POP-wijzer Praktijkopleiding AA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POP-wijzer Praktijkopleiding AA"

Transcriptie

1 POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk actieplan Kennisontwikkeling Ontwikkeling van je beroepshouding Ontwikkeling van vaardigheden Je ontwikkeling bijhouden 9 5: Beoordeling van je POP 10 Bijlage: Format POP NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inleiding Het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) geeft je de gelegenheid in je eigen woorden te vertellen en vast te leggen hoe je vorm wilt geven aan je professionele ontwikkeling tijdens de Praktijkopleiding. Het plan vormt de routekaart voor je opleiding. Vijf onderdelen Het POP bestaat uit vijf onderdelen, die we in dit handboekje verder toelichten: 1. Het curriculum vitae 2. De opleidingsgegevens 3. De beschrijving van het kantoor 4. Het persoonlijke actieplan 5. Beoordeling Stappenplan Het opstellen van een POP verloopt volgens een stappenplan, waarbij jij zelf, de praktijkopleider en de externe beoordelaar betrokken zijn. Dit stappenplan ziet er als volgt uit: 1. Eerst inventariseer je zelf wat je wilt bereiken. Voor welke kritische beroepssituaties ga je de benodigde competenties verwerven en hoe denk je dat te gaan doen? Met andere woorden: je denkt na over de invulling van je persoonlijke actieplan. Ook denk je na over de ontwikkeling van jouw eigen profiel. 2. Je bespreekt je ideeën met de praktijkopleider. Is datgene wat je wilt bereiken ook haalbaar? Je oriënteert je op jouw mogelijkheden binnen de organisatie door gesprekken te voeren met anderen binnen jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met de compliance officer om na te gaan welke controleopdrachten je zou kunnen uitvoeren. Steunt je praktijkopleider deze ambities? De praktijkopleider schat in of jij, met jouw capaciteiten, in staat bent de door jou aangegeven ontwikkeling door te maken. Ook schat hij in of de (toekomstige) klanten binnen het kantoor zich lenen voor deze ontwikkeling. 3. Je schrijft je persoonlijke actieplan. Je plaatst het plan, samen met de andere documenten (een kort cv, opleidingsgegevens, een beschrijving van het kantoor) in het daarvoor bestemde sjabloon van het POP in de elektronische leeromgeving (ELO). Je praktijkopleider kijkt hiernaar en voorziet de documenten van commentaar. Als de praktijkopleider met alle documenten akkoord is, zend je je POP naar de externe beoordelaar. 4. De externe beoordelaar beoordeelt de documenten en vult het beoordelingsformulier in. Op het moment dat hij akkoord is met je POP, kun je starten met de Praktijkopleiding. Als hij niet akkoord gaat, zul je je POP, conform de door de externe beoordelaar gemaakte opmerkingen, moeten bijstellen. Je biedt daarna het POP opnieuw ter beoordeling aan. Wijzigingen via de nieuwsbrief Hoewel we met alle aandacht hebben geprobeerd een compleet overzicht te bieden, blijft deze handleiding toch een momentopname. Eventuele aanvullingen of nieuwe inzichten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Praktijkopleiding. De nieuwsbrieven tref je aan in de elektronische leeromgeving (ELO). Deze ELO is toegankelijk via 3

4 1. Het curriculum vitae Het eerste onderdeel van het POP is het curriculum vitae (cv). Je opleiding en werkervaring geven aan wat je als bagage meeneemt in de Praktijkopleiding. Dit vormt dan ook het vertrekpunt voor je persoonlijke actieplan. Verkort cv Er wordt niet van je verwacht dat je een cv opneemt waarmee je kunt solliciteren. Wel dat je een overzicht geeft van de werkzaamheden die je tot de aanvang van de Praktijkopleiding hebt verricht. Geef een opsomming van eerder opgedane werkervaring per werkgever. Wat was je functie? Welke taken en bevoegdheden behoorden jou toe? Wat was jouw plek binnen de organisatie? Geef in dit overzicht ook het aantal maanden of jaren werkervaring per werkgever aan. Neem ook een gedetailleerde beschrijving op van de opleidingen, cursussen en trainingen die je voor aanvang van de Praktijkopleiding hebt gevolgd. Geef aan wat de opleidingen inhouden en wat je daar hebt geleerd. Maak duidelijk of en wanneer je de opleidingen succesvol hebt afgerond. 4

5 2. De opleidingsgegevens In de Praktijkopleiding werk je aan beroepsproducten. Door te werken aan beroepsproducten, verwerf je competenties. Een onderdeel van de competentieverwerving is het ontwikkelen van kennis. Dit doe je voor een belangrijk deel door het volgen van theoretisch onderwijs en cursussen. Met het opnemen van je opleidingsgegevens in het POP toon je aan welke theoretische kennis je ontwikkeld hebt. Je neemt je opleidingsgegevens als pdf-bestanden op. Je praktijkopleider kan de kopieën waarmerken. Hij verklaart dan dat de kopie overeenkomt met het origineel. Dit doet hij door op de kopie de aantekening gewaarmerkt d.d. te maken en te ondertekenen met zijn naam en handtekening. Met succes In het tweede onderdeel van het POP neem je je opleidingsgegevens op. Aan het einde van de Praktijkopleiding moet je aantonen dat je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond. Ook moet je laten zien dat je de voorgeschreven cursussen hebt gevolgd. Gescande diploma s en certificaten Wat neem je nu precies op? Als je start met de Praktijkopleiding moet je minimaal een bacheloropleiding in een economische richting op hbo- of universitair niveau hebben afgerond. Om te kunnen deelnemen aan de Praktijkopleiding moet je vooropleiding voldoen aan artikel 14 van de Verordening op de Praktijkstage (zie Voor je inschrijving in de Praktijkopleiding heb je samen met het inschrijfformulier alle opleidingsgegevens (gewaarmerkte kopieën van diploma s, cijferlijsten en certificaten) naar het secretariaat Praktijkopleiding gestuurd. Deze gewaarmerkte kopieën neem je ook op in het tweede onderdeel van je POP. Tijdens de opleiding vul je deze gegevens verder aan met bewijzen van deelname, getuigschriften en deelcertificaten. Op het moment dat je de Praktijkopleiding wilt afronden, wordt vanuit het secretariaat Praktijkopleiding gekeken of je aan alle theoretische eisen hebt voldaan. Trainees die vanaf 1 september 2011 met hun Praktijkopleiding zijn gestart maken hiervoor gebruik van de activiteit Aanmeldingsen opleidingsgegevens. 5

6 3. Beschrijving van het kantoor Het verwerven van competenties doe je binnen een bepaalde context. De aard en omvang van je kantoor en de samenstelling van je klantenpakket bepalen voor een belangrijk deel wat er voor jou wel en niet mogelijk is. De beschrijving Neem in het derde onderdeel van je POP een uitgebreide beschrijving van het kantoor op waar jij de Praktijkopleiding volgt. In de beschrijving komen de volgende zaken aan bod: 1. een organogram, jouw plaats in het organogram, het aantal medewerkers, je taken en bevoegdheden binnen de organisatie; 2. het type klanten: benoem de sectoren en de marktsegmenten waarin de klanten zich bevinden (klein-, midden- of grootbedrijf). In verband met de anonimiteit noem je geen klantnamen; 3. welk soort opdrachten er worden verricht bij de verschillende typen klanten (bijvoorbeeld fiscale opdrachten, controleopdrachten); 4. of het kantoor een AFM-vergunning heeft; 5. korte beschrijving van je praktijkopleider. Omschrijf kort wie hij is, welke positie hij in de organisatie inneemt en hoeveel jaar ervaring hij heeft. Doel van de beschrijving Waarom moet je deze gegevens opnemen in je POP? De externe beoordelaar moet bekijken of je je persoonlijke actieplan kunt realiseren op de wijze zoals door jou is aangegeven. Bovendien kunnen de externe beoordelaars gedurende de Praktijkopleiding met hun aanwijzingen rekening houden met de context waarbinnen je de Praktijkopleiding volgt. 6

7 4. Het persoonlijke actieplan In het vierde onderdeel van je POP plaats je je persoonlijke actieplan (PAP). In dit plan geef je in eigen woorden aan waar je nu staat en waar je aan het einde van de Praktijkopleiding wilt staan. Om je eigen rol aan te geven, schrijf je zo veel mogelijk in de ik-vorm. Startpunt In het actieplan geef je aan waar je staat bij het begin van de opleiding. Op welk niveau verricht je op dit moment de werkzaamheden van de verschillende kritische beroepssituaties. Geef voorbeelden waaruit je niveau blijkt, bijvoorbeeld type klanten, werkzaamheden en verantwoordelijkheidsniveau. Vrijstelling Als je al relevante werkervaring hebt opgedaan met betrekking tot kritische beroepssituaties kun je een vrijstelling aanvragen. Je moet dan wel aantonen dat je de competenties hebt verworven die horen bij de kritische beroepssituaties waarvoor je vrijstelling vraagt. Dat doe je door voor iedere kritische beroepssituatie de beroepsproducten die behoren bij de competenties op niveau 1 als bijlage aan je actieplan toe te voegen. Eindbestemming Je beschrijft in het actieplan hoe je je doelstellingen, oftewel je Soll-positie wilt bereiken. Deze doelstellingen baseer je op de minimumeisen die voor de afronding van de Praktijkopleiding gelden. Je mag je doelstellingen ook ruimer formuleren dan deze eisen. Je doelstellingen moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit houdt in dat je je doelstellingen concreet formuleert (specifiek), aangeeft wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen (meetbaar en acceptabel). Hoe past dit in het ontwikkelingsmodel van het kantoor waar je je Praktijkopleiding volgt (realistisch)? Geef ook een tijdsplanning aan (tijdgebonden). Denk bij het formuleren van doelstellingen aan: een opbouw in klantgrootte en sectoren; een opbouw in verantwoordelijkheidsniveau; het vergroten van kennis en vaardigheden door uitbreiding van type klanten. Op niveau? Je moet aantonen dat je aan het einde van de Praktijkopleiding de competenties hebt verworven voor: 1. minimaal drie kritische beroepssituaties (brede MKB-variant); 2. de kritische beroepssituatie Situaties van Assuranceopdrachten (MKB-Controlevariant). Ad.1 De brede MKB-variant Bij deze variant moeten in ieder geval de competenties die behoren bij de situaties van assuranceopdrachten en de situaties van aan assurance verwante opdrachten worden behaald. Daarnaast moet een derde tussentijdse beroepssituatie worden gekozen. In het actieplan maak je aannemelijk dat je per jaar minimaal 1000 uur aan je Praktijkopleiding gaat besteden. Ook maak je aannemelijk dat je gedurende jouw gehele Praktijkopleiding minimaal 1000 uur aan samenstel- en controlewerkzaamheden gezamenlijk (bijv. 600 uur aan samenstelwerkzaamheden en 400 uur aan controlewerkzaamheden) kunt invullen. Ad. 2 MKB-Controlevariant In deze variant moet je minimaal de competenties voor de situaties van assuranceopdrachten behalen. Je moet aannemelijk maken dat je tijdens de gehele Praktijkopleiding minimaal 1000 uur aan controlewerkzaamheden besteedt. Per jaar moet je minimaal 1000 uur aan je Praktijkopleiding besteden. Ook dit maak je in jouw POP aannemelijk. Mocht je naast controlewerkzaamheden overige werkzaamheden verrichten in het kader van je Praktijkopleiding, dan verantwoord je deze werkzaamheden aan de hand van de competenties voor de overige kritische beroepssituaties. Je geeft dit in jouw POP al aan. Het draait in de Praktijkopleiding om het verwerven van competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Je vindt de situaties en bijbehorende competenties in het praktijkopleidingsplan. 7

8 Neem in je persoonlijk actieplan alle kritische beroepssituaties op en benader ze SMART. Geef per kritische beroepssituatie aan waar je nu staat en hoe je kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houding gaat ontwikkelen. Maak dit concreet aan de hand van werkzaamheden, cursussen, opleidingen en klanten en verbindt ze met elkaar. De ontwikkeling van kennis en vaardigheden loopt parallel met de ontwikkeling in werkzaamheden. Anders gezegd: een cursus kan bijdragen aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Maar deze vaardigheden moeten in de beroepspraktijk geoefend worden en op die manier ontwikkeld worden. Kennisontwikkeling ontstaat door herhaling van werkzaamheden en door studie. Uit de competentietabellen in het praktijkopleidingsplan blijkt, dat van jou verwacht wordt dat je bepaalde werkzaamheden uiteindelijk in ieder geval vanuit een bepaald theoretisch kader moet kunnen uitvoeren. Met andere woorden: zonder de kernvakken behaald te hebben, kun je geen controlewerkzaamheden uitvoeren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Noem in je POP geen klantnamen. Geef in een jaarplanning aan hoe je de competentie-ontwikkeling wilt realiseren. Komt een kritische beroepssituatie niet of deels terug in de Praktijkopleiding, geef dit dan aan in je actieplan. Competenties Competenties kun je definiëren als een cluster van verwante kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houdingen. Het opleidingstraject gaat niet alleen uit van de vraag wat iemand moet weten, maar ook van de vraag wat iemand moet kunnen en hoe hij het moet doen. Een competentie omvat vijf aspecten: kennis, vaardigheden, ethiek en de beroepshouding om in concrete taaksituaties (kritische beroepssituatie) doelen te bereiken. In het persoonlijk actieplan werk je deze aspecten in relatie tot elkaar verder uit. 4.1 Kennisontwikkeling Kennis bestaat uit twee elementen: theoretische kennis en eerder opgedane ervaringen. Theoretische kennis Je kennis kun je op twee manieren vergroten. Zo kun je theoretische kennis opdoen door het volgen van cursussen, een theoretische opleiding en vaktechnische bijeenkomsten. Daarnaast kun je kennis vergaren door het lezen van vakbladen. De gelezen vakliteratuur en de gevolgde cursussen en bijeenkomsten vermeld je in je persoonlijk actieplan. Van jou wordt verwacht dat je werkzaamheden in de beroepspraktijk verricht vanuit een bepaald theoretisch kader. In het competentieprofiel zoals is opgenomen in het praktijkopleidingsplan, wordt deze relatie dan ook nadrukkelijk gelegd. Ervaring Kennisontwikkeling heeft ook te maken met ervaring. Als je een opdracht voor de tweede of derde keer doet, neem je de ervaringen van de eerste of tweede keer mee. Deze vorm van kennisontwikkeling heeft dus te maken met het aantal keer dat je binnen een kritische beroepssituatie een bepaald type opdracht verricht. Door te werken aan beroepsproducten, werk je aan je eigen ontwikkeling. Ook de complexiteit van de opdracht speelt hierin mee. Kun je je Praktijkopleiding zo plannen dat de complexiteit van je werkzaamheden toeneemt? Stel jezelf de vraag hoe je jezelf daarin ontwikkelt. De complexiteit kan op verschillende wijzen toenemen. De opdrachten van hetzelfde type klant worden bijvoorbeeld steeds ingewikkelder. Het kan ook zijn dat de complexiteit toeneemt doordat je steeds grotere klanten gaat behandelen. In je persoonlijke actieplan besteed je aandacht aan dit soort zaken. De complexiteit van de opdrachten wordt weerspiegeld in de complexiteit van de processen waarin de beroepsproducten tot stand zijn gekomen 8

9 Expertiseontwikkeling Schenk apart aandacht aan je expertiseontwikkeling. Expetise-ontwikkeling draagt bij aan jouw persoonlijke profiel. Waar wil je je in onderscheiden ten opzichte van anderen? Wil je specialist worden in één of meerdere sectoren (bijvoorbeeld de detailhandel of de transportsector)? Wil je je vaktechnisch specialiseren in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld verslaglegging of controleopdrachten)? Of wil je jezelf ontwikkelen als leidinggevende? Geef in je actieplan aan hoe jij je expertise wilt ontwikkelen. 4.2 Ontwikkeling van je beroepshouding Je beroepshouding omvat de wijze waarop je omgaat met de gedrags- en beroepsregels. Je past de regels correct toe wanneer je het instrumentarium van de AA- Accountant aantoonbaar op de juiste wijze kan hanteren (zie praktijkopleidingsplan). Natuurlijke antenne Als je net begint te werken op een kantoor pas je waarschijnlijk de gedrags- en beroepsregels toe door je te houden aan de regels en gebruiken van het kantoor. Je houdt bijvoorbeeld in de gaten dat je bij de uitvoering van de opdracht onpartijdig en onafhankelijk bent. Aan het einde van de Praktijkopleiding wordt van je verwacht dat je de gedragsregels continu toepast en dat je hiervoor als het ware een antenne hebt ontwikkeld. Ethiek Hoe ontwikkel je die antenne? Welk type opdrachten ga jij verrichten om vertrouwd te raken met de gedrags- en beroepsregels? Bedenk overigens dat je beroepshouding niet alleen is gebaseerd op regels, maar dat je ook te maken hebt met een algemeen ethisch normbesef. 4.3 Ontwikkeling van vaardigheden Bij vaardigheden moet je denken aan communicatieve vaardigheden en aan algemene beroepsvaardigheden. Communicatieve vaardigheden In de communicatieve vaardigheden onderscheiden we drie onderdelen: persoonlijke effectiviteit, professioneel adviseren en schriftelijke communicatie. Tijdens de Praktijkopleiding besteed je 20 uur aan cursussen communicatieve beroepsvaardigheden. Je ontwikkelt deze vaardigheden verder door er bewust mee bezig te zijn en in de praktijk te oefenen. Deze vaardigheden komen goed van pas bij contacten met collega s en klanten. Denk hierbij onder meer aan onderhandelen en omgaan met kritiek. In het POP geef je aan hoe je deze vaardigheden in jouw beroepspraktijk denkt te ontwikkelen en hoe je daar ook steeds meer complexiteit in weet aan te brengen. Bij welke klanten / type opdrachten ga je welke vaardigheden oefenen?. Overige beroepsvaardigheden De beroepsvaardigheden (zoals helikopterview en signaalfunctie) zeggen veel over het niveau waarop jij functioneert. Je beschikt over een helikopterview wanneer je de problematiek in al zijn facetten goed kunt overzien en hoofd- en bijzaken goed van elkaar weet te onderscheiden. De ontwikkeling van deze beroepsvaardigheden hangt samen met: wat je binnen het kantoor mag (je bevoegdheden, gerelateerd aan je functie); het type opdrachten dat je behandelt. De kwaliteit van je begeleiding is van belang voor de wijze waarop je de beroepsvaardigheden ontwikkelt. Als iemand je wijst op wat beter kan, stimuleert dat je om jezelf te verbeteren. In het persoonlijke actieplan geef je aan hoe je praktijkopleider jou gaat coachen bij het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden. 4.4 Het bijhouden van je ontwikkeling Hoe beschrijf je je geplande ontwikkeling voor de Praktijkopleiding? Carrièrepad Je koppelt je ontwikkeling van competenties aan de door jou geplande carrièreontwikkeling. Welke functie heb je nu en welke functie wil je bereiken aan het einde van de 9

10 Praktijkopleiding (bijvoorbeeld van assistent accountant naar relatiebeheerder)? Hoe ziet het tijdpad eruit? Welke bevoegdheden (gekoppeld aan je functie en/of ervaring) heb je nu en welke bevoegdheden bezit je straks? Zijn daar afspraken over gemaakt of is dat binnen je kantoor vanzelfsprekend? Type opdracht Verder koppel je je ontwikkeling van competenties aan het type opdrachten dat je gaat behandelen. Welke kritische beroepssituaties wil jij aan het einde van je Praktijkopleiding zelfstandig uitvoeren? Welke afspraken zijn er gemaakt over de uitvoering van controleopdrachten? Zorg je voor een opbouw van relatief simpele opdrachten naar relatief complexe opdrachten? En hoe? Zorg je voor een opbouw van kleine klanten naar middelgrote of grote klanten? Hoe plaats je dat in de tijd? Bouw je in een bepaalde branche expertise op? Om welke branche gaat het dan? Of bouw je expertise op in een bepaald vakgebied? Welk vakgebied? Wat ga je daar voor doen? 10

11 5. Beoordeling van je POP Je persoonlijke ontwikkelingsplan wordt beoordeeld door je praktijkopleider en daarna door een externe beoordelaar. Beoordeling POP Heeft je praktijkopleider het POP goedgekeurd, dan geeft hij dit aan in je portfolio. Vervolgens buigt de externe beoordelaar zich over het POP. Als eerste checkt hij of het POP goedgekeurd is door de praktijkopleider. Verder let hij erop of in het POP: een puntsgewijze opsomming van de vooropleiding en de relevante werkervaring staat, en of daaruit een goed beeld gevormd kan worden van het niveau waarop je bij aanvang van de Praktijkopleiding functioneert; de verwachting ten aanzien van je persoonlijke groei aansluit bij het instroomniveau en bij een normale ontwikkeling in de praktijk; de genoemde competenties voldoen aan de gestelde minimumeisen qua werkgebieden, kwantitatieve eisen en verantwoordelijkheidsniveaus. De externe beoordelaar kan bepaalde onderdelen of aspecten van het POP als onvoldoende aanmerken. Hij geeft deze verbeterpunten aan op het beoordelingsformulier. Op het moment dat de externe beoordelaar je POP heeft goedgekeurd mag je starten met de Praktijkopleiding. Daarna bekijkt de externe beoordelaar jaarlijks in hoeverre je nog voldoet aan hetgeen in het POP is beschreven. Je beschrijft dit in je essay (zie de essaywijzer). Procesbewaker In beginsel krijg je een externe beoordelaar toegewezen voor de volledige duur van de opleiding. Hij beoordeelt je ontwikkeling aan de hand van het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Daarmee fungeert hij als procesbewaker. Hij bewaakt samen met je praktijkopleider je ontwikkeling. En hij houdt in de gaten of je het vereiste niveau bereikt en of je ontwikkeling volgens plan verloopt. Zodat je uiteindelijk de Praktijkopleiding succesvol kunt afsluiten. 11

12 Bijlage: Format POP Curriculum vitae een opsomming van gevolgde opleidingen en cursussen. voor opleidingen en cursussen die niet eenduidig zijn, aangeven wat de opleidingen en cursussen inhouden. Begrippen als bacheloropleiding, postbacheloropleiding, OAT en mastercass (HMV) zijn niet bij alle externe beoordelaars bekend. Uit de CV moet blijken waar je in het theoretische opleidingstraject staat; opsomming van eerder opgedane werkervaring. Geef per werkgever aan wat je functie was/is, welke rol je vervulde (taken en bevoegdheden) en wat je plek binnen de organisatie was/is. Opleidingsgegevens Hierin plaats je de door jou gescande cijferlijsten, diploma s (voor- en achterkant), getuigschriften en bewijzen van deelname. Beschrijving kantoor Hierin plaats je: 1. een organogram, jouw plaats in het organogram, het aantal medewerkers, je taken en bevoegdheden binnen de organisatie; 2. het type klanten: benoem de sectoren en het marktsegment waarin de klanten zich bevinden (klein-, midden- of grootbedrijf). In verband met de anonimiteit noem je geen klantnamen; 3. welk soort opdrachten er worden verricht bij de verschillende typen klanten (bijvoorbeeld fiscale opdrachten of controleopdrachten); 4. of het kantoor een AFM-vergunning heeft; 5. een korte beschrijving van je praktijkopleider. Omschrijf wie hij is, welke positie hij in de organisatie inneemt en hoeveel jaar ervaring hij heeft. Persoonlijk actieplan In het PAP beschrijf je: 1. waar je op dit moment staat in je carrière; 2. wat je wilt bereiken; 3. hoe je dat gaat realiseren. Bovenstaande drie punten werk je op de volgende manier uit. Geef aan welke competenties je eventueel al hebt verworven voordat je aan de Praktijkopleiding begon. Geef ook aan hoe. Beschrijf dit aan de hand van reeds verrichte werkzaamheden. Welke taken en bevoegdheden had je op dat moment? Ga in deze beschrijving in op kennis, vaardigheden, waarden ethiek en houding. Geef aan welke persoonlijke ambities je hebt en hoe je die denkt te realiseren. Ga daarbij in op de ontwikkeling in functieniveau. Geef aan welke kritische beroepssituatie(s) je tijdens de Praktijkopleiding gaat afronden. Geef aan de hand van concrete typen klanten (*) aan hoe je dat gaat doen. Laat daarin een opbouw zien (van klein naar groot, van niveau 2 (niveau lager dan dat van een beginnend beroepsbeoefenaar) naar niveau 1 (niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar), van smal naar breed (uitbreiding van het aantal klanten), van functieniveau X naar functieniveau Y). Besteed aandacht aan de complexiteit van de opdrachten. Maar let op: noem geen klantnamen. Maak per kritische beroepssituatie onderscheid naar kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houding. Maak dit concreet aan de hand van cursussen, opleidingen en vaktechnische bijeenkomsten enerzijds. En aan de hand van klanten anderzijds. Noem geen namen van klanten. Leg een verbinding tussen het vergroten van kennis, de oefening van vaardigheden en de groei in verantwoordelijkheidsniveau. Geef per kritische beroepssituatie een planning in relatie tot de groei die je wilt realiseren. De planning wordt gegeven op jaarbasis. Beoordeling POP In het sjabloon tref je de beoordeling van je externe beoordelaar aan. (*)wel geanonimiseerd 12

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2

Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2 andleiding stage mbo niveau 4, SR2 nr: M.S.STS.1.0 2009 hogeschool hospitality en toerisme. andleiding stage mbo niveau 4, SR2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011 Betreft : Eindtermen praktijkopleiding accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : februari 2014 Versie : 2011,

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Je gesprekken in goede banen leiden

Je gesprekken in goede banen leiden Evaluatiecycli Je gesprekken in goede banen leiden Leidraad medewerkers Inhoudstafel Inleiding... 3 Functiegesprek... 7 Planningsgesprek... 9 Functioneringsgesprek... 14 Evaluatiegesprek... 16 Deze brochure

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie