Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland"

Transcriptie

1 Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland

2 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving Wetgeving Richtlijnen 4 3. Huidige situatie Areaal Globale visuele inspectie Bepaling kwaliteit en Planperiode Resultaten gemeente Waterland 6 4. De toekomstige situatie Varianten Aanbeveling 8

3 1. Inleiding Als gemeente Waterland beheren wij vrijwel alle wegen binnen de bebouwde kom, waarmee we een belangrijke wegbeheerder zijn voor onze burgers. Bij wegen moet niet alleen gedacht worden aan rijbanen en kruispunten, maar ook aan fietspaden, voetpaden en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Het mag duidelijk zijn dat deze wegen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte vormen en dus een belangrijk aandeel hebben in het leefgenot van onze burgers en de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers en investeerders. Als eigenaar en beheerder zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze verhardingen en in het verlengde daarvan de openbare ruimte. Het beheerplan is hierbij het instrumentarium om de keuzes ten aanzien van het beheer en onderhoud aan de wegen vast te leggen en uit eindelijk door te vertalen in het integrale jaarplan Openbare Werken. In het beheerplan is de huidige situatie in beeld gebracht en getoetst aan de kwaliteitsuitgangspunten. Op basis hiervan is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld en zijn de benodigde middelen in beeld gebracht.

4 2. Kaders en wetgeving 2.1. Wetgeving De kwaliteit waaraan de weg moet voldoen is niet in abstracte waarde wettelijk vastgelegd. Wel is bijvoorbeeld de onderhoudsplicht vastgelegd. Hieronder wordt puntsgewijs de, voor het wegbeheer, relevante wet- en regelgeving benoemt. De Wegenwet: deze beschrijft de openbaarheid en het beheer en onderhoud van wegen. Daarnaast wordt ook de onderhoudsplicht (artikel 15) en de zorgplicht (artikel 17) voor de beheerder beschreven. Het onderhoud richt zich op de bruikbaarheid en de instandhouding van de wegen. Met andere woorden de wegbeheerder zorgt dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. De Wegenverkeerswet: deze verklaard, onder andere, dat de wegbeheerder (verkeers)maatregelen treft die de veiligheid van de weggebruiker en het functionele gebruik van de wegen waarborgen. De wet doet een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker, maar schrijft geen specifieke maatregelen voor. Het gaat hierbij dus vooral om functioneel beheer. Nieuw Burgerlijk Wetboek: op basis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade die weggebruikers oplopen door onveilige situaties. De wegbeheerder kan dus aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een preventief onderhoudsbeleid en regelmatige weginspecties volgens de landelijke geaccepteerde methode noodzakelijk zijn. Wet Herverdeling Wegenbeheer: deze wet uit 1993 legt vast wie welke weg beheerd. Op basis hiervan is bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap beheerder van de wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de N-wegen). De wegen binnen de bebouwde kom worden, op enkele kleine stukjes na, beheerd door de gemeente. Op basis van oudere afspraken worden de enkele kleine stukjes nog beheerd door het Hoogheemraadschap. In samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt nu bekeken om alle beheergrenzen bij de bebouwde kom (kombord) neer te leggen. In 2013 vindt de evaluatie Wet Herverdeling Wegenbeheer plaats. Theoretisch bestaat dan de kans dat de gemeente dan ook de wegen buiten de bebouwde kom in het beheer krijgt Richtlijnen Naast de genoemde wet- en regelgeving worden er door andere instanties ook regels opgesteld. Deze regels moeten worden beschouwd als richtlijnen, die overigens juridische wel als richtinggevend gehanteerd worden voor de wijze waarop de wegbeheerder moet handelen. De belangrijkste instantie die richtlijnen voor het wegbeheer opstelt is de CROW (dit is het nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Dit centrum voert onderzoek uit naar diverse aspecten in de civiele en verkeerstechniek en doet voorstellen voor een zo veilig mogelijke inrichting van de weg. Enkele voorbeelden van richtlijnen die door de CROW zijn uitgegeven voor het wegbeheer zijn: - Publicatie 145 Beerkosten openbare ruimte - Publicatie 146 Handboek (globale) visuele inspectie - Publicatie 147 Wegbeheer Deze landelijk geaccepteerde en gehanteerde richtlijnen vormen, ook voor de gemeente Waterland, de basis voor het beheer en onderhoud aan de verhardingen.

5 3. Huidige situatie 3.1. Areaal Uit onze gegevens blijkt dat de gemeente Waterland ongeveer m 2 verhardingen in beheer heeft. Het grootste gedeelte hiervan bestaat, met m 2 uit elementenverharding en het resterende gedeelte bestaat uit gesloten verhardingen (circa m 2 ). Bovendien ligt al deze verharding binnen de bebouwde kom. Het bestaande areaal is onder te verdelen in hoofdrijbanen, fietspaden, voetpaden, parkeervakken en overige. Bij deze laatste categorie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld bushaltes en rabatstroken. Tabel 3.1 Oppervlakten verharding naar type Categorie m 2 gesloten m 2 elementen m 2 totaal % Areaal Fietspad/-strook ,02 Voetpad ,42 Rijbaan ,75 Parkeren ,55 Overige ,26 Totaal Gesloten verhardingen elementen verhardingen Overige parkeren Overige Fietspad/- strook voetpad parkeren Fietspad/- strook voetpad Rijbaan Rijbaan Naast de bovengenoemde verhardingen bevinden zich binnen de gemeente ook nog zogenoemde half- en onverharde wegen (circa m 2 ). Deze maken geen onderdeel uit van dit plan en zijn verder dan ook niet meegenomen Globale visuele inspectie Op basis van de areaal gegevens worden 1 keer in de 2 jaar alle verhardingen geïnspecteerd conform de CROW-publicatie 146b. Bij het uitvoeren van deze globale inspectie wordt onderscheid gemaakt tussen asfaltbeton verhardingen en elementen verhardingen. Afhankelijk van het type verharding wordt het wegvak beoordeeld op de in de tabel hieronder aangegeven schadetype. Tabel 3.2 Schadetype Gesloten verharding Rafeling Dwarsonvlakheid Oneffenheden Scheurvorming Elementen verharding n.v.t. Dwarsonvlakheid Oneffenheden n.v.t.

6 De gezamenlijke schadetype geven het kwaliteitsniveau aan van de verharding van het betreffende wegvakonderdeel. Om een zo onafhankelijk en reëel mogelijk beeld van de kwaliteit te krijgen zijn voor elk schadetype maatstaven opgenomen. In de tabel hieronder wordt als voorbeeld de schadeclassificaties voor oneffenheden weergegeven. Tabel 3.3 schadeclassificaties voor oneffenheden Max. hoogteverschil 5 tot 15 mm Op een representatief oppervlak kleiner dan 5 m 2 Ernst Max. hoogteverschil 5 tot 15 mm Op een representatief oppervlak kleiner dan 5 m 2 Max. hoogteverschil 5 tot 15 mm Op een representatief oppervlak kleiner dan 5 m2 Licht = L Matig = M Ernstig = E Omvang (uitgedrukt in 5 tot 15 st. L1 (1) M1 (4) E1 (7) aantal oneffenheden per 15 tot 20 st. L2 (2) M2 (5) E2 (8) 100m1 inspectiestrook) >20 st. L3 (3) M3 (6) E3 (9) 3.3. Bepaling kwaliteit en Planperiode De huidige kwaliteit van de verhardingen is nodig om het in de komende periode uit te voeren onderhoud en de daarmee samenhangende kosten in beeld te brengen. Het kwaliteitsbeeld wordt gevormd door de resultaten, van de globale visuele inspectie, te toetsen aan de richtlijnen die door de CROW zijn opgesteld (publicatie 147). Hierbij wordt uitgegaan van het door de CROW vastgestelde minimale niveau veiligheid. Op basis van deze toetsing wordt de planperiode bepaald waarin onderhoud noodzakelijk is. In de onderstaande tabel wordt het verband aangegeven tussen de kwaliteitsbeoordeling en de planperiode. Tabel 3.4 Kwaliteitsbeoordeling Kwaliteitsbeoordeling Planperiode zeer goed geen schade Goed planjaar >5 Matig planjaar 3-5 Slecht planjaar 1-2 zeer slecht (achterstallig onderhoud) planjaar 0 Het percentage van het oppervlak met waardering zeer slecht betreft wegen waar onderhoud al eerder had moeten worden uitgevoerd. Technisch gezien is het verder uitstellen van dit onderhoud niet acceptabel. Het areaal met de waardering slecht moet in de komende twee planjaren worden onderhouden. De waardering matig houdt in dat het betreffende oppervlak over drie tot vijf jaar onderhoud behoeft Resultaten gemeente Waterland Op basis van de bovenstaande systematiek zijn de resultaten van de globale visuele inspectie getoetst aan de richtlijnen die door de CROW zijn opgesteld voor het laagst aanvaardbare kwaliteitsniveau. In de tabel op de volgende pagina is per individuele schade het percentage van het verhardingsoppervlak met een bepaalde kwaliteit weergegeven.

7 Tabel 3.5 kwaliteit per schadetype Gesloten verhardingen Elementen verhardingen Schadetype voldoende matig onvoldoende voldoende matig onvoldoende Rafeling 76% 11% 13% n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dwarsonvlakheid 94% 1% 5% 84% 6% 10% Oneffenheden 82% 2% 16% 61% 17% 22% Scheurvorming 87% 5% 8% n.v.t. n.v.t. n.v.t. De bovenstaande resultaten van de globale visuele inspectie zijn getoetst aan de richtlijnen van het CROW op basis van het beleidsthema veiligheid. De onderstaande tabel geeft dan het overzicht per type verharding en de totale verharding. Tabel 3.6 Kwaliteitsbeoordeling bij niveau veiligheid Kwaliteitsbeoordeling Gesloten verhardingen Elementen verhardingen Beide verhardingen zeer goed 28,8% 24,2% 24,71% Goed 20,6% 25,4% 24,87% Matig 23% 14,9% 15,8% Slecht 9,9% 13,2% 12,83% zeer slecht (achterstallig onderhoud) 17,7% 22,3% 21,79%

8 4. De toekomstige situatie 4.1. Varianten Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat ongeveer 22% van onze wegen niet aan het minimum niveau voldoen. Dit betekent dat conform de systematiek de komende planperiode gebruikt wordt om het aantal wegen dat niet voldoet terug te brengen naar 0. Dit betekent echter ook een aanzienlijke kapitaal injectie in het onderhoud van de wegen. Gemiddeld zou er dan voor de aankomende planperiode, jaarlijks een bedrag van ,- nodig zijn. Aangezien het huidige budget ,- bedraagt zou dit meer dan een verdubbeling betekenen. Het is de vraag of een dergelijke stijging voor het wegen onderhoud binnen onze begroting realiseerbaar is. Aangezien de minimale keuze op basis van de technische eisen (niveau veiligheid) waarschijnlijk niet realistisch is hebben wij met behulp van het beheerpakket dgdialog enkele varianten en hun gevolgen in kaart gebracht. Het gaat dan om de volgende varianten: 1. Handhaving huidige budget 2. Stijging van het huidige budget met ,- 3. Wegwerken achterstallig onderhoud Variant 1 Variant 2 Variant 3 Budget (gelijk) ,- (stijging) ,- (ruime verdubbeling) niveau veiligheid 22% onvoldoende (gelijk) 16% onvoldoende (daling) Alle wegen voldoen Toegankelijkheid mindervalide /+ Risico op ongevallen - -/+ + Risico aansprakelijkheid /+ Inrichting conform duurzaam veilig - -/+ + Mogelijkheden mee nemen extra wensen bewoners bv parkeren - -/+ + Tevredenheid burgers -/ Aanbeveling De gehele systematiek voor het wegbeheer binnen onze gemeente, maar eigenlijk binnen heel Nederland, is gebaseerd op die van de CROW. Het niveau veiligheid is binnen deze systematiek het laagst aanvaardbare niveau. Op dit moment voldoet bijna een kwart van onze wegen niet aan dit niveau, wat betekent dat het noodzakelijk is om deze achterstand binnen de planperiode weg te werken. Dit betekent echter dat er een aanzienlijke hoeveelheid extra geld beschikbaar gesteld

9 moet worden. Geld dat op dit moment niet beschikbaar is binnen onze begroting. In de vorige paragraaf zijn daarom een aantal varianten nader uitgewerkt, elk met hun eigen voor- en nadelen. Technisch gezien is de keuze eenvoudig en kan er alleen voor variant 3 worden gekozen. Hiermee voldoet het wegenareaal weer aan de minimum eis van veiligheid. De praktijk is echter niet zo zwart wit, waardoor de keuze aanzienlijk lastiger is. Meer geld uitgeven aan het onderhoud van onze wegen betekent namelijk ook direct minder middelen voor de andere programma s. Gezien onze huidige financiële positie betekent dit dus nog meer bezuinigen op een begroting die al onder zeer grote druk staat. Het is dan ook de vraag of het mogelijk en maatschappelijk gezien gerechtvaardigd is het budget voor wegonderhoud meer dan te verdubbelen. Op basis van het voorliggende document en de bestaande begroting kiest het college van burgemeester en wethouders voor variant 2. In deze variant voldoen straks weliswaar niet alle wegen aan de gestelde minimum eis maar wordt er wel een duidelijke stap in de goede richting gezet (percentage wegen dat niet voldoet neemt af naar 16%). Bovendien is de stijging van het budget in verhouding tot de stijging in kwaliteit minimaal.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De paden op, de lanen in ONDERZOEKSRAPPORT

De paden op, de lanen in ONDERZOEKSRAPPORT De paden op, de lanen in ONDERZOEKSRAPPORT Iris van der Vegt Onderzoek naar doeltreffende en doelmatige uitvoering van beheer en onderhoud zoals vastgelegd in het Beheerplan wegen 2013-2017 en de Groenvisie

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A.

Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen. planperiode 2004-2008. Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Wegenbeheerplan en beeldkwaliteit wegen Drimmelen planperiode 2004-2008 Versie : D 1 Datum : 16 maart 2004 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 2.1 Wettelijk kader en

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud wegen

Beheerplan onderhoud wegen Beheerplan onderhoud wegen 1. Areaal verhardingen Het areaal verhardingen dat de gemeente Sluis in beheer heeft ligt voor het grootste deel binnen de bebouwde kom. Uit de database van het beheerprogramma

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers

Beleidsplan Wegen 2011-2015. Op weg naar duurzaamheid. Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers Op weg naar duurzaamheid Versie : 1.0 Datum : 17-8-2011 Samengesteld door : ing. J.P.A. Ribbers pagina 2 van 37 pagina 3 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Doel wegenbeleidsplan...5 1.2 Beleidskeuzes

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2011-2015 Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215 Definitief Gemeente Woudenberg Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 december 21 T&M-124136-MB, revisie D1 Verantwoording Titel : Meerjaren onderhoudsplan wegen 211-215

Nadere informatie

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ

Beheerplan wegen Definitief 13 CZ Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief 13 CZ 073 05 Copier Advies Zuid B.V. Veghel, 17-10-2013 INHOUDSOPGAVE PAG 1 Aanleiding en doel van het project... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2017-2021 Definitief In opdracht van: Gemeente Montfoort Sweco Nederland B.V. De Bilt, 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Beheerplan Wegen 2013

Beheerplan Wegen 2013 Beheerplan Wegen 2013 Gemeente Simpelveld Definitief In opdracht van Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG SIMPELVELD Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 12 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2014-2018

Beheerplan wegen 2014-2018 Beheerplan wegen 2014-2018 Definitief Gemeente Haren Postbus 21 97540 AA HAREN Grontmij Nederland B.V. Groningen, 4 augustus 2014 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2014-2018 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2010-2014 Definitief In opdracht van: Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 23 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 2.2 Inleiding... 5 Beleidskaders...

Nadere informatie

Beheerplan Wegen

Beheerplan Wegen Beheerplan Wegen 2014-2023 Gemeente Nederweert Definitief In opdracht van Gemeente Nederweert Postbus 102728 6030 AA NEDERWEERT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 24 juli 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2016-2020 Definitief Gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein Sweco Nederland B.V. De Bilt, 22 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2015-2019 Definitief In opdracht van: Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beheren met beleid... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Ingenieursbureau TBH ii Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Boxmeer April 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Gemeen- ; Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR

Gemeen- ; Reg. datum: 29 Ongescande bijlagen. Ontvangstbevestiging. Referentienummer T&M LvH/KAvaR VJIUMUIIIJ Gemeente Teylingen T.a.v. de heer R. Datema Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Gemeen- ; Afd.: o ir.: Reg. datum: 29" Ongescande bijlagen Ontvangstbevestiging vw^ ia^e Grontmij Nederland B.V. De Holle

Nadere informatie

Wegenbeheerplan. Meerjarenplanning Gemeente Sint Anthonis

Wegenbeheerplan. Meerjarenplanning Gemeente Sint Anthonis Wegenbeheerplan Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Sint Anthonis Wegenbeheerplan Meerjarenplanning 2013 2017 Gemeente Sint Anthonis Colofon Opdrachtgever: Gemeente Sint Anthonis Postbus 40 Brink 3 5845

Nadere informatie

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein

Beheerplan wegen Gemeente Harlingen. e KOAC NPC Dukatenburg AE Nieuwegein KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. 088 562 26 72 Fax 088 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130437501-2 Beheerplan wegen 2015 2019 Gemeente Harlingen KOAC NPC Instituut voor materiaal-

Nadere informatie

Beleid- en beheerplan wegen

Beleid- en beheerplan wegen Beleid- en beheerplan wegen 2016-2020 Gemeente Eemsmond Concept In opdracht van: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 17 september 2015 Verantwoording Titel : Beleid- en beheerplan wegen

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2011 t/m 2015 op basis van beleidsplan beheer wegen Programma groot onderhoud openbare ruimte 20 t/m 205 op basis van beleidsplan beheer wegen Ruimtelijk Beheer 4 april 20 Inhoud Inleiding... 3 Basisplan wegbeheer... 4. Weginspectie... 4.. Werking wegbeheersysteem...

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V.

Beheerplan wegen. Gemeente Hof van Twente. Concept. Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Beheerplan Wegen Gemeente Hof van Twente Concept Datum: 14 november 2013 Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente Opdrachtnemer: Proviel B.V. Project: Beheerplan wegen Projectnummer: 201336 Versie: Concept

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer

Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Wegenbeheerplan Gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2016 2020 Gemeente Boxmeer April 2016 Wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Meerjarenplanning 2016 2020 Gemeente Boxmeer April 2016 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301

Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied industriehaven Harlingen. Maart 2013. e130073301 KOAC NPC Dukatenburg 88 3437 AE Nieuwegein Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e130073301 Inventarisatie achterstallig onderhoud openbaar gebied

Nadere informatie

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok

Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gemeente Strijen Strijen, 16 september 2009 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2010 Versie : 1 Datum : 16 september 2009 Auteur(s) : R. de Rooij / J. Klok Gecontroleerd : J. Klok Vastgesteld b&w :

Nadere informatie

Wegenbeheerplan

Wegenbeheerplan Wegenbeheerplan 2015 2019 Gemeente Mook en Middelaar Concept In opdracht van: Gemeente Mook en Middelaar Raadhuisplein 6 6585 AP MOOK Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 19 februari 2015 Verantwoording

Nadere informatie

WEGENBEHEERPLAN

WEGENBEHEERPLAN WEGENBEHEERPLAN 2014-2018 Afdeling Realisatie en Beheer Team Techniek September 2013 Wegenbeheerplan 2014-2018 1 Inhoud 1 Inleiding blz. 3 2 Juridisch kader 4 3 Systematiek 6 4 Kwantiteit 7 5 Controle

Nadere informatie

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013

November 2009. Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 November 2009 Wegenbeheersplan Gemeente Opmeer 2010 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1. RELATIE RIOOLBEHEER...4 1.2. TERUGBLIK WEGENBEHEERSPLAN 2005-2009...5 2. WEGBEHEER METHODIEK...6 2.1. CROW METHODIEK...6

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019

Risicoanalyse Wegen. Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Risicoanalyse Wegen Risicoanalyse inzake Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 Inhoud presentatie 29 oktober 2013 Beantwoording van de motie De toekomst van de Dordtse weg begint vandaag Huidige situatie

Nadere informatie

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen

Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Wijziging Onderhoudsstrategie ten aanzien van asfaltwegen Opsteller: Sven Zondervan E-mail: s.zondervan@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 37 Datum: 09-05-2012 1 ALGEMEEN 1.1 Aanleiding om onderhoud

Nadere informatie

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015

WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 WEGENBELEIDSPLAN 2012-2015 GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 6 februari 2012 075821901.0.1 - Definitief D03051.000456.0120 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Kader plangebied en regelgeving

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Melkweg

Melkweg Lange Dijk Melkweg Leeuweriklaan Barsweg oud Barsweg nieuw Beleidsplan onderhoud wegen Wat hebben we in Hoogeveen: Asfalt Elementen Beton Halfverharding totaal (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) fietspad 153.165

Nadere informatie

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting

Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting 2010-2019 projectnr. 218843 revisie 01 maart 2011 Opdrachtgever Gemeente Katwijk Koningin Julianalaan 3 2224 EW

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het boombeheerplan gemeente Boxmeer

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het boombeheerplan gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het boombeheerplan gemeente Boxmeer 2016-2025. Nummer: 6g. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 5 april 2016 Aanleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Beheerplan Wegen. Periode 2010-2013

Beheerplan Wegen. Periode 2010-2013 Beheerplan Wegen Periode 2010-2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer opzet beheerplan... 3 2 Wetgeving en richtlijnen... 4 2.1 Wetgeving... 4 2.2 Richtlijnen... 4 3 Beheermethodiek... 5 3.1

Nadere informatie

Beheerplan Wegen Delft 2011-2014

Beheerplan Wegen Delft 2011-2014 Beheerplan Wegen Delft 2011-2014 Colofon Gemeente Delft Wijk- en Stadszaken Vakteam Beheer Datum: 25 november 2010 Samenvatting Inleiding In de Gemeente Delft ligt in het totaal ca. 4,5 miljoen m 2 aan

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Beleidsplan wegen peilpunten

Beleidsplan wegen peilpunten Beleidsplan wegen 2015-2019 peilpunten Peilpunten Vaststellen kwaliteitsniveau Vaststellen kernprestatie-indicator onderhoud wegen Integraal werken Toegankelijkheid Duurzaamheid Burgerbetrokkenheid Peilpunt

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Wegenbeleidsplan. Gemeente Medemblik

Wegenbeleidsplan. Gemeente Medemblik Wegenbeleidsplan Gemeente Medemblik Wegenbeleidsplan 2012-2016 Auteur: Versie: Registratienummer: S.F. Martis Definitief IO-13-08334 Pagina 2, Wegenbeleidsplan 2012-2016 Colofon Versie: Definitief Datum:

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

uw brief van/kenmerk Lijst + overzicht begroting fax (0591)68 55 99

uw brief van/kenmerk Lijst + overzicht begroting fax (0591)68 55 99 Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen Telefoon (0591) 68 55 55 Correspondentieadres: Postbus 30001 lt\*e 7800 RA Emmen G«X&t tvc**' fi& WA Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Gebied ons kenmerk 09.040455 uw brief

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017

Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Provincie Utrecht Beleidsplan onderhoud wegverhardingen 2013-2017 Definitief; 24 januari 2013 1 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Doelstelling van deze nota... 5 2 WELKE

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Beheer- en beleidsplan wegen

Beheer- en beleidsplan wegen Beheer- en beleidsplan wegen 2012-2016 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Doel rapportage 5 1.2 Bestuurlijk kader 5 2. CROW-methode 7 2.1 Huidige systematiek 7 2.2 Weginspectie 7 2.3 Geautomatiseerde wegenbeheerprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Beheerplan wegen

Beheerplan wegen Beheerplan wegen 2015-2018 gemeente Mill en Sint Hubert Concept in opdracht van Gemeente Mill en Sint Hubert Kerkstraat 1 5451 BM Mill Postbus 7 5360 AA Mill en Sint Hubert Grontmij Nederland B.V. Eindhoven,

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Figuur 1: Schetsontwerp Heyendaalseweg variant 3b Tabel 1: belangrijkste basiskenmerken Duurzaam Veilig Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom Kenmerk

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

[lil I I 1-1. Beheerplan Wegen WERKEXEMPLAAR .I -I. .: Grontmij I II. Gemeente Roerdalen. Definitief. In opdracht van de Gemeente Roerdalen

[lil I I 1-1. Beheerplan Wegen WERKEXEMPLAAR .I -I. .: Grontmij I II. Gemeente Roerdalen. Definitief. In opdracht van de Gemeente Roerdalen ~ C r ï~ Beheerplan Wegen 2008-2012 Gemeente Roerdalen 1-1 [1 [lil. - Definitief WERKEXEMPLAAR LJ n opdracht van de Gemeente Roerdalen Grontmij Nederland bv De Bilt, 31 oktober 2007.: Grontmij &M-99391060-RV/jj,

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Beleidsnotitie Wegen. Kaders voor beheer

Beleidsnotitie Wegen. Kaders voor beheer Beleidsnotitie Wegen Kaders voor beheer 2017-2021 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De gemeente Teylingen beschikt over een omvangrijk wegennet. Wegen, fietspaden, voetpaden, ze bieden inwoners, bezoekers, bedrijven

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Openbare Werken : A.J. (Michel) Kraakman Voorstel aan de raad Onderwerp : Beheerplannen waterwerken

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1064828 Datum: 17 juni 2013 Behandeld door: mw. P. Weitjes-Evers/mw. S. Voorsluijs Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en Handhaving / Vergunningen

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 7 oktober 2014 Regnr.: 14int03717 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt: Fout!

Nadere informatie

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1

$ # &' $ %( $ % ( $ ) * ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Wegenbeheerplan 2012-2017 Inhoudsopgave!"# $ # %&' # &' $ %( $ % ( $ ) ' +,- ' % - ' ' % ' '. / ( %/ ( ( 0 ( 1 Bijlage 1: Gebruikte termen en afkortingen Bijlage 2: Uitgebreidere uitleg beheersystematiek

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040

BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014. ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 ~ BTMvi ~s j Kc~ninjin JuIi~maIaan 28 5582 JVWa~~I~ 040 + BeheerDian Wegen 2014-2024 Gemeente Werkendam Augustus 2014 gemeente wer endam Auteurs:

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering projectnr. 0237590.00 revisie D1 27 mei 2011 auteur(s) J.H.M. Heijmans/G.A.L.M. de Groot Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG datum

Nadere informatie