempel laag te houden krijgen mensen die rechtstreeks aankloppen bij de voedselbank, altijd een eenmalig pakket uitgereikt. Daarna gaan zij naar een professionele verwijzer. Van de 65 cliënten (was 72) die in het verslagjaar zelf om hulp vroegen, werd de helft (52%) na het eenmalige pakket alsnog verwezen door een van de verwijzers maar minder (8%) dan in vorig verslagjaar (6; in 2011: 74%). Aldus zijn 34 cliënten (8,5%) van de 399 nieuw ingeschreven cliënten in het verslagjaar eigener beweging bij de voedselbank terecht gekomen (was 11% in 2012 en 21% in 2011). Dit aandeel wordt steeds minder, zowel absoluut als relatief: in de jaren was dit Deze afname is opmerkelijk: steeds minder mensen zetten uit eigen beweging de stap naar de voedselbank.

6 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 6 Figuur 3 Verwijzing na eenmalig pakket Verwijzing na eenmalig pakket ; , 2012-; wel ingeschreven geen inschrijving aandeel Tot. Cl verwezen na EP Totaal totaal TOTAAL Samenstelling huishoudens 39% van de huishoudens (155) had in het verslagjaar bij elkaar 294 kinderen tot 18 jaar; 1% minder dan in vorig verslagjaar. Van de voedselpakketten voor de nieuw ingeschreven cliënten waren 885 personen afhankelijk, waaronder 294 kinderen tot 18 jaar en 37 ouder dan 18 jaar. Gemiddeld maakten 2,2 personen deel uit van een huishouden. Dat is meer dan in vorig verslagjaar (2,1) maar minder dan in de beginjaren (2,4). Van de voedselpakketten voor de oude cliënten waren 957 personen afhankelijk; 2,24 iets meer dan bij de nieuwe cliënten. Figuur 4 geeft de verschillen met voorgaande jaren weer. In paragraaf 2.2 zijn meer details gegeven. Figuur 4 Samenstelling huishoudens 35% 3 25% 2 15% 1 5% Al.st.vrouw <65 Al.Vrouw <65 m kind Samenstelling huishoudens ; , 2012-; Al.st.man <65 Al.Man <65 m kind Echtpaar <65 Echtpaar <65 m kind Totaal Totaal Totaal Het aandeel alleenstaande vrouwen (5) is met 7% toegenomen: zonder kinderen +2%; met kinderen + 4%. Het aandeel alleenstaande mannen met en zonder kinderen (32%) bleef vrijwel gelijk (was 31%): zonder kinderen +3%; met kinderen -1%. Het aandeel echtparen (17%) is met 8% afgenomen (was 25%): zonder kinderen +3%; met kinderen -5%. Ouderen boven 65 jaar komen nauwelijks naar de voedselbank (zie figuur 10). Het percentage huishoudens met kinderen is vrijwel gelijk gebleven (39%, was 4), maar ligt lager dan het e van (41%). Dit is overigens niet in lijn met berichten in de landelijke pers dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit toeneemt (zoals in o.a. NRC/Handelsblad van 3 dec ). Samenstelling pakketten De voedselpakketten houden rekening met de factoren: wel/geen kinderen en wel/geen diëetwensen m.b.t. vlees en vleesproducten. Gemiddeld 17% van de uitgegeven pakketten bevatte geen vlees of vleesproducten (wel, indien mogelijk, een vervangend product zoals visconserven of kaas). Het aandeel van dit type pakketten varieert tussen 1 en 18% in eerdere jaren en varieert per uitgiftepunt.

7 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Reden van uitschrijving; duur pakketverstrekking 42% van de nieuw ingeschreven cliënten werd binnen het verslagjaar weer uitgeschreven; vrijwel evenveel als in het vorige verslagjaar. Zie paragraaf 2.3 voor meer details. Figuur 5 Uitgeschreven nieuwe cliënten binnen verslagjaar Uitgeschreven nieuwe cliënten in ; , en e aantal uitgeschreven nieuwe cliënten totaal totaal totaal De meeste cliënten blijven na afloop van een verstrekkingsperiode weg zonder opgaaf van redenen; meestal omdat de periode (van 3 maanden) verstreken is. Ca 1 vertrekt omdat intussen een hoger inkomen is verkregen; dat is bijna 5% meer dan vorig jaar. Een enkeling is verhuisd. 1,5% vertrekt omdat het pakket niet voldoet aan diëet-wensen. Van de overige cliënten is geen reden van uitschrijving bekend. 424 oude cliënten uit vorige perioden ontvingen in het verslagjaar nog een pakket; 118 meer dan in het vorige verslagjaar (306). 54% werd in het verslagjaar weer uitgeschreven (3% meer dan vorig jaar). Duur pakketverstrekking Een pakketperiode duurt 3 maanden. 41% van de oude cliënten (175) kreeg 1 tot vier perioden een pakket. 34% van de oude cliënten (141) ontving één tot twee jaar een pakket. 15% van de oude cliënten (64) ontving twee tot drie jaar een pakket. 1 van de cliënten (44) ontving langer dan 3 jaar een pakket; 3% meer dan vorig jaar. Dit percentage is geleidelijk gestegen in de afgelopen jaren. Mensen die een traject voor schuldsanering doorlopen krijgen een leefgeld per week dat toereikend moet zijn voor de minimale levensbehoeften een wettelijk minimum. Deze regeling van de z.g. beslagvrije voet wordt niet altijd juist toegepast door instellingen die beslag leggen. Dit is ook een reden dat het aantal cliënten met schulden hoger is of de schuld hoger is dan zou moeten zijn. Het kan drie tot zes maanden duren voordat de benodigde regelingen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat, zodra de schuldsanering gestart is, men van het toegekende leefgeld kan rondkomen. Soms lukt dat niet wegens extra tegenslagen. In dat geval kan voor deze cliënten de verstrekkingsperiode verlengd worden of opnieuw worden toegekend (na een herintake). Zorgwekkend is de groei van het aantal cliënten dat voor langere tijd afhankelijk is van een voedselpakket. 1.4 Gebruik van bijzondere regelingen Van 74% van de nieuwe cliënten is bekend van welke regelingen gebruik gemaakt wordt (was 69%). Het gebruik van (de meeste) regelingen is licht toegenomen. Het gebruik van de regeling deelname maatschappelijk verkeer voor kinderen blijft met 2% gering. De positie van kinderen blijft een belangrijk aandachtspunt.

8 percentage huishoudens 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 8 Figuur 6 Gebruik bijzonder regelingen , , 2012-, bijz. bijstand 2 langdu.toeslag 3 kwijtsch gem.belast. Gebruik bijzondere regelingen , , 2012-, e bijdr maats.activ 5 regeling regeling chr.ziek&gehan. 9 andere gem. Regelingen 7 deeln.maats.verkeer kinderen 10 schuldhulpverlening 11 huurtoeslag 12 kindertoesl k.opvang kinderkorting 13 zorgtoeslag 14 ouderentoeslag 15 andere part.ondersteuning totaal totaal totaal Bron van inkomsten Van 26% is de inkomstenbron onbekend (was 41%). Kredietbanken geven alleen de hoogte van het leefgeld aan. Van 74% van de cliënten is de inkomstenbron door verwijzers vermeld. Van deze groep heeft: 14% inkomsten uit arbeid (loondienst, ZZP). 29% een uitkering van de gemeente. 16% een uitkering van de UWV. 3% AOW en/of pensioen; dit percentage blijft ongewijzigd. 8% geen bron van inkomsten 3% een andere inkomstenbron (bijv. via Vluchtelingenwerk). Moeilijk vast te stellen is of de stijging van het aandeel mensen met inkomen uit arbeid een reële vaststelling is, gezien het aantal onbekende gegevens in het vorige verslagjaar (41%). In was het aandeel cliënten met inkomen uit arbeid was 16% bij een percentage onbekend van 19%. De trend blijft dus een daling. Hetzelfde geldt voor degenen die een uitkering van het UWV ontvangen of geen inkomen hebben. De trend vertoont ook hier een daling. Figuur 7 Inkomstenbron , , en % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% loondienst Inkomstenbron , , en e zelfstandig uitkering gemeente uitkering UWV AOW pensioen géén / anders onbekend totaal totaal totaal Hoogte Netto inkomen Van 41% van de nieuwe cliënten zijn de gegevens over de hoogte van het inkomen onbekend. Van mensen die in een schuldsaneringstraject verkeren, wordt door verwijzers alleen aangegeven hoeveel het leefgeld per week bedraagt. Van 59% cliënten) is het netto inkomen wel bekend (was vorig jaar 4). Van deze groep (234) zijn de inkomens gerubriceerd naar onder, op of boven bijstandsniveau. Het maandelijkse inkomen, inclusief alimentatie en kinderbijslag maar zonder huur- en zorgtoeslagen, wordt vergeleken met de hoogte van de bijstand. 52% heeft een inkomen onder bijstandsniveau. 29% heeft een inkomen op bijstandsniveau. 11% heeft een inkomen op van het bijstandsniveau. 8% ontvangt 12 of meer van het bijstandsniveau.

9 nov '12 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov. - 9 Als gevolg van ontbrekende gegevens vooral in vorig verslagjaar ( ) zijn de percentages moeilijk vergelijkbaar met vorig jaren. De globale trend voor het totaal aantal cliënten blijft sinds 2006 dezelfde: zeker de helft heeft een inkomen onder of op het bijstandsniveau. Figuur 8 Netto inkomen ; , en e A: onder bijstandsniveau Hoogte netto inkomen ; , en e B: 10 bijstandsniveau C: bijstandsniveau D: > 12 bijstandsniveau o: onbekend / anders totaal totaal totaal Groei aantal pakketten De groei van het aantal pakketten dat wekelijks wordt uitgereikt, is niet gelijk aan het op dat moment totale aantal ingeschreven cliënten: nieuw ingeschreven plus de oude uit vorige jaren. Het wat grillige verloop van de curve is het gevolg van het tussentijdse aantal in- en uitschrijvingen, het uitreiken van eenmalige pakketten, afzeggingen wegens ziekte en het tijdelijk niet uitreiken van een pakket aan een cliënt i.v.m. het no-show beleid. Opmerkelijk blijven de zogenaamde zomerdip en de winterpiek. Een goede verklaring daarvoor is niet te vinden, anders dan dat in de zomerperiode veel verwijzers met vakantie zijn en het najaar en de winter de nood sneller doet stijgen dan de zomer. Op de 1 e donderdag in november (week 45; het eind van het verslagjaar) waren er in totaal nog 428 cliënten: 232 van de 399 nieuwe en 196 van de 424 oude. Er werden 410 pakketten uitgereikt (24 cliënten waren afwezig; 6 cliënten kregen een eenmalig pakket). Figuur 9 Uitgegeven pakketten Uitgegeven pakketten 8 nov dec totaal totaal 50 0

10 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Leeftijdsverdeling cliënten Het geboortejaar van de cliënten wordt sinds november 2009 bijgehouden. De cijfers in het verslagjaar zijn: 9% is tussen jaar. 21% is tussen 26 en 35 jaar oud. 45% is tussen jaar (5% minder dan vorig jaar) 14% is tussen jaar oud (6% meer dan vorig jaar) 1% is ouder dan 65 jaar. Van 12% zijn de gegevens niet bekend. Opmerkelijk is de groei van het aantal mensen tussen 56 en 65 jaar oud. Figuur 10 Leeftijdsverdeling Cliënten 3 Leeftijd cliënten ; , 2012-, % 2 15% 1 5% totaal totaal totaal onbekend

11 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Deel 2 Conclusies per uitgiftepunt In deel 1 zijn de conclusies over het totaal van alle cliënten weergegeven. Deel 2 gaat in op de gegevens per gemeente waarin een (of meer) uitgiftepunt(en) (UP) zijn gevestigd vooral bedoeld voor geïnteresseerden. De hoofdstukindeling is dezelfde als in deel 1. Duidelijke verschillen zijn in de tekst vermeld en zijn zichtbaar in grafieken waarin de uitgiftepunten naast elkaar zijn gezet, waarnaast steeds het e is gegeven voor het totaal per verslagjaar en/of het e van de periode Voor zijn de gegevens van de verschillende uitgiftepunten samengenomen. 2.1 Verwijzingen Aantal verwijzingen Sinds juni 2006 werden in totaal 1855 cliënten naar de voedselbank G&O verwezen. In het verslagjaar werden 399 nieuwe cliënten verwezen: vrijwel evenveel als in het vorige jaar (van 398 naar 399). Per gemeente verschil dit echter nogal: er is een flinke toename in maar een afname in, en - zie tabel 1 en figuur 11. De toename van nieuwe cliënten varieert per gemeente: In van 85 naar 86 > + 1% [ 96 ] In van 160 naar 184 > + 15% [165] In van 48 naar 36 > - 25% [ 62 ] In van 31 naar 24 > - 23% [ 32 ] In van 74 naar 69 > - 7% [ 89 ] [nog lopend aantal oude cliënten] In kwamen 58 nieuwe cliënten (15%) uit omliggende gemeenten; minder dan vorig jaar (17%). In en ligt dit aandeel hoger (ca 27%) dan in de andere gemeenten. 1) In 23 cliënten uit de BEL gemeenten (27%; was 23%). 2) In 14 cliënten (8%; was 9%) uit Loosdrecht, Kortenhoef. 3) In 10 cliënten (28%; was 23%) uit Ankeveen, Nederhorst den Berg, Muiden, Muiderberg. 4) In 3 cliënten (12%; was 6%) uit Eemnes, Laren. 5) In 10 cliënten (14%; was 12%) uit erberg, Bilthoven. Tabel 1 Aantal verwijzingen Jaar Totaal *) 5 uit 06 verwerkt in rapport 07 (N=73) per nov > H'sum (*5) Totaal *) 5 cliënten uit 2006 in H'sum werden in de 2007rapportage meegenomen.

12 aanta 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Figuur 11 Groei aantal verwijzingen Verwijzende organisaties Aantal verwijzingen juni nov jaar De organisaties die de cliënten naar de Voedselbank Gooi & Omstreken verwijzen, zijn in de apart verkrijgbare bijlage gedetailleerder opgenomen. Uit het totaalbestand komen de volgende instellingen als grootste verwijzers naar voren met een gezamenlijk aandeel van 64% - zie ook paragraaf 1.1 figuur 2, blz % is verwezen door Maatschappelijk Werk organisaties: Versa 18%; Welzin 13%; Amaris 2%. Gemiddeld 2 door de kredietbank was 26%: een daling van 6%. Gemiddeld 1 door het Intakeloket was 7%; een stijging van 3%. Alle overige verwijzers zorgen samen voor de resterende 36% verwijzingen, waaronder van sociale zaken 6%; bewindvoerders 3%; schuldhulpverlening 3%. In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling sinds 2006 duidelijk. Zo valt de afname van het aantal verwijzingen door de kredietbank op na de aanvankelijke groei: in 2006, 25% in en 2 in Het aandeel verwijzingen door alle overige verwijzers is afgenomen van ruim 6 in 2006 naar 36% in Figuur 12 Verwijzers per uitgiftepunt in en Totaal Verwijzingen per uitgiftepunt; totaal en e Amaris VERSA AMW (E/B/S) Wegwijs Intakeloket H'sum SOZA Gemeente Kredietbank totaal In zijn de belangrijkste verwijzers voor de verschillende UP-gemeenten als volgt. In Amaris (1, was 14%), Versa (31%, was 38%) en de Kredietbank (13%, was 16%). Sociale Zaken verwees 8% van de cliënten (was 2%). Opmerkelijk is de afname van het aantal verwijzingen door Versa, Amaris en de kredietbank. In Versa (15%, was 11%), het Intakeloket (2, was 17%) en de kredietbank (27%, was 34%). Sociale Zaken verwees 8% van de cliënten (was 7%). Opmerkelijk is de afname van het aantal verwijzingen door de kredietbank (-7%). In Versa (5, was 54%) op afstand gevolgd door de Kredietbank (22%, was 21%). Opmerkelijk is de afname van het aantal verwijzingen door Versa. In Welzin (29%) en Wegwijs (21%) (samen 5, was 35%) en de kredietbank (16%, was 42%). Opmerkelijk is de toename van verwijzingen door Welzin en de forse afname door de kredietbank. In Welzin (v/h Beweging 3.0/Amant) (62%, was 58%) en de Kredietbank (13%, was 19%). Opmerkelijk is de toename van verwijzingen door Welzin en de afname door de kredietbank.

13 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Verwijzing na eenmalige pakketten Mensen die zelf aankloppen bij de voedselbank, krijgen een eenmalig pakket en een gesprek om uit te zoeken bij welke verwijzende instantie zij het beste terecht kunnen voor zowel het invullen van het aanvraagformulier als het zoeken naar mogelijkheden om de inkomenspositie te versterken. Van de 65 cliënten (was 72) die in het verslagjaar zelf om hulp vroegen, werd ca de helft (34 cliënten) vervolgens daadwerkelijk verwezen door een van de verwijzers. Dat is minder dan in vorig verslagjaar (6; in 2011 was dat nog 74%). 8,5% van de 399 nieuw ingeschreven cliënten heeft in via deze route een verwijzing gekregen (was 11% in 2012 en 21% in 2011). In 2007 en 2008 was in circa de helft van de cliënten verwezen ná het eenmalige pakket. Dit aandeel wordt steeds kleiner, zowel absoluut als relatief - zie fig 13. Figuur 13 Eenmalige pakketten uitgereikt per uitgiftepunt 13a: totaal aantal Eenmalige pakketten b: percentage wel/niet ingeschreven na Eenmalig Pakket Aantal Eenmalig pakket per UP's Inschrijving per UP na eenmalig pakket aantal Eenmalig pakket geen inschrijving wel ingeschreven wel ingeschreven geen inschrijving aandeel Tot. Cl verwezen na EP Totaal 2012-l Het percentage cliënten dat een eenmalig pakket kreeg, varieert in de diverse gemeenten Aantal Cl Eenmalig pakket ontvangen Wel verwijzing % van Nw clienten In > 13 % In > 5 % In > 19 % In > 13 % In > 6 % Totaal > 8,5 % 2.2 Samenstelling huishoudens In deel 1, paragraaf 2 komt in figuur 4 het verschil met het vorige verslagjaar naar voren voor het totaal van de nieuwe cliënten De aard en samenstelling van de huishoudens varieert per uitgiftepunt (UP) en per jaar. Figuur 14 Samenstelling huishoudens en en en % 3 25% 2 15% 1 Samenstelling huishoudens per uitgiftepunt; en % Al.st.vrouw <65 Al.Vrouw <65 m kind Al.st.man <65 Al.Man <65 m kind Echtpaar <65 Echtpaar <65 m kind Gemiddeld Gemiddeld Alleenstaande vrouwen Alleenstaande vrouwen blijven de grootste groep cliënten vormen. In het verslagjaar is hun aandeel toegenomen met 7% (5; was 43%): zowel het aantal zonder kinderen (26%; was 24%) als met kinderen (24%; was 2) nam toe. Per uitgiftepunt verschillen de percentages. In 47% (was 42%): +5% zonder kinderen 26% (was 15%): +11% met kinderen 25% (was 27%): - 2% In 54% (was 46%): +8% zonder kinderen 29% (was 27%): + 2% met kinderen 25% (was 19%): + 6% In 44% (was 44%): + 2% zonder kinderen 22% (was 31%): - 9% met kinderen 22% (was 13%): + 9% In 5 (was 33%):+17% zonder kinderen 25% (was 23%): + 2% met kinderen 25% (was 1): +15% In 48% (was 48%): zonder kinderen 2 (was 22%): - 2% met kinderen 28% (was 26%): + 2%

14 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov De grootste toename van alleenstaande vrouwen zien we in (+8%) en (+17%). De grootste toename zonder kinderen zien we in (+11%) en afname in (-9%). De grootste toename met kinderen zien we in (+6%), (+9%) en (+15%). Alleen in nam het aantal met kinderen iets af (- 2%). Alleenstaande mannen Het aandeel alleenstaande mannen is nauwelijks veranderd (32%; was 31%). Het aantal zonder kinderen nam 3% toe (31%; was 28%); met kinderen nam licht af (2%; was 3%). Per uitgiftepunt verschillen de percentages. In 37% (was 26%) +11% zonder kinderen 34% (was 25%) + 9% met kinderen 3 % (was 1%) +2% In 32% (was 35%) - 3% zonder kinderen 3 (was 31%) - 1% met kinderen 2 % (was 4%) -2% In 31% (was 29%) + 2% zonder kinderen 31% (was 23%) + 8% met kinderen 0 % (was 6%) -6% In 29% (was 42%) -13% zonder kinderen 25% (was 42%) -17% met kinderen 4 % (was ) +4% In 3 (was 27%) + 3% zonder kinderen 29% (was 26%) + 3% met kinderen 1 %( was 1%) De grootste toename van alleenstaande mannen zien we in (+11%); afname in (-13%). De grootste toename zonder kinderen zien we in (+9%) en (+8%); afname in (-17%) De grootste toename met kinderen zien we in (+4%); een afname in (-6%). Echtparen Het aandeel echtparen is met 8% afgenomen (17%; was 25%). Het aantal zonder kinderen nam met 3% af (5%; was 8%); met kinderen nam af met 5% (12%; was 17%). Per uitgiftepunt verschillen de percentages. In 16% (was 32%) -16% zonder kinderen 3% (was 8%) - 5% met kinderen 13% (was 24%) -11% In 14% (was 2) - 6% zonder kinderen 4% (was 6%) 2% met kinderen 1 (was 14%) - 4% In 25% (was 28%) - 3% zonder kinderen 11% (was 13%) - 2% met kinderen 14% (was 15%) - 1% In 21% (was 26%) - 5% zonder kinderen 8% (was 16%) 8% met kinderen 13% (was 1) + 3% In 21% (was 23%) 2% zonder kinderen 4% (was 5 %) 1% met kinderen 17% (was 18%) 1% De grootste afname van het aantal echtparen zien we in (-16%), (-6%) en (-5%). De grootste afname zonder kinderen zien we in (-8%); een toename in (+5%). De grootste afname met kinderen zien we in (-11%) en (-4%); een toename in (+3%). Huishoudens met kinderen 155 huishoudens hadden in het verslagjaar bij elkaar 294 kinderen tot 18 jaar en 37 ouder dan 18 jaar. Het aantal huishoudens met kinderen is voor de totale groep nieuwe cliënten vrijwel gelijk aan het vorige verslagjaar (39%; was 4), maar ligt lager dan het e van (41%). Per uitgiftepunt verschillen de percentages. In 37% (was 52%) -15% In 4 (was 37%) + 3% In 36% (was 34%) + 2% In 42% (was 2) + 22% In 46% (was 45%) + 1% De grootste afname van huishoudens met kinderen zien we in (-15%) en toename in (+22%). Ouderen Het aantal mensen ouder dan 65 varieert in de jaren tussen 0 en 2% van het totaal. Aantal personen Van de voedselpakketten voor de nieuw ingeschreven cliënten waren 885 personen afhankelijk, waaronder 294 kinderen tot 18 jaar en 37 ouder dan 18 jaar. Gemiddeld maakten 2,2 personen deel uit van een huishouden (was vorig verslagjaar 2,1). 2.3 Reden van uitschrijving; duur pakketverstrekking De meeste cliënten blijven na afloop van een verstrekkingsperiode weg zonder opgaaf van redenen; meestal omdat de periode verstreken is. Ca 1 vertrekt omdat intussen een hoger inkomen is verkregen (omstandigheden verbeterd); dat is bijna 5% meer dan vorig jaar. Een enkeling is verhuisd. 1,5% vertrekt omdat het pakket niet voldoet aan diëet-wensen. Van de overige cliënten is geen reden van uitschrijving bekend. Of omstandigheden daadwerkelijk verbeterd zijn, is niet steeds te bepalen. Aangenomen wordt dat als een cliënt boven de (financiële) criteria is gekomen, de inkomenspositie verbeterd is. Duur pakketverstrekking Verlenging van de verstrekking is mogelijk als cliënten wel pogingen doen maar nog niet in staat zijn hun financiële situatie te verbeteren, of als de toekenning van aangevraagde regelingen erg lang duurt. Degenen die hun situatie wel zouden kunnen verbeteren maar dat niet willen, komen niet in aanmerking voor een verlenging.

15 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Van de nieuwe cliënten werden er 167 (binnen het verslagjaar weer uitgeschreven: vrijwel evenveel als in het vorige verslagjaar (42%, was 41%). In valt het lage percentage op. Figuur 15 Aantal uitgeschreven nieuwe cliënten per Uitgiftepunt en in uitgechreven cliënten per UP; aantal uitgeschreven nieuwe cliënten Totaal Het aantal pakketperioden van de groep oude cliënten (424) uit vorige perioden is in onderstaande tabel weergegeven voor zowel het totaal als voor de afzonderlijke uitgiftepunten. 41% werd binnen een jaar weer uitgeschreven; dit betreft degenen die in het vorige verslagjaar werden ingeschreven. 34% ontving 1 à 2 jaar een pakket. 15% ontving 2 à 3 jaar een pakket. 1 ontving langer dan een jaar een pakket; 3% meer dan in vorig verslagjaar. 2.4 Gebruik van bijzondere regelingen Voor 74% van de nieuw ingeschreven cliënten (295 van de 399) is aangegeven van welke regelingen men gebruik maakt of welke regelingen voor hen zijn aangevraagd. Dat is 5% meer dan vorig verslagjaar (69%). De meeste mensen maken gebruik van meerdere regelingen; 2,8 per cliënt. De z.g. minima-regelingen kunnen per gemeente verschillen. Sommige regelingen hebben een andere naam gekregen, zoals de Regeling Maatschappelijk Verkeer. Die omvat nu ook de voorheen aparte regeling Deelname Maatschappelijk verkeer kinderen. Bijzondere regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag en ouderentoeslag worden door de belastingdienst geregeld. Andere regelingen worden deels door particuliere instellingen verzorgd zoals kerken en andere organisaties die daartoe fondsen beheren. Figuur 18 Gebruik bijzondere regelingen in , , en in bijz. bijstand 2 langdu.toeslag 3 kwijtsch gem.belast. Gebruik bijzondere regelingen , , 2012-, e bijdr maats.activ 5 regeling regeling chr.ziek&gehan. 9 andere gem. Regelingen 7 deeln.maats.verkeer kinderen 10 schuldhulpverlening 11 huurtoeslag 12 kindertoesl k.opvang kinderkorting 13 zorgtoeslag 14 ouderentoeslag 15 andere part.ondersteuning totaal totaal totaal A Gemeentelijke regelingen In het verslagjaar zien we een lichte stijging in het gebruik van de meeste regelingen. In figuur 19 zijn de percentages weergegeven voor uitgesplitst naar uitgiftepunt. Bijzondere bijstand: 14% (+1%). steeg met +4% (16%; was 12%); met +2% (15%;was 13%). -11% (8%; was 19%); -6% (4%; was 1). bleef gelijk (14%).

16 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Langdurigheidstoeslag: 7% (+3%). Een stijging zien we in +6% (12%, was 6%); +6% (8%, was 2%) en +13% (was ). (7%) en (3%) bleven gelijk. Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen: 27% (+2%). Een stijging zien we in +13% (29%; was 42%), +12% (26%; was 38%). +2% (22%; was 2). Een daling zien we in -11% (22%, was 33%). bleef gelijk met 28%. Bijdrage Maatschappelijke Activering/ Deelname maatschappelijk verkeer: 4% (+1%). is toegenomen van 3% naar 4%. In, en met 1%. en blijven op. Regeling 65+: 0 %. Regeling Chronisch Zieken/gehandicapten: 3% (+1%). Andere gemeentelijke regelingen: 2% (was 2%) Deelname maatschappelijk verkeer kinderen: 2% (was 2%). Toe- of afname in de verschillende uitgiftepunten gaat hooguit om één à 2 kinderen. Dit blijft het vermelden waard, omdat In voorgaande rapporten werd steeds gevonden werd dat er zo weinig gebruik gemaakt wordt van deze voor kinderen toch zo belangrijke regeling. Schuldhulpverlening: 29% (-1%) Een toename is te zien in + 3% (36%; was 33%) en +9% (39%, was 3). daalde -2% (22%; was 24%), -1% (28%; was 29%) en -13% (van 48% naar 25%). Figuur 19 Gebruik bijzondere regelingen per uitgiftepunt in en in bijz. bijstand 2 langdu.toeslag 3 kwijtsch gem.belast. 4 bijdr maats.activ Totaal gebruik bijzondere regelingen per uitgiftepunt 2012-; e regeling regeling chr.ziek&gehan. 9 andere gem. Regelingen 7 deeln.maats.verkeer kinderen 10 schuldhulpverlening 11 huurtoeslag 12 kindertoesl k.opvang kinderkorting 13 zorgtoeslag 14 ouderentoeslag 15 andere part.ondersteuning Totaal B Overige regelingen: Huurtoeslag: 49% (+6%). In +4% (was 47%); +9% (was 41%); +7% (was 35%); +7% (was 47%). In was er een daling van -5% (was 44%). Zorgtoeslag: 62% (+5%). In +9% (was 51%); +1 (was 48%); +4% (was 58%); +4% (was 54%). In was er een daling van -2% (was 64%). Kindertoeslag voor kinderopvang: 7% (-2%). Een afname zien we in (-9%; was 14%) en (-3%; was 6%). Een toename In (+5%, was 3%). bleef gelijk met 7% en met 12%. Kinderkorting - (-1%). Ouderen toeslag: 1%, evenals in voorgaande jaren. Andere particuliere ondersteuning: 1% (-1%).

17 percentage huishoudens percentage huishoudens 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Bron van inkomsten Van 74% (294 cliënten) is de inkomstenbron bekend. Het aantal onbekend (26%) is beduidend lager dan vorig jaar (41%). Figuur 20 en 21 geven de bronnen van inkomsten in het verslagjaar aan. Figuur 20 Bron van inkomsten , , en e over % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% loondienst Inkomstenbron , , en e zelfstandig uitkering gemeente uitkering UWV AOW pensioen géén / anders onbekend totaal totaal totaal % van de cliënten ontvangt inkomsten uit arbeid, een stijging van 5% (was 9%). Uit loondienst 12% (was 8%); als zelfstandige 2% (was 1%). 29% heeft een uitkering van de gemeente (was 21%); een stijging van 8%. 16% kreeg een uitkering van de UWV (was 17%). 3% ontvangt Pensioen en/of AOW. 8% heeft géén inkomsten ten tijde van de verwijzing; een daling van 2%. 3% heeft andere inkomstenbronnen (familie, andere organisaties). Van 26% (was 41%) is de inkomstenbron onbekend. Moeilijk vast te stellen is of de stijging van het aandeel mensen met inkomen uit arbeid (+5%) een reële vaststelling is, gezien het aantal onbekende gegevens in het vorige verslagjaar (41%). In , met het aantal onbekend van 19%, was aandeel cliënten met inkomen uit arbeid 16%. De trend blijft dus een daling. Hetzelfde geldt voor degenen die een uitkering ontvangen: in was dit 52%; vorig jaar 38% en nu 45%. De trend blijft ook hier een daling. Figuur 21 Bron van inkomsten per uitgiftepunt en e over % 3 25% 2 15% 1 5% loondienst zelfstandig uitkering gemeente Inkomstenbron per uitgiftepunt en e uitkering UWV AOW pensioen géén / anders onbekend Totaal Hoogte netto inkomen Van 41% van de nieuwe cliënten zijn de gegevens over de hoogte van het inkomen onbekend. Voor mensen die in een schuldsanering verkeren, wordt door verwijzers alleen aangegeven hoeveel het leefgeld per week bedraagt. Meer verwijzers echter geven het inkomensniveau niet aan. Van 59% (234 cliënten) is het hoogte van het netto inkomen wel bekend (dat is 17% meer dan in vorig verslagjaar). Van deze groep (234) zijn de inkomens gerubriceerd naar onder, op of boven bijstandsniveau. Het maandelijkse inkomen, inclusief alimentatie en kinderbijslag maar zonder huur- en zorgtoeslagen, wordt vergeleken met de hoogte van de bijstand.

18 45 8 nov ' e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov % heeft een inkomen onder bijstandsniveau. 29% heeft een inkomen op bijstandsniveau. 11% heeft een inkomen op van het bijstandsniveau. 8% ontvangt 12 of meer van het bijstandsniveau. Vanwege de ontbrekende gegevens, is een vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. Onderstaande figuur geeft het percentage per uitgiftepunt, het e van het totaal en het e van alle cliënten sinds Duidelijk is dat de meerderheid van de cliënten een inkomen heeft dat op of onder het bijstandsniveau ligt. Figuur 22 Netto inkomen per uitgiftepunt en e Netto inkomensniveau per uitgiftepunt en A: onder bijstandsniveau B: 10 bijstandsniveau C: bijstandsniveau D: > 12 bijstandsniveau o: onbekend / anders Totaal Groei aantal pakketten Het aantal wekelijks verstrekte pakketten wordt sinds november 2008 bijgehouden, zodat eventuele trends zichtbaar worden. In december 2009 groeide het aantal aanvragen fors. Daarna nam de groei weer wat af. In figuur 28 is de ontwikkeling tot en met december per gemeente met een uitgiftepunt opgenomen, zonder het totaal voor alle uitgiftepunten (zie daarvoor figuur 9 op blz. 9). Figuur 23 ontwikkeling wekelijks aantal uitgegeven pakketten Uitgegeven pakketten per uitgiftepunt 8 nov dec totaal Het verloop is wat grillig en loopt niet helemaal synchroon met het werkelijke aantal cliënten (zie blz. 9, par. 7). Dat is het gevolg van het moment van inschrijven, uitschrijvingen, het uitreiken van eenmalige pakketten, afzeggingen wegens ziekte e.d.

19 8 e rapport cijfers voedselbank G&O nov nov Leeftijdsverdeling cliënten In 2010 is de leeftijdsverdeling voor het eerst in het rapport opgenomen. Op blz. 10 is het verschil tussen het huidige en het vorige verslag jaar in de grafiek opgenomen. De figuur geeft de leeftijdsverdeling voor het verslagjaar per uitgiftepunt, met daarnaast het e voor en (in 2009 is gestart met het registreren van het geboortejaar). Het percentage "onbekend" (12%) is lager dan vorige jaren. De trend voor alle uitgiftepunten is globaal dezelfde. Het percentage onbekend maakt een preciese vergelijking niet mogelijk. Toch blijft de globale verdeling goed zichtbaar. Het aantal jonge mensen van jaar (9%) is met 2% toegenomen. 21% is tussen 26 en 35 jaar oud. 45% is tussen de jaar oud: een afname van 5% (was 5). 13% is tussen jaar oud: een toename van 5% (was 8%). Het percentage ouderen blijft met 2% erg laag. Van 12% is de leeftijd onbekend. Figuur 24 leeftijdsverdeling cliënten per uitgiftepunt in 2012-, en het totaal e in en Leeftijd cliënten per gemeente % 3 25% 2 15% 1 5% onbekend Totaal

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD

PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD 6 e rapport cijfers voedselbank G&O nov 2010- nov. 2011-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC ; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl PAKKETGEBRUIKERS IN BEELD Verslagjaar:

Nadere informatie

9e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2014*

9e rapport cijfers Voedselbank G & O per november 2014* aantal 9 e rapport cijfers voedselbank G&O nov.2013- nov.2014-1 Voedselbank Gooi & Omstreken Postbus 1125; 1270 BC Huizen; 035-5338836/5339775 secretariaat@voedselbankgooi.nl 9e rapport cijfers Voedselbank

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Bijlage 9 Toekenningscriteria voedselpakket 2014 Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Inleiding In de afgelopen periode heeft het bestuurslid Klanten en Vrijwilligers zich samen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket.

Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Versie: mei 2014 Toelichting en werkwijze van het aanvraagformulier voor een voedselpakket. Algemene informatie Dit is een toelichting bij het aanvraagformulier voor een voedselpakket bij de Voedselbank

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning M E M O Aan: de Griffie Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning Datum: 12-11-2014 Van: John Bannenberg D66 (Vic van Dijk) Daartoe vraagt hij

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Henrike Nijhof Gemeentelijke Kredietbank Assen In samenwerking met Gemeente Tynaarlo Assen,

Nadere informatie

Persoonlijke Gegevens Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer : Postcode & woonplaats :

Persoonlijke Gegevens Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer : Postcode & woonplaats : INTAKE FORMULIER Wij verzoeken u dit intake formulier goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden bewijzen bij te voegen. Op de laatste pagina vindt u

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014 Inlichtingen bij PERSBERICHT Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt

Nadere informatie

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. XXXXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2015 In de

Nadere informatie

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015 B A S I S V O O R B E L E I D Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Erik van der Werff Klaas Kloosterman Onderzoek en Statistiek Groningen, januari

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK GOOI EN OMSTREKEN

STICHTING VOEDSELBANK GOOI EN OMSTREKEN STICHTING VOEDSELBANK GOOI EN OMSTREKEN JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken Inhoud: 1. Inleiding 2. Bestuurssamenstelling. 3. Cliënten van de voedselbank 3.1 aantal

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie