Rapportage enquêteresultaten. arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Hilversum en Gooi & Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage enquêteresultaten. arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Hilversum en Gooi & Vechtstreek"

Transcriptie

1 Rapportage enquêteresultaten arbeidsmarkt en werkgelegenheid Hilversum en Gooi & Vechtstreek Hogeschool Utrecht, 23 februari 29, Cross Care Cafe,

2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Typering bedrijf en of instelling 3. Vacatures in de zorg 4. Samenwerking Zorg Onderwijs. Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt 6. Innovaties in de Zorg 7. Conclusies en aanbevelingen 2

3 Samenvatting Vacatures in de zorg Bij meer dan de helft van de instellingen is geen sprake van vacatures. Bij 7 organisaties is sprake van een fors vacatures. De vacatures in de zorg zijn voor 33% moeilijk te vervullen. De vervulling van vacatures verloopt grotendeels via klassieke wervingskanalen. Bij de werving werken de verschillende instellingen en bedrijven weinig samen. De meest interessante doelgroepen voor het vervullen van de vacatures zijn huisvrouwen en mannen, schoolverlaters, allochtonen en huidige werknemers waarvan de omvang van de aanstelling vergroot kan worden. De instellingen staan open voor de toekomstige nieuw soort medewerker. Bij de huidige werving wordt minder naar andersoortige medewerkers gezocht. Samenwerking Zorg Onderwijs De samenwerking tussen zorg en onderwijs vindt voor het grootste deel plaats tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en ROC Amsterdam / Gooi. In het zoeken naar oplossingen voor de groeiende vraag naar zorg en door de krapper wordende arbeidsmarkt in de zorg in de regio is meer samenwerking tussen zorg en onderwijs in de toekomst noodzakelijk. Suggesties om het onderwijs te laten aansluiten op de zorgontwikkelingen en zorgvraag: Kruisverbanden leggen tussen opleidingen in de zorg, media, wellness en toerisme Nieuwe opleidingen ontwikkelingen in mediatoepassingen (in de zorg) Aandacht voor dienstverlening en aandacht voor contact in de zorg. Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt Om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken, zijn volgens de respondenten de volgende maatregelen belangrijk: loopbaanperspectief, inzetten ICT/media, arbeidsomstandigheden verbeteren, efficiency en transparantie in de zorg vergroten, functiedifferentiatie, flexibele arbeidscontracten. Het meeste initiatief in de zorg arbeidsmarkt verwacht men van zorginstellingen zelf, gevolgd door het SSIG. Opvallend is dat uit de enquête maar beperkte initiatieven genoemd worden om werken bij de eigen instelling aantrekkelijker te maken. Inzet ICT wordt marginaal genoemd, maatregelen op het gebied van inzet flexibele arbeidscontracten, loopbaanperspectief en functiedifferentiatie worden wel genoemd. Om in de toekomst aan de zorgvraag worden in volgorde van belang de volgende maatregelen genoemd: 1. inzet van ICT / domotica 2. zorginnovaties 3. betere organisatie en coördinatie in de zorg 4. meer mensen in de zorg te laten werken en meer aandacht voor preventie en leefstijl. Behoud / groei mantelzorg, hogere productiviteit, meer aandacht voor wellness, sport en zorgtoerisme. Zorginnovatie De innovaties die men zelf in de zorg heeft toegepast of binnenkort gaat toepassen zijn vooral te vinden in ICT / Media toepassingen, gevolgd door organisatorische en patiëntgerichte innovaties. Het effect van innovatie is dat het soort werk en soort / niveau werknemer verandert en de samenwerking in en tussen organisaties verandert. Conclusies: Er zit een kloof tussen de vele goede ideeën ten aanzien van aantrekkelijker maken van werken in de zorg, innovaties in de zorg e.d. en de praktijk van alledag van zorginstellingen en bedrijven: o Weinig bedrijven en instellingen hebben al maatregelen genomen als het gaat om toekomstige bezetting van zorgfuncties, aantrekkelijk maken van werken in de zorg; o Weinig zorginstellingen hebben innovaties doorgevoerd op het gebied van ICT / media, terwijl daar het meest van verwacht wordt in de toekomst; o Beperkte samenwerking tussen instellingen en bedrijven bij het vervullen van vacatures. Het vacatures lijkt verder toe te nemen. Creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om in de vacatures te voorzien. Innovatie en productiviteitstoename in de zorg zijn nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen (kwantitatief en kwalitatief) izovator speelt hierin een belangrijke rol! 3

4 1. Inleiding In het kader van de uitwerkingsnota Zorg van de Economische Visie van de gemeente Hilversum heeft de Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de zorgeconomie in opdracht van de gemeente Hilversum. Tijdens het Cross Care Café van 23 februari stond het onderwerp arbeidsmarkt en werkgelegenheid centraal vanuit de zorgeconomie. Ter voorbereiding op de presentatie en discussie tijdens het Cross Care Café is alle genodigden gevraagd een vragenlijst in te vullen, óók als men niet in de gelegenheid was bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. De respons bedroeg 43, dat is ca. 4% van de inschrijvingen van het Cross Care Café (ca. 1). Het resultaat van de enquête en de beperkte discussie tijdens het Cross Care Café is uitgewerkt in voorliggende rapportage. De rapportage is als volgt opgebouwd. De antwoorden op de enquêtevragen zijn verwerkt in clusters: hoofdstuk 2: typering bedrijf of instelling hoofdstuk 3: vacatures in de zorg hoofdstuk 4: samenwerking Zorg - Onderwijs hoofdstuk 6: innovaties in de zorg hoofdstuk 7: conclusies en aanbevelingen, hierin wordt een speerpunten aangegeven, waarbij aangesloten wordt op actielijnen uit het beleidsplan van izovator. 4

5 2. Typering bedrijf of instelling 1. In welk bedrijf / instelling werkt u? Cure Care Preventie Verzekeraar Wellness, sport, toerisme, Media / technologie Woningcorporatie / Installatie Handel Onderzoek en/of Advies Onderwijs Gemeente/Gewest De respons bestaat grotendeels uit zorginstellingen (13), onderzoek, advies en onderwijs (14), wellness, media & handel ( 7), gemeente/gewest () en een lijst diversen: eigen interim management bureau in zorg en welzijn, (speciaal) onderwijs en revalidatie, non-profit natuurbeheer, Trombosedienst, Zelfstandig adviseur, ZZP-er, interim management. Opvallend is wederom een brede belangstelling voor het Cross Care Café, met het thema Een gezonde blik op de toekomst. 2. Wat is de omvang van uw bedrijf of instelling? of meer omvang Opvallend is de grote vertegenwoordiging kleine bedrijven((<1 personen) en middelgrote tot grote bedrijven (>2 personen). De aard van de respons-bedrijven: relatief veel onderzoek en adviesbedrijven (vraag 1) kan de omvang verklaren.

6 3. Vacatures in de zorg 3. Wat is het vacatures in uw bedrijf of instelling in zorgfuncties, op dit moment? (uitvoerenden en leidinggevenden) 1 Geen of meer Nvt vacatures Bij 7 zorgorganisaties is sprake van of meer vacatures, bij 7 zorgorganisaties is sprake van 1-4 vacatures voor zorgfuncties. Opmerkelijk is dat bij meer dan de helft geen sprake is van vacatures of is de vraag niet van toepassing. 4. Welke doelgroep is volgens u interessant om de vacatures in de zorg in te vullen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 3 2 Uitkeringsgerechtigden Huisvrouwen / huismannen Ouderen > jaar Schoolverlaters Allochtonen Huidige werknemers door vergro... Huidige werknemers doordat ze... Media medewerkers Wellness/sport/toerisme mede... Interessante doelgroepen zijn volgens de respondenten m.n.: niet werkende huisvrouwen/-mannen, schoolverlaters,allochtonen en huidige werknemers door hun contracten te vergroten. Uitkeringsgerechtigden en ouderen zijn enigszins interessant, andersoortige medewerkers uit media en wellness zijn matig interessant. 6

7 . Hoe vervult u uw vacatures? Eigen werving Samenwerking onderwijs Samenwerking gemeente Uitwisseling met collega zorgaanbi... Projecten SSIG Samenwerking CWI/UWV Poortwachterscentrum VNO-NCW West Tomingroep Vrijwilligers / mantelzorg Niet van toepassing Werving verloopt grotendeels traditioneel via eigen werving en selectie. Er is beperkt sprake van samenwerking met onderwijs, gemeente, CWI/UWV, mantelzorg. 6. Hoe verloopt het invullen van vacatures? Makkelijk Redelijk Moeizaam Niet van toepassing De vacaturevervulling verloopt voor 33% makkelijk, 33% redelijk, 33% moeizaam.. 7

8 7. Welke rol vervult uw bedrijf of instelling bij het vervullen van vacatures in de zorg? Bemiddeling Onderzoek en Advisering Toeleiding van uitkering naar werk Uitwisseling van personeel Gezamenlijke vacaturebank Geen Niet van toepassing Naast het vervullen van eigen vacatures in de zorg vervullen instellingen maar zeer beperkt een rol bij de invulling van vacatures in de zorg in zijn algemeenheid. De scores zijn grotendeels afkomstig uit het relatief grote deel respondenten dat afkomstig is uit Onderwijs, Onderzoek en Advies en Gemeente / Gewest. Daarnaast geven nog twee respondenten andere rollen aan, nl: Actief werven Beschikbaar maken van tools om via bestaande medewerkers nieuwe mensen te werven 8

9 4. Samenwerking Zorg - Onderwijs 8. Met welke onderwijsinstellingen werkt u samen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) ROC Amsterdam/Gooi ROC ASA ROC Midden-Nederland Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Utrecht Geen Niet van toepassing ROC Amsterdam / Gooi, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht zijn de onderwijsinstellingen waarmee met name wordt samengewerkt. In mindere mate wordt samen gewerkt met de ROC ASA en Midden-Nederland. Twee aanvullingen hierop zijn: Hogeschool Saxion en Hogeschool Arnhem 9. Wat levert de samenwerking met het onderwijs u op? (Meerdere antwoorden mogelijk.) Stagairs Instroom afgestudeerden / schoolverlaters Weinig Niet van toepassing Naast stagairs en instroom van schoolverlaters en afgestudeerden levert de samenwerking de respondenten het volgende op: Betere aansluiting theorie/praktijk Doorstroom van MBO naar HBO Kennisnetwerk, onderzoeksresultaten Kennisuitwisseling 9

10 . Zorgontwikkelingen en arbeidsmarkt. Hoe verwacht u dat de arbeidsmarkt in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden de komende 2 a 3 jaar? Functiedifferentiatie Loopbaanperspectief Meester-gezel trajecten voor jonge... Flexibele arbeidscontracten Efficiente en transparante organis... Arbeidsomstandigheden als fysie.. Bedrijfsfitness / leefstijl program... Investeren in samenwerking tuss.. Banen de preventieve zorg Banen in wellness, sport en (zorg... Inzet ICT hulpmiddelen in contact... Inzet ICT hulpmiddelen in coördina... Inzet ICT hulpmiddelen in informat... Het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt in de zorg moet volgens respondenten m.n. komen vanuit de volgende maatregelen: 1. Loopbaanperspectief 2. arbeidsomstandigheden verbeteren, inzet ICT in coördinatie, communicatie en hulpmiddelen bij contact 3. Flexibele arbeidscontracten 4. Functiedifferentiatie en efficiency & transparantie in de zorg. Daarnaast zijn nog genoemd: Beloningssysteem baseren op directe zorgverrichtingen (prestatiebeloning) Opleiden en trainen van medewerkers + werken in kleinschalige woonvoorzieningen Organisatie meer afstemmen op de nieuwe (en oude) generatie werknemers Salarissen gelijktrekken met concurrerende bedrijfstakken Samenwerking buiten de zorg Tijd voor persoonlijk contact met cliënt verruimen

11 11. Welke maatregelen heeft u al genomen om werken bij uw bedrijf of instelling aantrekkelijker te maken? 2 1 Functiedifferentiatie Loopbaanperspectief Flexibele arbeidscontracten Arbeidsomstandigheden als fysie.. Efficiente en transparante organis... Investeren in samenwerking tuss.. Bedrijfsfitness / leefstijl programm... Banen in de preventieve zorg Inzet ICT hulpmiddelen in contac... Inzet ICT hulpmiddelen in informat... Inzet ICT hulpmiddelen in coördina... Niet van toepassing Opvallend is dat respondenten aangeven de aantrekkelijkheid van werken bij hun instelling tot nu toe m.n. hebben gezocht in het aanbieden van flexibele arbeidscontracten en in mindere mate bij functiedifferentiatie, loopbaanperspectief en verbeteren arbeidsomstandigheden. Inzet ICT in coördinatie, communicatie en contact met cliënten is nog nauwelijks ingezet bij respondenten. 12. Heeft u zicht op de zorgvraagontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek? 2 1 Nee, dat heb ik niet Ja, de zorgvraag neemt toe Ja de soort vraag naar zorg verandert Ja, de soort vraag naar zorg verandert en neemt toe Respondenten vinden grotendeels dat de soort vraag naar zorg verandert en toeneemt. Opvallend is dat 13 respondenten niet weten hoe de zorgvraagontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek zich ontwikkelt. 11

12 13. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Gooi en Vechtstreek worden voldaan? Meer mensen aan het werk in de... Inzet ICT / domotica in de zorgver... Betere organisatie en coördinatie... Hogere productiviteit in de zorg Meer aandacht voor preventie en l... Meer aandacht voor wellness, spo... Behoud / groei mantelzorg Zorginnovatie Om in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Gooi en Vechtstreek te voldoen verwachten respondenten het meest van de inzet van ICT / domotica in de zorgverlening, zorginnovaties en betere organisatie en coördinatie in de zorg. Men verwacht ook, maar in mindere mate, door meer mensen in de zorg te laten werken en meer aandacht voor preventie en leefstijl dat er aan de zorgvraag in de regio kan worden voldaan. Verder wordt genoemd: Ketenintegratie Zorgvraag verminderen door migratie van (toekomstige) cliënten naar streken met hoog aanbod zorg 16. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? Meer studenten werven Nieuw onderwijsaanbod creëren... Meer media onderwijs in zorgop... Nieuw onderwijsaanbod creëren.. Kruisverbanden leggen tussen o... Meer aandacht voor dienstverlen... Meer praktijk in onderwijs Niet van toepassing Respondenten geven aan dat verandering en toename zorgvraag het volgende betekent voor het onderwijs, gerangschikt naar de drie meest genoemde onderwerpen: Kruisverbanden leggen tussen opleidingen in zorg, media en toerisme Meer aandacht voor dienstverlening in de zorg Meer studenten werven en nieuw onderwijsaanbod creëren op het gebied van mediatoepassingen. Aanvullend wordt genoemd: onderwijs bewust maken van interculturele effectiviteit. 12

13 17. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de zorg? 2 1 Zorginstellingen Onderwijsinstellingen Gemeenten Gewest Gooi en Vechtstreek SSIG CWI/UWV Kamer van Koophandel VNO-NCW Niet van toepassing Respondenten verwachten unaniem initiatief van zorginstellingen zelf, gevolgd door het SSIG in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de zorg. Aanvullende opmerkingen geven de volgende partijen / opmerkingen: Het gaat er juist om coalities te smeden tussen de vraag naar arbeid in de zorg en het aanbod en de intermediairs Overheid, zorgkantoor, zorgverzekeraars Zorgkantoor: zij hebben de zorgplicht en moeten kunnen voorzien in voldoende en gekwalificeerde zorg Onderwijsinstellingen, gemeenten en CWI//UWV Particuliere ondernemers Vraag 18. Aanvullende opmerkingen Ontwikkeling e-learning is een grote kans in deze zorgregio Ook partijen als onderwijsinstellingen, gemeenten, SSIG kunnen een bijdrage hierin leveren 13

14 6. Innovaties in de zorg Vraag 14. Welke innovaties in de zorg heeft u toegepast of gaat u binnenkort toepassen? ICT / Media innovaties ICT / Optimaliseren welzijnsaanbod Toepassing domotica nieuwe zorgconcepten ontwikkeld Advies over Zorg op Afstand, concept en dienstontwikkeling voor welzijn & zorgtoepassingen op basis van breedband. Domotica zorg op afstand service en diensten Mogelijkheid om via televisie of PC te adviseren Ontwikkeling EMD en EPD Opzetten interactieve websites / community Remote camera zorgcascade toepassing in combinatie met archivering en metadatering t.b.v. verbetering zorgprocessen Werken met een digitaal kinddossier en functiedifferentiatie Organisatorische innovaties Een nieuwe organisatiestructuur waarin medewerkers die de directe cliëntenzorg leveren laagdrempelige ondersteuning ontvangen/krijgen van professionals. Front Office, CRM Healing environment op het gebied van huisvesting en personeel. Meer integratie tussen zorg en andere sectoren. Zoals ons theehuis en zorgwoningen bij entree Naardermeer natuurgebied. Scholing Patiëntgerichte innovaties Zelfmanagement, ook in tehuizen Meer patiëntgericht aanbieden van de zorg in de moedertaal van cliënt Verder invoeren van belevingsgerichte zorg. Meer kleinschalige woonvoorzieningen 1. Welk effect heeft de innovatie op de arbeidsmarkt in de zorg? Geen Hoeveelheid werk en medewerkers... Hoeveelheid werk en medewerkers... Soort werk en medewerkers verandert Niveau werk en medewerkers verandert Samenwerking in de organisatie ver... Samenwerking tussen zorgorganisa... Niet van toepassing 14

15 Het grootste verwachte effect van de innovatie is dat het soort werk en medewerkers verandert, de samenwerking in en tussen de organisaties verandert en in mindere mate dat het niveau van het werk en de medewerkers verandert. 7. Conclusies en aanbevelingen 1. Behoudende praktijk versus vele goede ideeën voor de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg Conclusie: Er zit een kloof tussen de vele goede ideeën ten aanzien van aantrekkelijker maken van werken in de zorg, innovaties in de zorg e.d. en de praktijk van alledag van zorginstellingen en bedrijven: Weinig bedrijven en instellingen hebben al maatregelen genomen als het gaat om toekomstige bezetting van zorgfuncties, aantrekkelijk maken van werken in de zorg. Weinig zorginstellingen hebben innovaties doorgevoerd op het gebied van ICT / media, terwijl daar het meest van verwacht wordt in de toekomst; Beperkte samenwerking tussen instellingen en bedrijven bij het vervullen van vacatures. De vraag die opdoemt is: Wordt de nood nog niet gevoeld, of is men niet in staat de slag naar innovatie te maken? Veel ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg zijn lastig voor instelling op zich zelf te realiseren. Bij inzet van media en ict in de zorg is expertise nodig, die bij instellingen beperkt aanwezig is. Daarnaast is een initiatieven pas interessant als er sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, met name waar het gaat om coördinatie, communicatie en informatievoorziening in de zorg. Aanbeveling: Prioriteit bij inzet van media / ICT in de zorg, hiervan verwacht men het meest bij het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag en bij het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt in de zorg. De koppeling inzet media / ICT en organisatorische aanpassingen verdient hierbij extra aandacht. izovator, gewest en gemeente Hilversum hebben diverse projectvoorstellen gedefinieerd betreffende mediatoepassingen in de zorg. Het lijkt voor de hand liggend dat izovator hierin een leidende rol neemt. Bundeling expertise in efficiënter en transparanter maken van organisatie van de zorg. Het cross sectoraal leerbedrijf (samenwerking tussen immovator en izovator) kan een uitstekende broedplaats zijn voor pilots in de zorg waarbij deskundigheid gevraagd wordt op het gebied van media / ICT, zorg en bedrijfskunde. 2. Samenwerking in aantrekkelijker maken arbeidsmarkt en ontwikkeling onderwijsaanbod Conclusie: Creatieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om in de (toekomstige) vacatures te voorzien. Men ervaart de noodzaak tot meer samenwerking tussen instellingen, maar ook partijen als SSiG, CWI/UWV en onderwijs. Aanbevelingen: Onderwerpen voor projecten en pilots die uit de enquête en arbeidsmarktrapportages naar voren komen: Samenhang onderzoeken tussen functiedifferentiatie, nieuw soort werk / medewerkers en mogelijke lijnen in loopbaanperspectief in de zorg, dat over organisatiegrenzen heen kan gaan Afstemming benodigde onderwijsaanbod ROC s en Hogescholen met zorginstellingen en onderzoekscentra, opdat dit aanbod tijdig en in samenwerking met de praktijk ontwikkeld en aangeboden kan worden. Effecten inzet media / ICT op productiviteit in de zorg en kwaliteit van de zorg 1

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Altra, 14 november 2008 Verslag 3 e PublicCircle Bijeenkomst: Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Altra, 14 november 2008 Introductie Na de eerste twee PublicCircle bijeenkomsten met als thema de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn,

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Waarom HumanCapitalCare? Wij zijn een innovatieve onafhankelijke

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

Euregionale arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor zorgberoepen. Future proof for cure and care

Euregionale arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor zorgberoepen. Future proof for cure and care Euregionale arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor zorgberoepen Future proof for cure and care Prioriteit 1: versterken van economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden sprekers Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad Ida Dral -!DE Advies voor innovatie en verbinding

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Achtergrond Zorgvoorelkaar Ontstaan vanuit Stichting I-nspire Breng mensen dichter bij elkaar: vraag en aanbod van zorg en welzijn transparant

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & behoeftes

Arbeidsmarkt & behoeftes Arbeidsmarkt & behoeftes Minder vacatures, maar de krapte komt snel. CPB verwacht dat NL 750.000 werknemers nodig heeft binnen enkele jaren. We vergrijzen In 2050 is 16% van de mensen ouder dan 65. Vier

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Zorginnovatie in het primair proces

Zorginnovatie in het primair proces Zorginnovatie in het primair proces Economische krachtbron m.deheer@interhealth.nl 0653953495 @mjdeheer Martin de Heer, 22-6-2011 Korte introductie Interhealth Mentaal Beter AIM NIC shared service center

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge 9 juli 2014 Formulier Aanmelden Connected Health Challenge Aanvullende informatie aanmelden innovatie Dit formulier helpt je bij het aanmeldproces van de innovatie voor de Connected Health Challenge. Mocht

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands How to Engage the Diaspora for the Development of Suriname? Seminar 7 February 2015 7-2-2015 1 Surinaams Diasporabeleid: Geschenk uit Suriname

Nadere informatie

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 18.200 15.500 _ 18.000 1.840 16.000

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013)

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) Vragenlijst Raad van Toezicht/Bevoegd gezag Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) De vragen hebben betrekking op het College van Bestuur/Bevoegd gezag.

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 17.500 18.000 16.300

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013 Uitkomsten samengevat Werving tijdelijke medewerkers: De werving van tijdelijke medewerkers wordt veelal gedaan via detacheringbureaus (26%) & via eigen werving met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (28%).

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan?

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? , wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? Biebwatch, Amsterdam, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht Opzet van de presentatie Ontwikkelingen op de

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie