'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'d-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden)."

Transcriptie

1 ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel 33 Assen Bijlasen - factuur Dutuin - 7 december20l0 veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). Geaclrte heer Franke, Naar aanleiding van urv aanvraag voot een kapvelgurning d.d. 21 mei 2010 verlenen wij u hierbij, op grond \,an aítikel tol en met van de Algenene Plaatseljjke Verordening eeu kapverguiring voor het kappen van 21 beuken op de locatie Europaweg-Zuid 1 te Asseu. De \ Lrs!tur.np lvordt!erleerld orde. dc volgende voorwaard.r: í-j. Herplantloca ie: 2lrsruLs bornen op het perceel. Boom soort: naar'ï uze niet zijnaleen bol-, knot- olleivonr. - Maat: l6-18. Tenijn herplant: binneu I jaar nà het onheroepelijk rvor-del] van de vergumring. De volgende docurnenten worden meegezonden met het besluil ed zijn als gewaamerkl stuk bijgevoegd: aanvrêagfonnulier, situatietekening en 2 folo's 1net stempeldatun ontvangst d.d.21 mei Teger het besluii kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangeteke[d. De beschikking treedt in werking Dadat de tennijn voor het indienen van een bezwaarschrift is Deze veígunning zal worder gepubliceerd in de Bericlrten van de BÍink van 15 decenber Zoalra bovengenoedde ten jn is verstreken zullen wij u infonneren ofer een bezwaars aang tekend of dat u daadwerkelijk gebruik kunt nraken van de verleende omgevingsvcígulrnidg i'delegeskostenvoordeomgevirlgs!ergunningbedragen 5l,65.Btgeslotentreftudefactuuraar' \- Ileeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemenret de afdeling Publieksbalie, Vergtlnr1il)gen en Ilandha\ Lnc. verêurli nl of Hoogachtend, het college van bulgenreestel wethoude$ van Assen, nlede!!"erker integra]e vergunningverlening, ''14.:-1 Ponbusloor3, 94oo RAAssei à.za btirlherkendetk zn ar

2 *.Gemeente Assen 2ots - óbo Aanvraag Kapvergunning i. vu rêi) Reg.nr. 2010t5212 Cemêertê Assen Dienst Stadsbalie Postbus AR Assen Gegevens aanvrager Naam en voorlêiters Postcodê en woonplaats É-mailadÍes Gegevens kapobject Eigenaar van tapobiêctl Locatie vaí kapobie.t (stnat en husnunne4 omschri jving van kapobiêct Diktê: (ap 13o cn bav.n d. gond) Soortnaam: Reden van de kop omschiivins O n d e rteke n i n g a o nvrage r Innren hètloímolier n el vo edig is ingevuld oíde s luat oldê íoto s o.rb'elen, wodt uwaanwáag nietii behande ng genomen

3 ':. i r,, i ; ti-., i í,:,i \ tngàiomen cl C P0l_rli,:kstikê 2 1 t'lit 2010 li //ij,- \'"="''--* de gemeente Assen '..1, tc handhaving,...

4 ':..: - *'*! 'It 'E $i-* i', ii:t. EF;T,Ë $.*:.1.i! ts'e z.a-;..;4..l,^ï,, ' :.:i :ï '- - ;.;'i -

5

6 &.,,t,r,,,i,t i,/,/,,i,'t,1,/,,/,1,/,,,.i11,1,,i.i,i,,ilit,ii////i/i/i/i/ii/ Gemeente Assen iii/ i//',,',,,//,,iit,/iit,iii/i,,t',i1/if i,lii Wilhelminaziekenhuis, tav U. Franke Europaweg-Zuid I 94OI RK ASSEN Bijlagen 6503 Noordersingel mei 2010 Onderwerp: aanvmag kapvergunning nr (bij verdqe coríespondentie ove. deze aanuaag dit nummer vemelden) Geachte heer/mevrourv, We hebben uw aanvraag voor een kapvergunning ontvangenvoor het kappen van 21 beuken, op de locatie Europaweg-Zuid 1 t Assen. De vergunning kumen we u niet direct veílenen omdatuw aanvraag iiet past bimen onze sneltogtscriteria. Uw aanvraag wordt nu voorgelegd aall één van onze groendesklrndigen dle uw aanvraag zal beoordelen en hierover advies zal uitbrengen. Voor een goede beoordeling kan het noodzakelijk zín dat de groendeskundige tef plaatse gaat kijken. De behandeling val urv aanvraag zal hierdoor enige tijd inbeslag nemen. Heeft u nog vragen dan kuni u contact opnemen met de afdeling Publieksbalie, Verguunirrgen en Handhaving, of ó6503. Wij hopen u voldoend t hebben geinformeerd. Hoogachtend, Burgemeestet en wethouders van Assen, nanrcns hell, medewerker idtegral vergunningverlenir4 Postbusloor3, 94oo RAÁssen dèa bti.l h.t lorn.*.r d. Noa.de6ingêl 13 94ór JtíÁssen

7 STADSBALIE VERG{JNNINGEN EN HANDHAVTNG Nummer: KA.P Datum ingekomen : NaaÍn: Wilhelminaziekenluis, T.A.V. U. FÍank EuÍopaweg-Zuid RK ASSEN Telefoonnummer: Locatie: omschdjvins: Europaw g-zuid I le Assen het kappen van 2l beuken OnthemngspÍoceduÍe: Advies Stadsbeheer Kapvergunning verlenen Herplant Locatie X op perceel 21 {};. -. l O ri,. \, tlt't-,11i.,;i', Boom soort X naar k uz niet zijnde bol- knot of leivorm A ló-18 / andeís, nt: \',,,) --_L-,i Í 1,, Extra vooíwaaden tr n.v.t. /nll TeÍmijn herplanl X binn n I jaar na onherroepetijk worden vergurning! ande$ nl: Dahrm adviesaan!íaag: 26 rnei 2010 Advi s ge\,raagdoor: Ina Rilz toestel Datum advies retour: I dec2010 Advies door: Wilb rt Antoniss n to srel 6483

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO KvK 51048329

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR)

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Definities en Algemene Bepaling 1.1. In deze Code wordt verstaan onder: Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

Kersenhof 11 - Assen

Kersenhof 11 - Assen Kersenhof 11 - Assen Vraagprijs 169.900,- kosten koper Omschrijving Kersenhof 11 - Assen Op één van de mooiste plekjes in Kloosterveen staat deze uitgebouwde HOEKWONING met vrijstaande BERGING, en heerlijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie