Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari 2010"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari Opening Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering van de Tennisvereniging De Gooische Vallei om uur zijn er helaas te weinig leden aanwezig om een rechtsgeldige vergadering te kunnen houden. Er zijn slechts 45 van de benodigde 60 leden aanwezig. De voorzitter stelt voor om de vergadering te sluiten en de nieuwe (dan wel rechtsgeldige) vergadering met 10 minuten te verplaatsen naar uur. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter, Frans Koch, opent om de vergadering en heet allen nogmaals hartelijk welkom ondanks de sneeuw en ijzel. De vergadering zal een iets andere aanpak hebben dan vorige vergaderingen. Er zal met name gebruik gemaakt worden van een zgn. PowerPoint presentatie. 2. Ingekomen stukken Er hebben zich 16 leden met bericht van verhindering afgemeld voor de vergadering. (Namen bekend bij het bestuur). Er is tevens een schriftelijk verzoek ontvangen van Frans Colard waarin hij vraagt om het plaatsen van een oefenmuur. Hier zal bij agendapunt 8 op teruggekomen worden. 3. Notulen ledenvergadering d.d. 26 januari 2009 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 4. Financieel jaarverslag 2009 Marc van Barneveld geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van Activa De investering in het nieuwe clubhuis bedraagt ,00 euro en wordt over 30 jaar afgeschreven. Het nieuwe clubhuis is vanaf eind maart 2009 in gebruik genomen en de afschrijving voor 2009 is dan ook berekend over 3 kwartalen, zijnde ,00 euro. De restwaarde van het oude clubhuis van ,00 euro is volledig afgeschreven ten laste van het resultaat. Passiva Het eigen vermogen is afgenomen door het negatief resultaat van 2009 van 7.008,-- euro. 1

2 In 2008 is de vereniging een langlopende lening van ,00 aangegaan voor de bouw van het nieuwe clubhuis en deze zal in 15 jaar worden afgelost. In 2009 zijn er ook bedragen vooruit ontvangen. Dit zijn voornamelijk contributies van winterleden (periode januari maart 2010), contributies van senioren en junioren 2010, zomerlessen 2010 van junioren en afkopen bardiensten Winst- en Verliesrekening De kantine opbrengsten zijn flink gestegen door hogere kantine inkomsten gedurende bijna het hele jaar. Dit is o.a. te verklaren door de ingebruikname van het nieuwe clubhuis, het openingsfeest en het Open Toernooi. Ron Peffer vraagt wat de reden is van het feit dat de marge van de kantine op 37% uitkomt, terwijl er 45% begroot is en voor de begroting 2010 uitgegaan wordt van 50%. Marc zegt dat er op veel producten toch te weinig marge zit en dat de prijzen van aantal producten dit jaar daarom omhoog zal moeten gaan. Frans zegt hier later in de vergadering op terug te komen. Er is voor ,00 euro binnengekomen aan contributie. Ten aanzien van de jeugd zijn de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de tennislessen en jeugdactiviteiten nagenoeg dekkend. De stijging in zomerlessen en contributies ten opzichte van 2008 komt door de verhoging die in 2009 is doorgevoerd. In 2009 zijn er meer bardiensten afgekocht door leden en is er euro meer ontvangen dan begroot in Er zijn wederom donaties ontvangen van Delta Lloyd van 500,00 euro, 250,00 euro van de heer Guus Rol en 457,00 euro van de verkoop van stoelen uit het oude clubhuis. De elektriciteitskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat er een extra aansluiting is bijgekomen in het nieuwe clubhuis. Voor 2010 moet de afsluiting van het oude clubhuis nog verwerkt worden in de komende jaarafrekening en verwacht wordt dat het termijnbedrag dan lager zal uitvallen. Dan zal ook het verbruik minder zijn dan in

3 6. Decharge penningmeester De voorzitter bedankt Marc van Barneveld voor zijn toelichting en geeft vervolgens het woord aan de heer Jan Doornbusch lid van de kascontrolecommissie. Jan Doornbusch zegt samen met Henk Bouwers de stukken bij Remko thuis gecontroleerd te hebben. Zij hebben een uitgebreide toelichting gekregen en tegenover elke uitgave was keurig een bonnetje. De stukken zagen er goed verzorgd uit. Jan zegt, ook namens Henk die hier vanavond niet aanwezig kan zijn, de stukken in orde te hebben bevonden en de kascontrolecommissie stelt voor het financieel jaarverslag 2009 goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur/penningmeester. De leden gaan met dit voorstel akkoord en het bestuur/penningmeester wordt decharge verleend voor de financiële jaarstukken Frans wil tevens Hennie de Jong bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van de bar. Zonder zijn inbreng is de club min of meer aan haar lot overgelaten. Alle aanwezigen zijn het hier onder luid applaus van harte mee eens. 6. Secretarieel jaarverslag 2009 Guus van Dalen zegt dat de uitslag van de Clubkampioenschappen Dubbels, de uitslag van de HD 50+ omgedraaid moet worden. De uitslag moet zijn : l. Guus van Dalen/Ton Uppelschoten en 2. Fred van der Klauw/Theo de Rooij Remko Molenaar geeft vervolgens een korte toelichting op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de verwachtingen van De pasjes kunnen, zoals gebruikelijk, aan het begin van het nieuwe tennisseizoen opgehaald worden in de kantine als een ieder aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De overige pasjes worden pas verstuurd/afgegeven op het moment dat de leden de contributie betaald hebben. Er worden extra banen beschikbaar gesteld voor jeugdtraining om zo extra jeugdleden van de wachtlijst af te kunnen halen. 3

4 Voor de competitiestart van 2010 zal getracht worden om een zgn. Tri- Tennis (oefenmuur) aan te schaffen. Hier zal later in de vergadering op teruggekomen worden. Alle jeugdleden kunnen zich opgeven voor de jeugdcompetitie. Echter de jeugdcommissie besluit welke jeugdleden in aanmerking komen voor de KNLTB competitie. De leden die hiervoor niet geselecteerd worden, kunnen dan wel meedoen aan de Gooise competitie. Getracht zal worden om de communicatie tussen het bestuur en de leden onderling te verbeteren en de betrokkenheid bij activiteiten te vergroten. Het bestuur kijkt naar het instellen van commissies en de structuur hiervan. Hier is in 2009 al een start gemaakt en zal in 2010 verder uitgewerkt worden. Frans benadrukt nog eens dat betrokkenheid en inzet van leden belangrijk is voor de vereniging. Het bestuur zal duidelijker en gerichter informatie verstrekken naar de leden toe en daardoor ook gerichter een beroep kunnen/willen doen op leden. 7. Mededelingen vanuit de commissies Ledenadministratie Marianne Klaus licht de PowerPoint presentatie toe. Hierin wordt middels een grafiek het aantal leden per leeftijdscategorie getoond, het aantal leden per leefstijdscategorie uitgesplitst in man of vrouw, jeugdleden per leeftijd, woonplaats van de (jeugd-)leden, oorsprong leden (Actif en Spandersbosch nagenoeg gelijk, de meeste nieuwe leden zijn van na de fusie), opzeggingen onder de leden. Stephan van der Weide vraagt of er al bekend is wie er onder de naam Colmsee geld overgemaakt heeft. Helaas heeft de penningmeester deze persoon nog niet kunnen achterhalen. Het bestuur vraagt of deze persoon zich wil melden bij de penningmeester. Technische Commissie Het jaar is begonnen met het Oliebollentoernooi. Daarna volgden het Snerttoernooi, Lentetoernooi, de Voorjaarscompetitie, de Clubkampioenschappen, het Thuisblijvers toernooi, het Open Toernooi, het Invitatietoernooi en het allereerste Lustrum toernooi. 4

5 Accomodotie commissie De golfballen blijven helaas nog steeds overkomen. Dit is wederom besproken met de Golfclub en Golfstichting. Op 28 maart 2009 wordt het nieuwe clubhuis geopend en dit wordt, mede dankzij de inspanningen van de openingscommissie, gevierd met een spetterend feest. Het bestuur heeft een verzoek bij de Gemeente Bussum ingediend om aan de kant van Bussum een hek te mogen plaatsen zodat ambulance en brandweer het terrein op kunnen. Hier zijn de partijen nog niet uit. Ook de aanrijdroute van de ambulance is nog onderwerp van gesprek. De banen 1 t/m 4 zijn opgeweld en er is groot onderhoud gepleegd op de banen 5 t/m 8. Op 21 november 2009 wordt er ingebroken in de kantine. De schade bedraagt ongeveer ,00 euro. Op 17 december 2009 valt de eerste sneeuw. Davis cup wedstrijden vallen uit en moeten worden verschoven. Ten tijde van de ledenvergadering kan er door de sneeuw en ijzel nog steeds niet getennist worden. Jeugdcommissie René Hendrikse geeft een korte toelichting en zegt dat hijzelf sinds 1 juni 2009 het voorzitterschap heeft overgenomen van Marjo Noordhuis. Tevens is de bezetting het afgelopen jaar op 2 plaatsen gewijzigd. Brigitte van den Brand en Marijke van Dam hebben de plaats ingenomen van Carolie Blokland en Wilma Kort. Het afgelopen jaar had de vereniging 200 jeugdleden en er stonden bijna 80 kinderen op de wachtlijst. Met RG Sport kent de vereniging een aktief trainingsbeleid, vooral voor de jeugdleden. Er doen zelfs ongeveer 150 jeugdleden mee aan de wintertrainingen. Het WhoZnext team is een eigen jeugdraad van 7 aktieve jeugdspelers. Onder leiding van Mathieu Huisman en Jantine van de Borne zijn er het afgelopen jaar twee toernooien geweest, het zgn. Goede Voornemens toernooi en het Halloween toernooi. 5

6 Het afgelopen jaar zijn er veel jeugdaktiviteiten geweest. Maar om al deze aktiviteiten te kunnen blijven doen is er veel meer betrokkenheid van de ouders vereist. Eén van de speerpunten voor 2010 van de jeugdcommissie is om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ouders van bestaande jeugdleden zullen worden aangeschreven en gevraagd te helpen bij het organiseren en ondersteunen van aktiviteiten. Ook zal de selectie van de nieuwe jeugdleden van de wachtlijst sterk gaan afhangen van de vraag of ouders de club en haar aktiviteiten willen ondersteunen. Daarop aansluitend zegt Hennie de Jong dat er vaak inderdaad geen bardienst is tijdens lessen/aktiviteiten van de jeugd met name tussen en uur. Sponsor Commissie Frans geeft het woord aan Mariette van Gils. Mariette zegt dat zij nu zo n 5/6 jaar lid is van deze vereniging en om meer betrokken te raken bij de vereniging is zij samen met Wanda Boltje zeer recent de sponsorcommissie gestart. Wat doet de sponsorcommissie. Er is allereerst begonnen met het maken van een inventarisatie van de huidige situatie en wat er nu eigenlijk aan inkomsten binnenkomt. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld. Zo zijn er al brieven naar alle competitie captains gestuurd om te inventariseren of er behoefte is aan shirtsponsoring. Door een aantal teams is daar al op gereageerd. Herman Klomp vraagt waarom er alleen aan shirtsponsoring wordt gedacht en niet aan een shirt met broekje/rokje. Dan loopt iedereen straks wel in hetzelfde shirt maar mag je de keuze voor het broekje/rokje zelf bepalen, wat niet altijd netjes aansluit bij het geheel. Mariette zegt dat zij eerst willen inventariseren en gesprekken willen opstarten met sponsors en daarna zal pas gekeken worden wat met name financieel haalbaar is. Wat gaat de sponsorcommissie nog meer doen. Er zullen nieuwe sponsors benaderd worden, waaronder de huidige sponsoren. Maar ook de gemeente Bussum en Hilversum (subsidie) en het sponsor potentieel bij de huidige leden zal nader onderzocht worden. 6

7 De sponsorcommissie zal ook via de website zichtbaarder gemaakt worden en uitbreiding van de sponsorcommissie is altijd welkom. Frans bedankt Mariette en Wanda voor hun initiatief in deze en hoopt dat deze betrokkenheid zeer inspirerend zal werken voor anderen. 8. Bestemmingsplan terrein Frans zegt dat over een aantal onderwerpen in dit volgende agendapunt niet gestemd gaat worden. Dit is slechts een beeld van wat het bestuur probeert te schetsen. Inbreng van de leden is van harte welkom. Aan de hand van de PowerPoint presentatie wordt door Rob Fuijk een korte toelichting gegeven in volgorde van prioriteit. 1. Slopen oude clubhuis en realisatie nieuwe toegangspoort. Er zijn inmiddels 4 offertes aangevraagd voor het slopen van het oude clubhuis. In het plafond in de ruimte waar de cv ketel staat, blijkt asbest te zitten. Daarna zal er een sloopvergunning aangevraagd moeten worden bij de gemeente Hilversum en kan er het e.e.a. in gang gezet worden. Het gas en licht afsluiten, inventarisatie van spullen die nu nog in het oude clubhuis staan, dag organiseren voor het leeghalen van het oude clubhuis. Het is de bedoeling het oude clubhuis nog voor de start van de competitie in 2010 te slopen. 2. Aanleg oefenkooi en fietsenstallingen. De bedoeling is om een (tijdelijke) oefenkooi aan te leggen op de plek bij de heg/containers bij het oude clubhuis en tevens twee fietsenstallingen aan beide zijden van het park (1 ingang Hilversum en 1 ingang Bussum). 3. De banen 1 en 2 en 3 en 4 vernieuwen en uit elkaar halen. Over maximaal 3 jaar zullen baan 1 en 2 verplaatst worden en zullen de banen 3 en 4 vernieuwd worden. 4. Baan 9/Jeugd. Afhankelijk van de toekomstige groeiplannen zal er over ongeveer 5/6 jaar een extra 3 ¾ baan gerealiseerd kunnen worden al dan niet met een oefenmuur. De huidige speeltoestellen voor de kinderen staan weliswaar niet op deze tekeningen maar zullen gewoon blijven staan. 7

8 Na afbraak van het oude clubhuis komen er op het terrein een aantal parkeerplaatsen voor auto s. Ook zal er een nieuw toegangshek komen. Dit zal met de bouwcommissie nog nader uitgewerkt moeten worden. Frans zegt dat de tekeningen van dit bestemmingsplan door Ronald van Dijk zijn gemaakt en deze wordt onder applaus bedankt voor zijn inbreng. In bovenstaande punten zal sponsoring ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hoe meer financiële bijdrage hoe sneller een en ander gerealiseerd kan worden. Pauze. 9. Aftredende bestuursleden en voordracht nieuwe bestuursleden Aftredend zijn Marc van Barneveld (penningmeester), Rob Fuijk (accomodatie), Remko Mollenaar (secretaris) en Marjo Noordhuis (jeugdcommissie). Frans bedankt namens de leden deze aftredende bestuursleden voor hun inbreng en inzet en zij krijgen allen een boeket bloemen overhandigd. Remko zal in het bestuur terugkeren als penningmeester en Peter neemt namens zijn vrouw het bloemstuk in ontvangst. Rob Fuijk blijft in de barcommissie. Frans stelt daarna voor om Remko Molenaar (penningmeester), Silvia Brussee (secretaris) en Cees van Wessel (accomodatie) te aanvaarden als nieuwe bestuursleden. De leden gaan hiermee akkoord en het nieuwe bestuur is bij deze vastgesteld. 10. Begroting 2010 De zojuist gekozen nieuwe penningmeester licht de begroting voor 2010 nader toe. Voorgesteld wordt om de kantineprijzen te verhogen omdat de marge nu te laag is. Een aantal inkoopprijzen ligt bijna gelijk aan de verkoopprijzen. Het bestuur zal samen met de barcommissie naar de prijzen kijken. 8

9 Een contributieverhoging is niet noodzakelijk. Ditzelfde geldt voor de contributie van de jeugdcommissie waarvan de tenaamstelling moet zijn jeugdleden. Dit zal in de volgende begroting aangepast worden. De uitgave voor de aanleg van de tennismuur wordt geschat op 3.000,00 euro, voor de fietsenstalling op 2.500,00 euro en voor de toegangspoort op 5.000,00 euro. Al met al wordt er voor 2010 een klein negatief resultaat van 2.400,00 euro verwacht. De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting voor Verkiezing kascontrolecommissie 2010 Jan Doornbusch geeft aan ook voor 2010 de kasstukken te willen controleren. Guido Kool stelt zich eveneens beschikbaar. De leden gaan akkoord met de benoeming van Jan Doornbusch en Guido Kool als kascontrolecommissie voor Henk Bouwers wordt als reserve aangewezen. 11. Stemming over bestuursbesluiten Het bestuur stelt voor om de eenmalige entreegelden voor de jeugd en de senioren te verhogen van respectievelijk 0,00 euro en 16,00 euro naar respectievelijk 15,00 euro en 30,00 euro. Na onderzoek bij andere omliggende verenigingen is gebleken dat zij gemiddeld 30,00 tot 45,00 euro vragen. Uitzonderingen daargelaten. Er zijn ook verenigingen die 250,00 euro vragen. Opgemerkt wordt dat het voor ouders met meerdere kinderen wel erg veel geld is en of er dan een gezinskorting gegeven kan worden. Na stemming wordt er besloten om de eenmalige entreegelden vast te stellen op 25,00 euro voor jeugdleden en 50,00 euro voor senioren. Er zal geen gezinsstaffel worden gehanteerd. Wel is een betalingsregeling mogelijk zoals nu ook bij de jaarlijkse contributie mogelijk is. 9

10 12. Voorstel benoeming Ereleden Frans zegt namens de leden de eer en het genoegen te hebben om 2 ereleden te mogen voordragen. Dat zijn : Jaap Zeeman en Jos van Dijk. Beiden hebben veel betekend voor de club en zijn zeer nauw betrokken geweest (en nog steeds) bij diverse aktiviteiten. Jaap is als lid van t Spandersbosch nauw betrokken geweest bij o.a. het onderhoud van de banen en het clubhuis. Bij de start van de bouw van het nieuwe clubhuis was Jaap regelmatig zoniet dagelijks aanwezig op de bouwplaats om allerhande zaken door te nemen en nauwlettend in de gaten te houden. Jos is voorzitter van Actif tennis, als in 2000 de afdeling Actif voetbal stopt en er alleen nog Actif tennis is. In 2002 is er voor het eerst kontakt met t Spandersbosch over een mogelijke fusie. Jos is een belangrijke schakel geweest in deze fusiebesprekingen tussen t Spandersbosch en Actif. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het fuseren van beide verenigingen tot TV De Gooische Vallei. Beide ereleden krijgen een boeket bloemen en een oorkonde overhandigd. Voor Jos daarnaast nog een aardigheidje in de vorm van een mapje postzegels met de afdruk van een tennissende Jos. Jaap bedankt allen voor zijn benoeming maar zegt dat hij dit niet allemaal alleen had kunnen doen en ook niet heeft gedaan en dat de bouwcommissie van het nieuwe clubhuis uit meerdere leden bestaat. Toch wil hij wel Clemens Hollak en Gerard van Diemen speciaal noemen en ook hun bedanken. Jos bedankt eveneens een ieder voor zijn benoeming tot erelid. En zegt deze blijk van erkenning zeer te waarderen. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan en wenst de vereniging en haar leden een goede toekomst. De leden zijn het met de benoeming van Jaap Zeeman en Jos van Dijk als erelid van de TV De Gooisch Vallei van harte eens en beiden krijgen een daverend applaus. 10

11 13. Rondvraag Claartje Paulussen vraagt of het mogelijk is dat er gechipt kan gaan worden in de kantine. Rob antwoordt dat het chippen er op korte termijn helemaal uit gaat en bekeken zal worden of niet overgegaan kan worden op het betalen d.m.v. pinnen. Met name de kosten die de bank vraagt voor het pinnen zullen bekeken moeten worden. Wanda Boltje vraagt wat de procedure is voor o.a. de bardienst als het afhangbord niet werkt. Marianne antwoordt dat het afhangbord in het begin te kampen had met een programmafout, maar dat er nu niet of nauwelijks nog problemen zijn met het digitaal afhangen. Herman Klomp vraagt om een betere melding van toernooien/aktiviteiten naar de leden toe. Frans zegt dat het bestuur al gestart is met het sturen van mails naar de leden en dat dit een van de speerpunten is van het bestuur. Het bestuur is op dit moment bezig een nieuwsbrief op te starten die frequent zal verschijnen. Er zijn het afgelopen jaar al diverse cursusavonden gegeven t.a.v. reanimatie, eerste hulp e.d. Ook het komende jaar zullen er weer nieuwe trainingen gegeven gaan worden. Dit kunt u straks lezen in de nieuwsbrief. 14. Sluiting Frans bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit om uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een eerste gratis drankje. 11

Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009

Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009 Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009 1. Opening De voorzitter, Jos van Dijk, opent om 20:30 de vergadering en heet de 61 aanwezige leden van harte welkom. Dit aantal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Aanwezig namens het bestuur : Frans Koch (voorzitter), Caroline Ohm (vice-voorzitter), Remko Molenaar (penningmeester), Silvia

Nadere informatie

Secretarieel jaarverslag 2009

Secretarieel jaarverslag 2009 Secretarieel jaarverslag 2009 Secretariaat Op 26 januari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Jos van Dijk treedt na 14 jaar af als voorzitter en Frans Koch wordt gekozen tot nieuwe voorzitter.

Nadere informatie

Welkom bij De Gooische Vallei

Welkom bij De Gooische Vallei Welkom bij De Gooische Vallei Welkom door de voorzitter Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging de Gooische Vallei. Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden en de leden van verdienste. De navolgende

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1 INFOFOLDER Tennisvereniging Eijsden TVE Versie 2015.1 Alles wat je graag wil weten over tennisvereniging Eijsden (TVE) Deze informatie is bedoeld om het leden (nieuw of bestaand) zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014 Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 6 oktober 2013. Deze notulen zijn te vinden op de website van vv SIOL, zodat ze tijdens de vergadering niet voorgelezen

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Dinsdag 12 februari 2013 1. Opening en mededelingen Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom maar maakt duidelijk dat deze vergadering alleen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 Postbank: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Notulen 5 e Algemene Ledenvergadering (ALV) OVBD Datum: 10 april 2014 Tijd: 17.30-19.00 uur Locatie: Holiday Inn Leiden Aanwezig bestuur: Peter Jansen voorzitter (PJ); Rob van Berge Henegouwen penningmeester

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende parkreglement en aan de schriftelijke

Nadere informatie

Tennisvereniging Hoog-Op

Tennisvereniging Hoog-Op Tennisvereniging Hoog-Op Notulen Algemene ledenvergadering Tennisvereniging HOOG-OP Gehouden op donderdag 13 maart 2014 in het clubgebouw van TV. Hoog-Op. Aanvang 20.30 uur. 1. Opening Joost heet aan alle

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INGEVOLGE ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN (Laatstelijk gewijzigd op11 april 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INGEVOLGE ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN (Laatstelijk gewijzigd op11 april 2015) NEDER VELUWSE LAWN TENNIS BOND HUISHOUDELIJK REGLEMENT INGEVOLGE ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN (Laatstelijk gewijzigd op11 april 2015) LIDMAATSCHAP Artikel 1 1. De vereniging kent jaar- en winterleden. Aanmeldingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen.

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen. Concept verslag algemene ledenvergadering AV Unitas 24 mei 2011 1. Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda: De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Datum: 16-11-2012 Aanwezig: Ton Brok, Paula van Dijke, Ramona Ronckers, Marcel Dieteren, Michiel van Gestel, Wil Janssen, Jacqueline Konings, Cor Ritzen, Johan Pommelet,

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

LEDENVERGADERING 2004.

LEDENVERGADERING 2004. Windesheim, 25 november 2004 LEDENVERGADERING 2004. Aanwezig: 5 bestuursleden + 33 leden Afwezig met kennisgeving: Leden: Erik Bredewold, Rein van Lohuizen, André Frijlink en Freddy Biesemaat 1. OPENING:

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2006

Nieuwsbrief Februari 2006 Nieuwsbrief Februari 2006 KOLLUMER TENNIS CLUB Februari 2006 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 1 maart 2006 Aanvang: 19:55 uur Plaats: kantine KTC Wanneer het quorum vereist voor het nemen

Nadere informatie