Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de raad van de gemeente Lingewaard"

Transcriptie

1 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen ; 2. De gemeenteraad in overweging te geven om de structurele verhoging van het onderhoudsbudget (bewegwijzering en bebording) met , voor de vervanging van verkeers- & straatnaamborden en onderhoud wegmarkering, integraal af te wegen bij de kadernota 2017; 3. In de begroting 2016 een bedrag van (investeringskrediet) op te nemen voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie, locatie Nielant; 4. De kapitaallasten van de onder punt 3 genoemde investering, zijnde vanaf de jaarschijf 2017 in de begroting op te nemen; 5. Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten het onderhoudsbudget VRI te verlagen met Samenvatting Wat willen we bereiken? We willen een toekomst bestendige leefomgeving die als schoon, heel en veilig wordt ervaren door de inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Het beheren en onderhouden van de verschillende verkeersvoorzieningen levert een bijdrage aan deze toekomst bestendige leefomgeving. Wat gaan we hiervoor doen? Om aan de wettelijke verplichting te voldoen gaat de afdeling Openbare Ruimte de komende jaren verkeers- en straatnaamborden vervangen door borden die voorzien zijn van een retroreflecterende folie. Tevens wordt de wegmarkering onderhouden op basisniveau. Tenslotte gaan we de verkeersregelinstallatie op de locatie Nielant vervangen.

2 Wat mag het kosten? De totale kosten voor de instandhouding van de bebording en wegmarkering zijn in het beleidsplan begroot op per jaar. De noodzakelijk financiële middelen om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting bedragen per jaar. De ontbrekende financiële structurele middelen zijnde worden integraal afgewogen in de kadernota De beschikbare middelen voor het instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding bedragen circa Een noodzakelijke investering om een betrouwbare, duurzame en goed functioneerde VRI te beheren bedraagt De bijbehorende kapitaallasten zijnde kunnen deels worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven tot 0.00, zie tabel 1. Door in te stemmen met het bijgevoegde beleidsplan verkeersvoorzieningen zijn voor beheer en onderhoud de prioriteiten duidelijk en zijn de beschikbare financiële middelen gewaarborgd. 3 Inleiding De gemeente Lingewaard is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk dat het wegmeubilair, waartoe ook de verkeersvoorzieningen behoren, in een goede staat van onderhoud verkeert. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk om onderhoud te verrichten. Het beleidsplan geeft de kaders voor de gewenste kwaliteit en omschrijft om welke reden dit plan juiste nu ontwikkeld is. 4 Beoogd effect Een bijdrage leveren aan een duurzame en veilige inrichting van de infrastructuur. 5 Argumenten en alternatieven 1.1 Hiermee leggen we de kaders vast. Door het college het beleidsplan te laten vaststellen, zijn voor Beheer & Onderhoud en Technisch Wijkbeheer de prioriteiten duidelijk en zijn de beschikbare financiële middelen gewaarborgd. 2.1 Deze structurele verhoging van het onderhoudsbudget maakt het mogelijk om verkeers- & straatnaamborden en wegmarkeringen te vervangen. Om aan de wettelijk verplichting te voldoen is het noodzakelijk om de komende jaren verkeers- en straatnaamborden te vervangen door borden die voorzien zijn van een retroreflecterende folie. Tevens wordt de wegmarkering onderhouden op basisniveau zodat we als gemeente aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. 2

3 3.1 Dit investeringskrediet maakt het mogelijk om de verkeersregelinstallatie op de locatie Nielant te vervangen. De verkeersregelinstallatie (VRI) op de locatie Nielant verzorgt 3 oversteeklocaties voor hoofdzakelijk schoolgaande kinderen en ouders. De onderhoudstoestand van deze VRI is erg zorgwekkend. De VRI functioneert nog steeds naar behoren, echter wel in blessuretijd. Voor deze VRI zijn geen onderdelen beschikbaar en is hierdoor niet meer te repareren. Bij uitval van de VRI is vervanging noodzakelijk. 5.1 De dekking voor de kapitaallasten kunnen deels binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget opgevangen worden. De beschikbare middelen voor het instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op circa per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding van deze VRI s bedragen circa Het mogelijk financiële voordeel van kan prima ingezet worden om de kapitaallasten van te financieren. Hierdoor wordt het onderhoudsbudget VRI verlaagd. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven tot 0.00, zie tabel 1. 3

4 6 Kanttekeningen 2.1 Zonder structurele verhoging van het onderhoudsbudget stagneert de vervanging van de verkeersen straatnaamborden. Hierdoor stagneert de vervanging van verkeers- en straatnaamborden en voldoen we als gemeente niet aan de wettelijke verplichting. Vervanging van de borden zal dan alleen plaatsvinden als gevolg van schade. Hierdoor blijven we ad-hoc onderhoud verrichten. 2.2 Zonder structurele verhoging van het onderhoudsbudget stagneert het planmatig onderhoud aan de wegmarkeringen. Hierdoor stagneert het planmatig onderhoud aan de wegmarkeringen en voldoen we als gemeente niet aan de wettelijke verplichting. Het opnieuw aanbrengen van wegmarkeringen zal alleen plaatsvinden als gevolg van schade aan de weg. Hierdoor blijven we ad-hoc onderhoud verrichten. 3.1 Zonder investering stagneert de vervanging van de verkeersregelinstallatie. Hierdoor stagneert de vervanging van de verkeersregelinstallatie. Het uitstellen van de vervanging zorgt ervoor dat er geen betrouwbare en goed functionerende VRI aanwezig is. De kans bestaat dat er bij calamiteiten ad-hoc beslissingen genomen worden, waarbij vooraf niet bekend is welke consequenties dit heeft in manuren en financiële middelen. Uitval van de VRI betekent dat de normale voorrangsregels gaan gelden en daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat het schoolgaande verkeer vooral kinderen van 6-12 jaar betreft. 7 Budget De kosten voor onderhoud en vervanging van de verkeersvoorzieningen moeten in principe worden gedekt uit de in de productenraming opgenomen onderhoudsbudgetten. De budgetten voor de verkeersvoorzieningen zijn opgesplitst in 2 producten, namelijk verkeerslichten en bewegwijzering & bebording. In de begroting is voor de uitvoering van het totale onderhoud aan alle verkeersvoorzieningen circa per jaar beschikbaar. De totale kosten voor de instandhouding van de bebording en wegmarkering zijn in het beleidsplan begroot op per jaar. De noodzakelijk financiële middelen om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting bedragen per jaar, zie bijlage 1. De ontbrekende financiële structurele middelen zijnde worden integraal afgewogen in de kadernota De beschikbare middelen voor de instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding bedragen circa Een noodzakelijke investering om een betrouwbare, duurzame en goed functioneerde VRI te beheren bedraagt De bijbehorende kapitaallasten zijnde kunnen deels worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven 4

5 tot Vervanging VRI, locatie Nielant Beschikbaar onderhoudsbudget Geraamde kosten instandhouding Restant onderhoudsbudget Investering Kapitaallasten van investering ( ) Restant onderhoudsbudget Tekort Tabel 1 8 Communicatie en participatie Na vaststelling zal het plan voor een ieder ter inzage worden gelegd en wordt het gepubliceerd op de website van de gemeente. Wanneer duidelijk is in welke gebieden de verkeersvoorzieningen aangepast gaan worden zal de gemeente met de aanwonenden / belanghebbenden uit het gebied en met het betreffende wijkplatform hierover met elkaar communiceren. 9 Voortgang Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad en het beschikbaar komen van de investerings- en onderhoudsgelden zal een globale planning worden gemaakt voor de verschillende werkzaamheden. De specifieke planning wordt gemaakt op basis van de beschikbare middelen in het betreffende jaar. Jaarlijks wordt gerapporteerd tijdens de jaarrekening en zomernota. Bij de actualisatie van dit beleidsplan worden de verschillende vervangingsactiviteiten geëvalueerd. 10 Duurzaamheid De gebruikte materialen voor de verschillende verkeersvoorzieningen zijn veelal duurzaam geproduceerd. Zo past de gemeente al enige jaren aluminiumdragers voor verkeersborden toe die Cradle to Cradle zijn geproduceerd. Tevens houdt de gemeente de ontwikkeling op duurzaamheid wat materiaalgebruik betreft nauwlettend in de gaten. 11 Behandeling tijdens de Politieke Avond Dit voorstel is aan de orde geweest tijdens de Politieke Avond van 10 september

6 Bemmel, 18 augustus 2015 burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, de secretaris, de burgemeester, drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 6

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 1. Inleiding De Haarlemse buitenruimte is de laatste jaren van af 2007 aanmerkelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Kenmerk: MK 100016 Vaals, 26-05-2010 Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010

Kenmerk: MK 100016 Vaals, 26-05-2010 Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010 Kenmerk: MK 100016 Vaals, 26-05-2010 Agendapunt nr. 2010/WE/008 Raadsvergadering d.d. 31 mei 2010 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp permanente bewegwijzering en tijdregistratie Amstel Gold Race

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 www.utrecht.nl Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2012-2015; versie 13-9-2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Leeswijzer 3 2 Juridisch kader 3

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016

Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016 Beheerplan Verkeerstekens en straatmeubilair Beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair Afdeling Stadsbeheer Team BOR 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Doel 7 1.3 Werkwijze

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015.

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015. Nieuwegein STREKT TER VERVANGING Gemeenteraad L y 4 40 nderwerp Nota investering en afschrijvingsbeleid Datum 19 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. j.a.n. Gadella 1 Onderwerp

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020

Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020 Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020 1 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR plan? 1.2. Doel beleidsvisie IBOR 2015-2020 1.3. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Ik beoog dat door dit resultaat het mogelijk wordt het onderhoud aan onze kunstwerken

Ik beoog dat door dit resultaat het mogelijk wordt het onderhoud aan onze kunstwerken gemeente Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon H.C.M. Koning Doorkiesnummer

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Beheerplan kunstwerken 2014-2017

Beheerplan kunstwerken 2014-2017 Beheerplan kunstwerken 2014-2017 Afdeling Openbare Werken Team beheer 19 november 2013 Status: Definitief Samenvatting Dit beheerplan kunstwerken is opgesteld voor de periode 201 4 tot en met 2017. In

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie