Procesmanagement Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Procesmanagement Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Case: De Maasschool (100 punten) De Maasschool is een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. In 2010 is er een nieuwe directeur benoemd: Jane Kaps. Jane kreeg de moeilijke taak het personeel weer gemotiveerd te krijgen. Veel mensen waren teleurgesteld in het bestuur van de school, vanwege de opgelegde verhuizing. Jane zien ze als iemand die moet uitvoeren wat het bestuur wenst. In 2009 heeft het bestuur een analyse van de financiële situatie van de Maasschool gemaakt. Uit deze analyse bleek dat de baten niet opwogen tegen de kosten. Een van de oorzaken was gelegen in een eerdere bestuursbeslissing om een deel van de opleidingen af te stoten naar een andere school. Deze beslissing was ingegeven door de controller van het bestuur waar beide scholen onder vallen. Deze controller had geconstateerd dat de andere school noodlijdend was: daar deze opleidingen plaatsen, zou betekenen dat ook deze school weer levensvatbaar werd. Voor De Maasschool betekende dit dat plotseling het leerlingenaantal halveerde en toen ontstonden de problemen: het gebouw telde teveel m2 in relatie tot het aantal leerlingen en dat betekende exploitatieproblemen. Door de school in de zomervakantie van 2009 te verhuizen naar een schoolgebouw dat leegstond, kwam het aantal m2 meer in verhouding tot het aantal leerlingen en werd de school weer exploitabel. Het bestuur had als nadrukkelijke doelstelling geformuleerd dat al in het schooljaar de exploitatie dekkend zou moeten zijn*. In het hele voortraject, beginnende bij het afstoten van een aantal opleidingen tot en met het besluit van de verhuizing, is het personeel wel geïnformeerd maar pas op momenten dat de besluiten al genomen waren. Het bestuur heeft zich in dit hele traject laten adviseren door een financieel deskundige: Jaap Deuro. Jaap had zijn sporen al verdiend met een soortgelijke operatie bij een verpleegkliniek. De verhuizing werd meteen aangegrepen om de interne organisatie van De Maasschool op orde te brengen. De oorzaak van dat besluit was gelegen in het gegeven dat De Maasschool, in tegenstelling tot de demografische ontwikkeling, geconfronteerd werd met terugloop van leerlingenaantallen bij de aanmeldingen in september Daarnaast was het aantal tussentijdse schoolverlaters 15% hoger dan in andere jaren. * van toepassing bij vraag 7 NCOI Opleidingsgroep 1

3 Zeker in deze tijd waarin scholen ook elkaars concurrenten zijn, was dit voor de directie aanleiding om een aantal onderzoeken te doen. De 53 leerlingen die zich wel hadden aangemeld, maar die uiteindelijk toch niet gekomen zijn, kregen een vragenlijst thuisgestuurd. Deze vragen hebben met name betrekking op de aanmelding. De resultaten van dit onderzoek laten het volgende zien (waarbij alleen de minder positieve reacties zijn weergegeven): uitnodiging intakegesprek nooit ontvangen 12 uitnodiging intakegesprek te laat ontvangen 25 geen schriftelijke bevestiging 13 schriftelijke bevestiging te laat 27 besluit over aanname niet ontvangen op de dag van de intake 35 schriftelijke bevestiging niet binnen 2 werkdagen 25 relevante documenten niet voor de zomervakantie ontvangen 45 De afgesproken aannameprocedure bij De Maasschool staat in het procedurehandboek en ziet er als volgt uit. Aanmelden dient te gebeuren tussen 1 januari en 1 maart. De administratie zorgt er dan binnen twee werkdagen voor dat je een bevestiging en alle relevante informatie krijgt thuisgestuurd. Van daaruit wordt je aanmelding doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Na de bevestiging van je aanmelding krijg je binnen 1 week een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze uitnodiging wordt verstuurd door de toelatingscommissie. Op de dag van de intake hoor je of je in principe geschikt bent voor de beroepsopleiding van je keuze. Dat wordt daarna binnen 2 werkdagen schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie, die dit ook doorgeeft aan de administratie. Zodra wij een kopie van je diploma ontvangen hebben, stuurt de administratie de bevestiging van je definitieve inschrijving. Jane zit verwonderd naar de resultaten van het onderzoek te kijken en vraagt zich af wat hier fout is gegaan. Uit gesprekken met de medewerkers op de administratie blijkt dat de tijdsdruk veel te hoog is om volgens de procedure te kunnen werken. De afgesproken procedure is ontworpen door de decaan en hij heeft daarbij geen rekening gehouden met de tijd van het jaar waarin van alles moet gebeuren: inschrijven, uitschrijven, boekenlijsten verzamelen, rapporten maken enzovoort. Ze redden het gewoon niet. Jane beseft dat deze trend omgebogen moet worden: binnen één jaar moet het aantal aanmeldingen met 25% gestegen zijn ten opzichte van 1 september 2010*. Bovendien mag het aantal tussentijdse schoolverlaters in het nieuwe schooljaar niet meer dan 5% van het totale aantal ingeschreven leerlingen bedragen*. * van toepassing bij vraag 7 NCOI Opleidingsgroep 2

4 Jane heeft Jaap dan ook opdracht gegeven om ook de aannameprocedure onder de loep te nemen en een voorstel te formuleren voor verbetering. Dat voorstel wil zij binnen 2 weken hebben. Dat moet kunnen, gelet op de ervaring die Jaap heeft met het ontwerpen ervan. De volgende afspraken worden gemaakt: binnen 5 werkdagen een eerste concept; op de 6 e werkdag wordt dat concept door Jane met Jaap besproken; als het concept de goedkeuring van Jane krijgt, kan het verder uitgewerkt worden tot een definitief document; krijgt het niet de goedkeuring, dan moet het concept worden bijgesteld en vindt er nog een keer overleg plaats. Vragen bij de case 1. Welke drie voorbeelden van de expertbenadering komen in de case voor? (9 punten) 2. Noem vijf aandachtsgebieden uit het INK-model die in de case voorkomen? Illustreer elk door u genoemde aandachtsgebied met één voorbeeld uit de case. (10 punten) 3. Bij het invoeren van een procesgerichte organisatie kunnen een aantal valkuilen voorkomen. Leg uit waarom de valkuilen Het beschikbaar stellen van documenten is geen garantie voor succes en Het benoemen van rollen is geen garantie voor invulling van die rollen op deze case van toepassing zijn. (8 punten) 4. Laat in een stroomdiagram zien hoe het herontwerp van de aannameprocedure tot stand komt. (9 punten) 5. Beschrijf het hoofdproces aanname verwerken en leidt daar het werkproces toelating uit af. Beschrijf ook dat proces. Maak gebruik van trefwoorden en de volgende symbolen: (8 punten) 6. Organisaties moeten meer dan één soort maatregelen nemen om de organisatiedoelen te bereiken. De Balanced Score Card is een middel om deze maatregelen in samenhang te beschrijven. Noem de vier perspectieven van de Balanced Score Card en vul ze in, uitgaande van het grote aantal leerlingen dat niet naar De Maasschool komt. Gebruik alleen gegevens uit de case. (12 punten) 7. In de case staan drie doelstellingen*. Voldoet elk van deze doelstellingen aan de criteria waaraan een prestatie-indicator moet voldoen? Motiveer uw antwoord. (9 punten) 3 NCOI Opleidingsgroep

5 8. Het INK-model is gebaseerd op de kenmerken van een organisatie die in topconditie verkeert. Neem onderstaand schema over op uw examenblad en vul voor De Maasschool de scores in (1 is laag, 4 is hoog). Geef bij elk kenmerk uw motivatie voor uw score. (10 punten) Inpirerend leiderschap Bouwen op vertrouwen Samenwerking Resultaatgerichtheid Continu verbeteren en vernieuwen 9. Er zijn verschillende soorten processen. In de literatuur wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen kernprocessen, ondersteunende processen en besturende processen. Welke van deze processen komen in de case voor? Motiveer uw antwoord. (9 punten) 10. Er zijn vier niveaus van besturing. Op welke niveau van besturing bevindt De Maasschool zich voor wat betreft de aannameprocedure? Motiveer uw antwoord. (8 punten) 11. Binnen het BPM beheersproces worden verschillende typen audits uitgevoerd. Van welk type audit is in deze case sprake? Motiveer uw antwoord. (8 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Moduleopdracht Organisatie & Verandering

Moduleopdracht Organisatie & Verandering Moduleopdracht Organisatie & Verandering Naam : I.G. Westra Cursistennr. : 458113 Datum : 01-05-2012 Opleiding : HBO Bachelor Bedrijfskunde Module : Organisatie & Verandering Docent: Theo Mentink 1 Voorwoord

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie