Management & Organisatie Examennummer: Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Management & Organisatie Examennummer: Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Welk van onderstaande theorieën geeft een beeld van hoe de werkelijkheid er altijd uitziet? a. Beschrijvende theorie b. Universele theorie c. Voorschrijvende theorie 2. Een manager moet een probleem oplossen en is door tijdsdruk niet in staat anderen daarbij te betrekken. Zijn organisatie wordt voor het eerst met het probleem geconfronteerd. Wat is voor hem een passende wijze om zijn creativiteit te bevorderen? a. Brainstormen b. Lateraal denken c. Verticaal denken 3. Wat is een gevolg van het feit dat in een winkelstraat het aantal kledingzaken recent met dertig procent is toegenomen? a. De dreiging van substitutie neemt toe. b. De onderhandelingsmacht van afnemers neemt toe. c. De onderhandelingsmacht van toeleveranciers neemt toe. 4. Bij de introductie van een reparatieservice in de markt, maakt de ondernemer gebruik van de methode die door een fastfoodketen succesvol is toegepast. Welke voorspellingstechniek past hij toe? a. Analogie b. Causaal model c. Scenario NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Wat is de scope van het vijfkrachtenmodel van Porter (1980)? a. De interactie tussen macro- en micro-omgeving b. De macro-omgeving c. De micro-omgeving 6. Hamel en Prahalad (1994) stellen dat iets pas een core competence is als er aan drie criteria voldaan is. Welk criterium valt daar volgens hen onder? a. Gerichtheid op een specifieke doelgroep b. Het zo goedkoop mogelijk aanbieden c. Toepasbaarheid in andere markten 7. Een bedrijf ziet grote kansen in de markt, maar wordt bij het realiseren van die kans nog belemmerd door medewerkers die over onvoldoende kennis beschikken. Welke actie moet dit bedrijf met de confrontatiematrix in gedachte ondernemen? a. Aanvallen b. Verdedigen c. Versterken 8. Waarmee heeft de organisatie een probleem als ze niet op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen? a. Liquiditeit b. Solvabiliteit c. Winstgevendheid 9. De aantrekkelijkheid van buitenlandse markten heeft met een aantal factoren te maken. In verband met welke factor is het onder meer van belang te weten wat de omvang en samenstelling van de bevolking is? a. De economische kenmerken b. De koopkrachtige vraag c. De politieke stabiliteit 10. Een bakkerijbedrijf doet het niet slechter dan de concurrenten, terwijl de verwachting is dat de omzetten in de nabije toekomst min of meer gelijk blijven. Welke strategie uit de Directional Policy Matrix (Shell) past bij deze situatie? a. Behoedzaamheid b. Genereren van cashflow c. Verdubbelen of terugtrekken NCOI Opleidingsgroep 2

4 11. Een multinational met vestigingen in vijftig landen ontleent het succes aan een centraal gedefinieerde identiteit, waarbij handig wordt ingespeeld op lokale karakteristieken tijdens individuele benadering van klanten. Welk profiel hoort volgens het onderzoek van Van Eenennaam (2001) bij dit bedrijf? a. Globaliser b. Localiser c. Rationaliser 12. Een scheepsbouwer bouwt luxe jachten voor de rijken der aarde. De klant kan alles krijgen wat hij wenst, zolang hij betaalt. Uiteindelijk ligt er een perfect afgewerkt jacht en is er een ruime marge gerealiseerd. Waartoe behoort volgens Treacy en Wiersema (1995) het bouwen van dit jacht? a. Customer intimicy b. Operational excellence c. Product leadership 13. Wat is het primaire doel van ketenintegratie? a. Het optimaliseren van de bezettingsgraad van machines. b. Het optimaliseren van relaties tussen activiteiten binnen een keten. c. Het optimaliseren van relaties tussen waardeketens van leveranciers en afnemers. 14. Een leidinggevende controleert nauwkeurig iedere handeling van een medewerker en maakt tegelijkertijd medewerkers ondergeschikt aan het resultaat. Welke basismanagementstijl van Reddin (1970) past hij toe? a. Dedicatie managementstijl b. Relatie managementstijl c. Separatie managementstijl 15. Een technisch specialist bespreekt dagelijks met zijn leidinggevende de voortgang van zijn onderzoek om samen de beste voortgang te bepalen. Welke vorm van situationeel leiderschap volgens het model van Hersey en Blanchard (1986) past de leidinggevende toe? a. Delegeren b. Overleggen c. Overtuigen 3 NCOI Opleidingsgroep

5 16. Wat is een voorbeeld van een samengestelde opdracht? a. Vandaag dienen om uur vijfhonderd producten te zijn verpakt en verzonden. b. Vandaag dienen om uur vijfhonderd producten te zijn verpakt en voor verzending gereed te zijn gemaakt. c. Vandaag dienen om uur vijfhonderd producten te zijn verpakt met de sealmachine. 17. Een detailproductieplanning laat zien op welke wijze het aanbod van werk wordt verdeeld binnen de afdeling en welke hulpmiddelen daarbij worden ingezet. Van welk planningsstadium is dit het resultaat? a. Bezettingsplanning b. Capaciteitsplanning c. Werkdistributie 18. Een directie moet een softwareoplossing kiezen die de meest geïntegreerde ondersteuning aan de besturing van de organisatie kan bieden. Welk van onderstaande oplossingen biedt deze mogelijkheid? a. Business Process Management software b. Enterprise resource planning c. Manufacturing resource planning 19. Wat is in onderstaande projectplanning het kritieke pad? 1 A C 8 6 B 2 D E G 8 H 9 F I J K 3 L 11 a. A-D-F-J-L b. B-E-I-J-L c. C-G-H-K-L 20. Twee gemeenten onderscheiden zich van elkaar door de afdelingen die in de organisatiestructuur worden weergegeven en het aantal aanwezige hiërarchische niveaus. Op welk element van organisatiestructuur hebben deze kenmerken betrekking? a. Arbeidsverdeling b. Coördinatievoorzieningen c. Relaties en bevoegdheden NCOI Opleidingsgroep 4

6 21. Een organisatie merkt dat dankzij de structurering grotere series kunnen worden gemaakt en het aantal uren dat machines effectief worden ingezet, enorm is toegenomen. Van welke vorm van specialisatie is dit een bekend voordeel? a. Functionele indeling b. Marktindeling c. Productindeling 22. Een medewerker wordt gevraagd om naast zijn uitvoerende taken ook een deel van de coördinatie van het team op zich te nemen. Waarvan is dit een voorbeeld? a. Taakroulatie b. Taakverrijking c. Taakverruiming 23. Welke relatie wordt gekenmerkt door de bevoegdheid om adviezen te geven? a. Functionele relatie b. Lijnrelatie c. Stafrelatie 24. De chef van een productieafdeling heeft wekelijks overleg met een medewerker van de afdeling inkoop over de verwachte leveringen en voorraadmutaties. Van welke soort relatie is hier sprake? a. Diagonale relatie b. Laterale relatie c. Lijnrelatie 25. Wat toont het onderzoek van Burns en Stalker (1961) over (de)centralisatie van ondernemingen in een veranderlijke externe omgeving aan? a. Onderzoek wijst uit dat de mate van (de)centralisatie van ondernemingen in een veranderlijke externe omgeving geen invloed heeft op het succes van de ondernemingen. b. Onderzoek wijst uit dat succesvolle ondernemingen in een veranderlijke externe omgeving meer centralisatie kennen dan minder succesvolle. c. Onderzoek wijst uit dat succesvolle ondernemingen in een veranderlijke externe omgeving meer decentralisatie kennen dan minder succesvolle. 5 NCOI Opleidingsgroep

7 26. Een productieafdeling plant activiteiten op basis van voorraadmutaties die door de afdeling inkoop worden gestuurd. Van welke soort samenhang volgens Thompson (1967) is hier sprake? a. Gepoolde samenhang b. Reciproque samenhang c. Sequentiële samenhang 27. Wat is de zwaarste coördinatievoorziening die kan worden ingezet? a. Budgetten en prestatiedoelen b. Integratormanager c. Matrixorganisatie 28. Wat kan worden afgeleid uit de organisatiestructuur? a. De afspraken die gemaakt zijn over samenwerken om doelen te realiseren. b. De samenhang en afhankelijkheden tussen de formele en informele organisatie. c. Het evenwicht tussen nauwkeurigheid en flexibiliteit dat door de organisatie wordt nagestreefd. 29. Wanneer is er sprake van gerelateerde uitbreiding? a. Een reisbureau gaat zich naast het Verre Oosten ook richten op Europa. b. Een reisbureau gaat zijn klanten strandattributen aanbieden. c. Een reisbureau zal klanten voortaan met eigen bussen vervoeren. 30. Een multinational levert wereldwijd een gestandaardiseerd product en moet de communicatie over dat product nauwkeurig toetsen aan lokale betekenissen die aan het product worden toegekend. Tot welke vorm van interne complexiteit wordt dit gerekend? a. Culturele complexiteit b. Operationele complexiteit c. Organisatorische complexiteit 31. Wat is van groot belang bij een laagstekostenstrategie? a. Dat afwijkingen van gemaakte plannen snel aan het licht komen. b. Dat de fabrikant goed op de hoogte is van de wensen van de klant. c. Dat gezamenlijk met andere afdelingen de wensen op afnemers worden afgestemd. 32. Tot welk kenmerk van cultuur behoort de waarneming dat een inkoper op geheel andere wijze naar de externe klant kijkt dan een verkoper? a. Doeloriëntatie b. Formaliteit van de structuur c. Interpersoonlijke oriëntatie NCOI Opleidingsgroep 6

8 33. Welk type bedrijven zijn volgens Sanders en Neuijen formeel ingesteld en proberen risico s te vermijden? a. Bedrijven met een gesloten cultuur b. Organisatiegerichte bedrijven c. Procesgerichte bedrijven 34. Tijdens internationale handel wordt u ermee geconfronteerd dat relaties op uitvoerend niveau in een ander land veel sneller accepteren dat ze geen invloed uitoefenen op hun organisatie. Op welke dimensie van cultuur volgens Hofstede (1984) heeft dit betrekking? a. Individualisme b. Machtsafstand c. Onzekerheidsvermijding 35. Wat is het centrale thema in het groeimodel van Greiner? a. De afwisseling tussen evolutie en revolutie b. De ontwikkeling van de organisatie in drie fases c. De samenhang tussen onderzoek & ontwikkeling en groei 36. Koster en Stolze stellen in het artikel Heeft u al een missie en een visie? (2003) dat een van de vijf elementen van een missie bestaansrecht is. Welk van onderstaande vragen hoort volgens hen bij dit element? a. Wat is de opdracht waarvoor we staan? b. Wat willen we betekenen voor wie? c. Wie zijn onze klanten? 37. In het artikel Wat is een processtructuur? van de website The Art of Management (Nieuwenhuis, 2010) staat dat elk proces is opgebouwd uit vijf basiselementen. Tot welk basiselement behoren enkelvoudige processtappen, handelingen of bewerkingen? a. Activiteiten b. Middelen c. Resultaten 38. Een organisatie voert met behulp van het 7S-model van McKinsey een gap-analyse uit en komt erachter dat het personeel een aantal generieke competenties mist, die voor het bereiken van doelen noodzakelijk zijn. Tot welk aspect van het 7S-model behoort deze waarneming? a. Skills b. Staff c. Structure 7 NCOI Opleidingsgroep

9 39. In het artikel Welke cultuurtypes zijn er? van de website The Art of Management (Nieuwenhuis, 2010) worden verschillende cultuurtyperingen beschreven. Stel, een organisatie wordt geplaagd door trage besluitvorming, omdat er te veel mensen bij ieder besluit betrokken zijn en de besluitvorming aan strak ingerichte procedures onderhevig is. Welk cultuurtype wordt hier volgens de cultuurtypering van Handy (1978) en Harrison (1972) omschreven? a. Machtsgerichte cultuur b. Persoonsgerichte cultuur c. Rolgerichte cultuur 40. Een grote hulporganisatie gericht op het verhelpen van pechgevallen langs de weg heeft een uitgebreid netwerk van auto s en monteurs die in staat zijn zelfstandig situaties te beoordelen en op te lossen. Aan welke configuratie van Mintzberg voldoet deze organisatie? a. Machineorganisatie b. Ondernemersorganisatie c. Professionele organisatie NCOI Opleidingsgroep 8

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

ANTWOORDEN MANAGEMENT

ANTWOORDEN MANAGEMENT ANTWOORDEN MANAGEMENT 1 Organisatie en omgeving... 1 2 Bestuurs- en besluitvormingsprocessen... 3 3 Het strategisch management... 5 4 Tactisch management (1): Planning... 7 5 Tactisch management (2): Organiseren...

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Organisational Change management

Organisational Change management Organisational Change management een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Bron: Kleijn, H. en Rorink, F. (2005). Verandermanagement. Een plan van aanpak

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen Duurzame strategie biq bouwt aan duurzaam bouwen Naam L.G.K. Spoormans Cursistnummer 182961 Datum 31 augustus 2008 Onderwijsinstelling NCOI opleidingsgroep Opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde II, eindscriptie

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Verbetering van het dienstverleningsproces bij CallCapacity Suriname

Verbetering van het dienstverleningsproces bij CallCapacity Suriname Verbetering van het dienstverleningsproces bij CallCapacity Suriname Afstudeerverslag Universiteit Twente Opleiding Technische Bedrijfskunde Technology and Development Group Begeleider CallCapacity Suriname:

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het 7S-model

Hoofdlijnen van het 7S-model Hoofdlijnen van het 7S-model 2 2.1 Het 7S-model 2.2 Strategy 2.3 Structure 2.4 Systems 2.5 Staff 2.6 Style 2.7 Shared Values 2.8 Skills In onze moderne westerse samenleving proberen we vaak alles om ons

Nadere informatie

Auditing Social controls

Auditing Social controls Auditing Social controls Handvatten voor het meten van Entity level social controls Instituut van Internal Auditors Nederland Auditing Social controls Handvatten voor het meten van Entity level social

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie