Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013"

Transcriptie

1 Bijlage 9 Toekenningscriteria voedselpakket 2014 Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Inleiding In de afgelopen periode heeft het bestuurslid Klanten en Vrijwilligers zich samen met een werkgroep van voedselbankvertegenwoordigers gebogen over de thans geldende toekenningscriteria en de normbedragen. In deze notitie worden eerst een aantal wijzigingen voorgesteld, waarna een voorstel wordt gedaan voor de vanaf 1 januari 2014 geldende toekenningscriteria en normbedragen. Voorgestelde wijzigingen Voorgesteld wordt ten opzichte van het huidige formulier de volgende posten op te nemen: Inkomstenkant a. Leefgeld zoals dat door bewindvoerders ter beschikking wordt gesteld, incl. reserveringen voor incidentele uitgaven. Geadviseerd wordt gericht naar deze incidentele reserveringen te vragen. Het levert de mensen die belast zijn met de intake extra werk op en bewindvoerders willen nog wel eens terughoudend zijn met deze informatievraag b. Kinderopvangtoeslag. Dit Is een inkomensafhankelijke toeslag bedoeld voor specifieke uitgaven. Alleen meetellen als hier aan de uitgavenkant ook melding van wordt gemaakt. c. Woonkostentoeslag. Dit is een gemeentelijk verlengstuk van de huurtoeslag; kan aangevraagd worden als bijzondere bijstand. d. Kindgebonden budget. Het niet meenemen van dit inkomenselement kan volgens het bestuur leiden tot situaties van ongelijke behandeling. In de bijlage wordt dit nader toegelicht. e. Opbrengst onderverhuur. Dit komt op zich nog niet veel voor en is ook lastig te controleren. Met het huidige financiële kabinetsbeleid is de verwachting dat deze vorm van inkomen vaker zal gaan voorkomen. Waar dit gegeven bekend is, is het redelijk hiermee rekening te houden. De gemeente doet dit bij de beoordeling van een bijstandsuitkering ook, verzwijgen wordt als fraude gezien. 1

2 Uitgavenkant f. Vaste kosten voor de eigen woning. Naast de hypotheek ook de andere vaste kosten meetellen. g. Aflossing schulden. Belangrijk is te constateren dat er sprake moet zijn van verkleining van de schulden. Verhogen van schulden en daardoor ook de aflossingen moet worden vermeden. h. Kinderopvang. Zie de opmerking bij kinderopvangtoeslag aan de inkomenskant. i. Verzekeringen. Premies voor verzekeringen met een kapitaalop-bouw blijven buiten beschouwing. Normbedragen Met regelmaat wordt aangedrongen op verhoging/indexering van de maximale bedragen die we voor leefgeld hanteren. Vastgesteld moet echter worden dat het aantal cliënten blijft toenemen en het voedselaanbod niet meegroeit. Dat leidt tot minder gevulde pakketten en het ontstaan van wachtlijsten. Het bestuur stelt daarom voor om per 1 januari 2014 de huidige normbedragen te handhaven en volgend jaar de vinger aan de pols te houden of ze tussentijds aangepast kunnen worden. Daarnaast stelt het bestuur voor om de werkgroep te vragen een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering te maken met een vaste methode waarmee onze normbedragen in de toekomst kunnen worden bepaald. Toepassing van het bovenstaande leidt tot het volgende voorstel: Voorstel toekenningscriteria ingaande 1 januari Inleiding /algemeen De Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland heeft op 30 november 2013 besloten, dat het volgende landelijk geldende voorschrift met ingang van 1 januari 2014 van kracht wordt. In dit voorschrift is de berekening van het leefgeld opgenomen voor de beoordeling of een aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand. o Wekelijkse bedragen x 4,3333 o 4- wekelijkse bedragen x 1,0833 o Kwartaalbedragen /3 o Jaarbedragen /12. 2

3 2. Inkomsten Definitie inkomsten: de regelmatig, periodiek terugkerende inkomstenstroom. Hieronder valt niet incidenteel, niet vrij besteedbaar inkomen en inkomsten die een specifiek doel hebben zoals langdurigheidstoeslag, uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand en kleine inkomsten uit hobby. Uitgangspunten. Per woning is slechts één pakket mogelijk, het normbedrag voor toelating en de grootte van het voedselpakket worden alleen bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Voor inwonenden met een eigen inkomen gelden aparte regels, zie onder. Onder inkomsten worden o.a. verstaan: Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager. Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Leefgeld incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering. Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie. Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten zorgverzekering. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderopvang, alleen mee te rekenen ingeval er uitgaven voor kinderopvang zijn. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand betaald door de gemeente. Kindgebonden Budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning. ( voorlopige ) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar maandbedrag om te rekenen. Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder,broer,zus,meerderjarige pleeg- of stiefkinderen. o Van inwonende kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht ( kostgeld ). Hiervoor wordt standaard een bedrag groot 200,-- gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus,meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal o 200,-- per persoon per maand bedragen. De volgende inkomsten worden niet meegerekend: Vakantietoeslag Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen. Dit zijn doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten kinderen meetellen. 3

4 3. Uitgaven Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd. Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.. Uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand. Deze van de gemeente ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden ontvangen voor een bepaald doel. Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag en persoonsgebonden budget worden voldaan, worden dus niet meegeteld. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: Huur. Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning. Energie en water, omrekenen naar maandbedragen. Premie zorgverzekering incl. eigen bijdrage/eigen risico. Overige verzekeringen. Premie inboedel-, WA-, begrafenisverzekering. Telefoon/Internet/televisie. De werkelijke kosten tot maximaal 60,-- per maand. Gemeentelijke belastingen. Er kan sprake zijn van vermindering/ kwijtschelding. Aflossing schulden. Het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen ( aantonen via bankafschriften ) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen. Kosten kinderopvang mits noodzakelijk. Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden. De volgende uitgaven worden niet meegerekend: Autokosten. Deze zijn alleen aanvaardbaar als een auto om medische redenen of voor werk nodig is. Het bezit van een auto op zich is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Er zal in gevallen, waarbij autokosten ( enkel gebruikskosten) wel worden meegerekend, ook rekening moeten worden gehouden met ontvangen autokostenvergoedingen. De beoordelaar maakt een zorgvuldige afweging. Kosten voor huisdieren. Deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het, aantoonbaar, om een hulp- of blindengeleidehond gaat. Premie voor spaar-, pensioen-, overlijdensrisicoverzekering (met spaarelement en voor zover niet verbonden aan de eigen woning). 4

5 4. Hardheidsclausule Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels in zeer bijzondere gevallen tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank onderbouwd van deze regels afwijken. 5. Ingangsdatum Deze toekenningscriteria gaan gelden per 1 januari 2014 voor nieuwe aanvragen en heraanvragen. Het gehele bestand hoeft dus niet in één keer per 1 januari 2014 te worden herzien. 6. Normbedragen ingaande 1 januari 2014 Maandelijks leefgeld is minder dan: 180,- voor één volwassenen, plus 60,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder), plus 50,= per kind (jonger dan 18 jaar). 15 november 2013 Bijlage: Toelichting op Kindgebonden Budget 5

6 Bijlage Toelichting op Kindgebonden Budget Bij de vaststelling van de toekenningscriteria 2012 werd besloten om het Kindgebonden Budget niet als inkomen mee te rekenen. Het bestuur stelt echter voor om dit voor 2014 om de volgende redenen aan te passen. Het Kindgebonden Budget is inkomensafhankelijk en moet daarom gezien worden als inkomenssteun. Huishoudens met een hoger inkomen en hogere lasten èn huishoudens die niet over het Kindgebonden Budget kunnen beschikken, omdat het in een schuldhulpregeling is ingebracht, worden benadeeld t.o.v. andere huishoudens, die volgens de huidige berekeningen het zelfde leefgeld overhouden. Volgens de plannen in het regeerakkoord vindt er een vereenvoudiging c.q. herijking plaats van de verschillende kindregelingen. Daarbij zullen andere inkomensbronnen, die in de huidige norm wel worden meegerekend, wellicht worden verlaagd, terwijl het KGB wordt verhoogd. Door geen onderscheid te maken en alle inkomensbronnen mee te tellen, worden onze criteria robuuster tegen wetswijzigingen en kan ons niet verweten worden aan inkomenspolitiek te doen. 6

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2014 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in haar vergadering van 30 november

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2015 Volgnummer: 2015:2; bijgewerkt tot 1 juli 2015

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2006 volgnr: 2006.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen; overwegende dat het beleid ten aanzien van de bijzondere bijstand aanpassing behoeft; gelet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op het bepaalde in de Participatiewet; gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

Nadere informatie

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012)

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) 1. Reikwijdte De VFN Gedragscode is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een krediet aan een consument voor

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008

INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008 INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. Belanghebbende: de persoon die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en of

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie