Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen"

Transcriptie

1 Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen vrijgesteld kunnen worden op grond van de kennis en ervaring die u hebt opgedaan in de praktijk. Voor drie cursussen heeft de opleiding de volgende beslisregels opgesteld: 1. Vrijstelling voor de cursus C51211 Schrijfpracticum 2 is mogelijk als een student twee of meer artikelen in gereviewde tijdschriften heeft gepubliceerd als eerste of tweede auteur. 2. Vrijstelling voor de cursus N61311 Academische vaardigheden milieuwetenschappen is mogelijk als de student minimaal twee jaar op academisch niveau gefunctioneerd heeft. Om dit aan te tonen dient hij een portfolio samen te stellen. 3. Vrijstelling voor de cursus N99111 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen is mogelijk als een student relevante werkervaring heeft, d.w.z. ervaring heeft met het uitvoeren van laboratoriumexperimenten, verslaglegging, opzetten van een klein experiment, statistische verwerking van de resultaten (ook met Excel), het geven van een presentatie en betrokken wordt bij werkoverleg (aanbevelingsbrief van leidinggevende, inclusief handtekening en telefoonnummer). Quickscan De eerste stap in de procedure is het uitvoeren van een quickscan. Deze quickscan geeft aan of het al dan niet zinvol is om een verzoek in te dienen. U vindt de quickscan op Portfolio samenstellen De competenties die u heeft verworven uit leerervaringen die aansluiten bij de opleiding, moet u aantonen door middel van duidelijke en passende bewijzen in een portfolio. De drie belangrijkste onderdelen van het maken van het portfolio zijn: vaststellen wat u geleerd heeft, bepalen met welke bewijzen u dat kunt aantonen, reflecteren op uw keuze. U neemt uitsluitend de beste bewijzen in op het portfolio: alleen die bewijzen die voldoende zijn om het gewenste resultaat te behalen. Gebruik hiervoor het invul-sjabloon voor het portfolio Natuurwetenschappen op pagina 3 t/m 6. Stappenplan portfolio samenstellen 1. Neem de beschrijving van de cursussen door. 2. Bekijk welke informatie u in het portfolio van uw opleiding moet opnemen. 3. Ga na en schrijf op welke persoonlijke gegevens, werk- en leerervaringen mogelijk relevant kunnen zijn voor de competenties die u wilt aantonen. 4. Expliciteer en noteer wat u precies heeft geleerd van die ervaringen in termen van de competenties. 5. Verzamel bewijzen en stel de relevantie ervan vast. 6. Stel argumenten op voor de selectie van de bewijzen. Doel van een portfolio Aan de hand van het portfolio beoordelen deskundigen (facultaire toetsingscommissie (ftc) of assessoren van de opleiding) uw competenties. In het portfolio geeft u de bewijzen met betrekking tot de competenties waarover u meent te beschikken. 1

2 Criteria voor bewijzen Uit de bewijzen moet blijken dat u competenties hebt die: minimaal op hbo-niveau zijn; zich richten op relevante kennis en vaardigheden zoals die in de eindtermen van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen beschreven worden; transferwaarde hebben als ze in een andere context behaald zijn dan in de context van de opleiding. Bij de criteria voor de bewijzen geldt dat ze: gericht zijn op werkzaamheden die u daadwerkelijk in de praktijk hebt uitgevoerd (authentiek). actueel zijn, dat betekent niet ouder dan vijf jaar. verifieerbaar zijn. Bewijsstukken kunnen zijn: 1. Certificaten of diploma's waarop in eerste instantie door de FTC geen vrijstelling is verleend, kunnen in combinatie met andere bewijsstukken eventueel wél leiden tot vrijstellingen op basis van praktijkervaring. 2. Rapporten van projecten waaruit blijkt dat het project voldoende omvang, diepgang en niveau heeft (er dient zichtbaar te zijn dat u kennis en vaardigheden toepast die minimaal van een hbo-opgeleide worden verwacht) en waaruit blijkt welke competenties voor een vrijstelling in aanmerking zouden kunnen komen. 3. Beoordelingen door de werkgever, waaruit de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en taken blijken. 4. Publicaties in vaktijdschriften en/of wetenschappelijke tijdschriften zijn altijd goede bewijzen om EVC aan te tonen. Ook hier is het niveau van het onderzoek/artikel bepalend. Wanneer is het portfolio goed en maakt u het meeste kans? Het portfolio zal ten eerste op volledigheid gecontroleerd worden. U moet niet meer bewijzen aanleveren dan noodzakelijk zijn. Daarna wordt gekeken of de bewijzen voldoen aan de criteria. Bewijzen die hieraan niet voldoen, worden in het verdere verloop van de procedure niet meer meegenomen. In het portfolio is vooral de argumentatie van essentieel belang. Deze wordt gebruikt om na te gaan of u uw werkzaamheden op minimaal hbo-niveau hebt uitgevoerd, of u over de competenties beschikt en of u zich op minimaal hbo-niveau kunt uitdrukken en een argumentatie kunt neerzetten. Het is raadzaam om uw portfolio voor inzending op bovenstaande punten te controleren. Tip: stel uw portfolio met zorg samen en kijk vooral goed naar de beschreven criteria. Overbodige informatie of bewijs leidt alleen maar tot onduidelijkheid. Een omvangrijk portfolio staat niet garant voor het verkrijgen van vrijstellingen. Als u vragen heeft, kunt u in eerste instantie gebruik maken van Vraag en antwoord op deze website, waarin u op veelgestelde vragen een antwoord kunt vinden. 2

3 Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen OER Bij een vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring dient u het portfolio te versturen naar: Open Universiteit Commissie voor de examens, afdeling IOD Postbus DL Heerlen Nadat uw portfolio is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en zal uw portfolio beoordeeld worden. Uw naam: Studentnummer: Door ondertekening verklaart u het portfolio naar waarheid te hebben ingevuld en alleen bewijzen van eigen werk te hebben toegevoegd. Handtekening: Plaats: Datum: 3

4 Opbouw portfolio Het portfolio bevat de volgende onderdelen: 1) Persoonlijke gegevens en curriculum vitae. In dit onderdeel geeft u basisinformatie over uzelf. U kunt hier de relevante leerervaringen beschrijven, zoals uw werk (betaald of onbetaald), uw thuissituatie en/of uw hobby s. Geef hier ook uw gevolgde (voor)opleidingen weer. 2) Overzicht vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring; In dit onderdeel geeft u een opsomming van de cursussen uit de bacheloropleiding waarvoor u denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling. 3) Zelfbeoordeling en onderbouwing Dit is het belangrijkste gedeelte van het portfolio. Eerst vult u een zelfbeoordeling in op grond van de leerdoelen van de cursussen (zie Studienet en evt. studiemateriaal in het studiecentrum). Vervolgens geeft u per cursus een onderbouwing waarbij u bewijzen aanlevert van uw zelfbeoordeling. 4) Productenarchief (bijlagen) Hier kunt u producten toevoegen, als bewijsmateriaal voor uw verworven kennis, inzicht en/of vaardigheden. Met dit materiaal onderbouwt u uw zelfbeoordeling. Maak een lijst van documenten die u als bewijsmateriaal aanhaalt. De producten moeten aangehaald zijn in uw onderbouwing. U mag er niet vanuit gaan dat de beoordelaars alle producten na gaan lopen of er bewijzen voor de criteria in staan. Als het bewijzen zijn, dan moet u dat hebben aangegeven bij de onderbouwing. Denkt u eraan dat u bedrijfsgevoelige gegevens alleen kunt aanleveren met toestemming van het bedrijf. Onderbouwing via SMARRT Geef een onderbouwing. Geef duidelijk aan voor welk criterium de onderbouwing geldt. U kunt hiervoor concrete situaties en/of specifiek bewijsmateriaal beschrijven volgens de STARRTmethode: 1. Noem een situatie die rijk genoeg is om de onderbouwing voor het bereiken van criteria volledig uit te kunnen werken (Situatie); 2. Geef de taakomschrijving (Taakomschrijving); 3. Omschrijf de activiteiten die u in deze taak, opdracht, functie heeft uitgevoerd. Gebruik hierbij de ik-vorm (Activiteiten); 4. Wat is het resultaat van uw activiteiten (Resultaat)? 5. Geef tenslotte aan wat u voor uzelf leerde in deze taak, opdracht, functie (Reflectie). 6. Hoe kunt u uw ervaringen in de praktijk vertalen naar de opleiding (Transfer). Geef hier een beargumenteerde onderbouwing waarmee u aantoont deze competentie of onderdelen ervan tot een bepaald niveau te bezitten in relatie tot de opleiding. Dit kan per onderdeel verschillen. Haal concreet materiaal aan, verwijs naar relevante situaties, vermeld gebruikte bronnen. U kunt hierbij ook ingaan op uw werkervaringen en andere relevante ervaringen: de complexiteit van uw leerervaringen; het type / de grootte / hiërarchie van de organisatie, de geboden diensten of producten; het soort werk (betaald, onbetaald, stage) dat u hier deed en de taken en verantwoordelijkheden die hierbij hoorden; hoe u werd begeleid en hoe uw functioneren werd beoordeeld; wat de relevantie hiervan is voor de leerdoelen van de betreffende cursus van de bacheloropleiding rechtswetenschappen 4

5 Als bewijzen kunnen onder andere gelden: verslag van evaluatie/ functionerings- of beoordelingsgesprekken 1. met leidinggevende/vorige werkgever of 2. in het kader van een stage of opleiding, 3. feedback van collega s, 4. reacties van opdrachtgevers (referentie gewenst) officiële documenten die aangeven dat u betrokken was bij een -voor de te bewijzen competentie relevant - project en die uw bijdrage aan het project concretiseren, gemaakte producten/werken/presentaties, relevante video-opnamen die uw handelen bewijzen in een (beroeps)situatie en uw competentie bewijzen, zelfontworpen websites, relevante artikelen die u schreef etc.. De ervaringen moeten worden aangetoond door middel van bewijzen, waaruit moet blijken dat deze ervaringen o relevant zijn voor de leerdoelen van de betreffende cursus van de bacheloropleiding rechtswetenschappen; o zijn opgedaan tijdens werkzaamheden die de student daadwerkelijk in de praktijk heeft uitgevoerd (authentiek); o recent zijn U moet niet meer bewijzen aanleveren dan noodzakelijk. Maak een lijst van producten die u eerder als bewijsmateriaal aanhaalde. Ga hierbij als volgt te werk: - Nummer elk bewijsstuk, benoem en omschrijf het in kolom twee en verwijs naar de leerdoelen(kennis, inzicht en/of vaardigheden) die u ermee wilt bewijzen in kolom drie. - U verwijst naar het desbetreffende leerdoeldoor tussen haakjes het nummer hiervan te vermelden, bijvoorbeeld (I. 7). Uiteraard kunnen sommige producten de onderbouwing zijn van meer dan 1 onderdeel, dit kunt u op de volgende manier weergeven (I.7, I. 6). De verwijzing naar de producten die uw betoog onderbouwen kunt u hier ook bij vermelden (4 - I. 7, I. 6). Voorbeeld (gefingeerd) : Nummer product Naam product 1. Presentatie <Onderwerp> op de werkconferentie <Onderwerp>, datum, slides. Presentatie is gegeven in het Engels. 2. Verslag functioneringsgesprek met Hoofd afdeling xxx, datum, betreft werkzaamheden in het kader van evaluatie van jeugdbeleid van gemeente B. Behoort bij de volgende leerdoelen I.4 II.2, I.6 II.7 5

6 Bijlage 1. STARRT-formulier. Onderbouwing van criteria voor Situatie. Noem een situatie die rijk genoeg is om de onderbouwing voor het bereiken van criteria volledig uit te kunnen werken. Taakomschrijving. Beschrijf de taak of opdracht. Activiteiten. Omschrijf de activiteiten die u in deze taak, opdracht, functie heeft uitgevoerd. Gebruik hierbij de ik-vorm. Resultaat. Wat is het resultaat van uw activiteiten Reflectie. Geef tenslotte aan wat u voor uzelf leerde in deze taak, opdracht, functie. Transfer. Hoe kunt u uw ervaringen in de praktijk vertalen naar de opleiding? Geef hier een beargumenteerde onderbouwing waarmee u aantoont deze competentie of onderdelen ervan tot een bepaald niveau te bezitten in relatie tot de opleiding. 6

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie