llj tf van de Standaardprocedure en verkorte procedure voor de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "llj tf van de Standaardprocedure en verkorte procedure voor de"

Transcriptie

1 Iarcoc ^udir vd dc vl.o". Ad-l't t.d. X = llj tf van de Standaardprocedure en verkorte procedure voor de subsidaëring van schoolinfrastructuur bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs beleidsdomein Onderwís en Vorming Audltrapport: Synthese- en detailrapport Datum: 18 jdi 2012 lvanager auditor: Auditteam: Referentie: Mark Vandersmissen Yves Bekaert, senior auditot Dczc opdfrcht i! uitgeeoerd in ovmstcmoing m.t d. Iítch.tionale Nomen voot de Pofesionde Uuocfeflnq v.n Int me Au,It In ovc!.cnstming met dc iít.mationàlc stàndàarden van hcr InsÈitute oí lntemài Àudito (IIÀ) wordt het rgcntschrp Intèmc Àudit van de \4ramse AdmlÀistr.tie (IAVÀ) om de vi,f iaar Seëvdueld door ë.o exteme hstantie. Dae sizndaarden wonteo door het Auditcomité van de \4aamse AdmiristrÀtie en IÀVÀ ond!é h! ven. E.n eerste :.!erne dooíichtirg wcrd uitgwoeid ií De condusie vm dc ueede erteme doorlichtine (dd. 9 juíli 2010) h.rbevestigt dat dg wcrking v.[ IÀYA ir ov.r ersteemidg vdloopt met dc iàtcm.tior.lc staad..rdcn voor de píofes6ion.lc wcíkirrg ven i mc audit Cfhe Intctmtional Stcnd.rds for ó. Pmf.ssion.l Prectice of lntcrnal Auditing) varl hct Instituic of Int mal Àudito (IIA) ?\uàt vin de shrd.dpo.cdu. cd vekoí. t«xcdurc v«tr.lc iuhsidia,iís ian bii hci Ase(schra ií hcr ond.aiis (Àclo.) 3 STRIXT VERTROIAVELUK

2 Iit hcàudítvdd. d Verzendlijst H.t synthe3c- en d tailr.ppoít /Drdt ve$tuud ra.r: De hec! Ktis Van Drtmè Waarrremend edminètateur-generaal Agentschap InËàstru.hruÍ iír het OndNijs Ecn synrh 3ereppott wordt veístuurd oa4: De bevoegde minjster De heer Pasc,l Smet Maams ministet van onde!*ijs, Jeug4 Gelijke Kànsen en Blussel i De minister bevoegd voo! intetrc audii De hee! Kris PeëteÍs Ministd-pr.sidot D de Maamsc Rcgcring cn \4aafls midsie vu Economie, Buitenlands Bdeid,Landbouw eaplattelandsbcleid D leden vií hct Àuditcomité van de Maamse Àdministtatie: Mevlouw Maftine V Íluyted Voozitter v,[ her Àuditcomité Mevlouw l.grid Licta Vic ministeí-píe-rid nt van de \4aamse Reg Íing eb Vlàams DiÍriste! vin Innovatie, Ovetheidsinvestcridgen, Media en AmoedebBtiljding De heer Geert Bourgeois ViceministeÍ-pÍesidmt van de \4azmse Regeling en Vl.ams minister vafl B stuu'sz.len, BinoeÍIlnds Bestuu., hbubering, Tóc!Àme en tr{aamse Rand Deh efj an-pieíebostoo OnafhadeLijkdcsl:undige MertouwDianeBÍeesch Onafhànkelijkdeskundige De hea Luc Discru onaíha*dijk deslondige Mevtouw Srsha van UÍfeleo Onafhaikelijk dssku$dige Secetaris-gerdaal Dep*tement DÀÀ De heer lr,íanio Ruebens D he Í EÍik?oÍtugrcls Gedelegeerd bestuurde! lw De Scheepvàart De heer Guido ColtiÍr SecÍetais Àuditcomitó H.t Reke.lot De led lgna.e Desomer Voor"jtteívm hetrekenhof Àudit un <t st ndodploccdule s Erkete píocd!re voor de sl5idiéíing tu schoouíícstructuu bij hcr ^geí6chap voor Infsttuctuur i! hetondesiis (ÀGlOr) 4 STRIKI VERTROUWEIJJK

3 Intcírc Audit e.! d. Vlao!. ÀdEini tr.tie Inhoudstafel syntr{esempport 7 GLossaBllrM BEsnn RLrr DooDscHAr BESCHRIIVING VÀN DE OPDRÀCI{ l KORïE VOOR TELLING VAN HEI ÀGENIsCIIÀP VOOR INTRÀSTRUCTUUR IN IIET ONDER'IqTJS (AGIoN) 2 ÀUDITRÉIKMJDTEEN'DOELSTELLINGEN 3 AUDTT.\iNIàK CONCLUSTE MÀNÀGEMENTÀEÀCTIE ÀTNBEÍELTNGSTÀBEL i 13 t D TAILR.APPORT 25 INLETDING 1 JURIDISCHKADER 2 DOEI TBLLINGENK DER 3 ORCÀNIS TOBISC}IKADER 4 UITVOERING EN CONTROLE VÀN DE UBSIDIECYCLUS 5 VEMNTWOONDING EN TOEZIGIT BIJLÀGEN 55 BII.ÀGE L IVÍATURTETTSINSCT{ÀTTING ORGANI ITIEBETIEER ING ÀGION 9E,È'31/A/m1O 56 BU!ÀGB2. : HgI ORGANOGBIMVAN IE;T ÀGENISCHÀIYOORINTMSTf,UC TNHEÍ oi.roeavrls 'TJB ^Nt3chD de $b.idièi'iís mn bii het 5 voor ItrÉrshctuur h hd oídw!' (Àcloí) STRITT VERTROUV,IELIJ T

4

5 làtct!. ^rilhtin.lc Vhrar. * * : ^!(nb.h.d vór d.3uhcidi&i"g m shooliíébrucr* bii hct 7 hffltèucrub in hd ondcdï. (ÀGIOí) STRIM YERTROUVELIJX

6

7 IEtcíc BD dc Vl.a6sc aric ^udit ^ddinist Glossarium A ÀgODi ÀGNETHÀ AL?HÀ AÍdeling AO ARGO B BIP D DBFM DIGO DIKO DINA E EDUBUILD G H HRM I (C)T IF IM ISABEL o OVSG Algemene Aannemingsvoor*aarden Ageítsóap voo! OndeÍwiisdiasreír AGNETI,A is de intraíctsite van ÀGIOí. ÀcIOn Lríceert Proces-Ilertekening met Àmt'itie De aídeling Algemare Ondersteuíirg v.n ÀGIOn AuioDome Raad voo! het G.mccnsch.psonderuis BudgeÉàn Inplem ntetiqlan: plan dat de uiwo ring van en h t toezicht op de aanwarding regelt van kr diet i ahc ingesó&ven zijn op éea of meerdere basisallocaties vrn de begroting. Design, Budd, Fàancc, Maintaln. DBFM is een vom van publiek private samenwerking vrerbij met de private sector wordt samengeí/etkl vooí zovel het ontwery, de bou,, de finàociering,ls het oadethoud van schoolgebouven. Di6.t vóor InfnstnctutÍeerkd van het Gesubsidieerd OndeÍwiis. ÀGIOÍI is de Íechtsopvolger vàn hct uoegere IVAH (Inv.st riigsfoids voo! de Àutonome Hos scholen) en de DIGo. Dieffteh voor IflvestelilgÉn van het Ktthol.iek OndeNiis Het iíformati s, t em DINÀ is em voor ÀGIOi op maxt gescb'sen softwarcpakl<et dat werd ontwil}eld ifl 2001 en riet langer vold d aan de eisen va.rl hct xgentsóap viaàtdoot op 8 juni 2011 ''an stafi is g.gaan óet het project ÀIPHÀ (c[ supra) Edubuild is een nationale vakbeuts voor de bouq rcnovatie, iírflcheng en ond rhoud vall her ondeíviisortrimoniun. Gdndstone is eed gratis Microsoft w-mdorvs desktop applic.tie die gebruikèrs in staàt stdt hun tàken te op te volgen n de hieríoor benodigde tiid te registelen Humàn Resoutces ManagelDent Inforrnatie(- en communic,tietechnologè Insp cti van FiDanci n, De Inspectie van Fin,ncia{ veruilt de frractie vaa financieel en budgettait adviseur bii de \'laamse rcgering. Inrichtende Macht ISABEL is een IcT-ryplicatie vooí elekeoíisch bànki r n. De scnol o di. iogericht vorden doot de gm. ntebestuei de onderoijskoepel Ondcmilssecretariaat van de í.lliírg nn schelnrastuctuui bii bct As nsch.p voor líaàstin.tuur ió het ordcniis (^cloí) 9 STRTKT VERTROUWELIJK

8 P PIÀ P&O PLOEG POCO POv r.ril ^uditr dc vrbes.***x PIA is erl st nd{td soft,"íepakket voor Finzncial Àccor:rting en Purcbrsing Maaagenedt specgek onwotpea voor de oganisrties bianan dc ovcrheidssecot Personcd ea Organisatie Plirmiag; Iriding g4ea OPvolg Ír, Evalu re! en GewàrÍd..Íd "olden 0ctt í:" oíd vro dc Vlaamse overheiq?oco ataatvoor?rojcctopvolgiírgseete.m du te! oírder tijs'. Hct bctreft e a opvolgingssysteem voor ooderwiisgetetateetdé bdtids- Ptoi'ct o' De proviàcicscholca voímen samen de ondcrwijskoepél?íoviàcià0l Ondcru,ïs Mraadercn. =.R RF R Z s SD SP v VIE De aldeling Regdiete Fiornciering vríi ÀGIOn tuiksdieist vooi Socide zek Íheid Stlrtlgischë dodstdliírg SÈrt siscl pmiect voldjds lquiv.lít Àudit w & st 6 eed{onc procede d. st{idiëling m scholiní.geuciuur bí h.t ÀsènsóAp Éor loírstt!.tuur in hei OndeNi (AGlOn) 10 STRIKT VERTROIJ\TELUK

9 Ini.h. Audit vu de Vladsè Administt.ti. Bestuurliike boodschap Và het subsidiëftír van de aa.!oop, de meuwbouw, de vc'bouvine en dc eeíste uitr ring vu schoolgrbou,en spcclt het ÀgedhchaP voot Infnsttuctuur in het ond.ni,s (AGIOn) eefl uitvoeíende rol in ie tuancieiing "an scholcntou*projecten. In 2011 bedroeg het totale bedng aan uitgwoerde betalingo 2a8 milioen eleo. Dezè àuditopdracht beoógd n' te gaan Í,elke b hcersmaatregelen ÀGlOn heeít ingebóuwd h de procesflow til de subsidièring vra schoienbou*ptoiecten via d standaaldptoccduíc of via de veíkorè nielrwbouw, modemisenngs- en geschiltrnàingswerken. De subsidies die worden ir*"a*" ** ;clstrekt in het kade! vxn beide vooríio mdè procedees bestrijkefl cr' 2/3 vzn h t budget van AGIoí Uit de audit ble k dat het agcnischap de nodge mratreg.lèn heeft ubnerkt om haar kemtà.k in ik het subsidiàen v.n scholcnbouvploi..tm t behee6en en kmliteltsvol uit te voeren. Toch konen d binneh dc otnk deícnde.n onddsteunende ptocessen ook een aantal b.là4riik kndpsto naar voo!. Zo wrden de beleidsvoorbereidende en +va.l:etende taken m.b.t. ondeïvijsinfrasttucturu vootalsrog Íiet opgenom' door en specífiek acto! binnen het beleidsdomein oílder'vij 6 voffninb Hi4dooÍ ontsmzi het risico dat de uitgangspunt n val het bel id iozake onderwiisiofrastructriu en de èruit voortvloeiende tegelgevins aiet zii;;ígestemd op de reèle maats.happeliik nodeí enlof niet langet geldig ziin. Tevcns ontbickcn c6 lzrsetermiinstíategie inzake de subsidièring van scholednédtructuu! en ecn plioriteitenanatyse ter oíderbjwing vaír de ;bsidieseategie Ook een voldoende t$alitrtieve methodiek voor de bepaling van de tockomtige noodzakeliike sub idies mo t nog velde. /oíd n onrwik*eld' Om te kunnen na8aan of her agentschàp h haaí erking de juiste àcceoten lcgt' moet AGIon in de beheesovereenkmst aangeven hoe he! àgentschap via haar subsidieverleningsactiviteiten wil bijdtagen rot het ÍealiseÍerl van dè bebidsdo lsteliryen m.b.l schooliflffasimctuur. Eeh beleldsevàlu'tie- en monitoriíssysteem om ale status vrn de belcidsdoelstelliogen en de acties uit de beleidsdocwoten (reeeeral}iód bclddsnota, beleidsbriwen) sptematisch op te volgen, i nog rliet uitgebouvd Dit vooeien in de huidige beheetsovèreenkornst vàn het,geí1tschap. Om risicot, zoals dubbele input en irconsàténtie v,n gégëvens of iftíeciibte Í4Pottcingswlz'n te verniiden, ir$%ícert ÀGlOn rnomoted de versch ende opvolgingssystemeo tot één dossieropvolgingssysteem dat beter is afgestemd op de behoefteí vàn het agentschap. In de regelgeving ontbreek een beroepspioceduíetegelhg iv.m. de toegekende sub idies. Bij óntstmtenls "an een bà.pà"gtljureid on*taat het tisico dat de àfwi,zing van de subsidimantzgen en -betalingen onvoldoerde is gmotiveed waatdoor zc bijgwolg ten odeóte htnén wordeà afge 'ezm. De to gekode sdbsidies m.b.t. schoolinflastluctuur zijn aiet onderworpen aan een via de regelgeviog voorzià toezichr Verder vult ÀGIon de contiole!'ah de veràntwooiding tukken ontoeregend aan aret controles tff plaatse om zo te veriíiëren of de subsidies zijn aangncod voot de wetken die de gesubsidieetdeieeft opgeg ven. In het trder vaír het ef6ciënte en effectieve gebnik vaí Íniddelen en het "oorèom- ""n frauàe zouden de toezichtsmogeliikleden en -b*egdhedo op dit vlak hoeten uitgewerkt vordm À.dt, "- d.,àndddpró.cdurc cn vcrkorte p«xcdue,oor dc sbsidiiring van shoolin'íaito'tuur bii hct 1 ÀsmN.h2p voor Iflf&strucmui in het oídesiis (^GIon) strr KIT.ERTROUWELTIK '

10 I.r[ Ardit vr[ d. Vlrrorc AdeiEiltr dc \rl -- 7 = Dc vsktdling.n 1.^n d.z auditopdíacht gevcr geèír tcgcnindicatië voor dc meturitcitsinschrtthgco. rl]-b.l oígrnisrticb heelsing die ziifl bqrdd tiideff d. v,.lidati.rudit l'ra dc o8anilatièbch.dling v.n AGIOD (lepport d.d 13105/ zie ook bijlage 1). Dc manrgéíír Írtrcactic dic dc gcruditccíd. hccft gcfotmulecrd n.ar. dc auditbcvindingcn, vindt u tecug op pryina 20 e 21 vàn dit rrppo& Yves Behert, Saniot auditor Mllk VaídÉsmils n, LÍraegcr-euditor ÀudÍ tu de ltddrérdpd.dur en Ekortc prcede dè $bsidièti.g an sómliífatlu.rue bii h.t ÀsEtrhrp vdr Iífrsttuctuu in hèi ondwif (Àcloo) 12 girtkt VERTROI'VEI{K

11 Iat É. audit rm d. vh.$sc addiai'red.s{ = Beschrijving van de opdracht nderwiis (AGIOn Otg{rfu.tic AGIOn is ÉÉn iotem verzcl6tzndigd agàrtschp v.n dc Meamsc Gcmccnsóp, Hct ag.rtschap is opgcticht hij decteet van 7 mei 2004 en heeft rechtsp rsoonlijkhèid- De voogdijmiàistcr is dc hccr Piscal Sm.t, l'lrams rninbter v.n Onder,"ijs, Jcugd, GelijLe Kenscn cn BrusseL Hct.otsch:p tclt 79 pgmelsleden, die *erkzaam ziin in dc vcrschil.ddë dicdsrcír: - De Akemenc Sufdienst vctzo4t het sccretariaàl van d ÀdmiÍrisEatcur-gtnenal het seaetatiaat van het college van algemectr ditcctcurs en dc communicatie vin het à8éntschap. Z. coöldin lt specgekc opdnchten cn voert alg meer beleidsvoorbereidcnd w.!k uit. - De tuncti. Orgd.ticbchccning cn PlanÀiíg bàelst de sértcgèchc en pl.ooing, hèt aaírsturen van hèt bcgrotingspces en de olgntilrtiebà císing. - De ardehg Reguliere Bnancicriry staat in voot de bchandeling van de inímstru.tuuldossieis vin h t gesubsidieerd ord.íwijs n d hogeschol n. - Dc rfdclirb DBFM-finlncicling zal vcnn.woordcliik ziin vooí dc ploc.sidvàdiog cn bcgeleiding vm hct DBFM-dossi Í. Di.ha.st 2.1 zii instaan voor de dossicrbehrnddin8 vàn d. b.schikbaaíhcidsvel8oedingcn. - De afdding Akemene Ondèrsttuing zorgt voor de petsoncdsziken, dc finàflcièn, Iogistiek en ICT. - De afd.ling KcÍ,nis èn Advis.rinS 3tràt in o.à kemisopboua lond schooliàfr$tluctuur eír h.t scnsibilgd.n, l&is tcà cn ondcístcuocn vin schoolbestlcn op h t vhk v.í ond reijsinfrasr cmu!. Het otganogam is a.ls biyl.g 2 bij dit docurnëit gevo gd- D. opdr.cht v.[ AGIO0 AGIOn sobsidi.elt dc zmkoop, dc nicuwbouw, dc velbouwirg o de sstc uitrusmg ven schoolgebouwcn voor hct nieèhoger ondelsi,s en dc hogecholcn, Daamaest spedt hct agentschap een uitvocrende rol in de Enaaciering van bou*projecten door middcl van pubhekgiutc srmenwerkrns (DBFliD. ÀGIOn staat ook in voo! kamisopbouv rood schoolh&astíuctuuí. H t ag nhchàp scgibiliseetq dviseclt [ ondetsteuat sóolbaturcí op h t vhk vm ondefwiisinèàstructuuí.r BudSlttca 20fl Bschikbar. middda Weódiist Vrii Onderwiis MrO MtO OÍEciecl ondclwiis MIO MtO Hct totalc bcdng aan uitgeíoctdc betalingm be&oeg 248 milio.n arío ifl I Bim J.d6hs 2010 m Iof.rstoctuuofilGn in hct Oíd. iè- 1t0l 015 ^atnbólp - Àudi E d. i.ndudp.c.dug o ve.loí. píg vd!.lc.ubidiè.iíg Eí bii h.r r\sc'rsrhrp voor Ií16eklctuu ir hct (^GIOfl) 13 STRIKf I'ERTROT,VBLUK

12 Iltme Àudir v.n dc vl.e". Adoiilst.ilcx = 2 Auditrcikwiidte làvà orderzoekt wdke (oí*aderendg beheersm.àtíegeler ziin uiqewcrkt m.b.r dc procesflow bij de subsidièring van scholobou*projectm vr! de st ÀdaaÍdpÍocedure of via de vdtort. ptoccdure voot nieuwbouw, modemiseing- en gescbiktmakigswetken. De subsidies die wolden vebtrekt ]n h.t kzder van beide voomoerndé piocedures besqkeíi cà 2/3 van hct budg r ver ÀGIOí. Volgende ptocedures bij ÀGIOn maken geen deel uit vàn de auditscope: - de spoedprocedure - de prccedure voor invetering n rationeel ene*iegebruik - dc aan&oop van een gebouw ' dedossierbehanddinghosescholed - de aankoop vao zsare di&ctische appàràfuuí de ptocedute ptomotiebouw - de procedm voor eeete uitrsdng en nursvoorziening Ír. borgstelling mnwege het igenrsórp voor lenurgen. Hoe AGIOi de benodigde midddcn namt die verbondcí ziin ràn het subsidi -instflmeírt voftt hct voor*,erp vao een onderzoek dot het RekenhoÍ. In het kader vaí single àudit zíjn er t.í zake afsprakcn gemarkt tussen hèt Reke.hof er làvà zodat de àuditwer*zramheden en -bevindingen Àuditloelstellisgeo etr relatie m t d doclstellinger v.a idteme conrole Aíik l 33 van het Lderdecieet Bestuurli,k Beleid vzfl 18 juli 2003 omvat het volgende: 'D. d.pad.n nh",.l irteí" rvq.lítand4à agiibcharyn At cx n ''c,4!írtdrdigh ag.rt$wr ltadn ;'!0or dn írt'ne contnb ran b"i bcwqnra'n ',n dcirít itd. Dc i"/.,ne,,/"l i! in hct bi?.rgríbt o! : lo kt betuik, M" dt op4.bgà doebhl;r&r rn h., elsc,iéfen eficiàr, b,hw ran n'nt\ 2" & aabring raa ngllg,iag." d, ptoc ní, )' d. bettur,baarktd "at dzfnaíinh. kh.cïsra»onerhr; 4" dr ff.dirn.r fficiëít )r$kiis"aï tu di'nrtcr cn het cfrctiit', in<ct,en,sn à nidàeln; 5' & barchcnhg wr baar axiw en à taorèoniag wt ftarà, " In de oodenteur:rg eo het mmrgement &.agt deze auditop&achg voor dc vermddc 1èikwijdte, bij tot het rcdisacn vzn dle boververmdde doelstdtngcn. De verschilende aspe t ÍI di voor dke dodstciling werdefl onderzocht en g è'valueerd, wordeo hieara wccrgcgeven. l. Het beteiken van de opgelegdc doelstellingen en het eííectief en efeciènt behee vm risicol: - zi,n er duidel.ijke beleidelijnm eí' dodstellinger ÍEb.t. het subsidi.proces gefotmuleerd en seoperàtionaliseffd) - Zjn de subsidieprioriteiten m.b.l scholeinfestmctuut ondetbou*d en gedocumeotectd? - woden de b.hrser van de divene (exteme) bdanghebbenden me afgewoger in de stíategieont,il.kding en -implementatie? - Bestaat er eo opvolgingssysteem dat de mate vaí uitvoering var de (belèids)dodstclingei meet? De nal*ing ven de regelgeving eo de procedure: Is er een juddisch kàdd vooí de subsidievestrekkiíg m.b.r scholenboueif,fi.sttuchrur en votdt to gezi n op de naleving!van? 3. De bettouwbaatheid van de Eaaaciële en beheenrapportering ZJn de ondersteuíeíde IcT-systemer opgczet met aandacht voor de conecte en voledige r gistrab. 16 cn rapporterií8 over de subsidievettichtiryen? Àudit *n d *dd2ardpgcduc.! vcrkorte plccdu. voo. d. iabsidiè.ing rur bii ÀBents.hap Infnihctuur in h* ond. iis (ÀGIOi) STRIKI I'ERTROIJVELUK

13 Iltd À!di. vr dc Vl..ffG AdEiaistrtic De effcctiese en éitrciàhte {,Ètkiflg vro de dilnstèrr m het eííciiht inzetten vltr de ipiddelen: - Is de otgaíisatiestt!.rcnrur ua bij de subsidiocdening bettokleo afdding.ír van AGIOn duideliik vestséicgd À d?rgt de"e bii tot eefl doclíetig suheidieverl dry? - Hec& men zicht op dc opti&ale capaciteit en de veteiste compctcitics ir 6Ícti vrii het sutaidicvetlcriogsmlenpaklet Ír sttecft mén na,rí een zo.f&ciënt mogelijke idzet v.í het pe$oned? - Wordt de werkiag vrn dc bii dc subsidiev dening beeokkcír rfddingal or erstarod dooí dc hodigc!n g.pastc IcT-ihstruEenten? De beschcnning yan de ectie cn dc voorkoming van Éeude - Zjn er controles ingebouwd in het subsidieptoces? - Houdt AGIOi toezicht op het subsidiepróc.s o op de rechtmtige o doelmatig uitvo";"8 ven de vélen sarrvoor hct ig ots.hàp sutéidie. heëft toegékeíd? - Is er sptakc vao fuacticscheidiflg hrssen dc pclsotreo betrolilar bij de verschillarde fasea ven de subsidiecyclus (.".". subsficemvrreg subsidietoezegging subsidieberekeniag n subsidiebetalins,/eindaéeked!$? Àudii qí d hdzddprcc.àé ó rrrft!íc.dué Agmhchnp vo In&aromu in het oídefliis (^GlOa) STRIKT VERTROUITBI{K voor de lubsldëíing tu bii hd 15

14 htee Àudit r d. vh.tu. ÀdEioi.tÉtiè 3 Auditaanoak Voot het!'.stleggen vrn het codtlol PÍogt mmr hecft IÀVÀ zich ia b laístiike mete gebaseetd op dc HtiàhiàU h<dht oí&14/* &, d, $tbtià.qcltu' dic doot het Rekenhof i5 uibewerkt Hét coàtrolryogram$a Í'iI nàgarn ir de risico's in het subsidiepoc! aísedekt vordefl. Dit ptogramrna bcvat vexcrilende ditnensies. Dc verschil trde diíncn is (c[ 68uut 1) civan b striiken 'Iè aaí de ruditdoelstelingen verbond n aspectcn. IÍét controlepiogiarffia Í'oÍdt gchaíte!íd,ls richtsíoe bij hct cvrluetea van ha v.doop vaí het subsidiepoc.é eír bi, hèt bcoordelen vaa dc ri,tè uíin de belingtiikst risico's inherdt aan het subsidicproces door adequate beheersmaattcgelcn wo.d o afgtd.kr Figuu 1 _ Tiidcns de op ningsmeeting op 5 dccember 2011 werd n è Àuditdoelstelingcn cn -rcikwiidte hn dcze opd.lacht b sfokc!. Hct teeciír, Ík vro d ze op&acht stàltte Àa è openingmeeting Document.tic veld géràal}'seed cn gerprclken werdcn gcvoerd mec - a. d. afdclingén ResuÍcte Finaffielins ( D cí Algemede Ondcr t.u'ins (Ào) - "raai"g"to"a.o "m medewe*ers die veintwooddijk zijn woor r 5p. de inhouddijle behaadeling, de boekhoudkundige verwelking cn dc betsliàg vrn de sutsidiedossien. Daartrmst.pÈ!d de tocpasshg van de beheetsmaaè 8elm di uit het t rieinveà n.!r vooí kwrner\ geàeckt aar de hand van alossieí- cíi systccmtcsten voot 16 dor iff. Het teeein í/erk.,eid afgdond op 30 ^?trj2112- Het oírtvclplrppo(t wcrd op r juni 2012 bezogd aan dc wnd- administrrteur-geneflal Een xieneeti'8 vond pleatrop 18 lmi Op dez vergadeling werd o de opmëllingal vrn ÀGION bcsproken co.ftlden de auditvaststclingeíi en -condusie doot IÀVÀ toegcliàt Dc managemertreactie, i.c hd ÀcriePlan van AGIOh, werd verkregeo op 16 jdi 2012 en intggía,l opgomo io dit rappon Àudrt 6 dc sandddprc.dw m vekdtè Preedur. vooí dc sh{idièàs qí dctue bij het Àaèo ctup voq Iofaidtuor in ha ondenif (ÀGIon) STRIKT VERTROUVELIJK

15 IÀrGE ^udn vír d. vll,6r. ^ddtrnll.d. X Conclusie Dcz auditopdíacht vdu elt de wijzc v-aarop AGIOn ilvl ing gccfr.an d suhidii:rjng van scholcobouwptoiectcn vir de stradaetdprocedutc of via dc vctkortc proccdurc voor nieurvbout oodcmireriag cn gcch;ktnrlingswcttcn. Hi Ítoc wcrd voor ha subsidicgbatca aag!8rrn ho. invulling werd g.gcvcn aaír dc venchillcndc aspcct«l vm dc auditdoclstcllingat di. ondc. Puni 2 Auditt.ikwiidt. co -doelstdlingcn' vordcn vcríneld. Ondëtstirnde 6gu,r geeft dé m.tc Í,c r v.rtif, AGIOn hieo:o voldoet. I ii a 6.ffiÍ( miiso6 dc r,'r, t ettdl&,t{tum,unt*.l*tt?tb.i,r6h,. ^lgffi ccd.cldjlc oifuffiàbnd.l b.re.rdo.lt.lin8s rtaí qt rtt,nlíra4o'h, uà,t{ntkír. W.iiisof g6 & h.le lttdftniían o,,&!tu tt ebdnqr{.tl6r Hi6rr,ordt o.b.v. d. vctcbillende ondcrdclcn vao hct controlcprogamma eeè conclusi. Slfomulecld. kerrcr d.t Ortr dc n leving vm dc *ct- en tegdeving t vrrrborg Í\ à a ceo iutidisch voorzict id cèí wettcliikc ba3i! voor dc véschilendc asp.ctan r.an dc subsidicv$ tckldng rd.b.t. d. schol rinf& tluctuut. Bdangtijkc zakcn $uin dc regclg.ving echtct nict vooruict, zijn cm betocpsproccórc cn ecn toczichtsrégding iv.m. d. tocgck ddc aub3idics. Dc bcleidsvooíb.íèidcndc eà - v.lu.tcode t &cír di-b.t ondclvriisidéàèucte word.ír alsnog nict opgctromcn door ccn specidckc ector bioncí hct belcidldoecin OndciwiF.o Vorming. wrt h.r CaehtrllhsrsLrdsr bctreft, gccft ÀGIOfl in h.lr bcheersovcr enkomst wcl ezr wdke bdcidsdoelstening d het.geotsórp di6t ni tc atevcn Íl..Í ni* hoc het vi: dc subsidicvctlcninpgcbonda wil biidírgla tot het lcrlhctc[ vrn d. bclcidsdoelstellingen v!í dc miíistcr. In de beh.clsovereenlornst rotdcn stletegsche doelstdlins$ rnb.t dc subsidievedoing gcformulccd die veldc! s,ord.n gcoperacionrliaeerd in ploiccteches. Hct egeot!óip h.& cht Í nog géi ondemcmingsphn opgcstcld. Dc gcop.ràtiooalisecrdc doelstdlingcn mo.tcn ook nog vermttt woíd.n in dc i..rpl.nning6 vrn d. betolk n mcdcw Íkcrs. ÀGIOn ondcmccmt wcl rcucs om dc doclstellingcn te communiceren. Àudit un d. seídddptr duc cn ÉÍktr pm.due w{ei dc iubddië.ií8 En 3choolj,ÍÉ.dcuu. hij h.t ^Bh$chr! lííistructuu in hd Ondc h (^GIoà) t7 STRIKT IERTROI'I'ELIJK

16 IÀtcmc ^rdit v.n d. AdoiristÉti. Een ldget6mijns&.tegie iiz*e de subsidiadng van scholeninfrastíuchru! m cn globàlè behoeftenanalyse ter onderbouviírg van de subsidiepíiotiteiten ontbreken nog. Ook.cn voldoerde kw.litatiev medrodiek voor d. bepaling vm de toékohstige noodzakdijke subsidies moer nog verder wórderl ontvilkeld Horyel AGIOn harí belanghebbmdo op hcden reeds betrekt bt, haar weàing doo! oèt ho và óveise fora in ovetleg te gaan, wil het,géntschàp in de ro komst het bglasghcbb!ílsuralags8sal op een nog mea systematische en geshrctuleerde maiie! gaan voeren. Dartoe plzrt AGION rcg bijkomode initjatieven zowel inzale belanghebbendenidentiecatic als inzake dialoog m t de belmghebberden. ÀGIOn maakt de subsidieregdiíb via diverse s' l toegankdiik voor haaí diverse bel!nshebbetrderl Het agentschap hceft prestatioomcn có indicàtoio geíomr:leerd die her inteme moritoting- en lappoíeiirsproces omeent de reilis.tic la de doelstelinger m.b.r de subsidiserledng moelen oídelsteunen. Het bij ÀGIOtr góanteerde 'dashboàld' lmt.ls oanqementíàpporteringsdocument toe zicht te lrijgen op de bdaqrijkste actiriteirsgegevens m.b.t het subsidiepfoces. Verdet is in dc behèercoveíeenkomst voorzien orr een bdeidseraluatie' en monitoringsysteem uit re bouven om de stahis van de beleidsdoebtellègcn en de actics uit de beleidsdoctmentar (r geerakloor4 beleidsnora bd idsbdéven) ystematisch op te wolgen. ÀGION vetkt in een qlgaaisaleli qlkar!! vaat de ruveaus, tuncries en vsadtvoordelijkheden vorden g èxplicit.cíd in het opgésteld. otpnogrm. Dc opbouw van de orgàílisatiest uctuu! lond de sleutelprocessen zorgt dat deze seuctuur traàspríant is. Om eeír bedd te krijgo!m dc effecticí benodigdc personeelscapaciteit zijn initiaiiwe $nosen binrla de twee bi, het subsidieproc.s betiok&en afdeliogen vaa ÀGIOn. Het opvolgeí va. de doodooptijda vao de subsidiedossiers eveílals de lccent dooígesoerdé eotganisati s en proceshfftekeningen ziin gericht óp efecietrriwerbeteringen. Het agentschap besteedt tdens aafldacht àan het oflrvikkelei vin cornpetenties orn mede, lkels (mee!) r slr.lt rtgëlicht te laten finctioneren. Funciies hciding 'oídt g Íealis eld door è tàkèn 6 vontwoordàjkàcidsgcbiedo in dé verschillnde íàsen vaí de subsidiecyclus te scheiden en nict bij één p ftooí komen tc ligeu oaal bij rneadere p Ísonerl Het àgeotschap dient wel nog de identificatie van de kwetsbate tuncdes en orgaoisatodsche kr"etsbaa:heden uit te voereà eà er een aang past inrégdreitsrisicobëheeí voor op t st Ien als bàsis voor h.t intcgíitcitsb leid bij AGIon. Het subsrdredroceduleeerlooo wordr tcmwordio bii ÀGlOn oooevolod vu rvee infomatic.évstèmm di lespectiselijk focl$sen op het inhoud ii,ke en h t boel$oudkundige Iuik van de proccduc. Doot de beid. systemen te integíelen in één dossieropvolgings,stee dat beteí is àfgestemd op de bcho.ften vaí h t agentschap, beoogt AGIO0 d ze opvolgiog nog te opdmaliseren en ràico's zoals dubbde input crl incoflsistertie van e gevens of inefeciàte tapponeiingsvijzen te vermijden. Bimen de huidige subsidiegerelítccide Icl-systemen wold n beveiligingémàatlegelen toegeplst. Mer beftekking rot de sghsidiestrqtagh&e biedr de procedue die ÀGton volgt bij de behadelilg van ecn aovtaagdosier voigens làvà FÍanties voo! een kvaliteitsvolle ont%nkelijkheids' n vollcdigheidscontrole van het dossier De subsidieamvrager wotdt slstcmrtisch op de hoogte gebracht vzrl het mltaat ven het onderzoek. AGIOn doet ook inspanningelr om de subsidieaaivragets te ondersteunen bij hct àdienen van eer amvia?a De beslissingsbevoegdheden inzale dc subsidie en /aatborgt geling ziin bes hrevefl in het dëlegatiebesluir van ÀGIOn. War de ssblidir.tqszesgilg be&eft, verloopt het onderzoek van en beslissing omtí nt d ontw f- ÍI/of guísingsdossiers voor schoolinírasauctr:ur vok ns een vastgdeede Focedure. Bij de notificatie aan de subsidieaanvrager wordt de beslissins tot goed- of aíkeuring ook gootiveeíd Op het vlak vó de admiíistíitjeve controle etr de begrodrgscontlole zijn er aíspralen geoaakt m.r resp. de cortloleuí vàn de vasdeggingen en inspècteur vàn financièn. De dfectivit it hieran kon oi t vordm ondetzocht ,ludit vaí de e! ver[otu póceduíe voo. de íhlidr.iíg vo s.nolífast!èctuuí bii het Àg6ts.hap rór Iírddctue in het ondenijr (Àolon) 18 STRIKI VERTROUWELTJK

17 Irr.Ec Àuitit "r de v]..m.è admtor M,e ïí{ = De subsidicbeekcnitg gesàiedt deels geautomauseetd en deels manueel o.b.v. obiecti ve patemeters die zijn voorzien in heinàrmerbesloit. Virsch ende personcn conttolerm onafhanlelijk van dkaar de subsidieberekeningen. Uit de auditvotstej]ingeo bliikt volgens làva ook dat d. íodigc maatlcgelen amwig zijn om te komen tot een voldoeodc b;h.éríg van de dsico's vubondea aan d rctiviteiten en processen mbt de suhsidieb t ling er de eindaftekepií9. M t betrckking tot de vcrantwoordiígecvctu. heeft ÀGIOtr eí Í1et altijd zicht op of oo".,t*oodiagirtokk"n *,orden ingediard door hi Ítoe bevoegde penonen ÀGIon heít 'el maat'egebn Àenomen te! b vord ÍiÍrg wan de inhouddiikc kvditcit vàn de in r' dimeó Dc gcsubsidicadc moct ed subsiai.bét tióg ook tee& mët "*t "*a;,,g""t"kk*. h.t proiea *za*"or subsidie werd vetleend. Uit de audit bliikt vérdet d1t kostm die vclbsd houd n -.1 duidelijk is bepaald welke Fraancièle venncwoordingsstukken de gesubsidi Íde moet verstreklen o dat AGIOn controle verriàl op het Enanoele luik. De toegekendc subsidies m.b.t schoolinflastruc rèr zijn rliet onderd'olpen ean een vie de teg'rgeving voorzià fqlzish! verda,drdt de conrole vàn de veràntsootdin tukken onto'r'ikéíd aang'und met coítíoles te! phats. oh zo te vètiíit í oí d. subsidies ziid azdgew nd voor de verlen '*eàlvoor ze De vaststellingen vrn deze auditopdracht gwen geen tegeniodicaties voor de matudtcitsinsclattingm m.b.t organisrtiebehce.sing die zijn bepaald tijdens de validatie audit van de orgaíisatèbebeasing van ÀGIon Ë.ppo?l dd 13104/ zie;ok bijl,s. 1). Terwijl de verkins van het behe $instiumentarium in de pi.tift gécn eoorse p urtmaakte van deze validatieàudis kw,m dit E l aan bód in deze a; dieper ingaat op d. (or*ad lende) behersmaatregelen die zijo uitge"elkt m b r de ""aitopa'*ni procesflow bii de subsidiëri"g wan schol nbouwproject n À"dn d" *-,1"*dprGedDre m v rto(e PrccduÉ voor de subsióëdng u' lij hct '- lnf.rstncour in het ondcnijs (^aj IOn) 19 ^aéotschlp STRITT WRTROUWNLIJK

18 Int h. Àuditrd dè VLd.e A.lmiri.tr4tie Ma naqementreactie ÀciOtr onderschrijft volledig de olruur cn bctrachiiíb om op zoek & gààír nau optimalisering van haar wking, en dus steeds wetda te eoluero, rekenhg houdcnd met de dtaaglaacht vm het ageotschap en de beschikbue middelen. De bedenk4en err opmdlingo rcn goolge var een auditopdrzcht woden d.n ook m.t grote aand.cht en met construcíeve àgesteldheid odrvdg.r ÀGIOn rneikt bij het dootnèmen vaí de Àudit (och ook, nàast uiteraard de aandàchts- en v lbeterputcít die voden opgegeven, dat d vat de keetàken b treft En het àgentsóap, nl. pliíndr géticht op de subsidiirirgstaak- cn cyclus,el èedijk een pósideve resultaren of condusies worden geíormuleèíd. Hèt k dàn ook o.i. een geruststeling Ír b.vestiging dat de kemtla! lan het ntschap op een goede mrnier Dit G vootal de verdienste van alle medewerkers binnetr het ag otschap, die onda moeilijke en uitdagade omstandighëden steeds het beste van ziótdf blijven g ven en dit zow l voor het asotschap alsook voor dc uiteindeliike ldant, namelijk de inrichted macht dic ccn infíàstrucruurnood kent Ook onze oqanisatotisch kader dtaagt daa! op positieve wrz toe bij. Er zijn uitenatd amdachtspunteo, *rààlbij toch ook in het Íappört zclf vordt àmgegeven dat e! teeds Foje ten ea activiteito lopende zjn, die dus ook h de toekomst worden verdergezer Àleen kan rnetr als kleiír agcntsdlap íiet à[ s onmiddetiijk realisffcn. Het waarborga vm de diensweíletudg oaàr de khnten toe is drn ook een ess ntieel punt voor het zgentschap n vmtgt soíls een fàsering iír de implendt tie lan acties i.k.v. intehe oigoisatiebehe rsing Het lijkt ons «htc! va essentieel dat eí daedv Àelijk eell positieve ontwikhelifle phatswindt en om bii te l len h+ n uitera,td ale signrien eo getundeerdc idput In het Í.pport vindeo we ook en aant l pissages terug wabij wc hiema gíarg opmerkingen zouden plaàtsen om minsteos ée,l o ànder te duiden oí te nuarcercn. In het tappon wordt de opmerkiog gemaakt rn.b.t. het opnemeo van de beleidsvoo$ereidende m - evàlucrcnde takeo m.b.t. onderwifi.nastructuui. ÀGIO0 wenst op te merker dat her agentschàp st eds klaar stond en staat vooí het geven var input en nauw overleg met het kabin t op gebied vrn bclcidsondesteuningr zowet in eo voorbcreidcndend frse alsook io de evaluàtie we verwijzen naài de j!.íí?pport!i$g van de beheenoverecnkomst alsook via andcre tapporteting bv g bo$rermonirór. In het vetleden heeít AGIOo steeds een ondersteunende Íol gespedd, bv. m.b.r lèg, Passiefhuisscholen, DBFM, Blede Scholeq... Zo weflst AGIOn als eeo faciliteíende Partnet ie tunctioneren tea voordele vaa de belcidsbcslissets en de vastpstelde pdotiteiten en kleíntoren. In het rapport is de vokende pàssag te Íinden; "Om risico's, zoals dubbele irput er iíconsistentre van gegevens of iacf6ciènte rappoltelingswijzen te vetmiiden, woídeí1 de verschlfl ndé opvolgi! systemeí bimetr ÀGlOn ook besi geintegleerd tot éeír dossietopvolgingssystcelï dit atgestemd G op de behoeften van het agotschap" ÀGIOÍr wijst erop dat hiu momenteel druk am gewetkt wordt mlàr dit js duw cn nooit.í OP Pagina 13 wordt boveadien expliciet adxegèven dat dit lopedd is. Ifl de marge weírst AGIotr hiabij ook de opmerking te formuleten dat ook het verken met één dossieropvolgjnssysteem een keeèiide heeít, bv. de vethouding rd.t het ontdubbelen vàn takes mèr het oog op tunctiescheiding, wat dan we Í amdachtspuntisi.k.v. risicobchccning. Het rappolt stett ook het volgdde "Om te krnno nagad of het agentschàp i. hac vdking de juiste accenten legt, mo t ÀGIOn in de beheetsovereokomst aarbeven hoe het agentschap via hear subsidieverleningsactiviteiten wil bidràgen tot Let realiseren van de beleidsdoclstdlingen m'b.t schooliííràstructuur.". E! vorden tevens opnerkingeo gemaakt m.b.r subsidieprionteiten ÀGIO0 melkt hieíbij op dat er ir de bel ids.ota en beleidsbdryen wel elementen opgenome zijn m.b.t. sàoolinfrastructuur en die worden - naast de gewon sub,sidièri4sopd$cht via het lcgul.iere ystem - ook daadwerkelijk opgenomcn in de taken eíl de beheersovereenkomt: of het nu REG, passiefhuisprojct o, dc DBFM-opentie, Brede School,... is, er vordt vanuit AGIOn na.rimale inrfling 1101 ol5 -,\udn un de suadaardpocedu. én vdkoft proccdute voor de subídituítg vzn s.h.ól,nidstructuui bii h.t voor IofaskucbuÍ in het Oodesiis (ÀGIon) 20 ^gtokhap STRIM YERTROUWELIJK

19 ln émc Àudlt!5 dc Vl.d!! ÀdEtntrlÍid..ltl gegcvca. ÀGIOn wctkt dus toyaal, consttuctief m.e,rn de klemtooer m pdoliteiteíi vrn hët bedist bdció Bovadicn voscn wc dc kdtt kèding tc mikén drt gczicn dc irvcsrcrhgsnood in schoolinftrsèuctuuí, mct dc illcdangc wchtlijst, hct niet eident is zomat 'Éte acc ot.n' tc l.ggcn. Er is ccds eo bcleid dat enerzijds een ptiacipc aan ch&nologic v.ll d.trlchdiist hant eít cn anderziids ook uitzondeling n hicrop omvilé ]"! &ingcnd. invcstcíingèu- E!,jí dus oot vctmótingeo van onzc klenten, dc inrichtcndc machtcn, ovcr de bchandcling van hun dossie!- Dit zomau en ohbesuisd om8ooien in k.der ven om het eecn wdk.ltcrditièí pdotitcitcnbclcid is momentccl o.i niet mogdiih Dezc omg.rringscontext is een Ícditeit sràar hct e8entschap Íek nin8 dient m e te houden, hoewcl rve de dgem6. bedcí*iqg van IAVA bercn b%liipo als rbst.cti. voldt v& dee!.ë1. cont.rt. Volgcodc passap is tc vind tl in het rrpport "Ifl d. tegekeving ontbícekt c.n berocpsproccdwcrcgding i.v.m. de toegekende,ubsidiès. Bij ontsteltmis van ceo bcroeplmogeliikhcid onbtaat hcl ísèo &t de efrijziog van dc subsidicaarívregen cíl -bctalingeo onvoldoende b g Ínotivecrd v,rddooí zc biigevoe ten oreótc kumen wordco efgcwczea." D.atomEcot vcnst AGIOo op een paar bdangtiike clementcn te wijzen. Efl$ziids is er hct gegcvcn d.t ÀraÍ adminisrretief rëchr, het bcginsel vra de motivctingsplichi uit lrard vrd toepassing is, mast dc anderc begioselcn lar behoorlijk bestuur. Bovendicn staat her de inrichteflde machten uit raaíd altijd vrii om g.bdik té Erken v.n alle besuande ar beschikbarc iutidische vcwcermiddelen. IvÍaar het rgcntsórp h.cht ccn groot belang am in cont ct cír ov.dcg trcddr met h'r klrntcfl. D.arom,jn É! ook deadverkelijk zcet intcnsievc contectcr\ vh mail, tcléíoon mrar ool inet v qademomentefl. Zo zijrl er toch vctdirks mcadetc vetgrdcdngcn met iníicht.ade m.cht o, dus mect daa hondctd pcr jaar. Dic contact.n allcètr om vràgen te beantwoorden, duiding te geven en zo goed mogdijk de Haat te ondersteuneíl Een detgdiike houding minimrliseert of ondcrvangt in de praktijk vecl ooduidelij!àcid en cscrlitic-icties. AGIOn scootdc aouwens ook positicfin dc tcvredcnheiècoquètc vtr Hct rapport vcrtuddt ook.cn oprn.rki.g m.b.t. hct to.zicht.í d. conèol. ií.m. de subsidiés. Mct b.trckking tot dc opmcíiing &t de toegekcnde subsidi$ m.b.t schoolinfrastructuur nia ondcrworpen zouden ziin aan een vi. de rcgclgcvin8 voorri.í toezicht, wcnst AGIOn cí dl Íecrst op te wiizcn dat cr een gercricke regeling i! zoob vorílg gée n in het KB ven 31 mei 1933 bctrcífade de verldatingcn rf te Ic8gen in v.lbànd met subsidics, wergocdingcn cn to lagen, zorts gë.xiizigd bii wet vrn 7 ilmi Díarií wor&n ook srocdes opgeaomen Bovcndicn is cf ook bct dccteet vm 8 iuli 2011 houdcdde tcgrlng vao dc b grotin& dc boclàoudiog, dè tockcníing vrn subsidies.ír dc control op dc i.íi*,eilding Ívàn, cn d. contlolc doo! hct Rck.Írhot Wc wiizcn er ook bii het Íerder commcnt ar!.an ÀGIOI hicfm ond r hcr puot "ro.zichf', &t er o.i vcl d.gdijk e.d.tëà!.drditrèèrtiae bchectsing is n d.t hct í m..í op p.d stuí.n l.ar controlegs nict evid nt is h.t huidig. LadeÍ efl het meer met EiÍxter-beleid. Maar drt Í,c vcíde! dc mogéliikhedcn woor verdere optin.lisedng zullen bckijken. Tot slot lijkt het ons bizoírd.. intcrcssart, cn Ínb3chGn 2elfs nuttig/nod( dal over,ogcn woldt om strodard ià d. rudittrpporretr die worden opgestcld, bij hct luik "Mrn.g Ír ntsameovatting", ook dc esscntè ven dc mmagua Írt 6ctie tc v.ríddén. Geiar de summary immer standeatd door vccl meoscn (cerst/vooél) gcl zes wordg biédt het tocvo.gcn vrn de e$cntiëlc puntcn v'n dc man ganenircecrie o.i d. E.!dc vrl svcntu.d can cvowióng, gourceed en dus vonedigcr beeld die dc oandachtige lezers zeker vcrdicnca Àudit 16 dc ahoiln ldprecdure eí vcrloft p.c.d!re dc.ubndii.i,g h!.hooliíírotuou! bij À86t'<h.p vóor Infn!tuctuur in hèt ooddi,, (,\GIOfl) STRIKT VERTROINTELTJK 21

20 InteÍnè Àudit v!í de YI.M6G Àdmidistt4ti. Aa n bevelin stabel N.. Aafueuelingttabel aaryea d met beí actieplan er de tining door AGIOI 4.1. Oo te vemiids dàr de weis.ri.s van m sublidie door ÀcIO! onvoldosdc of rdkerdetijk is semotiveeïd, voouict ÀGlOn io en de subsidieaanvnpa tcsa dtz.e uaireino hootn lrn aantclrtnm. 'I Nlirhti4e tuld ldiry tai! kbk" Om te waíborgo dat d uitgtngspuiten vm hei belèid en de eoit regélgevina rfgèstend zi,n op de rei+ haatsclbppeliik noden d/of nog geldig zijd, wordt Èngel]a,id vetlc &l de divel5e actom biuo her belddsdomch Oderwiis en vomnb kumd veflulbn ieaké d. slsrdatische beleidyoorbercidiíg o -eàluade flb.t de wei- 6 legelgsi.g ifu.ke ondeiisinfbsiructutr. T6nthti,! G,ajè, dè i" kt qt '.ha? ols'k'nà, L!tui! s-lt d. $,Liatinirtu ardètuili,lrattu.t,t *," ACIOI Er;aitidtaml un lla, ín«tkr kt d, khid'mo.laèidi,,r u aal'bnd In dc apti A u" ir ht eb"»,r b'blwijk h drbft dhzr of dat rhk klid!tudt tui&n& ir?rt lotut n retsrt,a*,onp,krliq dit Ntirt,"/oÍba Dít lct d,t d. ba!í»ituiq! M. Btht B6t lija B.ud itdi, kt d.?aí,àtní k &Mirorcnd, tul h4í, in?dk d. khdmtt Eidi", 4 -ddran4 I SreGÍ- I d.;d., 2013 Àfdcli.s I / D. ao8éli,lhèid a À.alba.dËid tu éen l,eioepsprocdurc z.l D.dbii dient ook de odmeíkins sedlaatst te vode! dít ÀGIOí inzrle het of weigero vd,ubsidies ea obje.tref afioetsiossk d Í heft io de van h.t nomobesluit. Eind 2013 ÀGIOn / leidod De toelohstige lmd vm hestuuí z2l disíréd idltllios te gsetr ed de nidatoírci v.o het agolsóap idz2kc belerdsond.íitoning, id sahmwcrtdng met dè.ídere À.3. On te kuben mga.! oíhd.g.nrschap ra h..r wlking de jdrte t gt od itrm]lidg re gcvo adr t beleidsprioiteilen, mo t er in dè b.hebovereenkomst een duideli,l verbrod te zio ziin tdssen de beleidsdoclstelhgd ende subsidèverleirmactiviteir$vm hétrentshrd On let risico te vemiidm dàt dc middel6 aiet volsraan oó de EAe fitrmiade mden eu engagmentm iczte ondapijsinfrzstru.tuu lo le Èlléa moet de nmiígm thodiek vooi de oems vd dc toekmstise íoodzakelijkè subsidies óoe ver.ieí 2074 ÀGIOi / 1èiddd Dez opm.íking woídt nes.nomó bij de d opstelling B de nieuw bóéfswrehkohsr m15-201& Juli 2013 Àfdeliag RI / ÀGIOI l,eliitt de hosélijkhedeo tot vèrèr van r\udn un dc staíde.idproccdurc cí vcikorte I'Íc.durc d. subsidi&bg Er schoolií&studuu bij hcr I.lnsrructuu io hcr Ondwijs ( cion) STRIKT VERTROUWELIJI( ^gcoschap 22

21 Iatca. ^udit v.n.iè Admioi.ti.tl Nr On tc vemirden d.t di.t d. iuibtc lubsidi.prioritcitctr soidcn gdegd vrídoo' dc eff..tiviteit vo dc.fdeling RcSuliere FiMmicriry.n dè ÈíEciihtc inar m óidd.ln íi.i 8.wa$olgd ziè, oàd..boust d.z. afdclió8 dé 3ubiidÈ«r.t 8ie tut.d niditèird.n t.d..t diè l,ncctceiiodcbded.í,t-8. Hct.Smrshap bouwt c.n.d.qur.t uit om de odderwijcin6.stroctuur o hd iíííl.ttucnluóelirl op te vol8.n, te *.1Ém a bii 1.5tur6. A-10 old risicot, zods bvb. duhb.lë input r".n 8.gdas, inc63;t dè vrn 8eg.!6, riígsijen 6z È kmiidén, wd.í de r$chíl.ddé opvolgrísssystemen binmn ÀGIOí ge]ntegé.rd toi één dó'3i.6nvólpiís!íèch d.t Íac.tcmd i. ód d. bchoèftd vaí h.t a!.dtschrd- A.Í1. OFlrr.6 d. inscdicnde o.a lecht tot $bsidi.bèr.li'8 km wo.de onrl..od, g.at ÀGIOn nl ftk. íu,regè16.i Luon6 g.nom.n DÍddr rèd.iíde zek rhlid te vcrldig n &t okcl hlcíoc bevocgdc PcÍlonen de:c oídert lsr.n. LD IÀ h.r t de van h.t éfficièàtc 6 effcctèv. geboii( Jb h.t voorlof,d m f.eude moeteo de betleffad. de udwndiry un dc roeseleíd! subidies voo. a{hoolinf!:stturuur, uitgm.lt /oiden. ÀGIOn ontvilt dt viliè d gazt ne op wcl&e mrniu &zc visierelst m dc pnltiè bo mrdd S.bacht co vcnarld Iu *ord6 i. de r.sdgai'9. Eiíd 2013 ÀGtOo / lcidéad Hcl is dat dc roélomsdgc nrd v.n h sluur bi,lè..n ldsétemijnpgrpectèf de p;orireitcmnelyte mr.lr mt6 20t3 ^GIon / Lid.Íd Àfddiíg R.F / m13 Àfddi!8 RF Juli 2013 Àfd.ling RF / afd.liíbshoofd Zi. bchë.mv.r..dtmst ÀGIOtr + ÀI,PHÀ. Dit zíl wrdd 8.rÉlis.til d.m.v. & hwcrlingeeding un her ni.uw dó$nrcpíokiígssyíccm ÀLPtlÀ. D.,Dog.liilàèid o haaluràcid m zl ÀGIor b.liilt d. óogctiikh.do rot oflituli*riíg vo Dezè aàíb4elin8 ven.,gt.:nb.veling À.13. di. we.d vëtstrelt ti,dtí6 dc in 2008 \,Igcvosde looígd83cdtrclc.udat v.n de orgaíietieb.hceriiíg bii AGIO' Ízie in d. ón.l6t.nd. l.t ll. I I ot ^udit s d. st ídànrdprcc.dwc cí vc.letc pgdurc vm d. subiidianióg m ehóolinfr.6tru.tuur bij hct,{gdírcidp Infqsttu.tuor in h(t oíd.niis (ÀGIOí) STRITT VERTROIAíELIJX 23

22 IÀt rnc Au.llt r.n.t Yl.'fu. ^il ini.rhd. wrd6 rcrdcr 8!op.f.ti6!li!..Íd o h.t eordt 3troctuc.l EÉik rd in d.,!*in8 iu hct.boteh.p. AGIOI zet eea eèlchiltè otrílcaltterle op diè voldo rde Íuillr. bi.dt voot insplr L vo.r di.loos Ínlt il b.lr.rè.bb.ddd 'ÍuicbtiE ÀGIO,r b.prrlt rdke h.r to.ziclàoud.rd. Íol ho. di. optim.,l zou l(end ing.vuld seda. Bido dit lodo ddu.étt ÀGIOÍ de E.aicÍ w.op het toeriít op dè uitíocring v.n de u,éà í íu yed,oopt n stuurt dit toczidn op lrasi! l?n dc"e ebluà.ie zo oodig bii. De. oíbétèlins vddre.,a9l!!6 dod d. hlrbovd.ra6.te ÀGIOI bèpidt hdr jrt gritcitsb.lnt ca z.t iaréumcilèr in di! zo rct gcticàt zih op hct voo*oíi.n :lr op L.t dct.ct ratr ve 'f&è.btig ^uilit sn dc.eadadílecdu.6 wtort è sbsidiàirgta l.hoaliiéaitru.tle bij h t llgorlchrp wor Iífrst{ctu8 ií h.r Oddwir (ÀcIOí) STRIKT VBRTf,,OIJITELIJK

23 IítG6. Àuilit Yd d. Vh.É ^mt dè.lbsidièdns rm ichodinfer.ucruur bí h.r 25 ch.d líídíru.du in hcl ond.oii! (^GlOo) STRII$ VERTROIAVELIJK

24

25 rdt óé ardit vu & vlu$ A/rErnr.Èrd. x Inleiding Dit trppon volgt dc structuur van h.t coltlolcplogt,bdr, opg.bouwd vokos vr,f dihensics. Dc viif dimcngies wtda elk bchoddd in.6 Àput hoof&ni! /ààrbinnen een aantal Ícl.vanic subdimensies verdct wotdcn uitgcdi pt in fiches. In de betrollcn [chc wordt voor dc subdimeosic ccn beh É. dodstdling gcformul c!4 dic.fgcto.tlt woldt a.dh.v. ca ant.l concrctc vé8cír. E&c Íóe bcvet volgcndc.lrnenten: - Dcbchccrsöelstelling - D. vasetcliflgen - Dc coíclusie - RuirDte voor velbètcling - Commenuai vrn ÀGIOh 1 Juridisch kader BiÍurci dëze dimensi. odt negcgeen of: - dc subsidieg m.b.t. scholcnbowinèastnrctuur een wettelilke of decreule grondshg hebbcn; - dc subsidiënt bctrollen is bij dc bclei<lsvoorbaciding v.o dè Elcva c wct- o regelgeving. OodefttaaÍrdc tabel gc.ft we! h wdk rmtc ÀGIOn invulins g cft am dezc b.hcéísdoclsrcllingo. Eveluetic Wet- en tcoalaevif,o BGhcG.!docbtcltirq.n B.hokk nh.id bii oólrét!ét- ó èftlrií' À,1, A.Z IlgsDra, O ^red.ic o'j.funtui.g Èa d. b.h.6do.ln lin8í:.. s,r., g s,ttqtaq!*wlk í. a"tel xl É,trtqrot r. G.d..lr.rijrc od dc bcneédodsrdling.o:,. ht tu, N,b.-l',!'' a/ ol s,hta?qrk, N*r sjrn'ldd- 'w.iís ofeen ovd.6't.'nniíg h.t d. b.haodoelst l^ n: r wdt iinh8 x. o.rlrg) sen icpd o8 Vet- el rcsclqevins B.h.6dod.lÉllitroà - Elkc subsidic m.b.r. schookebouwroidfnstluctuu! he ft een vcttcliikc of decrctale grondslag. - Dc rtgdgeving regélt de vcrr twoordinsvctpliótingctr ven de gesubsidieetde. - D. legclgcvittg bëpaalt,i als beguírstigdc in aaímerkins krll komcrl - Dc! dgcving stdt de omvangv.n de suhidic irsr - De! ek ving bcp. lt d. modalitcitd volgens d.welke dc subsidics!,,ord.íl uirb.taald. - D. qésubsidiceldc beschilt over. n verh.alrecht ofberocdsmoc.liikheid bii c.n nca.tiev. b.sli sins. Vzsadlima í. I! n." LNnn ia. h'n aanctb wot & flbddnua*kaiag tuor AGIOT? Dc w.ttelijke basi3 voor dc subsidiaïnb door AGIOi ir'inden w. vooral in: o de schoolpactwct (!t van 29 mci 1959 tot ",'jrc^b "- sommigc bcp.lineed lzn de ond ÍwiFvetgcviry); o hct oprichtingsdecrect van ÀGIOn (decicct vàn 7 mà 2Ífr4 tot oplióiing n Let inteín vetzclfst.ndigd ageírtsdép m.t Í.chBpc6oonlijlàeid Afitschap yoor Iífr.stírctuur in het ondc$rijs'); o h.t normcnbcsluit (b. luit v.ír d. VhzÍtls r geling vír 5 oktobcr 2007) de taslchè 6 Enuciuc dormeo *,ordcn vlsqdegd. o de weewins oveihlidsopd!.chten d. seídr.dptreduc R vcrlon. prceduíe d. sbsidiiirile m schóoli.fí{réiuur bi, Àt.íschzp voo! Infosh.tuur in hct OndcNiis ( cion) SIRII(T \'ERTROUWELIJK 27

26 Int tu rrb.os. AdEiÀist atic 2. IJgt d, dsclscrinr * tu?prtcrit's.í/ of "clz"ttuoordiny rai di. d ouír bn g,bnik w,c, ltbíidi. ',;i g- Noch in de sóoolpacts'cg noó in het norrncnbesluir er oprichtin$decreer v.n ÀGIOD,j;.xpl.icicre beprliogei opge,1omen arngaande de!àppolteliog eo/of verantwootding met hct oog op h* bekomer vao een subsidie. De vetantwoordingscyclus is wcl v rweíkt ill de proccdures. Ook in het subsidièarnírage! bezobd word fl aan ÀcIOn. Verder heeft ÀcIOr vooí de ontwe+ers oí dc ílchitccten typè administratievc bcprlingen' uitgewerkt, wari' de bij ccn bcpaalde procedute overheidsopdnchten bij te voegeír do uín nt o vodcn opgesomd. t. 4. G'.i g rnldoèrdr ei. in aaí",.íai"r Èont wor lybíaitn"e? In zrt 13 van de schootpa*wetgévirb vordt duid liik bepaald wie eco beroep lèàr. doc::,,op d' dooí d' Vbznre Qnccarcbq aar à AÈcO of dar & DIGO h.g'k"dt i"t.'tc/ingr,ídàbn, Ookhetaomrenbesluit specie.eett op w.lke instelingcn het ví, roepàssing G (zic art. 1). B.?a4/, d, ns.lglri',ed"iàtjk à (rrd.i,"dlr) on"ars oí d' b.nlarai'rlr,iry M', à toc k t2"nr"!rhidib**t2.r? Het noríaenbesluit bepàalt hoe groot cen school mag zijn (op basis ean het arat t leediflg.íl enlof lesdjdcn) en ho vcel cen v.rbouwi.g oí lieuwbouv pe! í.ltant m te! mrimlal mag kosten Drt b sluit 'oídt in de plocedures v1n ÀcIOn voolrdurcnd toegepasr. B.?aa/, à ft96b,!i"g d. t oàalit itèi, tolgt rr drr,ëlk d, rttblidic!,,or&r,irbrtatld? Noch in de schoolpàct* t, ooch in hct oormeobesluit cn oprichtingsdccteet v.n ÀcIOo riio eipl.iciete bepalingen opgenomea aangaanale modalit itcd voor uitbctaling vm dc suteidies. \pet kan t; zake *ordan wetwczcn Ín3! de rl.ce Íin8 ovcrhcidsopdíachten n de,igcm.íl uirvoërirgsregels en de algemene &ie!à. z{gékórr rls ÀA\,). Atilet 15 st AÀV;chijft de gédëtail erde betalingspíocedure voo: dic gwolgd di nr!e word n voo! è b.taling bij opdnchr d van verke6. Dit aitikel bepaalt o.m. dar 'er'rl wt d. b.ralirget ir,riaddira at à htaby M" kt tal,tl of"a",,tig,ktaë"aoai&ad"nc,,kgr1,i&ain fl,t *Ot'ln, "oor &dagtch,rrd. c" ordat A.nàjctuL4wdni"l oo.í t bg,n di. tëttt o? u,, g'&taillríl taat wt h anb4 ',clh <ij"r iqia$, * &unagdc bdabqtr ftcht eafdigti."ditaorlrj de basis u,auop de uitbetaling gcb url VM\irt d, írgrbeting i".r bero.f$?n&tu.. "oot tu gllbtiàa&? E! bestaat gecn íormele beroepsptoccdure tegen beslilsingen!m ÀGIOn. Het enige \r?t ÀcIOn op dit 1/llk doet is het dossier herbelijlcn. Er is ook gccd onafhaíketiike instànti. "."*"zig *"*bï *; zou kunnen odqe telt v,rordé.. De hictboven vermelde weqeving vormt een vettëiiike b*is voot de verschillende aspecten vau de subsidieverstrel*ing m.b.t scholeninérstructuu. Er is vir d rcgclgcving evenwet gecr Om te vomijdcn dat dc w+ ling van cen subsidie door ÀGIOD onvoldo.idc of veàc.ídelijk is géhotiveeè vooeiet ÀGIOI in ccn procedue *r,.rbij de subsidieaanuag J tegcn de"e,eigering "1o.t MU!,rn& ftlbnr"taift bdlir bcbbut Dè vóoíq,latdetr om van subsidie tc k'lmo S.nieten stian víij duidcliik ornschíeven iír d. 3choolpacrwet eí het normeob slui.. Subsidierar ragen,rcldetr nooit g,èigeld tcnzii er oàvoldo lde gég vens wordeít àdg.lcikt (wlríbii w zdfhct initiatief nemen om die ontbtekeode docuocnten op te vrtgen). D.arnaÀst wcost ÀcIOn op een prar bela4tilke clemeàten te wiizen. EneEii& is e! het g.geven d.t naar dministíatief rechq hct beginsel van de motivélirbsplicht uiteraad van toepassing is, neàst dé mdcre begiís l.n van behooíijk bcstuur. Bovendiea sta.t het de ifficht.dc machtea uneraffd altijd vrij om g.broik re haken wan àlte bestlade en bbchikba:é iuidàche vftemidd len. MàaÍ het ageírtschap lrccht een aroot bël,no em in contact en óverleo trèdèn ó.i h,àt kknrèn ,&dit un dè stuil.rdpftrdm 6 ve.kotu lrceduc d. $bsidi&ins van schoti.íàrrlu.tuu bij het Àgeí*hip voó. lnígdcuu,n hct Ondc ís (,Lclo') 28 STRIM VERTROIITELIJK

27 Int6!. Audit v6 d. VL6.. A.lDinLirdc Dmrom zifn cr ool dradvctldijk zcer intcasiccc cotrt creí\ yia mril, tclefoon m.rr ool tuct y t8ad.lmomctrten. Zo zijn ct toch wckdijk! m crdcrc ve4adcringcn mct inlichènd. lnaàt (l, dw m.cr drn hoodcrd pcr iz:r. Dic coírt ctcn didrcn orn vr.g.d tc bc.nts,ootdcí\ díding tc tscn cd zo go.d Íqdiik d klmt t ond.tstci,n n. Ectl d.rgcliil houding ÍlinirD,lirccn of oídce n8t in dc pektiil ÍÉd onduidclijtà.id co èscdrtie-acti.!. ÀGlOn lcoot& Eou\ícÍrs ook po itiefh dc tevledeoheidscrquètc van m09. Dit zrl vclder wordeo b.!hrd.crd. H.t rg.otsdlap ir bétrokkcn bii de..ír hmdhr.6lí!.í &ridcliikc v t- cr vio dc rclc"mtc wct- co rcgdwing rnet hct oog OEdÍ dit oict i. opgloomeo onder de lemtr&co is hct optiótingsdccrcct v.n hct rgéotbch.p voclt ÀGIOI g.ttr bclcjdwooócrcidcndc cn -evuircrande t lcn uil AGIOIT beóouwt ot hct toclcnaco vaa subsidicr r.ls dé Le&lctiviteit vaa hct rg nt óàp.n j! da,to.d g lichr op dc uitvoeting vrn het HËid" Dczc ta.l vordt ooli nia opgcoomcn door coigc radcrc cdtitcit, zodat cr op et vhk m%dirks e.ír hcuoc ontsàat Coafoto de gencri&e afrpnken in het kedct vaa B tff Bc.tudiik Beleid zrl ÀGIOn indicn nodig wel input/hbrck gcrca m.t hct oóg op dc bclcid.:voorbcrciding cn -cwjuatic vrn hct bdmghebbcíidcn c! dodgloép.d vrn) AGIOi hoet(en) io dc bdcidssoo6ercidirg À ecn OE t. vaaíbolgcn dat de uitg.ngspunt n var hct b.lcid co dc Íoit voolteloei.írdc regdcvlng a&e5tedtd ziin op dc!.i!ie s..tlchàppcliikc nodcí.o/oí oog gddig zijír woídt uitgèlbard ',/dle rol d. dieër3c.ctor.n bi!fto het U.idsdoeci, Ondd*iis í Voffing *unnen ycrvulcír inz*. de syrtcmetirchc bclcidrootbctciding an -csejuetic irb.t dc v t- en rtgclg.ving inzakc To.lilbti,t Gd.n dt in kt qutaàa? o?grbowd, h.nrà,rr.b.r d, Qt ialirrir t natqb ta" ord.ralijiinlatdcbtr ka" AGIO,., ittitirloml r'ntl,ln irgfr b.l oarlut t tdt itwt Nord. b.làma&n A." --aahah In dt o,tirl. $n toutíaznd. aarbt?.tq t h,.i.r&l bia"gi t b.raerka." tu ool,r&d adotrt q &',,ldl i$t <otàt A rttt grr iaatghrt&.ornpu"n t die wnirt aloj hrbihbaat qljtl Dit wt b n.rig,n M e bari+rinip.r wn b* Buw$le tukal iàca bd d..röróncícnd. Ínl W E! i, e.a 'h.àdb,rfb.r..o duidcliikc wct- cr rb.lseeing' Dct dríbii ccn srmcl1,aèt dc Locpcl3 rfgcsptok.n sooí vrn prioritcitcnbelcid- ÀGIOn EeDst op t mcrkdr &t hct.írtschip st cd! Llar srond cí stilt vool h.t g4.a vrn ioput co neuw ovcrlcg Éet hct kabin.t op gcbied van bclcidroadcntcuííng: zowd in ecn voorbcrciderdc farc Jsook in dc cvru.tic *'e vcr*'ijzen nrar dc ierrrpport ling vrn è bchccsovclc.okomst.book vi2.nd.!é tapportcdng bv gebouv or otritoi In het vddo hccft ÀGIOn stccds cen ondcnteuacndc :ol gespeeld bv. m.b.l REG, p$3icíhubsóolcn, DBh,Í, B! dc Sóolen,... Zo w net ÀcIOn lls ccn bcilitctcadc ptmet tc turrctioncten tcn voorddc van de belcièbedissets cn de v.stscstelde prioritcito eír Audir r íl E ort voor d.3ubsiïi.irg m eholiofa.ttuctuu. bii hct À96È.hrp vmr In&Gt ucruírin I.t Old.qii ( GIO!) 29 STRIKÍ VERTROU'I?ELIJK

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december 2016 www.ret.nl Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide Gage lstraa Ooste t eklost raat t abo st - tve isan 0 N43 R ting h - ric Bla 1 isa Bla ntve N4 st - 30 ht - ric ing N ep eus lein g zan en gel Vo ng Ra bo Biervlie t 2 hti tstraat ric Vo n lei en gel zan

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

K ie s de t uin van uw dr omen!

K ie s de t uin van uw dr omen! K ie s de t uin van uw dr omen! Bij he t kope n van e e n nieuwe woning komt ve e l kijke n. Is de woning af, dan he e f t u ook no g e e n t uin in te ric hte n. Voor de é én e en uitdaging, voor de ander

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal 33 Bus 25 Tram A B C D Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur BOUMAN MAKELAARDJ Poni F. Bouman - de Vof Regiser makeaar - axaeur Hazeaardreef 83 e Vaardingen-Hoy Bouman Makea"ardij Riouwaan 56 3131 NL Vaardingen fit NVM Teefoon: OO -2342693 Fax: OLO-23429 16 BTW:

Nadere informatie