Aangifte bedrijfsvoorheffing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte bedrijfsvoorheffing"

Transcriptie

1 Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches /18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden (via naar ons gestuurd worden) Voor wie moet er een fiche aangemaakt worden? Voor alle personeelsleden welke prestaties hebben geleverd gedurende het aangiftejaar 2011 moet een fiche /18/50 aangemaakt worden. Voor ieder personeelslid mag per administratie slechts 1 loonfiche en eventueel een bijkomende fiche aangemaakt worden. Voor een personeelslid dat meerdere opdrachten uitoefent zal dus ook maar 1 fiche aangemaakt worden, waarop de bedragen van alle opdrachten worden samengevoegd. Opmerking! Als enige uitzondering kunnen voor personeelsleden die zowel in categorie 4 (erelonen) als in een andere categorie een opdracht uitvoeren, 2 tot 3 fiches (per administratie één met eventueel bijkomende en één ) aangemaakt worden. Welke fiche voor welk personeelslid gebruiken? Voor alle personeelsleden, uitgezonderd deze in categorie 4 (erelonen) moet een fiche aangemaakt worden. De fiche wordt gebruikt voor het aangeven van erelonen en kan enkel gebruikt worden voor personeelsleden welke een opdracht in categorie 4 uitoefenen. Daarnaast moeten er fiches aangemaakt worden voor personeelsleden waarvoor vervangingsinkomsten wegens ziekte of bestaanszekerheidvergoedingen gedurende 2011 berekend werden.. Deze fiches moeten dus aangemaakt worden voor alle personeelsleden welke een gewaarborgd maandloon of een bestaanszekerheidvergoeding ontvangen hebben gedurende Opgelet! U kan enkel een fiche aanmaken indien er tijdens het berekenen van de erelonen geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Het gebruik van de fiches veronderstelt dat er op de uitgekeerde erelonen geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Is dit wel het geval dan zal er voor het betreffende personeelslid waaraan erelonen werden uitbetaald alsnog een fiche moeten aangemaakt worden ipv een fiche. Om te voorkomen dat u voortaan bedrijfsvoorheffing inhoudt op erelonen kan u best in de opdrachtfiche van deze personeelsleden op het tabblad Bedrijfsvoorheffing de optie Automatisch berekenen van de bedrijfsvoorheffing uitvinken. 1

2 1.1 Ingeven van de parameters Er moeten in verschillende secties parameters gecontroleerd en waar nodig aangevuld of gewijzigd worden : Sectie instellinggegevens Selecteer het menu pad Bestand -> Parameters. Selecteer in het dialoogkader Parametereditor de sectie instellinggegevens. Controleer de naam en het adres van de werkgever in deze sectie. Deze gegevens worden gebruikt als adres van de afzender op de 281.XX Fiches. Belangrijk!!! Alle velden in deze sectie moeten ingevuld zijn (dus ook de velden telefoonnummer, faxnummer, contactpersoon en adres. De ontvangstmelding en het bericht van verwerking worden steeds verstuurd naar het hier vermelde adres. ) Sectie RSZ In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie rsz. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Ondernemingsnummer werkgever : Hier moet het ondernemingsnummer van de scholengroep ingevuld staan. Is dit niet geval vul het dan hier in. Het ondernemingsnummer is steeds 10 cijfers lang en wordt voorafgegaan door een nul indien het geen 10 tekens lang is Sectie belastingfiches In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie belastingfiches. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Schuldenaar van de inkomsten : In dit veld moet het nationaal nummer van de schuldenaar ingevuld worden. (Dit is het NN van de scholengroep) Dit nummer is steeds 11 posities lang. (Indien het aan U toegekende NN korter is dan 11 posities dan moet u het steeds vooraf laten gaan door nullen.) Indien U dit nummer niet kent mag u het blanco laten (vanaf 2004 wordt standaard het ondernemingsnummer gebruikt zie 1.1.2) 2

3 Schuldenaar van de inkomsten detail : Vul hier het volledige adres in van de schuldenaar van de inkomsten. (Dit is het officiële adres waaronder de scholengroep geregistreerd staat bij de federale overheidsdienst financiën) U kan achtereenvolgens benaming en adres in dit vak intikken gescheiden door komma s. Nummer gewest : Vul hier het nummer in van de gewestelijke directie waartoe U als schuldenaar behoort.dit nummer vindt U terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien dit nummer niet gekend is, dan kan U dit nummer terug vinden via het PCR-nummer waarop de scholengroep de bedrijfsvoorheffing stort. Raadpleeg hiervoor de tabel in bijlage. Nummer ontvangstkantoor : Vul hier het nummer in van het ontvangstkantoor waartoe U als schuldenaar behoort.dit nummer vindt U terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien dit nummer niet gekend is, dan kan U dit nummer terug vinden via het PCR-nummer waarop de scholengroep de bedrijfsvoorheffing stort. Raadpleeg hiervoor de tabel in bijlage. Nummer taxatiedienst : Vul hier het nummer van de taxatiedienst in. Dit nummer vindt U normaal terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien het nummer niet gekend is, dan mag u hier 0 invullen.. Naam taxatiedienst : Vul hier de naam in van het taxatiedienst in. Deze naam vindt U normaal terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien de naam niet gekend is, dan mag u dit veld leeg laten. Registratienummer bij AOIF Vul hier het registratienummer in aan dat aan U toegekend werd. Dit nummer moet hetzelfde zijn als het ondernemingsnummer van de scholengroep. (10 posities lang, eventueel nummer laten vooraf gaan door 0 indien geen 10 posities lang) Erkenningsnummer sociaal secretariaat : U mag dit veld leeglaten, niet van toepassing indien u niet bent aangesloten bij een Soc. Secr. 3

4 Nummer werkgever : Enkel van toepassing indien u bent aangesloten bij een Soc. Secr. Mag blanco blijven Schuldenaar inkomsten detail (BELCOTAX) : Vul hier de naam van de schuldenaar van de inkomsten in. (Idem als schuldenaar inkomsten detail, maar dan zonder adresgegevens.) Afdelingnr voor belcotax bestand Vul hier het uniek afdelingnummer in dat voor deze administratie gebruikt moet worden voor het aanmaken en verzenden van belcotax bestanden. Voor scholengroepen die uitsluitend met één administratie werken is het afdelingnummer steeds 0 (dit is ook de standaardwaarde). Voor scholengroepen die met meerdere administraties werken (vb. één hoofdadministratie en één administratie woon/werk) moet per administratie een uniek afdelingnummer ingegeven worden. Dit uniek afdelingnummer moet steeds aan dezelfde administratie gekoppeld worden. Door het gebruik van deze afdelingnummers is het voortaan niet meer nodig de fiches / samen te voegen in één administratie. Per administratie kan een afzonderlijk belcotax bestand aangemaakt en verzonden worden. Opmerking! Indien u parameters wijzigt die gebruikt worden als default waarden op de 281.XX fiches nadat er reeds fiches aangemaakt werden dan kan u in de module overzicht loonfiches /281.18/ op de knop bijwerken klikken om de gewijzigde parameters op de reeds bestaande fiches bij te werken. 1.2 Aanmaken van de /281.18/ loonfiches Belangrijk!!! Genereer eerst de fiches /18/50 automatisch via de software. Controleer vervolgens de totale bedrijfsvoorheffing en belastbare basis met de loonberekeningen van 2011 zoals beschreven in punt 1.3 Indien U meerdere administraties moet samenvoegen dan moet U eerst de bovenstaande procedure voor iedere administratie afzonderlijk uitvoeren en pas daarna de administraties laten samenvoegen. Pas na het uitvoeren van de controles aanpassingen maken aan de fiches of fiches toevoegen. Nadat u de parameters ingegeven heeft, kunnen de loonfiches , en aangemaakt worden. 4

5 1.2.1 Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om een fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : In eerste instantie maakt u best gebruik van de optie alle berekenen. In dit geval worden alle fiches automatisch aangemaakt. U controleert dan (zie 2.3) indien het totaal van deze fiches overeenkomt met het berekende totaal in het programma. Daarna kan u nog fiches toevoegen of wijzigen Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om een fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : In eerste instantie maakt u best gebruik van de optie alle berekenen. In dit geval worden alle fiches automatisch aangemaakt. U controleert dan (zie 2.3) indien het totaal van deze fiches overeenkomt met het berekende totaal in het programma. Daarna kan u nog fiches toevoegen of wijzigen. Het kan voorkomen dat er geen fiches automatisch aangemaakt worden; In dit geval komen er geen berekeningen voor in het referentiejaar waarvoor fiches aangemaakt moeten worden. Tijdens het automatisch aanmaken van fiches wordt enkel vak 10 a) uitkering naar aanleiding van ziekte of invaliditeit (269) ingevuld. Alle overige vakken blijven steeds leeg. De bedrijfsvoorheffing (286) en de Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (287) worden steeds vermeld op de overeenkomende vakken op de fiche van het betreffende personeelslid. 5

6 1.2.3 Aanmaken van de fiches Belangrijk : Er wordt voor de fiches een onderscheid gemaakt tussen een fiche voor een natuurlijk persoon en een fiche voor een rechtspersoon. Indien het een natuurlijk persoon betreft : Steeds het rijksregisternummer vermelden van deze natuurlijke persoon in het vak INSZ nummer. Indien deze natuurlijke persoon ook een KBO-nummer heeft dan mag dat eveneens vermeld worden in het vak Ondernemingsnummer (niet verplicht). Indien het een rechtspersoon betreft : Steeds het KBO nummer vermelden in het vak ondernemingsnummer. (Geen rijksregister nummer vermelden in het vak INSZ nummer) Fiches die automatisch door het systeem aangemaakt worden staan standaard ingesteld als zijnde van een natuurlijk persoon. Indien nodig kan deze status steeds gewijzigd worden op de fiche. (Via selectiebox Aard verkrijger : ) Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om en fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : Er kunnen enkel fiches aangemaakt worden voor personeel tewerkgesteld in categorie 4, indien er voor deze personeelsleden geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Is dit wel het geval dan moet er een fiche voor deze personen opgemaakt worden. Het programma controleert dit automatisch en zal een melding geven indien voor een opgegeven personeelslid wel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. (Indien u opteert voor het aanmaken van fiches ipv fiches voor personeelsleden uit categorie 4, dan moet ook overeenkomend deze optie gekozen worden bij het aanmaken van fiches; In de praktijk zullen er voor deze gevallen echter geen fiches voorkomen) Controleren van de totale belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing Vooraleer handmatig wijzigingen aan de fiches aan te brengen of fiches toe te voegen kan best eerst gecontroleerd worden indien de totale belastbare basis en bedrijfsvoorheffing van de fiches , en overeenkomt met de 6

7 berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing voor het aangiftejaar. Ga hiervoor als volgt te werk : Selecteer vanuit het menu Afdrukken -> Totaaloverzichten -> Totaaloverzicht per maand. Dit rapport geeft een overzicht van de berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing per maand met onderaan het eindtotaal. Op dit rapport zijn onderaan op de pagina de waarden voor belastbaar en bedrijfsvoorheffing belangrijk. De kolom bedrijfsvoorheffing moet hier gebruikt worden in de vergelijking. (dit is de BV Berekend BV verminderingen) We refereren verder in deze controle naar deze waarden als berekend belastbaar (a ) en bedrijfsvoorheffing (b ). Deze waarden moeten vergeleken worden met de totalen van de , en fiches. Om het totaal van de fiches te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staan onderaan de totalen. Belangrijk hier zijn de bedragen voor het totaal van de belastbare inkomsten (7) en het totaal van de bedrijfsvoorheffing (8). Ook het totaal van tussenkomst in de reiskosten (5a) is belangrijk. Op de aangifte wordt deze immers meegeteld bij de belastbare inkomsten, terwijl deze voor de onderwijssector niet belastbaar is. Deze moet dus afgetrokken worden van het vak 7 om de totale belastbare basis van de fiches te vergelijken met de berekende basis. Aangezien de lonen uitbetaald voor ziekte op fiches vermeld worden alsook de bestaanszekerheidvergoeding op de fiches vermeld worden, moeten deze bedragen ook in de controle mee opgenomen worden. Selecteer vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staan onderaan de totalen. Belangrijk hier is het vak (6) Bedrag van de belastbare inkomsten. Dit bedrag moet ook nog bij het belastbaar inkomen opgeteld worden om te kunnen vergelijken met de totale belastbare berekende inkomsten. Indien er ook nog fiches aangemaakt werden moet ook de totale belastbare basis van deze fiches in rekening worden gebracht. Om deze te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staat onderaan in vak 3 het totaal van deze fiches. Voer nu volgende controles uit : Indien de controles (b ) = (8) en (a ) = (7 5a ) niet in orde zijn gelieve dan eerst de verschillen te achterhalen en indien nodig te corrigeren. Mocht u de verschillen niet kunnen verklaren, neem dan contact op met HyperSoft Indien alle controles in orde zijn dan kunnen er eventueel nog bijkomende fiches ingegeven worden waarna de aangifte aangemaakt en verstuurd kan worden. 7

8 1. 4 Hernummeren fiches Nadat u alle fiches ingegeven heeft moeten deze soms opnieuw gesorteerd worden. De dienst belastingen wil namelijk alle fiches eerst gesorteerd op postcode en vervolgens alfabetisch op naam. Indien u de fiches automatisch gegenereerd heeft, is dit al in orde. Heeft u echter handmatig fiches toegevoegd dan moeten de fiches opnieuw gesorteerd en hernummerd worden. Doe dit vooraleer met het afdrukken of het aanmaken van het belcotax bestand te beginnen. 1.5 Afdrukken van de /18/50 fiches De individuele , en fiches moeten wel nog op papier aan de betrokken werknemers overgemaakt worden. U kan deze afdrukken of mailen naar de betreffende instelling waar deze dan lokaal kan afgedrukt worden. Om de fiches af te drukken selecteert U uit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche Klik vervolgens op de knop Bereik afdrukken om alle fiches of een bepaald bereik van fiches af te drukken 8

9 Om de fiches te mailen klikt U op de knop Fiches Mailen. Selecteer vervolgens naar welke instellingen U fiches wil mailen en klik vervolgens op de knop Verzenden (Indien een personeelslid tewerkgesteld is in meer dan 1 instelling, zal de fiche naar meerdere instellingen verstuurd worden) Opgelet! De loonfiche bestaat dit jaar uit 2 pagina s (deze zijn rechtsboven steeds genummerd als pagina 1 van 2, en pagina 2 van 2) 2.0 Aangifte bedrijfsvoorheffing digitaal De aangifte van loonfiches enkel nog via de website gebeuren. Versturen van aangiftes via diskette of andere media (cdrom, dvd) is niet meer toegelaten.. Om het bestand te laten versturen via de website kan U het aangemaakte belcotax bestand naar HyperSoft mailen op het adres Vermeld in de mail ook het etiketlabel dat u gebruikt heeft om het bestand aan te maken. U ontvangt van ons steeds 2 pdf bestanden. Het eerste is het ontvangstbewijs dat uw bestand opgeladen werd. Het 2 de bestand is het bericht van verwerking dat vermeld indien uw bestand al dan niet aanvaard werd. Indien u binnen de 2 werkdagen deze bestanden niet heeft ontvangen, gelieve dan contact met ons op te nemen. 2.1 Aanmaken van het belcotaxbestand Van zodra alle fiches ingegeven en indien nodig gesorteerd zijn kan het belcotax bestand aangemaakt worden. Selecteer vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Bestand belgotax. Vervolgens verschijnt het scherm Belcotax. U moet in principe alle knoppen op dit scherm doorlopen van links naar rechts (uitgezonderd de knop Wijzigingen). Klik op de knop Nieuw Bestand. Het dialoogkader om een nieuw belcotax bestand aan te maken verschijnt. Er wordt slechts 1 bestand aangemaakt waarin alle , en fiches opgenomen worden. In te vullen gegevens : Etiketlabel : Zorg dat er een etiketlabel ingevuld is De software vult normaal automatisch SGRXX (XX = nummer scholengroep) in. Dit mag eventueel gewijzigd worden. Volgnr : Het volgnr voor het eerste te verzenden bestand moet 1 zijn. Telkens er een bijkomend bestand aangemaakt moet worden (vb. omwille van een weigering van een eerder aangemaakt bestand, of een bijkomende zending) moet het volgnr met 1 9

10 verhoogd worden. De software controleert normaal automatisch welk het laatst gebruikte nummer is en verhoogt dit met 1. Afdeling Het afdelingnr van deze administratie. (zie ook Afdelingnr voor belcotax bestand). Het nummer kan op deze plaats niet gewijzigd worden, maar wordt hier ter informatie weergegeven. Nadat alle gegevens ingevuld werden klikt U vervolgens op de knop Bestand maken In het logscherm rechts worden eventuele fouten weergegeven. Klik nadat het bestand aangemaakt werd op de knop terug om terug te keren naar het scherm Belcotax Klik vervolgens op de knop Validatie van bestand om het aangemaakte bestand nog eens op juistheid te controleren. In het log scherm rechts verschijnen eventuele foutmeldingen. Indien U een aantal van deze fouten wil verhelpen, klik dan eerst op de knop Bestand verwijderen om de fiches weer vrij te geven. Daarna kan U dan de fouten op de individuele /18/50 fiches verbeteren waarna U weer de procedure voor het aanmaken van het bestand herhaalt (waarbij het volgnr steeds behouden blijft). Met de knop Bestand Bekijken kan U de inhoud van het aangemaakte bestand op een grafische manier bekijken. Zo kan U zien welke personen in de aangifte opgenomen zijn. Indien na de validatie het bestand geen fouten bevat kan het bestand verzonden worden. U kan het bestand opslaan op een te kiezen locatie Indien U het bestand wil opslaan op een op te geven locatie drukt U op de knop Opslaan. In het dialoogkader opslaan als Kiest u vervolgens de locatie waar het bestand opgeslagen moet worden. U kan het bestand daar later ophalen om het via mail te verzenden. 2.2 Statussen van een belcotax bestand Een belcotax bestand kan afhankelijk van de toestand waarin het zich bevindt één van volgende statussen hebben : Open : Zodra een bestand aangemaakt wordt met de knop Bestand maken heeft dit bestand de status OPEN. U kan het bestand valideren en in geval van fouten nog verwijderen door op de knop Verwijderen de klikken. Op dat ogenblik worden dan alle opgenomen fiches weer vrijgegeven en kunnen deze waar nodig gewijzigd worden. Daarna kan U dan een nieuw bestand aanmaken. 10

11 Verzonden : Zodra U op de knop Opslaan klikt wijzigt de status van het belcotax bestand van OPEN naar VERZONDEN. Het bestand kan nu niet meer verwijderd worden en de gekoppelde fiches blijven geblokkeerd. Geweigerd : Als een bestand de status VERZONDEN heeft, dan zijn er op het scherm 2 bijkomende knoppen zichtbaar, nl. bestand aanvaard en bestand geweigerd. Werd het verzonden bestand geweigerd dan kan door het klikken op de knop bestand geweigerd de status van het bestand gewijzigd worden van VERZONDEN naar geweigerd. Zodra U op deze knop klikt worden de gekoppelde fiches weer vrijgegeven en kan na eventuele verbeteringen een nieuw bestand aangemaakt worden. Aanvaard : Als een bestand de status VERZONDEN heeft, dan zijn er op het scherm 2 bijkomende knoppen zichtbaar, nl. bestand aanvaard en bestand geweigerd. Werd het verzonden bestand aanvaard, dan kan door het klikken op de knop bestand aanvaard de status van het bestand gewijzigd worden van VERZONDEN naar AANVAARD. Vanaf dit ogenblik is het verzenden van dit bestand volledig afgehandeld. 3. Wijzigingen aan fiches /18/50 nadat belcotax verzonden en aanvaard werd. Van zodra fiches /18/50 opgenomen worden in een belcotax bestand kunnen deze in principe niet meer gewijzigd worden. Dit om te voorkomen dat de fiches aanwezig in de loonsoftware niet in overeenstemming zouden zijn met de gegevens in het verzonden bestand. Om toch nog wijzigingen aan fiches toe te laten nadat het belcotax bestand verzonden en aanvaard werd, is er nu een mogelijkheid voorzien om reeds verstuurde fiches toch opnieuw te wijzigen en deze gewijzigde gegevens opnieuw te versturen via belcotax. Om fiches die reeds verzonden werd te kunnen wijzigen moet eerst aan volgende voorwaarden voldaan zijn : Het originele bestand waarin de fiches opgenomen werd moet verzonden en aanvaard zijn door de dienst belcotax. Controleer indien in de module Rapporten -> Loonfiches -> Bestand belcotax de status van het bestand op AANVAARD staat. Is dit niet het geval volg dan de stappen in punt 2.2 om de status van het bestand te wijzigen van VERZONDEN naar AANVAARD) Er mag geen enkel ander bestand nog in verwerking zijn. Het systeem is erop voorzien om slechts per keer 1 enkel bestand te verwerken. Dus indien er nog een bestand met originele of gewijzigde fiches in verwerking is, dan moet 11

12 eerst de verwerking van dit bestand volledig afgehandeld worden (zodat de status uiteindelijk AANVAARD is) vooraleer wijzigingen door te voeren. Er dient opgemerkt dat indien bepaalde bedragen gewijzigd worden in de fiches het kan voorkomen dat de berekende bedragen vanuit de loonsoftware hierdoor niet meer in overeenstemming zijn met de bedragen op de loonfiches (zie punt 1.3). 3.1 Fiches /18/50 vrijgeven voor wijziging. Vooraleer fiches vrij te geven voor wijziging steeds eerst controleren indien er geen belcotax bestanden in verwerking staan als volgt : Open de module Rapporten -> Loonfiches -> Bestand belcotax. Controleer indien de status van alle aanwezige bestanden GEWEIGERD of AANVAARD is. Is dit niet het geval volg dan de procedure in punt 2.2 om de status van verzonden bestanden te wijzigen naar AANVAARD) Vervolgens moet er ook nog gecontroleerd worden dat er geen originele fiches open staan die nog verzonden moeten worden. Klik hiervoor op de knop Nieuw bestand. Indien in de module BELCOTAX Nieuw bestand maken geen fiches getoond worden (linkerhelft is leeg), dan zijn er geen openstaande originele fiches meer die nog verzonden moeten worden. Is dit wel het geval dan moet hiervoor eerst een bestand aangemaakt en verzonden worden vooraleer aan het wijzigen van fiches begonnen mag worden (zie punt 2.1). (In dit geval moet eerst het nieuwe aangemaakte bestand verwerkt en aanvaard zijn door de dienst belcotax alvorens een bestand met wijzigingen mag verstuurd worden!) Opmerking! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen originele fiches en gewijzigde fiches. Originele fiches zijn fiches die voor de eerste keer aangemaakt worden en nog opgenomen moeten worden in een belcotax bestand voor verzending (zie punt 2.1). Gewijzigde fiches zijn fiches welke reeds eerder verzonden werden en die naderhand gewijzigd werden (na vrijgave). Deze fiches moeten in een afzonderlijk belcotax bestand opgenomen worden en verzonden worden (zie punt 3.2). Er kunnen in éénzelfde bestand dus nooit originele en gewijzigde fiches voorkomen. Er kan steeds maar één bestand onderweg zijn (in verwerking zijn), ofwel een bestand met originele fiches ofwel een bestand met gewijzigde fiches! Sluit vervolgens de module belcotax 12

13 Open de module Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiches Selecteer in de module Overzicht loonfiches de fiche die gewijzigd moet worden. Klik vervolgens op de knop Vrijgeven. Bevestig vervolgens met Ja om deze fiche zeker vrij te geven. Vervolgens kan via de knop Wijzigen de fiche gewijzigd worden Herhaal deze procedure voor iedere fiche die gewijzigd moet worden. Op gelijkaardige wijze kunnen ook fiches en gewijzigd worden. Nadat alle gewenste fiches gewijzigd werden kan dan een belcotax bestand aangemaakt worden waarin al deze gewijzigde fiches opgenomen worden (zie punt 3.2) 3.2 Aanmaken van het belcotaxbestand met gewijzigde fiches Belangrijk! U moet in principe enkel een belcotax bestand aanmaken met gewijzigde fiches indien er iets gewijzigd werd aan de vakken 9 tem 23. Indien er adresgegevens of gegevens in de gezinstoestand gewijzigd werden (vakken 1 tem 6) volstaat het de fiche opnieuw af te drukken en te versturen naar het betreffende personeelslid. U hoeft in dit geval deze wijzigingen niet via een belcotax bestand door te sturen. Van zodra alle vrijgegeven fiches gewijzigd werden kan het belcotax bestand met gewijzigde fiches aangemaakt worden. Selecteer hiervoor vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Bestand belgotax. Vervolgens verschijnt het scherm Belcotax. U moet in principe alle knoppen op dit scherm doorlopen van links naar rechts (uitgezonderd de knop Nieuw bestand). Klik op de knop Wijzigingen. Het dialoogkader BELCOTAX Bestand met wijzigingen aanmaken verschijnt vervolgens. Er wordt slechts 1 bestand aangemaakt waarin alle gewijzigde , en fiches opgenomen worden. In te vullen gegevens : Etiketlabel : Zorg dat er een etiketlabel ingevuld is De software vult normaal automatisch SGRXX (XX = nummer scholengroep) in. Dit mag eventueel gewijzigd worden. Volgnr : Het volgnr van het te verzenden bestand moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het laatste aanvaarde bestand. De software controleert normaal automatisch welk het laatst gebruikte nummer is en verhoogt dit met 1. 13

14 (Het volgnr moet enkel verhoogd worden nadat een bestand daadwerkelijk geweigerd werd. Een bestand dat eerst aangemaakt wordt en vervolgens weer verwijderd wordt vooraleer het verzonden wordt zal geen verhoging van het volgnummer tot gevolg hebben.) Referentienummer originele zending : Hier moet het referentienummer van de originele zending vermeld worden van het bestand dat de originele aangiften van deze wijzigingen bevat. Dit nummer is terug te vinden op het ontvangstbewijs of bericht van verwerking van de originele aangifte. Nadat alle gegevens ingevuld werden klikt U vervolgens op de knop Bestand maken In het logscherm rechts worden eventuele fouten weergegeven. Klik nadat het bestand aangemaakt werd op de knop terug om terug te keren naar het scherm Belcotax Klik vervolgens op de knop Validatie van bestand om het aangemaakte bestand nog eens op juistheid te controleren. In het log scherm rechts verschijnen eventuele foutmeldingen. Indien U een aantal van deze fouten wil verhelpen, klik dan eerst op de knop Bestand verwijderen om de fiches weer vrij te geven. Daarna kan U dan de fouten op de individuele /18/50 fiches verbeteren waarna U weer de procedure voor het aanmaken van het bestand herhaalt (waarbij het volgnr steeds behouden blijft). Opmerking!!! Tijdens de validatie zal de foutmelding Volgnummer van de fiche Nummering fiches niet correct meermaals verschijnen. Dit komt omdat in het bestand met gewijzigde fiches het volgnummer van de originele fiche aangehouden wordt en de fiches niet intern opnieuw vanaf 1 genummerd worden. U mag deze foutmelding negeren. Met de knop Bestand Bekijken kan U de inhoud van het aangemaakte bestand op een grafische manier bekijken. Zo kan U zien welke personen in de aangifte opgenomen zijn. Indien na de validatie het bestand geen fouten bevat kan het bestand verzonden worden. U kan het bestand opslaan op een te kiezen locatie. Indien U het bestand wil opslaan op een op te geven locatie drukt U op de knop Opslaan. In het dialoogkader opslaan als Kiest u vervolgens de locatie waar het bestand opgeslagen moet worden. U kan het bestand daar later ophalen om het via mail te verzenden. U kan eventueel ook een ontvangst & controleborderel afdrukken maar dit is niet noodzakelijk. 14

15 4. Negatieve bedrijfsvoorheffing In vak 20. (bedrijfsvoorheffing) van de fiches mag geen negatief bedrag vermeld worden. Indien dit het geval is zal de aangifte geweigerd worden. Mochten er toch 1 of meerdere fiches voorkomen met negatieve bedrijfsvoorheffing dan moeten deze negatieve bedragen op 0 gebracht volgens volgende procedure : Wijzig de fiches(s) handmatig en vervang het negatieve bedrag in vak 20. door 0 Door deze wijziging is de berekende en aangegeven bedrijfsvoorheffing voor 2011 niet meer in overeenstemming met de fiches. Daarom moet voor het op 0 gebrachte negatieve bedrag een bijkomende aangifte gedaan worden voor boekjaar Op deze wijze wordt de aangegeven bedrijfsvoorheffing voor 2011 (via 274 fiches) in overeenstemming gebracht met het totaal aan bedrijfsvoorheffing op de loonfiches. U moet eveneens het op 0 gebrachte bedrag aan bedrijfsvoorheffing terugvorderen van de betreffende werknemer. De werknemer heeft reeds of zal deze bedrijfsvoorheffing recupereren via zijn belastingsaangifte. 15

16 Bijlage : nr gewest en ontvangskantoor adhv rekeningnummer REKENINGNUMMER DIR ONTV REKENINGNUMMER DIR ONTV

17

18 18

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden.

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog digitaal verzonden worden Voor wie moet er een fiche

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden. Voor

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het belgisch staatsblad van 20.12.2007 pag 63112 en volgende. Vakbondspremie

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 Dit document is een handleiding voor het aanmaken en doorsturen van de dmfa aangifte voor het 4 de kwartaal 2003. De aangifte voor het 4 de kwartaal 2003 moet verstuurd

Nadere informatie

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.2 AANGIFTES NR. 325.10 281.10 Vanaf het aangiftejaar 2008, inkomsten 2007, zijn de meeste firma s verplicht om hun jaaraangifte

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 Hierbij zenden wij U informatie over de DMFA aangifte aan te maken voor het 1 ste kwartaal 2004. Verminderingen Vanaf het eerste kwartaal 2004 schakelt de RSZ over naar

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Car-Pass Webservices Vanaf versie in flexigar

Car-Pass Webservices Vanaf versie in flexigar Car-Pass Webservices Vanaf versie 7.4.0 in flexigar 1 Algemeen... 2 1.1 In te stellen parameters... 2 2 Versturen van kilometerstanden... 3 2.1 Via het document (werkorder of factuur)... 3 2.1.1 Voor de

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE Versie 3-04/10/2005 Dit document is de handleiding voor de poststukregistratie e2e nv pagina 1/20 1 Index 1 INDEX... 2 2 ROLLEN... 3 3 VERWERKER... 4 3.1 OVERZICHT... 4

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Expert/M Plus Fiches

Expert/M Plus Fiches Expert/M Plus Fiches 281.50 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BELCOTAX IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKING... 3 INVOEREN VAN DE BEDRAGEN... 4 DE AANKOPEN... 4 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA.

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA. HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA http://www.vlaamse-bedrijfssport.be/boekhouding VERSIE DECEMBER 2010 1 1. INLEIDING Op vraag van de boekhoudcentra heeft VLB een eenvoudig boekhoud- en rapporteringsprogramma

Nadere informatie

E-Deposit. Handleiding Advocaten

E-Deposit. Handleiding Advocaten E-Deposit Handleiding Advocaten 2018 2017 Agenda 1 Context 2 Gebruik E-Deposit door advocaat: Opladen stukkenbundel/conclusie/brief 2 Agenda 1 Context Wat is E-Deposit en waarin kadert het? Globaal overzicht

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

Salarisrun Wizard. Beschrijving salarisrun Payroll. Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13

Salarisrun Wizard. Beschrijving salarisrun Payroll. Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13 Salarisrun Wizard Beschrijving salarisrun Payroll Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Maak een salarisrun aan... 3 2. Salaris - Wizard... 4 3. Validatie Totaaloverzicht... 5 4. Validatie

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N Versie 5.0 03 februari 2009 INHOUD INLEIDING... 2 HANDLEIDING... 3 Opstarten... 3 Het Hoofdmenu... 4 Registratie van

Nadere informatie

2 WORD LID VAN JE CLUB (WWW.TENNISVLAANDEREN.BE)

2 WORD LID VAN JE CLUB (WWW.TENNISVLAANDEREN.BE) 2. WORD LID VAN JE CLUB (WWW.TENNISVLAANDEREN.BE) OPGELET: De beschrijving hieronder is weergegeven vanuit het standpunt van de speler/lid! Indien de club tarieven heeft aangemaakt die op heden geldig

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba HANDLEIDING Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van Internet Explorer. Aangetekende.email werkt op alle gangbare browsers, maar weergave en functionaliteiten kunnen licht afwijken naargelang de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Scoodle Play voor beheerders 1

Scoodle Play voor beheerders 1 Scoodle Play voor beheerders 1 1 INHOUD 1 WAT HEB JE NODIG OM MET SCOODLE PLAY TE STARTEN?... 3 2 AANVRAAG OM BEHEERDER TE WORDEN... 3 3 JOUW SCHOOL KLAARMAKEN VOOR SCOODLE PLAY... 4 Leerkrachten toevoegen

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER INHOUD 1. INTRODUCTIE... 3 2. INLOGGEN OP DE APPLICATIE... 3 3. EEN ENTITEIT OPZOEKEN... 5 3.1. Een opzoeking doen... 5 3.2.

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING 1 U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

PUBLIATO. Gebruikershandleiding van de online applicatie

PUBLIATO. Gebruikershandleiding van de online applicatie PUBLIATO Gebruikershandleiding van de online applicatie 01/06/2015 Inhoudstafel Algemene structuur van de toepassing... 3 Een arbeidsongeval aangeven... 4 Invullijst... 5 Verificatieknop... 6 Tooltips

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Vaste Prijs Afspraken (VPA)

Vaste Prijs Afspraken (VPA) Vaste Prijs Afspraken (VPA) www.wolterskluwer.be Contents 1 Wat is een VPA?... 3 2 Configuratie... 3 2.1 Hoe activeer je de VPA functionaliteit?... 3 2.2 Hoe maak je een VPA aan?... 3 2.3 Eénmalige configuratie...

Nadere informatie

In dit document wordt de installatie procedure beschreven voor het upgraden van HYBO2000 naar versie 1.77

In dit document wordt de installatie procedure beschreven voor het upgraden van HYBO2000 naar versie 1.77 1. Installatie instructies HYBO2000 V1.77 In dit document wordt de installatie procedure beschreven voor het upgraden van HYBO2000 naar versie 1.77 De upgrade versie (op internet) kan enkel gebruikt worden

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

HANDLEIDING DICOS WEBSITE

HANDLEIDING DICOS WEBSITE Versie 1.6 HANDLEIDING DICOS WEBSITE Copyright Kred it B.V. Eindhoven 2012 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van klik, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Demo Portaal Fiscaliteit SW

Demo Portaal Fiscaliteit SW Demo Portaal Fiscaliteit SW December 2018 http://belastingen.vlaanderen.be Inhoud 1. Regelgeving 2. Portaal Fiscaliteit 3. Generieke scenario s 1. Beheren volmachten 2. Aanmaak dossier SW 4. Specifieke

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie