Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari 2010"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 1 februari Opening Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering van de Tennisvereniging De Gooische Vallei om uur zijn er helaas te weinig leden aanwezig om een rechtsgeldige vergadering te kunnen houden. Er zijn slechts 45 van de benodigde 60 leden aanwezig. De voorzitter stelt voor om de vergadering te sluiten en de nieuwe (dan wel rechtsgeldige) vergadering met 10 minuten te verplaatsen naar uur. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter, Frans Koch, opent om de vergadering en heet allen nogmaals hartelijk welkom ondanks de sneeuw en ijzel. De vergadering zal een iets andere aanpak hebben dan vorige vergaderingen. Er zal met name gebruik gemaakt worden van een zgn. PowerPoint presentatie. 2. Ingekomen stukken Er hebben zich 16 leden met bericht van verhindering afgemeld voor de vergadering. (Namen bekend bij het bestuur). Er is tevens een schriftelijk verzoek ontvangen van Frans Colard waarin hij vraagt om het plaatsen van een oefenmuur. Hier zal bij agendapunt 8 op teruggekomen worden. 3. Notulen ledenvergadering d.d. 26 januari 2009 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 4. Financieel jaarverslag 2009 Marc van Barneveld geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van Activa De investering in het nieuwe clubhuis bedraagt ,00 euro en wordt over 30 jaar afgeschreven. Het nieuwe clubhuis is vanaf eind maart 2009 in gebruik genomen en de afschrijving voor 2009 is dan ook berekend over 3 kwartalen, zijnde ,00 euro. De restwaarde van het oude clubhuis van ,00 euro is volledig afgeschreven ten laste van het resultaat. Passiva Het eigen vermogen is afgenomen door het negatief resultaat van 2009 van 7.008,-- euro. 1

2 In 2008 is de vereniging een langlopende lening van ,00 aangegaan voor de bouw van het nieuwe clubhuis en deze zal in 15 jaar worden afgelost. In 2009 zijn er ook bedragen vooruit ontvangen. Dit zijn voornamelijk contributies van winterleden (periode januari maart 2010), contributies van senioren en junioren 2010, zomerlessen 2010 van junioren en afkopen bardiensten Winst- en Verliesrekening De kantine opbrengsten zijn flink gestegen door hogere kantine inkomsten gedurende bijna het hele jaar. Dit is o.a. te verklaren door de ingebruikname van het nieuwe clubhuis, het openingsfeest en het Open Toernooi. Ron Peffer vraagt wat de reden is van het feit dat de marge van de kantine op 37% uitkomt, terwijl er 45% begroot is en voor de begroting 2010 uitgegaan wordt van 50%. Marc zegt dat er op veel producten toch te weinig marge zit en dat de prijzen van aantal producten dit jaar daarom omhoog zal moeten gaan. Frans zegt hier later in de vergadering op terug te komen. Er is voor ,00 euro binnengekomen aan contributie. Ten aanzien van de jeugd zijn de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de tennislessen en jeugdactiviteiten nagenoeg dekkend. De stijging in zomerlessen en contributies ten opzichte van 2008 komt door de verhoging die in 2009 is doorgevoerd. In 2009 zijn er meer bardiensten afgekocht door leden en is er euro meer ontvangen dan begroot in Er zijn wederom donaties ontvangen van Delta Lloyd van 500,00 euro, 250,00 euro van de heer Guus Rol en 457,00 euro van de verkoop van stoelen uit het oude clubhuis. De elektriciteitskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat er een extra aansluiting is bijgekomen in het nieuwe clubhuis. Voor 2010 moet de afsluiting van het oude clubhuis nog verwerkt worden in de komende jaarafrekening en verwacht wordt dat het termijnbedrag dan lager zal uitvallen. Dan zal ook het verbruik minder zijn dan in

3 6. Decharge penningmeester De voorzitter bedankt Marc van Barneveld voor zijn toelichting en geeft vervolgens het woord aan de heer Jan Doornbusch lid van de kascontrolecommissie. Jan Doornbusch zegt samen met Henk Bouwers de stukken bij Remko thuis gecontroleerd te hebben. Zij hebben een uitgebreide toelichting gekregen en tegenover elke uitgave was keurig een bonnetje. De stukken zagen er goed verzorgd uit. Jan zegt, ook namens Henk die hier vanavond niet aanwezig kan zijn, de stukken in orde te hebben bevonden en de kascontrolecommissie stelt voor het financieel jaarverslag 2009 goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur/penningmeester. De leden gaan met dit voorstel akkoord en het bestuur/penningmeester wordt decharge verleend voor de financiële jaarstukken Frans wil tevens Hennie de Jong bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van de bar. Zonder zijn inbreng is de club min of meer aan haar lot overgelaten. Alle aanwezigen zijn het hier onder luid applaus van harte mee eens. 6. Secretarieel jaarverslag 2009 Guus van Dalen zegt dat de uitslag van de Clubkampioenschappen Dubbels, de uitslag van de HD 50+ omgedraaid moet worden. De uitslag moet zijn : l. Guus van Dalen/Ton Uppelschoten en 2. Fred van der Klauw/Theo de Rooij Remko Molenaar geeft vervolgens een korte toelichting op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de verwachtingen van De pasjes kunnen, zoals gebruikelijk, aan het begin van het nieuwe tennisseizoen opgehaald worden in de kantine als een ieder aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De overige pasjes worden pas verstuurd/afgegeven op het moment dat de leden de contributie betaald hebben. Er worden extra banen beschikbaar gesteld voor jeugdtraining om zo extra jeugdleden van de wachtlijst af te kunnen halen. 3

4 Voor de competitiestart van 2010 zal getracht worden om een zgn. Tri- Tennis (oefenmuur) aan te schaffen. Hier zal later in de vergadering op teruggekomen worden. Alle jeugdleden kunnen zich opgeven voor de jeugdcompetitie. Echter de jeugdcommissie besluit welke jeugdleden in aanmerking komen voor de KNLTB competitie. De leden die hiervoor niet geselecteerd worden, kunnen dan wel meedoen aan de Gooise competitie. Getracht zal worden om de communicatie tussen het bestuur en de leden onderling te verbeteren en de betrokkenheid bij activiteiten te vergroten. Het bestuur kijkt naar het instellen van commissies en de structuur hiervan. Hier is in 2009 al een start gemaakt en zal in 2010 verder uitgewerkt worden. Frans benadrukt nog eens dat betrokkenheid en inzet van leden belangrijk is voor de vereniging. Het bestuur zal duidelijker en gerichter informatie verstrekken naar de leden toe en daardoor ook gerichter een beroep kunnen/willen doen op leden. 7. Mededelingen vanuit de commissies Ledenadministratie Marianne Klaus licht de PowerPoint presentatie toe. Hierin wordt middels een grafiek het aantal leden per leeftijdscategorie getoond, het aantal leden per leefstijdscategorie uitgesplitst in man of vrouw, jeugdleden per leeftijd, woonplaats van de (jeugd-)leden, oorsprong leden (Actif en Spandersbosch nagenoeg gelijk, de meeste nieuwe leden zijn van na de fusie), opzeggingen onder de leden. Stephan van der Weide vraagt of er al bekend is wie er onder de naam Colmsee geld overgemaakt heeft. Helaas heeft de penningmeester deze persoon nog niet kunnen achterhalen. Het bestuur vraagt of deze persoon zich wil melden bij de penningmeester. Technische Commissie Het jaar is begonnen met het Oliebollentoernooi. Daarna volgden het Snerttoernooi, Lentetoernooi, de Voorjaarscompetitie, de Clubkampioenschappen, het Thuisblijvers toernooi, het Open Toernooi, het Invitatietoernooi en het allereerste Lustrum toernooi. 4

5 Accomodotie commissie De golfballen blijven helaas nog steeds overkomen. Dit is wederom besproken met de Golfclub en Golfstichting. Op 28 maart 2009 wordt het nieuwe clubhuis geopend en dit wordt, mede dankzij de inspanningen van de openingscommissie, gevierd met een spetterend feest. Het bestuur heeft een verzoek bij de Gemeente Bussum ingediend om aan de kant van Bussum een hek te mogen plaatsen zodat ambulance en brandweer het terrein op kunnen. Hier zijn de partijen nog niet uit. Ook de aanrijdroute van de ambulance is nog onderwerp van gesprek. De banen 1 t/m 4 zijn opgeweld en er is groot onderhoud gepleegd op de banen 5 t/m 8. Op 21 november 2009 wordt er ingebroken in de kantine. De schade bedraagt ongeveer ,00 euro. Op 17 december 2009 valt de eerste sneeuw. Davis cup wedstrijden vallen uit en moeten worden verschoven. Ten tijde van de ledenvergadering kan er door de sneeuw en ijzel nog steeds niet getennist worden. Jeugdcommissie René Hendrikse geeft een korte toelichting en zegt dat hijzelf sinds 1 juni 2009 het voorzitterschap heeft overgenomen van Marjo Noordhuis. Tevens is de bezetting het afgelopen jaar op 2 plaatsen gewijzigd. Brigitte van den Brand en Marijke van Dam hebben de plaats ingenomen van Carolie Blokland en Wilma Kort. Het afgelopen jaar had de vereniging 200 jeugdleden en er stonden bijna 80 kinderen op de wachtlijst. Met RG Sport kent de vereniging een aktief trainingsbeleid, vooral voor de jeugdleden. Er doen zelfs ongeveer 150 jeugdleden mee aan de wintertrainingen. Het WhoZnext team is een eigen jeugdraad van 7 aktieve jeugdspelers. Onder leiding van Mathieu Huisman en Jantine van de Borne zijn er het afgelopen jaar twee toernooien geweest, het zgn. Goede Voornemens toernooi en het Halloween toernooi. 5

6 Het afgelopen jaar zijn er veel jeugdaktiviteiten geweest. Maar om al deze aktiviteiten te kunnen blijven doen is er veel meer betrokkenheid van de ouders vereist. Eén van de speerpunten voor 2010 van de jeugdcommissie is om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ouders van bestaande jeugdleden zullen worden aangeschreven en gevraagd te helpen bij het organiseren en ondersteunen van aktiviteiten. Ook zal de selectie van de nieuwe jeugdleden van de wachtlijst sterk gaan afhangen van de vraag of ouders de club en haar aktiviteiten willen ondersteunen. Daarop aansluitend zegt Hennie de Jong dat er vaak inderdaad geen bardienst is tijdens lessen/aktiviteiten van de jeugd met name tussen en uur. Sponsor Commissie Frans geeft het woord aan Mariette van Gils. Mariette zegt dat zij nu zo n 5/6 jaar lid is van deze vereniging en om meer betrokken te raken bij de vereniging is zij samen met Wanda Boltje zeer recent de sponsorcommissie gestart. Wat doet de sponsorcommissie. Er is allereerst begonnen met het maken van een inventarisatie van de huidige situatie en wat er nu eigenlijk aan inkomsten binnenkomt. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld. Zo zijn er al brieven naar alle competitie captains gestuurd om te inventariseren of er behoefte is aan shirtsponsoring. Door een aantal teams is daar al op gereageerd. Herman Klomp vraagt waarom er alleen aan shirtsponsoring wordt gedacht en niet aan een shirt met broekje/rokje. Dan loopt iedereen straks wel in hetzelfde shirt maar mag je de keuze voor het broekje/rokje zelf bepalen, wat niet altijd netjes aansluit bij het geheel. Mariette zegt dat zij eerst willen inventariseren en gesprekken willen opstarten met sponsors en daarna zal pas gekeken worden wat met name financieel haalbaar is. Wat gaat de sponsorcommissie nog meer doen. Er zullen nieuwe sponsors benaderd worden, waaronder de huidige sponsoren. Maar ook de gemeente Bussum en Hilversum (subsidie) en het sponsor potentieel bij de huidige leden zal nader onderzocht worden. 6

7 De sponsorcommissie zal ook via de website zichtbaarder gemaakt worden en uitbreiding van de sponsorcommissie is altijd welkom. Frans bedankt Mariette en Wanda voor hun initiatief in deze en hoopt dat deze betrokkenheid zeer inspirerend zal werken voor anderen. 8. Bestemmingsplan terrein Frans zegt dat over een aantal onderwerpen in dit volgende agendapunt niet gestemd gaat worden. Dit is slechts een beeld van wat het bestuur probeert te schetsen. Inbreng van de leden is van harte welkom. Aan de hand van de PowerPoint presentatie wordt door Rob Fuijk een korte toelichting gegeven in volgorde van prioriteit. 1. Slopen oude clubhuis en realisatie nieuwe toegangspoort. Er zijn inmiddels 4 offertes aangevraagd voor het slopen van het oude clubhuis. In het plafond in de ruimte waar de cv ketel staat, blijkt asbest te zitten. Daarna zal er een sloopvergunning aangevraagd moeten worden bij de gemeente Hilversum en kan er het e.e.a. in gang gezet worden. Het gas en licht afsluiten, inventarisatie van spullen die nu nog in het oude clubhuis staan, dag organiseren voor het leeghalen van het oude clubhuis. Het is de bedoeling het oude clubhuis nog voor de start van de competitie in 2010 te slopen. 2. Aanleg oefenkooi en fietsenstallingen. De bedoeling is om een (tijdelijke) oefenkooi aan te leggen op de plek bij de heg/containers bij het oude clubhuis en tevens twee fietsenstallingen aan beide zijden van het park (1 ingang Hilversum en 1 ingang Bussum). 3. De banen 1 en 2 en 3 en 4 vernieuwen en uit elkaar halen. Over maximaal 3 jaar zullen baan 1 en 2 verplaatst worden en zullen de banen 3 en 4 vernieuwd worden. 4. Baan 9/Jeugd. Afhankelijk van de toekomstige groeiplannen zal er over ongeveer 5/6 jaar een extra 3 ¾ baan gerealiseerd kunnen worden al dan niet met een oefenmuur. De huidige speeltoestellen voor de kinderen staan weliswaar niet op deze tekeningen maar zullen gewoon blijven staan. 7

8 Na afbraak van het oude clubhuis komen er op het terrein een aantal parkeerplaatsen voor auto s. Ook zal er een nieuw toegangshek komen. Dit zal met de bouwcommissie nog nader uitgewerkt moeten worden. Frans zegt dat de tekeningen van dit bestemmingsplan door Ronald van Dijk zijn gemaakt en deze wordt onder applaus bedankt voor zijn inbreng. In bovenstaande punten zal sponsoring ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hoe meer financiële bijdrage hoe sneller een en ander gerealiseerd kan worden. Pauze. 9. Aftredende bestuursleden en voordracht nieuwe bestuursleden Aftredend zijn Marc van Barneveld (penningmeester), Rob Fuijk (accomodatie), Remko Mollenaar (secretaris) en Marjo Noordhuis (jeugdcommissie). Frans bedankt namens de leden deze aftredende bestuursleden voor hun inbreng en inzet en zij krijgen allen een boeket bloemen overhandigd. Remko zal in het bestuur terugkeren als penningmeester en Peter neemt namens zijn vrouw het bloemstuk in ontvangst. Rob Fuijk blijft in de barcommissie. Frans stelt daarna voor om Remko Molenaar (penningmeester), Silvia Brussee (secretaris) en Cees van Wessel (accomodatie) te aanvaarden als nieuwe bestuursleden. De leden gaan hiermee akkoord en het nieuwe bestuur is bij deze vastgesteld. 10. Begroting 2010 De zojuist gekozen nieuwe penningmeester licht de begroting voor 2010 nader toe. Voorgesteld wordt om de kantineprijzen te verhogen omdat de marge nu te laag is. Een aantal inkoopprijzen ligt bijna gelijk aan de verkoopprijzen. Het bestuur zal samen met de barcommissie naar de prijzen kijken. 8

9 Een contributieverhoging is niet noodzakelijk. Ditzelfde geldt voor de contributie van de jeugdcommissie waarvan de tenaamstelling moet zijn jeugdleden. Dit zal in de volgende begroting aangepast worden. De uitgave voor de aanleg van de tennismuur wordt geschat op 3.000,00 euro, voor de fietsenstalling op 2.500,00 euro en voor de toegangspoort op 5.000,00 euro. Al met al wordt er voor 2010 een klein negatief resultaat van 2.400,00 euro verwacht. De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting voor Verkiezing kascontrolecommissie 2010 Jan Doornbusch geeft aan ook voor 2010 de kasstukken te willen controleren. Guido Kool stelt zich eveneens beschikbaar. De leden gaan akkoord met de benoeming van Jan Doornbusch en Guido Kool als kascontrolecommissie voor Henk Bouwers wordt als reserve aangewezen. 11. Stemming over bestuursbesluiten Het bestuur stelt voor om de eenmalige entreegelden voor de jeugd en de senioren te verhogen van respectievelijk 0,00 euro en 16,00 euro naar respectievelijk 15,00 euro en 30,00 euro. Na onderzoek bij andere omliggende verenigingen is gebleken dat zij gemiddeld 30,00 tot 45,00 euro vragen. Uitzonderingen daargelaten. Er zijn ook verenigingen die 250,00 euro vragen. Opgemerkt wordt dat het voor ouders met meerdere kinderen wel erg veel geld is en of er dan een gezinskorting gegeven kan worden. Na stemming wordt er besloten om de eenmalige entreegelden vast te stellen op 25,00 euro voor jeugdleden en 50,00 euro voor senioren. Er zal geen gezinsstaffel worden gehanteerd. Wel is een betalingsregeling mogelijk zoals nu ook bij de jaarlijkse contributie mogelijk is. 9

10 12. Voorstel benoeming Ereleden Frans zegt namens de leden de eer en het genoegen te hebben om 2 ereleden te mogen voordragen. Dat zijn : Jaap Zeeman en Jos van Dijk. Beiden hebben veel betekend voor de club en zijn zeer nauw betrokken geweest (en nog steeds) bij diverse aktiviteiten. Jaap is als lid van t Spandersbosch nauw betrokken geweest bij o.a. het onderhoud van de banen en het clubhuis. Bij de start van de bouw van het nieuwe clubhuis was Jaap regelmatig zoniet dagelijks aanwezig op de bouwplaats om allerhande zaken door te nemen en nauwlettend in de gaten te houden. Jos is voorzitter van Actif tennis, als in 2000 de afdeling Actif voetbal stopt en er alleen nog Actif tennis is. In 2002 is er voor het eerst kontakt met t Spandersbosch over een mogelijke fusie. Jos is een belangrijke schakel geweest in deze fusiebesprekingen tussen t Spandersbosch en Actif. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het fuseren van beide verenigingen tot TV De Gooische Vallei. Beide ereleden krijgen een boeket bloemen en een oorkonde overhandigd. Voor Jos daarnaast nog een aardigheidje in de vorm van een mapje postzegels met de afdruk van een tennissende Jos. Jaap bedankt allen voor zijn benoeming maar zegt dat hij dit niet allemaal alleen had kunnen doen en ook niet heeft gedaan en dat de bouwcommissie van het nieuwe clubhuis uit meerdere leden bestaat. Toch wil hij wel Clemens Hollak en Gerard van Diemen speciaal noemen en ook hun bedanken. Jos bedankt eveneens een ieder voor zijn benoeming tot erelid. En zegt deze blijk van erkenning zeer te waarderen. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan en wenst de vereniging en haar leden een goede toekomst. De leden zijn het met de benoeming van Jaap Zeeman en Jos van Dijk als erelid van de TV De Gooisch Vallei van harte eens en beiden krijgen een daverend applaus. 10

11 13. Rondvraag Claartje Paulussen vraagt of het mogelijk is dat er gechipt kan gaan worden in de kantine. Rob antwoordt dat het chippen er op korte termijn helemaal uit gaat en bekeken zal worden of niet overgegaan kan worden op het betalen d.m.v. pinnen. Met name de kosten die de bank vraagt voor het pinnen zullen bekeken moeten worden. Wanda Boltje vraagt wat de procedure is voor o.a. de bardienst als het afhangbord niet werkt. Marianne antwoordt dat het afhangbord in het begin te kampen had met een programmafout, maar dat er nu niet of nauwelijks nog problemen zijn met het digitaal afhangen. Herman Klomp vraagt om een betere melding van toernooien/aktiviteiten naar de leden toe. Frans zegt dat het bestuur al gestart is met het sturen van mails naar de leden en dat dit een van de speerpunten is van het bestuur. Het bestuur is op dit moment bezig een nieuwsbrief op te starten die frequent zal verschijnen. Er zijn het afgelopen jaar al diverse cursusavonden gegeven t.a.v. reanimatie, eerste hulp e.d. Ook het komende jaar zullen er weer nieuwe trainingen gegeven gaan worden. Dit kunt u straks lezen in de nieuwsbrief. 14. Sluiting Frans bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit om uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een eerste gratis drankje. 11

Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009

Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009 Notulen algemene ledenvergadering T.V. de Gooische Vallei 26 januari 2009 1. Opening De voorzitter, Jos van Dijk, opent om 20:30 de vergadering en heet de 61 aanwezige leden van harte welkom. Dit aantal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Aanwezig namens het bestuur : Frans Koch (voorzitter), Caroline Ohm (vice-voorzitter), Remko Molenaar (penningmeester), Silvia

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Secretarieel jaarverslag 2009

Secretarieel jaarverslag 2009 Secretarieel jaarverslag 2009 Secretariaat Op 26 januari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Jos van Dijk treedt na 14 jaar af als voorzitter en Frans Koch wordt gekozen tot nieuwe voorzitter.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 26 januari 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 26 januari 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 26 januari 2016 Aanwezig namens het bestuur: Annemieke Schuitemaker (voorzitter), Caroline Ohm (vice-voorzitter), Remko Molenaar (penningmeester),

Nadere informatie

Welkom bij De Gooische Vallei

Welkom bij De Gooische Vallei Welkom bij De Gooische Vallei Welkom door de voorzitter Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging de Gooische Vallei. Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015 NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD Datum: Dinsdag 2 juni 2015 Aanvang: ± 19.30 uur Einde: ± 21.30 uur Locatie: Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen, JC Dirkxpad 7,

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen gehouden op zondag 13 december 2015

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen gehouden op zondag 13 december 2015 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen gehouden op zondag 13 december 2015 1. Opening en mededelingen bestuur Voorzitter Diederik van Hövell heet alle aanwezigen en in

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 20 februari 2014 - Toelichting, vragen en besluiten in rood toegevoegd. Agenda 20 februari 2014 1. Opening 2. Verslag ALV 21 maart 2013 (op website beschikbaar) 3.

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

AV Edese Golf Club Papendal

AV Edese Golf Club Papendal AV Edese Golf Club Papendal 8 mei 2017 WELKOM Agenda 1. Opening 2. Ingekomen post 3. Mededelingen van het Bestuur 4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 november 2016 5. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING UWTC DATUM: maandag 29 mei 2017 TIJD: 20.00 uur PLAATS: Clubhuis Europarei AGENDA 4. Verslag ALV van 11 november 2016 5. Jaarverslag 2016 6. Financieel verslag door de penningmeester

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Openingswoord, mededelingen en vaststellen agenda Ruud Storcken opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verenigen doe je samen is het motto.

Openingswoord, mededelingen en vaststellen agenda Ruud Storcken opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verenigen doe je samen is het motto. Algemene ledenvergadering TC Panta Rhei 27-03-2015 Aanwezig: Henk Konings, Eric Kessels, Ton Kroezen, Erik van de Pouw, F.B. Ruber, Carlo Fijen, Winfried Hamach, Larry Hagedoren, Astrid van Bentum, Monique

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 21 maart 2013 inclusief cursief,rood verslag Agenda 21 maart 1. Opening 2. Bestuurssamenstelling Vacature voorzitter/bestuurslid staat nu een jaar open: Het bestuur

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016

Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016 Notulen ALV vergadering ZTV op 24 februari 2016 Aanwezig Volgens presentielijst ongeveer 29 leden Het voltallige bestuur, behalve Hein die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Locatie ZTV Kantine PM Winkstraat

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering LTV Almere maandag 28 november 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering LTV Almere maandag 28 november 2016 Aanwezig: C. Raithel E. Appelman A. de Graaf J. van Leeuwen H. Nooteboom J. Vlietman T. Deerenberg M. Lieftink P. Smits R. Brijde G. Broekema H. Lieftink W. Verhoef M. van Limpt H. Mac Intosh K. Sweringa

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015

Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015 Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015 De inkomsten en uitgaven over het jaar 2015 zijn conform de begroting gerealiseerd. TV Griffensteyn is vereniging is een financieel gezonde vereniging

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Sponsor Arrangementen

Sponsor Arrangementen Sponsormogelijkheden TV Menheerse 2015 Sponsor Arrangementen TV Menheerse biedt bedrijven de ideale gelegenheid om op een sociaal verantwoorde wijze aandacht te vragen voor een product of bedrijf. De sponsorinkomsten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2014 Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 6 oktober 2013. Deze notulen zijn te vinden op de website van vv SIOL, zodat ze tijdens de vergadering niet voorgelezen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO Postbus 8005-3009 AA Rotterdam Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TV PhARO Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van TV PhARO op dinsdag 9 februari 2016 in het

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie