Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,"

Transcriptie

1 Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband en hebben gemiddeld meer kinderen dan Nederlanders. Concentreren deze gezinnen zich nog altijd in de oude wijken nabij het centrum, zoals een aantal jaar geleden, of wonen zij inmiddels elders? Deze fact sheet bespreekt de ruimtelijke spreiding van drie leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren en ouderen) binnen vijf allochtone bevolkingsgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en personen uit de overige niet-geïndustrialiseerde landen. Welke veranderingen zijn er in de laatste tien jaar opgetreden en hoe ontwikkelt de ruimtelijke spreiding zich in de toekomst? Bovenstaande vragen zijn van belang omdat de onderscheiden leeftijdsgroepen (kinderen: 0-11 jaar, jongeren: jaar en ouderen: 55+ jaar) een groot beroep doen op bepaalde, speciale voorzieningen. Een verandering van de spreiding kan zodoende een verandering van het voorzieningenaanbod noodzakelijk maken. Samenvattend kan gesteld worden dat jonge allochtone gezinnen zich in toenemende mate concentreren in de woonwijken aan de rand van de stad en dat allochtone ouderen sterk in aantal zijn toegenomen maar blijven wonen waar ze al woonden: met name in Oost. 25 Grafiek 1 Percentage 0-11 jarigen als % van 0-11 jarigen van Amsterdam naar etniciteit % Marokkanen Turken Overige niet-geïndustrialiseerde landen 2003 Surinamers Antillianen 2015 Bron: O+S, 2003

2 2 Fact sheet pagina 25 % Concentratiegraad van kinderen en jongeren In 2003 wonen er in Amsterdam kinderen in de leeftijdsgroep 0-11 jaar. Hiervan is bijna 60% (58.170) van niet-westerse afkomst. De grootste groep wordt gevormd door kinderen uit de overige niet-geïndustrialiseerde landen (ruim ), gevolgd door de Marokkanen (ruim ) en Surinamers (12.500). Verder wonen er ongeveer Turkse en Antilliaanse kinderen in Amsterdam. Grafiek 2 Percentage jarigen als % van jarigen van Amsterdam naar etniciteit bepaalde etniciteit, dat woont in een concentratiegebied van die leeftijdsgroep en etniciteit. Ofwel: hoeveel van de Turkse kinderen wonen in een gebied waar relatief veel Turkse kinderen wonen. In 2003 woont ongeveer 24% van de Turkse kinderen in een gebied met een hoge dichtheid van Turkse kinderen, 4% méér dan tien jaar geleden. In Amsterdam zijn over de stad verspreid 41 van dergelijke gebieden. Bij Antilliaanse kinderen is de concentratiegraad eveneens 24%, ook een toename in vergelijking met De concentratiegraad bij Marokkanen is 23%, die bij de overige groepen veel lager. Bij jongeren (12-17 jaar) is de concentratiegraad van de vijf groepen veel geringer dan bij de kinderen Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Overige niet-geïndustrialiseerde landen Bron: O+S, 2003 Grafiek 3 Percentage 55+ jarigen als % van 55+ jarigen van Amsterdam naar etniciteit % Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Overige niet-geïndustrialiseerde landen Bron: O+S, 2003 De concentratiegraad van Turkse kinderen is het grootst. Met concentratiegraad wordt het percentage bedoeld van een leeftijdsgroep met een Concentratiegraad van ouderen Het aantal allochtone ouderen groeit, maar vormt relatief gezien nog steeds geen grote groep. In 2003 telt Amsterdam ruim mensen van 55 jaar en ouder, van wie slechts 15% allochtoon is. Onder allochtone ouderen vormen Surinamers de grootste groep (8.000), gevolgd door ouderen uit de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen (5.000). Verder wonen er oudere Marokkanen, oudere Turken en ongeveer oudere Antillianen in Amsterdam. De concentratiegraad van de meeste van deze groepen is in 2003 laag of zelfs te verwaarlozen. Alleen Marokkaanse ouderen wonen enigszins geconcentreerd: bijna 15% woont in gebieden met een hoge dichtheid van Marokkaanse ouderen. Het percentage is bij Marokkanen de laatste jaren wel toegenomen, net als bij Turken. Bij de overige groepen is het percentage de laatste jaren afgenomen. Ruimtelijke spreiding van kinderen en jongeren Globaal zijn er twee gebieden in Amsterdam waar allochtone kinderen en jongeren wonen: Zuidoost (met name de Bijlmermeer) en de Westelijke Tuinsteden. In Zuidoost wonen vooral kinderen en jongeren uit de bevolkingsgroepen Surinamers, Antillianen en overige niet-geïndustrialiseerde landen. Dat was in 1994 ook al zo. De Turken en Marokkanen concentreren zich als we kijken naar kinderen en jongeren nu vooral in de Westelijke Tuinsteden. In 1994 concentreerden de jonge Marokkanen en Turken zich nog vooral in de gordel en in kleine delen van de negentiende-eeuwse wijken. Ook waren er toen nog behoorlijke concentraties in de Indische Buurt en de Transvaalbuurt in Oost. In beide

3 3Fact sheet pagina Afbeelding 1 Concentraties van Surinamers en Antillianen van 0-11 jaar en jaar, 1994 (rood) en 2003 (groen) laatstgenoemde buurten zijn in 2003 veel minder concentraties van jonge Marokkanen en vrijwel geen concentraties meer van jonge Turken. Deze groepen vormen nu dus concentraties in met name de Westelijke Tuinsteden. Daarbij valt op dat de nieuwe concentraties verder weg van het centrum liggen dan de oudere concentratiegebieden. Veel nieuwe concentratiegebieden liggen in wijken als Geuzenveld, Slotermeer en Osdorp, waar de jongere Turken en Marokkanen in 1994 veel minder geconcentreerd voorkwamen. Hierbij concentreren de Turken zich voornamelijk in Geuzenveld en Slotermeer en de Marokkanen in Osdorp. Ruimtelijke spreiding van ouderen Bij allochtone ouderen zijn drie concentratiegebieden aan te wijzen: Zuidoost (met name de Bijlmermeer), Oost (met name de Indische Buurt) en de Westelijke Tuinsteden. De Marokkaanse en Turkse ouderen concentreren zich voornamelijk in Oost en de Westelijke Tuinsteden en de overige groepen in Zuidoost. Het aantal concentratiegebieden van ouderen uit de bevolkingsgroepen Surinamers, Antillianen en overige niet-geïndustrialiseerde landen is sinds 1994 behoorlijk afgenomen, hoewel het aantal ouderen binnen deze groepen met ruim personen is toegenomen. Met name de Surinaamse ouderen komen niet zo dominant meer voor in Zuidoost als in De verklaring moet waarschijnlijk worden gezocht in de grootschalige herstructurering van de Bijlmermeer die enkele jaren geleden begon. Hierdoor was een groot aantal oudere Surinamers genoodzaakt elders een woning te zoeken. Opvallend zijn verder nog enkele concentraties van ouderen uit de bevolkingsgroep overige niet-geïndustrialiseerde landen. Vanaf 1994 zijn namelijk enkele nieuwe concentraties van deze groep ouderen ontstaan in en rond het centrum. Het gaat voornamelijk om Chinezen die zich in en rond Chinatown (het gebied rond de Zeedijk) hebben gevestigd. De Marokkaanse en Turkse ouderen zijn nu nog altijd op dezelfde plek geconcentreerd als in 1994: in Oost en in het westelijk deel van de gordel Wel is het aantal concentratiegebieden daar toegenomen. Deze ouderen blijven achter op een dynamische woningmarkt. Tien jaar geleden waren de relatief kleine woningen in de gordel namelijk het hoogst bereikbare voor Marokkaanse en Turkse gezinnen. Nu zijn ook de veel ruimere woningen in de

4 Afbeelding 2 Concentraties van Marokkanen en Turken van 0-11 jaar en jaar, 1994 (rood) en 2003 (groen) 4 Fact sheet pagina Afbeelding 3 Concentraties van Surinamers en Antillianen van 55+ jaar, 1994 (rood) en 2003 (groen)

5 5Fact sheet pagina Afbeelding 4 Concentraties van Marokkanen en Turken van 55+ jaar, 1994 (rood) en 2003 (groen) Afbeelding 5 Concentraties van personen uit overige niet-geïndustrialiseerde landen van 0-11 jaar, jaar en 55+ jaar, 1994 (rood) en 2003 (groen)

6 6 Fact sheet pagina naoorlogse gebieden (vooral in de Westelijke Tuinsteden) voor hen bereikbaar. Maar deze zijn passender voor jonge gezinnen met uitbreiding op komst dan voor oudere gezinnen, waarvan de kinderen ook nog eens op het punt staan het huis te verlaten. In sommige stadsdelen zijn zo flinke concentraties van oudere immigranten ontstaan. Het gaat hierbij wel steeds om per groep gedefinieerde concentraties. De percentages kunnen daardoor soms heel laag zijn. Voor de vijf bevolkingsgroepen worden de concentraties van kinderen, jongeren en ouderen in 1994 en 2003 weergegeven op de Stadsmonitorkaarten* 1 t/m 5. De toekomst Het aandeel van etnische minderheden in de Amsterdamse bevolking zal naar verwachting toenemen (in ieder geval tot het jaar 2015), met als voornaamste oorzaak de huidige jonge leeftijdsopbouw van deze groepen, de hogere geboortecijfers en lage sterftecijfers. Door immigratie wordt vooral een toename verwacht van het aantal personen uit de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen, van ongeveer nu tot ruim in De andere etnische groepen nemen ook in omvang toe, zij het in wat mindere mate. Alleen van de Surinamers wordt verwacht dat zij in aantal zullen afnemen. De vijf hier besproken groepen maken thans nog voor 36,1% deel uit van de totale Amsterdamse bevolking. Voor 2015 wordt een percentage verwacht van 42,6. In de grafieken 1, 2 en 3 is de verwachte toekomstige ontwikkeling van de drie onderzochte leeftijdsgroepen voor de vijf bevolkingsgroepen weergegeven. Opvallend is de grote afname van het aandeel kinderen van Surinamers en de behoorlijke toename van het aandeel kinderen van de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen. Voor jongeren geldt hetzelfde: een afname van het aandeel jonge Surinamers en een grote toename van het aandeel jongeren van de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen. Alle onderzochte etnische groeperingen krijgen te maken met een toename van het aandeel ouderen, maar vooral de forse toename van het aandeel oudere Surinamers en ouderen in de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen, valt op. Verdichting van concentraties Marokkanen en Turken migreren vergelijkbaar. Beide bevolkingsgroepen waren geconcentreerd in de gordel en in de negentiende-eeuwse wijken. Van deze twee groepen vertrokken jonge gezinnen en jongeren de laatste jaren naar vooral de Westelijke Tuinsteden. Daar ontstonden nieuwe concentratiegebieden van jonge Marokkaanse en Turkse gezinnen en jongeren. Omdat het aantal Marokkanen en Turken zal toenemen, is te verwachten dat het aantal concentraties in deze Westelijke Tuinsteden ook zal toenemen en dat die concentraties bovendien zullen verdichten. Oudere Marokkanen en Turken verhuizen nauwelijks, zij blijven wonen in met name Oost. Maar omdat hun aantal zal toenemen, zullen de oude concentraties in Oost ook verdichten. Surinamers, Antillianen en personen uit de bevolkingsgroep overige niet-geïndustrialiseerde landen daarentegen woonden in Zuidoost en zullen daar ook blijven wonen. Surinamers maken bij voorkeur wooncarrière binnen dat stadsdeel, vaak door één van de nieuwe woningen in laagbouw te kopen. Toch verlaten ook veel Surinamers Zuidoost als gevolg van de herstructurering. Ze verhuizen in dat geval vooral naar Noord. Ook vertrekken veel Surinamers naar Almere. Over Antillianen en de groep overige niet-geïndustrialiseerde landen is nog niet veel te zeggen. De eerste groep is relatief klein en zal ook niet groot worden. De tweede groep zal flink groeien, maar over de ontwikkeling van het concentratiepatroon van deze groep kan nog weinig worden gezegd. Ten eerste omdat er nog maar weinig concentratiegebieden zijn en ten tweede omdat in het concentratiepatroon sinds 1994 weinig veranderingen zijn opgetreden. Conclusie De hier beschreven ontwikkelingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Positief is dat de huidige generatie jonge allochtone gezinnen en jongeren haar woonomstandigheden sterk heeft kunnen verbeteren. De woningen in de Westelijke Tuinsteden zijn veel ruimer dan die in Oost en bovendien relatief goedkoop. Voor de kinderen van deze generatie en de volgende zal het evenwel veel moeilijker worden op de woningmarkt carrière te maken, zolang de woningmarkt verstopt blijft. De toename van het aantal jonge allochtonen in de Westelijke Tuinsteden en van oudere allochtonen in Oost, zal van invloed zijn op het karakter van stadsdelen en wijken als Geuzenveld- Slotermeer, Osdorp en de Indische Buurt. Het zal moeten blijken of dit een positieve of negatieve uitwerking heeft. De toename van concentraties jonge allochtonen in de Westelijke Tuinsteden kan polarisatie en/of segregatie in de hand werken, maar ook een eigen sfeer aan deze buurt geven.

7 7Fact sheet pagina De groei van de etnische minderheden in de Indische Buurt, is veel minder sterk dan elders. Door de gedifferentieerdere samenstelling van de bevolking en de gunstigere ligging ten opzichte van het centrum heeft dit gebied kans om zich positief te ontwikkelen. Clusterinformatie per stadsdeel: aantal inwoners van de etnische groep die het cluster veroorzaakt, gesommeerd over de verschillende clusters in een stadsdeel Stadsdeel 0-11 jaar jaar 55+ jaar 0-11 jaar jaar 55+ jaar A Amsterdam-Centrum B Westpoort C Westerpark D Oud-West G Zeeburg H Bos en Lommer J De Baarsjes N Amsterdam-Noord P Geuzenveld-Slotermeer Q Osdorp R Slotervaart T Zuidoost U Oost/Watergraafsmeer V Amsterdam Oud Zuid W ZuiderAmstel

8 8 Fact sheet pagina Colofon Weesperstraat VN Amsterdam Telefoon Fax * Stadsmonitor Amsterdam is een samenwerkingsproduct Minimaal percentage: In een concentratie dient het van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Geografie percentage kinderen van 0-11 jaar uit overige niet-geïndustrialiseerde landen op het totaal aantal kinderen van en Planologie en O+S. Om het ruimtelijke patroon van verschillende leeftijdsgroepen binnen de etnische groepen 0-11 jaar 1 binominale standaardafwijking hoger te liggen te bestuderen zijn de volgende criteria gehanteerd: dan in Amsterdam als geheel. Minimaal aantal: In een concentratie dient minimaal Voor een uitgebreidere beschrijving van de constructie van 0,25% van het totaal van die bevolkingsgroep te wonen. concentratiegebieden zie M.C. Deurloo, Kartografische Zo is in 2001 het aantal kinderen van 0-11 jaar uit overige overwegingen bij de Stadsmonitor Amsterdam. niet-geïndustrialiseerde landen in Amsterdam In: Kartografisch Tijdschrift (2002, XXVIII-1, pp ), URL: Een kwart procent hiervan is Auteurs: C. Kraan, drs. J. Slot, drs. M. Janssen, drs. M. van der Oord

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten)

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten) Fact sheet nummer 2 februari 2006 Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Tussen 1992 en 2005 is de groep overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam met maar liefst 86% toegenomen. Tot deze

Nadere informatie

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007 Fact sheet nummer 2 maart 2007 Autochtonen in Amsterdam De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de laatste jaren sterk veranderd. Het percentage autochtonen neemt af; het percentage allochtonen

Nadere informatie

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004 Fact sheet nummer 6 november 24 Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Deze Fact sheet is tot stand gekomen in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening. Het inwonertal

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Ruimtelijke Ordening. Demografische ontwikkelingen in 2006: bevolkingsgroei stagneert, wel meer vestiging van jongeren

Fact sheet. Dienst Ruimtelijke Ordening. Demografische ontwikkelingen in 2006: bevolkingsgroei stagneert, wel meer vestiging van jongeren Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2007 Demografische ontwikkelingen in 2006: bevolkingsgroei stagneert, wel meer vestiging van jongeren Begin 2007 woonden er 743.104 personen in

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005 Fact sheet nummer 2 maart 2005 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants De oer-hollandse snackbar en het traditionele café zijn steeds minder in trek. Landelijk is hun aantal de laatste tien

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

Segregatie in het basisonderwijs in Amsterdam

Segregatie in het basisonderwijs in Amsterdam Segregatie in het basisonderwijs in Amsterdam Project: 706 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Drs. Jolijn Broekhuizen Drs. Marcel Jansen Drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003 Fact sheet nummer 2 augustus 24 Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 23 In 22 had Amsterdam ruim 5.5 winkels. Hoewel sinds 1996 het winkelareaal in vierkante meters met 16% toenam, daalde het aantal

Nadere informatie

Amsterdamse Armoedemonitor

Amsterdamse Armoedemonitor DIENST WERK EN INKOMEN Amsterdamse Armoedemonitor nummer 9, augustus 2006 In opdracht van Dienst Werk en Inkomen (DWI) Uitgevoerd door Amsterdam, september 2006 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Minimahuishoudens

Nadere informatie

Amsterdamse Armoedemonitor

Amsterdamse Armoedemonitor Amsterdamse Armoedemonitor nummer 7, juni 2004 Om arm Amsterdam Sociale Dienst Amsterdam Jan van Galenstraat 323 1056 CH Amsterdam Telefoon: (020) 346 41 00 Fax: (020) 346 61 91 www.omarm.amsterdam.nl

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Fact sheet Amsterdamse horeca: opmars restaurants Groei van de oppervlakte, vestigingen en werkzame personen in de horeca in Amsterdam, 2002-2007

Fact sheet Amsterdamse horeca: opmars restaurants Groei van de oppervlakte, vestigingen en werkzame personen in de horeca in Amsterdam, 2002-2007 Fact sheet nummer 1 april 2008 Amsterdamse horeca: opmars restaurants Door de aantrekkende economie en het verbeterde consumentenvertrouwen laat de horecasector sinds 2005 een omzetstijging zien. Het mooie

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie In dit rapport ligt de focus op de vraagzijde van de Amsterdamse coffeeshopmarkt. Tussen eind april

Nadere informatie

Monografie Antillianen 2010

Monografie Antillianen 2010 Monografie Antillianen 2010 De positie van Antillianen en Arubanen in Amsterdam Projectnummer: 9287 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam Ellen Lindeman Hester Booi

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Fact sheet. Amsterdam fietsstad

Fact sheet. Amsterdam fietsstad Fact sheet nummer 3 oktober 2004 Amsterdam fietsstad Onder het motto Amsterdam Fietst! stimuleert de gemeente Amsterdam actief het gebruik van de fiets. Zo worden er nog meer veilige, snelle en comfortabele

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Stadsdelen in cijfers

Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers 2 COLOFON Verkrijgbaar bij Stadsboekwinkel Gemeentearchief, Amsteldijk 67, telefoon 020 572 0229 Stadsdrukkerij Amsterdam NV, Voormalige Stadstimmertuin 4-6,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Project: 5083 In opdracht van: Bureau Parkstad dr. W. Bosveld drs. S. Crok drs. K. Klein Wolt drs. D. Ponsen drs. J. Slot L. Wiewel Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 dr. Ellen Lindeman drs. Lieselotte Bicknese drs. Hanneke van Kampenhout drs. Dennis Beckers drs. Jeroen Slot dr. Willem Bosveld Project: 5021 In opdracht van: Bestuursdienst,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Amsterdammers nemen op diverse manieren deel aan de maatschappij, bijvoorbeeld door werk of opleiding. Ook zijn Amsterdammers op veel manieren maatschappelijk actief: ze

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007 Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007 De beroepsbevolking in cijfers Project: 7017 Nienke Nottelman Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax 020 527

Nadere informatie

Etnische segregatie op buurtniveau

Etnische segregatie op buurtniveau Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Etnische segregatie op buurtniveau P. 294 Aslan Zorlu en Joop Hartog Etnische segregatie op buurtniveau (foto: Antoin Buissink) Jg. 45 / Nr. 4 / 2012 Aslan Zorlu en Joop Hartog P.

Nadere informatie

De staat van de aandachtswijken

De staat van de aandachtswijken De staat van de aandachtswijken Amsterdam Project 7181 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienst Wonen Lieselotte Bicknese Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES

AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES DANIELLE BREURE OPLEIDING HOOFDMENTOR TWEEDE MENTOR GECOMMITTEERDE

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren nummer 3 november 2011 Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Deze fact sheet bespreekt de actuele stand van zaken van de jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Nadere informatie

Bevolking, woningmarkt en woonmilieus

Bevolking, woningmarkt en woonmilieus 2 j Bevolking, woningmarkt en woonmilieus 31 2 Bevolking, woningmarkt en woonmilieus Leeftijd, gezinssamenstelling, afkomst en waar men woont zijn belangrijke factoren voor de participatie van personen.

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE C.Ergun, M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 17-03-2005 In opdracht van deelgemeente IJsselmonde Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur:

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014 1 Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014 Fact sheet februari 201 OIS berekent jaarlijks een spanningenindex om per buurt te laten zien in hoeverre er spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen. Deze fact

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Projectnummer: 9159 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Mara van Laaren Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Benchmark dienstverlening stadsdelen

Benchmark dienstverlening stadsdelen Benchmark dienstverlening stadsdelen Project: 3197 In opdracht van: Projectbureau Dienstverlening drs. Lara ten Broeke dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2009

De Amsterdamse Burgermonitor 2009 De Amsterdamse Burgermonitor 2009 Project: 9021 In opdracht van: Bestuursdienst, Directie Communicatie, gemeente Amsterdam drs. Manuel Chiou dr. Ellen Lindeman dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Fact sheet. Inkomensontwikkeling in Amsterdam. Inkomensontwikkeling sinds 1950. nummer 5 juli 2006

Fact sheet. Inkomensontwikkeling in Amsterdam. Inkomensontwikkeling sinds 1950. nummer 5 juli 2006 Fact sheet nummer 5 juli 2006 Inkomensontwikkeling in Amsterdam Het koopkrachtinkomen ligt in Amsterdam onder het landelijk gemiddelde, maar het verschil met heel Nederland wordt wel steeds kleiner. In

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor actief zijn in de maatschappij, en dit kan op veel verschillende manieren. Veel Amsterdammers zijn actief lid van een maatschappe

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Resultaten bestandsanalyse

Resultaten bestandsanalyse Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ maart 2012 Rekenkamer Amsterdam Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ Dit document bevat enkele resultaten van onze bestandsanalyse Bezwaren WOZ die wij begin

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Zeer grote gezinnen worden schaars

Zeer grote gezinnen worden schaars Zeer grote gezinnen worden schaars Joop Garssen en Hennie Roovers In het afgelopen decennium is het aantal gezinnen met vier of meer kinderen onder zowel allochtonen als autochtonen snel gedaald. Vooral

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Nieuwe stedelingen in Amsterdam. De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 2013

Nieuwe stedelingen in Amsterdam. De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 2013 Nieuwe stedelingen in Amsterdam De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 213 29 januari 213 Nieuwe stedelingen in Amsterdam 2 29 januari 213 Nieuwe stedelingen in Amsterdam 3 29 januari

Nadere informatie

De Amsterdamse leefsituatie

De Amsterdamse leefsituatie 2 Bevolking, woningmarkt en woonmilieus 21 1 De Amsterdamse leefsituatie Voor de derde keer is de Amsterdamse leefsituatie-index berekend. Deze beschrijft aan de hand van een aantal participatieterreinen,

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen

Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen Mila van Huis 1) en Petra Visser 2) Regionale verschillen in vruchtbaarheid worden vooral bepaald door regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtone vrouwen. Grote verschillen komen voor. Er

Nadere informatie

Sociale omgeving, integratie en maatschappelijke cohesie

Sociale omgeving, integratie en maatschappelijke cohesie , integratie en maatschappelijke cohesie Al vele jaren is het sociaal klimaat in Nijmegen redelijk stabiel. Over het algemeen zijn de burgers gehecht aan de buurt waar ze wonen en is de onderlinge cohesie

Nadere informatie

Amsterdamse Armoedemonitor

Amsterdamse Armoedemonitor Amsterdamse Armoedemonitor nummer 8, juli 2005 Project 5114 In opdracht van Om arm Amsterdam Harry Smeets Nienke Nottelman Lieselotte Bicknese Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam

Nadere informatie

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005 Fact sheet nummer 6 juni 2005 Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil De werkgelegenheid in Amsterdam is in 2004 op peil gebleven. Dit is een prestatie van formaat ten opzichte van de eerdere jaren,

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Extremisme en Radicalisering in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs

Extremisme en Radicalisering in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs Extremisme en Radicalisering in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs Project: 5072-C In opdracht van: Algemene Onderwijsbond en AT5 Marian Visser Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren nummer 1 april 2011 Deze fact sheet geeft inzicht in de actuele stand van zaken betreffende jeugdcriminaliteit en risicofactoren in Amsterdam door middel

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie