Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie"

Transcriptie

1 Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs Van registeraccountant tot AA-Accountant 11 Bijlage: Formulier verzoek vrijstellingen NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de NOvAA. 2

3 Inleiding Als je voor delen van de Praktijkopleiding wordt vrijgesteld, heb je het getuigschrift sneller in handen. Maar wanneer kom je in aanmerking voor vrijstellingen en hoe verloopt de procedure? In deze handleiding lees je er alles over. Waardevolle werkervaring Werk je al enige jaren in een accountantspraktijk? Dan heb je mogelijk waardevolle ervaring opgedaan. Tijdens de vrijstellingsprocedure wordt gekeken of je voor vrijstelling in aanmerking komt. De omvang en soort werkervaring bepaalt of en welke vrijstellingen je krijgt. Je kunt deze verwerven voor delen van de opleiding of zelfs voor de gehele Praktijkopleiding. Je moet voldoen aan specifieke eisen, die je vindt in deze handleiding. Opscholing of NIVRA We besteden aparte aandacht aan studenten van het project Opscholing, NIVRA-stagiairs en registeraccountants. Studenten Opscholing kunnen hun assessmentresultaten inbrengen in de procedure, NIVRA-stagiairs hun geheel of gedeeltelijk afgeronde praktijkstage. Veel succes! 3

4 1. De procedure Om een verzoek tot vrijstelling in te dienen moet je ingeschreven zijn voor de Praktijkopleiding. De ervaringseisen die aan jou gesteld worden, worden namelijk gerelateerd aan het moment waarop je met de Praktijkopleiding bent gestart. situaties van assuranceopdrachten; situaties van aan assurance verwante opdrachten; situaties van administratieve en fiscale dienstverlening; situaties van adviesopdrachten. Eerst inschrijven Om je in te schrijven maak je gebruik van de inschrijvingsformulieren. Je kunt deze downloaden vanaf de website van de NOvAA. Kijk op bij Ik ben student, kies vervolgens onder Praktijkopleiding voor de keuzemogelijkheid Inschrijven. Je kunt de inschrijvingsformulieren ook opvragen bij het secretariaat Praktijkopleiding. De contactgegevens van het secretariaat vind je op in het onderdeel Ik ben student'. Ga naar Praktijkopleiding en kies Contact. Mogelijke vrijstellingen Externe beoordelaars bepalen voor welke kritische beroepssituaties je een vrijstelling krijgt. Het gaat daarbij om de volgende vier kritische beroepssituaties (KBS en): Een vrijstelling voor de situaties van assuranceopdrachten levert een verkorting van de Praktijkopleiding op van twee jaar. De Praktijkopleiding duurt dan nog minimaal één jaar. Vrijstelling voor één van de andere kritische beroepssituaties levert een verkorting van de Praktijkopleiding op van een half jaar, bij vrijstelling voor twee of drie kritische beroepssituaties is de vrijstellingsomvang een jaar. Als er vrijstelling wordt verleend voor twee of drie kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten én voor de kritische beroepsituatie situaties van assuranceopdrachten, word je vrijgesteld van de gehele Praktijkopleiding. Je moet dan alleen nog een eindverslag schrijven en een eindgesprek voeren. In de onderstaande tabel zijn de kritische beroepssituaties, de ervaringseis en de vrijstellingsomvang weergegeven. Minimaal vereiste ervaring op niveau 1 voorafgaand Minimaal 4 jaar Minimaal 8 jaar Minimaal 12 jaar aan de start van de Praktijkopleiding ervaring ervaring ervaring Aantal en type KBS en 1 KBS, zijnde niet de KBS 'situaties van 0,5 jaar vrijstelling assuranceopdrachten 2 KBS en, zijnde niet de KBS situaties van 1 jaar vrijstelling assuranceopdrachten 3 KBS en, zijnde niet de KBS situaties van 1 jaar vrijstelling assuranceopdrachten De KBS situaties van assuranceopdrachten 2 jaar vrijstelling De KBS situaties van assuranceopdrachten + 2,5 jaar vrijstelling een andere KBS De KBS situaties van assuranceopdrachten + 3 jaar vrijstelling twee andere KBS en De KBS situaties van assuranceopdrachten + 3 jaar vrijstelling drie andere KBS en

5 Beoordeling Als je vrijstelling wilt verkrijgen voor één of meer van de kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, geef je dit aan in je Persoonlijk Actieplan (PAP). In het PAP beschrijf je jouw IST-positie. In geval van een dergelijk vrijstellingsverzoek ondersteun je jouw vrijstellingsverzoek met minimaal twee beroepsproducten per kritische beroepssituatie die je op niveau 1 hebt voortgebracht. Deze beroepsproducten worden als bijlage en één of meerdere referentenverklaring bij je PAP gevoegd. Je werkt voor de kritische beroepssituatie(s) waarvoor je vrijstelling vraagt ook de competentiematrix bij. Je praktijkopleider zet de competenties op de status behaald volgens praktijkopleider. Bij de start van de Praktijkopleiding heb je een externe beoordelaar toegewezen gekregen. Je hebt bij de aanmelding voor de Praktijkopleiding (of anders later) per formulier uit deze handleiding aangegeven dat je voor vrijstelling voor één of meerdere kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, in aanmerking wilt komen. De Raad voor de Praktijkopleiding zal een tweede beoordelaar ter beoordeling van je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) toevoegen. Indien beide externe beoordelaars het er gezamenlijk over eens zijn, wordt vrijstelling verleend. In de map voor de beoordeling van het POP wordt in een apart formulier aangegeven of de vrijstelling wel of niet is verleend (en de mate waarin). Als de externe beoordelaars vrijstelling verlenen voor één of meerdere kritische beroepssituaties, werkt de bij de start toegewezen externe beoordelaar (de eerste beoordelaar) de status van de competenties bij in behaald volgens externe beoordelaar. Als je een vrijstelling aanvraagt voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten (eventueel aangevuld met andere kritische beroepssituaties) maak je gebruik van het formulier dat je aantreft in deze handleiding (zie bijlage). Ook stel je een portfolio samen met beroepsproducten en een of meerdere essay s. Het volledig ingevulde formulier en je portfolio dien je schriftelijk in viervoud in bij het EVCcentrum van de NOvAA. De afkorting EVC staat voor Erkenning Elders Verworven Competenties. Het adres: NOvAA t.a.v. het EVC-centrum Postbus AD Amsterdam Het EVC-centrum zorgt ervoor dat twee assessoren je verzoek beoordelen. De kosten De kosten van een vrijstellingsverzoek zijn vastgelegd in de Verordening op het Examengeld. Deze verordening tref je aan op de website van de NOvAA. Ga op naar Ik ben student en kies in het onderdeel Wet- en regelgeving voor de pagina Verordening Examengeld. In de meeste gevallen betaal je een vastgesteld tarief. Een vrijstellingsverzoek is kosteloos voor: diegenen die de resultaten van het project Opscholing inbrengen (zie hoofdstuk 3); diegenen die vrijstelling aanvragen op basis van de NIVRA-stage (zie hoofdstuk 4). 5

6 2. De eisen Om voor vrijstellingen in aanmerking te komen moet je aan bepaalde eisen voldoen. In artikel 20 van de Verordening op de Praktijkstage zijn deze eisen aangegeven. Per lid van dat artikel wordt een toelichting gegeven. Lid 1 Het eerste lid luidt: de NOvAA kan op verzoek van een aanvrager vrijstelling verlenen voor onderdelen van het examen. De vrijstellingen betreffen de kritische beroepssituaties. Verworven competenties Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meer kritische beroepssituaties (zie hoofdstuk 1). Je kunt niet voor delen van een kritische beroepssituatie vrijgesteld worden. Per kritische beroepssituatie toon je aan dat je alle bijbehorende competenties hebt verworven. In het praktijkopleidingsplan (en ook in de studiegids) tref je het competentieprofiel aan. Daarin zijn per kritische beroepssituatie de competenties aangegeven (zie Competenties Een competentie is volgens de officiële definitie een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed zijn op iemands taak, die kunnen worden gemeten en getoetst aan aanvaardbare normen en die kunnen worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. Met andere woorden: per competentie moet je aantonen dat je beschikt over de juiste kennis (praktijkervaring en theoretische kennis), de juiste beroepshouding (toepassing van de gedrags- en beroepsregels) en de juiste vaardigheden (communicatieve vaardigheden en specifieke beroepsvaardigheden). Lid 2 Het tweede lid luidt: de aanvrager heeft voor de kritische beroepssituatie waarvoor hij vrijstelling aanvraagt relevante werkervaring opgedaan. Vier jaar ervaring Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring opgedaan om voor een vrijstelling in aanmerking te komen (zie tabel op pagina 4). Je rekent voor de vaststelling van de periode terug vanaf het moment dat je bent ingeschreven in de Praktijkopleiding. Ook als je al één of meerdere jaren met de Praktijkopleiding bezig bent. Niveau AA-Accountant Met relevante ervaring wordt bedoeld dat je aan de kritische beroepssituatie hebt gewerkt op het niveau gelijkwaardig aan dat van de AA-Accountant (niveau 1). Dit betekent niet alleen dat je beschikt over de vakinhoudelijke kennis die hoort bij de competenties van deze kritische beroepssituatie. Je kunt ook aantonen dat je: de gedrags- en beroepsregels correct hebt toegepast; communicatief vaardig bent geweest; beschikte over een helikopterview; in staat bent geweest om je eigen grenzen te onderkennen; een signaalfunctie hebt vervuld; goed met anderen kunt samenwerken. Lid 3 Het derde lid luidt: de aanvrager overlegt bij een verzoek tot vrijstelling: a. een portfolio waarin informatie is opgenomen, waaruit blijkt dat de aanvrager werkervaring heeft opgedaan en welke kritische beroepssituaties aanwezig zijn geweest; b. een schriftelijke verklaring van een Accountant- Administratieconsulent met de aantekening bij zijn inschrijving in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36 derde lid van de wet, die minimaal drie jaar als zodanig werkzaam is geweest dat onder zijn verantwoordelijkheid de in het tweede lid bedoelde werkervaring is opgedaan. c. een schriftelijke verklaring van een registeraccountant, die minimaal drie jaar als zodanig werkzaam is geweest en voldoet aan door het bestuur 6

7 in nadere regels gestelde eisen, dat onder zijn verantwoordelijkheid de in het tweede lid bedoelde werkervaring is opgedaan. In hoofdstuk 1 is toegelicht, dat met art. 3a Verordening op de Praktijkstage wordt bedoeld dat je een vrijstellingsverzoek dat betrekking heeft op één of meerdere kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, kunt verwerken in je Persoonlijk Actieplan (onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Tevens is toegelicht dat wanneer vrijstelling wordt aangevraagd voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten (eventueel aangevuld met andere kritische beroepssituaties) apart een papieren portfolio moet worden samengesteld. De verklaring van de AA-Accountant onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden zijn verricht, is van groot belang. De AA-Accountant treedt op als referent. Indien de ingebrachte ervaring is verkregen onder meerdere AA-Accountants worden er dus ook meerdere referentieverklaringen toegevoegd. Lid 4 Het vierde lid luidt: Wanneer een vrijstelling bedoeld in het eerste lid door de NOvAA wordt verleend, wordt de nominale duur van de Praktijkstage van de aanvrager verkort met: a. een half jaar, indien ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van een kritische beroepssituatie niet zijnde de situatie van assuranceopdrachten ; b. een jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de kritische beroepssituaties niet zijnde de situaties van assuranceopdrachten dan wel ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van twee kritische beroepssituaties niet zijnde de situaties van assuranceopdrachten ; c. twee jaar, indien ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten ; d. tweeëneenhalf jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten en ten minste één andere kritische beroepssituatie; e. drie jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten en ten minste twee andere kritische beroepssituaties dan wel twaalf jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de kritische beroepssituaties. Stel een portfolio samen Voor vrijstelling voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten stel je een papieren portfolio samen met beroepsproducten en een of meerdere essays. Voor vrijstelling voor de overige kritische beroepssituaties kun je volstaan met een uitgebreide beschrijving in het onderdeel van je Istpositie in je Persoonlijk Actieplan (PAP). Per kritische beroepssituatie waarvoor je vrijstelling aanvraagt, plaats je minimaal twee beroepsproducten in je portfolio. Deze beroepsproducten zijn tot stand gekomen op het niveau dat gelijkwaardig is aan dat van de AA- Accountant. In beide gevallen ga je in op de wijze waarop je (advies)opdrachten zelfstandig hebt uitgevoerd. Per opdracht ga je in op de volgende vragen: om wat voor soort klant gaat het? om wat voor soort opdracht gaat het? hoe is de opdracht tot stand gekomen? welke vraag stelde de klant? hoe ziet de probleemanalyse eruit? hoe zag je plan van aanpak eruit? hoe verliep het contact met de klant? welk (advies)product is aan de klant verstrekt? wat was jouw rol in het (advies)traject? Uitgebreide beschrijving Maak bij de beschrijving van de opdrachten per opdracht onderscheid tussen de opdracht, de probleemstelling en de probleemanalyse. Kijk bij de analyse onder andere naar de context van het probleem en de vraagstukken 7

8 die spelen rondom het probleem. Verder beschrijf je kort de organisatie van de cliënt. Ook laat je zien hoe je plan van aanpak eruit zag, welke mogelijke oplossingen je hebt overwogen en waarom je voor een bepaalde oplossing koos. Maak in je beschrijving duidelijk onderscheid tussen wat jij aan de opdracht hebt gedaan en wat anderen er aan hebben gedaan. Door het essay in de ik-vorm te schrijven, expliciteer je je eigen rol tijdens (een deel van) het traject. Criteria per competentie In je praktijkopleidingsmap zijn aan de competenties criteria gekoppeld. Deze criteria zijn opgesteld om de competenties inhoudelijk te verduidelijken. Deze criteria zijn niet uitputtend bedoeld. Ook is het niet zo, dat je een competentie pas verworven hebt als je aan alle criteria hebt voldaan. Wel wordt van je verwacht dat je de criteria gebruikt als handvat bij de beschrijving van de verworven competenties. Per behaalde competentie ga je in het essay in op: de kennis bij de competentie (theoretische kennis en praktijkervaring); de vaardigheden (algemene en communicatieve); de beroepshouding (gedrags- en beroepsregels). Expertise Tot slot licht je toe of en op welke gebied je expertise hebt ontwikkeld. Geef het aan als je expert bent in een bepaalde branche, bijvoorbeeld de landbouwsector. Of als je deskundig bent op een bepaald vaktechnisch gebied, zoals Administratieve Organisatie. Uit het portfolio blijkt overtuigend dat je aan de gestelde ervaringseis (4, 8 of 12 jaar) voldoet. Lid 5 Het vijfde lid luidt: de NOvAA wijst beoordelaars aan om te beoordelen of de informatie, bedoeld in het derde lid, voldoet aan de eisen die hieraan bij of krachtens deze verordening zijn gesteld. Bij een positief oordeel van de beoordelaars kan de informatie, bedoeld in het derde lid, worden toegevoegd aan het portfolio voor het eindgesprek. Bij een positieve beoordeling Als je vrijstellingsverzoek met betrekking op onder meer de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten is gehonoreerd, plaats je je essay en de beroepsproducten in het portfolio in de elektronische leeromgeving (ELO). Je werkt ook de competentiematrix bij. Je externe beoordelaar vult vervolgens het beoordelingsformulier in het portfolio in. Lid 6 Het zesde lid luidt: de aanvrager legt een eindgesprek af, bedoeld in artikel 15. De artikelen 15 tot en met 19 zijn van overeenkomstige toepassing. Gedeeltelijke vrijstelling Heb je een vrijstelling ontvangen voor één of meerdere kritische beroepssituaties, dan is dit voorwaardelijke vrijstelling. Bij het afronden van je Praktijkopleiding maakt niet alleen het bewijsmateriaal dat tijdens de opleiding is opgeleverd deel uit van het eindgesprek. Ook de gegevens van het vrijstellingsverzoek komen dan aan de orde. Volledige vrijstelling Is het resultaat van je vrijstellingsverzoek een volledige vrijstelling, dan word je uitgenodigd voor een eindgesprek. In het eindgesprek wordt de authenticiteit van het door jou geleverde bewijs getoetst. Je kunt pas deelnemen aan het gesprek als je aan de eisen voor afronding van de Praktijkopleiding hebt voldaan. Dit zijn de verplichte cursussen en het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant. Meer informatie over het eindgesprek vind je in de praktijkopleidingsmap. 8

9 3. Project Opscholing Als je beschikt over een mbo- of hbo-diploma én je hebt veel relevante werkervaring, dan kun je meedoen aan het project Opscholing. Met het project Opscholing kan de theoretische opleiding op eindniveau (= postbachelorniveau) zoveel mogelijk in de praktijk worden afgerond. Op basis van je assessmentresultaten uit het project kun je vrijstellingen aanvragen voor de Praktijkopleiding. Assessment Bij aanvang van het project Opscholing wordt in een assessment vastgesteld welke competenties je in de praktijk hebt verworven. Het gaat daarbij om de volgende vijf kritische beroepssituaties: situaties van assuranceopdrachten; situaties van aan assurance verwante opdrachten; situaties van administratieve en fiscale dienstverlening; situaties van adviesopdrachten; situatie van de kantoororganisatie. Competenties verwerven Vervolgens ga je in de praktijk de competenties verwerven die je nog niet behaald hebt. Je vorderingen laat je zien in het portfolio. Door middel van tussenassessments wordt je voortgang gevolgd. In het eindassessment wordt vervolgens vastgesteld voor welke kritische beroepssituaties de competenties zijn behaald. Praktijkopleiding aan te vragen. De volgende eisen zijn onverminderd van toepassing: ervaring: per kritische beroepssituatie heb je minimaal vier jaar relevante werkervaring. Vraag je vrijstelling aan voor meerdere situaties, dan neemt de ervaringseis toe. portfolio: aan je vrijstellingsverzoek voeg je in viervoud het portfolio van het project Opscholing toe, inclusief de assessmentresultaten. verklaring: de destijds verantwoordelijke AA- Accountant tekent een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat hij het vrijstellingsverzoek ondersteunt. Tussentijds verzoek Stap je na het begin- of tussenassessment over naar de reguliere theoretische opleiding? Dan mag je de resultaten tot en met het laatst behaalde assessment inbrengen bij je vrijstellingsverzoek. Je mag de resultaten pas inbrengen, nadat je bent toegelaten tot de Praktijkopleiding. Ook in dit geval is artikel 20 (zie hoofdstuk 2) van toepassing. Deelnemende hogescholen Het project Opscholing wordt verzorgd door de Hogeschool Rotterdam, contactpersoon mw. M. de Ruiter-Weiss, tel. (010) Vrijstellingen De assessmentresultaten kun je inbrengen bij je vrijstellingsverzoek voor de Praktijkopleiding. Voorwaarde is wel dat je het opscholingstraject hebt afgerond. Je kunt dus niet, terwijl je nog deelneemt aan het project Opscholing, op basis van de assessmentresultaten hiervan, een vrijstelling aanvragen voor de Praktijkopleiding. Volledige vrijstelling Als je de theoretische opleiding volledig afrondt via het project Opscholing, kunnen de resultaten van het eindassessment Project Opscholing kunnen worden ingebracht om vrijstellingen van delen van de 9

10 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs Je was bezig met de praktijkstage van het NIVRA, maar wilt overstappen naar de Praktijkopleiding. In dat geval geldt er een speciale vrijstellingsregeling. Een jaar korting Voorwaarde is dat je minimaal één jaar van de NIVRAstage aantoonbaar met goed gevolg hebt afgerond. De studieduurverkorting voor de Praktijkopleiding is maximaal één jaar. Nadat de vrijstelling is toegekend op basis van de NIVRA-stage kun je in minimaal twee jaar de Praktijkopleiding voltooien. Je moet dan nog wel aan alle inhoudelijke eisen van de Praktijkopleiding voldoen. Eisen Als je op basis van werkzaamheden die je verricht hebt in het kader van de NIVRA-stage ook inhoudelijk vrijgesteld wilt worden voor delen van de Praktijkopleiding, moet je voldoen aan de eisen in artikel 20 van de Verordening op de Praktijkstage (zie hoofdstuk 2). 10

11 5. Van registeraccountant tot AA-Accountant In de Verordening op de Praktijkstage is ook de vrijstelling voor registeraccountants geregeld. Minimaal zeven jaar werkervaring is één van de vereisten. Artikel 21 De regeling is beschreven in artikel 21: in afwijking van artikel 20 kan de NOvAA aan de aanvrager die een registeraccountant is vrijstelling verlenen voor het examen indien uit schriftelijke bewijzen blijkt dat hij gedurende minimaal zeven jaren werkervaring heeft opgedaan op een niveau dat naar het oordeel van de NOvAA gelijkwaardig is aan dat van de Accountant- Administratieconsulent en voldoet aan de voorgeschreven competenties. De voorwaarden Op het moment van indienen van het vrijstellingsverzoek moet je minimaal zeven jaar ingeschreven zijn als registeraccountant in het NIVRA-register. Om dit aan te tonen dien je een bewijs van inschrijving in het NIVRAregister te overhandigen. Ook moet je minimaal zeven jaar werkzaam zijn in de mkb-praktijk. Competenties In een persoonlijk gesprek stellen externe beoordelaars vast of je de competenties beheerst die van belang zijn voor de mkb-praktijk. Deze competenties liggen vast in het beroepsprofiel van de NOvAA. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van praktijkcases. AA-Accountant Van het gesprek wordt een protocol opgemaakt. Op basis van dit protocol en het bewijs van inschrijving in het NIVRA-register word je als AA-Accountant ingeschreven in het register van de NOvAA. 11

12 Bijlage: Formulier verzoek vrijstellingen 12

13 Gegevens trainee Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam aanvrager : Titel : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor aanvrager : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : 14

14 Gegevens referent 1 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 1 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 15

15 Gegevens referent 2 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 2 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 16

16 Gegevens referent 3 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 3 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 17

17 Kritische beroepssituaties waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Vrijstelling wordt aangevraagd voor de volgende kritische beroepssituaties: Situaties van assuranceopdrachten Situaties van aan assurance verwante opdrachten Situaties van administratieve en fiscale dienstverlening Situaties van adviesopdrachten Aantal jaren werkervaring van de aanvrager op het niveau gelijkwaardig aan dat van de AA-Accountant: Datum start Praktijkopleiding: Datum afronding theoretische deel van de AA-opleiding (indien van toepassing): (1) Dit is de certificeringsbevoegde AA-Accountant onder wiens verantwoordelijkheid je de competenties hebt verworven waarover je vrijstelling aanvraagt, of (2) Een registeraccountant onder wiens verantwoordelijkheid je de competenties hebt verworven waarover je vrijstelling aanvraagt. De registeraccountant heeft bij voorkeur drie jaar ervaring in het mkb. 18

18 postbus AD Amsterdam telefoon (020)

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie