Beheerplan Wegen. Periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan Wegen. Periode 2010-2013"

Transcriptie

1 Beheerplan Wegen Periode

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer opzet beheerplan Wetgeving en richtlijnen Wetgeving Richtlijnen Beheermethodiek Input vaste gegevens Benodigde FTE mutatie wegenbeheersysteem Input variabele gegevens Schadetypen Maatregeltoets Benodigde FTE - Maatregeltoets Areaal verhardingen Arealen per wegtype Budgetten beheer en onderhoudsvormen Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen Benodigde FTE Grootschalig onderhoud Klein onderhoud asfaltverhardingen Benodigde FTE Klein onderhoud asfaltverhardingen Klein onderhoud elementenverhardingen Kleinschalig lokaal onderhoud Middelgrote onderhoudslocaties Snel Herstel Team Budget klein onderhoud elementenverhardingen Werkwijze uitvoering Benodigde FTE Klein onderhoud elementenverhardingen Onderzoek en beheersysteem Benodigde FTE Onderzoek en inspecties Overig onderhoud Benodigde FTE Overig onderhoud Samenvatting beheerbudgetten Integraal uitvoeren van werken Meerjarenplanning - Groot onderhoud Meerjarenplanning 2010 t/m Budget in relatie tot meerjarenplanning 2010 t/m Grootschalig onderhoud Europaweg Benodigde FTE voor het totale wegbeheer Benodigde FTE overige werkzaamheden Samenvatting benodigde FTE voor het wegbeheer Samenvatting

3 1 Inleiding De gemeente Helmond heeft verharding in eigendom. Het betreft de verharding van wegen, straten, kruispunten, rotondes, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen, pleinen etc. De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al deze verhardingen en is daarmee dus wegbeheerder. Deze beheer- en onderhoudstaken zijn ondergebracht bij team Wegen van de afdeling S&B/BOR en worden uitgevoerd onder de noemer wegbeheer. Het doel van het beheerplan wegen is: Om toe te lichten op welke wijze er door de gemeente vorm wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de verhardingen; Inzichtelijk te maken of het huidige areaal aan verhardingen kan worden onderhouden met het jaarlijkse beheerbudget; Inzicht te geven in de meerjarenplanning van het grootschalig onderhoud van de verhardingen. Het beheerplan omvat de periode 2010 t/m 2013 en is opgesteld aan de hand van de systematiek voor wegbeheer. Deze systematiek is in 2001 uitgebracht door de Stichting CROW (Centrum voor regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). De beleidsvoornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld. 1.1 Leeswijzer opzet beheerplan Het beheerplan Wegen bestaat uit 9 hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt ingegaan op een specifieke onderdeel van het wegbeheer. Hoofdstuk 1: Inleiding; Hoofdstuk 2: Wetgeving en Richtlijnen; Hoofdstuk 3: Beheermethodiek; Hoofdstuk 4: Areaal verhardingen; Hoofdstuk 5: Budgetten beheer en onderhoudsvormen; Hoofdstuk 6: Integraal uitvoeren van werken; Hoofdstuk 7: Meerjarenplanning; Hoofdstuk 8: Benodigde FTE voor het totale wegbeheer; Hoofdstuk 9: Samenvatting. Voor een aantal specifieke onderdelen van het wegbeheer worden de te verrichten taken binnen BOR/Wegen beschreven. Het betreffen de onderdelen zoals deze zijn beschreven in de hoofdstukken 3, 5 en 8. In deze hoofdstukken zijn tabellen opgenomen die inzicht geven in de urenbesteding voor het uitvoeren van het complete wegbeheer. Deze uren zijn daarnaast vertaald naar Fte s (Full-time equivalent). 3

4 2 Wetgeving en richtlijnen Wegbeheer kan worden gedefinieerd als de zorg voor het blijven voldoen van alle verhardingen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. Het beheer van de verhardingen is dus een verplichting die de gemeente heeft op basis van wet- en regelgeving. 2.1 Wetgeving De Wegenwet vereist van de beheerder adequaat beheer en onderhoud. Dit betekent dat de wegbeheerder moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. De Wegenverkeerswet verwacht dat de wegbeheerder maatregelen treft die de veiligheid van de weggebruiker en het functionele gebruik van de wegen waarborgen. De wet doet een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker, maar schrijft geen maatregelen voor. Het gaat hierbij dus vooral om functioneel beheer. Daarnaast is de wegbeheerder op basis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade die weggebruikers oplopen door onveilige situaties. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een preventief onderhoudsbeleid, regelmatige weginspecties volgens de landelijke geaccepteerde methode en een goed werkend systeem van wegbeheer onmisbaar zijn. 2.2 Richtlijnen Op basis van de beheersystematiek van de Stichting CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door de gemeente Helmond. Deze systematiek voorziet in richtlijnen waaraan de kwaliteit van verhardingen moet voldoen. Deze landelijk geaccepteerde en gehanteerde richtlijnen vormen de basis van het beheer en onderhoud van de verhardingen in de gemeente Helmond. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan. 4

5 3 Beheermethodiek Voor het beheer en onderhoud van verhardingen gebruikt de gemeente het beheersysteem DG Dialog, module wegen. Dit beheersysteem is gebaseerd op de beheersystematiek van het CROW en wordt sinds 2004 gebruikt. 3.1 Input vaste gegevens Het areaal aan verhardingen is in 2004 ingevoerd in het beheersysteem. Dit zijn vaste gegevens die in het systeem zijn ondergebracht naar weg, wegvak en wegvakonderdeel volgens onderstaand voorbeeld: Weg : Burgemeester van Houtlaan Wegvak : Van Prins Karelstraat tot Eekhoornstraat Wegvakonderdeel : Trottoir links Aan het niveau van het wegvakonderdeel worden ook weer vaste gegevens toegevoegd volgens onderstaand voorbeeld: Wegvakonderdeel : Wegtype : weg in verblijfsgebied Bovenste verhardingslaag : betontegels Oppervlakte : 328,13m2 Op het moment dat er wegen worden aangelegd, bijvoorbeeld bij bouwplannen of dat er wegen worden heringericht, heeft dat consequenties voor de vaste gegevens. Deze moeten dan ook periodiek worden aangepast of toegevoegd. Vanaf 2010 worden de wegvakonderdelen grafisch verwerkt in de GBKH door de afdeling Geo-informatie. Het actualiseren van het wegenbeheersysteem is een doorlopend proces Benodigde FTE mutatie wegenbeheersysteem Voor het uitvoeren van mutaties in het wegenbeheersysteem is jaarlijks 320 uur nodig. In onderstaande tabel A is de urenspecificatie opgenomen. Tabel A Urenbesteding BOR/Team Wegen - mutaties wegenbeheersysteem uren per jaar Overleg en overdrachten vastgoedgegevens 100 Uitvoeren mutaties 220 Totaal 320 = 0,23 FTE *Het benodigde aantal uren zoals genoemd in bovenstaande tabel (tabel A) is bepaald op basis van de ervaringen en verbeteringen sinds de aanschaf van het beheersysteem in Onderstaande tabel A-Geo geeft aan wat de benodigde jaarlijkse urenbesteding is van het Team Geo-informatie voor het grafisch aanpassen van de wegen, wegvakken en wegvakonderdelen voor het wegenbeheersysteem. Tabel A-Geo uren per jaar Grafische aanpassingen t.b.v. wegenbeheersysteem 200 5

6 3.2 Input variabele gegevens Naast de vaste gegevens moeten er ook variabele gegevens worden ingevoerd in het beheersysteem. Dit zijn de inspectiegegevens. 1 keer per 2 jaar worden alle verhardingen geïnspecteerd volgens de globale visuele inspectie (CROW-methodiek). Met deze globale visuele inspectie wordt een inschatting gemaakt van de kwaliteit van de verharding. Het kwaliteitsniveau van een wegvakonderdeel zoals vastgesteld tijdens de globale visuele inspectie wordt ingevoerd in het beheersysteem. Het kwaliteitsniveau van de verharding van een wegvakonderdeel wordt beschreven naar omvang en ernst per schadetype naar het voorbeeld van het schadetype rafeling (tabel 1A) en oneffenheden (tabel 1B): Tabel 1A. RAFELING Licht = L Ernst Percentage Van een representatieve 1 m2 (20-50%) Matig = M Percentage Van een representatieve 1 m2 (>50%) Ernstig = E 5% - 30% L1 = 1 M1 = 4 E1 = 7 Omvang 30% - 50% L2 = 2 M2 = 5 E2 = 8 >= 50% L3 = 3 M3 = 6 E3 = 9 Tabel 1B. ONEFFENHEDEN Maximale hoogteverschil 5 tot 15mm Ernst Maximale hoogteverschil 15 tot 30mm Maximale hoogteverschil > 30mm op een representatief oppervlak kleiner dan 5m2 op een representatief oppervlak kleiner dan 5m2 op een representatief oppervlak kleiner dan 5m2 Licht = L Matig = M Ernstig = E Omvang (uitgedrukt 5 tot 15 stuks L1 = 1 M1 = 4 E1 = 7 in stuks oneffenheden per 15 tot 20 stuks L2 = 2 M2 = 5 E2 = 8 100m1 Inspectiestrook) > 20 stuks L3 = 3 M3 = 6 E3 = 9 Ter verduidelijking voor de beeldvorming zijn hieronder een aantal foto s toegevoegd met een aantal schadeclassificaties voor het schadebeeld oneffenheden op wegtype 6. Voor wegtype 6 (voetpaden, pleinen) is de onderhoudsrichtlijn M3 voor het schadebeeld oneffenheden. Schade M1 oneffenheden Schade E1 oneffenheden Schade E2 - oneffenheden 6

7 3.3 Schadetypen Bij het uitvoeren van de globale visuele inspectie wordt naar verschillende schadetypen gekeken die volgens het principe van tabel 1 worden beoordeeld. Deze schadetypen zijn als volgt: Asfalt Rafeling; Dwarsonvlakheid; Oneffenheden; Scheurvorming. Elementen Dwarsonvlakheid; Oneffenheden. Per schadetype is een richtlijn vastgesteld waarbij onderhoud aan de verhardingen moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor het schadetype rafeling volgens tabel 1A is M3 als richtlijn vastgesteld. Op basis van deze richtlijn in combinatie met het vastgestelde kwaliteitsniveau van de inspectie wordt een wegvakonderdeel wel of niet geselecteerd voor onderhoud. 3.4 Maatregeltoets Op basis van de inspectiegegevens wordt door het beheersysteem een lijst van wegen (wegvakonderdelen) samengesteld waar onderhoud zou moeten plaatsvinden conform de richtlijnen en welke onderhoudsmaatregel daarbij moet worden uitgevoerd in de komende 5 jaar. Verder vooruit plannen dan 5 jaar geeft een te grote onnauwkeurigheid omdat het gedrag (kwaliteitsniveau) van een weg niet is in te schatten over een periode langer dan 5 jaar (toename verkeersintensiteiten, weersinvloeden, ruimtelijke ontwikkelingen etc.). Omdat de inspectieresultaten zijn vastgesteld op basis van een globale visuele inspectie is het noodzakelijk dat de lijst van te onderhouden wegen zoals berekend door het beheersysteem ter plaatse wordt getoetst. Tijdens deze toets wordt vastgesteld of afhankelijk van de aard en omvang van de schadebeelden grootschalig onderhoud binnen 5 jaar echt noodzakelijk is. Indien blijkt dat onderhoud moet worden uitgevoerd, wordt op dat moment ook de definitieve onderhoudsmaatregel en de begrenzing van de onderhoudsmaatregel bepaald. Dit wordt de maatregeltoets genoemd. Met het bepalen van de onderhoudsmaatregel tijdens de maatregeltoets wordt verder gekeken dan alleen naar het betreffende wegvakonderdeel zoals deze is geselecteerd door het wegenbeheersysteem op basis van de inspectieresultaten. Als binnen een wegvak of een weg op meerdere wegvakonderdelen grootschalig onderhoud noodzakelijk moet worden uitgevoerd dan wordt gekozen voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud op het complete wegvak of de gehele weg. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat er een onsamenhangend geheel en divers beeld ontstaat in de kwaliteit van het straatwerk en/of de asfaltverharding (oude en nieuwe materialen door elkaar, kleurverschillen en het effect van een lappendeken in geval van asfaltverhardingen). Met deze werkwijze wordt dus bereikt dat de beeldkwaliteit van de inrichting van de weg overeind blijft zoals die oorspronkelijk door de ontwerper is bedoeld bij eerste aanleg. Een bijkomend voordeel hierbij is dat de burgers en het verkeer maar één keer overlast ondervinden in bijvoorbeeld 20 jaar in plaats van om de 5 jaar. Met deze aanpak worden dus ook wegvakonderdelen onderhouden welke niet direct onderhoud vereisen. Op basis van de resultaten van de maatregeltoets wordt een meerjarenplanning voor grootschalig onderhoud aan de verhardingen opgesteld. In 2008 is het volledige wegennet geïnspecteerd. Op basis van deze inspectiecijfers is door middel van de maatregeltoets een meerjarenplanning over de periode 2009 t/m 2013 opgesteld. Deze meerjarenplanning wordt in Hoofdstuk 7 verder behandeld. 7

8 3.4.1 Benodigde FTE - Maatregeltoets Voor het voorbereiden en uitvoeren van de maatregeltoets en het verwerken van de resultaten is 558 uur per jaar nodig. In onderstaande tabel B is de urenspecificatie opgenomen. Tabel B Urenbesteding BOR/Team Wegen - maatregeltoets uren per jaar Maken basisplanning en rangschikken gegevens 12 Vervaardigen totaaloverzicht op tekening 100 Vervaardigen schetsen per onderhoudslocatie 62 Uitvoeren maatregeltoets 100 Uitwerken resultaten 240 Analoge gegevens omzetten naar digitale schetsen 44 Totaal 558 = 0,4 FTE 8

9 4 Areaal verhardingen De gemeente Helmond heeft m2 verhardingen in beheer. Hiervan is: m2 gesloten verharding (asfalt en beton); m2 open verharding (trottoirtegels, betonstraatstenen, klinkers etc); Daarnaast heeft de gemeente Helmond ook m2 halfverharde en onverharde wegen in beheer. Het bestaande areaal is onder te verdelen in onderdeeltypen zoals hoofdrijbanen, fietspaden, voetpaden, parkeervakken en overige. Onder de categorie overige vallen bijvoorbeeld in- en uitritten, bushaltes en verkeersgeleiders. 4.1 Arealen per wegtype Het CROW heeft 7 standaard wegtypen gedefinieerd. De reden hiervan is dat per wegtype verschillende onderhoudsnormen en onderhoudsmaatregelen worden gehanteerd waarop wordt gestuurd voor wat betreft het plannen van onderhoud. Een fietspad wordt nu eenmaal anders gebruikt, anders belast en anders onderhouden dan bijvoorbeeld een zwaar belaste weg. De volgende wegtypen worden gehanteerd. Tussen haakjes zijn voorbeelden per wegtype genoemd: Wegtype 1 Hoofdweg auto(snel)wegen (niet van toepassing) Wegtype 2 Zwaar belaste weg provinciale wegen, stadsautosnelwegen ( bv.deurneseweg) Wegtype 3 Gemiddeld belaste weg Industriewegen, ontsluitingswegen (bv. Engelseweg) Wegtype 4 Licht belaste weg wegen buitengebied (bv. Rootakkers) Wegtype 5 Weg in woongebied woonstraten, parkeren (bv. Vinkenlaan) Wegtype 6 Weg in verblijfsgebied voetpaden, pleinen Wegtype 7 Fietspaden aanliggende en vrijliggende fietspaden In onderstaande tabel (tabel 2) is weergegeven hoe de oppervlakte van de verharding zich verhoudt naar de verschillende wegtypen. Hierbij is onderscheid gemaakt in open verharding en gesloten verharding. De onverharde en halfverharde wegen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Tabel 2. Gesloten verharding (asfalt en beton) Open verharding (trottoirtegels, betonstraatstenen, klinkers etc.) Totaal Wegtype 1 0 m2 (0%) 0 m2 (0%) 0 m2 (0%) Wegtype m2 (17%) m2 (0%) m2 (7%) Wegtype m2 (32%) m2 (4%) m2 (15%) Wegtype m2 (2%) m2 (2%) m2 (2%) Wegtype m2 (32%) m2 (50%) m2 (43%) Wegtype m2 (2%) m2 (39%) m2 (24%) Wegtype m2 (15%) m2 (5%) m2 (9%) Totaal m2 (100%) m2 (100%) m2 (100%) Uit tabel 2 blijkt dat het aandeel wegtype 5 (wegen in woongebied) het grootst is met 43% van alle verhardingen. Voetpaden en pleinen (wegtype 6) bedragen ongeveer een kwart van alle verhardingen. Van alle verhardingen is 9% bestemd voor fietsers (wegtype 7). 9

10 5 Budgetten beheer en onderhoudsvormen Om het totaal aan verhardingen te kunnen onderhouden wordt in de gemeentebegroting jaarlijks beheerbudget opgenomen. Voor wat betreft de verhardingen is de volgende onderverdeling te maken naar de verschillende jaarlijkse onderhoudsvormen met bijbehorende beheerbudgetten: Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen; Klein onderhoud asfaltverhardingen; Klein onderhoud elementenverhardingen; Onderzoek en beheersysteem; Overig onderhoud. 5.1 Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen Op het moment dat een bepaald schadetype een grote omvang heeft op een wegvak of op een hele weg, kan niet meer worden volstaan met het lokaal repareren van de schades. Bijvoorbeeld in het geval van omvangrijke scheur- of spoorvorming of een combinatie daarvan. Om deze omvangrijke schades te herstellen moet dit door middel van grootschalig onderhoud worden gedaan. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het vervangen van één of twee asfaltlagen over de volle breedte en lengte van een wegvak of het herstraten van een hele woonstraat. Ook komt het voor dat de volledige verhardingsconstructie moet worden vervangen. In het laatste geval is er sprake van rehabilitatie. Voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de verhardingen is jaarlijks een budget beschikbaar van ,00 (begroting 2010). Vanaf 2010 moet er jaarlijks structureel ,= worden bezuinigd op het budget van het grootschalige onderhoud. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten ,= in te zetten bij Openbare Ruimte en hiermee een deel van de ombuigingen m.b.t. de integrale aanpak terug te draaien. Zie amendement 1 van de begrotingsbehandeling van 5 november Hiervan wordt een bedrag van ,= toegevoegd aan het budget van groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen. Het resterende bedrag ad ,= wordt toegevoegd aan het beheerbudget voor groenvoorzieningen. Daarnaast wordt er vanaf 2010 jaarlijks een bedrag van ,= bijgedragen aan het structureel onderhoud voor Helmond west. Sinds 2008 wordt er eveneens vanuit het budget grootschalig onderhoud een bijdrage gedaan aan de herinrichting van binnenstad Oost fase 3. Het betreft een bedrag van ,=. Deze bijdrage wordt geleverd t/m Voor de komende jaren resteert voor grootschalig onderhoud aan de verhardingen een jaarlijks budget van ,= Van het jaarlijks uit te voeren grootschalige onderhoud aan de asfalt- en elementenverhardingen in de gemeente wordt door team Wegen ieder jaar een programma opgesteld. Dit is het POW (Programma Onderhoud Wegen). Het uit te voeren POW wordt jaarlijks per onderhoudsproject via projectopdrachten overgedragen aan het ingenieursbureau van de gemeente Helmond (IBH). Het IBH verzorgt vervolgens de besteksvoorbereiding, aanbesteding, uitvoering en het dagelijks toezicht van deze onderhoudsprojecten. De urenbesteding (VAT-kosten) van de afdeling IBH zijn voorzien in het budget van het grootschalig onderhoud asfalt- en elementenverhardingen Benodigde FTE Grootschalig onderhoud Voor het jaarlijks in detail (integraal) voorbereiden van het grootschalig onderhoud en het maken van projectopdrachten is jaarlijks 754 uur nodig. In onderstaande tabel C is de urenspecificatie opgenomen. Tabel C Urenbesteding BOR/Team Wegen - grootschalig onderhoud uren per jaar Overleg integrale voorbereiding werken 144 Buitenopname / inventarisatie 54 Voorlopig ontwerp 394 Definitief ontwerp 23 Projectopdrachten 45 Projectoverdrachten 5 Voortgangsbewaking fase voorbereiding, aanbesteding en toezicht 80 Oplevering 9 Totaal 754 = 0,54FTE 10

11 Onderstaande tabel C-IBH geeft aan wat de benodigde jaarlijkse urenbesteding is van de afdeling IBH voor het realiseren van de POW-projecten. Tabel C-IBH Uren per jaar Besteksvoorbereiding en aanbesteding 2332 Directievoering UAV en dagelijks toezicht 2068 Totaal Klein onderhoud asfaltverhardingen Jaarlijks wordt er kleinschalig onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen. Indien zich een bepaalde schade voordoet aan de weg maar de omvang is gelet op het gehele wegvak gering, dan worden de optredende schades lokaal verholpen. Bijvoorbeeld door het maken van reparatievakken en het vullen van scheuren. Ook het aanbrengen van oppervlakbehandelingen worden uitgevoerd in het kader van kleinschalig onderhoud. Oppervlakbehandelingen zijn noodzakelijk op het moment dat de steenslag in de toplaag van het asfalt begint los te laten vanwege slijtage (rafeling). Op het moment dat deze laag wordt afgedekt met een oppervlakbehandeling wordt de toplaag geconserveerd. Gemiddeld gaat een oppervlakbehandeling 7 jaar mee, voordat deze is versleten. Een oppervlakbehandeling wordt ook wel slijtlaag genoemd. Op het moment dat na verloop van jaren de lokale schades op een wegvak gaan toenemen en de omvang dusdanig groot wordt dan kan niet meer worden volstaan met kleinschalig onderhoud. Als deze situatie wordt bereikt is grootschalig onderhoud noodzakelijk zoals omschreven in de vorige paragraaf. Voor het uitvoeren van kleinschalig asfaltonderhoud is jaarlijks een budget beschikbaar van ,=. Van de jaarlijks uit te voeren locaties van het kleinschalige asfaltonderhoud wordt door team Wegen een onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. Dit onderhoudsbestek wordt met een projectopdracht overgedragen aan de afdeling Wijkonderhoud en Exploitatie (W&E). De wijkopzichters van de afdeling W&E dragen zorg voor de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De jaarlijks te besteden uren van de afdeling W&E voor het kleinschalig asfaltonderhoud zijn in de begroting opgenomen Benodigde FTE Klein onderhoud asfaltverhardingen Voor het voorbereiden van het klein onderhoud aan de asfaltverhardingen is jaarlijks 203 uur nodig. In onderstaande tabel D is de urenspecificatie opgenomen. Tabel D Urenbesteding BOR/Team wegen - Klein onderhoud asfaltverhardingen uren per jaar Inventarisatie locaties 10 Buitenopname / inventarisatie 42 In detail uitwerken onderhoudslocaties 48 Vervaardigen bestek en tekeningen 52 Aanbestedingsprocedure 9 Projectopdracht 9 Projectoverdracht 1 Uitzetten werkzaamheden (veldwerk) 24 Voortgangsbewaking 8 Totaal 203 = 0,15 FTE 11

12 Onderstaande tabel D-W&E geeft aan wat de benodigde jaarlijkse urenbesteding is van de afdeling W&E voor het zorgdragen van de goede uitvoering van het kleinschalig asfaltonderhoud Tabel D-W&E Kleinschalig asfaltonderhoud Uren per jaar Directievoering UAV en dagelijks toezicht Klein onderhoud elementenverhardingen Kleinschalig lokaal onderhoud Om te kunnen voorzien in het ad hoc en zeer lokaal oplossen van onvolkomenheden in het straatwerk, worden dagelijks herstraatwerkzaamheden verricht in de gemeente. Het gaat hierbij om het herstellen van bijvoorbeeld trottoirtegels die door wortelgroei omhoog zijn gedrukt of het herstellen van oneffenheden in het straatwerk zodat er geen water meer op straat blijft staan. Veelal worden dit soort werkzaamheden uitgevoerd op basis van klachten zoals deze worden gemeld door de burgers via KMS (KlachtenMeldingenSysteem). Daarnaast worden er ook door de wijkopzichters schades geconstateerd aan de elementenverhardingen die op korte termijn moeten worden verholpen. Het gaat hierbij dus om het herstellen van lokale schades tot ongeveer 10m2 waarvan de omvang niet groot genoeg is om over te gaan tot grootschalig onderhoud Middelgrote onderhoudslocaties Met het uitvoeren van de maatregeltoets zoals omschreven in paragraaf 3.4. zijn ook te herstellen schades aan de verhardingen geconstateerd die te groot zijn om op te lossen via het klein onderhoud maar ook niet groot genoeg om over te gaan tot grootschalig onderhoud en vallen daardoor min of meer tussen wal en schip. Het betreft bij voorbeeld onderhoudsmaatregelen zoals het volledig herstraten van voet- of fietspaden over een lengte van 100m1. Voor de periode 2010 t/m 2013 zijn 223 van dit soort onderhoudslocaties geselecteerd. Deze onderhoudslocaties worden via een op te stellen onderhoudsbestek uitgevoerd. In 2010 wordt voor het eerst begonnen met de uitvoering van deze werkzaamheden. In 2010 zijn de wijken Brouwhuis, Rijpelberg, Industriegebied Zuid en Stiphout aan de beurt. De overige wijken volgen in de periode 2011, 2012 en Snel Herstel Team In 2009 is ook het Snel Herstel Team geïntroduceerd. Dit team bestaat uit twee personen en is direct afroepbaar en inzetbaar voor het uitvoeren van allerlei hand- en spandiensten. De werkzaamheden lopen uiteen van het uitvoeren van lokale herstraatwerkzaamheden tot het rechtzetten van afzetpalen Budget klein onderhoud elementenverhardingen Het jaarlijkse budget voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud aan de elementenverhardingen zoals hierboven beschreven bedraagt ,= (begroting 2010). Vanaf 2010 moet er jaarlijks structureel ,= worden bezuinigd op het budget van het kleinschalige onderhoud van de elementenverhardingen. Een en ander naar aanleiding van de behandeling van de VJN2009. Daarnaast wordt er in het kader van de wijkvisie Helmond-West een bijdrage geleverd van ,= vanuit dit budget. Voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud van de elementenverharding resteert dus jaarlijks een te besteden budget van ,=. Hiervan wordt ,= ingezet voor het uitvoeren van de middelgrote onderhoudslocaties zoals omschreven onder paragraaf Het restant van het budget ad ,= is beschikbaar voor het kleinschalig lokaal onderhoud en het Snel Herstel Team. 12

13 5.3.5 Werkwijze uitvoering Voor het jaarlijks uit te voeren kleinschalig lokaal onderhoud, de werkzaamheden van het Snel Herstel Team en het onderhoud van de middelgrote onderhoudslocaties worden door team Wegen bestekken vervaardigd en aanbesteed. De wijkopzichters van de afdeling W&E dragen zorg voor de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en houden dagelijks toezicht. De jaarlijks te besteden uren van de afdeling W&E zijn in de beheerbegroting opgenomen Benodigde FTE Klein onderhoud elementenverhardingen Voor het voorbereiden van het klein onderhoud elementenverhardingen is jaarlijks 276 uur nodig. In onderstaande tabel E is de urenspecificatie opgenomen. Tabel E Urenbesteding BOR/Team Wegen - Klein onderhoud elementenverhardingen uren per jaar Gebiedsafbakening 10 Besteksuitwerking 65 Aanbestedingsprocedure 16 Projectopdracht 15 Projectoverdracht 2 Voortgangsbewaking 168 Totaal 276 = 0,20 FTE Onderstaande tabel E-W&E geeft aan wat de benodigde jaarlijkse urenbesteding is van de afdeling W&E voor het zorgdragen van de goede uitvoering van het kleinschalig onderhoud voor de elementenverhardingen. Tabel E-W&E Kleinschalig onderhoud elementenverhardingen Uren per jaar Directievoering UAV en dagelijks toezicht Onderzoek en beheersysteem Bij het uitvoeren van het wegenonderhoud komt asfalt en grond vrij. Het asfalt en de grond worden aangeboden bij een verwerkingsinrichting cq. afgevoerd naar het gronddepot. Voor het accepteren van asfalt en grond worden door de accepterende partijen eisen gesteld aan de milieutechnische samenstelling. In de voorbereidende fase van de onderhoudswerken moeten dus verhardings- en grondonderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast worden de onderzoeken gebruikt voor een laatste toets van het geplande onderhoud zoals vastgesteld met de maatregeltoets. Naast het uitvoeren van onderzoeken moet ook het wegenbeheersysteem actueel worden gehouden. Hiervoor worden 1 keer per twee jaar inspecties uitgevoerd aan het wegennet. De onderzoeken en de inspecties van het wegennet worden door externe partijen uitgevoerd. Hiervoor is ,= per jaar benodigd Benodigde FTE Onderzoek en inspecties Voor het laten uitvoeren van onderzoeken en inspecties is jaarlijks 136 uur aan ambtelijke begeleiding nodig. In onderstaande tabel F is de urenspecificatie opgenomen. Tabel F Urenbesteding BOR/Team Wegen - Onderzoeken en inspecties uren per jaar Vervaardigen tekeningen onderzoekslocaties 44 Opstellen offerteaanvragen 24 Gunningsprocedure 12 Vaststellen nader onderzoek 24 Implementeren onderzoeks- en inspectieresultaten 32 Totaal 136 = 0,10 FTE 13

14 5.5 Overig onderhoud Naast het onderhoud van de verhardingen wordt er jaarlijks ook onderhoud uitgevoerd aan de halfverharde en onverharde wegen (landwegen), de wegmarkeringen en de verkeers- en straatnaamborden. Voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud worden door team Wegen bestekken vervaardigd en aanbesteed. De wijkopzichters van de afdeling W&E dragen zorg voor de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en houden dagelijks toezicht. De volgende jaarlijkse budgetten zijn opgenomen in de gemeentebegroting: Onderhoud wegmarkeringen : ,= Onderhoud landwegen : ,= Vervangen verkeers- en straatnaamborden : ,= Onderhoudsregime - Wegmarkeringen Wegmarkeringen worden aangebracht met wegenwerf of thermoplast. Hierbij is onderscheid te maken in belijning en figuratie. Met belijning worden asstrepen en kantstrepen bedoeld. Onder figuratie worden haaietanden, voorrangsdriehoeken, blokken etc. verstaan. Belijning en figuratie van wegenverf of thermoplast zijn aan slijtage onderhevig vanwege de verkeersbelasting en weersinvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat wegmarkeringen van wegenverf periodiek worden overgespoten en wegmarkeringen van thermoplast opnieuw worden aangebracht. Door de wegbeheerders en de wijkopzichters wordt de kwaliteit van de wegmarkeringen constant in de gaten gehouden. Indien onderhoud op specifieke locaties noodzakelijk is wordt dit geregistreerd. Hierdoor ontstaat ieder jaar een lijst van te onderhouden wegmarkeringen op specifieke locaties. Het onderhoud van de wegmarkingen moet plaatsvinden bij droog weer. Om het verkeer zo min mogelijk overlast te laten ondervinden wordt het onderhoud aan de wegmarkeringen jaarlijks uitgevoerd in twee grote onderhoudsrondes in de periode april-mei en augustus-september. Onderhoudsregime halfverharde en onverharde wegen Onverharde en halfverharde wegen bestaan uit ongebonden en licht gebonden materialen zoals zand en puingranulaat. Deze wegen worden met name belast door (zwaar) landbouwverkeer. Vanwege de zware belasting van het ongebonden en lichtgebonden wegmateriaal ontstaan er elk jaar gaten, kuilen en sporen op deze wegen. Onverharde en halfverharde wegen zijn openbare wegen waar ook de wettelijke aansprakelijkheid geldt volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek (zie paragraaf 2.1.). Het is daardoor noodzakelijk dat onderhoud aan deze wegen moet plaatsvinden. Door de wijkopzichters en wegbeheerders worden de onverharde en halfverharde wegen meerdere malen per jaar geschouwd. Afhankelijk van de optredende onvolkomenheden op de wegen wordt de onderhoudsmaatregel vastgesteld en uitgevoerd. De volgende onderhoudsmaatregelen zijn typerend voor de onverharde en halfverharde wegen: Profileren van de rijbaan door middel van schaven met een wegenschaaf (grader); Uitvullen van gaten en kuilen met puingranulaat; Verlagen van bermen t.b.v. een goede afwatering van de rijbaan. Onderhoudsregime - Verkeers- en straatnaamborden Verkeers- en straatnaamborden worden uitgevoerd in aluminium beplating met stickermateriaal waarop de verboden, geboden en aanwijzingen zijn weergegeven. De bebording is als gevolg van beïnvloeding van regen- en zon onderhevig aan kwaliteitsachteruitgang. Op langere termijn wordt een verkeers- of straatnaambord hierdoor onleesbaar. Dit moet uiteraard worden voorkomen. De wijkopzichters van de afdeling W&E constateren tijdens de rondgang door de wijken de gebreken aan de bebording. Op het moment dat de kwaliteit onvoldoende is worden de oude borden verwijderd en vervangen door nieuw te bestellen borden. Jaarlijks worden circa 600 borden vervangen. Naast bovenstaande onderhoudswerkzaamheden worden door team wegen ook bestekken vervaardigd voor verkeersafzettingen bij markten, kermissen en evenementen en voor herstraatwerkzaamheden als gevolg van werkzaamheden door nutsbedrijven. 14

15 5.5.1 Benodigde FTE Overig onderhoud Voor de werkzaamheden van het overig onderhoud is jaarlijks 385 uur benodigd. In onderstaande tabel G is de urenspecificatie opgenomen. Tabel G Urenbesteding BOR/Team Wegen - overig onderhoud uren per jaar Vervaardigen tekeningen 160 Vaststellen hoeveelheden 24 Besteksuitwerking 138 Aanbestedingsprocedure 29 Projectopdracht 8 Projectoverdracht 3 Voortgangsbewaking 24 Totaal 386 = 0,28 FTE Onderstaande tabel G-W&E geeft aan wat de benodigde jaarlijkse urenbesteding is van de afdeling W&E voor het zorgdragen van de goede uitvoering van het onderhoud aan de wegmarkeringen, landwegen en verkeersborden. Tabel G-W&E Onderhoud wegmarkeringen, landwegen en verkeersborden Uren per jaar Directievoering UAV en dagelijks toezicht Samenvatting beheerbudgetten Ter verduidelijking van de diverse jaarlijkse beschikbare beheerbudgetten zoals beschreven in dit hoofdstuk volgt hieronder een opsomming. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de begrotingscijfers van Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen : ,= Klein onderhoud asfaltverhardingen : ,= Klein onderhoud elementenverhardingen : ,= Onderzoek en beheersysteem : ,= Onderhoud wegmarkeringen : ,= Onderhoud landwegen : ,= Vervangen verkeers- en straatnaamborden : ,= 15

16 6 Integraal uitvoeren van werken De maatregelen voor het grootschalige onderhoud aan de verhardingen zoals deze zijn vastgesteld door middel van de maatregeltoets worden kenbaar gemaakt bij de overige afdelingen, eenheden en teams binnen de dienst S&B. Op deze manier worden de onderhoudswerken van Team Wegen gescreend op mogelijke samenwerking met andere vakdisciplines om te komen tot integrale projecten. Zo komt het regelmatig voor dat eenheid water gelijktijdig met het onderhoud aan de verhardingen het riool gaat vervangen of dat de afdeling ROV een bijdrage levert voor het aanleggen of aanpassen van verkeersvoorzieningen of omgekeerd. Van alle uit te voeren onderhoudswerken zowel integraal als solo wordt eerst een voorlopig en na afstemming een definitief ontwerp gemaakt. Indien het een integraal project betreft worden alle maatregelen van de diverse vakdisciplines opgenomen in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp komt tot stand door de technische inbreng van de betrokken afdelingen, eenheden en teams. Bij het definitieve ontwerp hoort natuurlijk ook de financiële dekking voor de uiteindelijke totstandkoming van het integrale project. Indien maatregelen van een andere vakdiscipline een integraal onderdeel moeten vormen van het onderhoudswerk wordt aan de betreffende afdeling ook het benodigde budget gevraagd. Het komt ook voor dat het uitvoeren van een maatregel vanuit een andere vakdiscipline zonder aanvullend budget kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare onderhoudsbudget van het betreffende onderhoudswerk. Bijvoorbeeld: als in een woonstraat alle verhardingen moeten worden vernieuwd vanuit het onderhoudsbudget, dan is er geen extra budget nodig om de breedte van de rijbaan aan te passen naar de rijbaanbreedte volgens de nieuwe richtlijnen van erftoegangswegen zoals deze worden gehanteerd door de afdeling ROV. Hetzelfde geldt in deze situatie voor het aanleggen of aanpassen van parkeerplaatsen in woonwijken, het realiseren van verkeerstechnische voorzieningen en aanleggen van voorzieningen voor fietsers. Op het moment dat een definitief ontwerp gereed is wordt deze overgedragen aan het ingenieursbureau (IHB). Het IBH verzorgt vervolgens de besteksvoorbereiding, aanbesteding, uitvoering en het dagelijks toezicht van deze onderhoudsprojecten. Voorbeelden van uitgevoerde integrale projecten die zijn voortgekomen uit het grootschalig onderhoud aan de verhardingen zijn: Uiverlaan (2008): verhardingen, verlichting, aanpassingen verkeersvoorzieningen etc. Vinkelaan e.o. (2009/2010): verhardingen, verlichting, riolering, verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen, extra parkeervoorzieningen etc. Wesselmanlaan (2009): verhardingen, verlichting, aanpassingen parkeren, ondergrondse voorzieningen bomen etc. 16

17 7 Meerjarenplanning - Groot onderhoud 7.1 Meerjarenplanning 2010 t/m 2014 Zoals vermeld in paragraaf 3.4 zijn door middel van de maatregeltoets locaties vastgesteld voor grootschalig onderhoud die in de periode van 2009 t/m 2013 moeten worden uitgevoerd. De maatregeltoets is uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning 2009 t/m 2013 zoals deze is gegenereerd door het wegenbeheersysteem op basis van de inspectieresultaten van De onderhoudsmaatregelen voor 2009 zijn momenteel in uitvoering of zijn reeds uitgevoerd. Deze worden buiten beschouwing gelaten. Het totaal aan onderhoudsmaatregelen dat in de resterende periode van 2010 t/m 2013 moet worden uitgevoerd is te groot om ook daadwerkelijk in deze periode te kunnen uitvoeren. Dit komt omdat het jaarlijkse beschikbare budget ad ,= hiervoor niet toereikend is. De onderhoudsmaatregelen die niet in de periode van 2010 t/m 2013 kunnen worden uitgevoerd, moeten dus worden doorgeschoven naar 2014 (zie onderstaande tabel doorgeschoven). Vandaar dat de meerjarenplanning loopt over de periode van 2010 t/m De meerjarenplanning 2010 t/m 2014 is opgenomen in onderstaande deeltabellen (tabel 3). Tabel Restant Vinkelaan e.o. (Vinkelaan, Reigerlaan, Nachtegaallaan, Merelstraat Valkstraat, Koekoekstraat) alle verhardingen Deurneseweg (parallelweg) rijbaan (bijdrage) Rivierensingel (tussen Peeleik en Sneeuwheide) rijbaan Ringdijk rijbaan Sluisdijk rijbaan Tabel Europaweg fiets- en voetpad Zuiddijk rijbaan Vissenbuurt rijbanen Weg door de Rijpel fietspad Straakven fietspad Trambaan (bijdrage) Rijpelbaan fietspad Braakse Bosdijk / De braak voet- en fietspad Helmond Noord Vogelbuurt Fase 1 alle verhardingen Jan van der Spekstraat alle verhardingen Tabel Rivierensingel (tussen Vlietstraat en Peeleik) rijbaan Harmoniestraat rijbaan Klarinetstraat rijbaan Kloostereindweg fietspad Wilgehoutstraat rijbaan en parkeerterrein Wilde Wingerd rijbaan De Grote overbrug fietspad Kanaaldijk Z.O. rijbaan Rijpelbaan fietspad Europaweg voetpad Boerhavelaan fiets- en voetpaden Astronautenlaan e.o. (Astronautenlaan, Mercuriuslaan en Sterrenlaan) alle verhardingen Rivierensingel (tussen rotonde Bakelsedijk en Hunzestraat) rijbaan Burgemeester Van Houtlaan rijbaan Beemdweg rijbaan De Rijt rijbaan (bijdrage) Kanaaldijk N.O. rijbaan/fietspad Jan Ettenstraat rijbaan Raktpad fietspad Brempad fietspad Abdijlaan alle verhardingen Helmondsingel rijbaan Kortenaerstraat e.o. alle verhardingen Rivierensingel tussen Sneeuwheide en Deurneseweg rijbaan Helmond Noord Vogelbuurt Fase 2 alle verhardingen Basstraat / Hoornstraat rijbaan Fagotstraat rijbaan Prins Hendriklaan rijbaan Rivierensingel parkeerterrein Sweelincklaan rijbaan Houtsdonk (Oversloot) fiets-/voetpad Willem van de Zaenstraat e.o. alle verhardingen Schutterslaan alle verhardingen Heeklaan fietspad 17

18 Tabel Helmond Noord Vogelbuurt Fase 3 alle verhardingen Waterdijk rijbaan Ruisvoornstraat alle verhardingen Vossenbeemd rijbaan Vossenbeemd rotonde Lage Dijk Braambes rijbaan Montgomerystraat alle verhardingen Waterbeemd kantopsluitingen Acacia rijbaan Burgemeester Moonstraat voetgangersgebied Brahmslaan rijbaan Verdilaan rijbaan Oostende voetpad Binderseind alle verhardingen (plein) Adonislaan fiets- en voetpad Europaweg (parallelweg) rijbaan en voetpad Kasteel-traverse fietspad Kanaaldijk Zuidoost rijbaan Korte Brugstraat rijbaan en fietspad Rochadeweg rijbaan Vossenbeemd rotonde Varenschut Makreelstraat rijbaan C.A.V.-weg - rijbaan Lage Dijk fietspad Kleibeemd kantopsluitingen Noord Parallelweg voetpad Julianalaan fiets- en voetpaden Vivaldilaan rijbaan Callistopad fiets- en voetpad St. Willibrordusstraat rijbaan Zuidende fietspad Nieuwveld fiets- en voetpad Rembrandtlaan (parellelweg) alle verhardingen Theo Driessenhof voetpad en parkeervakken Tabel (doorgeschoven) Horst rijbaan Aarle-Rixtelseweg (parallelweg) rijbaan Kanaaldijk Noordwest fietspad Molenstraat rijbaan Venuslaan rijbaan en fietspaden Johannes Vermeerlaan voetgangersgebied Sjef Remmenlaan rijbaan Steenovenweg fiets- en voetpad 1 e Bosweg rijbaan en voetpad Pres. Rooseveltlaan / Jan van Brabantlaan fiets- en voetpaden Hobostraat parkeerterrein Marslaan voetgangersgebied Mercuriuslaan - parkeerterrein Vincent van Goghlaan voetpaden en parkeervakken Rembrandtlaan voetpad Dirck Boutstraat voetpaden en parkeervakken Wethouder van Wellaan fiets- en voetpaden Haagse Beemdweg - alle verhardingen 7.2 Budget in relatie tot meerjarenplanning 2010 t/m 2014 De onderhoudslocaties zoals vermeld in tabel doorgeschoven lopen voor wat betreft het grootschalige onderhoud achter op schema. Gelet op de maatregeltoets moeten ze in principe in de periode van 2010 t/m 2013 zijn uitgevoerd. Onderstaande tabel (tabel 4) geeft inzicht in het beschikbaar beheerbudget in relatie tot het uit te voeren meerjarig programma grootschalig onderhoud verhardingen. Tabel 4. Relatie meerjarenplanning met beschikbaar beheerbudget Uit te voeren onderhoud in de planperiode (tabel 3) Benodigd budget Beschikbaar budget Tekort Programma tabel ,= ,= Programma tabel ,= ,= Programma tabel ,= ,= Programma tabel ,= ,= Programma tabel doorgeschoven ,= Totaal benodigd in planperiode ,= Totaal beschikbaar in planperiode ,= Tekort in planperiode ,= 18

19 De kosten om het onderhoudsprogramma van 2014 (zie tabel doorgeschoven) te kunnen uitvoeren bedragen ,=. Het jaarlijkse beheerbudget bedraagt ,=. Voor het totale areaal aan verhardingen in de gemeente Helmond betekent dit dus dat er op dit moment sprake is van ongeveer ¾ jaar achterstallig onderhoud in het jaar De opmerking die hierbij moet worden geplaatst is dat de wijze waarop de maatregeltoets wordt uitgevoerd, waarbij dus ook wordt gekeken naar beeldkwaliteit, één van de oorzaken is van het achterstallige onderhoud. Daarnaast wordt er vanaf 2010 structureel bezuinigd op het budget van het grootschalige onderhoud van de verhardingen (zie ook paragraaf 5.1.) Voor de periode van 2010 t/m 2014 betekent dit een totale bezuiniging van ,=. Deze bezuiniging vertegenwoordigt ongeveer een kwart (¼ ) van het totale achterstallige onderhoud in De ideale situatie is dat al het noodzakelijke onderhoud binnen de planperiode kan worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt echter dat het uitstellen van onderhoud aan de verhardingen met 1 jaar niet verontrustend is. In de meeste gevallen kan worden volstaan met de geplande maatregel conform de maatregeltoets. Indien het onderhoud nog langer wordt uitgesteld kan het zijn dat de beoogde onderhoudsmaatregel niet meer volstaat. In dit geval moet een zwaardere onderhoudsmaatregel worden uitgevoerd die meer kosten met zich mee brengt. In deze situatie kan met hetzelfde beheerbudget dus minder oppervlakte aan verharding worden onderhouden. Het gevolg is dan dat het achterstallige onderhoud automatisch zal toenemen. Om het huidige kwaliteitsniveau van de verhardingen te kunnen waarborgen is het dus van groot belang dat het achterstallige onderhoud aan de verharding niet in omvang gaat toenemen. Op basis van de komende jaren nog uit te voeren weginspecties wordt in 2013 wederom een meerjarenplanning opgesteld voor de periode van 2014 t/m Op dat moment wordt ook duidelijk of er op het achterstallige onderhoud wordt ingelopen of dat het achterstallige onderhoud in omvang is toegenomen. In het laatste geval moet afhankelijk van de omvang van het achterstallige onderhoud in 2014 overwogen worden om het jaarlijks beschikbare beheerbudget voor het grootschalige onderhoud aan de verhardingen te verhogen. Een andere keuze kan zijn om de onderhoudsmaatregelen voor de planperiode 2014 t/m 2018 te versoberen. Dit kan worden bereikt door alleen grootschalig onderhoud uit te voeren aan die wegvakonderdelen waar groot onderhoud strikt noodzakelijk is. Dit gaat dan wel ten koste van de beeldkwaliteit. 19

20 7.3 Grootschalig onderhoud Europaweg De Europaweg maakt onderdeel uit van de Oost-West verbinding van Helmond en is één van de drukkere wegen van Helmond. Dagelijks passeren ruim voertuigen. Op het gedeelte van de Europaweg tussen Eikendreef en de Brandevoortsedreef is de afgelopen jaren al flink gerepareerd in het kader van het kleinschalig asfaltonderhoud. Dat is een voorbode voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud. Schadebeelden zoals spoorvorming, scheurvorming en rafeling nemen ieder jaar in omvang toe. Het is dan ook van groot belang tijdig grootschalig onderhoud uit te voeren aan de Europaweg. Het grootschalig onderhoud aan de Europaweg is in relatie met de meerjarenplanning 2010 t/m 2014 en het beheerbudget zoals omschreven in het Hoofdstuk 7 buiten beschouwing gelaten. De Europaweg bestaat verhardingstechnisch uit de volgende twee gedeelten: 1 e gedeelte: Europaweg tussen Eikendreef en Hortsedijk (ca. 1,1km); 2 e gedeelte: Europaweg tussen Hortsedijk en Brandevoortsedreef (ca 1,8km). Het 1 e gedeelte van de Europaweg bestaat uit een asfaltverharding. De bovenste 2 lagen van de asfaltconstructie moeten hier worden vervangen. Ter plaatse van de opstelruimtes voor de voertuigen moet een combinatiedeklaag worden aangebracht ter voorkoming van spoorvorming. De kosten voor dit onderhoud zijn globaal geraamd en bedragen 1,4 miljoen euro. Het 2 e gedeelte van de Europaweg bestaat uit een verharding van gestorte betonplaten die afzonderlijk van elkaar werken. Hierover is een dunne asfaltlaag is aangebracht. Tussen de betonplaten zijn in dwars- en lengterichting voegen aanwezig die afhankelijk van temperatuurwisselingen variëren in breedte. Ter plaatse van deze voegen ontstaat in verloop van tijd steeds meer schade door afbrokkeling van de randen. Met name bij hoge temperaturen bestaat de kans dat vanwege de optredende spanning in de betonconstructie een betonplaat ineens kan bezwijken (uitspatting). Dit heeft zich reeds een aantal keren voorgedaan. De maatregel die plaats zou moeten vinden bestaat uit het breken van de betonconstructie tot betongranulaat en het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie. De kosten voor dit onderhoud zijn globaal geraamd op 2,0 miljoen euro. Het grootschalig onderhoud van de hele Europaweg bedraagt op basis van de globale raming 3,4 miljoen euro. Het is belangrijk de werkzaamheden niet al te ver in de tijd door te schuiven. Uitvoering over ongeveer 3 jaar is een redelijke termijn. Dit zou betekenen dat de werkzaamheden in 2013 moeten worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd vanuit het reguliere beheerbudget, betekent dit een verhoging van het achterstallige onderhoud met ca. 1 ½ jaar. Het achterstallige onderhoud voor de totale hoeveelheid verharding in de gemeente Helmond komt dan uit op ruim 2 jaar (2 ¼ jaar) in Het is dan ook noodzakelijk dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd via een éénmalige investering. Op het gedeelte van de Europaweg waar grootschalig onderhoud uitgevoerd moet worden zijn ook andere ontwikkelingen aan de orde. Het betreft: De aanleg van een extra aansluiting voor de HTA-campus; De afschaling van de A270 (Europaweg tussen Brandevoortsedreef en de toekomstige 2 e ontsluiting Brandevoort/Gulbergen; De aanleg van de 2 e ontsluiting Brandevoort/Gulbergen. De aanleg van de 2 e ontsluiting Stiphout. Het is gelet op de overlast voor het verkeer wenselijk om de werkzaamheden van het grootschalig onderhoud, indien planningsmatig mogelijk, te combineren met de bovenstaande maatregelen, dan wel direct daarna, zodat alternatieve routes verantwoord zijn. Daarnaast moet ook nog worden bekeken of het grootschalig onderhoud moet worden uitgebreid met de wensen van de overige vakdisciplines (integrale benadering). 20

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A.

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen planperiode 2004-2008 Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 2.1 Wettelijk kader en

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

POW 2013. Programma Onderhoud Wegen 2013

POW 2013. Programma Onderhoud Wegen 2013 POW 2013 Programma Onderhoud Wegen 2013-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Integratie met andere disciplines Stedelijke ontwikkeling en Beheer 4 2 Budgettair Kader 5 2.1 Budget 5 2.1.1

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015 Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215 Definitief Gemeente Woudenberg Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 december 21 T&M-124136-MB, revisie D1 Verantwoording Titel : Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215

Nadere informatie

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken Wegen enbeheer beheerplan 2013 2018 Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Onderhoudstaat van de wegen en prioritering... 4 3. Financieel

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Uitvoeringsplan wegenonderhoud 2015

Uitvoeringsplan wegenonderhoud 2015 Uitvoeringsplan wegenonderhoud 2015 Cluster Ingenieursbureau Auteur: M. Jansen datum: april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Asfaltonderhoud 4 3. Wegbermen 4 3.1 periodiek bermonderhoud 4. Elementenverharding

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Op weg naar duurzaamheid Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers pagina 2 van 37 pagina 3 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Doel wegenbeleidsplan...5 1.2 Beleidskeuzes

Nadere informatie

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V.

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Beheerplan Wegen Gemeente Hof van Twente Concept Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Project: Beheerplan wegen Projectnummer: 201336 Versie: Concept

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen Programma groot onderhoud openbare ruimte 20 t/m 205 op basis van beleidsplan beheer wegen Ruimtelijk Beheer 4 april 20 Inhoud Inleiding... 3 Basisplan wegbeheer... 4. Weginspectie... 4.. Werking wegbeheersysteem...

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma wegen 2014

Onderhoudsprogramma wegen 2014 Toelichting voorstel Zaaknummer: 217995 Onderhoudsprogramma wegen 2014 Datum 27 maart 2014 Behandelaar Kees Wielink afdeling Openbare Werken (0593)539272 Portefeuillehouder Wethouder Pit Besluitvormend

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Handboek Inrichting Openbare uimte Hoofdstuk: 9 Controle: C. van Dam Datum: 1 mei 2012 WEGINFASTUCTUU - VEHADINGEN Vrijgave: P.M.M. Buijs Versie: 1.1 Eigenaar: H. Marsman Stedenbouwkundig niveau (eisen

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG

KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG RUI 08/016 KREDIET AANPAK TROTTOIRS EN BESTRATING IN SPAARNDAM EN HALFWEG Aan de raad, Deels zijn de trottoirs in Spaarndam en Halfweg aan onderhoud dan wel vervanging toe. Belangrijkste oorzaak is wortelgroei

Nadere informatie

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 November 2009 Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1. RELATIE RIOOLBEHEER...4 1.2. TERUGBLIK WEGENBEHEERSPLAN 2005-2009...5 2. WEGBEHEER METHODIEK...6 2.1. CROW METHODIEK...6

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

NOTITIE. Onderwerp : Notitie bij Plan van aanpak bermversteviging voor wegen in het buitengebied

NOTITIE. Onderwerp : Notitie bij Plan van aanpak bermversteviging voor wegen in het buitengebied Van : Peter van den Oetelaar Wegbeheerder, afdeling Openbare Werken Datum : 11 april 2007 Onderwerp : Notitie bij Plan van aanpak bermversteviging voor wegen in het buitengebied A. Inleiding Bij de vaststelling

Nadere informatie

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx Versie 18-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Bestaande situatie gemeentelijke gebouwen...

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

Onderhoudsplan wegen 2003-2004

Onderhoudsplan wegen 2003-2004 Gemeente Heusden februari 2003 DEFINITIEF Onderhoudsplan wegen 2003-2004 Wegbeheer in de gemeente Heusden Zicht op kosten en kwaliteit Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Inhoudsopgave Onderdelen project Wat is aanbesteed en uitgevoerd? De oplevering Evaluatie De planning

Nadere informatie

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Definitief; 24 januari 2013 1 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Doelstelling van deze nota... 5 2 WELKE

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid

Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid NOTITIE Datum 7-3-2012 Inlichtingen bij Paul Groot/Harmen Suiskind t (020) 583 19 23 pgroot@eib.nl Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid Achtergrond Op verzoek van Bouwend Nederland Regio

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

- het gebruikelijke schriftelijke bestuurlijk hoor en wederhoor in de procedure van

- het gebruikelijke schriftelijke bestuurlijk hoor en wederhoor in de procedure van DELFTSE REKENKAMER k#' Aan de leden van de raad POSTBUS 78 2600 ME DELFT 06 5357 4246 Betreft presentatie en behandeling onderzoek Beheer en Onderhoud Wegen in Delft Delft, 15 augustus 2013 Geachte leden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1 Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Nadere informatie

Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt. 14 januari 2014

Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt. 14 januari 2014 Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt 14 januari 2014 Programma vanavond Opening door avondvoorzitter Ruud Lutjenhuis Inleiding door projectleider Arno klein Goldewijk Kennismaking aannemer Arno

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig.

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig. College Aan Betreft Raad Aanvulling op Raadsvoorstel Verbetering Klimaatinstallatie gemeentehuis ten behoeve van de raadsvergadering van 10 april 2012, agendapunt 06 Aanleiding Bij de behandeling van het

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners Wegonderzoek volgens de Wegenscanners De Wegenscanners willen informatie over de weg verbeteren. Daarbij maken we gebruik van onze visie: onderzoek van globaal naar detailniveau en koppel daarbij puntinformatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

HERIJKING ONDERHOUDSFONDSEN OPENBARE RUIMTE 2013-2016

HERIJKING ONDERHOUDSFONDSEN OPENBARE RUIMTE 2013-2016 HERIJKING ONDERHOUDSFONDSEN OPENBARE RUIMTE 2013-2016 2 1. Inleiding 1.1 Waarom een beheer- en beleidsplan openbare ruimte Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente. Om

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

THERMOFLEX EN RODE FIETSSTROKEN

THERMOFLEX EN RODE FIETSSTROKEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Opvallend, veilig, slijtvast en duurzaam Doordat steeds meer mensen

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009

Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur Gedeputeerde Staten Provincie Noord Holland November 2004 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013. Provinsje Fryslân November 2013

Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013. Provinsje Fryslân November 2013 Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013 Provinsje Fryslân November 2013 Samenvatting De provincie Fryslân heeft een groot areaal aan infrastructuur in beheer en/of eigendom. Al deze wegen, vaarwegen en kunstwerken

Nadere informatie

onderhoud infrastructuur

onderhoud infrastructuur t o t o g bar m r e r e ond 2015 20:00 uu 3 april 1 onderhoud infrastructuur provincie Fryslân 2007 2013 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 13 april 2015 Geachte leden der Provinciale Staten van

Nadere informatie

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Definitief 04-12-2015 Opmerking: 1 Bestrating (klinkers) 0-15 m2 Zie tarieven OGN 2011 2 Bestrating (klinkers) > 15 m2 Zie tarieven OGN 2011 3 Betontegels

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a.

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 6.3 Onderhoud kapitaalgoederen Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het functioneren van onze gemeente, onder

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT COEVORDEN

POLITIEKE MARKT COEVORDEN POLITIEKE MARKT COEVORDEN behandeling in PMC d.d. 21 oktober 2010 Onderwerp Aanleg Toegangspoort De Pampert Kamer 1 Agendanr. 6 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten

Nadere informatie