Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg."

Transcriptie

1 Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd ,00 beschikbaar te stellen voor voorbereiding van de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Tuinbouwweg. Vervolgens is in de tweede Bestuursrapportage ,00 opgenomen om invulling te kunnen geven aan deze toezegging. Daartoe treft u hierbij nu een korte notitie aan voor eventuele voorbereiding c.q. realisatie van fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg/Tuinbouwweg tussen de Wolfshoek in Elshout en de Voordijk in Vlijmen. Hierin zijn enkele mogelijkheden inclusief kostenramingen uiteengezet die in de afgelopen jaren zijn bezien. 1 Weergave route d Oultremontweg Tuinbouwweg. Geschiedenis In 2002 is een notitie gemaakt voor de realisatie van een vrijliggend fietspad voor het gedeelte van de d Oultremontweg/Tuinbouwweg tussen de Wolfshoek en de Abt van Engelenlaan door het ingenieursbureau Arcadis. In 2007 is voor de noordelijke randweg Heusden (d Oultremontweg/Tuinbouwweg) een afstudeerproject gemaakt door twee studenten van de Hogeschool in Den Bosch. In februari 2011 is een nieuwe doorrekening gemaakt van de kosten voor het realiseren van een vrijliggend fietspad langs de d Oultremontweg/Tuinbouwweg tussen de Wolfshoek en de Abt van Engelenlaan. In juni 2011 is voor het gedeelte Tuinbouwweg tussen Abt van Engelenlaan Voordijk een schets gemaakt inclusief een schets voor een mogelijke rotonde op de kruising Mommersteeg Tuinbouwweg. Dit gebeurde binnen de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). In 2011 en 2012 zijn voor de GOL enkele kostenramingen gemaakt voor de realisatie van fietspaden aan de d Oultremontweg/Tuinbouwweg. Het betrof vrijliggende fietspaden dan wel aanliggende fietspaden. Deze kostenramingen zijn bezien door de Stuurgroep GOL in samenhang met het hierna genoemde rapport over de fietsvoorzieningen van het adviesbureau Arcadis (augustus 2012). In augustus 2012 is op verzoek van de Stuurgroep GOL door het adviesbureau Arcadis een rapport gemaakt: Verkennende studie oost west fietsstructuur Oostelijke Langstraat. 1

2 Conclusie van dit rapport is een oost west fietsstructuur te realiseren aan de zuidzijde parallel aan de A59/Spoorlaan en geen fietsvoorzieningen langs de noordelijke randweg c.q. Tuinbouwweg (zie bijlage 4). In november 2012 heeft het college besloten in te stemmen met de aanbevelingen van het rapport en de stuurgroep GOL voor te stellen de aanbevelingen uit het rapport in de businesscase van de GOL mee te nemen. De stuurgroep van de GOL heeft in december 2012 de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat ondertekend, waarin geen fietsvoorzieningen langs de noordelijke randweg c.q. Tuinbouwweg zijn opgenomen. In september 2013 is de Bestuursovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat door vijf overheden ondertekend, waarin ook geen fietsvoorzieningen zijn opgenomen langs de noordelijke randweg c.q. Tuinbouwweg. De fietsvoorzieningen zijn opgenomen in de 2 e fase van de GOL en zullen ten zuiden van de A59 en langs de Abt van Engelenlaan worden gerealiseerd. Verkeer In de uitwerking van de GOL is de d Oultremontweg/Tuinbouwweg in de verkeersberekeningen meegenomen als een erftoegangsweg, type 1, met een snelheidsregime van 60 km/uur. In onderstaande tabel zijn de verschillende verkeersintensiteiten weergegeven van de verkeersberekeningen. Hieruit blijkt dat ook in toekomst de intensiteiten binnen de norm van een erftoegangsweg type 1 met een snelheidsregime van 60 km/uur zullen blijven. Bij de opstelling van het rapport Verkennende studie oost west fietsstructuur Oostelijke Langstraat heeft ook een fietstelling plaatsgevonden, die ook onderstaand is weergegeven. Verkeersintensiteiten d Oultremontweg - Tuinbouwweg 2007 Zonder GOL GOL 2020 fase 1 GOL 2020 fase d Oultremontweg - west d Oultremontweg - oost Tuinbouwweg t.h.v. N Tuinbouwweg ten westen Abt van Engelenlaan Tuinbouwweg ten oosten Abt van Engelenlaan Tuinbouwweg ten westen Priemsteeg Tuinbouwweg ten oosten Priemsteeg Tuinbouwweg ri. Voordijk De d Oultremontweg/Tuinbouwweg is in het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) aangegeven als noordelijke randweg gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 80 km/uur. Op dit moment is het snelheidsregime op deze weg 60 km/uur, wat correct is gezien de huidige verkeersintensiteit en het aantal erfaansluitingen. De inrichting van de d Oultremontweg/Tuinbouwweg als erftoegangsweg, 60 km/uur, is nog niet conform de regels aangezien in het verleden, bij de instelling van de 60 km/uur zone, het uitgangspunt is geweest dat in de toekomst de weg zal worden ingericht als een gebiedsontsluitingsweg (GOW) buiten de bebouwde kom.

3 Gezien echter de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel van de huidige situatie (2007) en de toekomstige situatie 2020, en rekening houdend met het aantal erfaansluitingen, is de voorlopige conclusie van handhaving van het 60 km/uur regime gerechtvaardigd. Wat daarbij dan wel van belang is, is dat de inrichting van deze erftoegangsweg type 1 buiten de bebouwde kom moet worden verbeterd waardoor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers wordt gewaarborgd. De inrichting van deze erftoegangsweg moet zo worden dat alleen verkeersdeelnemers die hier echt moeten zijn, gebruik gaan maken van deze weg. Dus het label van een soort sluiproute moet met behulp van verkeersmaatregelen, behorend bij de inrichting van een erftoegangsweg type 1, worden teruggedrongen. Hierdoor zal de toegestane snelheid beter kunnen worden gehandhaafd en de verkeersveiligheid worden gewaarborgd. Fietstelling oost-west verbindingen. De bestaande inrichting van de d Oultremontweg/Tuinbouwweg voldoet niet aan de inrichtingseisen van een erftoegangsweg, type 1, buiten de bebouwde kom. Op een aantal locaties moeten snelheidsremmende voorzieningen worden gerealiseerd, zodat de snelheid kan worden geremd en het doorgaande verkeer kan worden teruggedrongen. Uit diverse snelheidscontroles blijkt dat de snelheid procentueel nog te hoog is. Van circa 15% van het gemotoriseerde verkeer is de snelheid te hoog. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is het gerechtvaardigd om een aantal snelheidsremmende maatregelen te realiseren en te handhaven op snelheid.

4 Feitelijke informatie Vanwege de vragen over fietsvoorzieningen voor de Tuinbouwweg in de raad en de bovenstaande geschiedenis is hierna aangegeven wat in de afgelopen jaren al is bezien betreffende het realiseren van mogelijke fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg/Tuinbouwweg. Een onderscheid kan hierbij worden gemaakt in een noordelijke randweg Heusden met een snelheidsregime van 80 km/uur c.q. 60 km/uur. Een ideale situatie voor een gebiedsontsluitingsweg c.q. noordelijke randweg Heusden in het buitengebied is een weg met een snelheidsregime van 80 km/uur waarop het fietsverkeer, het bestemmingsverkeer en het landbouwverkeer gescheiden worden van het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Hiervoor is de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad c.q. een aanliggend fietspad onderzocht (bijlage 1). Ook is, gezien de verkeersintensiteit op dit moment en in de toekomst, de mogelijkheid bezien om de noordelijke randweg aan te wijzen als erftoegangsweg, type 1, waarbij het snelheidsregime 60 km/uur zal zijn. Naast de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad c.q. aanliggend fietspad is op een erftoegangsweg, type 1, ook de mogelijkheid aanwezig om fietssuggestiestroken aan te brengen. Bij een dergelijke uitvoering zal de verkeersveiligheid van de fietser minder zijn, maar gezien het snelheidsregime en de verkeersintensiteit is dat acceptabel. Daarbij is ook bezien of dit op de bestaande wegverharding met kleine aanpassingen mogelijk is. Op het westelijk gedeelte, Wolfshoek Abt van Engelenlaan, is het mogelijk om de bestaande verharding in te richten als erftoegangsweg, type 1, met rode suggestiestroken, maar op het oostelijk gedeelte, Abt van Engelenlaan Voordijk, is de breedte van de bestaande wegverharding niet toereikend, zodat een verbreding dan noodzakelijk zal zijn (bijlage 2). Gezien de locatie van het industrieterrein Meeuwaert met de vele vrachtwagenbewegingen, zie de verkeersintensiteiten, is de realisatie van een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de d Oultremontweg tussen de Wolfshoek en het onverharde pad aan de oostzijde van het industrieterrein Meeuwaert een verkeersveilige oplossing, waarvoor geen aankoop van gronden (gemeentelijke eigendom) noodzakelijk is (bijlage 3). Voor alle mogelijkheden zijn kostenramingen gemaakt die onderstaand worden weergegeven. Hierbij is de noordelijke randweg verdeeld in twee delen, te weten het westelijk deel Wolfshoek tot Abt van Engelenlaan, met een lengte van circa 2700 meter (deel 1) en het oostelijk deel Abt van Engelenlaan tot Voordijk, met een lengte van circa 2500 meter (deel 2). Vrijliggend fietspad in asfalt aan de zuidzijde Tuinbouwweg - Deel ,00 - Deel ,00 Vrijliggend fietspad in rode tegels aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg - Deel ,00 - Deel ,00 Aanliggend verhoogd fietspad in rood asfalt aan de noordzijde van de Tuinbouwweg - Deel ,00 - Deel ,00 Aanliggend verhoogd fietspad in rode tegels aan de noordzijde van de Tuinbouwweg

5 - Deel ,00 - Deel ,00 Fietssuggestiestroken in rood op de Tuinbouwweg Deel ,00 Deel ,00 Fietssuggestiestroken op een gedeelte van de Tuinbouwweg tussen het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert en Abt van Engelenlaan. Dit kan alleen in combinatie met een vrijliggend fietspad aan de d Oultremontweg - Deel ,00 Vrijliggend fietspad in asfalt aan de zuidzijde van de d Oultremontweg tussen Wolfshoek en het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert ,00 Vrijliggend fietspad in rode tegels aan de zuidzijde van de d Oultremontweg tussen Wolfshoek en het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert ,00 Realisatie van een rotonde op de kruising Mommersteeg Tuinbouwweg inclusief aankoop van gronden ,00 De realisatie van verkeersremmende maatregelen op een erftoegangsweg, type 1, buiten de bebouwde kom per locatie ,00 Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief kabels en leidingen verleggen. Een overzicht van de kostenramingen met uitgangspunten is opgenomen in de bijlagen 1 t/m 3. In bijlage 4 is het rapport van Arcadis weergegeven, dat is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Heusden voor de overeenkomst GOL. Gemeentelijke eigendommen Voor de realisatie van een noordelijke randweg (gebiedsontsluitingsweg) met vrijliggende fietspaden is op het gemeentelijk eigendom onvoldoende ruimte. Hiervoor zullen vele meters particulier eigendom moeten worden verworven. Voor de realisatie van een noordelijke randweg (gebiedsontsluitingsweg) met aanliggend verhoogd fietspad hoeven slechts op enkele locaties gronden te worden verworven, maar waarschijnlijk moeten daarbij vele bomen worden gerooid. Voor de realisatie van een noordelijke randweg als erftoegangsweg met rode fietssuggestiestroken is aankoop van gronden niet nodig. Hierbij hoeft slechts een enkele boom te worden gerooid. Voor de realisatie van een vrijlliggend fietspad tot het industrieterrein Meeuwaert is voldoende gemeentelijk eigendom beschikbaar. Conclusie De aanleg van een vrijliggende fietsvoorziening over de hele lengte van 5200 meter is, gezien de verkeersintensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op dit moment en in de toekomst, en de intensiteit van het fietsverkeer zoals nu bekend, bij het behoud van de d Oultremontweg/Tuinbouwweg als erftoegangsweg, type 1, met een snelheidsregime van 60 km/uur, een overdimensionering van de situatie die niet is aan te bevelen. Hierna is een aantal aanbevelingen in volgorde van belangrijkheid en financiële mogelijkheden aangegeven.

6 Aanbevelingen Wel is aan te bevelen, gezien ook de lage verkeersintensiteit over de gehele route en de intensiteit van het vrachtverkeer op het gedeelte van en naar het industrieterrein Meeuwaert vanaf de A59 (Spoorlaan), om de volgende maatregelen uit te voeren als de financiële middelen beschikbaar zijn: - de realisatie van een vrijliggend fietspad in rode tegels vanaf de Wolfshoek aan de zuidzijde van de d Oultremontweg tot het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert. Voor de realisatie hiervan zijn ook geen grondaankopen nodig omdat alle betrokken gronden ten zuiden van de d Oultremontweg in eigendom van de gemeente Heusden zijn; - de realisatie van rode fietssuggestiestroken op het gedeelte tussen industrieterrein Meeuwaert en de Abt van Engelenlaan; - de realisatie van rode fietssuggestiestroken op de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en de Voordijk. Verbreding van de bestaande asfaltverharding is dan wel nodig; - De d Oultremontweg/Tuinbouwweg in een nieuw GVVP aan te merken als erftoegangsweg, type 1. Van belang is dat voor de juiste uitvoering van een erftoegangsweg op dit moment en in de toekomst, de inrichting van een dergelijke weg moet worden aangepast c.q. verbeterd. Hierbij valt te denken aan het op de juiste afstand aanbrengen van verkeersmaatregelen om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen. Concreet zijn er drie locaties in het eerste gedeelte en vier locaties in het tweede gedeelte denkbaar; - De realisatie van een rotonde op de kruising Tuinbouwweg/Mommersteeg ter verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Resumerend Deze aanbevelingen zijn gefaseerd uit te voeren, waarbij dan gedacht kan worden aan de volgende fasen: 1 e fase het realiseren van een aantal verkeersremmende maatregelen voor het 60 km/uur regime in het gedeelte Wolfshoek Abt van Engelenlaan - kosten circa ,00 per locatie; 2 e fase een vrijliggend fietspad (rode tegels) vanaf Wolfshoek tot het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert - kosten globaal ,00; 3 e fase het realiseren van een aantal verkeersremmende maatregelen voor het 60 km/uur regime - kosten circa ,00 per locatie; 4 e fase het realiseren van fietssuggestiestroken op de Tuinbouwweg tussen het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert en de Abt van Engelenlaan - kosten globaal ,00; 5 e fase het realiseren van een rotonde op de kruising Tuinbouwweg Mommersteeg - kosten globaal ,00; 6 e fase het realiseren van fietssuggestiestroken op de Tuinbouwweg vanaf de Abt van Engelenlaan tot de Voordijk - kosten globaal ,00.

7 Bijlage 1 Realisatie van een vrijliggend c.q. aanliggend fietspad tussen Wolfshoek in Elshout en Voordijk in Vlijmen. Voor de realisatie van een fietspad langs de Tuinbouwweg tussen de Wolfshoek te Elshout en de Voordijk te Vlijmen zijn enkele mogelijkheden bekeken. De volgende mogelijkheden zijn bezien: 1. een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg in asfalt; 2. een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg in rode tegels; 3. een aanliggend fietspad verhoogd aan de noordzijde in asfalt; 4. een aanliggend fietspad verhoogd aan de noordzijde in rode tegels. Verder is meegenomen dat een rotonde zal worden gerealiseerd op de kruising Tuinbouwweg Mommersteeg in Haarsteeg en een onderdoorgang van de provinciale weg N267. Voor de kostenraming is de gehele lengte gesplitst in twee delen: 1 e deel - gedeelte Wolfshoek in Elshout Abt van Engelenlaan in Haarsteeg = ca m1; 2 e deel - gedeelte Abt van Engelenlaan in Haarsteeg Voordijk in Vlijmen = ca m1. Uitgangspunten zijn de volgende: - een vrijliggend fietspad (3 meter breed) in asfalt of rode tegels zal worden gerealiseerd aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg met behoud van de bomenrij op de sloot, gedeeltelijk met verlegging van de sloot en gedeeltelijk met de aanleg van een duiker; - een aanliggend fietspad (3 meter breed) in asfalt of rode tegels aan de noordzijde van de Tuinbouwweg, met het fietspad voor het grootste gedeelte op gemeentelijk eigendom, zal worden gerealiseerd waarbij wel de sloot en de bomen moeten verdwijnen. Gelijktijdig moet wel de waterafvoer van de noordzijde worden hersteld (conform fietspad Bosscheweg); - bij aanliggend fietspad blijft de ribbelstrook bestaan; - ter hoogte van de kruising met de Mommersteeg komt een rotonde; - ter hoogte van de N267 komt een tunnel c.q. een aanpassing van de taluds; - voor het verleggen etcetera van kabels en leidingen van nutsbedrijven is geen bedrag opgenomen, omdat niet bekend is wat de kosten zullen zijn; - grondaankoopkosten zijn ingeschat; - een schadebedrag is opgenomen vanwege nieuwe afscheidingen, tuinherstellingen etcetera; - voor de openbare verlichting is uitgegaan van fietsverlichting bij het vrijliggend fietspad en normale verlichting bij het aanliggend fietspad; - totale lengte van het fietspad is circa 5155 meter. Voor het vrijliggend fietspad is dit circa 1100 meter met duiker en 4055 meter met sloot; - verder zijn de volgende extra kosten opgenomen, procentueel: - onvoorziene kosten 10% - engineeringskosten 16% - diverse kosten aan leges/onderzoeken/etcetera 5% - vrijliggend fietspad: Twee typen profiel: 1. vrijliggend fietspad met duiker (1100 meter): 2. vrijliggend fietspad met sloot (4050 meter); Profiel fietspad 1: Wolfshoek Abt van Engelenlaan m1; Abt van Engelenlaan Priemsteeg - - Priemsteeg Mommersteeg - 65 m1; Mommersteeg Voordijk m1.

8 Profiel fietspad 2: Wolfshoek Abt van Engelenlaan m1; Abt van Engelenlaan Priemsteeg m1; Priemsteeg Mommersteeg m1; Mommersteeg Voordijk m1. - grondaankopen voor vrijliggend fietspad; - grondaankopen voor aanliggend fietspad zullen minimaal zijn; - de schadekosten/herstelkosten/etcetera zijn moeilijk aan te geven, maar zijn wel meegenomen in de ramingen. De volgende kosten zijn geraamd voor de vier mogelijkheden, die vorenstaand zijn aangegeven, exclusief btw en exclusief kosten verleggen kabels en leidingen: Vrijliggend fietspad in rode tegels aan de zuidzijde 1 e deel ,00 2 e deel ,00 Vrijliggend fietspad in asfalt aan de zuidzijde 1 e deel ,00 2 e deel ,00 Aanliggend fietspad in asfalt aan de noordzijde 1 e deel ,00 2 e deel ,00 Aanliggend fietspad in rode tegels aan de noordzijde 1 e deel _ ,00 2 e deel ,00 Zie profieltekeningen van aanliggend en vrijliggend fietspad op volgende pagina.

9

10 Bijlage 2 Realisering van fietssuggestiestroken tussen Wolfshoek in Elshout en Voordijk in Vlijmen. Er is bekeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid voor fietsers op de D Oultremontweg en/of de Tuinbouwweg te verbeteren Het realiseren van twee fietssuggestiestroken met handhaving van de bestaande verharding of verbreding daarvan is hierbij het uitgangspunt. Hierbij moet het huidige snelheidsregime van 60 km/uur worden gehandhaafd en zal vooralsnog worden afgeweken van het huidige GVVP Heusden (een erftoegangsweg 60 km/uur in plaats van een gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur). Handhaving van het huidige snelheidsregime houdt dus in dat voorlopig wordt uitgegaan van een erftoegangsweg type 1, conform de CROW. Deel 1 gedeelte Wolfshoek Abt van Engelenlaan (lengte ca m1). Met de CROW als uitgangspunt is het volgende van belang bij de voorbereiding en uitvoering van de mogelijkheid om fietsvoorzieningen te realiseren op de bestaande Tuinbouwweg, gedeelte Wolfshoek Abt van Engelenlaan: - bestaande verhardingsbreedte moet worden gehandhaafd; - verhardingsbreedte op het gedeelte Wolfshoek Abt van Engelenlaan is 5.50 meter; - erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom type 1; - breedte rijloper maximaal 2.80 meter (3,00 meter inclusief belijning); - breedte fietssuggestiestroken 1.25 meter in rode kleur; - markering 1 1 (0,10m); - lengte gedeelte Tuinbouwweg = 2700 meter; - zie dwarsprofiel volgende pagina. De kosten worden globaal geraamd op ,00 exclusief btw Als gelijktijdig een vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd tussen de Wolfshoek en het onverharde pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert dan worden de kosten voor de 1 e fase fietssuggestiestroken geraamd op ,00 exclusief btw Deel 2 gedeelte Abt van Engelenlaan Voordijk (lengte ca m1). Met de CROW als uitgangspunt is het volgende van belang bij de voorbereiding en uitvoering van de mogelijkheid om fietsvoorzieningen te realiseren op de bestaande Tuinbouwweg, gedeelte Abt van Engelenlaan - Voordijk: - bestaande verhardingsbreedte moet worden verbreed. Dit is mogelijk binnen de bomenrij; - verhardingsbreedte op het gedeelte Abt van Engelenlaan - Voordijk is circa 4.50 meter. Dit moet worden verbreed naar minimaal 5.50 meter; - erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom type 1; - breedte rijloper maximaal 2.80 meter (3,00 meter inclusief belijning); - breedte fietssuggestiestroken 1.25 meter in rode kleur; - markering 1 1 (0,10m); - lengte gedeelte Tuinbouwweg = 2500 meter; - zie dwarsprofiel volgende pagina. De kosten worden globaal geraamd op ,00 exclusief btw

11

12 Bijlage 3 Realisering vrijliggend fietspad d Oultremontweg tussen Wolfshoek en onverhard pad ten oosten van het industrieterrein Meeuwaert in Elshout. Voor de realisatie van een fietspad langs de d Oultremontweg tussen de Wolfshoek en het onverharde pad aan de oostzijde van het industrieterrein Meeuwaert in Elshout zijn enkele mogelijkheden bekeken: - een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de d Oultremontweg in asfalt; - een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de d Outremontweg in rode tegels. Uitgangspunten zijn de volgende: - een vrijliggend fietspad (3 meter breed) in asfalt of rode tegels zal worden gerealiseerd aan de zuidzijde van de d Oultremontweg met behoud van de bomenrij en gedeeltelijk met verlegging van de greppel; - voor het verleggen etcetera van kabels en leidingen van nutsbedrijven is geen bedrag opgenomen, omdat niet bekend is wat de kosten zullen zijn; - grondaankoopkosten zijn niet nodig, aangezien alle gronden ter plaatse in eigendom van de gemeente Heusden zijn; - een schadebedrag is opgenomen voor nieuwe afscheidingen, tuinherstellingen etcetera; - voor de openbare verlichting is uitgegaan van fietsverlichting bij het vrijliggend fietspad; - totale lengte van het vrijliggende fietspad is circa 675 meter; - verder zijn de volgende extra kosten opgenomen, procentueel: - onvoorziene kosten 10% - engineeringskosten 16% - diverse kosten aan leges/onderzoeken/etcetera 5% - de schadekosten/herstelkosten/etcetera zijn moeilijk aan te geven, maar wel in de raming meegenomen. De volgende kosten zijn geraamd voor de twee mogelijkheden, zoals bovenstaand zijn aangegeven, exclusief btw en exclusief kosten verleggen kabels en leidingen: - vrijliggend fietspad in rode tegels aan de zuidzijde ,00 - vrijliggend fietspad in asfalt aan de zuidzijde ,00

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen.

Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen. College V200900392 Onderwerp: Verkeerssituatie Overlaatweg - Drunenseweg incl. de kruising Overlaatweg / Overstortweg / Kanaalweg te Drunen. Collegevoorstel Inleiding: Op 6 november 2008 is door de fractie

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat

beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat Zaaknummer: HHVOL11 Onderwerp beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat Collegevoorstel Dit voorstel gaat over de beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Verlengde Spoorlaan Drunen

Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vrijgegeven voor NRD GOL is een samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

ten laste van budget mitigerende maatregelen GOL

ten laste van budget mitigerende maatregelen GOL AANDACHTSPUNTEN VERKEER EN MILIEU (indicatief) Uitgangspunten: * fase I en II gelijktijdig (met Baardwijk variant NRD en Nieuwkuijk verlegde op- en afrit) * op basis van vkmodel fase II PLUS van site 11

Nadere informatie

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg Collegevoorstel Inleiding: De Bosscheweg tussen Nieuwkuijk en Drunen is voor de gemeente Heusden met betrekking tot de verkeersveiligheidssituatie altijd een aandachtslocatie geweest. In september 2000

Nadere informatie

HERINRICHTING N259 STEENBERGEN VARIANTEN EN VOORKEURSVARIANT HERINRICHTING N259

HERINRICHTING N259 STEENBERGEN VARIANTEN EN VOORKEURSVARIANT HERINRICHTING N259 STEENBERGEN EN VOORKEURSVARIANT 1 AGENDA 2 Opening wethouder Zijlmans De opgave Functie en gebruik van de N259 Resultaten haalsessie Varianten herinrichting N259 Voorkeursvariant PAUZE / VRAGEN Vervolg

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Oostelijke Randweg Vlijmen. motivering en afweging tracékeuze

Oostelijke Randweg Vlijmen. motivering en afweging tracékeuze Oostelijke Randweg Vlijmen motivering en afweging tracékeuze inhoud eindscore methode + uitgangspunten landschap ecologie water financiën milieu verkeer methode + uitgangspunten onderzoek onderzoek onderzoek

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Project Verkeer Steenenkamer fase 2. Informatieavond 31 oktober Van harte welkom!

Project Verkeer Steenenkamer fase 2. Informatieavond 31 oktober Van harte welkom! Project Verkeer Steenenkamer fase 2 Informatieavond 31 oktober 2018 Van harte welkom! Agenda Welkom door wethouder Roelof Koekkoek Informatie over definitieve plannen fase 2 + besluitvorming/uitvoering

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Opiniërende nota voor de raad

Opiniërende nota voor de raad Opiniërende nota voor de raad Onderwerp : Fietsvoorzieningen Molenkampsweg Datum collegebesluit : Datum raadsvergadering : 2 juli 2009 Agendapunt : 9. Portefeuillehouder : Wethouder Krähe Nummer postregistratie

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Hoe wordt de snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en s-hertogenbosch ingepast?

Hoe wordt de snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en s-hertogenbosch ingepast? De rol van de Taxandriaweg wordt niet meer benoemd in de plannen. De Taxandriaweg had ooit tot doel om aan de zuidzijde van de A59 ontsluiting te bieden voor Waalwijk. Die doortrekken zou de kortste route

Nadere informatie

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio Amsterdam Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn I Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn II Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING Onteigening voor de realisering van het bestemmingsplan Heusden fietspad Meijelseweg 2014 ten name van de gemeente Asten in de gemeente Asten. Opgesteld door: Gemeente Asten Datum:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORHR03. Studieontwerp tijdelijke verkeersontsluiting Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORHR03. Studieontwerp tijdelijke verkeersontsluiting Vlijmen Zaaknummer: OORHR03 Onderwerp Studieontwerp tijdelijke verkeersontsluiting Vlijmen Collegevoorstel Inleiding De gemeente Heusden heeft ambities op het gebied van landschap, natuur, woningbouw, bedrijvigheid

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 18 oktober 2018 Agendapuntnummer : XI, D1 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Onderwerp : Verkeerssituatie kruising Hoofdstraat- Steenbergerweg

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording van zienswijzen Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande

Nadere informatie

N631 Oosterhout Gilze-Rijen

N631 Oosterhout Gilze-Rijen N631 Oosterhout Gilze-Rijen Op 13 juni vond een inloopavond plaats over de plannen voor de N631 Rijen- Oosterhout (Vijf Eikenweg Oosterhoutseweg). Hier werden onderstaande varianten voor de weg gepresenteerd:

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College Onderwerp: V200900483 Schrijven van de ondernemers en aanwonenden van het industrieterrein De Meeuweart te Elshout i.v.m. het project aansluiting "Ei van Drunen" te Drunen. Collegevoorstel Inleiding:

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering Memo Aan: Gemeenteraad CC: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 19-9-2007 Betreft: uitvoering amendement evaluatie 60/80 km/uur wegen Bijlage: Consequenties wijziging weg categorisering Samenvatting

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Hoe zijn we hier gekomen? Variantenkeuze

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017 Ammerzoden en Hedel Evaluatie verkeersaanpassingen Peter Nijhout November 2017 Inhoud Doelstelling projecten Hedel en Ammerzoden Doel evaluatie Zijn modelverwachtingen gerealiseerd? Evaluatie Huidige verkeersproblematiek

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Ons kenmerk DOS-2018-0007827

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORJB05. vaststellen verkeerskundige komgrenzen Zaaknummer: OORJB05 Onderwerp vaststellen verkeerskundige komgrenzen Collegevoorstel Inleiding In Heusden vonden de afgelopen jaren nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een aanpassing van de komgrenzen

Nadere informatie

Notitie Aanvullende uitwerking varianten

Notitie Aanvullende uitwerking varianten Aanleiding Bij de tussentijdse evaluatie van het GVVP heeft u op 12 september 2013 besloten (agendapunt 17 en amendement 2013A30) de Angsterweg in Vlodrop, Stationsweg en Waarderweg in Montfort separaat

Nadere informatie

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland ÍĴİH Provincie Noord-Holland Aan Gemeente Waterland De heer H. Koldewijn De heer N. Zwaag Uw contactpersoon T. van Egmond BEL/VV Doorkiesnummer 023-5Ĩ4 5233 egmondt@noord-holland.nl Betreft: Trajectstudie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORMVG03. Herinrichting Bosscheweg in Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORMVG03. Herinrichting Bosscheweg in Drunen Collegevoorstel Inleiding De Bosscheweg tussen Drunen en Nieuwkuijk is voor de gemeente Heusden met het oog op de verkeersveiligheidssituatie voortdurend een aandachtslocatie. In het vigerende Gemeentelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer project Zichtbare grens Holland-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer project Zichtbare grens Holland-Brabant Zaaknummer 00423089 Onderwerp project Zichtbare grens Holland-Brabant Collegevoorstel Inleiding In 2007 startte de Brabantse Milieufederatie (BMF) in samenwerking met de gemeente Dongen met het project

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Actualisatie van de komgrenzen. Behorende bij. Vastgesteld in de collegevergadering van 30 juli 2019

Nota zienswijzen. Actualisatie van de komgrenzen. Behorende bij. Vastgesteld in de collegevergadering van 30 juli 2019 Nota zienswijzen Behorende bij Actualisatie van de komgrenzen Vastgesteld in de collegevergadering van 30 juli 2019 Inleiding Het ontwerpbesluit van de actualisatie van de komgrenzen heeft vanaf 28 februari

Nadere informatie

Welkom. Spoorkruisingen Veenendaal Nieuweweg Noord en Voorpoort. Eigenaar: Erik Rhebergen 17 november 2014 Status: Definitief

Welkom. Spoorkruisingen Veenendaal Nieuweweg Noord en Voorpoort. Eigenaar: Erik Rhebergen 17 november 2014 Status: Definitief Welkom Spoorkruisingen Veenendaal Nieuweweg Noord en Voorpoort Eigenaar: Erik Rhebergen 17 november 2014 Status: Definitief Agenda Even voorstellen Inloopavond 9 oktober 2013 Besluiten 30 oktober 2013

Nadere informatie

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In rood staan de aanpassingen/aanvullingen die direct in de varianten moeten worden verwerkt. Overige opmerkingen worden bij

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat Gemeente Amersfoort november 2009 Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat dossier : C8860-01.001

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Eerste bijeenkomst. Floris Frederix 24 januari 2018

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Eerste bijeenkomst. Floris Frederix 24 januari 2018 Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst Eerste bijeenkomst Floris Frederix 24 januari 2018 2 Inhoud Achtergrond verkeersonderzoek Olst Structuurvisie Aanpak Uitwerken verkeersonderzoek Olst

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :0.6. Kopieën aan: Provincie Noord-Brabant Gemeente Heusden

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :0.6. Kopieën aan: Provincie Noord-Brabant Gemeente Heusden MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verslag informatieavond GOL - Drunen West. Drunen, De Voorste

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Jan Bron Belangrijkste beslis/- bespreekpunten

Zaaknummer Portefeuillehouder Jan Bron Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Behandelvoorstel Onderwerp Notitie verkeerskundige analyse Torenlaan Zaaknummer 1026963 Portefeuillehouder Jan Bron Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Historie Niet expliciet gevraagd. Instemming betuigen

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Aansluiting Heusden centrum Ei van Drunen. Uitvoering 1e quick win van de Corridorstudie A59

Aansluiting Heusden centrum Ei van Drunen. Uitvoering 1e quick win van de Corridorstudie A59 Aansluiting Heusden centrum Ei van Drunen Uitvoering 1e quick win van de Corridorstudie A59 Aansluiting Drunen/Elshout Knelpunten ter hoogte van aansluiting 41 t.w. Drunen/Elshout: * verkeersveiligheid

Nadere informatie

13 juni 2006 Nr , VV Nummer 16/2006

13 juni 2006 Nr , VV Nummer 16/2006 13 juni 2006 Nr. 2006-10.520, VV Nummer 16/2006 SAMENVATTING: In uw vergadering van 29 maart 2006 is de Studie naar de wegverbinding Groningen - Zuidhorn (N355 en het voorkeursalternatief vastgesteld als

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de prioritering voor de fietspaden volgens de aangeven volgorde.

Voorstel In te stemmen met de prioritering voor de fietspaden volgens de aangeven volgorde. Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 17 Kenmerk: Datum voorstel: 19 januari 2010 Portefeuillehouder: Wethouder K. Brand Informant: De heer J. Speulman Onderwerp: Prioritering fietspaden Voorstel

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Notitie / Memo Aan: Gemeente Bedum Van: Gilbert Mulder, Sjoerd Hoekstra Datum: 13 november 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABD8465N005F03 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015

Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Februari 2015 Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Februari 2015 V10022015 INHOUD 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 2 GVVP... 3 3 Coalitieprogramma 2014-2018...

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Randweg Vlijmen-Oost Tracékeuzenotitie aspect verkeer

Randweg Vlijmen-Oost Tracékeuzenotitie aspect verkeer Randweg Vlijmen-Oost Tracékeuzenotitie aspect verkeer Randweg Vlijmen-Oost tracékeuzenotitie aspect verkeer Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vrijgegeven voor NRD GOL is een samenwerking tussen

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017 Reactienota zienswijzen Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord 2016 11 mei 2017 1. INLEIDING Voor het gebied Ammerzoden Noord, 2 e fase is een woningbouwplan in voorbereiding. In het woningbouwplan worden

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Module bereikbaarheid

Module bereikbaarheid Module bereikbaarheid Inleiding Bereikbaarheid gaat over de uitwisseling van verkeer, tussen de dorpen van de gemeente onderling en naar het hoofdwegennet. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar

Nadere informatie

1 Inleiding. Actualisering opwaardering Dusinksweg. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 28 augustus 2014 DLD021/Gth/

1 Inleiding. Actualisering opwaardering Dusinksweg. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 28 augustus 2014 DLD021/Gth/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GVVP uitvoeringsprogramma

GVVP uitvoeringsprogramma Toelichting voorstel Zaaknummer: 165972 GVVP uitvoeringsprogramma Datum 7 november 2013 Behandelaar Jan Jaap Koops/Geert van de Logt afdeling Openbare Werken (0593)539475 Portefeuillehouder Jannes Pit

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets Hooipolderweg 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Van:

Nadere informatie

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel 11 december 2012 Inleiding De gemeente heeft veel reacties ontvangen op het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Dit plan lag tot 27 juni 2012 ter inzage,

Nadere informatie

Actuele informatie verkeerscijfers beschikbaar

Actuele informatie verkeerscijfers beschikbaar 22 7 2016 Nieuwsbrief 18: Actuele informatie verkeerscijfers beschikbaar Subscribe Share Past Issues Translate View this email in your browser Actuele informatie verkeerscijfers beschikbaar Afgelopen week

Nadere informatie

Inrichting wegen Duurzaam Veilig

Inrichting wegen Duurzaam Veilig Handleiding Inrichting wegen Duurzaam Veilig Groningen, 18 januari 2005 Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen Handleiding Inrichting Wegen 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Inrichtingseisen

Nadere informatie

REACTIENOTA N.a.v. inloopavond

REACTIENOTA N.a.v. inloopavond REACTIENOTA N.a.v. inloopavond Uitvoering Werken Aan : Belanghebbenden en belangstellenden informatieavond N832 Well-Gameren Van : Mw. T. Molier Datum : 11 juli 2017 Betreft : Reactienota Zaaknummer :

Nadere informatie