Rapportage enquêteresultaten. arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Hilversum en Gooi & Vechtstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage enquêteresultaten. arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Hilversum en Gooi & Vechtstreek"

Transcriptie

1 Rapportage enquêteresultaten arbeidsmarkt en werkgelegenheid Hilversum en Gooi & Vechtstreek Hogeschool Utrecht, 23 februari 29, Cross Care Cafe,

2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Typering bedrijf en of instelling 3. Vacatures in de zorg 4. Samenwerking Zorg Onderwijs. Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt 6. Innovaties in de Zorg 7. Conclusies en aanbevelingen 2

3 Samenvatting Vacatures in de zorg Bij meer dan de helft van de instellingen is geen sprake van vacatures. Bij 7 organisaties is sprake van een fors vacatures. De vacatures in de zorg zijn voor 33% moeilijk te vervullen. De vervulling van vacatures verloopt grotendeels via klassieke wervingskanalen. Bij de werving werken de verschillende instellingen en bedrijven weinig samen. De meest interessante doelgroepen voor het vervullen van de vacatures zijn huisvrouwen en mannen, schoolverlaters, allochtonen en huidige werknemers waarvan de omvang van de aanstelling vergroot kan worden. De instellingen staan open voor de toekomstige nieuw soort medewerker. Bij de huidige werving wordt minder naar andersoortige medewerkers gezocht. Samenwerking Zorg Onderwijs De samenwerking tussen zorg en onderwijs vindt voor het grootste deel plaats tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en ROC Amsterdam / Gooi. In het zoeken naar oplossingen voor de groeiende vraag naar zorg en door de krapper wordende arbeidsmarkt in de zorg in de regio is meer samenwerking tussen zorg en onderwijs in de toekomst noodzakelijk. Suggesties om het onderwijs te laten aansluiten op de zorgontwikkelingen en zorgvraag: Kruisverbanden leggen tussen opleidingen in de zorg, media, wellness en toerisme Nieuwe opleidingen ontwikkelingen in mediatoepassingen (in de zorg) Aandacht voor dienstverlening en aandacht voor contact in de zorg. Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt Om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken, zijn volgens de respondenten de volgende maatregelen belangrijk: loopbaanperspectief, inzetten ICT/media, arbeidsomstandigheden verbeteren, efficiency en transparantie in de zorg vergroten, functiedifferentiatie, flexibele arbeidscontracten. Het meeste initiatief in de zorg arbeidsmarkt verwacht men van zorginstellingen zelf, gevolgd door het SSIG. Opvallend is dat uit de enquête maar beperkte initiatieven genoemd worden om werken bij de eigen instelling aantrekkelijker te maken. Inzet ICT wordt marginaal genoemd, maatregelen op het gebied van inzet flexibele arbeidscontracten, loopbaanperspectief en functiedifferentiatie worden wel genoemd. Om in de toekomst aan de zorgvraag worden in volgorde van belang de volgende maatregelen genoemd: 1. inzet van ICT / domotica 2. zorginnovaties 3. betere organisatie en coördinatie in de zorg 4. meer mensen in de zorg te laten werken en meer aandacht voor preventie en leefstijl. Behoud / groei mantelzorg, hogere productiviteit, meer aandacht voor wellness, sport en zorgtoerisme. Zorginnovatie De innovaties die men zelf in de zorg heeft toegepast of binnenkort gaat toepassen zijn vooral te vinden in ICT / Media toepassingen, gevolgd door organisatorische en patiëntgerichte innovaties. Het effect van innovatie is dat het soort werk en soort / niveau werknemer verandert en de samenwerking in en tussen organisaties verandert. Conclusies: Er zit een kloof tussen de vele goede ideeën ten aanzien van aantrekkelijker maken van werken in de zorg, innovaties in de zorg e.d. en de praktijk van alledag van zorginstellingen en bedrijven: o Weinig bedrijven en instellingen hebben al maatregelen genomen als het gaat om toekomstige bezetting van zorgfuncties, aantrekkelijk maken van werken in de zorg; o Weinig zorginstellingen hebben innovaties doorgevoerd op het gebied van ICT / media, terwijl daar het meest van verwacht wordt in de toekomst; o Beperkte samenwerking tussen instellingen en bedrijven bij het vervullen van vacatures. Het vacatures lijkt verder toe te nemen. Creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om in de vacatures te voorzien. Innovatie en productiviteitstoename in de zorg zijn nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen (kwantitatief en kwalitatief) izovator speelt hierin een belangrijke rol! 3

4 1. Inleiding In het kader van de uitwerkingsnota Zorg van de Economische Visie van de gemeente Hilversum heeft de Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de zorgeconomie in opdracht van de gemeente Hilversum. Tijdens het Cross Care Café van 23 februari stond het onderwerp arbeidsmarkt en werkgelegenheid centraal vanuit de zorgeconomie. Ter voorbereiding op de presentatie en discussie tijdens het Cross Care Café is alle genodigden gevraagd een vragenlijst in te vullen, óók als men niet in de gelegenheid was bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. De respons bedroeg 43, dat is ca. 4% van de inschrijvingen van het Cross Care Café (ca. 1). Het resultaat van de enquête en de beperkte discussie tijdens het Cross Care Café is uitgewerkt in voorliggende rapportage. De rapportage is als volgt opgebouwd. De antwoorden op de enquêtevragen zijn verwerkt in clusters: hoofdstuk 2: typering bedrijf of instelling hoofdstuk 3: vacatures in de zorg hoofdstuk 4: samenwerking Zorg - Onderwijs hoofdstuk 6: innovaties in de zorg hoofdstuk 7: conclusies en aanbevelingen, hierin wordt een speerpunten aangegeven, waarbij aangesloten wordt op actielijnen uit het beleidsplan van izovator. 4

5 2. Typering bedrijf of instelling 1. In welk bedrijf / instelling werkt u? Cure Care Preventie Verzekeraar Wellness, sport, toerisme, Media / technologie Woningcorporatie / Installatie Handel Onderzoek en/of Advies Onderwijs Gemeente/Gewest De respons bestaat grotendeels uit zorginstellingen (13), onderzoek, advies en onderwijs (14), wellness, media & handel ( 7), gemeente/gewest () en een lijst diversen: eigen interim management bureau in zorg en welzijn, (speciaal) onderwijs en revalidatie, non-profit natuurbeheer, Trombosedienst, Zelfstandig adviseur, ZZP-er, interim management. Opvallend is wederom een brede belangstelling voor het Cross Care Café, met het thema Een gezonde blik op de toekomst. 2. Wat is de omvang van uw bedrijf of instelling? of meer omvang Opvallend is de grote vertegenwoordiging kleine bedrijven((<1 personen) en middelgrote tot grote bedrijven (>2 personen). De aard van de respons-bedrijven: relatief veel onderzoek en adviesbedrijven (vraag 1) kan de omvang verklaren.

6 3. Vacatures in de zorg 3. Wat is het vacatures in uw bedrijf of instelling in zorgfuncties, op dit moment? (uitvoerenden en leidinggevenden) 1 Geen of meer Nvt vacatures Bij 7 zorgorganisaties is sprake van of meer vacatures, bij 7 zorgorganisaties is sprake van 1-4 vacatures voor zorgfuncties. Opmerkelijk is dat bij meer dan de helft geen sprake is van vacatures of is de vraag niet van toepassing. 4. Welke doelgroep is volgens u interessant om de vacatures in de zorg in te vullen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 3 2 Uitkeringsgerechtigden Huisvrouwen / huismannen Ouderen > jaar Schoolverlaters Allochtonen Huidige werknemers door vergro... Huidige werknemers doordat ze... Media medewerkers Wellness/sport/toerisme mede... Interessante doelgroepen zijn volgens de respondenten m.n.: niet werkende huisvrouwen/-mannen, schoolverlaters,allochtonen en huidige werknemers door hun contracten te vergroten. Uitkeringsgerechtigden en ouderen zijn enigszins interessant, andersoortige medewerkers uit media en wellness zijn matig interessant. 6

7 . Hoe vervult u uw vacatures? Eigen werving Samenwerking onderwijs Samenwerking gemeente Uitwisseling met collega zorgaanbi... Projecten SSIG Samenwerking CWI/UWV Poortwachterscentrum VNO-NCW West Tomingroep Vrijwilligers / mantelzorg Niet van toepassing Werving verloopt grotendeels traditioneel via eigen werving en selectie. Er is beperkt sprake van samenwerking met onderwijs, gemeente, CWI/UWV, mantelzorg. 6. Hoe verloopt het invullen van vacatures? Makkelijk Redelijk Moeizaam Niet van toepassing De vacaturevervulling verloopt voor 33% makkelijk, 33% redelijk, 33% moeizaam.. 7

8 7. Welke rol vervult uw bedrijf of instelling bij het vervullen van vacatures in de zorg? Bemiddeling Onderzoek en Advisering Toeleiding van uitkering naar werk Uitwisseling van personeel Gezamenlijke vacaturebank Geen Niet van toepassing Naast het vervullen van eigen vacatures in de zorg vervullen instellingen maar zeer beperkt een rol bij de invulling van vacatures in de zorg in zijn algemeenheid. De scores zijn grotendeels afkomstig uit het relatief grote deel respondenten dat afkomstig is uit Onderwijs, Onderzoek en Advies en Gemeente / Gewest. Daarnaast geven nog twee respondenten andere rollen aan, nl: Actief werven Beschikbaar maken van tools om via bestaande medewerkers nieuwe mensen te werven 8

9 4. Samenwerking Zorg - Onderwijs 8. Met welke onderwijsinstellingen werkt u samen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) ROC Amsterdam/Gooi ROC ASA ROC Midden-Nederland Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Utrecht Geen Niet van toepassing ROC Amsterdam / Gooi, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht zijn de onderwijsinstellingen waarmee met name wordt samengewerkt. In mindere mate wordt samen gewerkt met de ROC ASA en Midden-Nederland. Twee aanvullingen hierop zijn: Hogeschool Saxion en Hogeschool Arnhem 9. Wat levert de samenwerking met het onderwijs u op? (Meerdere antwoorden mogelijk.) Stagairs Instroom afgestudeerden / schoolverlaters Weinig Niet van toepassing Naast stagairs en instroom van schoolverlaters en afgestudeerden levert de samenwerking de respondenten het volgende op: Betere aansluiting theorie/praktijk Doorstroom van MBO naar HBO Kennisnetwerk, onderzoeksresultaten Kennisuitwisseling 9

10 . Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt. Hoe verwacht u dat de arbeidsmarkt in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden de komende 2 a 3 jaar? Functiedifferentiatie Loopbaanperspectief Meester-gezel trajecten voor jonge... Flexibele arbeidscontracten Efficiente en transparante organis... Arbeidsomstandigheden als fysie.. Bedrijfsfitness / leefstijl program... Investeren in samenwerking tuss.. Banen de preventieve zorg Banen in wellness, sport en (zorg... Inzet ICT hulpmiddelen in contact... Inzet ICT hulpmiddelen in coördina... Inzet ICT hulpmiddelen in informat... Het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt in de zorg moet volgens respondenten m.n. komen vanuit de volgende maatregelen: 1. Loopbaanperspectief 2. arbeidsomstandigheden verbeteren, inzet ICT in coördinatie, communicatie en hulpmiddelen bij contact 3. Flexibele arbeidscontracten 4. Functiedifferentiatie en efficiency & transparantie in de zorg. Daarnaast zijn nog genoemd: Beloningssysteem baseren op directe zorgverrichtingen (prestatiebeloning) Opleiden en trainen van medewerkers + werken in kleinschalige woonvoorzieningen Organisatie meer afstemmen op de nieuwe (en oude) generatie werknemers Salarissen gelijktrekken met concurrerende bedrijfstakken Samenwerking buiten de zorg Tijd voor persoonlijk contact met cliënt verruimen

11 11. Welke maatregelen heeft u al genomen om werken bij uw bedrijf of instelling aantrekkelijker te maken? 2 1 Functiedifferentiatie Loopbaanperspectief Flexibele arbeidscontracten Arbeidsomstandigheden als fysie.. Efficiente en transparante organis... Investeren in samenwerking tuss.. Bedrijfsfitness / leefstijl programm... Banen in de preventieve zorg Inzet ICT hulpmiddelen in contac... Inzet ICT hulpmiddelen in informat... Inzet ICT hulpmiddelen in coördina... Niet van toepassing Opvallend is dat respondenten aangeven de aantrekkelijkheid van werken bij hun instelling tot nu toe m.n. hebben gezocht in het aanbieden van flexibele arbeidscontracten en in mindere mate bij functiedifferentiatie, loopbaanperspectief en verbeteren arbeidsomstandigheden. Inzet ICT in coördinatie, communicatie en contact met cliënten is nog nauwelijks ingezet bij respondenten. 12. Heeft u zicht op de zorgvraagontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek? 2 1 Nee, dat heb ik niet Ja, de zorgvraag neemt toe Ja de soort vraag naar zorg verandert Ja, de soort vraag naar zorg verandert en neemt toe Respondenten vinden grotendeels dat de soort vraag naar zorg verandert en toeneemt. Opvallend is dat 13 respondenten niet weten hoe de zorgvraagontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek zich ontwikkelt. 11

12 13. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Gooi en Vechtstreek worden voldaan? Meer mensen aan het werk in de... Inzet ICT / domotica in de zorgver... Betere organisatie en coördinatie... Hogere productiviteit in de zorg Meer aandacht voor preventie en l... Meer aandacht voor wellness, spo... Behoud / groei mantelzorg Zorginnovatie Om in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Gooi en Vechtstreek te voldoen verwachten respondenten het meest van de inzet van ICT / domotica in de zorgverlening, zorginnovaties en betere organisatie en coördinatie in de zorg. Men verwacht ook, maar in mindere mate, door meer mensen in de zorg te laten werken en meer aandacht voor preventie en leefstijl dat er aan de zorgvraag in de regio kan worden voldaan. Verder wordt genoemd: Ketenintegratie Zorgvraag verminderen door migratie van (toekomstige) cliënten naar streken met hoog aanbod zorg 16. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? Meer studenten werven Nieuw onderwijsaanbod creëren... Meer media onderwijs in zorgop... Nieuw onderwijsaanbod creëren.. Kruisverbanden leggen tussen o... Meer aandacht voor dienstverlen... Meer praktijk in onderwijs Niet van toepassing Respondenten geven aan dat verandering en toename zorgvraag het volgende betekent voor het onderwijs, gerangschikt naar de drie meest genoemde onderwerpen: Kruisverbanden leggen tussen opleidingen in zorg, media en toerisme Meer aandacht voor dienstverlening in de zorg Meer studenten werven en nieuw onderwijsaanbod creëren op het gebied van mediatoepassingen. Aanvullend wordt genoemd: onderwijs bewust maken van interculturele effectiviteit. 12

13 17. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de zorg? 2 1 Zorginstellingen Onderwijsinstellingen Gemeenten Gewest Gooi en Vechtstreek SSIG CWI/UWV Kamer van Koophandel VNO-NCW Niet van toepassing Respondenten verwachten unaniem initiatief van zorginstellingen zelf, gevolgd door het SSIG in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de zorg. Aanvullende opmerkingen geven de volgende partijen / opmerkingen: Het gaat er juist om coalities te smeden tussen de vraag naar arbeid in de zorg en het aanbod en de intermediairs Overheid, zorgkantoor, zorgverzekeraars Zorgkantoor: zij hebben de zorgplicht en moeten kunnen voorzien in voldoende en gekwalificeerde zorg Onderwijsinstellingen, gemeenten en CWI//UWV Particuliere ondernemers Vraag 18. Aanvullende opmerkingen Ontwikkeling e-learning is een grote kans in deze zorgregio Ook partijen als onderwijsinstellingen, gemeenten, SSIG kunnen een bijdrage hierin leveren 13

14 6. Innovaties in de zorg Vraag 14. Welke innovaties in de zorg heeft u toegepast of gaat u binnenkort toepassen? ICT / Media innovaties ICT / Optimaliseren welzijnsaanbod Toepassing domotica nieuwe zorgconcepten ontwikkeld Advies over Zorg op Afstand, concept en dienstontwikkeling voor welzijn & zorgtoepassingen op basis van breedband. Domotica zorg op afstand service en diensten Mogelijkheid om via televisie of PC te adviseren Ontwikkeling EMD en EPD Opzetten interactieve websites / community Remote camera zorgcascade toepassing in combinatie met archivering en metadatering t.b.v. verbetering zorgprocessen Werken met een digitaal kinddossier en functiedifferentiatie Organisatorische innovaties Een nieuwe organisatiestructuur waarin medewerkers die de directe cliëntenzorg leveren laagdrempelige ondersteuning ontvangen/krijgen van professionals. Front Office, CRM Healing environment op het gebied van huisvesting en personeel. Meer integratie tussen zorg en andere sectoren. Zoals ons theehuis en zorgwoningen bij entree Naardermeer natuurgebied. Scholing Patiëntgerichte innovaties Zelfmanagement, ook in tehuizen Meer patiëntgericht aanbieden van de zorg in de moedertaal van cliënt Verder invoeren van belevingsgerichte zorg. Meer kleinschalige woonvoorzieningen 1. Welk effect heeft de innovatie op de arbeidsmarkt in de zorg? Geen Hoeveelheid werk en medewerkers... Hoeveelheid werk en medewerkers... Soort werk en medewerkers verandert Niveau werk en medewerkers verandert Samenwerking in de organisatie ver... Samenwerking tussen zorgorganisa... Niet van toepassing 14

15 Het grootste verwachte effect van de innovatie is dat het soort werk en medewerkers verandert, de samenwerking in en tussen de organisaties verandert en in mindere mate dat het niveau van het werk en de medewerkers verandert. 7. Conclusies en aanbevelingen 1. Behoudende praktijk versus vele goede ideeën voor de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg Conclusie: Er zit een kloof tussen de vele goede ideeën ten aanzien van aantrekkelijker maken van werken in de zorg, innovaties in de zorg e.d. en de praktijk van alledag van zorginstellingen en bedrijven: Weinig bedrijven en instellingen hebben al maatregelen genomen als het gaat om toekomstige bezetting van zorgfuncties, aantrekkelijk maken van werken in de zorg. Weinig zorginstellingen hebben innovaties doorgevoerd op het gebied van ICT / media, terwijl daar het meest van verwacht wordt in de toekomst; Beperkte samenwerking tussen instellingen en bedrijven bij het vervullen van vacatures. De vraag die opdoemt is: Wordt de nood nog niet gevoeld, of is men niet in staat de slag naar innovatie te maken? Veel ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg zijn lastig voor instelling op zich zelf te realiseren. Bij inzet van media en ict in de zorg is expertise nodig, die bij instellingen beperkt aanwezig is. Daarnaast is een initiatieven pas interessant als er sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, met name waar het gaat om coördinatie, communicatie en informatievoorziening in de zorg. Aanbeveling: Prioriteit bij inzet van media / ICT in de zorg, hiervan verwacht men het meest bij het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag en bij het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt in de zorg. De koppeling inzet media / ICT en organisatorische aanpassingen verdient hierbij extra aandacht. izovator, gewest en gemeente Hilversum hebben diverse projectvoorstellen gedefinieerd betreffende mediatoepassingen in de zorg. Het lijkt voor de hand liggend dat izovator hierin een leidende rol neemt. Bundeling expertise in efficiënter en transparanter maken van organisatie van de zorg. Het cross sectoraal leerbedrijf (samenwerking tussen immovator en izovator) kan een uitstekende broedplaats zijn voor pilots in de zorg waarbij deskundigheid gevraagd wordt op het gebied van media / ICT, zorg en bedrijfskunde. 2. Samenwerking in aantrekkelijker maken arbeidsmarkt en ontwikkeling onderwijsaanbod Conclusie: Creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om in de (toekomstige) vacatures te voorzien. Men ervaart de noodzaak tot meer samenwerking tussen instellingen, maar ook partijen als SSiG, CWI/UWV en onderwijs. Aanbevelingen: Onderwerpen voor projecten en pilots die uit de enquête en arbeidsmarktrapportages naar voren komen: Samenhang onderzoeken tussen functiedifferentiatie, nieuw soort werk / medewerkers en mogelijke lijnen in loopbaanperspectief in de zorg, dat over organisatiegrenzen heen kan gaan Afstemming benodigde onderwijsaanbod ROC s en Hogescholen met zorginstellingen en onderzoekscentra, opdat dit aanbod tijdig en in samenwerking met de praktijk ontwikkeld en aangeboden kan worden. Effecten inzet media / ICT op productiviteit in de zorg en kwaliteit van de zorg 1

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008 Verslag 3 e PublicCircle Bijeenkomst: Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Altra, 14 november 2008 Introductie Na de eerste twee PublicCircle bijeenkomsten met als thema de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn,

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

POSITIONPAPER ZORGONDERNEMERS. West-Brabant en Zeeland. BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW ZORG IN BALANS SAMENVATTING

POSITIONPAPER ZORGONDERNEMERS. West-Brabant en Zeeland. BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW ZORG IN BALANS SAMENVATTING POSITIONPAPER ZORGONDERNEMERS West-Brabant en Zeeland BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW ZORG SAMENVATTING VOORWOORD ZORG Het rapport Zorg in balans is tot stand gekomen dankzij het initiatief

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 1 werkgeversenquête September 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 Representativiteit van de respons... 6 Ondernemingsdoelstellingen:...

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Plan voor de toekomst zorgvrijwilligers Leerdam breed

Plan voor de toekomst zorgvrijwilligers Leerdam breed Plan voor de toekomst zorgvrijwilligers Leerdam breed 1. Inleiding Voor u ligt het plan voor de toekomst zorgvrijwilligers Leerdam breed. Het plan is opgesteld door St. Welzijn, MEE AV en Smeenk Zorginnovatie

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

O N D E R Z O E K S R A P P O R T

O N D E R Z O E K S R A P P O R T O N D E R Z O E K S R A P P O R T H A A L B A A R H E I D S E R V I C E P U N T Z O R G & W E L Z I J N COLOFON Dit onderzoeksrapport is een uitgave van ZWW en is mede tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners.

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. Nr. 1 / Maart 2012 Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. In deze nieuwsbrief: Interview met Panton Netwerkbijeenkomsten 2012 Ideeën op te zetten

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Achtergrond Zorgvoorelkaar Ontstaan vanuit Stichting I-nspire Breng mensen dichter bij elkaar: vraag en aanbod van zorg en welzijn transparant

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

economische vooruitzichten

economische vooruitzichten groei in de jaren nul (van 128.000 naar 140.000) krimp in 2010 (- 4.000 vaste krachten) afname van instroom uit onderwijs (20% in 5 jaar) toename van zij-instroom (55% in 5 jaar) tot 2009 2% minder instroom

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge 9 juli 2014 Formulier Aanmelden Connected Health Challenge Aanvullende informatie aanmelden innovatie Dit formulier helpt je bij het aanmeldproces van de innovatie voor de Connected Health Challenge. Mocht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands How to Engage the Diaspora for the Development of Suriname? Seminar 7 February 2015 7-2-2015 1 Surinaams Diasporabeleid: Geschenk uit Suriname

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Formulier Opdrachtomschrijving Afstuderen CMD. MT&V Social media

Formulier Opdrachtomschrijving Afstuderen CMD. MT&V Social media MT&V Social media Student: Michel Janse 23/06/2010 1 1 Het bedrijf mt&v Mt&v is een werving en selectie bureau. Het bedrijf bemiddelt tussen werknemer en werkgever. Mt&v richt zich op hoger opgeleiden,

Nadere informatie

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Senior-idays Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Een initiatief van drs. Wendela Sanders (bedrijfseconome: marktonderzoeker in de zorg) en drs. Margriet Hijweege (ondernemer

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013 Uitkomsten samengevat Werving tijdelijke medewerkers: De werving van tijdelijke medewerkers wordt veelal gedaan via detacheringbureaus (26%) & via eigen werving met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (28%).

Nadere informatie

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen De weg naar de werkconferentie 1 Inhoud Centrale vraag Scenario-ontwikkeling Deskresearch Expertgesprekken Confrontatie Clusteren kernonzekerheden Scenario

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media Ton van Mil immovator Cross Media Network Inhoud: Zweven over de mediasector Rol van immovator Relevantie van media en breedband: Nationale markt Globale

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie