Onderhoudsplan wegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoudsplan wegen 2003-2004"

Transcriptie

1 Gemeente Heusden februari 2003 DEFINITIEF Onderhoudsplan wegen Wegbeheer in de gemeente Heusden Zicht op kosten en kwaliteit Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2 Gemeente Heusden Onderhoudsplan wegen DEFINITIEF Wegbeheer in de gemeente Heusden Zicht op kosten en kwaliteit Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dossier T datum 5 februari 2003 registratienummer JBra/PdO/FE/CJ/V-0306 versie 1 DHV Milieu en Infrastructuur BV Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Milieu en Infrastructuur BV, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV Milieu en Infrastructuur BV is gecertificeerd volgens NEN ISO 9001.

3 INHOUD BLAD SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 4 2 BEHEERPROCES Methodiek van rationeel wegbeheer Omvang wegennet Kwaliteitsbepaling en prioriteitstelling Visuele inspectie Kwaliteit van het wegennet Relatie toename klein onderhoud versus klachten Teerhoudend asfalt Veilig werken aan de weg Bermonderhoud Conclusies 13 3 BUDGET EN BEGROTING Jaarlijks budget gemeente Heusden Technische begrotingen uit Wegbeheer Budget Groot Onderhoud planjaar Budget Groot Onderhoud planjaar 6 e.v. (2008 e.v.) Budget Klein Onderhoud Rehabilitatie- en reconstructiebudget Ouderdom verharding en toename verkeersbelasting in relatie tot onderhoud Totaal budget Groot Onderhoud + Klein Onderhoud + rehabilitatie Conclusies 19 4 FINANCIERING Wijze van financiering Financiering met behulp van vaste bedragen Financiering met behulp van bestemmingsreserves Conclusie 21 5 COLOFON 22 BIJLAGEN 1 LITERATUUR 2 BEGRIPPENLIJST 3 RATIONEEL WEGBEHEER 4 BEDRAGEN GROOT ONDERHOUD EN REHABILITATIE 5 TEERHOUDEND ASFALT JBra/PdO/FE/CJ/V

4 SAMENVATTING Opdracht De gemeente Heusden heeft behoefte aan inzicht in het beheer van haar wegenareaal om onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft aan DHV gevraagd om dit inzichtelijk te maken. Proces DHV heeft het wegenareaal van de gemeente Heusden in 2002 in samenwerking met de gemeente globaal visueel geïnspecteerd. Vervolgens is een planning en een begroting gemaakt op basis van die inspectie voor de korte, middellange en lange termijn. Deze resultaten zijn vergeleken met de huidige budgetten in de gemeente Heusden. Conclusies Het benodigde budget voor groot - en klein onderhoud is met circa ,-- per jaar op de korte termijn en ,-- op de middellange termijn hoger dan het beschikbare budget van ,-- per jaar. De huidige kwaliteitsverdeling van het wegennet is conform de geadviseerde normen van DHV, waarbij 7 % van de wegen matig scoort en 6 % van de wegen onvoldoende scoort. DHV is ervan uit gegaan dat ongeveer 60 % van de gemeente op een zandige ondergrond ligt en 40 % van de ondergrond op een lemige ondergrond. Het benodigd budget voor de lange termijn bedraagt ,--. Dit budget zorgt ervoor dat de gewenste onderhoudstoestand conform de landelijke norm gehandhaafd blijft en er geen zeer slechte wegen aanwezig zijn. Als gevolg van de toename van het verkeer en de daardoor grotere behoefte aan onderhoud in combinatie met eventuele areaaluitbreidingen, zal de komende jaren kunnen blijken of de onderhoudscycli waarop bovenstaande bedragen zijn gebaseerd nog voldoen of dat de budgetbehoefte moet worden bijgesteld. Dit betekend dat periodiek de budgetbehoefte voor de lange termijn moet worden berekend. Alle genoemde bedragen zijn uitvoeringskosten inclusief BTW, maar exclusief VATkosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht). Met behulp van Wegbeheer gebaseerd op de C.R.O.W. systematiek is voor Heusden de budgetbehoefte voor onderhoud berekend. De benodigde budgetten in Heusden zijn per jaar: JBra/PdO/FE/CJ/V

5 - Onderhoudskosten Korte termijn Middellange termijn Lange termijn ( ) ( ) (2008 e.v) Groot onderhoud , , ,-- Klein onderhoud , , ,-- Totale onderhoudskosten , , ,-- - Bijkomende kosten Veilig werken aan de weg , , ,-- Bermonderhoud , , ,-- Totale kosten per jaar , , ,-- Jaarlijks op projectbasis aan te vragen budget Teerhoudend asfalt , , ,-- Rehabilitatie , , ,-- Reservering reconstructies , , ,-- Aanbevelingen Het reguliere onderhoudsbudget dat de gemeente beschikbaar heeft in het jaar 2003 bedraagt afgerond ,-- inclusief klein onderhoud. Dit bedrag is lager dan het op de korte termijn benodigde budget van ,-- per jaar en op de middellange termijn ,-- per jaar. De genoemde bedragen zijn opgebouwd uit de bedragen voor groot en klein onderhoud, inclusief maatregelen voor veilig werken aan de weg en bermonderhoud. Op de lange termijn is dit bedrag wel lager dan het benodigde budget. Daarnaast is geprofiteerd van een over het algemeen goede ondergrond. Gezien de verhoging van de bedragen met kosten voor teerproblematiek en bijkomende kosten wordt aanbevolen om op de korte termijn het beschikbare budget aan te passen aan het benodigde budget. Onderzoek verrichten naar de omvang van het teerprobleem in asfaltverhardingen. Nadenken over een differentiatie van het onderhoudsniveau van de elementenverharding naar gebruiksfunctie. Aanbevolen wordt om binnen de gemeente na te denken over de manier waarop in de toekomst de financiering van het totale onderhoud plaats kan vinden. 1) Middels jaarlijkse communicatie met het bestuur worden de benodigde budgetten voor onderhoud vastgesteld en aangevraagd. Separaat worden de budgetten voor verwerking van teerhoudend asfalt, rehabilitaties en reconstructies aangevraagd. 2) Vijfjaarlijks wordt een budgetaanvraag ingediend eventueel inclusief de verwachte budgetten voor verwerking van teerhoudend asfalt, rehabilitaties en reconstructies, waarbij jaarlijks middels een tussenrapportage de daadwerkelijk benodigde budgetten worden vastgesteld. Het resterende budget wordt bewaard in een bestemmingsreserve. JBra/PdO/FE/CJ/V

6 1 INLEIDING In de gemeente Heusden is behoefte ontstaan aan een onderhoudsplan wegen waarin inzicht wordt verkregen in de kosten en kwaliteit bij een sobere, maar doelmatige en efficiënte manier van onderhoud. Onder wegbeheer wordt verstaan het beheren en onderhouden van openbare verhardingen. Dit onderhoud is onder te verdelen in: dagelijks klein onderhoud, c.q. calamiteiten opvang; regulier groot onderhoud, zoals herstraten van elementenverhardingen en het overlagen van of uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen; rehabilitatie van de verharding, het vernieuwen van de gehele verhardingsconstructie inclusief fundering na het verstrijken van de technische levensduur. De grenzen tussen groot en klein onderhoud zijn door het CROW [6] per maatregel gedefinieerd. Het komt er op neer dat een maatregel op 5% van het oppervlak of minder behoort tot klein onderhoud. Boven de 5% van het oppervlak wordt de maatregel tot groot onderhoud gerekend. Naast het onderhoud aan verhardingen bevat het budget voor wegonderhoud elementen die nauwe samenhang met verhardingen vertonen, zoals onderhoud boomwortels van bomen langs de weg, onderhoud markering parkeervakken in Heusden-vesting en diverse andere zaken. Het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan verhardingen dient zowel een economisch doel als een (verkeers-)veiligheidsdoel en levert daarnaast een bijdrage aan een positieve beleving van de burger van de openbare ruimte. In dit onderhoudsplan worden achtereenvolgens behandeld: beheerproces; budget en begroting; financiering. N.B.: alle in dit rapport genoemde bedragen zijn inclusief BTW en prijspeil december Alle gegevens (inspectie en areaal) zijn gebaseerd op de actualiteit van Wegbeheer van JBra/PdO/FE/CJ/V

7 2 BEHEERPROCES In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een Wegbeheersysteem, waarbij het uitgangspunt het CROW-systeem Rationeel Wegbeheer is. Omdat de onderdelen van het wegbeheersysteem in een CROW- publicatie [1] zijn vastgelegd, wordt de beschrijving in dit hoofdstuk kort gehouden. De basis voor de planning en begroting is de kwaliteit van het wegennet. In dit hoofdstuk wordt deze voor de gemeente Heusden weergegeven en vergeleken met landelijke kentallen. Het aantal klachten en aansprakelijkheidsstellingen hangt samen met het niveau van onderhoud. Hoe beter het onderhoudsniveau is hoe lager het aantal klachten en v.v. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie (klein) onderhoud en klachten in de gemeente Heusden. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de kosten voor onderzoek naar de aanwezigheid van teerhoudend asfalt en de verwerking van vrijgekomen teerhoudend asfalt, omdat dit kan leiden tot aanzienlijke extra onderhoudskosten. Als laatste zullen de aspecten veilig werken aan de weg en bermonderhoud worden behandeld. Verkeersvoorzieningen (verkeersplan, afzettingen, omleidingen) vormen bij de relatief kleine onderhoudswerken een aanzienlijk aandeel van de onderhoudskosten. Het goed onderhouden van bermen ten slotte werkt positief t.a.v. de levensduur van de verharding en de verkeersveiligheid. 2.1 Methodiek van rationeel wegbeheer De Methodiek van Rationeel Wegbeheer is een landelijk veelvuldig gebruikt hulpmiddel om verhardingen planmatig en inzichtelijk te beheren en te onderhouden. Deze methodiek wordt sinds begin tachtiger jaren op grote schaal toegepast. Door het uitvoeren van visuele inspecties en metingen wordt het actuele kwaliteitsniveau van het wegennet vastgelegd. In een voldoende onderhouden wegennet dienen, volgens de nieuwe CROW-methodiek, verhardingen voor te komen met een kwaliteit 1, 2, en 3 (voldoende, matig en onvoldoende). Het wegennet behoeft dus niet uit louter wegen in topconditie te bestaan, want het op het juiste moment onderhouden van een wegennet is het volgens een glijdende schaal toepassen van onderhoud op basis van de kwaliteit van de actuele situatie. Voor verschillende verhardingssoorten gelden daarbij verschillende criteria. De meest economische wijze van beheren is daarbij het op het juiste moment uitvoeren van onderhoud. Het is daarom vanuit technisch en financieel oogpunt noodzaak om het uit de wegbeheeranalyse voorgestelde onderhoud op het juiste moment uit te voeren. Wegbeheer geeft aan waar, op welk tijdstip en in welke omvang de juiste maatregelen moeten worden genomen, om op de meest efficiënte wijze onderhoud uit te voeren en daarmee levensduurverlenging van de verharding te verkrijgen. Meer informatie staat in bijlage 3. In de gemeente Heusden wordt gewerkt volgens de nieuwe C.R.O.W.-methodiek Wegbeheer. Er wordt gemiddeld eenmaal per jaar geïnspecteerd. De inspectiegegevens worden gebruikt voor het genereren van de begroting en de meerjarenplanning. JBra/PdO/FE/CJ/V

8 2.2 Omvang wegennet De gemeente Heusden bezit het volgende areaal: Aantal wegen: 739 stuks Totale lengte verhard wegennet: 434 km Lengte rijbanen 334 km elementen 166 km asfalt 164 km beton 4 km Lengte voetpaden 274 km Lengte fietspaden 100 km Oppervlakte asfalt: m 2 Oppervlakte elementen: m 2 Oppervlakte beton: m Kwaliteitsbepaling en prioriteitstelling Visuele inspectie 2002 Inzicht in de onderhoudstoestand van het wegennet wordt verkregen door het uitvoeren van een globale visuele inspectie volgens de inspectiemethodiek zoals beschreven in de CROWpublicaties 146 deel a, b en c [1]. Bij de globale visuele inspectie worden per wegvak per inspectiestrook (rijbaan, fietspad, voetpad, etc.) beoordelingscijfers gegeven voor de volgende schadegroepen: textuur; vlakheid; samenhang. De kwaliteit van een inspectiestrook wordt per schadegroep of combinatie van schadegroepen getoetst aan een richtlijn. Deze richtlijnen zijn door het CROW bepaald [1]. Als een richtlijn wordt overschreden, wordt het onderhoud van deze strook voor de korte termijn ingepland (planjaar 1 of 2). Wordt de richtlijn niet overschreden, dan bepaalt het systeem met gedragsmodellen en waarschuwingsgrenzen het planjaar van onderhoud. De totale kwaliteit is dus afhankelijk van de richtlijnen: voldoende: meer dan één inspectieklasse voor de richtlijn; matig: één inspectieklasse voor de richtlijn; onvoldoende: alle inspectieklassen na de richtlijn. Bij deze inspectie is gebruik gemaakt van het door DHV ontwikkelde programma Visietop. Hiermee zijn inspectiegegevens direct geautomatiseerd verwerkt op een schootcomputer. De aldus verzamelde inspectiegegevens zijn vervolgens ingelezen in het programma Wegbeheer. JBra/PdO/FE/CJ/V

9 2.3.2 Kwaliteit van het wegennet Bij het globaal visueel inspecteren wordt direct klein onderhoud (gaten, dwarsscheuren, een enkele ernstige oneffenheid, etc.) apart genoteerd en niet betrokken bij het kwaliteitscijfer voor het wegvakonderdeel. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat direct klein onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan zal bij een volgende inspectie een toegenomen aantal kleine schades niet meer als klein onderhoud kunnen worden beschouwd en derhalve van invloed zijn op het kwaliteitscijfer van het wegvakonderdeel. De bij de globale visuele inspectie geconstateerde kwaliteit van het gehele wegennet is hieronder in figuur 1a weergegeven. Figuur 1a Kwaliteitsniveau van het gehele wegennet in 2002 gebaseerd op weginspectie najaar 2002 volgens de nieuwe systematiek NIEUWE CROW-INDELING KWALITEITSVERDELING GEHELE WEGENNET O.B.V. INSPECTIE 2002 voldoende 87 % matig 7 % onvoldoende 6 % Op dit moment is er nog geen landelijke normstelling van CROW vastgelegd voor de nieuwe Systematiek. Vooruitlopend op de te verwachten normstelling door het CROW adviseert DHV de volgende verdeling over voldoende, matig en onvoldoende. In figuur 1b is de door DHV geadviseerde normstelling gepresenteerd. Figuur 1b Kwaliteitsverdeling van de vernieuwde systematiek en de geadviseerde verdeling van DHV. NIEUWE CROW-INDELING DOOR DHV GEADVISEERDE NORM voldoende % matig % onvoldoende 0-5 % Asfaltverharding In figuur 2 is de huidige kwaliteitsverdeling van de asfaltverhardingen in de gemeente Heusden op basis van de vernieuwde CROW-systematiek uitgezet tegen de door DHV geadviseerde norm. JBra/PdO/FE/CJ/V

10 Figuur 2 Cijfermatige weergave asfaltkwaliteit gemeente Heusden versus de door DHV geadviseerde norm NIEUWE CROW-INDELING DOOR DHV GEADVISEERDE NORM ASFALTKWALITEIT GEMEENTE HEUSDEN 2002 voldoende % 85 % matig % 6 % onvoldoende 0-5 % 9 % Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kwaliteitsverdeling van de asfaltverhardingen van het wegennet in Heusden redelijk conform de geadviseerde verdeling van DHV is. Daaruit blijkt dat het wegennet adequaat en hoofdzakelijk steeds op het juiste moment is en wordt onderhouden. Alleen het percentage wegen met een onvoldoende kwaliteit zit tegen het maximale percentage aan van de volgens DHV geadviseerde norm. In de gemeente Heusden zijn de laatste jaren veel asfaltwegen op een voldoende niveau gebracht. De 9% aan onvoldoendes worden voornamelijk veroorzaakt door wegen waarvan de huidige constructie op is. Figuur 3 geeft de huidige situatie van de asfaltverhardingen in de gemeente Heusden grafisch weer. Figuur 3 Grafische weergave asfaltkwaliteit gemeente Heusden 2002 Kwaliteitsverdeling Voldoende Matig Onvoldoende 20 0 Voldoende Matig Onvoldoende Elementenverharding In onderstaande figuur is de huidige kwaliteitsverdeling van de elementenverharding op basis van de vernieuwde CROW-systematiek uitgezet tegen de door DHV geadviseerde norm. JBra/PdO/FE/CJ/V

11 Figuur 4 Cijfermatige weergave elementenkwaliteit gemeente Heusden versus de door DHV geadviseerde norm NIEUWE CROW-INDELING DOOR DHV GEADVISEERDE NORM ELEMENTENKWALITEIT GEMEENTE HEUSDEN 2002 voldoende % 89 % Matig % 7 % onvoldoende 0-5 % 4 % In figuur 4 is de huidige situatie van de elementenverhardingen in Heusden cijfermatig weergegeven. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat er geen achterstand is in het onderhoud van elementenverhardingen is. De volgende twee aspecten dienen ter relativering van het hoge percentage wegen die als voldoende zijn geclassificeerd: Vanaf de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1997 zijn alle inbreidingen en uitbreidingen van het wegenareaal in elementen uitgevoerd. In het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn er recentelijk enkele grote rioolreconstructies uitgevoerd, waarbij de bestaande asfaltverhardingen zijn vervangen door nieuwe elementenverhardingen. Figuur 5 geeft de huidige situatie van de elementenverhardingen in de gemeente Heusden grafisch weer. Figuur 5 Grafische weergave elementenkwaliteit in de gemeente Heusden 2002 Kwaliteitsverdeling Voldoende Matig Onvoldoende 20 0 Voldoende Matig Onvoldoende Op basis van de jaarlijks uitgevoerde inspecties kan met behulp van het programma Wegbeheer een analyse worden gemaakt van de ontwikkeling van de kwaliteit. Hiermee kan worden getoetst of het gekozen beleid in de praktijk slaagt en of de kwaliteit zich ontwikkelt in gunstige of ongunstige zin. JBra/PdO/FE/CJ/V

12 Met behulp van het huidige budget en het aanbevolen budget (voor budgettering zie verder hoofdstuk 3) kan het verloop van de kwaliteit voor de komende jaren worden getoond. Het huidige budget voor groot en klein wegonderhoud van de gemeente Heusden bedraagt afgerond ,--. Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag van ,-- verminderd met de volgende bedragen: ,-- voor rationeel wegbeheer (o.a. visuele inspectie); ,-- voor het inhuren van externe capaciteit; ,-- voor asfaltonderzoek; ,-- voor verbeteringswerken (regulier); ,-- voor verbeteringswerken (uit groot onderhoud). Volgens de resultaten van de inspectie, zal bij een optimaal budget van ,--, dat wil zeggen het budget voor efficiënt en doelmatig onderhoud zonder dat kapitaalvernietiging plaatsvindt, de kwaliteit van zowel de asfalt- als elementenverhardingen in de gemeente Heusden de komende jaren verbeteren volgens figuur 6. In dit bedrag zijn de kosten voor het verwijderen van teerhoudend asfalt niet meegenomen. Dit dient op projectbasis te worden bepaald. Verder betreft het hier het gemiddelde van de planjaren 1-5 (korte + middellange termijn). Tevens dient te worden aangetekend dat het inspectiecijfers uit een globale visuele inspectie betreft, waarbij het verloop van voldoende en matig niet te voorspellen is. Er is dus alleen aan te geven wat het verloop zal zijn van het aantal als onvoldoende te classificeren wegen in de planjaren 1 t/m 5 bij toepassing van het optimale budget. De blauwe kolommen geven de huidige kwaliteitsverhouding weer. JBra/PdO/FE/CJ/V

13 Figuur 6 Verloop kwaliteit bij optimale onderhoudsbudget Kwaliteit en verloop (Plan)jaar Voldoende Matig Onvoldoende Kwaliteit 2.4 Relatie toename klein onderhoud versus klachten Ter completering van het systematisch aanpakken van het wegenbeheer is een adequaat klachtensysteem van groot belang. Vandaar dat hier in deze notitie een paragraaf aan is gewijd. Vooral zal dienen te worden bezien of de post klein onderhoud niet een te groot deel van de budgetruimte opeist, waardoor het uitvoeren van structureel onderhoud te weinig aan bod komt. Uit CROW publicatie 55 "Handleiding Reparatietechnieken in de asfaltwegenbouw" [4] blijkt dat in een normale onderhoudssituatie minimaal ca. 10% van de begroting voor wegonderhoud (komend uit het wegbeheerprogramma) kan worden aangehouden voor direct klein onderhoud. In gebieden met een minder goede ondergrond kan dit percentage oplopen tot 15%. In dit soort situaties komt men door gebrek aan financiële middelen veelal te weinig toe aan groot onderhoud, hetgeen tot achterstalligheid leidt. Bovendien leidt het achterwege blijven van structureel onderhoud tot meer klachten en dus tot meer direct klein onderhoud. Hiermee zou de negatieve cirkel gesloten moeten zijn. De gemeente Heusden heeft de laatste jaren een klein onderhoudspercentage gebruikt van ca. 20% van het groot onderhoudsbudget, vooral veroorzaakt door het verhelpen van klachten van de burgers. Onder klachten over de gehele openbare ruimte worden begrepen klachten over riolering, verkeersmaatregelen, bebording, bermonderhoud, zwerfvuil en verhardingen. JBra/PdO/FE/CJ/V

14 Het klein onderhoudspercentage heeft een directe relatie met het budget voor groot onderhoud. Bij een te laag budget stijgt het aantal schades met verkeersonveilige situaties en klachten als gevolg. Hierdoor is een hoog percentage klein onderhoud benodigd. Door het uitvoeren van werkzaamheden volgens de begroting daarentegen, zal de kwaliteit toenemen en daarmee het percentage klein onderhoud afnemen naar maximaal 15 %. 2.5 Teerhoudend asfalt Bij het opbreken van wegen die voor 1993 zijn aangelegd, dient extra aandacht besteedt te worden aan eventueel vrijkomend teerhoudend asfalt. In de gemeente Heusden bevatten vermoedelijk 95% van alle asfaltwegen een of meerdere teerhoudende asfaltlagen. Deze wegen zijn vrijwel allemaal ouder dan 1993 en de kans op de aanwezigheid van teer in voornamelijk de penetratielagen en oude slijtlagen is dus zeer groot. Totaal gaat het daarbij om ca m 2 met teer vervuild asfalt. DHV adviseert om jaarlijks op basis van de uit te voeren (asfalt)projecten budget aan te vragen als extra post bij het totale wegonderhoud, omdat de rehabilitatie en/of reconstructie van deze teerhoudende wegen leidt tot een kostenverhoging. Gebaseerd op huidige inzichten dient rekening te worden gehouden met een extra uitgave van ca ,- per jaar gedurende 30 jaar, inclusief het benodigde extra onderzoek naar de omvang van het teerprobleem. Mogelijk leiden innovatieve verwerkingstechnieken in de toekomst tot een reductie van de verwerkingskosten van teerhoudend asfalt. Omdat grootschalige rehabilitaties en reconstructies de komende jaren nog niet aan de orde zijn, worden nog geen grote uitgaven verwacht voor de verwerking van teerhoudend asfalt. In bijlage 5 staat de kostenberekening en de wettelijke procedure uiteengezet. 2.6 Veilig werken aan de weg Alle werkzaamheden in de openbare ruimte worden verricht met inachtname van de publicatie 96b van het C.R.O.W. maatregelen voor werken in uitvoering langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De kosten voor het maken van verkeersplannen, wegvakafzettingen en omleidingsroutes vormen bij de relatief kleine onderhoudsprojecten een aanzienlijk deel van de projectsom. Zelfs bij klein onderhoud dient met dergelijke maatregelen rekening te worden gehouden. In de gemeente Heusden bedraagt het aandeel aan maatregelen voor veilig werken aan de weg circa 10 % van de onderhoudskosten. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van de budgetten. JBra/PdO/FE/CJ/V

15 2.7 Bermonderhoud Bij het goed onderhouden van de wegen hoort het goed onderhouden van de naast de weg gelegen berm. Het goed onderhouden van bermen is om de volgende twee redenen van wezenlijk belang. 1) Een goed onderhouden berm levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. Bij uitwijkmanoeuvres in een goed onderhouden berm, heeft een bestuurder meer kans zonder schade of letsel uit deze situatie te komen en weer de weg op te sturen. 2) Er is een directe relatie tussen een goede berm en de levensduur van de verhardingen. Een goede berm sluit de rand van de verharding goed op, waardoor schades aan de verhardingsrand worden beperkt. Dit levert een verlaging van de wegonderhoudskosten op. Bermen kunnen worden onderhouden door het aanvullen en verdichten van grond of door het verharden van de berm met puin, grasbetonstenen of bermasfalt. In het wegbeheerssysteem is niet te achterhalen hoeveel km vrijliggende weg in de gemeente Heusden aanwezig is. De lengte van de bermen is dus een schatting. Hiervoor zijn de lengtes van de wegcategorieën 2, 3 en 4 van asfalt opgeteld bij de wegcategorieën 2 en 3 van elementen en bij alle betonwegen. Dit resulteert in ca. 330 km berm. Hiervan is de toestand van ca. 30% van deze lengte (ca. 100 km) onvoldoende, wat inhoudt dat het binnen ca. 5 jaar dient te worden aangepakt. De kosten van het onderhoud van een kilometer berm schatten we op ca ,--. Aangenomen wordt dat het bermonderhoud deels met grondwerk en deels met bermverharding wordt uitgevoerd. De kosten voor bermonderhoud in de komende 5 jaar komen dan totaal op ca ,--, het product van 2.000,--/km en 100 km. Bij het bepalen van het jaarlijks budget dient dus rekening te worden gehouden met een bedrag van ,-- aan bermonderhoud. 2.8 Conclusies 1) De kwaliteit van het totale wegennet bekijkend kan worden geconcludeerd dat het wegennet er over het algemeen voldoende bijligt. Het onderhoudsniveau is redelijk conform de normen, waarbij 6% van het wegennet onvoldoende scoort. 2) Voor elementenverhardingen kan het onderhoud worden gerelateerd aan het gebruiksniveau, dus veel aandacht voor plaatsen waar veel voetgangers en fietsers komen en minder aandacht voor plaatsen waar auto's stil staan. Wanneer in Heusden wordt gekozen voor een prioriteitsstelling dan zouden bijvoorbeeld fietspaden intensiever onderhoud behoeven, terwijl het onderhoud op bijvoorbeeld parkeerstroken wat meer extensief kan plaatsvinden. 3) Om inzicht te verkrijgen in de omvang van de teervervuiling in Heusden is een jaarlijks onderzoek benodigd. Voor de verwerking van teerhoudend asfalt is gemiddeld een bedrag van ,-- per jaar benodigd, inclusief dit onderzoek. Op basis van uit te voeren asfaltprojecten dient het werkelijk benodigd budget jaarlijks aangevraagd te worden. 4) Bij het bepalen van het budget dient rekening te worden gehouden met 10% extra kosten t.b.v. veilig werken aan de weg (ca ,--). 5) Bij het bepalen van het budget dient rekening te worden gehouden met een extra kostenpost van ca ,-- voor bermonderhoud. JBra/PdO/FE/CJ/V

16 3 BUDGET EN BEGROTING In dit hoofdstuk wordt het jaarlijks budget van de gemeente Heusden vergeleken met de technische begroting voor de korte en langere termijn (berekend met behulp van het programma Wegbeheer), alsmede de uitgaven voor verhardingenonderhoud van de gemeente Heusden uit de begroting en de jaarrekening. 3.1 Jaarlijks budget gemeente Heusden Het jaarlijks budget van de gemeente Heusden voor groot en klein wegonderhoud bedraagt afgerond ,--. Dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag van ,-- verminderd met de volgende bedragen: ,-- voor rationeel wegbeheer (o.a. visuele inspectie); ,-- voor het inhuren van externe capaciteit; ,-- voor asfaltonderzoek; ,-- voor verbeteringswerken (regulier); ,-- voor verbeteringswerken (uit groot onderhoud). 3.2 Technische begrotingen uit Wegbeheer Onder onderhoud wordt verstaan groot onderhoud op de korte termijn, het klein onderhoud, het groot onderhoud op de langere termijn en rehabilitatie. Met het DHV programma Wegbeheer is de begroting bepaald voor dit onderhoud Budget Groot Onderhoud planjaar 0-5 Onder groot onderhoud wordt in Heusden verstaan oppervlakbehandelingen, overlagen, inlagen over aanzienlijke oppervlaktes, herstraten over aanzienlijke oppervlaktes e.d. Financiering van dit onderhoud vindt plaats uit het onderhoudsbudget. De kwaliteitstoestand van het wegennet is bepalend voor de onderhoudsbehoefte. Op basis van de globale visuele inspectie 2002 is de begroting Groot Onderhoud opgesteld (zie figuur 7). JBra/PdO/FE/CJ/V

17 Figuur 7 Werkbegroting voor groot onderhoud 1200K 1000K 800K 600K 400K Totalen per jaar en planjaar 200K 0K > In deze figuur is te zien dat de onderhoudsbehoefte tot het met het jaar 2007 varieert tussen ca ,-- en ,--. Bij deze budgetten dient te worden aangetekend dat er buiten een toetsing heeft plaatsgevonden voor de korte termijn, planjaren 1 en 2 (2003 en 2004). Omdat het in de praktijk niet wenselijk is om het ene jaar over veel en het andere jaar over veel minder middelen te kunnen beschikken is de werkbegroting voor groot onderhoud vereffend tot het gemiddelde budgetniveau. Voor Heusden bedraagt het gewenste groot onderhoudsbudget tot en met 2007 gemiddeld per jaar ca ,--. Dit geldt voor de korte termijn, planjaar 1 en 2 (2003 en 2004) en de middellange termijn, planjaar 3 tot en met 5 (2005 tot en met 2007). Voor de korte termijn is een gemiddeld budget van ,-- per jaar benodigd en voor de middellange termijn is dit bedrag ,--. Alle in deze paragraaf genoemde bedragen zijn exclusief VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht), klein onderhoud, veilig werken aan de weg, bermonderhoud en onderzoek naar teerhoudendheid Budget Groot Onderhoud planjaar 6 e.v. (2008 e.v.) Voor de langere termijn, d.w.z. planjaren 6 en volgend, kan het budget niet langer worden gebaseerd op de huidige kwaliteitstoestand van het wegennet. Daarom wordt het gehele wegenbestand voor deze periode doorgerekend met behulp van prijzen per jaar per "wegtype - constructie combinatie" (indeling naar wegtype en constructieopbouw) en kan een budget worden opgesteld. Bij deze budgetberekening behoort de randvoorwaarde van een goed onderhouden wegennet met een gemiddelde kwaliteit. Een voorbeeld van een onderhoudscyclus, schematisch weergegeven ziet er als volgt uit: JBra/PdO/FE/CJ/V

18 Figuur 8 Schematische weergave van onderhoudscyclus Voorbeeld Cyclus Bedrag in Jaar De cyclusbedragen worden berekend door de totaalkosten voor een weg, berekend over zijn levensduur, te delen door de levensduur. Bij asfalt wegtype 4 is dat bijvoorbeeld het bedrag van 34,83 gedeeld door 81 jaar. Dit levert een bedrag op van 0,43 benodigd voor het onderhoud van één m 2 van een verharding binnen dit wegtype. Vermenigvuldiging van de aldus berekende cyclusbedragen met het areaal levert het jaarlijks benodigde budget voor deze verharding binnen dit wegtype. In bijlage 4 is bij asfalt wegtype 4 een bedrag van ,-- opgenomen, namelijk 0,43 x m 2. Optelling van alle aldus berekende bedragen levert voor groot onderhoud een totaalbudget op van circa ,-- zie bijlage 4, hetgeen betrekking heeft op het gehele areaal van de gemeente Heusden. Deze budgetindicatie voor de langere termijn is gebaseerd op een gemiddelde kwaliteitsverdeling volgens de door DHV geadviseerde normen in paragraaf Budget Klein Onderhoud Naast het grote reguliere onderhoud dient ook klein en direct onderhoud te worden gepleegd. Onder klein onderhoud wordt verstaan het repareren van gaten en kleine ernstige oneffenheden, beperkte scheurreparatie en het plaatselijk herstraten of hertegelen van kleine oppervlakten elementenverharding (voor definities zie ook bijlage 2). JBra/PdO/FE/CJ/V

19 Het volume van dit klein onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit van het te beheren wegennet. Bij een kwaliteitsverdeling volgens de geadviseerde norm van DHV hoort een budget van circa 10 % van het groot onderhoud, waarbij wordt uitgegaan van een normaal onderhouden wegennet dat gelegen is op een goede ondergrond. Bij een minder goede grondgesteldheid en een lagere kwaliteit stijgt het budget KO al snel tot 15 %. De gemeente Heusden heeft echter aangegeven een budget voor klein onderhoud van ca. 20 % van het gemiddeld groot onderhoudsbudget te gebruiken. Dit is dan 20 % van ,-- = ,--. DHV adviseert echter om het klein onderhoud in stappen te beperken. Op de korte termijn zou dit percentage kunnen worden teruggebracht naar 19 %. Vervolgens op de middellange termijn naar 17 % tot het percentage van 15 % op de lange termijn Rehabilitatie- en reconstructiebudget Naast een budget voor groot- en klein onderhoud zal een budget dienen te worden gereserveerd voor het uitvoeren van rehabilitatiemaatregelen. Dit betekent dat de verhardingsconstructie, na het doorlopen van een aantal groot-onderhoudscycli, aan het einde van de levensduur met een zwaardere maatregel weer op het oorspronkelijke structurele en kwalitatieve gebruiksniveau wordt gebracht. Afhankelijk van wegtype en constructieopbouw worden naar verwachting rehabilitatiemaatregelen in Heusden uitgevoerd tussen 50 en 80 jaar na aanleg van de wegconstructie. Rehabilitaties hebben tot op heden in Heusden slechts op zeer bescheiden schaal plaatsgevonden en worden uit de kapitaaldienst gefinancierd en niet uit het budget voor groot onderhoud. Er wordt uitgegaan van het feit dat rehabilitatiemaatregelen zich voor asfaltwerken beperken tot de wegtypen 2 t/m 5 en 7 en voor elementenverhardingen tot de wegtypen 2 t/m 4 en 7. Voor de overige wegen geldt dat rehabilitatie vrijwel altijd het gevolg is van beleidsthema s als verkeersveiligheid (bijv. herinrichting t.b.v. 30 km-zones) of maatschappelijke noodzaak (opknappen buurten) en niet noodzakelijk is vanuit technische oogpunt. Vanuit die gedachte worden de bedragen van deze wegtypen gereserveerd voor reconstructiewerkzaamheden. Het betreft circa ,--. In bijlage 4 zijn de kentallen voor rehabilitatie in Heusden opgenomen. Voor de langere termijn is er afgerond jaarlijks een rehabilitatiereservering van ,-- benodigd. Het wordt aanbevolen om deze budgetten separaat op projectbasis aan te vragen Ouderdom verharding en toename verkeersbelasting in relatie tot onderhoud Ouderdom verharding Het cyclusbedrag is berekend als een gemiddelde voor alle wegen over een zeer lange periode. Echter bestaat de individuele cyclus van de verschillende verhardingstypen uit pieken. Indien dus een groot deel van het areaal een zelfde ouderdom heeft, zullen er in de totale onderhoudsbehoefte ook pieken ontstaan. JBra/PdO/FE/CJ/V

20 De levenscycli van asfaltverharding variëren van 50 tot 80 jaar, van elementen van 45 tot 75 jaar. Op basis van analyse van de aanleggegevens blijkt dat de wegen in de gemeente Heusden gemiddeld 24 jaar oud zijn. Dit betekent dat de te verwachten kosten ten behoeve van rehabilitatie de komende 10 jaren nog niet het niveau van het gemiddelde ( ,--) zal bereiken. Rehabilitatie voor wegen in de oudste wijken zijn in de komende periode van 10 jaren wel te verwachten, met name voor de elementenverharding. In de periode waarin een asfaltverharding tussen de 10 en 15 jaar is, wordt in de gemeente Heusden de eerste grote onderhoudsmaatregel verwacht, dus een piek in de onderhoudskosten. Gezien de gemiddelde ouderdom van de wegen in de gemeente Heusden wordt de komende jaren weer een stijging van de onderhoudskosten verwacht. Toename verkeersbelasting De laatste jaren is geconstateerd dat de verkeersbelasting is toegenomen en de verwachting is dat die tendens zich de komende jaren zal voortzetten. Deze ontwikkeling heeft invloed op het onderhouds- en rehabilitatiebudget doordat er vaker onderhoud moet worden gepleegd en bij rehabilitatie niet kan worden volstaan met 'het terugbrengen op het oude gebruikskwalitatieve en functionele niveau' maar dat er een zwaardere constructie moet worden aangebracht. De onderhoudscycli (aan de hand waarvan de budgetten worden berekend) zijn gebaseerd op de huidige verkeerssituatie. Wanneer het verkeer gaat toenemen, dan zullen de cycli worden verkort en dus de budgetbehoefte stijgen. Daarnaast zijn er door verschuiving van het verkeer naar niet- voor die belasting geschikte wegen, dure maatregelen nodig bij het aanpassen van die wegen. Zo moet bij het aanleggen van rotondes mogelijk dure grond worden aangekocht, panden gesloopt, etc. JBra/PdO/FE/CJ/V

Beheerplan onderhoud wegen

Beheerplan onderhoud wegen Beheerplan onderhoud wegen 1. Areaal verhardingen Het areaal verhardingen dat de gemeente Sluis in beheer heeft ligt voor het grootste deel binnen de bebouwde kom. Uit de database van het beheerprogramma

Nadere informatie

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015 Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215 Definitief Gemeente Woudenberg Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 december 21 T&M-124136-MB, revisie D1 Verantwoording Titel : Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2014-2018

Beheerplan wegen 2014-2018 Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief Gemeente Haren Postbus 21 97540 AA HAREN Grontmij Nederland B.V. Groningen, 4 augustus 2014 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2014-2018 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Beheerplan Wegen 2013

Beheerplan Wegen 2013 Beheerplan Wegen 2013 Gemeente Simpelveld Definitief In opdracht van Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG SIMPELVELD Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 12 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A.

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen planperiode 2004-2008 Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 2.1 Wettelijk kader en

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Ingenieursbureau TBH ii Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Beheerplan Wegen

Beheerplan Wegen Beheerplan Wegen 2014-2023 Gemeente Nederweert Definitief In opdracht van Gemeente Nederweert Postbus 102728 6030 AA NEDERWEERT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 24 juli 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief 13 CZ 073 05 Copier Advies Zuid B.V. Veghel, 17-10-2013 INHOUDSOPGAVE PAG 1 Aanleiding en doel van het project... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting 2010-2019 projectnr. 218843 revisie 01 maart 2011 Opdrachtgever Gemeente Katwijk Koningin Julianalaan 3 2224 EW

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP meerjarenplan onderhoud en rehabilitatie wegen 2013 2017 DATUM 18 maart 2013 KOPIE AAN B. van Duren, E. Stroomberg

Nadere informatie

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 6 februari 2012 075821901.0.1 - Definitief D03051.000456.0120 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Kader plangebied en regelgeving

Nadere informatie

Melkweg

Melkweg Lange Dijk Melkweg Leeuweriklaan Barsweg oud Barsweg nieuw Beleidsplan onderhoud wegen Wat hebben we in Hoogeveen: Asfalt Elementen Beton Halfverharding totaal (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) fietspad 153.165

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K.

Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K. Wat betekent de verschuiving van kwaliteitsniveau B naar C voor het wegenareaal van de gemeente Sint Anthonis. R. Hoefnagel K. Aaldering Februari 2013 Ingenieursbureau TBH B.V. 1. Aanleiding 2. Wegkwaliteit

Nadere informatie

Wegenbeheerplan

Wegenbeheerplan Wegenbeheerplan 2015 2019 Gemeente Mook en Middelaar Concept In opdracht van: Gemeente Mook en Middelaar Raadhuisplein 6 6585 AP MOOK Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 19 februari 2015 Verantwoording

Nadere informatie

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 November 2009 Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1. RELATIE RIOOLBEHEER...4 1.2. TERUGBLIK WEGENBEHEERSPLAN 2005-2009...5 2. WEGBEHEER METHODIEK...6 2.1. CROW METHODIEK...6

Nadere informatie

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gemeente Strijen Strijen, 16 september 2009 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2010 Versie : 1 Datum : 16 september 2009 Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gecontroleerd : J. Klok Vastgesteld b&w :

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2015-2019 Definitief In opdracht van: Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Gemeen- ; Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR

Gemeen- ; Reg. datum: 29 Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR VJIUMUIIIJ Gemeente Teylingen T.a.v. de heer R. Datema Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Gemeen- ; Afd.: o ir.: Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen Ontvangstbevestiging vw^ ia^e Grontmij Nederland B.V. De Holle

Nadere informatie

Beleid- en beheerplan wegen

Beleid- en beheerplan wegen Beleid- en beheerplan wegen 2016-2020 Gemeente Eemsmond Concept In opdracht van: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 17 september 2015 Verantwoording Titel : Beleid- en beheerplan wegen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Beleidskader wegbeheer

Beleidskader wegbeheer Beleidskader wegbeheer 2012-2016 Gemeente Bladel Gemeente Bladel maart 2012 definitief Beleidskader wegbeheer 2012-2016 Gemeente Bladel dossier : D0128-101-100 registratienummer : JWi/FvB/SS/R_IS-EH20120101

Nadere informatie

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 + BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 gemeente wer endam Auteurs:

Nadere informatie

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Risicoanalyse Wegen Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Inhoud presentatie 29 oktober 2013 Beantwoording van de motie De toekomst van de Dordtse weg begint vandaag Huidige situatie

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen Programma groot onderhoud openbare ruimte 20 t/m 205 op basis van beleidsplan beheer wegen Ruimtelijk Beheer 4 april 20 Inhoud Inleiding... 3 Basisplan wegbeheer... 4. Weginspectie... 4.. Werking wegbeheersysteem...

Nadere informatie

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V.

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Beheerplan Wegen Gemeente Hof van Twente Concept Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Project: Beheerplan wegen Projectnummer: 201336 Versie: Concept

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Op weg naar duurzaamheid Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers pagina 2 van 37 pagina 3 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Doel wegenbeleidsplan...5 1.2 Beleidskeuzes

Nadere informatie

WEGENBEHEERPLAN

WEGENBEHEERPLAN WEGENBEHEERPLAN 2014-2018 Afdeling Realisatie en Beheer Team Techniek September 2013 Wegenbeheerplan 2014-2018 1 Inhoud 1 Inleiding blz. 3 2 Juridisch kader 4 3 Systematiek 6 4 Kwantiteit 7 5 Controle

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

BEHEERPLAN WEGEN

BEHEERPLAN WEGEN BEHEERPLAN WEGEN 2015-2019 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE-SPAARNWOUDE 23 juli 2015 D03061.000072.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Doelstelling... 5 1.3 Scope... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Beheerproces...

Nadere informatie

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen 11.3. Onderhoud kapitaalgoederen Introductie en doelstelling De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma wegen 2014

Onderhoudsprogramma wegen 2014 Toelichting voorstel Zaaknummer: 217995 Onderhoudsprogramma wegen 2014 Datum 27 maart 2014 Behandelaar Kees Wielink afdeling Openbare Werken (0593)539272 Portefeuillehouder Wethouder Pit Besluitvormend

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Een weloverwogen fietspad is van beton

Een weloverwogen fietspad is van beton Duurzaam bouwen met beton Referentieprojecten infrastructuur Een weloverwogen fietspad is van beton Het AfwegingsModel Wegen (AMW) voor verhardingsconstructies, ontwikkeld door CROW, kan door alle disciplines

Nadere informatie

Rapport. gemeente gulpen-wittem. Beleidsplan wegbeheer Concept plan versie september 2007

Rapport. gemeente gulpen-wittem. Beleidsplan wegbeheer Concept plan versie september 2007 Rapport gemeente gulpen-wittem Beleidsplan wegbeheer 2007-2011 Concept plan versie september 2007 Beleidsplan wegbeheer 2007-2011 Concept plan versie september 2007 Bestand : P:\prj100\GUW\071\rapp\Beleidsplan_wegbeheer_2007-2011.wpd

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Notitie Aanvullende uitwerking varianten

Notitie Aanvullende uitwerking varianten Aanleiding Bij de tussentijdse evaluatie van het GVVP heeft u op 12 september 2013 besloten (agendapunt 17 en amendement 2013A30) de Angsterweg in Vlodrop, Stationsweg en Waarderweg in Montfort separaat

Nadere informatie

Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen gemeente Barneveld

Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen gemeente Barneveld Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen 2011 2015 gemeente Barneveld Afdeling Beheer Openbare Ruimte januari 2011 Inhoud INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 1. WAT IS DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN?... 3 1.1 Omvang van

Nadere informatie

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering projectnr. 0237590.00 revisie D1 27 mei 2011 auteur(s) J.H.M. Heijmans/G.A.L.M. de Groot Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG datum

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken

Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken Meerjarenplan onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2011-2015 12 april 2011 Regnr 11385 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is de afgelopen periode gerealiseerd?... 6 3. Inventarisatie areaal... 8

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Opsteller: Sven Zondervan E-mail: s.zondervan@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 37 Datum: 09-05-2012 1 ALGEMEEN 1.1 Aanleiding om onderhoud

Nadere informatie

Beleidsplan wegen peilpunten

Beleidsplan wegen peilpunten Beleidsplan wegen 2015-2019 peilpunten Peilpunten Vaststellen kwaliteitsniveau Vaststellen kernprestatie-indicator onderhoud wegen Integraal werken Toegankelijkheid Duurzaamheid Burgerbetrokkenheid Peilpunt

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. 1.1. Inleiding

Gemeente Ede. Memo. 1.1. Inleiding Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 11 februari 2014 Registratienummer : 10786 Onderwerp : Stand van zaken onderhoud wegen buitengebied gemeente Ede

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

COLOFON. Bert Dennenberg. Drukkerij gemeente Texel. Postbus 200 1790 AE DEN BURG

COLOFON. Bert Dennenberg. Drukkerij gemeente Texel. Postbus 200 1790 AE DEN BURG NOTA WEGBEHEER 2007 Gemeentte Texell Tussen Landsdiiep en Vuurrttorrenweg COLOFON Auteur Fotografie Drukwerk Uitgave en productie Bert Dennenberg Daan Koopman Drukkerij gemeente Texel Gemeente Texel Postbus

Nadere informatie

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301 KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130073301 Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Parallelsessie 6 Fietspaden Fietspaden Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Sessievoorzitter: Paul van Weenen, Provincie Utrecht Tijd voor vragen?

Nadere informatie

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Wegenbeheerplan 2012-2017 Inhoudsopgave!"# $ # %&' # &' $ %( $ % ( $ ) ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Bijlage 1: Gebruikte termen en afkortingen Bijlage 2: Uitgebreidere uitleg beheersystematiek

Nadere informatie

Monitoring beleidsplan onderhoud wegen Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014

Monitoring beleidsplan onderhoud wegen Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014 Monitoring beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015 Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November 2014 Monitoring beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015 Tussenstand najaar 2014 Gemeente Venray November

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. 088 562 26 72 Fax 088 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130437501-2 Beheerplan wegen 2015 2019 Gemeente Harlingen KOAC NPC Instituut voor materiaal-

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2015-2018

Beheerplan wegen 2015-2018 Beheerplan wegen 2015-2018 gemeente Grave Concept In opdracht van Gemeente Grave Arnoud van Gelderweg 71 5391 CV Grave Postbus 7 5360 AA Grave Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 augustus 2014 Verantwoording

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

BEHEERPLAN WEGEN

BEHEERPLAN WEGEN BEHEERPLAN WEGEN GEMEENTE SLOCHTEREN 12 maart 2015 077359107:0.21 - Definitief concept D03061.000046.0100 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 9 2.1 Aanleiding beheerplan wegen... 9 2.2 Doelstelling...

Nadere informatie

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken Wegen enbeheer beheerplan 2013 2018 Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Onderhoudstaat van de wegen en prioritering... 4 3. Financieel

Nadere informatie

Instandhoudingsplan 6: Verhardingen Trajectcode: ***

Instandhoudingsplan 6: Verhardingen Trajectcode: *** Instandhoudingsplan 6: Verhardingen Trajectcode: *** projectnr. 241587 revisie 1 15 maart 2012 auteur(s) R.N.J. Jonker Opdrachtgever Postbus 3007 2001 DA Haarlem datum vrijgave beschrijving revisie 1 goedkeuring

Nadere informatie

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a.

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

uw brief van/kenmerk Lijst + overzicht begroting fax (0591)68 55 99

uw brief van/kenmerk Lijst + overzicht begroting fax (0591)68 55 99 Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen Telefoon (0591) 68 55 55 Correspondentieadres: Postbus 30001 lt\*e 7800 RA Emmen G«X&t tvc**' fi& WA Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Gebied ons kenmerk 09.040455 uw brief

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen Collegevoorstel Inleiding In het gemeentelijk programma Wegbeheer staat de Wilhelminastraat in Drunen op de nominatie om aangepakt te worden. Door de slechte afwatering, diverse verzakkingen en lekkages

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Loon op Zand

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Loon op Zand Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Loon op Zand Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating

Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating Bijlage 2 A. Kwaliteit en onderhoudstoestand bestrating In dit onderdeel stellen we u een aantal vragen over de kwaliteit van de Dordtse bestrating. De vragen beperken zich nadrukkelijk tot de onderhoudstoestand

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie