ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE 2013-2017"

Transcriptie

1 ADVIES TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKALE OMROEPCONCESSIE Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam Rotterdam, 10 oktober 2012 Geacht college, Hierbij bieden wij u ons advies aan over de aanvragen voor de lokale omroepconcessie in Rotterdam. Inleiding In Rotterdam start in februari 2013 een nieuwe vijfjarige periode van zendmachtiging voor de lokale omroep. Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraad hierover een advies gevraagd dat betrekking moet hebben op de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan (PBO). Mede op verzoek van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur die wenste dat een onafhankelijke commissie werd ingesteld is de commissie in september begonnen met haar werkzaamheden. De gemeente verzocht de commissie de vier aanvragen voor die nieuwe periode van lokale zendmachtiging te beoordelen op de mate van representativiteit in relatie tot het beleidsplan en de overige ingediende stukken met betrekking tot de aanvraag. Met inachtneming van de Mediawet, heeft de commissie daarbij ook de benoemde criteria in de door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsvisie lokale media meegenomen in haar overwegingen. Tevens heeft de gemeente de commissie gevraagd een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor één van de gegadigde partijen voor de omroepconcessie. Het voorkeursadvies van de commissie wordt aan het eind van deze brief toegelicht. Opmerkingen vooraf Voordat de commissie u inzicht geeft in haar beoordeling, wil zij u enkele algemene opmerkingen meegeven. Graag had de commissie de gelegenheid gehad om met de PBO-leden van de gegadigde omroepstichtingen rechtsreeks te spreken. Gezien de krappe planning was dit helaas niet mogelijk, met als gevolg dat de commissie haar beoordeling van de PBO s moest beperken tot de schriftelijke informatie over de aanvragen. Wellicht kunt u in overweging nemen om in de aanloop naar een volgende concessieperiode (in 2017) voor deze gesprekken ruimte te creëren in de beoordelingsfase van de plannen. Ten aanzien van de beoordeling van het PBO heeft de commissie er na intern beraad voor gekozen dat de vertegenwoordiging van een lid voor een bepaalde profijtgroep of stroming niet noodzakelijkerwijs verbonden hoeft te zijn aan een koepelorganisatie of orgaan voor die profijtgroep. Een persoon met een aantoonbaar groot netwerk in een bepaald gebied kan volgens de commissie ook een goede vertegenwoordiger zijn voor die profijtgroep of stroming. De omroep zou dan moeten toelichten waarom die persoon een goede representant is van een bepaalde profijtgroep of stroming. Echter omdat die toelichting in veel gevallen ontbreekt, vond de commissie het in die gevallen lastig om dit facet goed te beoordelen. De meegestuurde Cv s van de PBO-leden zijn daarom goed bestudeerd. De commissie heeft het uiteindelijk als een pré aangemerkt wanneer een PBO-lid aan een passende koepelorganisatie/orgaan is verbonden. Met betrekking tot de profijtgroep godsdienstige stromingen merkt de commissie bovendien op dat deze in vrijwel alle plannen slechts beperkt is vertegenwoordigd in het PBO, namelijk dikwijls door iemand van één godsdienstige stroming. 1

2 Hoewel de beleidsplannen niet verplicht zijn volgens de Mediawet vindt de commissie dat deze plannen veel beter zicht geven op de intenties en voornemens van de vier omroepstichtingen, dan louter de stukken die het Commissariaat eist. Zij meent dat zij vooral uit de beleidsplannen kon opmaken hoe pluriform, toegankelijk en representatief het plan voor de omroep en het PBO daarbinnen meent te zijn voor de stad. Kortom, de commissie staat op het standpunt dat een integraal oordeel over het plan, naast de wettelijk verplichte beoordeling van het PBO, een aanvullende waarde heeft bij de onderbouwing van de voorkeur voor één partij. Immers, het beleidsplan laat ook zien welke rol en reikwijdte het PBO zal krijgen in de organisatie en hoe de omroep invulling geeft aan lokale verbintenissen via het PBO. De commissie constateert tevens dat de plannen op veel punten nog tamelijk abstract blijven en een nadere uitwerking (nog) ontbreekt. Zij signaleert dat in alle plannen ruimte is voor talentontwikkeling, in mindere of meerdere mate, dus dat alle plannen proberen aan te sluiten bij dit gemeentelijke uitgangspunt. De uitwerking ervan is echter in alle plannen nog tamelijk beknopt. Hoewel de plannen aanzienlijk verschillen in mediale aanpak, vindt de commissie dat geen enkel plan op een écht vernieuwende wijze publieke media inzet. Een vooruitstrevende en actuele visie op lokale media wordt dus helaas gemist in alle plannen. Daarnaast had de commissie op basis van de beschikbare informatie onvoldoende zicht op de financiële haalbaarheid van de plannen. Hoewel hierover geen expliciet oordeel was gevraagd aan de commissie, merkt zij wel op dat er in drie plannen (SLOR, SMR en OPEN) aanvullende middelen nodig zijn. Mede omdat de commissie vindt dat in alle plannen de business case nog niet voldoende is uitgewerkt, heeft zij dit geen doorslaggevende rol laten spelen in haar afweging. Ter informatie heeft de commissie een overzicht van de PBO s en beknopte samenvatting van de beleidsplannen van de gegadigde partijen als bijlage bij deze brief gevoegd. Zo krijgt u een korte indruk van deze plannen. De commissie benadrukt dat zij zich bij haar beoordeling gebaseerd heeft op de volledige aanvraag zoals ingediend bij het Commissariaat voor de Media én het aanvullende plan bij de gemeente inclusief bijlagen en correspondentie daarover. Beoordelingen per aanvraag Hierna geven wij per aanvraag een beoordeling van de afzonderlijke plannen, te beginnen met de beoordeling van de mate van representativiteit van het (beoogde) PBO, die volgens de Mediawet het voornaamste zo niet het enige argument is waarop de gemeente haar advies aan het Commissariaat mag baseren. Daarnaast hebben wij op uw verzoek ook een integrale afweging gemaakt van de afzonderlijke plannen aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. De commissie heeft de volgende criteria zelf daaraan toegevoegd: mate van vernieuwing, bestuurlijke slagkracht, financiële haalbaarheid en tot slot mate van vertrouwen in het gehele plan. Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR of Omroep Rotterdam) De commissie heeft lang over het PBO en plan van de SLOR gesproken, mede omdat de SLOR al een lange geschiedenis heeft in de stad. In principe beoordeelt de commissie de huidige samenstelling van het PBO van de SLOR als voldoende representatief voor Rotterdam; er is een ruim voldoende aantal leden en er zijn diverse stromingen vertegenwoordigd waarvan enkele logische representanten. De leeftijdsspreiding is redelijk, maar de commissie beoordeelt het PBO te weinig representatief voor de verschillende etnische groepen in Rotterdam. Daarnaast merkt de commissie op dat zij enkele stromingen niet goed vertegenwoordigd vindt. Dit heeft betrekking op de stromingen bedrijfsleven (werkgevers/werknemers) en participatie/bevolking: desbetreffende PBO-leden vertegenwoordigen slechts een klein deel van deze profijtgroep en zijn dus matig representatief. Wat betreft de geestelijke en godsdienstige stromingen is het PBO op dit moment over het geheel bezien wel redelijk representatief, omdat het PBO-lid voor welzijn deel uitmaakt van het Platform Levensbeschouwing 2

3 Rotterdam, hoewel hij echter niet in die hoedanigheid lid is van het PBO. De commissie vindt het PBO-lid voor geestelijke stromingen slechts beperkt representatief voor die profijtgroep. Echter, aangezien twee leden van twee belangrijke profijtgroepen (geestelijke stromingen; kunst en cultuur) nog dit jaar aftreden en er volgend jaar wederom drie leden aftreden, kan de commissie de representativiteit van het PBO in de nieuwe concessieperiode, niet goed beoordelen. Er treden immers op redelijk korte termijn 5 leden af (van in totaal 11 leden), waarvan thans onduidelijk is welke profijtgroepen en welke mensen er voor in de plaats zullen komen. Hoewel de SLOR de enige partij is die nu een PBO heeft en reeds functioneert, neemt de commissie in haar afweging mee dat een aanzienlijk deel binnenkort zal aftreden en dat dit van invloed is op de continuïteit van het functioneren ervan. De commissie vindt het jammer dat de SLOR er niet voor gezorgd heeft dat, voorafgaand aan de beoordeling van het PBO door de gemeente, nieuwe leden waren aangezocht. Kortom, de commissie concludeert dat zij de huidige representativiteit van het PBO van de SLOR over het algemeen representatief vindt en slechts op onderdelen matig representatief. Het biedt, als gevolg van de op korte termijn geplande aftredens van 5 leden, echter onvoldoende zekerheid ten aanzien van de totale representativiteit in de komende concessieperiode Het PBO en de gehele aanvraag overziend, merkt de commissie nog het volgende op over het beleidsplan en de overige ingediende stukken van de SLOR. De wijze waarop de SLOR de kwaliteitsverbetering in de programmering wil realiseren én borgen vindt de commissie onvoldoende toegelicht in de aanvraag. Hoewel de SLOR vrijwel de enige partij is met ervaring in programmering op diverse mediakanalen en zelf signaleert dat de kwaliteit omhoog zou moeten, kan zij de commissie niet overtuigen van een succesvolle verbetering daarvan. De voorgestelde mediale aanpak van de SLOR beschouwt de commissie als oude wijn in oude zakken. Er ontbreekt een vooruitziende visie op en aanpak van de lokale kanalen, waarbij zij vooral een multimediale benadering mist. De commissie meent dat de SLOR wél ambitie heeft om de lokale nieuwsvoorziening te verbeteren via een dagelijks Rotterdam Magazine op televisie. Deze ambitie is echter nog weinig concreet en in de opdracht, die hiervoor is uitgezet, vindt de commissie dat de SLOR te gemakkelijk uitgaat van realisatie op dit terrein. De meerwaarde van de lokale media van de SLOR ten opzichte van de regionale kanalen van RTV Rijnmond wordt de commissie niet duidelijk en is onvoldoende toegelicht. Over het algemeen meent de commissie dat het plan te weinig vernieuwend is. De commissie waardeert het dat de SLOR talenten de ruimte wil bieden, maar zij vindt tegelijkertijd dat dit onderdeel tamelijk beknopt is omschreven en vooralsnog onvoldoende is uitgedacht hoe een en ander vorm zou kunnen krijgen. Daarnaast meent de commissie dat de SLOR goede intenties heeft met diverse lokale partijen te gaan samenwerken ten einde de lokale verankering te versterken, zoals de gemeente wenst. Op basis van ervaringen in het verleden concludeert de commissie dat de SLOR goed met producenten van content overweg kan. Ook in het PBO van de SLOR ziet de commissie diverse potentiële samenwerkingsverbanden. Desondanks heeft de SLOR de commissie niet weten te overtuigen van haar vermogen tot het sluiten van samenwerkingsvormen in brede zin, want dan had de commissie bijvoorbeeld verwacht dat de SLOR de andere gegadigde partijen wel had omarmd voorafgaand aan of tijdens de nu lopende aanwijzingsprocedure. De commissie heeft twijfels over de mate van professionaliteit van de organisatie; ondanks dat er professionals werkzaam zijn, maakt de organisatie geen professionele indruk. Zo is de begroting bijvoorbeeld matig toegelicht en niet sluitend. Voorts maakt de commissie uit het beleidsplan op dat de SLOR zelf eveneens vindt dat bepaalde zaken in de organisatie een andere aanpak verdienen, echter het plan ontbeert volgens de commissie tegelijkertijd overtuigingskracht en enthousiasme. Omdat het bestuur van de SLOR recentelijk is afgetreden en er nog geen zicht is op vervanging, waardoor de organisatie een onzekere tijd tegemoet gaat, beoordeelt de commissie de huidige bestuurlijke slagkracht als tamelijk zwak. Bovendien meent de commissie dat de continuïteit mogelijk in het geding kan komen. Alles overwegende, komt de commissie tot de conclusie dat zij in beperkte mate vertrouwen heeft in het plan van de SLOR. Allereerst omdat zij het huidige PBO van de SLOR voldoende representatief acht voor Rotterdam, maar niet goed kan oordelen over de samenstelling van het PBO in de nieuwe concessieperiode als gevolg waarvan de representativiteit ervan onzeker is. Daarnaast meent de 3

4 commissie dat het plan op zich wel een optimistisch wensbeeld schetst dat een verbetering is van de huidige praktijk, maar dat de uitwerking ervan haar niet het vertrouwen biedt dat zij had verwacht en waarop zij had gehoopt. Hierdoor heeft zij serieuze twijfels bij de haalbaarheid ervan. Stichting Mediaproducties Rotterdam (SMR) De commissie beoordeelt het PBO van SMR als onvoldoende representatief voor Rotterdam. Enerzijds vindt de commissie het aantal leden van het PBO, hoewel er is voldaan aan het minimale aantal, te klein voor een goede representatie van een stad als Rotterdam. Anderzijds meent de commissie dat de beoogde PBO leden vrij specifiek zijn. Zij heeft sterk de indruk dat deze leden slechts een beperkte vertegenwoordiging vormen van de betreffende profijtgroep. Zo is onder meer het beoogde PBO lid voor de godsdienstige stromingen actief voor een klein kerkgenootschap. Ook vindt de commissie de profijtgroep kunst en cultuur onvoldoende passend vertegenwoordigd. Het PBO en de gehele aanvraag overziend, merkt de commissie nog het volgende op over het beleidsplan en de overige ingediende stukken van SMR. De beoogde kwaliteit van de programmering heeft SMR volgens de commissie te abstract toegelicht en pas in tweede instantie (naar aanleiding van een vraag van de gemeente) uiteengezet. De commissie vindt de geschetste mediale aanpak van SMR weinig vernieuwend en mist hierin een multimediale benadering. Tevens merkt zij op dat het plan van SMR zich vooral focust op radio. Bovendien meent de commissie dat het internetplatform onvoldoende in het plan in geïntegreerd. De ambitie en inzet voor de lokale nieuwsvoorziening vindt de commissie te summier omschreven. In het plan heeft SMR wel kort RTV Rijnmond genoemd, maar de commissie meent dat SMR haar positionering en meerwaarde ten opzichte van de regionale omroep onvoldoende heeft toegelicht. Wat betreft talentontwikkeling wil SMR duidelijk ruimte bieden aan talent. De commissie waardeert dit, maar stelt vast dat een nadere uitwerking ontbreekt. SMR heeft diverse beoogde lokale samenwerkingspartijen in haar plan opgenomen maar omdat een toelichting hierop ontbreekt, heeft het lijstje de commissie niet kunnen overtuigen van de gewenste lokale verankering. De commissie krijgt de indruk dat zowel het bestuur als de uitvoeringsorganisatie van SMR hoofdzakelijk draait op twee personen. Tevens is het organisatieplan van de omroepstichting onvoldoende toegelicht, waardoor de commissie geen uitspraak kan doen over de professionaliteit en continuïteit van SMR. Omdat er thans slechts twee bestuursleden zijn benoemd, heeft de commissie onvoldoende zicht op de bestuurlijke slagkracht van SMR. Wat betreft de financiële haalbaarheid van het plan constateert de commissie dat de stichting niet uitkomt met de gereserveerde middelen voor de lokale omroepfunctie. Men heeft immers een eenmalige opstartsubsidie gevraagd. De begroting vindt de commissie onvoldoende toegelicht. Een positieve kanttekening bij het financiële onderdeel is dat SMR als enige partij al een inschatting heeft gemaakt van haar liquiditeitspositie. Alles overwegende, concludeert de commissie dat zij weinig vertrouwen heeft in het plan van SMR, hoofdzakelijk omdat zij het PBO onvoldoende representatief vindt voor Rotterdam en daarnaast omdat het plan op diverse essentiële onderdelen onvoldoende concreet is uitgedacht en uitgewerkt. Stichting RTV President De commissie beoordeelt het PBO van RTV President als onvoldoende representatief, zowel door het relatief kleine aantal beoogde PBO leden, hoewel er is voldaan aan het minimum aantal, als door de samenstelling. De leeftijdsspreiding in het PBO vindt de commissie onvoldoende, aangezien de leden overwegend ouderen zijn en de profijtgroep jongeren geheel ontbreekt. Ook de etnische groeperingen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in het PBO; er is slechts 1 lid met een niet-nederlandse achtergrond. Daarnaast meent de commissie dat het beoogde lid voor de profijtgroep kunst en cultuur slechts beperkt representatief is voor die profijtgroep. Tot slot merkt de commissie op dat de door de 4

5 omroepstichting aangeleverde informatie over de PBO leden tamelijk beknopt is en niet geheel duidelijk. Het PBO en de gehele aanvraag overziend, merkt de commissie nog het volgende op over het beleidsplan en de overige ingediende stukken van de RTV President. De commissie meent dat RTV President het beoogde kwaliteitsniveau in mooie maar abstracte woorden heeft omschreven. In de voorgestelde mediale aanpak heeft RTV President internet wel meegenomen, maar wordt in het algemeen vrij summier toegelicht hoe de omroepstichting de verschillende kanalen wil gaan inzetten. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe ze het familie format daadwerkelijk gestalte wil gaan geven. De commissie oordeelt positief over de ambitie en inzet voor de lokale nieuwsvoorziening en waardeert het dat RTV President al enkele mogelijke thema s heeft genoemd. Tevens meent zij dat RTV President door haar voorgestelde beleid, lokale media voor en door Rotterdammers, zichzelf profileert ten opzichte van RTV Rijnmond door een community rondom de omroep te willen creëren. De commissie beschouwt deze beoogde community als een meerwaarde ten opzichte van de regionale kanalen, hoewel RTV President dit zelf niet expliciet zo heeft verwoord. De commissie meent dat het plan van RTV President desondanks geen blijk geeft van een vernieuwende visie op lokale media maar dat het plan in het verlengde ligt van hetgeen zij reeds op deelgemeentelijk niveau doet. RTV President presenteert zich in haar beleidsplan als een mediaplatform voor talentontwikkeling en ambieert hierin tevens werklozen via hun omroep aan een baan te helpen. Deze ambitie vindt de commissie positief maar te weinig concreet uitgewerkt. Hoewel RTV President in haar plan de beoogde diverse samenwerkingspartijen uiteenzet, twijfelt de commissie of de omroep de schaalsprong van huidig werkgebied op hyperlokaal niveau (Hoogvliet en Albrandswaard) naar gemeentelijk niveau kan waarmaken. Aangaande de professionaliteit en continuïteit van de organisatie merkt de commissie op dat de stichting de bestaande organisatie uitbreidt en met veel extra vrijwilligers wil laten functioneren; de commissie voorziet een spanningsveld tussen de mate van professionaliteit versus de mate van organisatie. In tegenstelling tot de andere plannen heeft RTV President wel uitvoerig toegelicht hoe het governance model eruit zou moeten zien. Ook constateert de commissie dat er een volledig bestuur is aangesteld bij RTV President en zij meent daarom dat er in principe voldoende bestuurskracht aanwezig is. Desalniettemin is de commissie op basis van het ingediende plan echter niet overtuigd van het gewenste professionele niveau van de organisatie en de haalbaarheid ervan. De ingediende begroting door RTV President is sluitend, maar summier toegelicht. De financiële onderbouwing van de businesscase ontbreekt ook bij RTV President. Alles overwegende, concludeert de commissie dat zij niet voldoende vertrouwen heeft in het plan van RTV President, vooral omdat zij het PBO onvoldoende representatief acht en voorts vanwege de twijfels die zij heeft over de beoogde schaalsprong van de organisatie en het plan in relatie tot de professionaliteit. Stichting OPEN Rotterdam (OPEN) De commissie beoordeelt het PBO van OPEN als representatief voor Rotterdam. Zij meent dat er door de omroepstichting goed is nagedacht over de samenstelling van het PBO en waardeert het zeer dat OPEN gekozen heeft voor een ruim aantal leden (13). De diversiteit in het PBO van OPEN is behoorlijk, mede omdat meerdere etnische groepen zijn vertegenwoordigd. Tevens is de commissie positief over het feit dat vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers in het PBO zijn opgenomen. Ook het beoogde lid voor duurzaamheid vindt zij interessant. Bovendien waardeert de commissie het dat er relatief veel leden met een directe relatie tot een orgaan of koepelorganisatie zijn opgenomen. Het PBO en de gehele aanvraag overziend, merkt de commissie nog het volgende op over het beleidsplan en de overige ingediende stukken van OPEN. 5

6 De commissie vindt het plan spannend en de beoogde kwaliteit van de programmering goed uiteengezet. Tevens is duidelijk toegelicht hoe de omroepstichting de kwaliteit van de programmering zal borgen. Daarnaast waardeert de commissie het dat OPEN marktonderzoek centraal stelt en ook doelgroepenanalyses wil uitvoeren om zicht te houden op de behoeften van de bevolking. De voorgestelde mediale aanpak wordt uitvoerig toegelicht in het plan. De commissie vindt het positief dat OPEN als enige van de partijen niet de infrastructuur (kanalen) centraal stelt, maar de content (programma-aanbod op de kanalen). De ambitie en inzet van de lokale nieuwsvoorziening vindt de commissie voldoende uiteengezet in het plan. Daarbij zet OPEN samenwerking centraal, waardoor de commissie meent dat de omroepstichting ook daadwerkelijk van en voor Rotterdammers zal kunnen zijn. In het plan is expliciet toegelicht hoe zij denkt te gaan samenwerken met RTV Rijnmond. Hierover zijn al diverse gesprekken gevoerd met de regionale omroep. Deze verwachte samenwerking biedt de commissie vertrouwen in de kwaliteit van het plan. Zij meent dat OPEN op energieke wijze de maatschappelijke verankering van de lokale omroep wil versterken en waardeert de brede lijst met beoogde samenwerkingspartijen, waarin ook hyperlokale initiatieven zijn opgenomen (op buurtniveau). Ook in het PBO ziet de commissie talrijke samenwerkingsmogelijkheden. Het gemeentelijk speerpunt talentontwikkeling is het meest uitgewerkt in het plan van OPEN, waarin ruimte voor talent centraal staat. De commissie vindt dat OPEN een goed doordacht en professioneel plan heeft gepresenteerd. De initiatiefnemers en andere betrokkenen hebben ruime ervaring in de professionele mediasector en daardoor expertise waarop zij voort kunnen bouwen. Gezien de achtergrond en ervaring van de initiatiefnemers en het vereiste aantal bestuursleden, beoordeelt de commissie de bestuurskracht positief. Wat betreft financiën constateert de commissie dat OPEN geen sluitende begroting heeft ingediend (aanvullende subsidies gevraagd) en haar businesscase nog onvoldoende financieel heeft onderbouwd. Alles overwegende, concludeert de commissie dat zij vertrouwen heeft in het plan van OPEN, in de eerste plaats omdat de commissie het PBO van OPEN representatief acht en daarnaast omdat het helder uitgewerkte plan energie uitstraalt, enigszins vernieuwend is en goed aansluit op de gemeentelijke speerpunten. Enige kanttekening is de niet sluitende begroting. Voorkeursadvies Met inachtneming van bovenstaande overwegingen, adviseert de commissie aan uw college Stichting OPEN Rotterdam als voorkeurspartij aan te merken richting het Commissariaat voor de Media. De commissie oordeelt dat het PBO van OPEN - ten opzichte van de andere PBO s - het meest representatief is voor de stad Rotterdam. Het PBO van OPEN is goed doordacht, op zorgvuldige wijze samengesteld en telt bovendien het meeste aantal PBO-leden (13). Daarnaast vindt de commissie het een pré dat in het PBO veel leden zijn opgenomen met een relatie tot een koepelorganisatie of orgaan. Mede hierdoor heeft de commissie er vertrouwen in dat de brede lokale verankering, zoals uitvoerig toegelicht in het beleidsplan van OPEN, ook daadwerkelijk tot resultaat zal leiden en een omroep van grotere betekenis voor de stad zal kunnen zijn. Tot slot wil de commissie het college verzoeken om na verlening van de concessie, indien die door het Commissariaat aan OPEN wordt verleend, aan OPEN alsnog de opdracht te geven de verkenning van een mogelijke samenwerking met SLOR voort te zetten. SLOR en OPEN hebben immers al diverse gesprekken gevoerd, die op een gegeven moment zijn gestaakt door een (voorlopig) besluit van SLOR. Omdat bij SLOR in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring is opgebouwd, dient OPEN ten minste te trachten op deze kennis voort te bouwen. Het initiatief voor verder onderzoek naar samenwerking of samengaan zou de gemeente bij OPEN kunnen neerleggen, waarna de onderlinge gesprekken eventueel met behulp van mediation kunnen worden voortgezet. Indien het Commissariaat op basis van eigen overwegingen besluit de concessie aan SLOR te verlenen, adviseren wij u om SLOR de opdracht te geven met OPEN verdere gesprekken te voeren met als doel samenwerking of samengaan. 6

7 De commissie zal met belangstelling het verdere proces volgen en dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen. Hoogachtend, De adviescommissie omroepconcessie Dhr. K. van der Steenhoven (voorzitter) Dhr. R. E. Oosterhoff Mw. F. Örgü Dhr. J. Olivieira Dhr. D. Rijken Bijlage: overzicht PBO s en samenvatting van de beleidsplannen van de vier gegadigde partijen 7

8 Bijlage - overzicht PBO s en samenvatting beleidsplannen van gegadigde partijen De commissie benadrukt hierbij dat zij haar oordeel heeft gebaseerd op de volledige stukken. Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR of Omroep Rotterdam) aantal PBO leden 11 stromingen PBO kunst en cultuur, geestelijke stromingen, jongeren (2x), bedrijfsleven (2x), participatie/bevolking (2x), ouderen, welzijn, onderwijs De SLOR heeft reeds 25 jaar ervaring als lokale omroep in Rotterdam en beschikt over een state of the art uitzendstaat, maar beseft ook dat door het veranderend medialandschap en mediagebruik dit een andere rol van de lokale omroep vraagt. Samengevat komen de nieuwe ambities samen in drie speerpunten: 1. van doorgeefluik naar spin in het web; 2. dé stadsomroep; 3. samenwerking en samenhang. De zenders zijn nu nog de kern van hun bestaan, maar Omroep Rotterdam wil meer gaan stimuleren, faciliteren en verbinden, en ook talenten ontwikkelen. Eén TV zender en één etherradiozender (MegastadFM) zullen ze meer gaan profileren als stadomroep; de kanalen zijn bekend en relevant als de publieke stadomroep en het is bekend dat ze bij elkaar horen. De organisatie gaat zowel naar binnen als naar buiten meer samenwerken; kortom minder eilandjeswerk. Om de nieuwe ambities te kunnen uitvoeren hebben ze enkele acties per speerpunt geformuleerd waaronder een dagelijks RotterdamTV magazine, overkoepelende multimediale communicatiestrategie, verbreden aanbod en versterken Rotterdam criterium, afspraken met RTV Rijnmond over regionaal/lokaal, opzetten van SLOR-STER, verbetering onderzoeken, etc. De SLOR wil de huidige kanalen blijven invullen: 2 etherradio (waaronder FunX), 4 kabelradio kanalen, 2 TV-kanalen en een internet portal. Om deze doelstellingen voor elkaar te krijgen organiseren ze een conferentiedag over de toekomst met alle betrokkenen, komt er een organisatieverbeteringsplan en een beleid om intern stageplaatsen te creëren en om vrijwilligers te betrekken en te binden. In het Meerjarenbeleidsplan heeft de SLOR reeds in 2011 vier strategische doelen geformuleerd die ze tevens in de komende jaren willen gaan realiseren: betere vindbaarheid, betere programmering, hogere distributie en meer kwaliteit. Stichting Mediaproducties Rotterdam (SMR) aantal PBO leden 7 stromingen PBO Maatschappelijk zorg en welzijn, etnische en culturele minderheden, werkgevers, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, onderwijs en educaties. SMR is een initiatief van Marciano Daans en Harrie van der Schans en beoogt een lokale omroep te worden met als beleidsrichting enerzijds het faciliteren van gebruikers en programma s die de identiteit en betrokkenheid van Rotterdammers vergroten. Anderzijds heeft SMR een business model ontwikkeld dat er naar toewerkt om de gemeentelijke subsidiebijdrage te beperken, omdat zij meent dat er een noodzaak is om te komen tot meer ondernemersschap in de sector. Om via de lokale omroep de lokale democratie en representatie van Rotterdammers te versterken, kiest SMR voor een lager tariefstelsel dan bij de huidige lokale omroep en voor behoud van de 4 kabelkanalen. De zenders hebben als missie een economisch en maatschappelijk platform te bieden dat gericht is op het bevorderen van ondernemerszins en economische zelfredzaamheid in Rotterdam. SMR wil dit gaan bereiken in een compacte organisatie met een bestuur en een klein team professionals en vrijwilligers, waarbij ze zoveel mogelijk produceren met minimale inzet van middelen. Zij menen daarnaast dat ondernemersschap begint bij jong talent en de instituties daaromheen, en bieden daarom ruimte aan studenten en gaan ze coproducties maken met onderwijsinstellingen. SMR richt zich vooral op de gebruikers uit de stromingen: jongeren, onderwijs, cultuur en kunst, werkgevers, kerkgenootschappen en bi-culturele Nederlanders in de regio. Onder andere door interactieve toepassingen (interactieve 8

9 website en inzet social media) wil SMR deze doelgroepen aan zich binden. Aanvullend willen ze events organiseren en opereren vanuit het stadscentrum om daar dynamiek te creëren en deze zichtbaar te maken. SMR wil de volgende mediakanalen gaan invullen: 4 kabelradio kanalen, 1 etherradio kanaal, 1 Tv-kanaal en een internet portal. Stichting RTV President aantal PBO leden 7 stromingen PBO Maatschappelijk zorg en welzijn, cultuur en kunst, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, ouderen, onderwijs en educatie, sport en recreatie, etnische minderheden en culturele minderheden. Stichting RTV President is een initiatief van Marijke Krooswijk, Peter Krooswijk en Wilco Guchelaar en beoogt een lokale publieke omroep te worden met uitzendingen voor jong en oud en voor elk wat wils, zodat er gesproken kan worden van een echt familie station. RTV President wil het middelpunt vormen van nieuws, actualiteiten en informatievoorziening voor de Rotterdammer. Hun ambitie is tweeledig: ten eerste toegang verschaffen aan de veelzijdige geluiden die binnen de Gemeente Rotterdam aanwezig zijn door binnen de programmering een eigen platform beschikbaar te stellen voor producties van derden. Ten tweede wil RTV President de aanpak van media voor en door bewoners van het verzorgingsgebied middels een uitgebreid vrijwilligersnetwerk realiseren voor de gehele gemeente Rotterdam. Dit willen zij gaan bereiken door o.a.: programmaring via het familie format afgestemd op verschillende doelgroepen, nieuws en achtergronden bij onderwerpen op de hoek van de straat, een breed informatieplatform op internet waar instellingen zelf hun informatie op plaatsen, behoefte-onderzoeken onder doelgroepen, focus op enkele kanalen, samenwerkingsverbanden met o.a. zorginstellingen en maatschappelijke organisaties, en het verwerven van reclame-inkomsten. RTV President wil de volgende mediakanalen gaan invullen: 2 (ether)radiokanalen, 1 Tv-kanaal en een internet portal. Qua organisatie gaat RTV President het aantal betrokken vrijwilligers uitbreiden van 50 naar 120, een redactie afdeling inrichten, via interne coaching/opleiding jong talent de ruimte geven en ook werklozen via hen aan een baan helpen. Stichting OPEN Rotterdam (OPEN) aantal PBO leden 13 stromingen PBO Maatschappelijk zorg en welzijn, cultuur en kunst, religie (2x), werknemers, werkgevers (ondernemers), onderwijs en educatie, sport en recreatie, etnische en culturele minderen&jongeren, ouderen, duurzaamheid, participatie en emancipatie. OPEN is een initiatief van Andre Freyssen en Oscar Langerak dat beoogt een lokale omroep te worden die een sterk podium vormt voor alle Rotterdammers, gericht op een zo groot mogelijk publiek met als doel de vele verhalen van de stad te laten horen, zien en delen. Een lokale omroep die OPEN is van geest, OPEN staat voor iedereen en een OPEN blik biedt op Rotterdam. OPEN wil dit bereiken door o.a. het realiseren van een actieve community, slim en efficiënt te programmeren, veel Rotterdamse samenwerkingspartijen, stageplaatsen op elke plek binnen de organisatie en intern opleiden van mediatalent, een uitgebreid PBO, een actief promotiebeleid, profielen mediakanalen op basis van marktonderzoek, externe inkomsten door reclame en sponsoring. Producten en diensten omvatten een crossmediale aanpak van televisie, radio, interactieve website en social media. Samenwerking vormt hiervoor de basis: content voor deze kanalen willen ze via crowd-sourcing gaan vullen en met in beperkte mate eigen media-aanbod, aangestuurd door een kleine multimedia redactie. OPEN wil gaan samenwerken o.a. met RTV Rijnmond op het gebied van huisvesting, nieuwsvoorziening, studiogebruik en andere faciliteiten, maar ook met FunX. OPEN wil de volgende mediakanalen gaan invullen: 2 radiokanalen, 1 Tv-kanaal en een internet portal. 9

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gezien het advies van de gemeenteraad van Rotterdam van 29 november 2012;

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gezien het advies van de gemeenteraad van Rotterdam van 29 november 2012; Besluit Kenmerk: 28005/2013001823 Betreft: Aanwijzing van de Stichting OPEN Rotterdam als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Rotterdam en afwijzing aanwijzingsaanvragen van de Stichting

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling.

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 12.00268 vergaderdatum raad 1 maart 2012 jaar/nummer P. Melzer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

Memo Toelichting keuze lokale omroep voor Rheden en Rozendaal

Memo Toelichting keuze lokale omroep voor Rheden en Rozendaal Memo Toelichting keuze lokale omroep voor Rheden en Rozendaal Bijlage 3 bij raadsvoorstel Bijlage bij B&W advies d.d. 4 augustus 2015 en bij raadsvoorstel en -besluit d.d. 15 september 2015 Aanleiding

Nadere informatie

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015;

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015; Besluit Kenmerk: 658590 Betreft: Aanwijzing van Stichting RTV Rheden Rozendaal als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Micro Omroep

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 aanvullend plan bij aanwijzingsaanvraag: Meerjaren beleidsplan Omschrijving en positionering Voor het opteren naar een vergunning voor de publieke omroepfunctie in Albrandswaard

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); Besluit Kenmerk: 602184/615498 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zoetermeer FM als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zoetermeer en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting Stadsradio

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z012E6DB877* Registratienummer : Z -13-01400 / 739 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 25 april

Nadere informatie

B en W. nr. ` d.d

B en W. nr. ` d.d B en W. nr. `12.0801 d.d. 4-9-2012 Onderwerp Vaststelling brief aan gemeenteraad met stand van zake en procedure voor advies lokale omroep Leiden voor 2013-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Aan de gemeenteraad. Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl E-mail: dim@bsd.rotterdam.nl Aan de gemeenteraad Inlichtingen: Louise Henderickx Telefoon:

Nadere informatie

Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep

Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep Representativiteit PBO Holland Centraal / Unity fm NeNs

Nadere informatie

Financiële consequenties: De jaarlijkse subsidie bedraagt 1,30 per huishouden. Voor 2012 is dit

Financiële consequenties: De jaarlijkse subsidie bedraagt 1,30 per huishouden. Voor 2012 is dit Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering: 20 december 2012 Nummer: 12/54 Afdeling: Samenleving Registernummer: JWH/Z12-02166-a Onderwerp: Representativiteitsverklaring

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

*Z0213EC1FD3* Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008

*Z0213EC1FD3* Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008 *Z0213EC1FD3* Registratienummer:Z -13-01400 / 13546 Beoordeling lokale omroepen RMPGO en RTV GO (Stichting Radio Superstar) separaat aan de eisen van de Mediawet 2008 In dit document treft u de beoordeling

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten.

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten. Raadsvoorstel Nr. 2010-031 (GEWIJZIGD) Houten, 10 augustus 2010 Onderwerp: Stichting Media Houten (Omroep Houten) Beslispunten: 1. Het commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 12.16851 vergaderdatum raad 21 juni 2012 jaar/nummer (2012-074)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1368 Vragen van de leden

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen Ontheffing Kenmerk: 25695/2011013688 Betreft: ontheffingsverzoeken artikel 3.20 en 3.24 van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek door Radio 538 B.V.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Rotterdam, 21 augustus Onderwerp: Beleidsvisie lokale media. Aan de Gemeenteraad.

Rotterdam, 21 augustus Onderwerp: Beleidsvisie lokale media. Aan de Gemeenteraad. Rotterdam, 21 augustus 2012. Onderwerp: Beleidsvisie lokale media. Aan de Gemeenteraad. Hierbij sturen wij u onze beleidsvoornemens voor de lokale mediasector en in het bijzonder voor de toekomstige invulling

Nadere informatie

23678/2012002582 Ronald van der Schagt

23678/2012002582 Ronald van der Schagt CDMMISSARIAAT VODR DE MEDIA Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 «lil 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll Gemeente

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee!

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! Agenda: - Opening - Even voorstellen - Missie, Visie, Taken en Doelen - Media afdelingen - Financiën - Algemene informatie - Vragen stellen Even voorstellen.

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004 2004-57442 bijlage a Notitie Normering RTV Noord-Holland Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep 9 december 2004 Collegeprogramma In het collegeprogramma Bruggen slaan, staat

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Aan College van B&W, Rhenen Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Geacht College, Rhenen 30 oktober 2014 Op 20 oktober 2014 ontving de raad Sociaal Domein de

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk: 25729/2011015209 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van de Regionale Programmaraad Noord-Holland bij brief

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923 RIS108197_30-09-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 5 september 2003 Aan de gemeenteraad Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer COMMISSARIAAT V D D R D E MEDIA Hoge Naarderweg 78HUI 1217 AH Hilversum llll! Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nlhui www.cvdm.nl HUI T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll GEMEENTE

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii.

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii. COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Hoge Naarderweg 78 HUI 1217 AH Hilversum Mil Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum HUI cvdm@cvdm.nl HUI www.cvdm.nlhui T 035 773 77 00 HUI F 035 773 77 99 HUI Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie