Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zeven op de tien Leidenaren is bekend met deze maatregelen. Als iemand advies zou vragen over het aanvragen van inkomensondersteuning, dan kan zes op de tien Leidenaren een instelling of informatiebron noemen waarnaar ze deze persoon zouden doorverwijzen. Het algemeen loket van de gemeente (telefonisch, internet of bezoek) wordt het vaakst genoemd (36%), op afstand gevolgd door de Sociale Dienst (8%) en de Stadsbank (5%). Onder Leidenaren met een netto huishoudinkomen lager dan 120% van het sociaal minimum is de bekendheid en het gebruik van zeven inkomensondersteunende maatregelen onderzocht. Negen op de tien geeft aan bekend te zijn met één of meerdere van de onderscheiden regelingen. Evenals in voorgaande jaren is de regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen het best bekend. Bijna de helft van de Leidenaren uit de doelgroep maakt gebruik van één of meerdere regelingen. Voor de regelingen kunnen Leidenaren terecht bij het Team Service en Informatie of zij kunnen het algemene nummer van de gemeente bellen. Iets meer dan de helft denkt dat hier meer bekendheid aan zou kunnen worden gegeven. Inwoners van Leiden kunnen bij de Stadsbank terecht voor financieel advies, leningen en voor hulp bij het oplossen van schulden en budgetbeheer. Zes op de tien Leidenaren kent de Stadsbank van naam. Leidenaren die in eerste instantie aangaven niet bekend te zijn met de Stadsbank kregen een korte uitleg over wat deze instantie doet. Na deze uitleg is bijna acht op de tien Leidenaren bekend met de Stadsbank. Van alle Leidenaren heeft 6% ook al eens van haar diensten gebruik gemaakt. Dit is hoger dan de laatste paar jaar en vergelijkbaar met Van hen is bijna de helft uit zichzelf bij de Stadsbank gekomen. Het overige deel is doorverwezen via bekenden, werk of andere instanties. Vragenlijst 1. De gemeente Leiden voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Wist u dit? Ja Nee 2. Als iemand u om advies zou vragen over het aanvragen van inkomensondersteuning, welk loket, dienst of tel.nr zou u dan adviseren? [ENQ. Niet helpen] Algemeen loket gemeente (telefonisch, internet of bezoek) Werk, Inkomen en Zorg UWV Werkbedrijf Gemeentelijke Belastingdienst Stadsbank Anders, nl: Weet niet 3. Huishoudens met een netto inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum komen mogelijk in aanmerking voor inkomensondersteunende maatregelen. Valt u in deze groep? 1

2 Toelichting voor enquêteur: voor alleenstaanden ligt dit in de buurt van de 1025 euro, voor alleenstaande ouders rond de 1318 euro, voor gezinnen en samenwonenden rond de 1464 euro. Ja Nee volgend blok 4. Nu noem ik een aantal inkomensondersteunde regelingen. Kunt u aangeven of u hier wel eens van gehoord hebt? Bekend? a. Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen: Huishoudens met een lager inkomen en weinig vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke ja nee belastingen, zoals de onroerend zaakbelasting en de afvalstofheffing b. Bijzondere Bijstand: Regeling voor mensen met een wat lager inkomen, om extra noodzakelijke uitgaven te bekostigen die niet van het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald, zoals verhuis- en inrichtingskosten, koelkast, ja nee wasmachine, e.d. (NB: dit is niet gelijk aan de gewone bijstandsuitkering!!!) c. De Declaratieregeling/ Eenmalige uitkering: Declaratieregeling Is bedoeld voor minima, en geeft een vergoeding voor sport/cultuur/bibliotheek/ns, e.d.. Voor ja nee 65+ers met een minimuminkomen betreft het een eenmalige bijdrage. d. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering: AV-gemeente Standaard of Top Uitgebreide collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor ja nee minima waarbij de gemeente de premie geheel of gedeeltelijk vergoedt. e. De Langdurigheidstoeslag: Een financiële tegemoetkoming voor een huishouden dat langer dan 5 jaar een inkomen heeft gehad op bijstandsniveau ja nee Heeft u kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs? Als ja ->F f. Regeling Schoolbijdrage: Een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen en met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs ja nee Bent u zelf, of (eventueel) uw partner 65-plus, chronisch ziek of gehandicapt? Als ja ->G g. Regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: Een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die ouder dan 65, chronisch ziek of gehandicapt zijn ja nee Indien wel 1 of meer regelingen bekend, maar geen gebruik: 5. Maakt u zelf gebruik van 1 of meer van deze regelingen of heeft u dit in het verleden ooit gedaan? Ja, nu gebruik Ja, nu niet meer in het verleden wel gebruik Nee Waarom niet? Ik kom hier niet voor in aanmerking Ik weet niet hoe ik dit moet aanvragen Te veel moeite om aan te vragen Ik wil dit niet aanvragen Niet nodig Niet over nagedacht Anders, namelijk: let wel: toevoeging van deze vraag geeft alleen info over verwacht gebruik lage inkomens. 2

3 6. Denkt u komend jaar (ook) gebruik te gaan maken van 1 of meer van deze regelingen? ja, zeker ja, misschien nee 7. Voor diverse inkomensondersteunende maatregelen kunt u terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente of door het algemene nummer van de gemeente te bellen. Denkt u dat de mogelijkheden voor deze maatregelen die door de gemeente geboden voldoende bekend zijn of zou de gemeente hier meer aandacht aan moeten geven? Voldoende bekend Meer bekendheid nodig 8. Heeft u tips voor de gemeente om deze regelingen toegankelijker te maken en/of meer onder de aandacht te brengen of andere opmerkingen over inkomensondersteuning? ja namelijk: nee STADSBANK De volgende vragen gaan over de Stadsbank Leiden, gevestigd aan de Langebrug in het gebouw van de Sociale Dienst. 9. Heeft u wel eens van de Stadsbank gehoord of er iets over gelezen? ja Heeft u er wel eens gebruik van gemaakt? ja Hoe bent u toen bij de Stadsbank terecht gekomen? (helpen mag, 1 antw. kiezen) uit mezelf, wist van bestaan Stadsbank uit mezelf, van te voren onbekend mee, maar opgezocht op internet/in telefoonboek/gemeentewijzer doorverwezen door familie, bekenden doorverwezen door uitkeringsinstantie doorverwezen door gemeente Leiden anders: vraag 11 nee vraag 11 nee vraag De Stadsbank geeft advies bij onder andere financiële problemen, schuldhulpverlening en budgetbeheer. In andere steden heet de Stadsbank ook wel Gemeentelijke KredietBank. Komt het u nu bekend voor? ja nee U geeft aan onbekend te zijn met de Stadsbank. Stel, u heeft financiële problemen en u komt er alleen niet uit. Hoe en waar zou u dan hulp zoeken? (enquêteur: doorvragen) ik neem contact op met de gemeente ik vraag aan familie/bekenden bij welke instantie ik moet zijn ik vraag financiële hulp aan familie/bekenden ik vraag mijn uitkeringsinstantie om advies ik vraag mijn werkgever om advies 3

4 ik neem contact op met mijn bank anders: 11. Denkt u dat de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en andere financiële hulp die door de gemeente geboden worden voldoende bekend zijn of zou de gemeente hier meer aandacht aan moeten geven? Voldoende bekend Meer bekendheid nodig 12. Heeft u nog tips voor de Stadsbank voor een betere dienstverlening? Uitkomsten Het nu volgende hoofdstuk behandelt de bekendheid van Leidenaren met de rol van de gemeente bij de uitvoering van diverse inkomensondersteunende maatregelen. Vervolgens wordt ingegaan op de bekendheid en het gebruik van zeven specifieke inkomensondersteunende regelingen en de bekendheid en gebruik van de Stadsbank Bekendheid met uitvoering inkomensondersteunende maatregelen gemeente De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een laag inkomen. Zeven op de tien Leidenaren geeft aan hiermee bekend te zijn. 35-minners minder vaak dan 35-plussers. De bekendheid ligt iets lager dan vorig jaar. Tabel 44.1a: Perc. bekend met dat gemeente diverse inkomensondersteunende maatregelen uitvoert (in % alle Leidenaren) Totaal 7 69% Leeftijd jaar 47% 32% Huishoudinkomen jaar 67% 62% < % 69% jaar 72% 71% % jaar 78% 75% % 69% % 78% > % 7 Opleidingsniveau Sekse Lager 69% 6 Man 71% 66% Middelbaar 67% 67% Vrouw 74% 7 Hoger 77% 74% Naar welke instantie/ informatiebron wordt verwezen voor aanvragen inkomensondersteuning Zes op de tien Leidenaren noemt een instelling of informatiebron, waarnaar ze zouden doorverwijzen als iemand advies zou vragen over het aanvragen van inkomensondersteuning. Vorig jaar lag dit percentage wat hoger. Het algemeen loket van de gemeente (telefonisch, internet of bezoek) wordt evenals in 2009 veruit het vaakst genoemd op afstand gevolgd door het Team Werk, Inkomen en Zorg (voor heen Sociale Zaken) en de Stadsbank. 4

5 Grafiek 44.1b: Welke instantie/ informatiebron adviseren voor aanvragen inkomensondersteuning (in % alle Leidenaren) Algemeen loket gemeente (telefoon, internet, bezoek) 38% 36% Sociale Dienst, Sociale zaken Stadsbank Werk, inkomen en zorg Internet/googlen/ websites (ook gemeentelijke site) Gemeentelijke belastingdienst UWV werkbedrijf 9% 8% 8% 5% 4% 4% 2% 2% 2% Kan niets noemen 35% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 44.2 Bekendheid en gebruik zeven specifieke regelingen 1 Of mensen in aanmerking komen voor inkomensondersteunende maatregelen, hangt onder meer af van het inkomen, de samenstelling van het huishouden, het eigen vermogen en het bezit van een auto. De gehanteerde inkomensgrens is evenals in % van het sociaal minimum 2. Het sociaal minimum verschilt per woonsituatie en leeftijd. Aan Leidenaren die zelf hebben aangegeven tot deze inkomenscategorie te horen zijn zeven inkomensondersteunende regelingen voorgelegd. Vergelijkbaar met vorig jaar geeft negen op de tien Leidenaren uit de doelgroep aan bekend te zijn met één of meerdere van de onderscheiden regelingen. Nadat in de Stadsenquête 2009 is besloten de mensen zelf mee te laten beslissen of ze zelf denken te vallen onder de minimum grens van 120% lijkt de doelgroep zuiverder 2. De regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen is ook dit jaar weer het best bekend. Tabel 44.2a: Percentage bekend met regeling (in % doelgroep) Doelgroep bepaalt op basis van gegeven antwoorden <110% s.m. Respondenten bepalen (mede) zelf of ze tot doelgroep behoren 2009 <120% s.m <120% s.m. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 69% 69% 70% 74% 80% 79% Declaratieregeling 36% 41% 45% 56% 65% 62% Bijzondere bijstand 56% 57% 59% 66% 64% 68% Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 4 39% 37% 37% 59% 47% Langdurigheidstoeslag 27% 21% 24% 24% 45% 38% 1 De regeling schoolbijdrage is alleen genoemd bij ouders met kinderen in basis/voortgezet onderwijs (n=22) en de regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten alleen bij 65-plus en/of chronisch zieken/gehandicapten (n=57). 2 Van zijn deze vragen gesteld aan alle huishoudens met een inkomen < van 1130 euro. In 2008 is de doelgroep aangescherpt en zijn de vragen alleen nog voorgelegd aan Leidenaren met een inkomen lager dan 110% van het minimum. Vanaf 2009 is dit aangepast naar 120% van het minimum. Om de doelgroep nog preciezer te krijgen wordt Leidenaren sinds 2009 ook gevraagd zelf aan te geven of ze tot deze groep behoren. Enkele voorbeelden van groepen mensen die voor 2009 de doelgroep konden vertroebelden (wel laag inkomen, maar geen doelgroep) zijn: a) mensen die tussen twee betaalde banen in zaten, b) mensen die onbetaald verlof namen, c) bewust niet werkenden omdat ze op kapitaal kunnen leven, d) op kamers wonende (oud-) studenten vallen buiten de doelgroep terwijl ze wel onder de lagere inkomensgroepen vallen. Dit soort veranderingen bemoeilijkt de vergelijkbaarheid met eerdere jaren. 5

6 Regeling schoolbijdrage # # 50% 49% 50% 68% Regeling ouderen/chronisch zieken en gehandicapten # # 37% 55% 62% 56% Geen van allen bekend 19% 22% 25% 22% 11% 10% # niet gevraagd Evenals vorig jaar geeft circa de helft van de Leidenaren uit de doelgroep aan momenteel gebruik te maken van één of meerdere van de voorgelegde regelingen. Ruim een derde is wel bekend met de regelingen maar heeft er nog nooit gebruik van gemaakt. Tabel 44.2b: Percentage gebruik regeling (in % doelgroep) <110% s.m <120% s.m <120% s.m. Ja, nu gebruik 36% 3 34% 4 51% 48% Nu niet meer, maar in verleden wel # # # # 6% 7% Wel bekend, geen gebruik 4 45% 41% 35% 3 36% Kent geen van de regelingen 19% 22% 25% 22% 11% 10% # niet gevraagd 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maatregelen voldoende bekend Voor bovenstaande maatregelen kunnen Leidenaren terecht bij de het Team Service en Informatie of door het algemene nummer van de gemeente te bellen. Meer dan de helft van de Leidenaren uit de doelgroep (55%) denkt dat hier meer bekendheid aan zou moeten worden gegeven. Een deel noemt hiervoor ook één of meerdere verbetertips zoals (meer) gebruik maken van de gemeentelijke website, huis-aan-huisbladen, buurtverenigingen, gezondheidscentra en scholen en het huis aan huis verspreiden van een folder met alle regelingen erin. Ook wordt genoemd om bij de uitvoering er goed rekening mee houden dat de drempel voor mensen om hun hand op te houden hoog is, het aanvraagproces zo mogelijk vereenvoudigen, mensen uit de doelgroep er automatisch voor een regeling in aanmerking laten komen en er voor zorgen voldoende tijd en aandacht te nemen om alles goed uit te leggen en te helpen Bekendheid en gebruik Stadsbank Bij de Stadsbank kunnen inwoners van Leiden terecht voor leningen, financieel advies en voor hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en budgetbeheer. Zes op de tien Leidenaren kent de Stadsbank van naam. Sinds vorig jaar wordt ook de geholpen bekendheid onderzocht. Leidenaren die in eerste instantie aangaven niet bekend te zijn met de Stadsbank kregen een korte uitleg over wat deze instantie doet, waarna hen nogmaals naar de bekendheid werd gevraagd. Na deze toelichting blijkt nog eens 18% met de Stadsbank bekend waardoor de totale bekendheid op 78% uitkomt. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Leidenaren uit de laagste inkomensklassen hebben relatief vaker wel eens van de Stadsbank gebruik gemaakt. De bekendheid en het gebruik is het laagst onder jongeren. 6

7 Grafiek 44.3a: Bekendheid en gebruik Stadsbank % 51% 44% % 52% 42% % 5 41% % 52% % 52% 44% % 42% % 22% 24% % 54% 18% 22% (Ooit) gebruik Bekend mee Bekend mee (na toelichting) Onbekend mee Aan de Leidenaren die niet bekend zijn met de Stadsbank is gevraagd hoe en waar zij hulp zouden zoeken indien zij in financiële problemen zouden geraken. Hierbij wordt de familie het vaakst genoemd, gevolgd door de bank en de gemeente. Van de Leidenaren die (ooit) wel eens gebruik hebben gemaakt van de Stadsbank was vier op de tien vooraf al bekend met de Stadsbank. Eén op de tien Leidenaren die gebruik heeft gemaakt van de Stadsbank was hier onbekend mee, maar heeft zelf informatie gezocht. Het overige deel is veelal doorverwezen, ondermeer door familie en bekenden (19%), uitkeringsinstanties, werkgever en maatschappelijk werk (12%) en de gemeente Leiden (10%) Mogelijkheden gemeentelijke financiële hulp voldoende bekend Afrondend vindt ruim de helft van de Leidenaren dat er door de gemeente voldoende bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en andere financiële hulp, vier op de tien Leidenaren vindt dit niet en geeft aan dat meer aandacht nodig is. Dit geldt relatief vaker voor jongeren en inwoners met een netto huishoudinkomen tot 1450,- per maand. Tabel 44.4a: Mogelijkheden gemeentelijke financiële hulp voldoende bekend Totaal < > Ja, voldoende bekend 52% 24% 49% 57% 54% 58% 41% 49% 57% 58% Nee, zou meer bekendheid aan gegeven moeten worden 4 75% 49% 39% 40% 3 54% 48% 40% 38% Weet niet/ geen mening 5% 1% 2% 4% 5% 9% 5% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Als er tot slot gevraagd wordt naar tips voor een betere dienstverlening rond de gemeentelijke financiële hulp en/of de Stadsbank worden de volgende opmerkingen gegeven. Hieronder de Top-10 van deze opmerkingen en nog enkele losse tips: 7

8 Tabel 44.4b: Tips 1. Meer aandacht in het algemeen (folders, flyers, huis aan huiskranten,via internet, Hyves, Youtube etc.) 2. Gerichter op zoek gaan naar de juiste doelgroep, geen massacommunicatie, persoonlijke aandacht 3. Meer actief zijn om problemen te voorkomen, preventief informatie geven, samenwerken met bv. Nibud 4. Drempel laag maken om meer mensen de eerste stap te doen 5. Controle op misbruik 6. Extra aandacht voor mensen die de Nederlandse taal niet spreken 7. Behulpzaam zijn/ meedenken met mensen 8. Informeren op plaatsen waar mensen veel komen: buurthuizen, gezondheidscentra, bibliotheken, stadhuis, etc. 9. Bespreekbaar maken/ campagne: het kan iedereen overkomen 10. Gebruik maken van tussenpersonen die al bij de mensen thuis komen (maatschappelijk werk, thuiszorg) En nog enkele losse tips: - Sneller schuldvragen in behandeling nemen om verslechtering van de situatie te voorkomen. - Burgers niet schriftelijk proberen te bereiken, maar op een directe manier - Het voor gezinnen met een laag inkomen aantrekkelijk maken om te gaan sparen, hogere spaarpremies - Gratis koffie bij aanvraag voor hulp - Kleine ondernemers micro kredieten verlenen - Meer afstand nemen tot de klanten (minder klantcontact) en meer automatiseren. Vooral minder papier. - Meer ruimte voor dit onderwerp op de website van de gemeente en het informatie boekje Leiden. - Goed luisteren naar wat in de samenleving leeft - Misschien met een busje de buurt inrijden en een kijkje nemen bij de mensen die er gebruik van maken - Proberen met mensen mee te kijken en financiële adviezen te geven 8

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Minima Effect Rapportage 2017 Nibud Datum 28 mei 2018 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Waarover wil je informeren? Met de Minima Effect Rapportage

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Samenvatting Evenals in de voorgaande twee jaar geeft een kwart van de Leidenaren aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Het percentage mensen dat (nog meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Vakantiepas

Hoofdstuk 25. Vakantiepas Hoofdstuk 25. Vakantiepas Samenvatting Van alle kinderen die afgelopen jaar op de basisschool zaten heeft acht op de tien zeker de VakantiePas gehad, 14% heeft er zeker geen gehad en 6% weet dit niet meer.

Nadere informatie

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Twee onderdelen Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Wat is het? Voor wie is het? Wat zijn de voorwaarden? Waar kan ik het aanvragen?

Bijzondere bijstand Wat is het? Voor wie is het? Wat zijn de voorwaarden? Waar kan ik het aanvragen? Bijzondere bijstand Wat is het? Heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen en die u nergens anders vergoed kunt krijgen? Dan kunt u bij de gemeente Almelo bijzondere bijstand aanvragen. Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn er verschillende algemene minimaregelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Samenvatting Van de Leidenaren geeft 51% aan bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders. Vier op de tien Leidenaren weet taken van

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie