Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking"

Transcriptie

1 Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg Tel Rabo: Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College van Burgemeester en Wethouders van Culemborg Culemborg, 3 mei 2013 Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Geachte Raad en College, In onze brief van 25 oktober 2012 hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over een mogelijke koerswijziging in het beleid op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking met ingang van de bestuursperiode In die brief hebben wij u niet alleen in kennis gesteld van onze fundamentele (proces)benadering van uw vragen maar ook, op basis van inhoudelijke argumenten, aangegeven hoe en op basis waarvan dat lokale beleid dan in de toekomst zou kunnen rusten. In een vergadering van 29 november 2012 heeft de Raad, mede op basis van dat door ons neergelegde advies van 25 oktober 2012, van gedachten gewisseld over de toekomst vanaf 2014 van lokale internationale ontwikkelingssamenwerking (hierna verder LIOS) in Culemborg. Wij hebben kennis genomen van de bij de verschillende fracties levende opvattingen en komen daar, in het verlengde van onze brief van 25 oktober 2012, graag bij uw Raad en College op terug in deze brief.

2 Onze conclusies op hoofdlijnen uit de vragen en opvattingen van de Raad zijn: 1. Een deel van de Raad is van oordeel dat SCOS haar werk moet voortzetten vanuit het advies dat nu op tafel ligt. Met het College, op basis van de geschetste criteria en uitgangspunten, zoeken naar een concrete nieuwe locatie om in 2014 daadwerkelijk een nieuw LIOS-project op en aan te pakken. 2. Een deel van de raad is van mening dat er veel meer energie, aandacht en (financiële) ondersteuning naar andere (kleine) lokale initiatieven op LIOS-gebied zou moeten gaan en dat SCOS een actieve faciliterende en ondersteunende rol m.b.t. die initiatieven zou moeten vervullen. Geen eigen gemeentelijke projecten meer! 3. Een deel van de Raad is van oordeel dat het werk van SCOS niet transparant is en op een andere wijze zou moeten worden georganiseerd. De concrete invulling van die werkwijze moet vooralsnog worden ontwikkeld. 4. Een deel van de Raad is van oordeel dat de expertise om lokaal LIOS-werk op te zetten en uit te voeren niet voldoende bij een vrijwilligersorganisatie als SCOS is verzekerd. Dit deel van de Raad pleit ervoor om jaarlijks een financiële bijdrage voor dit werk te doen aan een nader te bepalen internationale organisatie die op dit gebied actief werkzaam is. 5. Tenslotte vindt een deel van de Raad dat de procesrol van SCOS niet helder is en verbetering behoeft. Aan de ene kant adviseert SCOS de Gemeenteraad over het beleid en de toekomst van LIOS, terwijl SCOS anderzijds dat beleid in de praktijk voor de gemeente concreet uitvoert naast de zgn. eigenstandige verantwoordelijkheid die SCOS als zelfstandige stichting heeft. Wij hebben ons op basis van de gevoerde discussie en opvattingen binnen de Gemeenteraad beraden op de toekomst van het LIOS-werk en de rol van SCOS daarbinnen en zijn tot de volgende conclusies gekomen. 1. meer middelen naar andere lokale initiatieven Er bestaat sedert een aantal jaren de BBIS-regeling die, met inachtneming van bepaalde criteria, een belangrijk instrument is om lokale initiatieven op het gebied van LIOS een (extra) financiële stimulans te geven. Lokale organisaties kennen inmiddels de weg om subsidie voor hun projecten aan te vragen. Na wat opstartproblemen, als gevolg van onbekendheid met het bestaan van deze nieuwe regeling, wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van deze regeling. In jaren dat een (overzienbaar) tekort dreigt om lokale initiatieven dat financiële steuntje vanuit de BBIS-regeling in de rug te geven wordt zoveel mogelijk vanuit de algemene

3 financiële middelen van SCOS tijdelijk een overbrugging gecreëerd. Er wordt dan gelijk een financieel plan gepresenteerd om dat tijdelijke tekort weer in te lopen. Het tijdelijke gebrek aan financiële middelen zou geen recht doen aan die waardevolle lokale maatschappelijke initiatieven. Onze ervaring is dat met de bestaande middelen en de wijze waarop die concreet worden ingezet de BBIS-regeling aan haar doelstelling beantwoordt. Conclusie: er is op zich geen reden de BBIS-regeling op het punt van financiële mogelijkheden uit te breiden. 2. Actieve ondersteuning en facilitering lokale initiatieven Bij de wens/opvatting van de Raad om SCOS een nadrukkelijker rol te laten vervullen m.b.t. de ondersteuning dan wel facilitering van lokale initiatieven plaatsen wij de kanttekening dat die organisaties niet zitten te wachten op meer bemoeienis van een als extern ervaren organisatie als SCOS. De kleinschalige lokale initiatieven mogen zich verheugen in zeer gemotiveerde vrijwilligers die weten wat ze willen en ook hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Een ondersteunende rol van SCOS is van niet meer dan marginale betekenis. Daarnaast gaat het om allerlei spontaan opborrelende lokale initiatieven (waar SCOS soms pas later kennis van krijgt). SCOS heeft niet de spankracht om een actieve ondersteuning en begeleiding voor al deze initiatieven te realiseren. Uiteraard zijn wij meer dan bereid, op het moment dat een verzoek om ondersteuning wordt ingediend, daar binnen onze mogelijkheden actief mee aan de gang te gaan. Conclusie: op dit vlak ziet SCOS geen actieve rol voor zich weggelegd. 3. Donatie aan internationaal opererende organisatie Het geven van een jaarlijkse donatie aan een internationaal opererende ontwikkelingsorganisatie is naar de opvatting van SCOS een eenvoudige wijze om gemeentelijk geld aan dergelijke doelen te spenderen. Tegelijkertijd heeft dit type organisaties een (stevige) overhead waarin (naar verhouding) een deel van het subsidiegeld naar toe zal (moeten) gaan. Het lokale draagvlak voor een dergelijke manier van ontwikkelingsbeleid zal buitengewoon schraal zijn. Er wordt elk jaar een cheque uitgeschreven en elk jaar komt er een fraaie brochure waarin die organisatie uiteenzet waar zij operationeel is geweest en wat zij met de haar ter beschikking staande middelen in het algemeen voor elkaar heeft gekregen. Het zal zoeken zijn om in die rapportage een duidelijk beeld te krijgen waar specifiek de Culemborgse middelen aan zijn besteed.

4 Conclusie: Indien de Gemeenteraad voor deze pragmatische aanpak kiest, dan maakt SCOS haar werk af conform de bestaande afspraken en verplichtingen. 4. Betuwe Wereldwijd en Werkgroep Fairtrade SCOS ziet beide organisaties als lokale partners die vanuit verschillende optieken werken aan hun doelstellingen. Doelstellingen die net wat anders gericht zijn dan de doelen van SCOS. Op zich is dat allerminst een bezwaar; het leidt zelfs tot een bredere en actievere gemeenschap op dit gebied. Gesprekken met het oog op een verdergaande samenwerking dan wel betrokken op en bij elkaars werk, zijn gestart. Die gesprekken zullen de komende tijd verder worden gevoerd met als centrale vraag wat kunnen deze organisaties voor elkaar betekenen. Op termijn zouden deze gesprekken kunnen leiden tot verdere inhoudelijke samenwerking. Tegen de achtergrond van deze te voeren gesprekken is SCOS geïnteresseerd in de visie en opvattingen van het College van Burgemeester en Wethouders over de inrichting van het beleidsveld LIOS. SCOS kan zich dan ook zeer wel voorstellen dat de gesprekken tussen de genoemde drie vrijwilligersorganisaties plaatsvinden onder regie van de verantwoordelijk portefeuillehouder. Een eerste stap heeft SCOS intussen richting de WGFT gezet. De WFTG wordt nl. vanuit de middelen van SCOS voor twee jaar (2012 en 2013) gefinancierd om haar werk en activiteiten te kunnen doen. Conclusie: Gesprekkencyclus tussen SCOS, BWW en WFTG voortzetten onder regie van het College van Burgemeester en Wethouders. 5. Andere werkwijze annex positie van SCOS SCOS bestond vorig jaar 20 jaar en heeft gedurende die periode de gemeente niet alleen geadviseerd op de te kiezen ontwikkelingsdoelen maar ook vervolgens als vrijwilligersorganisatie die doelen concreet trachten te realiseren. SCOS heeft over haar activiteiten ook rekening en verantwoording afgelegd. SCOS vindt haar positie niet ingewikkeld of ontransparant. Als enige algemeen werkende (vrijwilligers)organisatie op dit gebied heeft SCOS de verantwoordelijkheid gekregen om: 1. de Raad, via het College van Burgemeester en Wethouders, aan het begin van een nieuwe bestuursperiode van advies te dienen over het te ontwikkelen beleid annex activiteiten om vervolgens, nadat College en Raad daarmee hebben ingestemd, 2. dat beleid c.q. die activiteiten in de markt te zetten en daarover jaarlijks te rapporteren en verantwoording af te leggen.

5 Indien de Raad van mening is dat SCOS een andere positie dan wel werkwijze in de toekomst moet gaan innemen, dan zijn wij zeker bereid daarover in gesprek te gaan. SCOS heeft, op verzoek van de Raad, tijdens de lopende bestuursperiode veel energie gestopt in een heroriëntatie op haar activiteiten. Dit proces heeft ook betekend dat aan andere relevante zaken minder aandacht kon worden besteed. Nieuwe duidelijkheid betekent ook een nieuw perspectief waarop SCOS zich vervolgens kan gaan richten. Die nieuwe duidelijkheid, op basis van de huidige discussie, betekent vervolgens ook dat SCOS zich met nieuwe dynamiek, verve en elan, opnieuw kan gaan wijden aan haar taken. Een eerste activiteit zal dan gericht zijn op het werven van een aantal nieuwe vrijwilligers. Conclusie: SCOS vraagt College en Raad zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over haar toekomstige positie en werkwijze. Hoogachtend, Jack H. van Aken, voorzitter. E.E.M. Doornebal-Deenik, secretaris. Bijlagen: geen

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Rapport, 6 oktober 2013

Rapport, 6 oktober 2013 ONDERZOE K NAAR ONDERNEMERSFONDS BODE GRAVEN-REEUWI JK Rapport, 6 oktober 2013 KOPIE AANBIEDINGSBRIEF RAPPORT AAN COLLEGE VAN B&W Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk Beursstraat 1a 2411 BA Bodegraven

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Organiseren van veiligheid in het betaald voetbal

Organiseren van veiligheid in het betaald voetbal Organiseren van veiligheid in het betaald voetbal COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement An Aon Company J.G.H. Bos Met medewerking van dr. E.J. van der Torre Den Haag, januari 2010 Voor vragen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie