monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)"

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus AB Maassluis T E I ons kenmerk datum 1 0 DEC onderwerp monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u de monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis 2010 aan. Daarbij is tevens de monitor Marokkaanse Nederlanders 2010 gevoegd. De monitor is opgevoerd in opdracht van het samenwerkingsverband van 22 gemeenten, het Rijk en de VNG in de aanpak van overlast van Marokkaans Nederlandse jongeren. Wij hebben ons in deze brief beperkt tot het presenteren van de cijfers. Over de gevolgen voor het te voeren beleid zullen wij u apart informeren. 1 Inleiding Vanaf 1 januari 2010 beschikt de gemeente over extra rijksmiddelen om de overlast aan te pakken die Nederlands Marokkaanse jongeren veroorzaken. Maassluis heeft ervoor gekozen om de extra middelen te besteden aan de inzet van straatcoaches. De gemeenteraad heeft op 16 februari jl. ingestemd met deze aanpak. Maassluis heeft samen met 21 andere gemeenten ondersteuning gekregen van het Rijk. De gemeenten trekken bij de aanpak samen op met het Rijk en de VNG Dit samenwerkingsverband heeft in september de eerste monitor gepresenteerd. De monitor geeft cijfermatig inzicht in de gebieden: o demografie «schooluitval» werk en uitkering criminaliteit Omdat het hier om een eerste meting gaat, kunnen we de monitor als een nulmeting beschouwen. Over een trendontwikkeling is pas sprake als we drie of meer metingen op een rij hebben. Hieronder gaan we nader in op de resultaten van de monitor Marokkaanse Nederlanders /8

2

3 Naast het algemene beeld dat wij in dit advies schetsen, zullen we ook de 'resultaten' naast die van andere gemeenten zetten. Daarbij onderstrepen wij dat de plaatselijke verschillen zeer groot kunnen zijn. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den-Haag maken ook deel uit van het samenwerkingsverband. De orde van grootte van deze steden is natuurlijk heel anders dan die van Maassluis. Waarmee niet gezegd is dat de problematiek op wijk- en buurtniveau in een kleinere gemeente minder is dan in grote steden. 2 Vooraf Bij het presenteren van cijfers en percentages schuilt het risico dat de gepresenteerde resultaten een 'eigen leven gaan leiden'. In de monitor staat op pagina 8 daarover het volgende: 'In de meeste figuren worden percentages weergegeven en beschreven. Deze moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien ze soms gebaseerd zijn op een klein aantal personen. Dit geldt met name wanneer er voor een kleine gemeente uitgesplitst wordt naar herkomstgroep en verdere achtergrondkenmerken.' In de monitor zijn naast de Marokkaanse Nederlanders ook resultaten gepresenteerd van andere herkomstgroepen. Zo kunnen de gepresenteerde cijfers in perspectief worden geplaatst. Die andere herkomstgroepen zijn: Turken Surinamers Antillianen Niet-westerse allochtonen» Westerse allochtonen Autochtonen Op de volgende pagina's geven wij een korte samenvatting van de meest in het ooglopende resultaten. 3 Demografische kenmerken Generatie Van alle Marokkaanse Nederlanders in Maassluis is 54,7% in Nederland geboren. Dat is iets hoger dan de totale groep allochtonen. Van de totale groep is 50,8% in Nederland geboren. Leeftijd De Marokkaans Nederlandse bevolking is relatief jong. Meer dan een kwart is 12 jaar of jonger. Burgerlijke staat Van alle Marokkaanse Nederlanders van 16 jaar en ouder is ruim 60% gehuwd en 35,2 is ongehuwd. Bij in Nederland geboren Maassluizers liggen de percentages respectievelijk op 56,3% en 27,4%. Overige percentages zijn verdeeld over scheiding en weduwe/weduwnaar. 2/8

4 Buitenlandse migratie De gegevens van immigratie en emigratie zijn bijgehouden vanaf 1988 tot De instroom is geleidelijk afgenomen, zo ook de emigratie. Over de gehele periode is de immigratie altijd groter geweest dan de emigratie kende de hoogste immigratie: 29 personen, 2004 en 2007 de hoogste emigratie: Onderwijs Leerlingen en deelnemers algemeen Van alle jarige jongeren die bekostigd onderwijs volgen, neemt 55,5% deel aan het voortgezet onderwijs. 29,6% volgt een mbo-opleiding en 14,9% is ingeschreven bij een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs. Voor een goed beeld: we spreken hier over totaal jongeren. Het percentage Marokkaans Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs is nagenoeg gelijk aan dat van de totale groep: 51,9% Bij het mbo zien we een oververtegenwoordiging van Marokkaans Nederlandse deelnemers: 38,7% tegen 29,6% van de gehele groep. Dit leidt ertoe dat de deelname aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs lager is: 9,4% tegenover 14,9% van alle jarige leerlingen. Marokkaans Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs Onder jongeren van Marokkaanse herkomst is het aandeel vmbo-ers in de laagste leerweg (de basisberoepsgerichte leerweg) met 14,8% hoger dan onder de totale groep leerlingen uit Maassluis: 7,4% Marokkaans Nederlandse leerlingen in het mbo Het niveau waarop Marokkaans Nederlandse leerlingen de opleiding volgen, verschilt niet zo heel veel van het niveau van alle deelnemers. Bij het hoogste niveau -4- zijn de percentages nagenoeg gelijk: 46,2 versus 44. Nieuwe voortijdige schoolverlaters In het schooljaar hebben 209 Marokkaans Nederlandse leerlingen voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs gevolgd. Van hen hebben er 5 voortijdig de school verlaten. Dat is 2.4%. Van de leerlingen in deze categorie heeft 3.3% de school voortijdig verlaten. Er is dus sprake van een ondervertegenwoordiging door Marokkaans Nederlandse leerlingen. Eén van de thema's waarop het samenwerkingsverband van het Rijk en de 22 Nederlandse gemeente een trendbreuk willen bereiken, is voortijdig schoolverlaten. Op grond van de monitor kun je stellen dat Marokkaanse Nederlanders niet zijn oververtegenwoordigd bij voortijdige schoolverlaten. Er is sprake van een ondervertegenwoordiging. Inzet op voortijdig school verlaten blijft van zelfsprekend zeer belangrijk voor alle groepen leerlingen. 3/8

5 5 Arbeid en uitkering Achtergrond en kenmerken Bij dit onderdeel is gekeken naar de Maassluise bevolking van 15 tot en met 64 jaar. Dat zijn personen. Van hen behoren 793 tot de Marokkaans Nederlandse doelgroep. In totaal staat 2,9% van de Maassluise beroepsbevolking ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Van de Marokkaanse Nederlanders is dat 10,1% In Maassluis wonen jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Van hen is 0,8% werkzoekend. Van de 261 Marokkaanse Nederlanders in deze leeftijdsgroep zijn er 4 werkzoekend. Dat is 1,5%. In het algemeen geldt dat het aandeel werkzoekenden verder toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. Bij de Marokkaans Nederlandse bevolking zien we dat onder de jarigen het percentage werkzoekenden het hoogst ligt: 21,1. Dit ligt ver boven de 4% werkzoekenden van de totale groep in deze leeftijdscategorie. Met het stijgen van de leeftijd van de Marokkaanse Nederlanders neemt het percentage werkzoekenden geleidelijk af. Verder is duidelijk aangetoond dat er een relatie ligt tussen opleidingsniveau en werkloosheid. Hoe lager de opleiding, hoe groter de kans op werkloosheid. Uitkeringen Van alle personen van 15 tot en met 64 jaar ontvangen 557 Maassluizers een uitkering WWB of IOA. Dat is 2,7%. Bij Marokkaanse Nederlanders zijn dat er 76. Dat is 9,6% We kunnen geen algemene conclusie verbinden aan de percentages jarige Marokkaanse Nederlanders die werkzoekend zijn en/of een uitkering hebben. Daarvoor is de omvang van deze groep veel te klein: 5 in absoluut aantal. 4/8

6 6 Criminaliteit Voor een juist begrip van de cijfers is het verstandig even stil te staan bij het volgende Verdachten en misdrijven In een proces-verbaal kunnen meerdere misdrijven worden genoteerd. Aan de andere kant kan een pleger meerdere keren achter elkaar één misdrijf per keer plegen. Dit heeft in de monitor tot gevolg dat er per definitie meer misdrijven staan genoteerd dan verdachten. Verdachten Per peildatum 1 januari 2009 telt de gemeente inwoners van 12 jaar of ouder. Hiervan komen 356 inwoners in aanraking met de politie op verdenking van een misdrijf. Dat is 1,3% Van de 905 Marokkaanse Nederlanders van 12 jaar of ouder staan 36 personen geregistreerd als verdachte van een misdrijf ofwel 4%. Kijken we naar de leeftijdsopbouw, dan zien we dat het aantal verdachten hoog onder de groep jaar en jaar: 7,1% en 9,7%. Kijken we naar de totale populatie in deze leeftijdscategorie dan liggen de percentages op 2,8% en 3,6%. Verder is er een verband te zien tussen lage opleiding, uitkeringsafhankelijkheid aan de ene kant en oververtegenwoordiging in de statistieken verdachten van een misdrijf. Het onderzoeksrapport heeft ook gekeken naar verdachten in de periode Dan zien we dat van de groep Marokkaanse Nederlanders van 12 jaar en ouder in Maassluis, 16,7% als verdachte is geregistreerd. Dit percentage over die 5 jaar ligt dus hoger dan het percentage in ,8% is veelpleger (personen die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen verbaal tegen zich zagen opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. Bron: ministerie van Justitie, aanpak veelpleger, december 2006 F&A6806.) Vermogensdelicten (diefstal) en geweldmisdrijven zijn de meest voorkomende vergrijpen in de statistieken. 5/8

7 7 Vergelijking met overige gemeenten Bij dit advies is ook de monitor gevoegd die een beeld geeft op dezelfde onderdelen van alle 22 gemeenten uit het samenwerkingsverband. In het onderstaande overzicht is aangehaakt bij de vier thema's demografie, voortijdige schoolverlaten, werk/uitkering, criminaliteit. Voor een juist begrip ziet u eerst een overzicht van de Maassluise situatie met daarbij ook de absolute aantallen en percentages. Maassluise populatie % Maassluis. Mar. pop. % Bevolking ,0% ,0% Onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs van jaar voortijdig schoolverlaten 81 3,0% 5 2,4% Werk jaar van wie werkzoekend 614 2,9% 80 10,1% jaar van wie werkzoekend 28 0,8% 4 1,5% Uitkering jaar van wie een uitkering 557 2,7% 76 9,6% jaar van wie een uitkering 28 0,8% 5 1,9% Criminaliteit 12 jaar en ouder van wie verdacht van misdrijf 356 1,3% 36 4,0% 6/8

8 % Maasluis %22 gemeenten % landelijk Aandeel Marokkaanse Nederlanders van de totale populatie Voortijdig Schoolverlaten Aandeel binnen de Mar. populatie Over-/ ondervertegenwoordiging Werkzoekenden Aandeel van binnen de Mar. populatie Over/-ondervertegenwoordiging jaar jaar* 4,0 2,4-28, ,0 95,0 5,7 5, ,8 152,0 95,0 2,1 4,6 5,1 Uitkeringsgerechtigden Aandeel binnen de Mar. populatie Over-/ondervertegenwoordiging jaar jaar* 9,6 261,0 127,0 10,8 143,0 66,0 4,5 Criminaliteit Aandeel binnen de Mar. populatie Over/-ondervertegenwoordiging 12 jaar en ouder jaar 4,0 203,0 162,0 5,1 196,0 163,0 1,7 *Het gaat hier om zeer geringe absolute aantallen. Voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de procentuele weergave. 8 Overige opmerkingen Zoals onder 2 is opgemerkt, beperkt het rapport zich niet alleen tot de Marokkaans Nederlandse inwoners. Een aantal in het oogspringende resultaten zetten we een op een rij.» Schooluitval Onder de Antillianen van jaar is de schooluitval procentueel gezien het hoogst: 7,5, gevolgd door de Turken met 5,1. Arbeid en uitkering Niet westerse allochtonen komen het meeste voor in de statistieken bij werkzoekenden na de Marokkaanse inwoners van jaar. Namelijk 10,3% van de totale bevolking. Niet westerse allochtonen en Antillianen zijn procentueel het meest vertegenwoordigd in de tabel uitkering: 13,5 en 12,1. Criminaliteit Onder de verdachten van 12 jaar en ouder komen de Antillianen met een vertegenwoordiging 7/8

9 van 6,4% van alle Antillianen meeste voor. Ook in de gemeten periode zie je een hoog percentage. 23% van alle Antillianen in Maassluis van 12 jaar en ouder is geregistreerd als verdachte. 9 Conclusie De groep Nederlandse Marokkanen in Maassluis kenmerkt zich door de het volgende: Weinig tot geen schooluitval Oververtegenwoordiging bij de werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Maar door de geringe omvang kan hier geen algemene conclusie aan verbonden worden. Oververtegenwoordiging bij de cijfers van verdachten van misdrijven. De Antilliaanse bevolkingsgroep springt er bij alle drie de domeinen uit. Daarbij merken we wel nadrukkelijk op de Antilliaanse gemeenschap gering is: 420 personen. Dit maakt het interpreteren van percentages lastig. Immers bij een geringe verandering, zijn de procentuele schommelingen groot. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Maassluis, de ^ecrejaris, de bfiirgemeester, mr A.J.T. Korthout 8/8

10

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2010

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2010 Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2010

Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2010 Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Rotterdam 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Rotterdam 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Rotterdam 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011

Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011 Marokkaanse Nederlanders in Utrecht 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2010

Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2010 Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus Marokkaanse

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2010

Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2010 Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2011

Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2011 Marokkaanse Nederlanders in Zeist 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Ede 2010

Marokkaanse Nederlanders in Ede 2010 Marokkaanse Nederlanders in Ede 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus Marokkaanse

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2010

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2010 Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Maassluis 2011

Marokkaanse Nederlanders in Maassluis 2011 Marokkaanse Nederlanders in Maassluis 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011 Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012 Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011

Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011 Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2010

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2010 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2011

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2011 Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders 2012

Marokkaanse Nederlanders 2012 Marokkaanse Nederlanders 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse Nederlanders

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Den Haag 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Culemborg 2011

Marokkaanse Nederlanders in Culemborg 2011 Marokkaanse Nederlanders in Culemborg 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Amersfoort 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal 2011

Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal 2011 Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Spijkenisse 2011

Antilliaanse Nederlanders in Spijkenisse 2011 Antilliaanse Nederlanders in Spijkenisse 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in s-hertogenbosch 2011

Marokkaanse Nederlanders in s-hertogenbosch 2011 Marokkaanse Nederlanders in s-hertogenbosch 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011

Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011 Antilliaanse Nederlanders in Capelle aan den IJssel 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2011

Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2011 Marokkaanse Nederlanders in Gorinchem 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2010

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2010 Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Ede 2011

Marokkaanse Nederlanders in Ede 2011 Marokkaanse Nederlanders in Ede 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2011

Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2011 Marokkaanse Nederlanders in Leiden 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013

Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013 Marokkaanse Nederlanders in Helmond 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Lelystad 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Lelystad 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Lelystad 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Tilburg 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011

Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011 Marokkaanse Nederlanders in Gouda 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders 2012

Antilliaanse Nederlanders 2012 Antilliaanse Nederlanders 2012 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Antilliaanse Nederlanders

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Eindhoven 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M.

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Hellevoetsluis 2011

Antilliaanse Nederlanders in Hellevoetsluis 2011 Antilliaanse Nederlanders in Hellevoetsluis 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011

Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011 Antilliaanse Nederlanders in Almere 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van San

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Den Helder 2011

Antilliaanse Nederlanders in Den Helder 2011 Antilliaanse Nederlanders in Den Helder 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011 Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Schiedam 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y.

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders 2010

Marokkaanse Nederlanders 2010 Marokkaanse Nederlanders 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders 2013

Marokkaanse Nederlanders 2013 Marokkaanse Nederlanders 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) CONCEPT J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Marokkaanse

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011

Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011 Antilliaanse Nederlanders in Zoetermeer 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders 2013

Antilliaanse Nederlanders 2013 Antilliaanse Nederlanders 2013 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 4) CONCEPT J. de Boom P. van Wensveen P. Hermus A. Weltevrede M. van San Antilliaanse

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Antilliaanse Nederlanders 2010

Antilliaanse Nederlanders 2010 Antilliaanse Nederlanders 2010 Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen M. van San P. Hermus

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2013

Rotterdamse Risicogroepen 2013 Rotterdamse Risicogroepen 2013 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren J. de Boom A. Weltevrede Y. Seidler M. van San P. Hermus P. van Wensveen Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders 2011

Marokkaanse Nederlanders 2011 Marokkaanse Nederlanders 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M.

Nadere informatie

31 Fysieke kopkën naar: 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

31 Fysieke kopkën naar: 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden IN.1200511 9 Oosterhout Aan de gemeenteraad Gemeente Oosterhout omase -9 JAN2312 ^ ^ beh: CAi» 5>ve>" topi streef:'-' ^0 31 Fysieke kopkën naar: De gemeenteraadsleden 18 Digitale kopieën naar: College

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren 2006-2009 1 Demografie 1.1 Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met 24 jaar Per 1 januari 2005 wonen in Den Haag 6.296 Marokkanen van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Risbo 2013.

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Risbo 2013. Inboeknummer 14bst00935 Dossiernummer 14.23.401 3 juni 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Risbo 2013. Inleiding Op 23 mei 2014 verscheen de laatste landelijke Risbo monitor 2013 (De Risbo-monitor 2010

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Rapport Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Juli 2010 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Productie Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Analyse van beschikbare gegevens Gemeente Tilburg Team Onderzoek & Informatie September 2011 De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Team Onderzoek & Informatie 2 Samenvatting

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 19 september 2012 inzake Monitor Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Nijmegen 2012

Brief van het college van B&W d.d. 19 september 2012 inzake Monitor Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Nijmegen 2012 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 19 september 2012 inzake Monitor Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in Nijmegen 2012 Van: Het college van B&W van 19 september

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie