POP-wijzer Praktijkopleiding AA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POP-wijzer Praktijkopleiding AA"

Transcriptie

1 POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk actieplan Kennisontwikkeling Ontwikkeling van je beroepshouding Ontwikkeling van vaardigheden Je ontwikkeling bijhouden 9 5: Beoordeling van je POP 10 Bijlage: Format POP NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inleiding Het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) geeft je de gelegenheid in je eigen woorden te vertellen en vast te leggen hoe je vorm wilt geven aan je professionele ontwikkeling tijdens de Praktijkopleiding. Het plan vormt de routekaart voor je opleiding. Vijf onderdelen Het POP bestaat uit vijf onderdelen, die we in dit handboekje verder toelichten: 1. Het curriculum vitae 2. De opleidingsgegevens 3. De beschrijving van het kantoor 4. Het persoonlijke actieplan 5. Beoordeling Stappenplan Het opstellen van een POP verloopt volgens een stappenplan, waarbij jij zelf, de praktijkopleider en de externe beoordelaar betrokken zijn. Dit stappenplan ziet er als volgt uit: 1. Eerst inventariseer je zelf wat je wilt bereiken. Voor welke kritische beroepssituaties ga je de benodigde competenties verwerven en hoe denk je dat te gaan doen? Met andere woorden: je denkt na over de invulling van je persoonlijke actieplan. Ook denk je na over de ontwikkeling van jouw eigen profiel. 2. Je bespreekt je ideeën met de praktijkopleider. Is datgene wat je wilt bereiken ook haalbaar? Je oriënteert je op jouw mogelijkheden binnen de organisatie door gesprekken te voeren met anderen binnen jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met de compliance officer om na te gaan welke controleopdrachten je zou kunnen uitvoeren. Steunt je praktijkopleider deze ambities? De praktijkopleider schat in of jij, met jouw capaciteiten, in staat bent de door jou aangegeven ontwikkeling door te maken. Ook schat hij in of de (toekomstige) klanten binnen het kantoor zich lenen voor deze ontwikkeling. 3. Je schrijft je persoonlijke actieplan. Je plaatst het plan, samen met de andere documenten (een kort cv, opleidingsgegevens, een beschrijving van het kantoor) in het daarvoor bestemde sjabloon van het POP in de elektronische leeromgeving (ELO). Je praktijkopleider kijkt hiernaar en voorziet de documenten van commentaar. Als de praktijkopleider met alle documenten akkoord is, zend je je POP naar de externe beoordelaar. 4. De externe beoordelaar beoordeelt de documenten en vult het beoordelingsformulier in. Op het moment dat hij akkoord is met je POP, kun je starten met de Praktijkopleiding. Als hij niet akkoord gaat, zul je je POP, conform de door de externe beoordelaar gemaakte opmerkingen, moeten bijstellen. Je biedt daarna het POP opnieuw ter beoordeling aan. Wijzigingen via de nieuwsbrief Hoewel we met alle aandacht hebben geprobeerd een compleet overzicht te bieden, blijft deze handleiding toch een momentopname. Eventuele aanvullingen of nieuwe inzichten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Praktijkopleiding. De nieuwsbrieven tref je aan in de elektronische leeromgeving (ELO). Deze ELO is toegankelijk via 3

4 1. Het curriculum vitae Het eerste onderdeel van het POP is het curriculum vitae (cv). Je opleiding en werkervaring geven aan wat je als bagage meeneemt in de Praktijkopleiding. Dit vormt dan ook het vertrekpunt voor je persoonlijke actieplan. Verkort cv Er wordt niet van je verwacht dat je een cv opneemt waarmee je kunt solliciteren. Wel dat je een overzicht geeft van de werkzaamheden die je tot de aanvang van de Praktijkopleiding hebt verricht. Geef een opsomming van eerder opgedane werkervaring per werkgever. Wat was je functie? Welke taken en bevoegdheden behoorden jou toe? Wat was jouw plek binnen de organisatie? Geef in dit overzicht ook het aantal maanden of jaren werkervaring per werkgever aan. Neem ook een gedetailleerde beschrijving op van de opleidingen, cursussen en trainingen die je voor aanvang van de Praktijkopleiding hebt gevolgd. Geef aan wat de opleidingen inhouden en wat je daar hebt geleerd. Maak duidelijk of en wanneer je de opleidingen succesvol hebt afgerond. 4

5 2. De opleidingsgegevens In de Praktijkopleiding werk je aan beroepsproducten. Door te werken aan beroepsproducten, verwerf je competenties. Een onderdeel van de competentieverwerving is het ontwikkelen van kennis. Dit doe je voor een belangrijk deel door het volgen van theoretisch onderwijs en cursussen. Met het opnemen van je opleidingsgegevens in het POP toon je aan welke theoretische kennis je ontwikkeld hebt. Je neemt je opleidingsgegevens als pdf-bestanden op. Je praktijkopleider kan de kopieën waarmerken. Hij verklaart dan dat de kopie overeenkomt met het origineel. Dit doet hij door op de kopie de aantekening gewaarmerkt d.d. te maken en te ondertekenen met zijn naam en handtekening. Met succes In het tweede onderdeel van het POP neem je je opleidingsgegevens op. Aan het einde van de Praktijkopleiding moet je aantonen dat je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond. Ook moet je laten zien dat je de voorgeschreven cursussen hebt gevolgd. Gescande diploma s en certificaten Wat neem je nu precies op? Als je start met de Praktijkopleiding moet je minimaal een bacheloropleiding in een economische richting op hbo- of universitair niveau hebben afgerond. Om te kunnen deelnemen aan de Praktijkopleiding moet je vooropleiding voldoen aan artikel 14 van de Verordening op de Praktijkstage (zie Voor je inschrijving in de Praktijkopleiding heb je samen met het inschrijfformulier alle opleidingsgegevens (gewaarmerkte kopieën van diploma s, cijferlijsten en certificaten) naar het secretariaat Praktijkopleiding gestuurd. Deze gewaarmerkte kopieën neem je ook op in het tweede onderdeel van je POP. Tijdens de opleiding vul je deze gegevens verder aan met bewijzen van deelname, getuigschriften en deelcertificaten. Op het moment dat je de Praktijkopleiding wilt afronden, wordt vanuit het secretariaat Praktijkopleiding gekeken of je aan alle theoretische eisen hebt voldaan. Trainees die vanaf 1 september 2011 met hun Praktijkopleiding zijn gestart maken hiervoor gebruik van de activiteit Aanmeldingsen opleidingsgegevens. 5

6 3. Beschrijving van het kantoor Het verwerven van competenties doe je binnen een bepaalde context. De aard en omvang van je kantoor en de samenstelling van je klantenpakket bepalen voor een belangrijk deel wat er voor jou wel en niet mogelijk is. De beschrijving Neem in het derde onderdeel van je POP een uitgebreide beschrijving van het kantoor op waar jij de Praktijkopleiding volgt. In de beschrijving komen de volgende zaken aan bod: 1. een organogram, jouw plaats in het organogram, het aantal medewerkers, je taken en bevoegdheden binnen de organisatie; 2. het type klanten: benoem de sectoren en de marktsegmenten waarin de klanten zich bevinden (klein-, midden- of grootbedrijf). In verband met de anonimiteit noem je geen klantnamen; 3. welk soort opdrachten er worden verricht bij de verschillende typen klanten (bijvoorbeeld fiscale opdrachten, controleopdrachten); 4. of het kantoor een AFM-vergunning heeft; 5. korte beschrijving van je praktijkopleider. Omschrijf kort wie hij is, welke positie hij in de organisatie inneemt en hoeveel jaar ervaring hij heeft. Doel van de beschrijving Waarom moet je deze gegevens opnemen in je POP? De externe beoordelaar moet bekijken of je je persoonlijke actieplan kunt realiseren op de wijze zoals door jou is aangegeven. Bovendien kunnen de externe beoordelaars gedurende de Praktijkopleiding met hun aanwijzingen rekening houden met de context waarbinnen je de Praktijkopleiding volgt. 6

7 4. Het persoonlijke actieplan In het vierde onderdeel van je POP plaats je je persoonlijke actieplan (PAP). In dit plan geef je in eigen woorden aan waar je nu staat en waar je aan het einde van de Praktijkopleiding wilt staan. Om je eigen rol aan te geven, schrijf je zo veel mogelijk in de ik-vorm. Startpunt In het actieplan geef je aan waar je staat bij het begin van de opleiding. Op welk niveau verricht je op dit moment de werkzaamheden van de verschillende kritische beroepssituaties. Geef voorbeelden waaruit je niveau blijkt, bijvoorbeeld type klanten, werkzaamheden en verantwoordelijkheidsniveau. Vrijstelling Als je al relevante werkervaring hebt opgedaan met betrekking tot kritische beroepssituaties kun je een vrijstelling aanvragen. Je moet dan wel aantonen dat je de competenties hebt verworven die horen bij de kritische beroepssituaties waarvoor je vrijstelling vraagt. Dat doe je door voor iedere kritische beroepssituatie de beroepsproducten die behoren bij de competenties op niveau 1 als bijlage aan je actieplan toe te voegen. Eindbestemming Je beschrijft in het actieplan hoe je je doelstellingen, oftewel je Soll-positie wilt bereiken. Deze doelstellingen baseer je op de minimumeisen die voor de afronding van de Praktijkopleiding gelden. Je mag je doelstellingen ook ruimer formuleren dan deze eisen. Je doelstellingen moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit houdt in dat je je doelstellingen concreet formuleert (specifiek), aangeeft wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen (meetbaar en acceptabel). Hoe past dit in het ontwikkelingsmodel van het kantoor waar je je Praktijkopleiding volgt (realistisch)? Geef ook een tijdsplanning aan (tijdgebonden). Denk bij het formuleren van doelstellingen aan: een opbouw in klantgrootte en sectoren; een opbouw in verantwoordelijkheidsniveau; het vergroten van kennis en vaardigheden door uitbreiding van type klanten. Op niveau? Je moet aantonen dat je aan het einde van de Praktijkopleiding de competenties hebt verworven voor: 1. minimaal drie kritische beroepssituaties (brede MKB-variant); 2. de kritische beroepssituatie Situaties van Assuranceopdrachten (MKB-Controlevariant). Ad.1 De brede MKB-variant Bij deze variant moeten in ieder geval de competenties die behoren bij de situaties van assuranceopdrachten en de situaties van aan assurance verwante opdrachten worden behaald. Daarnaast moet een derde tussentijdse beroepssituatie worden gekozen. In het actieplan maak je aannemelijk dat je per jaar minimaal 1000 uur aan je Praktijkopleiding gaat besteden. Ook maak je aannemelijk dat je gedurende jouw gehele Praktijkopleiding minimaal 1000 uur aan samenstel- en controlewerkzaamheden gezamenlijk (bijv. 600 uur aan samenstelwerkzaamheden en 400 uur aan controlewerkzaamheden) kunt invullen. Ad. 2 MKB-Controlevariant In deze variant moet je minimaal de competenties voor de situaties van assuranceopdrachten behalen. Je moet aannemelijk maken dat je tijdens de gehele Praktijkopleiding minimaal 1000 uur aan controlewerkzaamheden besteedt. Per jaar moet je minimaal 1000 uur aan je Praktijkopleiding besteden. Ook dit maak je in jouw POP aannemelijk. Mocht je naast controlewerkzaamheden overige werkzaamheden verrichten in het kader van je Praktijkopleiding, dan verantwoord je deze werkzaamheden aan de hand van de competenties voor de overige kritische beroepssituaties. Je geeft dit in jouw POP al aan. Het draait in de Praktijkopleiding om het verwerven van competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Je vindt de situaties en bijbehorende competenties in het praktijkopleidingsplan. 7

8 Neem in je persoonlijk actieplan alle kritische beroepssituaties op en benader ze SMART. Geef per kritische beroepssituatie aan waar je nu staat en hoe je kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houding gaat ontwikkelen. Maak dit concreet aan de hand van werkzaamheden, cursussen, opleidingen en klanten en verbindt ze met elkaar. De ontwikkeling van kennis en vaardigheden loopt parallel met de ontwikkeling in werkzaamheden. Anders gezegd: een cursus kan bijdragen aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Maar deze vaardigheden moeten in de beroepspraktijk geoefend worden en op die manier ontwikkeld worden. Kennisontwikkeling ontstaat door herhaling van werkzaamheden en door studie. Uit de competentietabellen in het praktijkopleidingsplan blijkt, dat van jou verwacht wordt dat je bepaalde werkzaamheden uiteindelijk in ieder geval vanuit een bepaald theoretisch kader moet kunnen uitvoeren. Met andere woorden: zonder de kernvakken behaald te hebben, kun je geen controlewerkzaamheden uitvoeren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Noem in je POP geen klantnamen. Geef in een jaarplanning aan hoe je de competentie-ontwikkeling wilt realiseren. Komt een kritische beroepssituatie niet of deels terug in de Praktijkopleiding, geef dit dan aan in je actieplan. Competenties Competenties kun je definiëren als een cluster van verwante kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houdingen. Het opleidingstraject gaat niet alleen uit van de vraag wat iemand moet weten, maar ook van de vraag wat iemand moet kunnen en hoe hij het moet doen. Een competentie omvat vijf aspecten: kennis, vaardigheden, ethiek en de beroepshouding om in concrete taaksituaties (kritische beroepssituatie) doelen te bereiken. In het persoonlijk actieplan werk je deze aspecten in relatie tot elkaar verder uit. 4.1 Kennisontwikkeling Kennis bestaat uit twee elementen: theoretische kennis en eerder opgedane ervaringen. Theoretische kennis Je kennis kun je op twee manieren vergroten. Zo kun je theoretische kennis opdoen door het volgen van cursussen, een theoretische opleiding en vaktechnische bijeenkomsten. Daarnaast kun je kennis vergaren door het lezen van vakbladen. De gelezen vakliteratuur en de gevolgde cursussen en bijeenkomsten vermeld je in je persoonlijk actieplan. Van jou wordt verwacht dat je werkzaamheden in de beroepspraktijk verricht vanuit een bepaald theoretisch kader. In het competentieprofiel zoals is opgenomen in het praktijkopleidingsplan, wordt deze relatie dan ook nadrukkelijk gelegd. Ervaring Kennisontwikkeling heeft ook te maken met ervaring. Als je een opdracht voor de tweede of derde keer doet, neem je de ervaringen van de eerste of tweede keer mee. Deze vorm van kennisontwikkeling heeft dus te maken met het aantal keer dat je binnen een kritische beroepssituatie een bepaald type opdracht verricht. Door te werken aan beroepsproducten, werk je aan je eigen ontwikkeling. Ook de complexiteit van de opdracht speelt hierin mee. Kun je je Praktijkopleiding zo plannen dat de complexiteit van je werkzaamheden toeneemt? Stel jezelf de vraag hoe je jezelf daarin ontwikkelt. De complexiteit kan op verschillende wijzen toenemen. De opdrachten van hetzelfde type klant worden bijvoorbeeld steeds ingewikkelder. Het kan ook zijn dat de complexiteit toeneemt doordat je steeds grotere klanten gaat behandelen. In je persoonlijke actieplan besteed je aandacht aan dit soort zaken. De complexiteit van de opdrachten wordt weerspiegeld in de complexiteit van de processen waarin de beroepsproducten tot stand zijn gekomen 8

9 Expertiseontwikkeling Schenk apart aandacht aan je expertiseontwikkeling. Expetise-ontwikkeling draagt bij aan jouw persoonlijke profiel. Waar wil je je in onderscheiden ten opzichte van anderen? Wil je specialist worden in één of meerdere sectoren (bijvoorbeeld de detailhandel of de transportsector)? Wil je je vaktechnisch specialiseren in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld verslaglegging of controleopdrachten)? Of wil je jezelf ontwikkelen als leidinggevende? Geef in je actieplan aan hoe jij je expertise wilt ontwikkelen. 4.2 Ontwikkeling van je beroepshouding Je beroepshouding omvat de wijze waarop je omgaat met de gedrags- en beroepsregels. Je past de regels correct toe wanneer je het instrumentarium van de AA- Accountant aantoonbaar op de juiste wijze kan hanteren (zie praktijkopleidingsplan). Natuurlijke antenne Als je net begint te werken op een kantoor pas je waarschijnlijk de gedrags- en beroepsregels toe door je te houden aan de regels en gebruiken van het kantoor. Je houdt bijvoorbeeld in de gaten dat je bij de uitvoering van de opdracht onpartijdig en onafhankelijk bent. Aan het einde van de Praktijkopleiding wordt van je verwacht dat je de gedragsregels continu toepast en dat je hiervoor als het ware een antenne hebt ontwikkeld. Ethiek Hoe ontwikkel je die antenne? Welk type opdrachten ga jij verrichten om vertrouwd te raken met de gedrags- en beroepsregels? Bedenk overigens dat je beroepshouding niet alleen is gebaseerd op regels, maar dat je ook te maken hebt met een algemeen ethisch normbesef. 4.3 Ontwikkeling van vaardigheden Bij vaardigheden moet je denken aan communicatieve vaardigheden en aan algemene beroepsvaardigheden. Communicatieve vaardigheden In de communicatieve vaardigheden onderscheiden we drie onderdelen: persoonlijke effectiviteit, professioneel adviseren en schriftelijke communicatie. Tijdens de Praktijkopleiding besteed je 20 uur aan cursussen communicatieve beroepsvaardigheden. Je ontwikkelt deze vaardigheden verder door er bewust mee bezig te zijn en in de praktijk te oefenen. Deze vaardigheden komen goed van pas bij contacten met collega s en klanten. Denk hierbij onder meer aan onderhandelen en omgaan met kritiek. In het POP geef je aan hoe je deze vaardigheden in jouw beroepspraktijk denkt te ontwikkelen en hoe je daar ook steeds meer complexiteit in weet aan te brengen. Bij welke klanten / type opdrachten ga je welke vaardigheden oefenen?. Overige beroepsvaardigheden De beroepsvaardigheden (zoals helikopterview en signaalfunctie) zeggen veel over het niveau waarop jij functioneert. Je beschikt over een helikopterview wanneer je de problematiek in al zijn facetten goed kunt overzien en hoofd- en bijzaken goed van elkaar weet te onderscheiden. De ontwikkeling van deze beroepsvaardigheden hangt samen met: wat je binnen het kantoor mag (je bevoegdheden, gerelateerd aan je functie); het type opdrachten dat je behandelt. De kwaliteit van je begeleiding is van belang voor de wijze waarop je de beroepsvaardigheden ontwikkelt. Als iemand je wijst op wat beter kan, stimuleert dat je om jezelf te verbeteren. In het persoonlijke actieplan geef je aan hoe je praktijkopleider jou gaat coachen bij het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden. 4.4 Het bijhouden van je ontwikkeling Hoe beschrijf je je geplande ontwikkeling voor de Praktijkopleiding? Carrièrepad Je koppelt je ontwikkeling van competenties aan de door jou geplande carrièreontwikkeling. Welke functie heb je nu en welke functie wil je bereiken aan het einde van de 9

10 Praktijkopleiding (bijvoorbeeld van assistent accountant naar relatiebeheerder)? Hoe ziet het tijdpad eruit? Welke bevoegdheden (gekoppeld aan je functie en/of ervaring) heb je nu en welke bevoegdheden bezit je straks? Zijn daar afspraken over gemaakt of is dat binnen je kantoor vanzelfsprekend? Type opdracht Verder koppel je je ontwikkeling van competenties aan het type opdrachten dat je gaat behandelen. Welke kritische beroepssituaties wil jij aan het einde van je Praktijkopleiding zelfstandig uitvoeren? Welke afspraken zijn er gemaakt over de uitvoering van controleopdrachten? Zorg je voor een opbouw van relatief simpele opdrachten naar relatief complexe opdrachten? En hoe? Zorg je voor een opbouw van kleine klanten naar middelgrote of grote klanten? Hoe plaats je dat in de tijd? Bouw je in een bepaalde branche expertise op? Om welke branche gaat het dan? Of bouw je expertise op in een bepaald vakgebied? Welk vakgebied? Wat ga je daar voor doen? 10

11 5. Beoordeling van je POP Je persoonlijke ontwikkelingsplan wordt beoordeeld door je praktijkopleider en daarna door een externe beoordelaar. Beoordeling POP Heeft je praktijkopleider het POP goedgekeurd, dan geeft hij dit aan in je portfolio. Vervolgens buigt de externe beoordelaar zich over het POP. Als eerste checkt hij of het POP goedgekeurd is door de praktijkopleider. Verder let hij erop of in het POP: een puntsgewijze opsomming van de vooropleiding en de relevante werkervaring staat, en of daaruit een goed beeld gevormd kan worden van het niveau waarop je bij aanvang van de Praktijkopleiding functioneert; de verwachting ten aanzien van je persoonlijke groei aansluit bij het instroomniveau en bij een normale ontwikkeling in de praktijk; de genoemde competenties voldoen aan de gestelde minimumeisen qua werkgebieden, kwantitatieve eisen en verantwoordelijkheidsniveaus. De externe beoordelaar kan bepaalde onderdelen of aspecten van het POP als onvoldoende aanmerken. Hij geeft deze verbeterpunten aan op het beoordelingsformulier. Op het moment dat de externe beoordelaar je POP heeft goedgekeurd mag je starten met de Praktijkopleiding. Daarna bekijkt de externe beoordelaar jaarlijks in hoeverre je nog voldoet aan hetgeen in het POP is beschreven. Je beschrijft dit in je essay (zie de essaywijzer). Procesbewaker In beginsel krijg je een externe beoordelaar toegewezen voor de volledige duur van de opleiding. Hij beoordeelt je ontwikkeling aan de hand van het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Daarmee fungeert hij als procesbewaker. Hij bewaakt samen met je praktijkopleider je ontwikkeling. En hij houdt in de gaten of je het vereiste niveau bereikt en of je ontwikkeling volgens plan verloopt. Zodat je uiteindelijk de Praktijkopleiding succesvol kunt afsluiten. 11

12 Bijlage: Format POP Curriculum vitae een opsomming van gevolgde opleidingen en cursussen. voor opleidingen en cursussen die niet eenduidig zijn, aangeven wat de opleidingen en cursussen inhouden. Begrippen als bacheloropleiding, postbacheloropleiding, OAT en mastercass (HMV) zijn niet bij alle externe beoordelaars bekend. Uit de CV moet blijken waar je in het theoretische opleidingstraject staat; opsomming van eerder opgedane werkervaring. Geef per werkgever aan wat je functie was/is, welke rol je vervulde (taken en bevoegdheden) en wat je plek binnen de organisatie was/is. Opleidingsgegevens Hierin plaats je de door jou gescande cijferlijsten, diploma s (voor- en achterkant), getuigschriften en bewijzen van deelname. Beschrijving kantoor Hierin plaats je: 1. een organogram, jouw plaats in het organogram, het aantal medewerkers, je taken en bevoegdheden binnen de organisatie; 2. het type klanten: benoem de sectoren en het marktsegment waarin de klanten zich bevinden (klein-, midden- of grootbedrijf). In verband met de anonimiteit noem je geen klantnamen; 3. welk soort opdrachten er worden verricht bij de verschillende typen klanten (bijvoorbeeld fiscale opdrachten of controleopdrachten); 4. of het kantoor een AFM-vergunning heeft; 5. een korte beschrijving van je praktijkopleider. Omschrijf wie hij is, welke positie hij in de organisatie inneemt en hoeveel jaar ervaring hij heeft. Persoonlijk actieplan In het PAP beschrijf je: 1. waar je op dit moment staat in je carrière; 2. wat je wilt bereiken; 3. hoe je dat gaat realiseren. Bovenstaande drie punten werk je op de volgende manier uit. Geef aan welke competenties je eventueel al hebt verworven voordat je aan de Praktijkopleiding begon. Geef ook aan hoe. Beschrijf dit aan de hand van reeds verrichte werkzaamheden. Welke taken en bevoegdheden had je op dat moment? Ga in deze beschrijving in op kennis, vaardigheden, waarden ethiek en houding. Geef aan welke persoonlijke ambities je hebt en hoe je die denkt te realiseren. Ga daarbij in op de ontwikkeling in functieniveau. Geef aan welke kritische beroepssituatie(s) je tijdens de Praktijkopleiding gaat afronden. Geef aan de hand van concrete typen klanten (*) aan hoe je dat gaat doen. Laat daarin een opbouw zien (van klein naar groot, van niveau 2 (niveau lager dan dat van een beginnend beroepsbeoefenaar) naar niveau 1 (niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar), van smal naar breed (uitbreiding van het aantal klanten), van functieniveau X naar functieniveau Y). Besteed aandacht aan de complexiteit van de opdrachten. Maar let op: noem geen klantnamen. Maak per kritische beroepssituatie onderscheid naar kennis, vaardigheden, waarden, ethiek en houding. Maak dit concreet aan de hand van cursussen, opleidingen en vaktechnische bijeenkomsten enerzijds. En aan de hand van klanten anderzijds. Noem geen namen van klanten. Leg een verbinding tussen het vergroten van kennis, de oefening van vaardigheden en de groei in verantwoordelijkheidsniveau. Geef per kritische beroepssituatie een planning in relatie tot de groei die je wilt realiseren. De planning wordt gegeven op jaarbasis. Beoordeling POP In het sjabloon tref je de beoordeling van je externe beoordelaar aan. (*)wel geanonimiseerd 12

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Voorwoord Beste trainee, Je hebt je aangemeld voor de Praktijkopleiding omdat je AA-Accountant wilt worden. Een begrijpelijke keus, want aan de adviezen van

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

E-learning module 3: Scouting Academy

E-learning module 3: Scouting Academy E-learning module 3: Scouting Academy Waarom een nieuw opleidingssysteem? Het trainen en opleiden van mensen binnen Scouting Nederland (deskundigheidsbevordering) heeft sinds de jaren 70 een vrijwillig

Nadere informatie

Rotaryclub Eindhoven-Welschap. Cursus solliciteren. Jan-Marc Luchies Ton Tangena

Rotaryclub Eindhoven-Welschap. Cursus solliciteren. Jan-Marc Luchies Ton Tangena Rotaryclub Eindhoven-Welschap Cursus solliciteren Jan-Marc Luchies Ton Tangena Introductie Deze cursus is samengesteld om het vrijwilligerspunt Eindhoven te ondersteunen vanuit de Rotary Welschap Enkele

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Quickscan U voert een quickscan uit om vast te stellen of de vrijstellingsprocedure op grond van praktijkervaring

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding 2008

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant Informatiegids Praktijkopleiding AA brede mkb-variant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

De Wet BIO gaat digitaal:

De Wet BIO gaat digitaal: De Wet BIO gaat digitaal: de implementatie Jos Herkelman trainer - consultant Praktisch aan de gang ZORG: certificering voor de Wet BIG: Studieroutes (theorie en leerobjecten) Toetsen MBO: Competentie

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Naam: Datum: 1. Werkervaringsverhaal: Rode draad in opleiding en ervaring (soort curriculum vitae). Welke opleiding heb je genoten en welke werkervaring heb je?

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang TALENTENMAP Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Talentenmap Naam: XY Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Datum opmaak: dd/mm/jjjj Handtekening kandidaat: Dit talentenmapsysteem

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Achtergronden...4 2.2 Inloggen...4 2.3 Wachtwoord wijzigen...4 2.4 Personalia aanpassen...4 2.5 Gasten toevoegen...4 2.6 Berichten verwijderen...5

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Curriculum Vitae van

Curriculum Vitae van <jouw voornaam> VOORBEELD CV S Hier onder vindt je 6 voorbeelden van een CV. Deze zijn ook in MS Word te downloaden vanuit de Motivatie en CV pagina. Ze zitten in een ZIP file verzameld. Zodat je die kunt gebruiken om

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door)

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Pagina 1 van 21 AANVRAAGFORMULIER (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Onderdeel A: Algemene informatie Ondergetekende: Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon/Fax/Mobiel

Nadere informatie

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact.

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact. Deelnemers welkom heten Dag 1: Deelnemers welkom heten Introductie trainers Energizer: De deelnemers lopen kriskras door de ruimte. Zij geven elkaar een krachtige hand en zeggen hoe zij heten in verstaanbaar

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie