Aangifte bedrijfsvoorheffing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte bedrijfsvoorheffing"

Transcriptie

1 Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches /50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden. Voor wie moet er een fiche aangemaakt worden? Voor alle personeelsleden welke prestaties hebben geleverd gedurende het aangiftejaar 2004 moet een fiche /50 aangemaakt worden. Voor ieder personeelslid mag slechts 1 loonfiche aangemaakt worden. Voor een personeelslid dat meerdere opdrachten uitoefent zal dus ook maar 1 fiche aangemaakt worden, waarop de bedragen van alle opdrachten worden samengevoegd. Opmerking! Als enige uitzondering kunnen voor personeelsleden die zowel in categorie 4 (erelonen) als in een andere categorie een opdracht uitvoeren, 2 fiches (één en één ) aangemaakt worden. Welke fiche voor welk personeelslid gebruiken? Voor alle personeelsleden, uitgezonderd deze in categorie 4 (erelonen) moet een fiche aangemaakt worden. De fiche wordt gebruikt voor het aangeven van erelonen en kan enkel gebruikt worden voor personeelsleden welke een opdracht in categorie 4 uitoefenen. Opgelet! U kan enkel een fiche aanmaken indien er tijdens het berekenen van de erelonen geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Het gebruik van de fiches veronderstelt dat er op de uitgekeerde erelonen geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Is dit wel het geval dan zal er voor het betreffende personeelslid waaraan erelonen werden uitbetaald alsnog een fiche moeten aangemaakt worden ipv een fiche. Om te voorkomen dat u voortaan bedrijfsvoorheffing inhoudt op erelonen kan u best in de opdrachtfiche van deze personeelsleden op het tabblad Bedrijfsvoorheffing de optie Automatisch berekenen van de bedrijfsvoorheffing uitvinken. Hoe de aangifte van bedrijfsvoorheffing versturen? De aangifte kan gebeuren op 2 verschillende manieren, ofwel op papier ofwel op diskette (belcotax) Hierna worden beide procedures besproken.

2 1. Aangifte op diskette (belcotax) Indien u de aangifte wenst uit te voeren op diskette, dan wordt er 1 bestand aangemaakt waarin alle en fiches opgenomen worden. Dit bestand moet dan op een diskette geplaatst worden en samen met het ontvangst en controleborderel via de post verstuurd worden naar : FOD Financiën Directie VI/6 Dhr. B. Van Honsté Eerste Attaché van Financiën North Galaxy Toren A 21 ste verdieping Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Wanneer? De diskette moet bij de Administratie toekomen voor 22 april Voorwaarden? Voor minimaal 85% van de personeelsleden moet het INSZ nummer ingevuld zijn. Er mogen geen negatieve bedragen voorkomen op de fiche Kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan, dan zal de aangifte alsnog op papier moeten worden ingediend. Indien het bestand geweigerd wordt, dan kan ofwel een nieuwe aangifte ingediend worden op diskette (na schrapping van het originele bestand), of kan dan een aangifte op papier ingediend worden. In geen geval digitale en papieren aangiftes door elkaar toesturen. Volg onderstaande stappen voor het opmaken van een aangifte via diskette : 1.1 Ingeven van de parameters Er moeten in verschillende secties parameters gecontroleerd en waar nodig aangevuld of gewijzigd worden : Sectie instellinggegevens Selecteer het menu pad Bestand -> Parameters. Selecteer in het dialoogkader Parametereditor de sectie instellinggegevens. Controleer de naam en het adres van de werkgever in deze sectie. Deze gegevens worden gebruikt als adres van de afzender op de 281.XX Fiches.

3 Belangrijk!!! Vanaf dit jaar moeten alle velden in deze sectie ingevuld zijn (dus ook de velden telefoonnummer, faxnummer, contactpersoon en adres.) Sectie RSZ In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie rsz. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Ondernemingsnummer werkgever : Hier moet het ondernemingsnummer van de scholengroep ingevuld staan. Is dit niet geval vul het dan hier in. Het ondernemingsnummer is steeds 10 cijfers lang en wordt voorafgegaan door een nul indien het geen 10 tekens lang is Sectie belastingfiches In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie belastingfiches. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Schuldenaar van de inkomsten : In dit veld moet het nationaal nummer van de schuldenaar ingevuld worden. (Dit is het NN van de scholengroep) Dit nummer is steeds 11 posities lang. (Indien het aan U toegekende NN korter is dan 11 posities dan moet u het steeds vooraf laten gaan door nullen.) Indien U dit nummer niet kent mag u het blanco laten (vanaf 2004 wordt standaard het ondernemingsnummer gebruikt zie 1.1.2) Schuldenaar van de inkomsten detail : Vul hier het volledige adres in van de schuldenaar van de inkomsten. (Dit is het officiële adres waaronder de scholengroep geregistreerd staat bij de federale overheidsdienst financiën) U kan achtereenvolgens benaming en adres in dit vak intikken gescheiden door komma s. Nummer gewest : Vul hier het nummer in van de gewestelijke directie waartoe U als schuldenaar behoort.dit nummer vindt U terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien dit nummer niet gekend is, dan kan U dit nummer terug vinden via het PCR-nummer waarop de scholengroep de bedrijfsvoorheffing stort. Raadpleeg hiervoor de tabel in bijlage.

4 Nummer ontvangstkantoor : Vul hier het nummer in van het ontvangstkantoor waartoe U als schuldenaar behoort.dit nummer vindt U terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien dit nummer niet gekend is, dan kan U dit nummer terug vinden via het PCR-nummer waarop de scholengroep de bedrijfsvoorheffing stort. Raadpleeg hiervoor de tabel in bijlage. Nummer taxatiedienst : Vul hier het nummer van de taxatiedienst in. Dit nummer vindt U normaal terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien het nummer niet gekend is, dan mag u hier 0 invullen.. Naam taxatiedienst : Vul hier de naam in van het taxatiedienst in. Deze naam vindt U normaal terug op de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Indien de naam niet gekend is, dan mag u dit veld leeg laten. Registratienummer bij AOIF Vul hier het registratienummer in aan dat aan U toegekend werd. Dit nummer moet hetzelfde zijn als het ondernemingsnummer van de scholengroep. (10 posities lang, eventueel nummer laten vooraf gaan door 0 indien geen 10 posities lang) Erkenningsnummer sociaal secretariaat : U mag dit veld leeglaten, niet van toepassing indien u niet bent aangesloten bij een Soc. Secr. Nummer werkgever : Enkel van toepassing indien u bent aangesloten bij een Soc. Secr. Mag blanco blijven Schuldenaar inkomsten detail (BELCOTAX) : Vul hier de naam van de schuldenaar van de inkomsten in. (Idem als schuldenaar inkomsten detail, maar dan zonder adresgegevens.)

5 Opmerking! Indien u parameters wijzigt die gebruikt worden als default waarden op de 281.XX fiches nadat er reeds fiches aangemaakt werden dan kan u in de module overzicht loonfiches / op de knop bijwerken klikken om de gewijzigde parameters op de reeds bestaande fiches bij te werken. 1.2 Aanmaken van de / loonfiches Nadat u de parameters ingegeven heeft, kunnen de loonfiches en aangemaakt worden Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om en fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : In eerste instantie maakt u best gebruik van de optie alle berekenen. In dit geval worden alle fiches automatisch aangemaakt. U controleert dan (zie 1.3) indien het totaal van deze fiches overeenkomt met het berekende totaal in het programma. Daarna kan u nog fiches toevoegen of wijzigen Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om en fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand.

6 Opmerking : Er kunnen enkel fiches aangemaakt worden voor personeel tewerkgesteld in categorie 4, indien er voor deze personeelsleden geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Is dit wel het geval dan moet er een fiche voor deze personen opgemaakt worden. Het programma controleert dit automatisch en zal een melding geven indien voor een opgegeven personeelslid wel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden Controleren van de totale belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing Vooraleer handmatig wijzigingen aan de fiches aan te brengen of fiches toe te voegen kan best eerst gecontroleerd worden indien de totale belastbare basis en bedrijfsvoorheffing van de fiches en overeenkomt met de berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing voor het aangiftejaar. Ga hiervoor als volgt te werk : Selecteer vanuit het menu Afdrukken -> Totaaloverzichten -> Totaaloverzicht per maand. Dit rapport geeft een overzicht van de berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing per maand met onderaan het eindtotaal. Op dit rapport zijn onderaan op de pagina de waarden voor belastbaar en bedrijfsvoorheffing belangrijk. We refereren verder in deze controle naar deze waarden als berekend belastbaar (a ) en berekende bedrijfsvoorheffing (b ). Deze waarden moeten vergeleken worden met de totalen van de en fiches. Om het totaal van de fiches te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staan onderaan de totalen. Belangrijk hier zijn de bedragen voor het totaal van de belastbare inkomsten (7e) en het totaal van de bedrijfsvoorheffing (8e). Ook het totaal van tussenkomst in de reiskosten (6a) is belangrijk. Op de aangifte wordt deze immers meegeteld bij de belastbare inkomsten, terwijl deze voor de onderwijssector niet belastbaar is. Deze moet dus afgetrokken worden van het vak 7e om de totale belastbare basis van de fiches te vergelijken met de berekende basis. Indien er ook nog fiches aangemaakt werden moet ook de totale belastbare basis van deze fiches in rekening worden gebracht. Om deze te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staat onderaan in vak 3 het totaal van deze fiches. Voer nu volgende controles uit :

7 Berekend Fiches / Bedrijfsvoorheffing Totaal bedrijfsvoorheffing (b') = Totaal bedrijfsvoorheffing fiches (8e) Belastbare basis Totaal belastbare inkomsten fiches (7e) Totaal tussenkomst in reiskosten fiches - (6a) + Totaal belastbare inkomsten fiches (3) Totaal belastbare inkomsten berekend (a ) = Totaal belastbare inkomsten fiches (7e - 6a + 3) Indien de controles (b ) = (8e) en (a ) = (7e 6a + 3) niet in orde zijn gelieve dan eerst de verschillen te achterhalen en indien nodig te corrigeren. Mocht u de verschillen niet kunnen verklaren, neem dan contact op met HyperSoft Indien alle controles in orde zijn dan kunnen er eventueel nog bijkomende fiches ingegeven worden waarna de aangifte aangemaakt en verstuurd kan worden Hernummeren fiches Nadat u alle fiches ingegeven heeft moeten deze soms opnieuw gesorteerd worden. De dienst belastingen wil namelijk alle fiches eerst gesorteerd op postcode en vervolgens alfabetisch op naam. Indien u de fiches automatisch gegenereerd heeft, is dit al in orde. Heeft u echter handmatig fiches toegevoegd dan moeten de fiches opnieuw gesorteerd en hernummerd worden. Doe dit vooraleer met het afdrukken of het aanmaken van de diskette te beginnen.

8 1.5 Aanmaken van de diskette Van zodra alle fiches ingegeven en indien nodig gesorteerd zijn kan de diskette aangemaakt worden. Selecteer vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Bestand belgotax. Vervolgens verschijnt het scherm Belcotax. U moet in principe alle knoppen op dit scherm doorlopen van links naar rechts. Klik op de knop Bestand aanmaken. Het dialoogkader om een nieuw belcotax bestand aan te maken verschijnt. Er wordt slechts 1 bestand aangemaakt waarin alle en fiches opgenomen worden. Zorg dat er een etiketlabel ingevuld staat (vb SGRXX waarbij XX = nummer van scholengroep), en klik vervolgens op de knop Bestand maken In het logscherm rechts worden eventuele fouten weergegeven. Klik nadat het bestand aangemaakt werd op de knop terug om terug te keren naar het scherm Belcotax Klik vervolgens op de knop Validatie van bestand om het aangemaakte bestand nog eens op juistheid te controleren. In het log scherm rechts verschijnen eventuele foutmeldingen. Indien U een aantal van deze fouten wil verhelpen, klik dan eerst op de knop Bestand verwijderen om de fiches weer vrij te geven. Daarna kan U dan de fouten op de individuele /50 fiches verbeteren waarna U weer de procedure vanaf 1.5 herhaalt. Druk het ontvangst & controleborderel af dat U samen met de diskette moet versturen, door op de knop ontvangst & controleborderel te drukken. Vergeet dit formulier niet aan te vullen en te tekenen. Met de knop Bestand Bekijken kan U de inhoud van het aangemaakte bestand op een grafische manier bekijken. Zo kan U zien welke personen in de aangifte opgenomen zijn. Tenslotte moet U het bestand op diskette plaatsen om het te versturen. Plaats een lege geformatteerde diskette in het diskettestation en klik vervolgens op de knop Op diskette zetten. Volg de instructies op het scherm om de diskette aan te maken. Breng een label aan op deze diskette waarop U dezelfde vermelding aanbrengt als bij het aanmaken van de diskette in het veld etiketlabel. Zodra het bestand op diskette staat kan U het niet meer verwijderen. Indien U een weigering van het bestand ontvangt kan U het enkel nog schrappen en een nieuw bestand aanmaken. Stuur de diskette samen met het ontvangst & controleborderel op naar het eerder vermelde adres voor de opgegeven datum. 1.6 Afdrukken van de /50 fiches De individuele en fiches moeten wel nog op papier aan de betrokken werknemers overgemaakt worden. U kan deze afdrukken of mailen naar de betreffende instelling waar deze dan lokaal kan afgedrukt worden.

9 Om de fiches af te drukken selecteert U uit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche Klik vervolgens op de knop Bereik afdrukken om alle fiches of een bepaald bereik van fiches af te drukken Om de fiches te mailen klikt U op de knop Fiches Mailen. Selecteer vervolgens naar welke instellingen U fiches wil mailen en klik vervolgens op de knop Verzenden (Indien een personeelslid tewerkgesteld is in meer dan 1 instelling, zal de fiche naar meerdere instellingen verstuurd worden)

10 2. Aangifte op papier Indien u de aangifte wenst uit te voeren op papier, dan moeten alle en fiches afgedrukt worden en moet er ook 1 samenvattende opgave voor de fiches en 1 samenvattende opgave voor de fiches gemaakt worden. Deze bundel moet dan globaal opgestuurd worden naar de zetel van het betreffende gewest waartoe U behoort. Dit adres vindt U terug in de administratieve briefwisseling ivm de bedrijfsvoorheffing. Wanneer? De aangifte moet bij de Administratie toekomen voor 29 april Volg onderstaande stappen voor het opmaken van een aangifte via papier : 2.1 Ingeven van de parameters Er moeten in verschillende secties parameters gecontroleerd en waar nodig aangevuld of gewijzigd worden : Sectie instellinggegevens Selecteer het menu pad Bestand -> Parameters. Selecteer in het dialoogkader Parametereditor de sectie instellinggegevens. Controleer de naam en het adres van de werkgever in deze sectie. Deze gegevens worden gebruikt als adres van de afzender op de 281.XX Fiches.

11 Belangrijk!!! Vanaf dit jaar moeten ook de velden telefoonnummer, faxnummer en contactpersoon in deze sectie ingevuld zijn (het veld adres is optioneel.) Sectie RSZ In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie rsz. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Ondernemingsnummer werkgever : Hier moet het ondernemingsnummer van de scholengroep ingevuld staan. Is dit niet het geval vul het dan nu in. Het ondernemingsnummer is steeds 10 cijfers lang en wordt voorafgegaan door een nul indien het geen 10 tekens lang is Sectie belastingfiches In het dialoogkader Parametereditor opent u vervolgens de sectie belastingfiches. Vervolgens kan u volgende parameters controleren en waar nodig aanvullen of aanpassen : Schuldenaar van de inkomsten : In dit veld moet het nationaal nummer van de schuldenaar ingevuld worden. (Dit is het NN van de scholengroep) Dit nummer is steeds 11 posities lang. (Indien het aan U toegekende NN korter is dan 11 posities dan moet u het steeds vooraf laten gaan door nullen.) Indien U het nummer niet kent mag u dit veld leeg laten (standaard wordt het ondernemingsnummer gebruikt vanaf 2004, zie 2.1.2) Schuldenaar van de inkomsten detail : Vul hier het volledige adres in van de schuldenaar van de inkomsten. (Dit is het officiële adres waaronder de scholengroep geregistreerd staat bij de federale overheidsdienst financiën) U kan achtereenvolgens benaming en adres in dit vak intikken gescheiden door komma s. Nummer gewest : (niet van toepassing op papieren aangifte) Nummer ontvangstkantoor : (niet van toepassing op papieren aangifte) Nummer taxatiedienst : (niet van toepassing op papieren aangifte) Naam taxatiedienst : (niet van toepassing op papieren aangifte)

12 Registratienummer bij AOIF (niet van toepassing op papieren aangifte) Erkenningsnummer sociaal secretariaat : U mag dit veld leeglaten, niet van toepassing indien u niet bent aangesloten bij een Soc. Secr. Nummer werkgever : Enkel van toepassing indien u bent aangesloten bij een Soc. Secr. Mag blanco blijven Schuldenaar inkomsten detail (BELCOTAX) : Vul hier de naam van de schuldenaar van de inkomsten in. (Idem als schuldenaar inkomsten detail, maar dan zonder adresgegevens.) Opmerking! Indien u parameters wijzigt die gebruikt worden als default waarden op de 281.XX fiches nadat er reeds fiches aangemaakt werden dan kan u in de module overzicht loonfiches / op de knop bijwerken klikken om de gewijzigde parameters op de reeds bestaande fiches bij te werken. 2.2 Aanmaken van de / loonfiches Nadat u de parameters ingegeven heeft, kunnen de loonfiches en aangemaakt worden Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om en fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : In eerste instantie maakt u best gebruik van de optie alle berekenen. In dit geval worden alle fiches automatisch aangemaakt. U controleert dan (zie 1.3) indien het totaal van deze fiches overeenkomt met het berekende totaal in het programma. Daarna kan u nog fiches toevoegen of wijzigen.

13 2.2.2 Aanmaken van de fiches Selecteer het menupad Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche De module Overzicht loonfiches verschijnt, met hierin een overzicht van alle aangemaakte fiches. Klik op de knop Nieuw om één of meerdere fiches toe te voegen Het dialoogkader Nieuwe loonfiche verschijnt. U kan vervolgens op een naam klikken om zijn/haar overeenkomende loonfiche aan te maken. Klik op de knop alle berekenen om automatisch alle loonfiches te berekenen. Om en fiche toe te voegen van een persoon welke niet in het personeelsbestand voorkomt klikt u op de naam Persoon niet opgenomen in personeelsbestand. Opmerking : Er kunnen enkel fiches aangemaakt worden voor personeel tewerkgesteld in categorie 4, indien er voor deze personeelsleden geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Is dit wel het geval dan moet er een fiche voor deze personen opgemaakt worden. Het programma controleert dit automatisch en zal een melding geven indien voor een opgegeven personeelslid wel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden Controleren van de totale belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing Vooraleer handmatig wijzigingen aan de fiches aan te brengen of fiches toe te voegen kan best eerst gecontroleerd worden indien de totale belastbare basis en bedrijfsvoorheffing van de fiches en overeenkomt met de berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing voor het aangiftejaar. Ga hiervoor als volgt te werk : Selecteer vanuit het menu Afdrukken -> Totaaloverzichten -> Totaaloverzicht per maand. Dit rapport geeft een overzicht van de berekende belastbare basis en bedrijfsvoorheffing per maand met onderaan het eindtotaal. Op dit rapport zijn onderaan op de pagina de waarden voor belastbaar en bedrijfsvoorheffing belangrijk. We refereren verder in deze controle naar deze waarden als berekend belastbaar (a ) en berekende bedrijfsvoorheffing (b ). Deze waarden moeten vergeleken worden met de totalen van de en fiches. Om het totaal van de fiches te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> Loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staan onderaan de totalen. Belangrijk hier zijn de bedragen voor het totaal van de belastbare inkomsten (7e) en het totaal van de bedrijfsvoorheffing (8e). Ook het totaal van tussenkomst in de reiskosten (6a) is belangrijk. Op de aangifte wordt deze immers meegeteld bij de belastbare inkomsten, terwijl deze voor de onderwijssector niet belastbaar is. Deze moet dus afgetrokken worden van het vak 7e om de totale belastbare basis van de fiches te vergelijken met de berekende basis.

14 Indien er ook nog fiches aangemaakt werden moet ook de totale belastbare basis van deze fiches in rekening worden gebracht. Om deze te bepalen selecteert U vanuit het menu Rapporten -> loonfiches -> fiche Op de laatste pagina van dit rapport staat onderaan in vak 3 het totaal van deze fiches. Voer nu volgende controles uit : Berekend Fiches / Bedrijfsvoorheffing Totaal bedrijfsvoorheffing Totaal bedrijfsvoorheffing fiches (b') = (8e) Belastbare basis Totaal belastbare inkomsten fiches (7e) Totaal tussenkomst in reiskosten fiches - (6a) Totaal belastbare inkomsten fiches + (3) Totaal belastbare inkomsten berekend Totaal belastbare inkomsten fiches (a ) = (7e - 6a + 3) Indien de controles (b ) = (8e) en (a ) = (7e 6a + 3) niet in orde zijn gelieve dan eerst de verschillen te achterhalen en indien nodig te corrigeren. Mocht u de verschillen niet kunnen verklaren, neem dan contact op met HyperSoft Indien alle controles in orde zijn dan kunnen er eventueel nog bijkomende fiches ingegeven worden waarna de aangifte aangemaakt en verstuurd kan worden.

15 2. 4 Hernummeren fiches Nadat u alle fiches ingegeven heeft moeten deze soms opnieuw gesorteerd worden. De dienst belastingen wil namelijk alle fiches eerst gesorteerd op postcode en vervolgens alfabetisch op naam. Indien u de fiches automatisch gegenereerd heeft, is dit al in orde. Heeft u echter handmatig fiches toegevoegd dan moeten de fiches opnieuw gesorteerd en hernummerd worden. Doe dit vooraleer met het afdrukken of het aanmaken van de diskette te beginnen. 2.5 Afdrukken van de /50 fiches De individuele en fiches moeten nu afgedrukt worden. Om de fiches af te drukken selecteert U uit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Loonfiche Klik vervolgens op de knop Bereik afdrukken om alle fiches of een bepaald bereik van fiches af te drukken Ook moeten de fiches op papier aan de betrokken werknemers overgemaakt worden. U kan deze nogmaals afdrukken of mailen naar de betreffende instelling waar deze dan lokaal kan afgedrukt worden. Om de fiches te mailen klikt U op de knop Fiches Mailen. Selecteer vervolgens naar welke instellingen U fiches wil mailen en klik vervolgens op de knop Verzenden (Indien een personeelslid tewerkgesteld is in meer dan 1 instelling, zal de fiche naar meerdere instellingen verstuurd worden) Het aanmaken van de fiches gebeurt op analoge wijze 2.6 Afdrukken van de /50 tussenbladen Vervolgens moet U ook nog de tussenbladen en afdrukken. Selecteer hiervoor uit het menu Rapporten -> Loonfiches -> Fiche en druk alle bladen af. Op analoge wijze kunnen de tussenbladen afgedrukt worden. 2.7 Invullen van de /50 titelbladen Voor de en opgave moeten ook nog titelbladen ingevuld worden. Deze worden niet automatisch door het programma aangemaakt. U moet deze met de hand invullen en aan de opgaves toevoegen. Lege titelbladen zijn achteraan bijgevoegd in deze handleiding.

16 Bijlage : nr gewest en ontvangskantoor adhv rekeningnummer REKENINGNUMMER DIR ONTV REKENINGNUMMER DIR ONTV

17

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden.

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog digitaal verzonden worden Voor wie moet er een fiche

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het belgisch staatsblad van 20.12.2007 pag 63112 en volgende. Vakbondspremie

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 Dit document is een handleiding voor het aanmaken en doorsturen van de dmfa aangifte voor het 4 de kwartaal 2003. De aangifte voor het 4 de kwartaal 2003 moet verstuurd

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.2 AANGIFTES NR. 325.10 281.10 Vanaf het aangiftejaar 2008, inkomsten 2007, zijn de meeste firma s verplicht om hun jaaraangifte

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 Hierbij zenden wij U informatie over de DMFA aangifte aan te maken voor het 1 ste kwartaal 2004. Verminderingen Vanaf het eerste kwartaal 2004 schakelt de RSZ over naar

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.42

Documentatie voor update SNDwin 12.42 Documentatie voor update SNDwin 12.42 I. AANGETEKENDE BRIEFWISSELING... 3 1. INSTELLINGEN SNDWIN... 3 2. SAMENSTELLEN BRIEFWISSELING... 4 3. AUTOMATISCH AANPASSEN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN... 5 4. LIJST

Nadere informatie

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA.

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA. HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA http://www.vlaamse-bedrijfssport.be/boekhouding VERSIE DECEMBER 2010 1 1. INLEIDING Op vraag van de boekhoudcentra heeft VLB een eenvoudig boekhoud- en rapporteringsprogramma

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Beknopte handleiding bij de macro voor de berekening van de verminderingen

Beknopte handleiding bij de macro voor de berekening van de verminderingen Beknopte handleiding bij de macro voor de berekening van de verminderingen 1. Inleiding Vooraleer de macro te kunnen gebruiken moet u dit model voor het tekstverwerkingsprogramma MS-Word (vanaf versie

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze.

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze. IVC-verwerkingsattesten voor verpakkingsafval Als operator ontvangt u van uw klanten (verpakkingsverantwoordelijken) aanvragen voor verwerkingsattesten. De aanvraagformulieren (C-formulieren) en verwerkingsattesten

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

U moet hier kiezen of u een partner heeft via Ja of Nee en klik op

U moet hier kiezen of u een partner heeft via Ja of Nee en klik op Werkinstructie invullen inkomstenformulier via de website van de gemeente. Ga naar www.lansingerland.nl/inkomsten U kunt dan via uw Digid inloggen. Na het inloggen komt u op het volgende scherm: U moet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen.

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen. Proces nr : Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 30-09-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 22-12-2009 Björn Jans Wijziging contactgegegevens Werkinstructie nr: Aanpassen van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Inhoud 1 Inhoudstafel Aanmelden SW Aangifte SW De voorafgaande aangifte SW... 20

Inhoud 1 Inhoudstafel Aanmelden SW Aangifte SW De voorafgaande aangifte SW... 20 1 Inhoudstafel Inhoud 1 Inhoudstafel... 1 2 Aanmelden SW... 2 3 Aangifte SW... 3 3.1 Dossier aanmaken... 4 3.2 Aangifte toevoegen... 7 3.2.1 Stap 1: Algemene gegevens... 7 3.2.2 Stap 2: toevoegen SW...

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Expert/M Plus Fiches

Expert/M Plus Fiches Expert/M Plus Fiches 281.50 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BELCOTAX IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKING... 3 INVOEREN VAN DE BEDRAGEN... 4 DE AANKOPEN... 4 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen.

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen. Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Link Sociaal Secretariaat Dit document helpt

Nadere informatie

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Inhoudsopgave Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid... 3 Account aanmaken... 4 Gegevens invullen... 5 Home pagina... 6 Mijn

Nadere informatie

Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing

Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing wow Heden wordt enkel nog de elektronische jaarlijkse klantenlisting (VATLIST bestand) door de Administratie aanvaard. Dit maakt het de belastingplichtige mogelijk

Nadere informatie

Handleiding formulier vangstopgave aal

Handleiding formulier vangstopgave aal Handleiding formulier vangstopgave aal Open uw internetbrowser en ga naar de website van het DR-Loket: www.drloket.nl. Klik op Mijn dossier in de zwarte balk. Vul in dit scherm uw Gebruikerscode en Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1

Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF digital4u.nl effectief op internet www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Introductie Nieuwsbrief Uw website maakt gebruik van een Nieuwsbrief module.

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Kilo Programma. Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken

Kilo Programma. Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken Kilo Programma Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken Bestand Menu: Pakket Gegevens Onderhouden. Pakket Gegevens Printen. Pakket Gegevens Verwijderen Klant Gegevens Onderhouden.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Scoodle Play voor beheerders 1

Scoodle Play voor beheerders 1 Scoodle Play voor beheerders 1 1 INHOUD 1 WAT HEB JE NODIG OM MET SCOODLE PLAY TE STARTEN?... 3 2 AANVRAAG OM BEHEERDER TE WORDEN... 3 3 JOUW SCHOOL KLAARMAKEN VOOR SCOODLE PLAY... 4 Leerkrachten toevoegen

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Demo Portaal Fiscaliteit SW

Demo Portaal Fiscaliteit SW Demo Portaal Fiscaliteit SW December 2018 http://belastingen.vlaanderen.be Inhoud 1. Regelgeving 2. Portaal Fiscaliteit 3. Generieke scenario s 1. Beheren volmachten 2. Aanmaak dossier SW 4. Specifieke

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Handleiding SNF locatieregister (versie 05-2019) Inhoudsopgave Toelichting locatieregister... 2 Wie maakt gebruik van het locatieregister?... 2 Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Wat is de link naar het

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Hoe de formulieren correct invullen? U zal merken dat de globale structuur van de formulieren dezelfde gebleven is om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Inhoudstafel Inleiding 3 1. Aanmelden op westdecor.be 4 2. Uw webwinkel personaliseren 6 2.1 Uw wachtwoord instellen 6 2.2 Uw logo instellen 7 2.3 Uw verkoopprijzen

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER INHOUD 1. INTRODUCTIE... 3 2. INLOGGEN OP DE APPLICATIE... 3 3. EEN ENTITEIT OPZOEKEN... 5 3.1. Een opzoeking doen... 5 3.2.

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Salarisrun Wizard. Beschrijving salarisrun Payroll. Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13

Salarisrun Wizard. Beschrijving salarisrun Payroll. Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13 Salarisrun Wizard Beschrijving salarisrun Payroll Visma.net Payroll Salarisrun Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Maak een salarisrun aan... 3 2. Salaris - Wizard... 4 3. Validatie Totaaloverzicht... 5 4. Validatie

Nadere informatie

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen.

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen. eportal Tams In deze handleiding geven we een beknopt overzicht hoe een vooraanmelding en een bezoek aan te maken om een TAR code aan te maken 1. TAMS 1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G B E L T R A C E V O O R G E M E E N T E N Versie 5.0 03 februari 2009 INHOUD INLEIDING... 2 HANDLEIDING... 3 Opstarten... 3 Het Hoofdmenu... 4 Registratie van

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Gebruikersregistratie

Gebruikersregistratie Handleiding voor gebruikers 8 januari 2018 Versie 2.1 INHOUDSOPGAVE 1. Over deze handleiding 4 1.1 Voor wie 4 1.2 Gebruik iconen 4 2. Aan de slag met 5 3. Gebruikersprofiel zoeken 6 3.1 Zoeken 6 3.2 Zoekresultaten

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie