normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES"

Transcriptie

1 normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007

2 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders Werkwijze beoordeling EVC procedures Normering EVC Normtekst...7 Beoordelingsrapportage 2007 EVC procedure...1 Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 2 van 12

3 1. Beoordeling van EVC aanbieders Als u Erkend EVC aanbieder wilt worden of blijven is het noodzakelijk dat een beoordelende organisatie uw EVC procedure beoordeelt. Zo n beoordeling heeft u nodig om opgenomen te kunnen worden in het register van Erkende EVC aanbieders. Voor u ligt het model van de beoordeling dat beoordelende organisaties gebruiken bij hun werk voor organisaties die Erkend EVC aanbieder willen worden. Dit beoordelingsmodel is een technische uitwerking van de EVC. Het model verandert dus de EVC niet, maar maakt de afspraken meetbaar die in het convenant Een kwaliteits voor EVC zijn vastgelegd. Deze normering wordt in versies uitgegeven die telkens van een datum worden voorzien. Controleer op de website of u over de laatste versie beschikt voordat u er mee aan de slag gaat. We verwachten in augustus 2007 een volgende versie te publiceren. Voor elke opleiding of beroepskwalificatie heeft u een uitspraak van een beoordelende organisatie nodig. U krijgt een heldere uitspraak. De beoordelende organisatie vertelt u na afloop van de beoordeling of de EVC procedure overeenkomt met de EVC. Alle afwijkingen die zij constateren worden aan u gerapporteerd. In deze notitie staat het stappenplan, de werkwijze en de normering die bij het beoordelen gebruikt worden. In de tekst wordt gesproken over landelijke erkende standaard. Hiermee wordt bedoeld: elke standaard die landelijke erkend wordt en daarmee civiel effect tot gevolg heeft. Dit kan een functie-, een opleidings, een competentie- of beroepsprofiel zijn of een andere standaard, zolang het maar landelijk erkenning heeft. Het kan zijn dat u al opgenomen bent in het register met een voorlopige erkenning als EVC aanbieder. In dat geval heeft u deze procedure nodig om uw status van voorlopig erkend aanbieder om te zetten in erkend EVC aanbieder werkwijze in stappen Voordat u aan deze beoordelingsprocedure begint zijn er een aantal voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen: 1. U heeft een EVC aanbod en de bijbehorende EVC-procedures zijn beschreven; 2. U heeft uw EVC aanbod ingevuld op de website van het Kenniscentrum EVC en daarbij tevens aangegeven wanneer u de EVC procedures wil laten beoordelen; 3. U heeft een zelfevaluatie gedaan. Dat kan door bijvoorbeeld de Checklist EVC-procedures: voor organisaties te gebruiken of een andere checklist. U heeft hieruit geconcludeerd dat uw EVC procedures voldoende overeenkomen met de EVC. Vervolgens ziet de beoordelingsprocedure er als volgt uit: 4. U maakt een afspraak met een beoordelende organisatie die uw EVC procedure (-s) kan en mag beoordelen (op de website van het Kenniscentrum EVC vindt u een lijst van organisaties die deze rol kunnen uitvoeren). Indien van toepassing kunt u ook verzoeken om de beoordeling van de EVC-procedure (s) te laten plaatsvinden tijdens een reguliere audit. 5. U maakt hierin zelf de keuze op welk eenheidsniveau u beoordeeld wenst te worden, afhankelijk van de wijze waarop uw organisatie EVC heeft georganiseerd : - beoordeling per EVC methodiek gekoppeld aan een opleiding; - beoordeling van een aantal EVC methodieken als cluster; - beoordeling van alle EVC methodieken van de organisatie. 6. U stuurt uw zelfevaluatie en onderliggende documenten naar deze beoordelende organisatie. Als de beoordelende organisatie vindt dat uw EVC procedure toch te veel afwijkt van de EVC stopt het onderzoek hier. U ontvangt een beargumenteerde rapportage. 7. Als het onderzoek wel verder gaat zal de beoordelende organisatie een verificatie bij uw organisatie uitvoeren in de vorm van een of meerdere gesprekken. Ook zal de beoordelende organisatie per landelijk erkende standaard een steekproef uitvoeren. 8. De beoordelende organisatie legt de resultaten van de beoordeling vast in een rapport van bevindingen. In dit rapport staat vermeld aan welke delen u van de voldoet en op Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 3 van 12

4 welke onderdelen uw procedure afwijkt. Het rapport gaat vergezeld van een brief waarin de beoordelende instantie vermeldt of de procedures al dan niet aan de EVC voldoen. 9. Indien u volgens de beoordelende instantie aan de EVC voldoet, stuurt u een kopie van de brief naar het Kenniscentrum EVC. Het Kenniscentrum EVC registreert u als Erkend EVC aanbieder voor de betreffende EVC procedure en bevestigt dit per brief. Als de beoordelingsprocedure niet direct tot het verwachte resultaat leidt kunt u op herhaling: 10. Als uw procedure teveel afwijkt maar de beoordelende organisatie wel tot de conclusie komt dat u binnen een redelijke termijn, maximaal een jaar, wel kunt voldoen aan de EVC, dan kunt u een voorlopige erkenning aanvragen cq verlengen. U stuurt dan een kopie van de brief met de bevindingen van de beoordelende organisatie naar het Kenniscentrum EVC. Als u daarbij vermeldt op welke datum uw procedure zal voldoen aan de EVC ontvangt u een (verlenging van) voorlopige erkenning. 11. Wanneer de afwijkingen van uw procedure ten opzichte van de te groot zijn is het wellicht te overwegen de erkenningsaanvraag uit te stellen. Als u op dat moment in het bezit bent van een voorlopige erkenning dan zal de beoordelende organisatie een kopie van de brief waarin staat dat uw procedure teveel afwijkt van de naar het Kenniscentrum EVC sturen. Een eventueel eerder afgegeven voorlopige erkenning wordt dan ingetrokken door het Kenniscentrum EVC. 12. Zodra u van mening bent dat uw procedure in lijn is met de EVC vraagt u uw beoordelende organisatie om opnieuw langs te komen en een rapportage op te maken. Met deze rapportage kunt u door het Kenniscentrum EVC in het register van Erkende EVC aanbieders worden opgenomen. 1.2 Instrumenten voor zelfevaluatie Op de website van het Kenniscentrum EVC treft u een model voor zelfevaluatie aan (de Checklist EVC-procedure: voor organisaties). Dit model kunt u gebruiken om binnen uw organisatie zicht te krijgen op de kwaliteit van uw EVC procedure. Er zijn echter ook andere checklisten in omloop die u hiervoor kunt gebruiken. Als u de evaluatie volledig heeft uitgevoerd heeft u uw procedure voorzien van argumentatie en bewijsmateriaal. Uit deze checklist kunt u opmaken waar uw EVC procedure nog aanpassingen behoeft. Deze kunt u al doorvoeren voordat u een beoordelende organisatie naar uw EVC procedure laat kijken. Op deze manier beperkt u de kosten en tijd voor de beoordeling. Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 4 van 12

5 2. Werkwijze beoordeling EVC procedures Een EVC procedure is een procedure om te komen tot het erkennen van eerder verworven competenties in relatie tot de persoonlijke ambities van de kandidaat en de gekozen landelijk erkende standaard. Op grond van een onafhankelijke beoordeling resulteert dit in een EVC rapportage. Onderstaand model geeft weer hoe toezicht gehouden kan worden op de kwaliteit van EVC-procedures. Het is een conceptueel model waarin geen vormen van toetsing worden voorgeschreven. Beoordeling Portfolio Functie of beroeps standaard Assessment Criterium gericht interview 1 Verzameling bewijsmateriaal Werkplek observatie Andere Toetsvormen EVC rapportage Uitgangspunt is dat de erkenning geschiedt tegen de voor de kandidaat passende landelijk erkende standaard en correct en procedureel onafhankelijk uitgevoerd wordt. Bij het cijfer 1 in bovenstaand model vindt een beoordeling van de verzameling bewijsmateriaal plaats. Hierbij wordt gekeken in welke mate de verzamelde bewijzen dekkend zijn voor competenties in het landelijk erkende standaard. Beoordelende organisaties hanteren de volgende definitie van bewijs: Het bewijs wordt gevormd in de onderbouwing van het oordeel zodat het bij herhaling zal leiden tot een gelijkwaardig oordeel. Het bewijsmateriaal moet relevant, authentiek en actueel zijn. Relevant betekent dat het bewijsmateriaal betrekking heeft op de competenties in de landelijk erkende standaard die bij de Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 5 van 12

6 loopbaan van de kandidaat passen. Authentiek betekent dat het bewijsmateriaal betrekking heeft op de EVC deelnemer zelf. Actueel betekent dat het bewijsmateriaal een beeld moet geven van de actuele competenties van de deelnemer. Als vastgesteld is dat de verzameling bewijsmateriaal aan de gestelde criteria voldoet wordt het resultaat in een EVC-rapportage vastgelegd. Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 6 van 12

7 3. Normering EVC- In het convenant Een kwaliteits voor EVC is opgenomen dat de EVC- verder wordt uitgewerkt in een normering. Deze normering zal door de ondertekenaars van het convenant worden vastgesteld. In de onderstaande tekst is de in het convenant bedoelde normering opgenomen. Deze normering is een concept en geldt tot augustus Op basis van praktijkervaring zal de normering regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Eventueel toekomstige bijstellingen van de normering hebben geen consequenties voor de geldigheid(-sduur) van reeds uitgevoerde beoordelingen. Opbouw en implementatie van EVC is een complex proces waarbij er ruimte moet zijn voor het leren van de ervaringen die EVC aanbieders met hun samenwerkingspartners opdoen. Kortom, de focus zal dan ook niet alleen op kwaliteitscontrole liggen maar tevens op ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen EVC aanbieders en de organisaties waar mensen werken of van waaruit mensen aan werk worden geholpen. De EVC is uitgewerkt in een normtekst die u hieronder aantreft. Vóór elke normtekst is, ter verduidelijking, de officiële tekst van de EVC vermeld Normtekst 1. Het doel van EVC EVC 1: Het doel van EVC is de bij individuen aanwezige competenties zichtbaar te maken, te waarderen en te erkennen. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling. Norm: Met kandidaten worden voor aanvang van de procedure afspraken gemaakt over het doel dat aan de EVC procedure voor de kandidaat wordt verbonden. Het gaat hier om het bredere doel in relatie tot het loopbaanperspectief van de kandidaat en/of de doelstellingen van de EVC biedende organisatie. De EVC aanbieder treedt op als verantwoordelijke voor alle samenwerkende partijen zodat alle activiteiten worden afgestemd op de doelstelling van de kandidaat. Het doel van EVC is voor elke deelnemer omschreven in schriftelijk vastgelegde meetbare criteria, en staat in relatie tot het loopbaanperspectief van de kandidaat. 2. De bevoegdheden van de deelnemers EVC 2: Bevoegdheden van deelnemers: EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Individuele rechten en afspraken met de EVC biedende organisatie zijn duidelijk verwoord. Norm: (Potentiële) deelnemers worden juist en volledig over EVC geïnformeerd, zowel over de procedure als over de resultaten. De afspraken die de deelnemer met de EVC-biedende organisatie heeft gemaakt zijn aantoonbaar. Toegankelijkheid is voor iedereen gelijk, deelnemers nemen vrijwillig deel, de privacy wordt gerespecteerd en mensen kunnen zo nodig beklag doen. Er is een beroepsprocedure waar kandidaten gebruik van kunnen maken. 3. Procedures en instrumenten EVC 3: Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op goede standaarden: Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken. Norm: Instrumenten zijn specifiek ingericht op het zichtbaar maken van competenties die zowel leerwegafhankelijk als leerwegonafhankelijk zijn verworven. Gebruikte gegevens in de procedure zijn voldoende relevant, actueel, gevarieerd en authentiek om als bewijs te kunnen gelden. Hiervoor zijn in de EVC procedure criteria opgenomen. Daar waar Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 7 van 12

8 deze aangereikte gegevens alsnog verder getoetst moeten worden is het daartoe ingerichte instrumentarium aanwezig. Een andere beoordelaar met hetzelfde materiaal voor handen zou tot dezelfde conclusie moeten komen. Elke EVC procedure resulteert in een EVC rapportage waarin in ieder geval de competenties van de deelnemer staan vermeld in relatie tot de landelijk erkende standaard en in relatie tot de individuele loopbaandoelen 1 4. Deskundigheid van assessoren en begeleiders EVC 4: Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig: Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken. Norm: Assessoren (beslissers) en begeleiders zijn aantoonbaar deskundig. Assessoren en begeleiders verifiëren voortdurend of de procedure in lijn is en blijft met de overeengekomen doelstellingen. Zij bepalen de kwaliteit van de aangevoerde bewijzen, de toetsing aan het competentieprofiel en de EVC rapportage. De deskundigheid betreft onder meer de beroepskennis, assessmentkennis, en de overige vereisten rond transparantie, relevantie, objectiviteit en validiteit. De EVC-aanbieder heeft de procedure zodanig ingericht dat achteraf controleerbaar is dat de assessor en de begeleider ook over die deskundigheid (competenties genoemd in de EVC ) beschikken en dat zij deze deskundigheid onderhouden. 5. Borging en verbetering van de kwaliteit van de procedures EVC 5: De kwaliteit van EVC procedures is geborgd en wordt continu verbeterd: de kwaliteit van de EVC procedure en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten worden verwerkt in verbeteracties. Norm: Evaluaties zijn ingericht op het bijhouden en verbeteren van de totale kwaliteit van de ingerichte EVC procedure. De EVC procedure wordt regelmatig geëvalueerd door de EVC aanbieder en is systematisch geïntegreerd in procedures en routines. EVC aanbieders meten of de vooraf afgesproken doelen die voor deelnemers aan de EVC procedure zijn verbonden ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn via evaluaties van deelnemers en samenwerkende partijen. 1 De EVC rapportage bevat minimaal de volgende informatie: - NAW gegevens van deelnemer - verwijzing naar het portfolio dat de deelnemer heeft opgesteld - beschrijving van de landelijke standaard die gehanteerd bij het vaststellen van de competenties van de deelnemer, aangevuld met een verwijzing waar die standaard te vinden is. - Beschrijving van de competenties van de deelnemer in vergelijking met de gehanteerde standaard. - NAW gegevens en van de organisatie en de assessor die de rapportage schrijft; aangevuld met een beschrijving waar in staat waarvoor de rapportage gebruikt kan worden: i. Ten behoeve van de deelnemer en zijn werkgever (of andere EVC biedende organisatie) ii. Ten behoeve van het geven van vrijstellingen, certificaten of diploma s van een met naam genoemde opleiding (mits geregeld is dat die opleiding de EVC rapportage als zodanig accepteert). Normering voor de beoordeling van EVC aanbieders versie 12 februari 2007 Pagina 8 van 12

9 Bijlage 1 Beoordelingsrapportage 2007 EVC procedure Opleiding:. Datum beoordeling:. Uitgevoerd door:. De beoordeling van EVC procedures kent als basis drie aandachtsgebieden te weten: Doel; Organisatie; Uitvoering. Deze aandachtsgebieden zijn verder uitgewerkt in de volgende kenmerken: 1. Het doel van de EVC; 2. De bevoegdheden van de deelnemers; 3. Procedures en instrumenten; 4. Deskundigheid van assessoren en begeleiders; 5. Borging en verbetering van de kwaliteit van de procedures. 1. Het doel van EVC Met kandidaten worden voor aanvang van de procedure afspraken gemaakt over het doel dat aan de EVC procedure voor de kandidaat wordt verbonden. Het gaat hier om het bredere doel in relatie tot het loopbaanperspectief van de kandidaat en/of de doelstellingen van de EVC biedende organisatie. De EVC aanbieder treedt op als verantwoordelijke voor alle samenwerkende partijen zodat alle activiteiten worden afgestemd op de doelstelling van de kandidaat. Het doel van EVC is voor elke deelnemer omschreven in schriftelijk vastgelegde meetbare criteria, en staat in relatie tot het loopbaanperspectief van de kandidaat. Ten opzichte van normtekst Argumentatie Voldoet aan de EVC Voldoet niet aan de EVC 2. De bevoegdheden van de deelnemers (Potentiële) deelnemers worden juist en volledig over EVC geïnformeerd, zowel over de procedure als over de resultaten. De afspraken die de deelnemer met de EVC-biedende organisatie heeft gemaakt zijn aantoonbaar., Toegankelijkheid is voor iedereen gelijk, deelnemers nemen vrijwillig deel, de privacy wordt gerespecteerd en mensen kunnen zo nodig beklag doen. Er is een beroepsprocedure waar kandidaten gebruik van kunnen maken. Ten opzichte van normtekst Argumentatie Voldoet aan de EVC Voldoet niet aan de EVC Beoordelingsrapportage voor de beoordeling van EVC aanbieders concept 12 januari 2007 Pagina 1

10 3. Procedures en instrumenten Instrumenten zijn specifiek ingericht op het zichtbaar maken van competenties die zowel leerwegafhankelijk als leerwegonafhankelijk zijn verworven. Gebruikte gegevens in de procedure zijn voldoende relevant, actueel, gevarieerd en authentiek om als bewijs te kunnen gelden. Hiervoor zijn in de EVC procedure criteria opgenomen. Daar waar deze aangereikte gegevens alsnog verder getoetst moeten worden is het daartoe ingerichte instrumentarium aanwezig. Een andere beoordelaar met hetzelfde materiaal voor handen zou tot dezelfde conclusie moeten komen. Elke EVC procedure resulteert in een EVC rapportage waarin in ieder geval de competenties van de deelnemer staan vermeld in relatie tot de landelijk erkende standaard en in relatie tot de individuele loopbaandoelen Ten opzichte van normtekst Argumentatie Voldoet aan de EVC Voldoet niet aan de EVC 4. Deskundigheid van assessoren en begeleiders Assessoren (beslissers) en begeleiders zijn aantoonbaar deskundig. Assessoren en begeleiders verifiëren voortdurend of de procedure in lijn is en blijft met de overeengekomen doelstellingen. Zij bepalen de kwaliteit van de aangevoerde bewijzen, de toetsing aan het competentieprofiel en de EVC rapportage. De deskundigheid betreft onder meer de beroepskennis, assessmentkennis, en de overige vereisten rond transparantie, relevantie, objectiviteit en validiteit. De EVC-aanbieder heeft de procedure zodanig ingericht dat achteraf controleerbaar is dat de assessor en de begeleider ook over die deskundigheid (competenties genoemd in de EVC ) beschikken en dat zij deze deskundigheid onderhouden. Ten opzichte van normtekst Argumentatie Voldoet aan de EVC Voldoet niet aan de EVC Beoordelingsrapportage voor de beoordeling van EVC aanbieders concept 12 januari 2007 Pagina 2

11 5. Borging en verbetering van de kwaliteit van de procedures Evaluaties zijn ingericht op het bijhouden en verbeteren van de totale kwaliteit van de ingerichte EVC procedure. De EVC procedure wordt regelmatig geëvalueerd door de EVC aanbieder en is systematisch geïntegreerd in procedures en routines. EVC aanbieders meten of de vooraf afgesproken doelen die voor deelnemers aan de EVC procedure zijn verbonden ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn via evaluaties van deelnemers en samenwerkende partijen. Ten opzichte van normtekst Argumentatie Voldoet aan de EVC Voldoet niet aan de EVC Beoordelingsrapportage voor de beoordeling van EVC aanbieders concept 12 januari 2007 Pagina 3

12 Bewijsstukken EVC procedure De documenten die u als bewijsmateriaal gebruikt kunt u in de tabel hieronder benoemen. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Naam bewijsstuk Code, versienummer, datum et cetera Conclusies: 1. De EVC procedure voldoet wel/niet aan de normteksten 2. De beoordelende organisatie adviseert om op basis van deze rapportage u niet/voorlopig/wel te laten registreren in het register van erkende EVC aanbieders. Deze verklaring is geldig tot de datum van de volgende verificatie <datum> Dagtekening:. Naam Beoordelaar:. Beoordelende organisatie:. Handtekening:. doorhalen wat niet van toepassing is datum volgende verificatie is maximaal over 1 jaar als er sprake is van een voorlopige registratie. Beoordelingsrapportage voor de beoordeling van EVC aanbieders concept 12 januari 2007 Pagina 4

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures

Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Datum: 28 oktober 2010 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC

Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Het convenant: Een kwaliteitscode voor EVC Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen World Trade Center Rotterdam, 14 november Alles wat mensen tijdens hun

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO Utrecht, juni 2009 VOORWOORD In het najaar van 2008 heeft de inspectie een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van evc-procedures bij diplomerende crebo-gelicenseerde

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

Tekst uit de studiegids

Tekst uit de studiegids Tekst uit de studiegids Portfolio Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u weet en wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. In het portfolio horende bij deze

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen

Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Algemene Richtlijnen Beoordeling Formele & Non-formele Leerervaringen Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector gelden. De huidige situatie is dat de financieel

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.4 VERZORGEN VAN COMMUNICATIE

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.4 VERZORGEN VAN COMMUNICATIE LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.4 VERZORGEN VAN COMMUNICATIE Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.4 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.4 OPDRACHT

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 EVC-organogram AUHL Raad van Bestuur Installatie validerende instantie EVC Installatie beroepscommissie EVC Samenstelling

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Profiel kwaliteitscoördinator

Profiel kwaliteitscoördinator Profiel kwaliteitscoördinator Colofon Titel: Profiel Kwaliteitscoördinator Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: 31 maart 2011 Projectnummer: 12822.17 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeelszaken 5 oktober 2011 I Mei 2011 Assessments Personeelszaken/Assessments Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inzet

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Branchestandaarden als EVC-standaard

Branchestandaarden als EVC-standaard Branchestandaarden als EVC-standaard Aanleiding EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als jobcoach willen laten registreren in het Noloc beroepsregister. In de

Nadere informatie