Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004"

Transcriptie

1 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam /5598

2 Inhoud Inleiding Achtergronden bevolkingsontwikkeling Schiedam - de stedelijke prognose Schiedam - de wijkprognose... 9 BIJLAGE PROGNOSE-RESULTATEN PER WIJK

3 Inleiding Onder invloed van geboorte, sterfte en verhuisstromen is de aard en omvang van de bevolking van Schiedam constant in beweging. Sloop en nieuwbouw hebben grote invloed op de huisvestingsmogelijkheden voor bewoners en dus ook op de bevolkingsomvang en samenstelling van Schiedam. Het voorliggende rapport bevat de prognose op stads- en wijkniveau voor de periode Eerst wordt een toelichting gegeven op de prognose voor Schiedam als geheel en vervolgens worden de uitkomsten per wijk kort toegelicht. 3

4 4

5 Achtergronden bevolkingsontwikkeling Schiedam lijkt qua bevolking in veel opzichten op de vier grote steden. Kenmerken die hierbij horen zijn een jonger wordende bevolking en een hoog aandeel inwoners van niet-nederlandse komaf. Zo neemt in tegenstelling tot de landelijke trend in Schiedam (evenals in de vier grote steden) het aandeel ouderen (65+) enigszins af terwijl het aantal jongeren (0-19 jaar) juist een opgaande lijn te zien geeft. Figuur 1.1 Leeftijdsverdeling bevolking 1996, 2000 en % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-19 jaar jaar jaar 65+ Tegelijkertijd is het aandeel allochtone Schiedammers aanzienlijk toegenomen, van 22 procent in 1996 tot 31 procent in Met dit aandeel staat Schiedam in Nederland na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar nog vóór Utrecht, op de vierde plaats. Met name het aandeel inwoners met een Turkse achtergrond is in Schiedam relatief hoog. Tabel 1.1 Etnische achtergrond bevolking 1996, 2000 en 2004 Etniciteit (*) Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overige rijke landen Overige arme landen % 7% 1 % 2 % 1 % 6 % 5 % % 8 % 2 % 3 % 1 % 5 % 8 % % 9 % 2 % 3 % 2 % 5 % 10 % Totaal (*) Volgens definitie Grotestedenbeleid 5

6 Onder meer door de bouw van Spaland nam vanaf begin jaren 90 de bevolking van Schiedam jaarlijks toe. Dit duurde tot Op dat moment telde de stad ruim 76,5 duizend inwoners. In dat jaar kwam de herstructurering van Nieuwland en Groenoord goed op gang. Enkele honderden woningen kwamen in afwachting van sloop of renovatie leeg te staan. Dat betekende dat een groot aantal huishoudens met voorrang geherhuisvest moest worden. Voor huishoudens van buiten de stad werd het daardoor veel moeilijker om in Schiedam een (huur)woning te bemachtigen. Dit had tot gevolg dat gedurende het jaar 2002 het aantal vestigers behoorlijk terugliep. Anderzijds nam ook het aantal vertrekkers nog wat verder toe mede omdat een deel van de huishoudens uit de sloopprojecten een woning buiten de stad heeft betrokken (figuur 1.2). Het inwonertal van Schiedam (en met name dat van de wijk Nieuwland) begon dan ook een dalende lijn te vertonen. Begin 2004 lag het aantal inwoners zo n duizend lager dan twee jaar ervoor. Figuur 1.2 Vestiging en vertrek personen Vestiging Vertrek 2000 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 Jaar Er zal nog enige tijd overheen gaan voordat de slooplocaties in Nieuwland en Groenoord weer bebouwd zullen zijn. Maar verwacht mag worden dat met het gereed komen van de geplande nieuwbouwprojecten, het aantal inwoners in deze wijken zich in de toekomst weer zal herstellen. Wat niet is veranderd is dat er al vele jaren sprake is van een geboorte-overschot: jaarlijks worden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. Dat heeft het verlies aan inwoners van de afgelopen twee jaar nog enigszins beperkt (figuur 1.3). 6

7 Figuur 1.3 Geboorte en sterfte personen Geboorte Sterfte '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 Jaar Jaarlijks worden er in Schiedam zo n 850 tot 950 kinderen geboren. Het aantal sterfgevallen ligt ongeveer tussen de 750 en 850 per jaar. 7

8 Schiedam stedelijke prognose Naast het natuurlijk verloop van de bevolking (geboorte, sterfte) hebben verhuisstromen grote invloed op ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en - samenstelling. Dit is in versterkte mate het geval als er sprake is van omvangrijke sloop en nieuwbouw van woningen, zoals in Schiedam door grootschalige herstructurering gaande is. Figuur 2.1 Verloop van de woningvoorraad tot Aantal woningen Jaar Inmiddels is een belangrijk deel van de sloopplannen al uitgevoerd of staan woningen in afwachting daarvan al enige tijd leeg. Het gevolg is dat onderhand het laagste punt qua woningvoorraad wordt bereikt. De komende jaren zal er veel nieuwbouw worden gerealiseerd met als gevolg dat de woningvoorraad weer zal gaan groeien. Doordat er meer woonruimte beschikbaar komt, zal met name het aantal vestigers gaan toenemen (mits de woningmarkt niet tegenzit). Aan het einde van de prognoseperiode zal het aantal Schiedammers zich stabiliseren op bijna personen; dat is aanzienlijk meer dan in 2004 ( inwoners). Het grootste deel van deze groei zal plaatsvinden tussen 2005 en

9 Figuur 2.2 Verloop van de bevolking tot Aantal inwoners Jaar De generatie die tot de na-oorlogse geboortegolf behoort, is inmiddels voor een deel al 50 jaar of ouder. De komende jaren zal de groep jarigen verder blijven toenemen. Vanaf 2011 gaan de eersten die na de oorlog geboren zijn de pensioengerechtigde leeftijd bereiken; vanaf dat jaar gaat dan ook het aantal jarigen zeer sterk toenemen. Tabel 2.1 Bevolkingsprognose naar leeftijd Bevolkingsprognose Schiedam 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,16 2,13 2,13 2,16 2,18 2,18 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 0-3j. 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4-11j. 9,7 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8, j. 8,7 8,8 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8, j. 13,2 12,9 12,8 12,8 13,0 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,3 13,4 13, j. 16,9 16,8 16,3 16,0 15,6 15,7 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,8 14, j. 14,4 14,6 14,9 15,1 15,1 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0 15,1 14, j. 16,9 17,1 17,4 17,6 17,8 18,0 18,3 18,5 18,8 19,1 18,8 18,6 18, j. 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,7 10,5 10,5 10,6 10,5 11,0 11,4 11, ,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 9

10 Schiedam wijkprognose De ontwikkelingen binnen Schiedam zijn zeer divers. Vooral in Nieuwland en Groenoord vinden er flinke ingrepen in de woningvoorraad plaats. Sveaparken is de enige echte uitbreidingslocatie waarover Schiedam nog beschikt. Als Sveaparken afgerond is, kan feitelijk alleen nog maar binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden op vrijkomende locaties. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel gewerkt aan de invulling van enkele locaties in het Centrum (Land van Belofte, Entrepot, Stadstimmerwerf). Centrum De invulling en planvorming van locaties in het centrum zorgt ervoor dat het aantal inwoners tot 2014 met zo n 500 personen zal toenemen. Vooral de groep ouderen (50+) en jongeren tussen 20 en 29 jaar zal groeien. Oost De voornaamste woningbouwontwikkelingen in Oost spelen zich af rond station Schiedam-Centrum. Naar verwachting zal in de wijk het aantal inwoners in de leeftijdsklassen 4-11 jaar, jaar en jaar tot 2014 toenemen. West In West zijn er de komende jaren weinig plannen ten aanzien van woningbouw. Opgemerkt moet worden dat de voormalige Slachthuisbuurt, ruimtelijk-fysiek gezien wel een verlengde van West, tot de wijk Nieuwland gerekend wordt en de hier te realiseren nieuwbouw dus niet in de prognose voor West wordt betrokken. Het aantal inwoners zal de komende 10 jaar licht dalen: in 2014 zullen naar schatting 500 mensen minder de wijk bevolken dan nu het geval is. Zuid De nieuwbouwlocatie Houthaven zal ervoor zorgen dat het aantal inwoners van Zuid de komende jaren licht gaat toenemen (met circa 400 personen tot 2008). De nieuwbouw zal voor een deel jonge gezinnen aantrekken hetgeen er toe bijdraagt dat de bevolking van Zuid enigszins verjongt: vooral het aantal bewoners in de leeftijd 0-11 jaar en jaar zal toenemen. Onder invloed van de bouw van eengezinswoningen zal ook de gemiddelde woningbezetting (=huishoudensgrootte) licht toenemen. Nieuwland De herstructurering in de wijk Nieuwland heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren door uitverhuizingen en sloop het inwonertal is teruggelopen. In 2004 en 2005 zal nog een aanzienlijk aantal woningen, die voor een deel per al niet meer bewoond werden, aan de woningvoorraad onttrokken worden. Vanaf 2005 begint de oplevering van nieuwbouw in de gebieden waar in een eerdere fase gesloopt is (Slachthuisbuurt, Goeman Borgesius en in een later stadium Parkweg Noord-West). 10

11 De gemiddelde leeftijd in Nieuwland zal (door natuurlijk bevolkingsverloop) de komende 10 jaar toenemen; met name de groep jarigen zal in omvang groeien. Groenoord Groenoord is reeds lange tijd de meest grijze wijk van Schiedam. Opvallend is dat dit de komende jaren zal veranderen. De wijk ontgrijst gedurende de prognoseperiode; er komen minder 50-plussers en het wordt kinderrijker. Reden hiervoor is enerzijds de doorstroom van (vaak iets oudere) bewoners naar Woudhoek en Spaland en anderzijds de instroom van jonge, kinderrijke gezinnen vanuit onder andere de herstructureringsgebieden in Nieuwland. Kethel In Kethel staat weinig nieuwbouw gepland; enkel de locatie De Harg zal de komende jaren worden opgeleverd. Per saldo zal het aantal bewoners licht dalen en qua samenstelling iets verjongen. Woudhoek Ook in Woudhoek zijn er weinig woningbouwplannen. Een groot deel van de jonge gezinnen uit de jaren 80 heeft inmiddels de kinderen het ouderlijk huis zien verlaten. De huishoudens worden steeds kleiner en de wijk veroudert in een hoog tempo. Dit zal de komende jaren verder toenemen. Het heeft tot gevolg dat in de komende tien jaar de bevolking met circa 250 personen zal afnemen. Bovendien wordt Woudhoek de nieuwe meest vergrijsde wijk van Schiedam: in 2014 zal zo n 50% van de bewoners 50 jaar of ouder zijn. Spaland/Sveaparken Spaland en Sveaparken maken nogal verschillende ontwikkelingen door. Aan de ene kant is er sprake van instroom van jonge gezinnen in Sveaparken, aan de andere kant is er in het Spaland-deel sprake van veroudering van de zittende bevolking. Langzamerhand wordt Spaland steeds meer de tegenpool van Sveaparken. Door de oplevering van Sveaborg en Sveadal zal het aantal inwoners van het hele gebied nog aanzienlijk toenemen, met ruim in de komende 3 á 4 jaar. 11

12 BIJLAGE: PROGNOSE-RESULTATEN PER WIJK Bevolkingsprognose Schiedam-Centrum (CBS-wijken 00+20) Absoluut: Prognose: 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 1,73 1,73 1,75 1,76 1,78 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 1,77 0-3j. 4,4 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4-11j. 6,7 6,1 6,3 6,4 6,4 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,4 5,4 5, j. 5,8 6,2 6,4 6,2 5,9 5,6 6,0 5,7 5,8 5,4 5,4 5,3 5, j. 17,0 15,7 16,3 16,3 17,0 17,9 17,7 18,1 18,7 19,6 20,3 20,9 21, j. 23,2 24,1 22,7 22,4 22,0 21,4 21,5 21,2 20,5 20,3 19,8 19,0 18, j. 17,6 17,5 17,8 18,0 17,1 16,1 16,5 16,9 17,1 16,9 16,9 17,5 17, j. 16,3 16,9 17,4 17,9 18,7 19,9 19,6 19,6 19,7 19,9 19,4 18,9 19, j. 6,9 6,8 6,6 6,3 6,6 6,8 6,7 6,5 6,5 6,3 6,9 7,3 7, ,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 Bevolkingsprognose Schiedam-Oost (CBS-wijken 10+50) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,03 2,03 2,04 2,05 2,06 2,06 2,07 2,07 2,08 2,09 2,09 2,09 2,09 0-3j. 5,1 5,4 5,4 5,6 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4-11j. 8,4 8,4 8,7 8,7 8,7 9,0 9,5 9,5 9,7 9,9 9,7 9,9 9, j. 8,7 8,4 8,3 8,2 8,3 8,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8, j. 19,3 19,8 19,5 19,7 19,8 19,7 19,4 19,3 19,3 19,0 18,9 18,4 18, j. 19,5 19,4 19,1 19,1 18,7 18,2 18,0 17,6 17,4 17,3 17,1 17,4 17, j. 13,8 13,9 14,5 14,5 14,9 15,0 15,2 15,4 15,3 15,4 15,5 15,6 15, j. 14,7 14,6 14,6 14,5 14,4 14,6 14,9 15,3 15,6 16,0 16,1 16,0 16, j. 8,1 7,6 7,6 7,4 7,1 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,5 6,5 6, ,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 12

13 Bevolkingsprognose Schiedam-West (CBS-wijk 30) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,26 2,27 2,23 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,21 2,21 0-3j. 5,0 4,9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4-11j. 10,2 9,7 9,8 9,9 9,7 9,5 9,1 9,0 8,7 8,7 8,5 8,3 8, j. 9,1 9,3 9,7 9,8 9,9 9,9 10,2 10,1 10,2 9,9 9,9 9,9 9, j. 12,0 12,1 12,1 12,3 12,7 13,3 13,6 13,9 13,9 14,4 14,7 15,1 15, j. 17,5 17,3 16,9 16,1 15,6 15,3 15,1 15,1 14,9 14,6 14,8 14,7 14, j. 15,9 16,0 16,1 16,3 16,0 15,8 15,6 15,3 15,1 15,4 15,4 15,1 14, j. 15,8 16,0 16,5 17,0 17,5 17,9 18,0 18,4 18,8 19,1 18,6 18,5 18, j. 8,7 8,7 8,3 8,4 8,2 8,0 7,9 7,7 7,8 7,6 8,1 8,4 8, ,9 6,0 5,9 5,8 5,9 5,8 6,1 6,0 6,1 5,8 5,5 5,5 5,3 Bevolkingsprognose Schiedam-Zuid (CBS-wijk 40) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,07 2,05 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,12 2,13 2,13 2,14 2,15 0-3j. 3,9 3,8 4,0 4,3 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 4-11j. 9,1 9,2 8,7 8,0 8,2 8,2 8,4 8,7 9,1 9,0 9,4 9,7 9, j. 7,9 7,9 8,3 8,7 8,9 8,5 8,6 8,4 7,8 8,0 7,7 7,0 7, j. 12,6 12,2 12,9 13,0 13,5 14,2 14,5 14,7 15,4 15,8 16,3 16,4 16, j. 18,2 18,1 17,1 16,7 16,1 16,2 16,2 16,1 15,6 15,3 15,0 15,3 15, j. 15,4 15,3 15,3 15,4 15,6 15,3 15,2 14,9 15,1 15,0 15,1 15,0 14, j. 18,9 19,5 19,3 19,7 19,5 19,5 19,4 19,4 19,1 19,3 18,2 17,8 17, j. 11,1 10,8 10,9 10,6 10,2 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 10,3 10,7 11, ,9 3,2 3,3 3,7 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 2,9 2,7 13

14 Bevolkingsprognose Schiedam-Nieuwland (CBS-wijk 60) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,13 1,98 1,95 2,06 2,15 2,16 2,16 2,16 2,17 2,18 2,18 2,19 2,19 0-3j. 6,5 6,1 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 4-11j. 10,2 10,4 10,2 10,2 9,8 9,5 9,3 9,2 9,0 8,7 8,4 8,3 8, j. 9,0 9,2 9,1 9,6 9,8 9,7 9,4 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9, j. 16,6 15,5 15,3 14,8 14,2 14,2 14,1 13,7 13,3 13,0 12,8 12,7 12, j. 15,9 16,0 15,9 15,5 14,9 15,4 15,9 16,1 16,0 15,9 15,7 15,3 14, j. 10,6 10,8 11,6 12,1 12,7 12,7 12,8 13,0 13,5 13,8 14,2 14,6 14, j. 14,6 14,8 14,8 15,0 15,3 15,5 15,8 16,1 16,3 16,7 16,8 16,9 17, j. 12,5 12,8 12,7 12,5 13,0 12,7 12,5 12,3 12,4 12,3 12,5 12,9 13, ,1 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 Bevolkingsprognose Schiedam-Groenoord (CBS-buurten ) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 1,94 1,92 1,95 1,95 1,97 1,97 1,98 2 2,01 2,02 2,04 2,06 2,07 0-3j. 4,0 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,6 4,7 4,6 4-11j. 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 8,1 8,0 8,0 8,3 8,5 8,7 8, j. 6,6 7,0 7,1 7,2 7,2 7,6 7,6 7,9 8,1 8,1 8,0 8,2 8, j. 10,7 10,5 10,2 10,2 10,5 10,0 9,9 9,9 9,9 9,8 10,1 10,2 10, j. 12,6 12,5 12,4 12,5 13,0 13,2 13,2 13,0 12,9 12,9 12,7 12,7 12, j. 10,5 10,8 10,9 11,0 10,9 11,0 11,1 11,4 11,8 12,2 12,8 12,8 13, j. 20,4 20,0 20,0 19,7 19,5 19,5 19,6 19,5 19,6 19,6 18,7 18,3 18, j. 20,7 20,3 20,2 19,7 19,0 18,7 18,3 18,0 17,6 17,0 17,0 17,0 17, ,5 6,8 7,2 7,7 7,7 7,8 7,8 8,0 7,8 7,8 7,7 7,3 7,1 14

15 Bevolkingsprognose Schiedam-Kethel (CBS-buurten ) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,33 2,34 2,34 2,33 2,31 2,29 2,28 2,27 2,26 2,25 2,23 2,23 2,22 0-3j. 4,0 3,9 3,9 3,7 3,6 3,8 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,7 4-11j. 9,0 8,7 9,0 9,0 9,2 8,6 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,6 8, j. 8,6 9,3 9,4 9,6 9,6 9,8 10,2 10,3 10,2 10,1 10,1 10,1 10, j. 7,0 7,0 7,4 7,4 7,4 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7, j. 12,1 11,3 11,0 10,7 10,8 10,9 11,0 10,8 10,6 10,8 10,9 10,7 11, j. 14,0 14,6 14,3 14,8 14,9 14,8 14,7 14,9 14,6 14,7 14,8 14,5 13, j. 22,7 22,8 22,8 22,5 21,9 22,2 22,9 22,9 22,7 22,4 21,5 20,7 20, j. 17,5 17,4 17,1 17,0 17,3 16,6 16,1 15,8 16,0 16,0 16,7 17,5 17, ,1 5,0 5,2 5,4 5,3 5,4 5,3 5,5 5,7 5,7 5,4 5,6 5,3 Bevolkingsprognose Schiedam-Woudhoek (CBS-buurten 91,92,93,94,99) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,39 2,37 2,37 2,35 2,33 2,33 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27 2,26 0-3j. 3,1 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 4-11j. 8,3 7,8 7,4 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 8, j. 10,6 10,4 10,4 9,9 9,3 8,9 8,4 7,9 7,7 7,1 6,8 6,7 6, j. 8,3 8,6 8,6 8,7 9,3 9,3 9,4 9,6 9,1 9,1 9,1 8,8 8, j. 11,7 11,5 11,1 11,1 10,9 11,1 10,9 11,0 11,3 11,3 11,2 11,5 11, j. 18,2 17,6 16,8 15,8 14,8 13,8 13,4 12,6 12,2 12,5 12,2 11,9 11, j. 22,9 23,4 24,1 24,7 25,1 25,7 26,2 26,1 26,1 26,1 25,2 24,2 23, j. 12,2 12,5 13,1 13,8 14,4 14,8 15,1 15,9 16,5 16,5 18,0 19,3 20, ,8 5,0 5,0 5,4 5,4 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,1 6,0 6,0 15

16 Bevolkingsprognose Schiedam-Spaland/Sveaparken (CBS-buurten 95,96,97,98) 0-3j j j j j j j j TOTAAL Woningen g.w.b. : 2,96 2,97 2,97 2,96 2,92 2,90 2,89 2,89 2,89 2,88 2,87 2,86 2,84 0-3j. 7,0 6,9 6,6 6,6 6,1 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 5,3 4-11j. 16,6 16,0 15,4 14,8 14,0 13,2 13,2 13,0 12,7 12,5 12,3 12,1 11, j. 10,1 10,9 11,7 12,1 12,4 12,5 12,4 12,4 12,5 12,3 12,1 11,9 11, j. 8,1 7,8 7,2 7,6 8,2 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,4 9,6 10, j. 23,9 22,5 21,1 20,0 19,0 19,5 18,9 18,1 17,2 16,5 15,6 14,9 14, j. 20,5 21,1 21,9 22,4 22,2 21,0 21,1 21,0 20,6 20,1 19,8 19,5 19, j. 11,3 12,0 13,1 13,4 14,3 14,6 15,1 16,1 17,2 18,5 19,5 20,2 20, j. 2,4 2,6 2,7 2,7 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,8 5,5 6, ,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 16

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek

Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek STATISTISCH JAARBOEK 2009 Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek Statistisch Jaarboek 2009 Gemeente Schiedam -1- Meer informatie over deze uitgave is verkrijgbaar bij: Team onderzoek & statistiek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2016

Factsheet Schiedam 2016 Factsheet Schiedam 2016 Kenniscentrum MVS Maart 2016 F a c t s h e e t S c h i e d a m 2 0 1 6 P a g i n a 2 1. Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77.500 77.191 77.000 76.500 76.000 75.500 75.000 Bevolking

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Verhuizen in Schiedam Schiedam, december 2003

Verhuizen in Schiedam Schiedam, december 2003 Verhuizen in Schiedam Schiedam, december 2003 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 -2- Inhoud Inleiding... 5 1. Kenmerken van vestigers en vertrekkers... 7 1.1 Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

monitor wonen 2003 voortgang 1e module beleidsnota wonen

monitor wonen 2003 voortgang 1e module beleidsnota wonen monitor wonen 2003 voortgang 1e module beleidsnota wonen schiedam, juni 2004 Monitor Wonen Voortgang ambitie t.a.v. bevordering eigen woningbezit uit de nota Wonen: in 2004: 35%, in 2010: 45% % 60,0 55,0

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Factsheet Schiedam. Typologie Schiedam. gem. woz-wrd Eén op de 6 ouderen heeft een allochtone achtergrond. Bevolking 65+ Turks. ov.

Factsheet Schiedam. Typologie Schiedam. gem. woz-wrd Eén op de 6 ouderen heeft een allochtone achtergrond. Bevolking 65+ Turks. ov. Leefstijl: vooral geel () en groen () 18% 34% Engergiek, relatief jong, Gericht op gezelligheid en leven met passie. sociale omgeving: bewust Eigenzinnig, soms genieten. Actief levend. 18% 9.206 82,3%

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW

Bevolking I.O MVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW Op een gemiddelde dag worden er in Nijmegen 5 kinderen geboren en overlijden er 3 mensen. Zo n 100 mensen zijn aan het verhuizen. 35 tot 40 van hen doen dat binnen de stad, gaan van het ene Nijmeegse adres

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2016

Bevolkingsprognose Den Haag 2016 juni 2016 PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie, innovatie en de programmering van DSO-projecten. Bevolkingsprognose

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Woningmarktregio Parkstad In verschillende delen van ons land neemt de bevolkingsomvang af. Deze demografische krimp heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Parkstad Limburg is in ons land koploper op

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen

Bevolkingsprognose Den Haag De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek Bevolkingsprognose Den Haag 2006-2022 De toekomstige ontwikkeling van de bevolking, de huishoudens en de etniciteitsgroepen november

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Postbus 11650 2502 AR Den Haag beer@nidi.nl 070-3565234 In opdracht van de afdeling

Nadere informatie

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong

Monitor Waalsprong Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Monitor Waalsprong 2015 Bevolking en woningen in de Waalsprong Datum: november 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

Schiedamse buurten vergeleken naar sociaal-economische positie

Schiedamse buurten vergeleken naar sociaal-economische positie Schiedamse buurten vergeleken naar sociaal-economische positie UITGAVE, Gemeente Schiedam augustus 2006 INFORMATIE Team Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 E-mail: jhc.deijl@schiedam.nl t.dijkshoorn@schiedam.nl

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000 Het inwoneraantal van Nijmegen stijgt al jarenlang. De groep twintigers/studenten is binnen de Nijmeegse bevolking het sterkst aanwezig. De groep vijftigers is de afgelopen 10, 20 jaar het sterkst gegroeid.

Nadere informatie

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE C.Ergun, M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 17-03-2005 In opdracht van deelgemeente IJsselmonde Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur:

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

BOA. Feitenblad De Leidse bevolking in Af in 2015 Bij in inwoners. mannen: vrouwen: 62.

BOA. Feitenblad De Leidse bevolking in Af in 2015 Bij in inwoners. mannen: vrouwen: 62. Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming De Leidse bevolking in 216 122.612 inwoners : 17.222 (14%) 2 64: 81.38 (66%) : 59.665 : 62.947

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2010

Uitgerekend Zoetermeer 2010 Uitgerekend Zoetermeer 2010 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Postbus 15

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE ROTTERDAM 2025

BEVOLKINGSPROGNOSE ROTTERDAM 2025 BEVOLKINGSPROGNOSE ROTTERDAM 2025 C. Ergun, M. Bik en C. Stolk Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Mei 2007 In opdracht van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam Centrum voor Onderzoek en

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Geen eigen huis, maar wel een plek onder de zon?

Geen eigen huis, maar wel een plek onder de zon? Geen eigen huis, maar wel een plek onder de zon? Een nieuwe relatie tussen de woningvoorraad- en huishoudensontwikkeling Manon van Middelkoop & Andries de Jong (PBL) Aanleiding Amsterdam in cijfers 2012:

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2007

Uitgerekend Zoetermeer 2007 Uitgerekend Zoetermeer 2007 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf, Informatievoorziening/Onderzoek en

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bevolking- 1

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bevolking- 1 Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Samenvatting 2 Actuele ontwikkeling 3 Omvang en samenstelling 6 Demografische processen 16 Bevolkingsprognose 22 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek

Bevolkingsprognose 2011-2030. Afdeling Onderzoek en Statistiek Bevolkingsprognose 2011-2030 Afdeling Onderzoek en Statistiek GEMEENTE HELMOND Bevolkingsprognose 2011-2030 Onderzoek & Statistiek COLOFON Titel: Bevolkingsprognose 2011-2030 Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en methoiiders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadsei-f 1 3 112 DZ SCHIEDAM T01021911 l1 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UWKENMERK

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie