Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie"

Transcriptie

1 Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs Van registeraccountant tot AA-Accountant 11 Bijlage: Formulier verzoek vrijstellingen NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de NOvAA. 2

3 Inleiding Als je voor delen van de Praktijkopleiding wordt vrijgesteld, heb je het getuigschrift sneller in handen. Maar wanneer kom je in aanmerking voor vrijstellingen en hoe verloopt de procedure? In deze handleiding lees je er alles over. Waardevolle werkervaring Werk je al enige jaren in een accountantspraktijk? Dan heb je mogelijk waardevolle ervaring opgedaan. Tijdens de vrijstellingsprocedure wordt gekeken of je voor vrijstelling in aanmerking komt. De omvang en soort werkervaring bepaalt of en welke vrijstellingen je krijgt. Je kunt deze verwerven voor delen van de opleiding of zelfs voor de gehele Praktijkopleiding. Je moet voldoen aan specifieke eisen, die je vindt in deze handleiding. Opscholing of NIVRA We besteden aparte aandacht aan studenten van het project Opscholing, NIVRA-stagiairs en registeraccountants. Studenten Opscholing kunnen hun assessmentresultaten inbrengen in de procedure, NIVRA-stagiairs hun geheel of gedeeltelijk afgeronde praktijkstage. Veel succes! 3

4 1. De procedure Om een verzoek tot vrijstelling in te dienen moet je ingeschreven zijn voor de Praktijkopleiding. De ervaringseisen die aan jou gesteld worden, worden namelijk gerelateerd aan het moment waarop je met de Praktijkopleiding bent gestart. situaties van assuranceopdrachten; situaties van aan assurance verwante opdrachten; situaties van administratieve en fiscale dienstverlening; situaties van adviesopdrachten. Eerst inschrijven Om je in te schrijven maak je gebruik van de inschrijvingsformulieren. Je kunt deze downloaden vanaf de website van de NOvAA. Kijk op bij Ik ben student, kies vervolgens onder Praktijkopleiding voor de keuzemogelijkheid Inschrijven. Je kunt de inschrijvingsformulieren ook opvragen bij het secretariaat Praktijkopleiding. De contactgegevens van het secretariaat vind je op in het onderdeel Ik ben student'. Ga naar Praktijkopleiding en kies Contact. Mogelijke vrijstellingen Externe beoordelaars bepalen voor welke kritische beroepssituaties je een vrijstelling krijgt. Het gaat daarbij om de volgende vier kritische beroepssituaties (KBS en): Een vrijstelling voor de situaties van assuranceopdrachten levert een verkorting van de Praktijkopleiding op van twee jaar. De Praktijkopleiding duurt dan nog minimaal één jaar. Vrijstelling voor één van de andere kritische beroepssituaties levert een verkorting van de Praktijkopleiding op van een half jaar, bij vrijstelling voor twee of drie kritische beroepssituaties is de vrijstellingsomvang een jaar. Als er vrijstelling wordt verleend voor twee of drie kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten én voor de kritische beroepsituatie situaties van assuranceopdrachten, word je vrijgesteld van de gehele Praktijkopleiding. Je moet dan alleen nog een eindverslag schrijven en een eindgesprek voeren. In de onderstaande tabel zijn de kritische beroepssituaties, de ervaringseis en de vrijstellingsomvang weergegeven. Minimaal vereiste ervaring op niveau 1 voorafgaand Minimaal 4 jaar Minimaal 8 jaar Minimaal 12 jaar aan de start van de Praktijkopleiding ervaring ervaring ervaring Aantal en type KBS en 1 KBS, zijnde niet de KBS 'situaties van 0,5 jaar vrijstelling assuranceopdrachten 2 KBS en, zijnde niet de KBS situaties van 1 jaar vrijstelling assuranceopdrachten 3 KBS en, zijnde niet de KBS situaties van 1 jaar vrijstelling assuranceopdrachten De KBS situaties van assuranceopdrachten 2 jaar vrijstelling De KBS situaties van assuranceopdrachten + 2,5 jaar vrijstelling een andere KBS De KBS situaties van assuranceopdrachten + 3 jaar vrijstelling twee andere KBS en De KBS situaties van assuranceopdrachten + 3 jaar vrijstelling drie andere KBS en

5 Beoordeling Als je vrijstelling wilt verkrijgen voor één of meer van de kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, geef je dit aan in je Persoonlijk Actieplan (PAP). In het PAP beschrijf je jouw IST-positie. In geval van een dergelijk vrijstellingsverzoek ondersteun je jouw vrijstellingsverzoek met minimaal twee beroepsproducten per kritische beroepssituatie die je op niveau 1 hebt voortgebracht. Deze beroepsproducten worden als bijlage en één of meerdere referentenverklaring bij je PAP gevoegd. Je werkt voor de kritische beroepssituatie(s) waarvoor je vrijstelling vraagt ook de competentiematrix bij. Je praktijkopleider zet de competenties op de status behaald volgens praktijkopleider. Bij de start van de Praktijkopleiding heb je een externe beoordelaar toegewezen gekregen. Je hebt bij de aanmelding voor de Praktijkopleiding (of anders later) per formulier uit deze handleiding aangegeven dat je voor vrijstelling voor één of meerdere kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, in aanmerking wilt komen. De Raad voor de Praktijkopleiding zal een tweede beoordelaar ter beoordeling van je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) toevoegen. Indien beide externe beoordelaars het er gezamenlijk over eens zijn, wordt vrijstelling verleend. In de map voor de beoordeling van het POP wordt in een apart formulier aangegeven of de vrijstelling wel of niet is verleend (en de mate waarin). Als de externe beoordelaars vrijstelling verlenen voor één of meerdere kritische beroepssituaties, werkt de bij de start toegewezen externe beoordelaar (de eerste beoordelaar) de status van de competenties bij in behaald volgens externe beoordelaar. Als je een vrijstelling aanvraagt voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten (eventueel aangevuld met andere kritische beroepssituaties) maak je gebruik van het formulier dat je aantreft in deze handleiding (zie bijlage). Ook stel je een portfolio samen met beroepsproducten en een of meerdere essay s. Het volledig ingevulde formulier en je portfolio dien je schriftelijk in viervoud in bij het EVCcentrum van de NOvAA. De afkorting EVC staat voor Erkenning Elders Verworven Competenties. Het adres: NOvAA t.a.v. het EVC-centrum Postbus AD Amsterdam Het EVC-centrum zorgt ervoor dat twee assessoren je verzoek beoordelen. De kosten De kosten van een vrijstellingsverzoek zijn vastgelegd in de Verordening op het Examengeld. Deze verordening tref je aan op de website van de NOvAA. Ga op naar Ik ben student en kies in het onderdeel Wet- en regelgeving voor de pagina Verordening Examengeld. In de meeste gevallen betaal je een vastgesteld tarief. Een vrijstellingsverzoek is kosteloos voor: diegenen die de resultaten van het project Opscholing inbrengen (zie hoofdstuk 3); diegenen die vrijstelling aanvragen op basis van de NIVRA-stage (zie hoofdstuk 4). 5

6 2. De eisen Om voor vrijstellingen in aanmerking te komen moet je aan bepaalde eisen voldoen. In artikel 20 van de Verordening op de Praktijkstage zijn deze eisen aangegeven. Per lid van dat artikel wordt een toelichting gegeven. Lid 1 Het eerste lid luidt: de NOvAA kan op verzoek van een aanvrager vrijstelling verlenen voor onderdelen van het examen. De vrijstellingen betreffen de kritische beroepssituaties. Verworven competenties Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meer kritische beroepssituaties (zie hoofdstuk 1). Je kunt niet voor delen van een kritische beroepssituatie vrijgesteld worden. Per kritische beroepssituatie toon je aan dat je alle bijbehorende competenties hebt verworven. In het praktijkopleidingsplan (en ook in de studiegids) tref je het competentieprofiel aan. Daarin zijn per kritische beroepssituatie de competenties aangegeven (zie Competenties Een competentie is volgens de officiële definitie een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed zijn op iemands taak, die kunnen worden gemeten en getoetst aan aanvaardbare normen en die kunnen worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. Met andere woorden: per competentie moet je aantonen dat je beschikt over de juiste kennis (praktijkervaring en theoretische kennis), de juiste beroepshouding (toepassing van de gedrags- en beroepsregels) en de juiste vaardigheden (communicatieve vaardigheden en specifieke beroepsvaardigheden). Lid 2 Het tweede lid luidt: de aanvrager heeft voor de kritische beroepssituatie waarvoor hij vrijstelling aanvraagt relevante werkervaring opgedaan. Vier jaar ervaring Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring opgedaan om voor een vrijstelling in aanmerking te komen (zie tabel op pagina 4). Je rekent voor de vaststelling van de periode terug vanaf het moment dat je bent ingeschreven in de Praktijkopleiding. Ook als je al één of meerdere jaren met de Praktijkopleiding bezig bent. Niveau AA-Accountant Met relevante ervaring wordt bedoeld dat je aan de kritische beroepssituatie hebt gewerkt op het niveau gelijkwaardig aan dat van de AA-Accountant (niveau 1). Dit betekent niet alleen dat je beschikt over de vakinhoudelijke kennis die hoort bij de competenties van deze kritische beroepssituatie. Je kunt ook aantonen dat je: de gedrags- en beroepsregels correct hebt toegepast; communicatief vaardig bent geweest; beschikte over een helikopterview; in staat bent geweest om je eigen grenzen te onderkennen; een signaalfunctie hebt vervuld; goed met anderen kunt samenwerken. Lid 3 Het derde lid luidt: de aanvrager overlegt bij een verzoek tot vrijstelling: a. een portfolio waarin informatie is opgenomen, waaruit blijkt dat de aanvrager werkervaring heeft opgedaan en welke kritische beroepssituaties aanwezig zijn geweest; b. een schriftelijke verklaring van een Accountant- Administratieconsulent met de aantekening bij zijn inschrijving in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36 derde lid van de wet, die minimaal drie jaar als zodanig werkzaam is geweest dat onder zijn verantwoordelijkheid de in het tweede lid bedoelde werkervaring is opgedaan. c. een schriftelijke verklaring van een registeraccountant, die minimaal drie jaar als zodanig werkzaam is geweest en voldoet aan door het bestuur 6

7 in nadere regels gestelde eisen, dat onder zijn verantwoordelijkheid de in het tweede lid bedoelde werkervaring is opgedaan. In hoofdstuk 1 is toegelicht, dat met art. 3a Verordening op de Praktijkstage wordt bedoeld dat je een vrijstellingsverzoek dat betrekking heeft op één of meerdere kritische beroepssituaties, niet zijnde de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten, kunt verwerken in je Persoonlijk Actieplan (onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Tevens is toegelicht dat wanneer vrijstelling wordt aangevraagd voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten (eventueel aangevuld met andere kritische beroepssituaties) apart een papieren portfolio moet worden samengesteld. De verklaring van de AA-Accountant onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden zijn verricht, is van groot belang. De AA-Accountant treedt op als referent. Indien de ingebrachte ervaring is verkregen onder meerdere AA-Accountants worden er dus ook meerdere referentieverklaringen toegevoegd. Lid 4 Het vierde lid luidt: Wanneer een vrijstelling bedoeld in het eerste lid door de NOvAA wordt verleend, wordt de nominale duur van de Praktijkstage van de aanvrager verkort met: a. een half jaar, indien ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van een kritische beroepssituatie niet zijnde de situatie van assuranceopdrachten ; b. een jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de kritische beroepssituaties niet zijnde de situaties van assuranceopdrachten dan wel ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van twee kritische beroepssituaties niet zijnde de situaties van assuranceopdrachten ; c. twee jaar, indien ten minste vier jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten ; d. tweeëneenhalf jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten en ten minste één andere kritische beroepssituatie; e. drie jaar, indien ten minste acht jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de situaties van assuranceopdrachten en ten minste twee andere kritische beroepssituaties dan wel twaalf jaar relevante werkervaring is opgedaan ten aanzien van de kritische beroepssituaties. Stel een portfolio samen Voor vrijstelling voor de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten stel je een papieren portfolio samen met beroepsproducten en een of meerdere essays. Voor vrijstelling voor de overige kritische beroepssituaties kun je volstaan met een uitgebreide beschrijving in het onderdeel van je Istpositie in je Persoonlijk Actieplan (PAP). Per kritische beroepssituatie waarvoor je vrijstelling aanvraagt, plaats je minimaal twee beroepsproducten in je portfolio. Deze beroepsproducten zijn tot stand gekomen op het niveau dat gelijkwaardig is aan dat van de AA- Accountant. In beide gevallen ga je in op de wijze waarop je (advies)opdrachten zelfstandig hebt uitgevoerd. Per opdracht ga je in op de volgende vragen: om wat voor soort klant gaat het? om wat voor soort opdracht gaat het? hoe is de opdracht tot stand gekomen? welke vraag stelde de klant? hoe ziet de probleemanalyse eruit? hoe zag je plan van aanpak eruit? hoe verliep het contact met de klant? welk (advies)product is aan de klant verstrekt? wat was jouw rol in het (advies)traject? Uitgebreide beschrijving Maak bij de beschrijving van de opdrachten per opdracht onderscheid tussen de opdracht, de probleemstelling en de probleemanalyse. Kijk bij de analyse onder andere naar de context van het probleem en de vraagstukken 7

8 die spelen rondom het probleem. Verder beschrijf je kort de organisatie van de cliënt. Ook laat je zien hoe je plan van aanpak eruit zag, welke mogelijke oplossingen je hebt overwogen en waarom je voor een bepaalde oplossing koos. Maak in je beschrijving duidelijk onderscheid tussen wat jij aan de opdracht hebt gedaan en wat anderen er aan hebben gedaan. Door het essay in de ik-vorm te schrijven, expliciteer je je eigen rol tijdens (een deel van) het traject. Criteria per competentie In je praktijkopleidingsmap zijn aan de competenties criteria gekoppeld. Deze criteria zijn opgesteld om de competenties inhoudelijk te verduidelijken. Deze criteria zijn niet uitputtend bedoeld. Ook is het niet zo, dat je een competentie pas verworven hebt als je aan alle criteria hebt voldaan. Wel wordt van je verwacht dat je de criteria gebruikt als handvat bij de beschrijving van de verworven competenties. Per behaalde competentie ga je in het essay in op: de kennis bij de competentie (theoretische kennis en praktijkervaring); de vaardigheden (algemene en communicatieve); de beroepshouding (gedrags- en beroepsregels). Expertise Tot slot licht je toe of en op welke gebied je expertise hebt ontwikkeld. Geef het aan als je expert bent in een bepaalde branche, bijvoorbeeld de landbouwsector. Of als je deskundig bent op een bepaald vaktechnisch gebied, zoals Administratieve Organisatie. Uit het portfolio blijkt overtuigend dat je aan de gestelde ervaringseis (4, 8 of 12 jaar) voldoet. Lid 5 Het vijfde lid luidt: de NOvAA wijst beoordelaars aan om te beoordelen of de informatie, bedoeld in het derde lid, voldoet aan de eisen die hieraan bij of krachtens deze verordening zijn gesteld. Bij een positief oordeel van de beoordelaars kan de informatie, bedoeld in het derde lid, worden toegevoegd aan het portfolio voor het eindgesprek. Bij een positieve beoordeling Als je vrijstellingsverzoek met betrekking op onder meer de kritische beroepssituatie situaties van assuranceopdrachten is gehonoreerd, plaats je je essay en de beroepsproducten in het portfolio in de elektronische leeromgeving (ELO). Je werkt ook de competentiematrix bij. Je externe beoordelaar vult vervolgens het beoordelingsformulier in het portfolio in. Lid 6 Het zesde lid luidt: de aanvrager legt een eindgesprek af, bedoeld in artikel 15. De artikelen 15 tot en met 19 zijn van overeenkomstige toepassing. Gedeeltelijke vrijstelling Heb je een vrijstelling ontvangen voor één of meerdere kritische beroepssituaties, dan is dit voorwaardelijke vrijstelling. Bij het afronden van je Praktijkopleiding maakt niet alleen het bewijsmateriaal dat tijdens de opleiding is opgeleverd deel uit van het eindgesprek. Ook de gegevens van het vrijstellingsverzoek komen dan aan de orde. Volledige vrijstelling Is het resultaat van je vrijstellingsverzoek een volledige vrijstelling, dan word je uitgenodigd voor een eindgesprek. In het eindgesprek wordt de authenticiteit van het door jou geleverde bewijs getoetst. Je kunt pas deelnemen aan het gesprek als je aan de eisen voor afronding van de Praktijkopleiding hebt voldaan. Dit zijn de verplichte cursussen en het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant. Meer informatie over het eindgesprek vind je in de praktijkopleidingsmap. 8

9 3. Project Opscholing Als je beschikt over een mbo- of hbo-diploma én je hebt veel relevante werkervaring, dan kun je meedoen aan het project Opscholing. Met het project Opscholing kan de theoretische opleiding op eindniveau (= postbachelorniveau) zoveel mogelijk in de praktijk worden afgerond. Op basis van je assessmentresultaten uit het project kun je vrijstellingen aanvragen voor de Praktijkopleiding. Assessment Bij aanvang van het project Opscholing wordt in een assessment vastgesteld welke competenties je in de praktijk hebt verworven. Het gaat daarbij om de volgende vijf kritische beroepssituaties: situaties van assuranceopdrachten; situaties van aan assurance verwante opdrachten; situaties van administratieve en fiscale dienstverlening; situaties van adviesopdrachten; situatie van de kantoororganisatie. Competenties verwerven Vervolgens ga je in de praktijk de competenties verwerven die je nog niet behaald hebt. Je vorderingen laat je zien in het portfolio. Door middel van tussenassessments wordt je voortgang gevolgd. In het eindassessment wordt vervolgens vastgesteld voor welke kritische beroepssituaties de competenties zijn behaald. Praktijkopleiding aan te vragen. De volgende eisen zijn onverminderd van toepassing: ervaring: per kritische beroepssituatie heb je minimaal vier jaar relevante werkervaring. Vraag je vrijstelling aan voor meerdere situaties, dan neemt de ervaringseis toe. portfolio: aan je vrijstellingsverzoek voeg je in viervoud het portfolio van het project Opscholing toe, inclusief de assessmentresultaten. verklaring: de destijds verantwoordelijke AA- Accountant tekent een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat hij het vrijstellingsverzoek ondersteunt. Tussentijds verzoek Stap je na het begin- of tussenassessment over naar de reguliere theoretische opleiding? Dan mag je de resultaten tot en met het laatst behaalde assessment inbrengen bij je vrijstellingsverzoek. Je mag de resultaten pas inbrengen, nadat je bent toegelaten tot de Praktijkopleiding. Ook in dit geval is artikel 20 (zie hoofdstuk 2) van toepassing. Deelnemende hogescholen Het project Opscholing wordt verzorgd door de Hogeschool Rotterdam, contactpersoon mw. M. de Ruiter-Weiss, tel. (010) Vrijstellingen De assessmentresultaten kun je inbrengen bij je vrijstellingsverzoek voor de Praktijkopleiding. Voorwaarde is wel dat je het opscholingstraject hebt afgerond. Je kunt dus niet, terwijl je nog deelneemt aan het project Opscholing, op basis van de assessmentresultaten hiervan, een vrijstelling aanvragen voor de Praktijkopleiding. Volledige vrijstelling Als je de theoretische opleiding volledig afrondt via het project Opscholing, kunnen de resultaten van het eindassessment Project Opscholing kunnen worden ingebracht om vrijstellingen van delen van de 9

10 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs Je was bezig met de praktijkstage van het NIVRA, maar wilt overstappen naar de Praktijkopleiding. In dat geval geldt er een speciale vrijstellingsregeling. Een jaar korting Voorwaarde is dat je minimaal één jaar van de NIVRAstage aantoonbaar met goed gevolg hebt afgerond. De studieduurverkorting voor de Praktijkopleiding is maximaal één jaar. Nadat de vrijstelling is toegekend op basis van de NIVRA-stage kun je in minimaal twee jaar de Praktijkopleiding voltooien. Je moet dan nog wel aan alle inhoudelijke eisen van de Praktijkopleiding voldoen. Eisen Als je op basis van werkzaamheden die je verricht hebt in het kader van de NIVRA-stage ook inhoudelijk vrijgesteld wilt worden voor delen van de Praktijkopleiding, moet je voldoen aan de eisen in artikel 20 van de Verordening op de Praktijkstage (zie hoofdstuk 2). 10

11 5. Van registeraccountant tot AA-Accountant In de Verordening op de Praktijkstage is ook de vrijstelling voor registeraccountants geregeld. Minimaal zeven jaar werkervaring is één van de vereisten. Artikel 21 De regeling is beschreven in artikel 21: in afwijking van artikel 20 kan de NOvAA aan de aanvrager die een registeraccountant is vrijstelling verlenen voor het examen indien uit schriftelijke bewijzen blijkt dat hij gedurende minimaal zeven jaren werkervaring heeft opgedaan op een niveau dat naar het oordeel van de NOvAA gelijkwaardig is aan dat van de Accountant- Administratieconsulent en voldoet aan de voorgeschreven competenties. De voorwaarden Op het moment van indienen van het vrijstellingsverzoek moet je minimaal zeven jaar ingeschreven zijn als registeraccountant in het NIVRA-register. Om dit aan te tonen dien je een bewijs van inschrijving in het NIVRAregister te overhandigen. Ook moet je minimaal zeven jaar werkzaam zijn in de mkb-praktijk. Competenties In een persoonlijk gesprek stellen externe beoordelaars vast of je de competenties beheerst die van belang zijn voor de mkb-praktijk. Deze competenties liggen vast in het beroepsprofiel van de NOvAA. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van praktijkcases. AA-Accountant Van het gesprek wordt een protocol opgemaakt. Op basis van dit protocol en het bewijs van inschrijving in het NIVRA-register word je als AA-Accountant ingeschreven in het register van de NOvAA. 11

12 Bijlage: Formulier verzoek vrijstellingen 12

13 Gegevens trainee Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam aanvrager : Titel : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor aanvrager : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : 14

14 Gegevens referent 1 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 1 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 15

15 Gegevens referent 2 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 2 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 16

16 Gegevens referent 3 Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Naam referent 3 (1) : Certificeringsbevoegd accountant sinds : Huisadres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (privé) : adres (privé) : Naam kantoor referent : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon (zakelijk) : (zakelijk) : Handtekening : N.B. Voeg er een referentieverklaring bij. 17

17 Kritische beroepssituaties waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd Formulier verzoek vrijstellingen Gelieve het onderstaande in te vullen en op te sturen naar: NOvAA Postbus AD Amsterdam Vrijstelling wordt aangevraagd voor de volgende kritische beroepssituaties: Situaties van assuranceopdrachten Situaties van aan assurance verwante opdrachten Situaties van administratieve en fiscale dienstverlening Situaties van adviesopdrachten Aantal jaren werkervaring van de aanvrager op het niveau gelijkwaardig aan dat van de AA-Accountant: Datum start Praktijkopleiding: Datum afronding theoretische deel van de AA-opleiding (indien van toepassing): (1) Dit is de certificeringsbevoegde AA-Accountant onder wiens verantwoordelijkheid je de competenties hebt verworven waarover je vrijstelling aanvraagt, of (2) Een registeraccountant onder wiens verantwoordelijkheid je de competenties hebt verworven waarover je vrijstelling aanvraagt. De registeraccountant heeft bij voorkeur drie jaar ervaring in het mkb. 18

18 postbus AD Amsterdam telefoon (020)

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma Examenwijzer Praktijkopleiding AA De laatste stap naar je diploma Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De procedure 4 2 De tweede beoordeling 5 3 Het eindgesprek 6 4 De uitslag 7 2010 NOvAA Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

POP-wijzer Praktijkopleiding AA

POP-wijzer Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23902 27 augustus 2013 Verordening op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

Nadere informatie

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever:

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever: Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA Ondergetekende verzoekt het Bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te worden ingeschreven in het accountantsregister

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding

Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA. Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding Handleiding eindtoets Praktijkopleiding AA Dé weg naar een succesvolle afronding van je opleiding 2008

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Verordening op de praktijkopleidingen

Verordening op de praktijkopleidingen Verordening op de praktijkopleidingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j, 47, 48 en 49

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen;

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen; Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen 2017 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen; Stelt de volgende

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 173 3 januari 2014 Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route)

Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route) Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route) Dit document is bestemd voor deelnemers aan de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode. Het bevat de gebruikershandleiding voor

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0. Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening 2016 Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep; rtikel 1 De contributie voor de contributiegroepen,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN.BEROEPSERVARINGPERIODE.NL (ZELFSTANDIGE ROUTE)

HANDLEIDING MIJN.BEROEPSERVARINGPERIODE.NL (ZELFSTANDIGE ROUTE) HANDLEIDING MIJN.BEROEPSERVARINGPERIODE.NL (ZELFSTANDIGE ROUTE) Dit document is bestemd voor deelnemers aan de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode. Het bevat de gebruikershandleiding voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan: Periode: X t/m X

Jaarplan: Periode: X t/m X Jaarplan: 1-2 - 3 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres :

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Voorwoord Beste trainee, Je hebt je aangemeld voor de Praktijkopleiding omdat je AA-Accountant wilt worden. Een begrijpelijke keus, want aan de adviezen van

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren.

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE In deze

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Met ingang van 1 januari 2016 zijn voor de opleidingen tot accountant nieuwe eindtermen van kracht. In de nieuwe eindtermen worden de volgende drie oriëntaties onderscheiden: - assurance

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Competentieprofiel examinator AA / RA

Competentieprofiel examinator AA / RA Competentieprofiel examinator AA / RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria voor de examinator AA / RA. Bij het lezen

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009, bekendgemaakt in de Staatscourant van 21 december 2009, nr. 19043.en in

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

1. Algemene informatie over het EVC-traject

1. Algemene informatie over het EVC-traject EVC biijj de Hogeschooll Rotterdam Handlleiidiing voor deellnemers aan een EVC-trajject IInhoud 1. Algemene informatie over het EVC-traject EVC BIJ DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 2 Algemene infforrmatti i ie

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder d, f en g van de beleidsregels aanwijzen opleidingen.

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010. Tekst geldend op 1 september 2011 1 Verordening examen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder c, f, g en h en in artikel 13, 1 e lid onder j en k van de beleidsregels

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie