VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA besloten een start te maken met door het CTK uit te voeren kwaliteitsonderzoeken bij accountantskantoren. Deze onderzoeken vinden voorlopig plaats op basis van de Verordening kwaliteitstoetsing *) zoals die na de wijziging van 14 december 2006 luidt. Voor het CTK is, zoals aangegeven, het object van onderzoek uitsluitend het accountantskantoor en de door het accountantskantoor uitgevoerde assurance-opdrachten, anders dan de in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) bedoelde wettelijke controles, en aan assurance verwante opdrachten, zoals gedefinieerd in de Verordening gedragscode (VGC). De reden daarvan is dat op grond van de met de AFM gemaakte afspraken door het CTK geen toetsingen zullen worden uitgevoerd op accountantsorganisaties bedoeld in de Wta en de door accountantsorganisaties uitgevoerde wettelijke controles. Voor de SRA zijn de objecten van onderzoek het accountantskantoor, alsmede op grond van het door de SRA met de AFM gesloten convenant, de accountantsorganisatie, bedoeld in de Wta, die een vergunning heeft voor het mogen uitvoeren van wettelijke controles, doch die niet mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB). Met de SRA is afgesproken dat deze vragenlijst monitoring accountantskantoren ook door hen zal worden gebruikt. Waar in deze vragenlijst wordt gesproken over accountantskantoor wordt daaronder ter zake van door de SRA uit te voeren onderzoeken daarom tevens verstaan de door de SRA getoetste niet-oob Accountantsorganisatie. Deze vragenlijst moet, ingevolge artikel 11 van de Verordening op de kwaliteitstoetsing van het Koninklijk NIVRA, jaarlijks door alle accountantskantoren worden ingevuld. Op basis van de verstrekte informatie wordt door het CTK en de SRA een eerste indruk verkregen van de specifieke situatie binnen een accountantskantoor. Daarbij spelen factoren uit zowel de externe als de interne omgeving een rol. De door het CTK uit te voeren kwaliteitsonderzoeken zullen zich richten op de door of namens een accountantskantoor uitgevoerde assurance opdrachten (met uitzondering van wettelijke controles) en op aan assurance verwante opdrachten, te weten op samenstellingsopdrachten en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Bij SRA-kantoren zullen de onderzoeken namens het CTK door de reviewcommissie van de SRA worden uitgevoerd.

2 *) Verordening ex artikel 19 van de Wet op de Registeraccountants, vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants op 18 december 2002, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 24 januari 2003 nr. 17, in werking getreden op 1 januari 2003, gewijzigd in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 9 december 2004, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 2004 nr. 245, in werking getreden op 22 december 2004, gewijzigd in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 15 december 2005, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 28 december 2005, in werking getreden op 30 december 2005, gewijzigd in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 14 december 2006, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 28 december 2006 nr. 252, in werking getreden op 1 januari De informatie, die op basis van deze vragenlijst wordt verkregen, zal door het CTK en de SRA worden gebruikt in het kader van de voorbereiding op het onderzoek en zal tevens dienen om de samenstelling van het onderzoeksteam te bepalen. De bij de toetsing van accountantskantoren te hanteren normen worden ontleend aan de Nederlandse beroepsreglementering. Deze normen zijn schematisch als volgt weer te geven.

3 Wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld kunt u deze versturen door de vragenlijst te fixeren. U kunt de vragenlijst fixeren met de knop fixeer en verzend onderaan de vragenlijst. Heeft u vragen neem dan contact op met het secretariaat College Toetsing kwaliteit en/of voor de leden van de SRA met het Vaktechnisch Bureau van de SRA. Deze vragenlijst dient binnen vier weken na ontvangst van uw inlognaam en wachtwoord te worden ingevuld en gefixeerd Koninklijk NIVRA. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt het Koninklijk NIVRA deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

4 VRAGENLIJST MONITORING KANTOREN Vertrouwelijk I Algemeen 1.1 Naam accountantskantoor: Indien bovenstaande kantoornaam onjuist is, neem dan contact op met secretariaat van het College Toetsing Kwaliteit. 1.2 Rechtsvorm: 1.3 Handelsnaam (KvK): In het geval het accountantskantoor of de accountantsorganisatie niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd "nvt" invullen. 1.4 Inschrijfnummer KvK: Een KvK-nummer bestaat uit 8 posities. Wanneer het accountantskantoor of de accountantsorganisatie niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd invullen. 2. Straatnaam: 3.1 Huisnummer: 3.2 Toevoeging (optioneel): 4.1 Postcode: 4.2 Plaats: 5. Telefoonnummer: 6. Faxnummer (optioneel):

5 7.1 adres (optioneel): 7.2. Internetadres (website) van uw kantoor (optioneel): 8. Contactpersoon binnen uw kantoor: Achternaam: Tussen voegels: Voorletters: Voornamen: Titels voor de naam: Titels achter de naam: Geslacht M/V: Functie: 9. Behoort uw accountantskantoor tot een (internationaal) netwerk? Netwerk: samenwerkingsverband waartoe het accountantskantoor behoort, dat duidelijk is gericht op het delen van winst of kosten of waarbij duidelijk sprake is van: 1. gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of bestuur; 2. gezamenlijk beleid en procedures met betrekking tot kwaliteitsbeheersing; 3. een gezamenlijke bedrijfsstrategie; 4. een gemeenschappelijke merknaam; of 5. het delen van een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen. Vermeld de naam, de juridische structuur en de doelstelling van het netwerk 10.1 Is uw accountantskantoor aangesloten bij de SRA? Lidnummer:

6 10.2 Beschikt uw accountantskantoor over een door de AFM afgegeven vergunning? Nummer van de door de AFM verleende vergunning: Heeft uw accountantskantoor wel op enig moment een vergunning aangevraagd? Is deze vergunning geweigerd? Op welke gronden is de vergunning aanvraag geweigerd? 10.3 Indien de vergunning nog niet door de AFM is verleend wat is dan het nummer van de aangevraagde vergunning?

7 VRAGENLIJST MONITORING KANTOREN Vertrouwelijk II Soorten opdrachten 11. Worden door het accountantskantoor wettelijke controleopdrachten uitgevoerd? Wettelijke controle: een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de in de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) genoemde wettelijke bepalingen. 12. Worden door uw accountantskantoor vrijwillige controleopdrachten uitgevoerd? Vrijwillige controle: een niet bij of krachtens de wet verplichte controle van financiële verantwoordingen van ondernemingen of instellingen die inhoudelijk overeenkomt met een wettelijke controle Worden door uw kantoor beoordelingsopdrachten uitgevoerd? Beoordelingsopdracht: het doel van een beoordelingsopdracht is de accountant in staat te stellen om, op basis van een samenstel van werkzaamheden, te kunnen mededelen dat hem niets is gebleken op grond waarvan de accountant zou moeten concluderen dat de financiële overzichten niet zijn opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving Worden door uw accountantskantoor andere assurance opdrachten uitgevoerd? Assurance opdrachten: de opdracht waarbij de openbaar accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria. Andere assuranceopdrachten: tot de andere assuranceopdrachten worden gerekend alle assurance opdrachten andere dan wettelijke en vrijwillige controles.

8 14. Worden door uw accountantskantoor aan assurance verwante opdrachten uitgevoerd? Aan assurance verwante opdrachten: opdrachten tot het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Samenstellingsopdrachten: opdrachten tot het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële informatie, waarbij de accountant wordt ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van verslaggeving en niet vanwege zijn controledeskundigheid. 15. Worden door uw accountantskantoor overige opdrachten uitgevoerd? Overige opdrachten: de door een registeraccountant voor een cliënt bedrijfsmatig uitgevoerde professionele diensten, bestaande uit andere dan assurance opdrachten of aan assurance verwante opdrachten, voor zover geen sprake is van opdrachten uitgevoerd als interim-manager i bedoeld in de Verordening gedragscode d (RA s) (VGC) artikel C , onderdeel b Vul onderstaande tabel in. Accountantskantoor: Het gaat in deze tabel om de totale netto omzet of productiewaarde (zie RJ Richtlijn 221) over het laatst bekende boekjaar in euro s. Netto omzet in 1000 Wettelijke controle opdrachten Vrijwillige controle opdrachten Beoordelingsopdrachten Andere Assurance opdrachten Samenstellings-opdrachten Opdrachten tot het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden Overige opdrachten Totale netto omzet 0

9 16.2 Vul onderstaande tabel in (aantallen opgeven in fte s): Openbaar accountant: de registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk. Hieronder is begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1 van de Wta. Externe accountant: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een wettelijke controle.

10 VRAGENLIJST MONITORING KANTOREN Vertrouwelijk III Overige informatie 17. Zijn er de afgelopen 4 jaar civielrechtelijke procedures gevoerd tegen uw accountantskantoor, waarbij een of meer accountants of medewerkers van uw praktijk betrokken zijn? 18. Zijn er de afgelopen 4 jaar strafrechtelijke procedures gevoerd tegen uw accountantskantoor waarbij één of meer accountants of medewerkers van uw praktijk betrokken zijn? 19. Zijn er de afgelopen 4 jaar tuchtrechtelijke procedures gevoerd tegen accountants werkzaam bij of verbonden aan uw accountantskantoor? 20. Is uw accountantskantoor het afgelopen zelf betrokken geweest bij een fusie of een overname? Motivatie

11 VRAGENLIJST MONITORING KANTOREN Vertrouwelijk IV Ondertekening De ondertekening dient te geschieden door één van de beleidsbepalers van uw accountantskantoor. Met de invulling van onderstaande velden verklaart de invuller deze vragenlijst namens zijn accountantskantoor volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Functionaris die de vragenlijst heeft ingevuld: Achternaam: Functie: Datum inzending vragenlijst (jjjj-mm-dd, deze wordt automatisch ingevuld wanneer u de vragenlijst fixeert):

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk

Startersbrochure: Mijn accountantspraktijk : Mijn accountantspraktijk 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Oriëntatiefase 4 1.1 Oriëntatiefase algemeen 4 1.2 Oriëntatiefase specifiek voor accountantspraktijken 6 2 Vereisten op kantoor/organisatieniveau 8 2.1

Nadere informatie

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance "Men ga in zijn beroep op, niet onder" 1 Rapport van de Commissie Regelgeving in opdracht van NIVRA en NOvAA Nieuwegein, mei 2007 1 C.J. Wijnaends

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 vestiging: Zeist Drachten Hengelo Veldhoven adres: Dalweg 48 postadres: Postbus 441 3700 AK Zeist telefoon: (030) 691 70 15 fax: (030) 691 58 29 e-mailadres: info@extendumaudit.nl internet: www.extendumaudit.nl

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag 2010

Transparantieverslag 2010 Transparantieverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Structuur Extendum Audit B.V...4 2.1 Juridische structuur...4 2.2 Organisatorische structuur...4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 Tekst zoals in werking getreden op 9 december 2010. De grondslag van dit reglement zijn de artikelen 20 en 21 van de Verordening KBvG

Nadere informatie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie Transparantie verslag 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2. Historie pag. 5 Hoofdstuk 3. Juridische en organisatorische structuur pag. 6 3a Internationaal netwerk pag. 6 3b HLB

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Transparantieverslag 2013

Transparantieverslag 2013 Transparantieverslag 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 00. Toon aan de top... 3 01. Juridische- en organisatiestructuur... 3 02. Internationaal netwerk... 5 03. Bestuurs- en beheersstructuur...

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008. Model Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008. NIVRA, NOvAA 2008 Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement. Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.

Privacyreglement. Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. TnA Toeleiding naar Arbeid Privacyreglement Toeleiding naar Arbeid B.V. en R95 Routes naar Zorg Groningen B.V. Privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van persoonsregistratie

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. De ingestelde Raad van Commissarissen zal conform statuten en dit concept reglement zijn taken uitvoeren. Dit concept reglement zal definitief worden vastgesteld zodra de vereisten op basis van de aangekondigde

Nadere informatie

Bestuur, verantwoording & toezicht. Vergaderstukken. in de semipublieke sector Juni 2014. Een accountantsperspectief

Bestuur, verantwoording & toezicht. Vergaderstukken. in de semipublieke sector Juni 2014. Een accountantsperspectief Bestuur, verantwoording & toezicht Vergaderstukken in de semipublieke sector Juni 2014 Een accountantsperspectief Concept november 2013 VERGADERSTUKKEN JUNI 2014 Ten behoeve van de derde bijeenkomst van

Nadere informatie

Embargo tot en met 21 maart 2013, 8.00 uur

Embargo tot en met 21 maart 2013, 8.00 uur Embargo tot en met 21 maart 2013, 8.00 uur Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar kwaliteit accountantscontrole en stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking bij negen OOB-vergunninghouders

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie