Management en organisatie Examennummer: Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en organisatie Examennummer: 99184 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Management en organisatie Examennummer: Datum: 29 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Welke rol (volgens Mintzberg, 1973) vervult een minister die bekend staat als hét gezicht van zijn departement? a. Besluitvormende rol b. Informationele rol c. Interpersoonlijke rol 2. Een auteur doet waarnemingen in de praktijk en verwoordt deze in een theorie. Van wat voor soort theorie is hier sprake? a. Beschrijvende theorie b. Universele theorie c. Voorschrijvende theorie 3. Wat wordt zichtbaar in een beslissingsmatrix? a. De te verwachten uitkomsten van oplossingsrichtingen. b. Door welke omstandigheden oplossingen worden beïnvloed. c. Welke oplossingsrichtingen en externe invloeden bestaan. 4. Er is een sterke groei van het aantal elektrische auto s. In het geval van een oliemaatschappij, hoe noemt men dit gegeven in het kader van concurrentiekrachten? a. Dreiging van nieuwe toetreders b. Dreiging van substituten c. Onderhandelingsmacht van afnemers NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Welke factor uit de macro-omgeving hangt vooral samen met ontwikkelingen in de BRICT-landen? a. Demografische factor b. Economische factor c. Technologische factor 6. Een organisatie creëert een aantal variabele scenario s die de mogelijke marktpositie van die organisatie in 2015 weergeven. Welke voorspellingstechniek past deze organisatie toe? a. Analogie b. Causaal model c. Scenario 7. Wat is in de waardeketen van Porter een ondersteunende activiteit? a. Inkoop b. Marktonderzoek c. Nazorg 8. Tijdens het opstellen van het strategische profiel bepaalt een bedrijf welke klanten bediend zullen worden en wat daarbij acceptabele marges zijn die gerealiseerd moeten worden. Welk element van het huidige strategische profiel wordt hier omschreven? a. Doelstellingen b. Positionering c. Terreinenspreiding 9. Uit een raming bij ongewijzigd beleid (ROB) blijkt dat het wegvallen van een concurrent leidt tot nieuwe kansen in de markt met betrekking tot een specialistisch product waarvoor het bedrijf alle kennis en technologie in huis heeft. Welke strategie volgt uit deze situatie op basis van de confrontatiematrix? a. Aanvallen b. Verdedigen c. Versterken 10. Indien men kostenverlaging en omzetvergroting als effecten van synergie beschouwt, met welk proces voor het in kaart brengen van synergiepotentieel is men het dan eens? a. Kernbekwaamheden van Hamel en Prahalad b. Parenting-voordeel van Goold en Campbell c. Waardeketen van Porter NCOI Opleidingsgroep 2

4 11. Producenten van platenspelers hebben zich na de introductie van de cd strategisch opnieuw gepositioneerd. Een aantal is op succesvolle wijze als aanbieder actief gebleven. Welk strategisch alternatief voor productspreiding hebben zij gekozen? a. Desinvesteren b. Strategie voor krimpende markten c. Veranderen van bedrijfstakstructuur 12. Wat is een voorbeeld van voorwaartse verticale integratie? a. Een drogisterijketen opent een ontwikkelcentrale voor digitale foto s. b. Een groothandel in bouwmaterialen richt een aannemersbedrijf op. c. Een supermarktketen opent een distributiecentrum voor het aanvullen van winkelvoorraden. 13. Een geslaagde kok beschikt over een vaste klantenkring die al langere tijd bij hem terugkomt, omdat hij precies weet hoe zij hun biefstuk graag willen. Van welke positioneringsstrategie is hier sprake? a. Customer intimacy b. Operational excellence c. Product leadership 14. Een bedrijf voert een laagstekostenstrategie volgens de theorie van Porter en neemt maatregelen die zowel de waardeketen als cost drivers aanpakken. Wat is een voorbeeld van het beheersen van cost drivers? a. De directie besluit een internetwinkel te openen om zonder tussenkomst van derden met de klant te kunnen handelen. b. De directie besluit te investeren in een ER- systeem, waardoor productie op een meer efficiënte wijze kan worden aangestuurd. c. De directie besluit te sturen op een meer adequate planning, waardoor de bezettingsgraad van machines zal toenemen. 15. Wat laat het strategy canvas van Kim en Mauborgne zien? a. De criteria die de afnemer van belang vindt. b. De spreiding van het productaanbod in de markt. c. De wijze waarop concurrenten producten aanbieden. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 16. Een manager is van mening dat medewerkers er zijn om hun taak te verrichten en rekent ze uitsluitend af op gerealiseerde output. Je bent hier om te werken en verder niet. Welke basismanagementstijl van Reddin past hij toe? a. Dedicatiemanagementstijl b. Relatiemanagementstijl c. Separatiemanagementstijl 17. Een medewerker krijgt een nieuwe functie als voorman van een afdeling. Zijn chef legt hem uit waarom voor bepaalde werkwijzen is gekozen en verifieert of de medewerker nog vragen heeft. Welke vorm van situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard) ontvangt deze medewerker? a. Instrueren b. Overleggen c. Overtuigen 18. Wat is een gezamenlijke taak volgens management by objectives? a. Actieplan opstellen b. Doelen stellen c. Opleveren van het product 19. Wat is de kerngedachte van de just-in-timebenadering (JIT)? a. Het elimineren van voorraden b. Het optimaliseren van de bezettingsgraad c. Het reduceren van wachttijden 20. Een planner bij een installatiebedrijf zorgt ervoor dat aan het begin van elke werkdag bekend is met welke servicewagens de twintig monteurs vertrekken en welke werkbonnen met welke prioriteit moeten zijn verwerkt. Waarmee houdt deze planner zich bezig? a. Bezettingsplanning b. Capaciteitsplanning c. Werkdistributie NCOI Opleidingsgroep 4

6 21. Wat is in onderstaand relatiediagram het kritieke pad? B I 3 D 4 5 A 5 8 C J 5 2 E G F 4 L H K M 2 11 a. A B I J M b. C D J M c. F H K L 22. Welk element van de organisatiestructuur geeft inzicht in de wijze waarop afdelingen zijn gerangschikt? a. Arbeidsverdeling b. Coördinatievoorzieningen c. Relaties en bevoegdheden 5 NCOI Opleidingsgroep

7 23. Welk van onderstaande plaatjes toont het kostenmotief? a. Model 1 b. Model 2 LEIDINGGEVEND WERK UITVOEREND WERK LEIDINGGEVEND WERK UITVOEREND WERK LEIDINGGEVEND WERK UITVOEREND WERK c. Model Wat is een voorbeeld van taakverruiming? a. Een adviseur wisselt op basis van resultaten elk kwartaal van rayon. b. Een medewerker mag bij afwezigheid zijn chef vervangen. c. Een secretaresse neemt taken van haar collega s over. 25. Wat is het doel van een laterale en diagonale relatie? a. Het realiseren van productie b. Het sturen op kwaliteit van activiteiten c. Het verbeteren van coördinatie NCOI Opleidingsgroep 6

8 26. Wat is in onderstaande lijn-staforganisatie de naam van afdeling D? A B C D F G E a. Centrale Inkoop b. Grondstoffenmagazijn c. Personeelszaken 27. Wat is het kernbegrip bij een functionele relatie? a. Aanwijzingen b. Adviezen c. Opdrachten 28. Een organisatie kent drie divisies die verantwoording afleggen aan de raad van bestuur en onafhankelijk van elkaar een bijdrage leveren aan het resultaat van de onderneming. Van welk soort samenhang volgens Thompson is hier sprake? a. Gepoolde samenhang b. Reciproque samenhang c. Sequentiële samenhang 29. De keuze voor elementaire coördinatievoorziening is van invloed op de samenhang binnen de gevormde afdelingen. Bij welke coördinatievoorziening is deze samenhang groot? a. Als er gestuurd wordt op budgetten. b. Als er gestuurd wordt op een doel (markt, product). c. Als er gestuurd wordt vanuit de hiërarchie. 30. Welke coördinatievoorziening laat aansturing langs één criterium van arbeidsverdeling los? a. Integrator b. Matrixorganisatie c. Werkgroepen 7 NCOI Opleidingsgroep

9 31. Toen de dvd als wereldstandaard werd geïntroduceerd is besloten de films op dvd een regionale codering mee te geven, zodat nieuwe films niet zonder meer in verschillende werelddelen konden worden uitgewisseld. Welke strategie wordt hier toegepast? a. Diversificatiestrategie b. Global strategy c. Multinationale strategie 32. Wat moet bij een laagstekostenstrategie nauwlettend in de gaten worden gehouden? a. Afstemming tussen afdelingen over wensen van afnemers. b. Dat er geen afwijkingen ten opzichte van de planning ontstaan. c. Dat fabrikanten juist geïnformeerd zijn over klantwensen. 33. Een goed ontworpen organisatie kan in de toekomst falen door het dominant worden van een afdeling of deel van de organisatie. Welke test van Goold en Campbell onderzoekt dit mogelijke effect? a. Test op problematische verbanden b. Test op overbodige lagen c. Test op specialistencultuur 34. Welk cultuurkenmerk verklaart de aanwezigheid van verschillende varianten uit het managerial grid (verhouding tussen relatie- en taakgerichtheid) binnen een organisatie? a. Doeloriëntatie b. Formaliteit van de structuur c. Interpersoonlijke oriëntatie 35. Sommige bedrijven weigeren met de tijd mee te gaan, omdat ze sterk geloven in hun eigen gelijk. Veel bedrijven houden hierdoor echter op te bestaan. Aan welke cultuurvorm volgens Sanders en Neuijen zijn deze bedrijven ten onder gegaan? a. Gesloten cultuur b. Normatieve cultuur c. Organisatiegebonden cultuur 36. Een organisatie heeft een groeifase doorgemaakt die werd gekenmerkt door het steeds zelfstandiger worden van medewerkers en het steeds lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden. Welke crisis maakt volgens het groeimodel van Greiner een eind aan deze fase? a. Autonomiecrisis b. Beheersingscrisis c. Leiderschapscrisis NCOI Opleidingsgroep 8

10 37. In 2015 kent 20% van de Nederlanders onze naam en bedienen we 30% van de mensen met een behoefte aan ons product. Welk element van een visie wordt hier omschreven? a. Gedroomde positie b. Omgevingsbeeld c. Succesformule 38. Welke processen leveren mensen en middelen (geld, ICT en overige faciliteiten)? a. Besturende processen b. Ketenprocessen c. Ondersteunende processen 39. Voor werknemers anno nu bestaat de term van de wieg tot het graf niet meer. Arbeid wordt steeds flexibeler, arbeidsrelaties duren korter, terwijl de behoefte aan stabiliteit en zekerheid niet kleiner wordt. Welke ideaaltypische cultuur (Handy en Harrison) kan deze behoefte vervullen? a. Machtsgerichte cultuur b. Persoonsgerichte cultuur c. Rolgerichte cultuur 40. Welke configuratie van Mintzberg wordt gekenmerkt door een strategische top en rechtstreekse leiding? a. Machineorganisatie b. Ondernemersorganisatie c. Professionele organisatie 9 NCOI Opleidingsgroep

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

ANTWOORDEN MANAGEMENT

ANTWOORDEN MANAGEMENT ANTWOORDEN MANAGEMENT 1 Organisatie en omgeving... 1 2 Bestuurs- en besluitvormingsprocessen... 3 3 Het strategisch management... 5 4 Tactisch management (1): Planning... 7 5 Tactisch management (2): Organiseren...

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen Duurzame strategie biq bouwt aan duurzaam bouwen Naam L.G.K. Spoormans Cursistnummer 182961 Datum 31 augustus 2008 Onderwijsinstelling NCOI opleidingsgroep Opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde II, eindscriptie

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk Middle management Uitwerkingen Drs. J. Heijnsdijk 1 Woord vooraf In deze docentenhandleiding zijn de uitwerkingen opgenomen van de vragen uit het opgavenboek. Het betreft meerkeuzevragen, open vragen,

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4.

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4. 1/50 Inhoud 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4 3. INK-managementmodel 5 4. Enquête vragen 7 5. Totale antwoorden enquête 14 6. Gespreksuitwerking kick-off

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management N E M A S M A N A G E M E N T Basiskennis Management Kris Pancham & Ria Keuker Antwoorden en uitwerkingen zelftoets Brinkman Uitgeverij 1 Nemas Basiskennis Management (NBM) Antwoorden en uitwerkingen zelftoets

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie