Beheerplan wegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan wegen 2011-2015"

Transcriptie

1 Beheerplan wegen Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011

2 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : Datum : 21 april 2011 Auteur(s) : N. Hildenbrant adres : Gecontroleerd door : M.C. van der Steen Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : M.C. van der Steen Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. Stationsplein LB Assen Postbus AA Assen T F Pagina 2 van 43

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beheren met beleid Inleiding... 6 Beleidskaders Beleidsplan... 7 Beheerplan Wegbeheer Doel... 8 Hoofdlijnen van de systematiek Belang van de systematiek Areaal verhardingen Kwaliteit van de verhardingen Beoordelingsmethode Technische kwaliteit Kwaliteitsbeoordeling Financiële analyse Berekeningswijze Basisplanning wegenonderhoud Technisch noodzakelijk onderhoudsbudget Klein onderhoud Budgetplanning Huidig budget Bezuinigingsbudget Kosten per wegcategorie Afwaarderen asfaltwegen buiten de bebouwde kom Kostenbesparing Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Bijlage 2: Wegbeheer Wettelijk kader en milieu Bijlage 3: Visuele weergave onderhoudsplanning Bijlage 4: Maatregellijst conform CROW niveau Bijlage 5: Maatregel lijst met afwaardering wegen Bijlage 6: Referentiebeelden achterstallig onderhoud Pagina 3 van 43

4 Inleiding Bijlage 7: Bijlage 8: Overzicht levensduurverlengende maatregelen Overzicht afgewaardeerde wegen Pagina 4 van 43

5 Inleiding 1 Inleiding De gemeente Winsum heeft aan Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van het beheerplan voor de wegverhardingen voor de periode Hierbij is gebruik gemaakt van de wegbeheersystematiek, die is ontwikkeld door CROW 1 en beschreven in CROW-publicatie 147, uitgave november Het door Grontmij ontwikkelde computerprogramma dg DIALOG Wegen, dat op deze systematiek is gebaseerd, is gebruikt voor het opstellen van de planning. In de maanden mei, juni en juli 2010 is in de gemeente het wegenareaal geïnspecteerd en geinventariseerd door Grontmij. De planningsresultaten in dit beheerplan zijn op deze visuele inspectie gebaseerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen beleid en beheer. In hoofdstuk 3 worden de hoofdlijnen van wegbeheer conform de CROW-systematiek uiteengezet. In hoofdstuk 4 en 5 worden respectievelijk het areaal en de kwaliteit van de verhardingen weergegeven. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de meerjarenplanningen, zoals die met behulp van dg DIALOG zijn opgesteld, gepresenteerd en wordt een financiële analyse gegeven. Uiteindelijk volgen in hoofdstuk 7 de conclusies voor het beheer en onderhoud van de verhardingen voor de periode Alle in dit rapport genoemde bedragen zijn inclusief de toeslagpercentages voor: verkeersmaatregelen, uitvoeringskosten, algemene bedrijfskosten, winst & risico, maar exclusief VAT en 19% BTW. De prijzen waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd zijn gebaseerd op de GWWkostenboeken van Reed Business Information, prijspeil juni CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Pagina 5 van 43

6 2 Beheren met beleid 2.1 Inleiding Het uitvoeren van wegbeheer is gebaseerd op keuzes die het beleid gemaakt heeft. Beleidskeuzes worden vastgelegd in een beleidsplan wegenbeheer. Een beleidsplan wegenbeheer vormt een basis voor het opstellen van het beheerplan. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relatie tussen beleid, het beleidsplan en het beheerplan zoals weergegeven in figuur 2.1. Wet- en regelgeving Gemeentelijke beleidsthema s en plannen Landelijke ontwikkelingen en trends Beleidskaders Beleidsplan Beheerplan Figuur 2.1 Processchema Figuur 2.1 geeft zeer schematisch een normaal beheerproces weer: op basis van vigerende wet- en regelgeving, beleidsplannen en landelijke ontwikkelingen worden door het bestuur beleidskaders vastgesteld. Deze kaders worden vertaald in een beleidsplan, in dit geval een beleidsplan voor wegen. Het beheer van de wegen dient vervolgens gebaseerd te zijn op de keuzes die in het beleidsplan zijn beschreven. 2.2 Beleidskaders Beleidskaders, vastgesteld door het bestuur, vormen het raamwerk waarin de wijze van beheer op lange termijn (langer dan 5 jaar) is verwoord. Enerzijds moet daarbij rekening worden gehouden met wet- en regelgeving (zie bijlage 2) en landelijke ontwikkelingen en trends. Anderzijds zal het beleid zelf deze kaders moeten aangeven. Eén van de mogelijke beleidskeuzes is bijvoorbeeld om de bestaande infrastructuur in stand te houden op het kwaliteitsniveau, zoals dat is aangegeven in de CROW- wegbeheersystematiek, zoals beschreven in publicatie 147 van het CROW. In publicatie 288 zijn mogelijkheden aangegeven voor een hoger kwaliteitsniveau. Het bestuur heeft de mogelijkheid om keuzes te maken in onderhoudsniveau bijvoorbeeld door te kiezen om wegen met een hoge intensiteit beter te onderhouden. Keuzes hebben invloed op de prioriteiten en op de keuze van de aan te pakken wegvakken. Pagina 6 van 43

7 Beheren met beleid 2.3 Beleidsplan In een beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Zo zal bijvoorbeeld het gewenste kwaliteitsniveau worden aangegeven, de indeling in wegtypen en de prioriteiten voor de verschillende beleidsthema s als veiligheid, aanzien, comfort en duurzaamheid. Het beleidsplan, dat door het bestuur wordt vastgesteld, heeft tot doel om de wijze van beheren voor een langere periode (6-10 jaar) vast te leggen. Het daarvan afgeleide beheerplan geeft een overzicht van de uit te voeren beheermaatregelen op korte (1 2 jaar) en middellange termijn (3-5 jaar). In een beheerplan wordt ervan uitgegaan dat de functie en de inrichting van de wegen onveranderd blijven. In een beleidsplan wordt aangegeven wat de huidige en toekomstige functies van de wegen zijn. De functie en inrichting van de wegen zijn van invloed op de onderhoudsbehoefte en daarmee op het budget voor beheer. Daarom dient in een beleidsplan ook te worden aangegeven, hoe herinrichtingen en aanpassingen, bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid, moeten worden gefinancierd. Optimale afstemming van het beheerplan wegen op beheerplannen voor rioleringen en groen kan leiden tot aanzienlijke besparingen. Ook hierover kunnen in het beleidsplan strategieën worden aangegeven. Andere beleidskeuzes die in een beleidsplan kunnen worden geformuleerd hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, mobiliteit, milieu, verkeersveiligheid, organisatie, communicatie met burgers, inkoopbeleid. Vooral duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk aspect bij het vaststellen van het gewenste beleid. In bijlage 2 zijn een aantal voorbeelden genoemd van duurzame aspecten in het wegbeheer. 2.4 Beheerplan Door in een beleidsplan een helder beleid te formuleren voor het beheer wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van beleidskeuzes op het benodigde budget. Indien de beleidskeuzen zijn vastgelegd, zal het beheerplan daarop gebaseerd zijn en zullen de daarin aangegeven budgetten minder onzekerheden bevatten. Een beheerplan geeft een overzicht van de uit te voeren beheermaatregelen op korte en middellange termijn (1-5 jaar). Naast de beleidskeuzes is nog een aantal praktische factoren van invloed op het beheerbudget, waarvan in het beheerplan impliciet wordt uitgegaan. Dit zijn onder andere: het omgaan met teerhoudend asfalt (zie bijlage 2); de toe te passen onderhoudsmaatregelen; toe te laten verkeersbelastingen; de gewenste onderhoudsstrategie (zwaardere maatregelen met geringe frequentie versus lichtere maatregelen met hogere frequentie). Ook hierover zal de beheerder keuzen moeten maken, zodat het in het beheerplan aangegeven budget zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk en ervaring van de beheerder. Pagina 7 van 43

8 3 Wegbeheer 3.1 Doel Het hoofddoel van wegbeheer als managementsysteem is informatie te verstrekken op netwerken projectniveau over het wegennet. In deze rapportage wordt de nadruk gelegd op het netwerkniveau. Bij het nemen van beslissingen op projectniveau is het wegbeheersysteem slechts één van de bronnen waarop de beslissingen over onderhoud worden gebaseerd. De systematiek voor wegbeheer is beschreven in Publicatie 147 waarvan in november 2005 een herziene versie door de Stichting CROW is uitgebracht. Voor de theoretische achtergronden van de systematiek wordt verwezen naar bijlage 1 van dit rapport. Tevens wordt aangegeven welke informatie (berekeningsresultaten) het systeem biedt en hoe deze informatie dient te worden gebruikt. Om claims zo veel mogelijk te beperken is het van belang om te beschikken over een goed functionerend inspectie-, onderhouds- en klachtenregistratieproces. In het kader van de milieuwetgeving zal er bij reconstructiewerkzaamheden rekening mee moeten worden gehouden dat de afvoer en verwerking van teerhoudend asfalt extra kosten met zich mee brengt. De raakvlakken van wegbeheer met milieuwetgeving en wettelijk vastgelegde aspecten als risico- en schuldaansprakelijkheid zijn in bijlage 2 vermeld. 3.2 Hoofdlijnen van de systematiek Binnen de systematiek voor wegbeheer kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden onderscheiden: 1 het verzamelen en actueel houden van gegevens van het wegennet (locatie, constructie, gebruik, omvang en kwaliteit van de verhardingen); 2 het interpreteren en verwerken van deze gegevens tot een indicatieve financiële meerjarenplanning van het verhardingsonderhoud; 3 het samenstellen van een rapportage voor het bestuur op grond waarvan het bestuur beslissingen kan nemen; 4 het nemen van beslissingen door het bestuur, in het algemeen over beschikbare budgetten en prioriteiten; 5 het uitvoeren van het vastgestelde plan binnen de gestelde randvoorwaarden door de technische dienst. Deze rapportage is met name gericht op hoofdactiviteit 2 en 3. Als hulpmiddel bij de hoofdactiviteiten 1 en 2 heeft Grontmij het softwarepakket dg DIALOG ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit drie hoofdgroepen: het beheren van gegevens van het wegennet; het opstellen van planningen en begrotingen; het presenteren van resultaten. 3.3 Belang van de systematiek De CROW systematiek voor wegbeheer omschrijft de landelijke richtlijnen voor wegbeheer. De systematiek omschrijft wat er onder verantwoordelijk wegbeheer wordt verstaan en hoe deze ingevuld kan worden. Wanneer de systematiek goed nageleefd wordt neemt dat het risico weg op aansprakelijkheid ten aanzien van letsel en ongeval schades. De overige informatie over de wegbeheersystematiek is vermeld in bijlage 1. Pagina 8 van 43

9 4 Areaal verhardingen Uit de database blijkt dat de gemeente Winsum totaal m 2 verhardingen in beheer heeft. Hiervan is m 2 asfaltverharding en m 2 elementenverharding. Naast deze verhardingen is ook nog m 2 beton- (voornamelijk fietspaden) en m 2 halfverharding (voornamelijk voet- en fietspaden) aanwezig. Het bestaande areaal is onder te verdelen in onderdeeltypen zoals hoofdrijbanen, fietspaden, voetpaden en trottoirs, parkeervakken en overige. Onder de categorie overige vallen bijvoorbeeld in- en uitritten, bushaltes en rabatstroken. Fietspad-/strook Overig Parkeren Hoofdrijbaan Voetpad/Trottoir Asfalt 99,4% Elementen 59,0% 14,9% 6,4% 1,0% 18,7% 0,2% 0,1% 0,3% Figuur 4.1 Verdeling oppervlak naar onderdeel en verhardingstype Tabel 4.1 Oppervlakten verhardingen naar onderdeeltype Onderdeeltype Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom % areaal m 2 totaal areaal m 2 asfalt m 2 elementen m 2 asfalt m 2 elementen Hoofdrijbaan Parkeren 6, Trottoir / voetpad Fietspad / strook 0, Overig Totaal Het totale oppervlak bestaat voor 82% uit hoofdrijbanen. De totale lengte aan hoofdrijbanen in asfalt is ongeveer 126 km. De lengte van de hoofdrijbanen in elementen is ongeveer 55 km. Binnen dit areaal is geen rekening gehouden met de eventuele overdracht van de N361 van de provincie Groningen naar de Gemeente Winsum. Pagina 9 van 43

10 5 Kwaliteit van de verhardingen 5.1 Beoordelingsmethode Het in de komende periode uit te voeren onderhoud en de daarmee samenhangende kosten worden voornamelijk bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen. Allereerst wordt het kwaliteitsbeeld gegeven dat direct is afgeleid van de globale visuele inspectie en de richtlijnen. Deze kwaliteit is uitgedrukt in de afzonderlijke schades, die bij de inspectie zijn beoordeeld. Deze technische kwaliteit is vervolgens omgezet naar vijf kwaliteitsbeoordelingen (zeer goed, goed, matig, slecht, zeer slecht). Tabel 5.1 Kwaliteitsbeoordeling wegennet Kwaliteitsbeoordeling CROW niveau Percentage van het oppervlak van het wegennet met: Zeer Goed A + voldoende Geen schade Goed A Planjaar > 5 Matig B matig Planjaar 3-5 Slecht C Planjaar 1-2 Zeer slecht (achterstallig onderhoud) D onvoldoende Planjaar 1-1 In tegenstelling tot het groenbeheer is het niet verantwoord voor wegen beneden het C niveau, van het CROW te onderhouden. Beneden het C niveau onderhouden brengt een verhoogd risico met zich mee, er ontstaat een verhoogde aansprakelijkheid ten aanzien van letsel en ongeval claims. Wanneer beneden het C niveau wordt onderhouden ontstaat er bij asfaltverhardingen kapitaalvernietiging. Kapitaalvernietiging is het verschil in kosten tussen de oorspronkelijk maatregel en de zwaardere maatregel die als gevolg van uitstel is ontstaan. Kapitaalvernietiging vindt alleen plaats bij asfaltverhardingen. 5.2 Technische kwaliteit De resultaten van de globale visuele inspectie zijn getoetst aan de richtlijnen die per schadebeeld door het CROW zijn opgesteld. In onderstaande tabel is het percentage van het oppervlak met een bepaalde kwaliteit weergegeven. Tabel 5.2 Percentages voldoende / matig / onvoldoende (peiljaar 2010) Asfaltverhardingen Elementenverhardingen Schadebeeld Voldoende Matig Onvoldoende Voldoende Matig Onvoldoende Dwarsonvlakheid 88 % 2 % 10 % 99 % 0 % 1 % Oneffenheden 100 % 0 % 0 % 92 % 2 % 6 % Rafeling 76 % 3 % 21 % Randschade 70 % 24 % 6 % Scheurvorming 68% 15 % 17 % Zetting 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % Pagina 10 van 43

11 Kwaliteit van de verhardingen Voorbeelden voldoende, matig en onvoldoende bij asfaltverhardingen Voldoende Matig Onvoldoende Voorbeelden voldoende, matig en onvoldoende bij elementenverhardingen Voldoende Matig Onvoldoende 5.3 Kwaliteitsbeoordeling De percentages van de individuele schades, uit tabel 5.2, zijn omgezet naar onderstaande kwaliteitsbeoordeling van het asfalt- en elementenareaal. De maatgevende schade bepaalt in welk planjaar het onderdeel in onderhoud moet worden genomen. Onvoldoende kwaliteit betekent dat een onderdeel de beoordeling slecht of zeer slecht heeft. In de kwaliteitsbeoordeling is ervan uitgegaan dat de wegen die in 2010 uitgevoerd zijn (zoals omschreven in het asfalt onderhoudsbestek diverse wegen, besteknummer ) in een goede staat van onderhoud zijn. Figuur 5.1 Verdeling kwaliteit per verhardingsoort Asfalt Elementen 36% 55% zeer goed goed 27% 24% 5% 8% 6% 2% 37% matig slecht zeer slecht Het percentage van het oppervlak met waardering zeer slecht betreft wegen waar onderhoud al eerder had moeten worden uitgevoerd. Technisch gezien is het verder uitstellen van dit onderhoud niet acceptabel. Het areaal met de waardering slecht moet in de komende twee planjaren worden onderhouden. De waardering matig houdt in dat het betreffende oppervlak over drie tot vijf jaar voor onderhoud in aanmerking komt. In een normale situatie zal er jaarlijks een bepaald deel (percentage) van het wegenareaal aan onderhoud toe zijn; deze wegen hebben dan een beoordeling slecht. Zo zal er ook altijd een bepaald percentage zijn met de beoordeling matig. De kwaliteit van het wegennet is getoetst Pagina 11 van 43

12 Kwaliteit van de verhardingen aan hetgeen normaal, in geval van een goed en evenwichtig onderhouden wegennet, verwacht mag worden. Tabel 5.3 Kwaliteitsbeoordeling Gemeente Winsum 2010 Evenwichtig onderhouden areaal Kwaliteitsbeoordeling Planjaar Asfalt Elementen Asfalt Elementen Zeer slecht % 6 % 0 % 0 % Slecht % 0 % 10 % 7 % Matig % 2 % 15 % 10 % Redelijk tot goed > 5 36 % 37 % 55 % 73 % Zeer goed Geen schade 27% 55 % 20 % 10 % Uit tabel 5.3 blijkt dat de kwaliteit van de verhardingen slechter is dan een goed en evenwichtig onderhouden wegennet. Het percentage verhardingen met een slechte en matige kwaliteit is weliswaar laag, maar er is een groot percentage wegen met kwaliteit zeer slecht. De slechte kwaliteit bij asfaltverhardingen wordt met name veroorzaakt door het schadebeeld rafeling en scheurvorming. Bij elementen komt de slechte kwaliteit voornamelijk doordat er veel oneffenheden aanwezig zijn. Pagina 12 van 43

13 6 Financiële analyse 6.1 Berekeningswijze Met behulp van dg DIALOG Wegen is een berekening gemaakt van de onderhoudsbehoefte voor de periode van 2011 tot en met Voor de periode wordt gebruik gemaakt van de CROW-systematiek. Op basis van deze systematiek kan geen uitspraak worden gedaan over de periode (planperiode 6 tot 10 jaar). Grontmij heeft een methode ontwikkeld zodat op basis van de inspectiecijfers daar toch een berekening voor kan worden gemaakt, zodat ook voor die periode een indicatie kan worden gegeven van de onderhoudsbehoefte. In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen asfalt- en elementenverhardingen. Bij de financiële analyse is uitgegaan van het afgevlakte model van de basisplanning (voor uitleg hiervan zie bijlage 1). Hierbij zijn de benodigde budgetten voor de komende jaren zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Alle genoemde budgetten in dit hoofdstuk zijn op basis van het C niveau van de CROW systematiek. Dit is het minimum niveau voor verantwoord wegbeheer. Voor de eenheidsprijzen is in principe uitgegaan van teervrije constructies. De kosten voor het afvoeren van teerhoudend asfalt bedragen circa 40 per ton. Op basis van ervaring bij vergelijkbare gemeentes zal er jaarlijks ca. 560 ton teerhoudend asfalt afgevoerd worden. Hiermee komen de jaarlijkse kosten voor het afvoeren van teerhoudend asfalt op ca voor de gemeente Winsum. Wanneer de gemeente ervoor kiest om het uitvoerend document wegencategorisering uit te voeren dan zijn er geringe extra kosten mee gemoeid. Deze kosten komen voort uit het aanbrengen van borden voor het snelheidsregime, behorende bij de erftoegangswegen en het verwijderen van fietssuggestie stroken. Het aanbrengen van de wegbelijning zal tijdens het onderhoud van de wegen worden meegenomen. Een uitvoerige uitleg hiervan is te vinden in Uitvoerend document wegencategorisering. In het uitvoerend document wegencategorisering worden ook de eventuele meerkosten besproken die hieraan verbonden zijn. Uit de analyse van de inspectieresultaten blijkt dat op het groot deel van het elementenareaal (ca m 2 ) matige oneffenheden voorkomen met geringe omvang. Deze schade behoeft niet binnen de planperiode van te worden hersteld en is daarom niet meegenomen in de berekende budgetten. Deze verharding valt nu nog onder de kwaliteitsbeoordeling redelijk tot goed. De verwachting is dat deze schade dient te worden hersteld binnen een periode van 6 à 7 jaar, wat dan resulteert in een verhoging van de benodigde onderhoudsbudgetten. 6.2 Basisplanning wegenonderhoud In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de resultaten van de (afgevlakte) basisplanning. De basisplanning is gebaseerd op onderhoudsrichtlijnen, opgesteld door het CROW. Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. De maatregelen worden gepland zodra de richtlijn is bereikt. Deze richtlijn ligt op de grens tussen matig en slecht volgens de indeling van tabel 5.1. De berekende budgetten op basis van de basisplanning zijn daarom te beschouwen als minimaal benodigde budgetten voor verantwoord wegbeheer. In bijlage 3 is visueel weergegeven, in een overzichtskaart, welke wegen aan onderhoud toe zijn in de periode Pagina 13 van 43

14 Financiële analyse Technisch noodzakelijk onderhoudsbudget In figuur 6.1 en tabel 6.1 zijn de benodigde budgetten voor asfalt- en elementenverhardingen gegeven. Hierbij is het klein onderhoud niet meegenomen. x 1.000,- Figuur asfalt elementen Budgetten voor asfalt en elementenverharding waarbij voor de periode het gemiddelde is weergegeven. Tabel 6.1a Afgevlakte basisplanning Planjaar Jaar Asfalt Elementen Beton Totaal Totaal , , ,00 Tabel 6.1b Gemiddelde budget per jaar Planjaar Jaar Asfalt Elementen Beton Totaal (totaal) (totaal) Totaal , , ,00 Gemiddeld per jaar De bovengenoemde budgetten zijn exclusief de wegen die in het project asfaltonderhoud 2010 (bestek: ) zijn uitgevoerd. Bijlage 3 is een visuele weergave van de wegen die in de periode aan onderhoud toe zijn conform de CROW systematiek. In bijlage 4 is een maatregellijst conform de CROW systematiek weergegeven. De maatregellijst dient als onderbouwing voor de budgetten voor de periode In de wegbeheersystematiek wordt aanbevolen om een maatregeltoets uit te voeren op de wegvakonderdelen die de komende 2 jaar voor onderhoud in aanmerking komen. Hiermee kan dan het benodigd budget voor de komende 2 jaar betrouwbaarder worden vastgesteld. De berekende budgetten zijn niet getoetst door het uitvoeren van een maatregeltoets. Uit de afgevlakte basisplanning volgt dat de komende 10 jaar (gemiddeld per jaar) benodigd is voor het wegonderhoud ten aanzien van de asfalt- en elementenen betonverhardingen. Alle wegvakonderdelen waarbij de richtlijn is bereikt dan wel is overschreden, komen op korte termijn voor onderhoud in aanmerking. Deze onderdelen worden gepland in planjaar 1 (2011) en planjaar 2 (2012). De kosten hiervoor bedragen op basis CROW niveau Hiervan is achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden. Theoretisch gezien had hier al eerder onderhoud uitgevoerd moeten worden en het onderhoud kan Pagina 14 van 43

15 Financiële analyse niet verder worden uitgesteld. Dit betreft de onderdelen die de kwaliteitsbeoordeling zeer slecht hebben gekregen. De onderhoudsbehoefte van het aanwezige areaal fluctueert per jaar, daarom wordt ook geadviseerd om per beheerperiode een wegenfonds I te maken. Op deze manier kunnen de onderhoudsbudgetten optimaal worden besteedt met hetzelfde budget en kan de fluctuatie in onderhoud deels worden opgevangen. In figuur 6.2 is een voorbeeld gegeven van achterstallig onderhoud. In bijlage 6 zijn meerdere voorbeelden van achterstallig onderhoud weergegeven. Figuur 6.2 Achterstallig onderhoud asfaltverharding (Meedenerweg begin 2010 gemeente Winsum) Klein onderhoud Naast de maatregelen voor groot onderhoud dient ieder jaar ook een hoeveelheid klein onderhoud te worden uitgevoerd. Klein onderhoud moet worden uitgevoerd indien de schade ernstig is, maar over een zeer gering oppervlak voorkomt. In bijlage 1 staat vermeld bij welke omvang van schade klein onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het budget dat voor klein onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen dient te worden gereserveerd bedraagt ca 15% van het gemiddelde technisch noodzakelijk onderhoudsbudget. Voor de gemeente Winsum bedraagt het budget voor klein onderhoud (15% van ,-). 6.3 Budgetplanning Huidig budget Het huidige budget voor onderhoud bedraagt voor de gemeente Winsum per jaar. Van het beschikbare budget wordt jaarlijks circa , - besteedt aan het incidenteel aanleggen van parkeerplaatsen en voetpaden en er is ca , - benodigd voor het afvoeren van teerhoudend asfalt (op basis van ervaring bij vergelijkbare gemeentes), daarnaast wordt van het onderhoudsbudget ca besteedt aan klein onderhoud. Dit houdt in dat er jaarlijks , - over blijft voor groot onderhoud. Jaarlijks heeft de gemeente Winsum gemiddeld nodig voor het groot wegenonderhoud. Wanneer de gemeente jaarlijks beschikbaar heeft zal er alsnog een onderhoudsachterstand en een kapitaalvernietiging aanwezig blijven. Dit komt door het huidige achterstallig onderhoud. De budgetten zijn exclusief de kosten voor voorbereiding en toezicht en exclusief BTW. I Een wegenfonds is een budget voor onderhoud voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar, in plaats van een jaarlijks budget. Pagina 15 van 43

16 Financiële analyse Tabel 6.2 geeft de ontwikkeling van het percentage achterstallig onderhoud weer op basis van het huidige beschikbare budget voor groot onderhoud. Tabel 6.2 Jaar Overzicht ontwikkeling achterstallig onderhoud Beschikbaar budget voor groot onderhoud %Achterstallig onderhoud ,4% ,0% ,5% ,5% ,5% Uit tabel 6.2 valt op te maken, dat op basis van het huidige budget voor groot onderhoud, over de periode het achterstallig onderhoud toeneemt. Het huidige onderhoudsbudget voor 2011 is ontoereikend vanwege het aanwezige achterstallig onderhoud. Hierdoor zal onderhoud worden doorgeschoven. Het doorschuiven (uitstellen) van onderhoud vanwege te lage budgetten heeft consequenties voor de kwaliteit en de onderhoudsbehoefte van de verhardingen in de toekomst. De hoeveelheid achterstallig onderhoud kan daardoor niet worden weggewerkt, de kwaliteit verslechterd. Hierdoor neemt de kans op ongevallen en daarmee samenhangende aansprakelijkheidsrisico s toe. De daling van het percentage achterstallig onderhoud in 2014 ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt een lagere onderhoudsbehoefte in 2014 (zie tabel 6.1a). Bij het hanteren van het huidige budget zal er een kapitaalvernietiging optreden van ca Kapitaalvernietiging is het verschil in de kosten tussen de uitgestelde maatregel en de oorspronkelijke maatregel. Kapitaalvernietiging treedt alleen op bij asfaltverhardingen. Het is mogelijk om een deel van het onderhoud te kapitaliseren,waarbij een groot deel van de benodigde onderhoud wordt gekapitaliseerd en vervolgens over 20 jaar wordt afgeschreven tegen een rente van 5%. De rentelast moet worden gefinancierd uit het budget voor groot onderhoud. Kapitaliseren is alleen toegestaan bij zogenaamde levensduurverlengende maatregelen. In bijlage 7 is een overzicht gegeven van de maatregelen die gezien kunnen worden als levensduurverlengende maatregelen. Door te kapitaliseren is het mogelijk om versneld een groot deel van de onderhoudsachterstand weg te werken. Dit betekent dat onderhoud efficiënter wordt uitgevoerd. De gemeente kan ca ,- kapitaliseren, dit brengt een rente- en aflossings last van ca I per jaar met zich mee (zie figuur 6.3 voor het betalingsverloop). Het eerste jaar bedraagt het onderhoudsbudget De daarop volgende jaren bedraagt het onderhoudsbudget per jaar ( ). Wanneer de gemeente kiest om te kapitaliseren bedraagt het achterstallig onderhoud in 2015 nog 9,0 %. 1 - (1,05) -20 I = jaarlast * 1,05 Pagina 16 van 43

17 Financiële analyse Annuïteit aflossing rente Figuur Overzicht betalingsverloop Jaren Wanneer het budget gekapitaliseerd wordt zal er in de daarop volgende jaren rente en aflossing betaald moeten worden. Dit bedrag( ,- per jaar) gaat ten koste van het beschikbare onderhoudsbudget. Pagina 17 van 43

18 Financiële analyse Bezuinigingsbudget Om inzicht te geven in het effect van bezuinigingen op de kwaliteit van het wegenareaal is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt als er wordt bezuinigd op het huidige onderhoudsbudget Tabel 6.3 Jaar Overzicht ontwikkeling achterstallig onderhoud na bezuiniging Beschikbaar budget voor groot onderhoud %Achterstallig onderhoud ,7% ,7% ,0% ,8% ,9% Wanneer de bezuiniging wordt doorgevoerd, neemt het achterstallig onderhoud sneller toe, dit resulteert in een verhoogd risico ten aanzien van ongevallen en de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsclaims. De kapitaalvernietiging die met dit budget gepaard gaat bedraagt ,-. Voor het bezuinigingsbudget kan ook een deel worden gekapitaliseerd. Indien de gemeente er voor kiest een deel van het benodigde onderhoud (na bezuiniging) te kapitaliseren, bedraagt het achterstalling onderhoud nog 11,2%. De toelichting voor het kapitaliseren staat omschreven in hoofdstuk Kosten per wegcategorie De gemeente Winsum heeft de wens om te kunnen schuiven met kosten door het stellen van prioriteiten. Om deze reden zijn de kosten per wegcategorie bepaald. De wegcategorieën zijn vastgesteld in het uitvoerend document wegencategorisering (november 2010). In tabel 6.4 worden alle wegcategorieën weergegeven met de daarbij behorende jaarlijkse kosten in de periode 1-10 jaar alsmede het areaal (het areaal geldt per weg, voor alle wegvakonderdelen). Deze kosten zijn op basis van het minimaal budget voor technisch en verantwoord wegbeheer (niveau C) Tabel 6.4 Gemiddelde benodigde budgetten per jaar per wegcategorie (planperiode ) conform CROW niveau Wegencategorisering Areaal Asfalt Elementen Beton Totaal Erftoegangsweg A en B 52 % Erftoegangsweg type I en Gebiedsontsluitingsweg 9 % Erftoegangsweg type II 39 % Totaal 100 % Met behulp van tabel 6.4 kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van het onderhoud. In de tabel zijn de gemiddelde budgetten per wegcategorie weergegeven voor de planperiode Op deze manier kan de gemeente Winsum prioriteiten stellen ten aanzien van het wegenonderhoud. De in tabel 6.4. genoemde budgetten komen overeen met de onderkant van verantwoord wegbeheer. Dit is omschreven door de CROW in publicatie 147. Dit is een landelijk gebruikte en geaccepteerde richtlijn. Er kan gekozen worden om bepaalde wegen een lagere prioriteit te geven ten aanzien van de onderhoudsmaatregel of onderhoudsintensiteit. De kwaliteit van de verhardingen op deze wegen zal dan wel verslechteren. Wanneer niet aan de kwaliteit, zoals omschreven in CROW publicatie 147, wordt voldaan is er een verhoogd risico ten aanzien van ongevallen en de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsclaims. Pagina 18 van 43

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015 Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215 Definitief Gemeente Woudenberg Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 december 21 T&M-124136-MB, revisie D1 Verantwoording Titel : Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2014-2018

Beheerplan wegen 2014-2018 Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief Gemeente Haren Postbus 21 97540 AA HAREN Grontmij Nederland B.V. Groningen, 4 augustus 2014 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2014-2018 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2017-2021 Definitief In opdracht van: Gemeente Montfoort Sweco Nederland B.V. De Bilt, 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Gemeen- ; Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR

Gemeen- ; Reg. datum: 29 Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR VJIUMUIIIJ Gemeente Teylingen T.a.v. de heer R. Datema Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Gemeen- ; Afd.: o ir.: Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen Ontvangstbevestiging vw^ ia^e Grontmij Nederland B.V. De Holle

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2010-2014 Definitief In opdracht van: Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 23 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 2.2 Inleiding... 5 Beleidskaders...

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A.

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen planperiode 2004-2008 Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 2.1 Wettelijk kader en

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud wegen

Beheerplan onderhoud wegen Beheerplan onderhoud wegen 1. Areaal verhardingen Het areaal verhardingen dat de gemeente Sluis in beheer heeft ligt voor het grootste deel binnen de bebouwde kom. Uit de database van het beheerprogramma

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2016-2020 Definitief Gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein Sweco Nederland B.V. De Bilt, 22 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gemeente Strijen Strijen, 16 september 2009 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2010 Versie : 1 Datum : 16 september 2009 Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gecontroleerd : J. Klok Vastgesteld b&w :

Nadere informatie

Beleid- en beheerplan wegen

Beleid- en beheerplan wegen Beleid- en beheerplan wegen 2016-2020 Gemeente Eemsmond Concept In opdracht van: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 17 september 2015 Verantwoording Titel : Beleid- en beheerplan wegen

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2015-2019 Definitief In opdracht van: Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Beheerplan Wegen

Beheerplan Wegen Beheerplan Wegen 2014-2023 Gemeente Nederweert Definitief In opdracht van Gemeente Nederweert Postbus 102728 6030 AA NEDERWEERT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 24 juli 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wegenbeheerplan

Wegenbeheerplan Wegenbeheerplan 2015 2019 Gemeente Mook en Middelaar Concept In opdracht van: Gemeente Mook en Middelaar Raadhuisplein 6 6585 AP MOOK Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 19 februari 2015 Verantwoording

Nadere informatie

Beheerplan Wegen 2013

Beheerplan Wegen 2013 Beheerplan Wegen 2013 Gemeente Simpelveld Definitief In opdracht van Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG SIMPELVELD Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 12 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V.

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Beheerplan Wegen Gemeente Hof van Twente Concept Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Project: Beheerplan wegen Projectnummer: 201336 Versie: Concept

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2016 2020 Gemeente Boxmeer April 2016 Wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2016 2020 Gemeente Boxmeer April 2016 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Ingenieursbureau TBH ii Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Op weg naar duurzaamheid Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers pagina 2 van 37 pagina 3 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Doel wegenbeleidsplan...5 1.2 Beleidskeuzes

Nadere informatie

Wegenbeheerplan. Meerjarenplanning Gemeente Sint Anthonis

Wegenbeheerplan. Meerjarenplanning Gemeente Sint Anthonis Wegenbeheerplan Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Sint Anthonis Wegenbeheerplan Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Sint Anthonis Colofon Opdrachtgever: Gemeente Sint Anthonis Postbus 40 Brink 3 5845

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Opsteller: Sven Zondervan E-mail: s.zondervan@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 37 Datum: 09-05-2012 1 ALGEMEEN 1.1 Aanleiding om onderhoud

Nadere informatie

[lil I I 1-1. Beheerplan Wegen WERKEXEMPLAAR .I -I. .: Grontmij I II. Gemeente Roerdalen. Definitief. In opdracht van de Gemeente Roerdalen

[lil I I 1-1. Beheerplan Wegen WERKEXEMPLAAR .I -I. .: Grontmij I II. Gemeente Roerdalen. Definitief. In opdracht van de Gemeente Roerdalen ~ C r ï~ Beheerplan Wegen 2008-2012 Gemeente Roerdalen 1-1 [1 [lil. - Definitief WERKEXEMPLAAR LJ n opdracht van de Gemeente Roerdalen Grontmij Nederland bv De Bilt, 31 oktober 2007.: Grontmij &M-99391060-RV/jj,

Nadere informatie

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief 13 CZ 073 05 Copier Advies Zuid B.V. Veghel, 17-10-2013 INHOUDSOPGAVE PAG 1 Aanleiding en doel van het project... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2015-2018 gemeente Mill en Sint Hubert Concept in opdracht van Gemeente Mill en Sint Hubert Kerkstraat 1 5451 BM Mill Postbus 7 5360 AA Mill en Sint Hubert Grontmij Nederland B.V. Eindhoven,

Nadere informatie

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting 2010-2019 projectnr. 218843 revisie 01 maart 2011 Opdrachtgever Gemeente Katwijk Koningin Julianalaan 3 2224 EW

Nadere informatie

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. 088 562 26 72 Fax 088 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130437501-2 Beheerplan wegen 2015 2019 Gemeente Harlingen KOAC NPC Instituut voor materiaal-

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen Programma groot onderhoud openbare ruimte 20 t/m 205 op basis van beleidsplan beheer wegen Ruimtelijk Beheer 4 april 20 Inhoud Inleiding... 3 Basisplan wegbeheer... 4. Weginspectie... 4.. Werking wegbeheersysteem...

Nadere informatie

Onderhoudsplan wegen 2003-2004

Onderhoudsplan wegen 2003-2004 Gemeente Heusden februari 2003 DEFINITIEF Onderhoudsplan wegen 2003-2004 Wegbeheer in de gemeente Heusden Zicht op kosten en kwaliteit Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Risicoanalyse Wegen Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Inhoud presentatie 29 oktober 2013 Beantwoording van de motie De toekomst van de Dordtse weg begint vandaag Huidige situatie

Nadere informatie

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301 KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130073301 Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 6 februari 2012 075821901.0.1 - Definitief D03051.000456.0120 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Kader plangebied en regelgeving

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2015-2018

Beheerplan wegen 2015-2018 Beheerplan wegen 2015-2018 gemeente Grave Concept In opdracht van Gemeente Grave Arnoud van Gelderweg 71 5391 CV Grave Postbus 7 5360 AA Grave Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 augustus 2014 Verantwoording

Nadere informatie

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering projectnr. 0237590.00 revisie D1 27 mei 2011 auteur(s) J.H.M. Heijmans/G.A.L.M. de Groot Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG datum

Nadere informatie

Beleidsplan wegen peilpunten

Beleidsplan wegen peilpunten Beleidsplan wegen 2015-2019 peilpunten Peilpunten Vaststellen kwaliteitsniveau Vaststellen kernprestatie-indicator onderhoud wegen Integraal werken Toegankelijkheid Duurzaamheid Burgerbetrokkenheid Peilpunt

Nadere informatie

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 November 2009 Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1. RELATIE RIOOLBEHEER...4 1.2. TERUGBLIK WEGENBEHEERSPLAN 2005-2009...5 2. WEGBEHEER METHODIEK...6 2.1. CROW METHODIEK...6

Nadere informatie

Melkweg

Melkweg Lange Dijk Melkweg Leeuweriklaan Barsweg oud Barsweg nieuw Beleidsplan onderhoud wegen Wat hebben we in Hoogeveen: Asfalt Elementen Beton Halfverharding totaal (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) fietspad 153.165

Nadere informatie

WEGENBEHEERPLAN

WEGENBEHEERPLAN WEGENBEHEERPLAN 2014-2018 Afdeling Realisatie en Beheer Team Techniek September 2013 Wegenbeheerplan 2014-2018 1 Inhoud 1 Inleiding blz. 3 2 Juridisch kader 4 3 Systematiek 6 4 Kwantiteit 7 5 Controle

Nadere informatie

Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K.

Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K. Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K. Aaldering Februari 2013 Ingenieursbureau TBH B.V. 1. Aanleiding 2. Wegkwaliteit

Nadere informatie

Beheer- en beleidsplan Wegen

Beheer- en beleidsplan Wegen Beheer en beleidsplan Wegen 20142022 Verantwoording Titel : Beheer en Beleidsplan Wegen 2014 2022 Subtitel : gemeente Asten Projectnummer : 332647 Referentienummer : GM0135636 Revisie : D1 Datum : 21 augustus

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

Rapport. gemeente gulpen-wittem. Beleidsplan wegbeheer Concept plan versie september 2007

Rapport. gemeente gulpen-wittem. Beleidsplan wegbeheer Concept plan versie september 2007 Rapport gemeente gulpen-wittem Beleidsplan wegbeheer 2007-2011 Concept plan versie september 2007 Beleidsplan wegbeheer 2007-2011 Concept plan versie september 2007 Bestand : P:\prj100\GUW\071\rapp\Beleidsplan_wegbeheer_2007-2011.wpd

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 + BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 gemeente wer endam Auteurs:

Nadere informatie

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Definitief; 24 januari 2013 1 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Doelstelling van deze nota... 5 2 WELKE

Nadere informatie

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Wegenbeheerplan 2012-2017 Inhoudsopgave!"# $ # %&' # &' $ %( $ % ( $ ) ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Bijlage 1: Gebruikte termen en afkortingen Bijlage 2: Uitgebreidere uitleg beheersystematiek

Nadere informatie

BEHEERPLAN WEGEN

BEHEERPLAN WEGEN BEHEERPLAN WEGEN GEMEENTE SLOCHTEREN 12 maart 2015 077359107:0.21 - Definitief concept D03061.000046.0100 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 9 2.1 Aanleiding beheerplan wegen... 9 2.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Een weloverwogen fietspad is van beton

Een weloverwogen fietspad is van beton Duurzaam bouwen met beton Referentieprojecten infrastructuur Een weloverwogen fietspad is van beton Het AfwegingsModel Wegen (AMW) voor verhardingsconstructies, ontwikkeld door CROW, kan door alle disciplines

Nadere informatie

Beheerplan Wegen Delft 2011-2014

Beheerplan Wegen Delft 2011-2014 Beheerplan Wegen Delft 2011-2014 Colofon Gemeente Delft Wijk- en Stadszaken Vakteam Beheer Datum: 25 november 2010 Samenvatting Inleiding In de Gemeente Delft ligt in het totaal ca. 4,5 miljoen m 2 aan

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. 1.1. Inleiding

Gemeente Ede. Memo. 1.1. Inleiding Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 11 februari 2014 Registratienummer : 10786 Onderwerp : Stand van zaken onderhoud wegen buitengebied gemeente Ede

Nadere informatie

Wegenbeleidsplan. Gemeente Medemblik

Wegenbeleidsplan. Gemeente Medemblik Wegenbeleidsplan Gemeente Medemblik Wegenbeleidsplan 2012-2016 Auteur: Versie: Registratienummer: S.F. Martis Definitief IO-13-08334 Pagina 2, Wegenbeleidsplan 2012-2016 Colofon Versie: Definitief Datum:

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen Gemeente Den Helder, Afdeling Stadsbeheer, team Beheer Openbare Ruimte Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Opsteller: ing. A.J.J. Post Datum: 12 maart 2012-1 - Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Beleidskader wegbeheer

Beleidskader wegbeheer Beleidskader wegbeheer 2012-2016 Gemeente Bladel Gemeente Bladel maart 2012 definitief Beleidskader wegbeheer 2012-2016 Gemeente Bladel dossier : D0128-101-100 registratienummer : JWi/FvB/SS/R_IS-EH20120101

Nadere informatie

Beleidsplan Onderhoud Wegen

Beleidsplan Onderhoud Wegen Beleidsplan Onderhoud Wegen 2009-2013 Wat hebben we, wat willen we en hoe gaan we dat doen Gemeente Hoogeveen Afdeling Wijk- en Dorpsbeheer Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten Beantwoording vragen raadscommissie d.d. 24 06 2014 inzake beheerplan civiele objecten De heer Zwijgers (CDA) geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de genoemde bedragen maximale bedragen zijn. Klopt. Zo

Nadere informatie

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 Rapportnummer : 23528 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Klein onderhoud... 4 2.2 Groot onderhoud... 4 2.3 Vervanging... 5 2.4 Eenmalig herstel... 5 3 NEVIPRO... 6 4 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen Beleidsplan wegen

Gemeente Heerenveen Beleidsplan wegen Gemeente Heerenveen Beleidsplan wegen 2013-2017 Afdeling IBOR 1 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting 2. Inleiding 2.1. Doel beleidsplan 2.2. Van beleidsplan tot uitvoering 2.3. Structuurgebieden 2.4. Wegbeheer

Nadere informatie

Beleidsplan Wegen 2013-2023 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht December 2012

Beleidsplan Wegen 2013-2023 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht December 2012 Beleidsplan Wegen 2013-2023 December 2012 Inhoud Samenvatting... 2 HOOFDSTUK 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 HOOFDSTUK 2 Beleid... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Beleidskaders... 7 2.3 Beleidsplan... 9

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 7 oktober 2014 Regnr.: 14int03717 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt: Fout!

Nadere informatie

Beheerplan Wegen

Beheerplan Wegen Beheerplan Wegen 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doel 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Resultaat 1 2 Kader 2 2.1 Wettelijke kaders 2 2.2 Beleidskaders 3 2.3 Normen en richtlijnen 4 3 Kwantiteit en kwaliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Parallelsessie 6 Fietspaden Fietspaden Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Sessievoorzitter: Paul van Weenen, Provincie Utrecht Tijd voor vragen?

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP meerjarenplan onderhoud en rehabilitatie wegen 2013 2017 DATUM 18 maart 2013 KOPIE AAN B. van Duren, E. Stroomberg

Nadere informatie

Uitgangspunten beleid onderhoud Wegen en Bruggen

Uitgangspunten beleid onderhoud Wegen en Bruggen Uitgangspunten beleid onderhoud Wegen en Bruggen Uitgangspunten beleid onderhoud Wegen en Bruggen Aanleiding Rekenkameronderzoek De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe heeft in 2015 en 2016

Nadere informatie

BEHEERPLAN WEGEN

BEHEERPLAN WEGEN BEHEERPLAN WEGEN 2015-2019 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE-SPAARNWOUDE 23 juli 2015 D03061.000072.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Doelstelling... 5 1.3 Scope... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Beheerproces...

Nadere informatie

Monitoring beleidsplan onderhoud wegen Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014

Monitoring beleidsplan onderhoud wegen Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014 Monitoring beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015 Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014 Monitoring beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015 Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen 11.3. Onderhoud kapitaalgoederen Introductie en doelstelling De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerplan Wegen

Beheerplan Wegen 2016-2020 Beheerplan Wegen Gemeente Haarlemmermeer juni 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel beheerplan... 3 1.3 Uitgangspunten... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Kaders en beleid...

Nadere informatie

onderhoud infrastructuur

onderhoud infrastructuur t o t o g bar m r e r e ond 2015 20:00 uu 3 april 1 onderhoud infrastructuur provincie Fryslân 2007 2013 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 13 april 2015 Geachte leden der Provinciale Staten van

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma wegen 2014

Onderhoudsprogramma wegen 2014 Toelichting voorstel Zaaknummer: 217995 Onderhoudsprogramma wegen 2014 Datum 27 maart 2014 Behandelaar Kees Wielink afdeling Openbare Werken (0593)539272 Portefeuillehouder Wethouder Pit Besluitvormend

Nadere informatie

onderhoud infrastructuur

onderhoud infrastructuur onderhoud infrastructuur provincie Groningen 2007 2013 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 13 april 2015 Geachte leden der Provinciale Staten van Groningen, Hierbij bieden wij het door ons op 18

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Openbare Werken : A.J. (Michel) Kraakman Voorstel aan de raad Onderwerp : Beheerplannen waterwerken

Nadere informatie

Beheer- en beleidsplan wegen

Beheer- en beleidsplan wegen Beheer- en beleidsplan wegen 2012-2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Doel rapportage 5 1.2 Bestuurlijk kader 5 2. CROW-methode 7 2.1 Huidige systematiek 7 2.2 Weginspectie 7 2.3 Geautomatiseerde wegenbeheerprogramma

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

Nota groot wegenonderhoud Gemeente Bellingwedde De burger, de weg en het geld

Nota groot wegenonderhoud Gemeente Bellingwedde De burger, de weg en het geld Nota groot wegenonderhoud Gemeente Bellingwedde De burger, de weg en het geld De raad trekt een streep Afdeling Ruimte en Welzijn Datum 1 juli 01 INHOUD 1 INLEIDING 1 HUIDIGE PRAKTIJK.1 Budget structureel

Nadere informatie

Notitie Aanvullende uitwerking varianten

Notitie Aanvullende uitwerking varianten Aanleiding Bij de tussentijdse evaluatie van het GVVP heeft u op 12 september 2013 besloten (agendapunt 17 en amendement 2013A30) de Angsterweg in Vlodrop, Stationsweg en Waarderweg in Montfort separaat

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 26 november Aanleiding

Gemeente Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 26 november Aanleiding Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot het voteren van twee aanvullende kredieten; voor rehabilitatie van wegen van 450.000,-- en voor reconstructie van wegen van 225.000,--. Nummer: 6b. AAN de Raad

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie