Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie / Memo. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure"

Transcriptie

1 Notitie / Memo Aan: Gemeente Bedum Van: Gilbert Mulder, Sjoerd Hoekstra Datum: 13 november 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABD8465N005F03 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Onderwerp: Varianten herinrichting Waldadrift Bedum De gemeente Bedum heeft plannen om de Waldadrift en De Vlijt in Bedum aan te pakken. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de fundering, waarbij dit samen valt met de plannen voor het verleggen/herstellen van de bestaande riolering, het verbeteren van de kwaliteit van de groenvoorzieningen langs beide wegen en het centrumplan voor Bedum. De gemeente wil deze werkzaamheden aangrijpen om gelijktijdig de fysieke inrichting van de Waldadrift en De Vlijt een kwaliteitsimpuls te geven om zo de inrichting in overeenstemming te brengen met het gewenste gebruik en de functie van de wegen. Royal HaskoningDHV is gevraagd een ontwerp op te stellen voor de toekomstige inrichting van beide wegen. Specifiek voor de Waldadrift geldt dat het ontwerp dient te zijn afgestemd met de Commissie verkeersveiligheid Waldadrift, die vanuit het project Burgerparticipatie Plan Oost is betrokken bij de planvorming. Uitgangspunt is dat een ontwerp wordt opgesteld voor de herinrichting van de gehele Waldadrift tussen de aansluiting met de Groningerweg en de Sint Annerweg. Deze notitie richt zich specifiek op de keuze voor het herinrichtingsprofiel van de Waldadrift. In deze notitie gaan we in op de varianten voor het verder uit te werken voorkeursprofiel voor de toekomstige inrichting van de weg. Hierbij is per variant aangegeven met welke kaders rekening moet worden gehouden bij het opstellen van het voorkeursprofiel en hoe het voorkeursprofiel bijdraagt aan het gewenste gebruik en functie van de weg. De Waldadrift, een belangrijke ontsluiting voor Bedum De kern Bedum kent een overzichtelijke verkeersstructuur. Het Boterdiep Oostzijde, de Stationsstraat en Wilhelminalaan zorgen voor de ontsluiting van verkeer op de noord-zuidrelatie. De Waldadrift vervult dezelfde functie voor het west-oost georiënteerde verkeer. In het Gemeentelijk Verkeersplan (GVP) zijn het Boterdiep Oostzijde en de Waldadrift gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen met een maximum snelheid van 50 km/u, een categorisering die past bij de ontsluitende functie van beide wegen. De inrichting van het Boterdiep Oostzijde is afgestemd op de ontsluitende functie van de weg. Er is een rijbaan beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer wordt over een vrijliggende structuur afgewikkeld. Op de Waldadrift is sprake van een verschillend profiel. Op delen beschikt fietsverkeer over een vrijliggende fietsstructuur, maar op het grootste deel van de Waldadrift maken zij gebruik van dezelfde rijbaan als het gemotoriseerde verkeer. De Waldadrift kenmerkt zich daarnaast ook door een wisselend beeld van de omgeving. Tussen de Ommelanderdrift en de Madelief is aan beide zijden van de weg bebouwing aanwezig. Op het gedeelte tussen de Groningerweg en de Schoolstraat tot en met het Arjen Robbenveld is enkel sprake van 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 1/17

2 bebouwing aan de noordzijde van de Waldadrift, aan de zuidzijde is sprake van groen, bestaande uit bos en grasveld. Tussen de Madelief en de Sint Annerweg is aan beide zijden van de Waldadrift geen sprake van bebouwing en ligt de weg vrij. Dit wisselende beeld qua uiterlijk en het wel/niet aanwezig zijn van fietsverkeer maakt dat de inrichting van de weg in de huidige situatie niet aansluit bij de functie en het gewenste gebruik van de weg. Deze disbalans maakt dat de verkeerssituatie niet altijd duidelijk is voor gemotoriseerd en fietsverkeer, met objectieve en subjectieve conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers tot gevolg. Reden voor de gemeente om in het kader van de funderings- en rioleringswerkzaamheden voor balans tussen de functie, inrichting en het gebruik van de Waldadrift te zorgen. Intensiteiten en snelheid op de Waldadrift Dat de Waldadrift functioneert als een ontsluitende weg voor bestemmingsverkeer van en naar Bedum blijkt ook uit verkeerstellingen tussen 10 en 29 juni Tussen de aansluiting met de Groningerweg (N994) en de Schoolstraat bedraagt de verkeersintensiteit circa motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit neemt langzaam af richting de aansluiting met de Sint Annerweg (N993). Na de Schoolstraat rijden circa motorvoertuigen per etmaal op de Waldadrift. Ter plaatse van de rotonde met de Sint Annerweg neemt dit af richting motorvoertuigen. Op dezelfde locaties is in deze periode ook de snelheid van het passerende verkeer gemeten. Hierbij is zowel de gemiddelde snelheid van de V85-waarde 1 in beeld gebracht. Op basis van deze metingen wordt geconcludeerd dat de Waldadrift een tweeledig snelheidsbeeld kent. Tussen de Groningerweg en de Ceresakker bedraagt de V85-waarde km/uur. Tussen de Ceresakker en de Sint Annerweg bedraagt deze km/u. Tussen de Groningerweg en Ceresakker wordt harder gereden dan de maximumsnelheid, maar de gemiddelde snelheid ligt rond de 50 km/uur. In bijlage 1 zijn de resultaten van de verkeerstelling en snelheidsmeting gevisualiseerd. Ongevallen op de Waldadrift Met behulp van VIA Statistiek, de landelijke database voor verkeersongevallen, is het ongevallenbeeld over de periode 2001 t/m 2013 in beeld gebracht. Dit is enkel gedaan voor de slachtoffergevallen (ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisgewonden of overig gewonden). Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) worden vrijwel niet meer door de politie geregistreerd, waardoor de beschikbare informatie maar een beperkt ongevallenbeeld laat zien. De informatie over de slachtofferongevallen is wel betrouwbaar. In deze periode hebben op de Waldadrift zeven slachtofferongevallen plaatsgevonden. Hierbij is één dodelijk slachtoffer gevallen (in 2002 op het wegvak Ceresakker - Ommelanderdrift), twee ziekenhuisgewonden en vier overig gewonden. Hoofdtoedracht van deze slachtofferongevallen is het niet verlenen van voorrang/doorgang en inhalen. Snelverkeer (gemotoriseerd verkeer) is bij elk van de slachtofferongevallen betrokken als één van de botspartners. Bij vier slachtofferongevallen was sprake van een ongeval tussen snelverkeer en langzaam verkeer. Bij het dodelijke ongeval was alleen snelverkeer betrokken. 1 De V85-waarde is de waarde die de snelheid aangeeft waaraan 85% van de geregistreerde voertuigen zicht houdt. Deze V85- waarde is verkeerskundig maatgevend (dus niet het gemiddelde waar alle onder- en overschrijdingen worden uitgemiddeld). Wenselijk is dat deze waarde rond de geldende maximumsnelheid ligt. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 2/17

3 Het ongevalsbeeld laat zien dat, ondanks dat er geen sprake is van een black-spot vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, bij de herinrichting van de Waldadrift aandacht moet worden besteed aan het creëren van duidelijke kruispuntsituaties en de veiligheid van langzaam verkeer ten opzichte van snelverkeer. 1. Gewenste functie, inrichting en gebruik van de Waldadrift Het centrale doel van de herinrichting van de Waldadrift is dat toekomstige inrichting van de Waldadrift zorgt voor veilige afwikkeling van alle verkeersdeelnemers, zowel in de langsrichting als bij de kruispunten met andere wegen. Ten aanzien van de gewenste functie, inrichting en gebruik van de Waldadrift zijn door de gemeente Bedum een aantal uitgangspunten benoemd. Daarnaast zijn vanuit het project Burgerparticipatie Plan Oost door de Commissie Verkeersveiligheid Waldadrift wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving meegegeven ten behoeve van de planvorming. Deze zijn hieronder op een rij gezet. Uitgangspunten gemeente Bedum Bij de uitgangspunten vanuit de gemeente is onderscheid gemaakt naar de functie, inrichting en het gebruik van de weg. Daar waar mogelijk zijn de uitgangspunten vertaald naar concrete ontwerpuitgangspunten. Functie van de weg De Waldadrift is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u Een veilige doorstroming van alle verkeersdeelnemers staat voorop bij de herinrichting van de weg Door de verkeersontsluitende functie van de weg zijn snelheids- en verkeersremmende maatregelen ongewenst Inrichting van de weg De herinrichting van de Waldadrift moet over de gehele lengte van de weg leiden tot een eenduidig profiel dat in overeenstemming is met de inrichting van de andere wegen in Bedum en past binnen Duurzaam Veilig Voor fietsverkeer dient op of naast de weg een verkeersveilige fietsvoorziening te worden gerealiseerd Ter hoogte van de oversteeklocaties en kruispunten dient specifiek aandacht te worden besteed aan de veiligheid van overstekend fietsverkeer in verband met school-thuis- en recreatief fietsverkeer De inrichting van de weg moet duidelijk maken dat weggebruikers binnen de bebouwde kom van Bedum rijden en het gedrag hier op aan passen. Het gebruik van snelheidsremmende maatregelen in de vorm van versmallingen, plateau s, etc. dient te worden voorkomen, ook vanuit het oogpunt van trillingen en geluidsoverlast In het toekomstige wegprofiel dient aandacht te zijn voor het behoud van de huidige groenstructuur (laanstructuur) Ter hoogte van de Groene Long van Bedum dient extra aandacht te worden besteed aan de zichtbaarheid en tastbaarheid van de overgang van deze groenvoorziening. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 3/17

4 Gebruik van de weg Veiligheid van alle verkeersdeelnemers (gemotoriseerd, landbouw- en fietsverkeer) staat voorop. De inrichting dient op een natuurlijke wijze te zorgen voor een verkeerssituatie waarbij verkeersdeelnemers rekening houden met het overige verkeer en het gedrag hier op afstemmen Openbaar vervoer maakt alleen op het gedeelte tussen de Schoolstraat en Groningerweg gebruik van de Waldadrift Samengevat dient de fysieke inrichting van de weg aan te sluiten bij de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. De inrichting moet daarbij een balans bieden tussen de veiligheid van het fietsverkeer en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. Aandachtspunten vanuit aanwonenden Waldadrift Door aanwonenden Waldadrift zijn specifieke aandachtspunten benoemd. In hoofdlijnen worden de volgende punten vanuit de aanwonenden Waldadrift meegegeven ten aanzien van de herinrichting van de Waldadrift: Het waarborgen van de veiligheid van fietsers en voetgangers, in de langsrichting en op de oversteeklocaties, is van groot belang. Aangegeven wordt dat de veiligheid van fietsers en voetgangers met name op oversteeklocaties in het gedrang komt. Ondanks dat uit snelheidsmetingen van VVN in 2014 blijkt dat de snelheid op de Waldadrift rond de 50 km/u ligt, is de snelheid van het verkeer in de beleving hoog, met een verkeersonveilig gevoel tot gevolg; Het ruime profiel en de inrichting van de Waldadrift zorgt niet voor het natuurlijk afremmen van verkeer en werkt inhalen van fietsers en auto s in de hand. De huidige verkeerszuilen worden daarbij soms aan de verkeerde kant gepasseerd om fietsverkeer in te halen, met verkeersonveilige situaties en beleving tot gevolg. Kort gezegd pleiten de bewoners voor een herinrichting van de Waldadrift waarbij de veiligheid van fietsers voorop staat. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 4/17

5 2. Varianten toekomstig wegprofiel Waldadrift Bij het opstellen van de varianten is rekening gehouden met de inrichtingsprincipes vanuit Duurzaam Veilig. Dit betekent dat rekening is gehouden met de volgende uitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u): De minimale rijbaanbreedte is 5,8 meter; De aansluiting met erftoegangswegen is vormgegeven door middel van inritconstructies; Aansluitingen met overige gebiedsontsluitingswegen zijn vormgegeven door middel van een rotonde; Haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer worden uitgevoerd door middel van een haltekom. Openbaar vervoer halteert niet op de rijbaan; Parkeren vindt plaats naast de rijbaan; Fietsverkeer wordt via een vrijliggend fietspad of via fietssuggestiestroken op de rijbaan afgewikkeld; Op basis van de uitgangspunten van de gemeente en de wensen van de omgeving zijn twee varianten opgesteld voor de herinrichting van de Waldadrift als gebiedsontsluitingsweg. Onderscheid tussen de varianten betreft de afwikkeling van het fietsverkeer: 1 Waldadrift met vrijliggend fietspad; 2 Waldadrift met fietssuggestiestroken. Aanvullend alternatief: Waldadrift als 30 km/u Aanvullend op de inrichting van de Waldadrift als gebiedsontsluitingsweg (50 km/u), is het ook mogelijk de Waldadrift te categoriseren als erftoegangsweg (30 km/u). Dit houdt in dat de functie van de Waldadrift als ontsluitingsroute komt te vervallen en dat de inrichting van de weg in het teken van verblijven komt te staan. Conform de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten: De minimale rijbaanbreedte is 4,8 meter; De aansluiting met overige erftoegangswegen is vormgegeven door middel van gelijkwaardige kruispunten; verkeer van rechts heeft voorrang; Aansluitingen met gebiedsontsluitingswegen is vormgegeven door middel van een inritconstructie; Openbaar vervoer halteert op de rijbaan; Parkeren vindt plaats op de rijbaan; Fietsverkeer wordt gemengd met het overige verkeer afgewikkeld In navolgende paragrafen zijn de varianten verder beschreven. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 5/17

6 2.1 Variant 1 Waldadrift met vrijliggend fietspad In deze variant wordt een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Waldadrift gerealiseerd. Het betreft een in twee richtingen bereden fietspad aan één zijde van de weg. In verband met de beschikbare ruimte is het niet mogelijk een vrijliggend fietspad over de gehele lengte van de Waldadrift te realiseren. Figuur 1 Impressie Waldadrift met vrijliggend fietspad (maatvoering is indicatief) Het vrijliggende fietspad wordt gerealiseerd op de volgende delen: Vanaf de rotonde Groningerweg tot aan het Arjen Robbenveld; Vanaf de rotonde Sint Annerweg tot aan de aansluiting met De Vlijt Dit houdt in dat op het gedeelte van de Waldadrift tussen het Arjen Robbenveld en De Vlijt een andere vormgeving en inpassing van de fietsstructuur moet worden gerealiseerd. Een vrijliggend fietspad hier is niet mogelijk in verband met de fysieke inpasbaarheid. Om dit mogelijk te maken moet het gehele profiel van de Waldadrift, inclusief watergang, worden opgeschoven. Dit brengt (te) hoge kosten met zich mee. De breedte van het vrijliggende fietspad (3,50 meter) is voldoende breed voor fietsers om elkaar comfortabel te passeren. In bijlage 2 is een schetsontwerp van variant 1 opgenomen. Het schetsontwerp geeft het ruimtebeslag van de nieuwe inrichting aan en geeft een indicatie van de benodigde voorzieningen. Daarnaast is aangegeven langs welk deel van de Waldadrift een vrijliggend fietspad gerealiseerd kan worden. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 6/17

7 2.2 Variant 2 Waldadrift met fietssuggestiestroken In deze variant worden over het gehele tracé van de Waldadrift fietssuggestiestroken aan beide zijden van de Waldadrift gerealiseerd. De fietsstroken zijn breed genoeg voor twee fietsers om comfortabel naast elkaar te kunnen fietsen. Figuur 2 Impressie Waldadrift met fietssuggestiestroken (maatvoering is indicatief) De rijloper voor het autoverkeer is breed genoeg voor gemotoriseerd verkeer (inclusief vracht- en landbouwverkeer) in één richting om fietsverkeer te passeren. Bij een tegemoet komende (vracht)auto dient één van beide voertuigen achter het fietsverkeer te blijven rijden. De breedte van de rijloper maakt het onmogelijk voor twee voertuigen om elkaar voorbij te rijden om het moment dat er ook twee fietsers naast elkaar rijden. In bijlage 3 is een schetsontwerp van variant 2 opgenomen. Het schetsontwerp geeft het ruimtebeslag van de nieuwe inrichting aan en geeft een indicatie van de benodigde voorzieningen. 2.3 Variant 3 Waldadrift als erftoegangsweg In de situatie met een inrichting als 30km/u weg krijgt de Waldadrift een breedte van 6,00 meter. De breedte van de weg is visueel versmald door 60 centimeter brede rabatstroken aan beide zijden toe te passen. Uitgangspunt is dat deze inrichting op de gehele Waldadrift wordt toegepast, van rotonde Groningerweg tot rotonde Sint Annerweg. Het huidige vrijliggende fietspad tussen de Groningerweg en carpoolplaats en de Sint Annerweg en De Vlijt wordt opgeheven. Van dit alternatief is geen schetsontwerp opgesteld. Figuur 3 Impressie Waldadrift als erftoegangsweg (maatvoering is indicatief) 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 7/17

8 3. Afweging inrichtingsvarianten Voor de drie varianten is beoordeeld op welke wijze een positief of negatief effect valt te verwachten ten opzichte van de problematiek in de huidige situatie. De effecten zijn dus niet ten opzichte van de varianten onderling beoordeeld, maar gewogen ten opzichte van de huidige situatie. Per afwegingsaspect is beoordeeld in hoeverre de realisatie van een herinrichting conform de varianten tot een positief, dan wel negatief leidt. Hierbij is de volgende score aangehouden: Score Toelichting Het te verwachten effect is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie of sluit aan bij de gestelde uitgangspunten en wensen Het te verwachten effect biedt geen verbetering of verslechtering ten opzichte van de huidige situatie of levert geen voor- en nadeel op ten opzichte van de gestelde uitgangspunten en wensen Het te verwachten effect is een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie of sluit niet aan bij de gestelde uitgangspunten en wensen 3.1. Afwegingscriteria In onderstaande tabel is aangegeven op welke aspecten de herinrichtingsvarianten zijn beoordeeld. Per aspect is een toelichting gegeven op welke wijze de afweging heeft plaatsgevonden. Aspect Eenduidigheid wegprofiel Verkeersveiligheid in de langsrichting Verkeersveiligheid bij kruispunten Bereikbaarheid bestemmingen Beleving gemotoriseerd verkeer Beleving fietsverkeer Toelichting Voldoet het wegprofiel aan het uitgangspunt van eenduidigheid; is sprake van een gelijk profiel over de gehele Waldadrift, of juist van een wisselend beeld In hoeverre biedt het profiel een verkeersveilige inrichting in de langsrichting voor alle verkeersdeelnemers In hoeverre biedt het profiel een verkeersveilige oversteek van fietsverkeer In hoeverre wordt de bereikbaarheid en ontsluiting van de bestemmingen langs de Waldadrift beïnvloedt door het wegprofiel (voor alle verkeersdeelnemers) In hoeverre sluit het wegbeeld aan bij de verwachtingen van gemotoriseerd verkeer; leidt het wegprofiel tot een gewenst gedrag van verkeer In hoeverre leidt het wegbeeld tot een positieve beleving van de verkeersveiligheid door fietsverkeer; voelen fietsers zich veilig of juist bekneld Bovenstaande aspecten hebben voornamelijk betrekking op verkeersveiligheid, met andere woorden de beleving van de inrichting van de weg. Door bij de inrichting van de weg aandacht te hebben voor de beleving die deze inrichting op de weggebruikers heeft, kan het gewenste verkeersgedrag op een 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 8/17

9 natuurlijke wijze worden afgedwongen en zijn kunstmatige ingrepen om het gedrag en/of de snelheid aan te passen niet nodig. Primair voldoen de drie varianten aan de uitgangspunten voor Duurzaam Veilig, de fysieke inpasbaarheid is daarmee geen onderdeel van de afweging. Bij de afweging is vooral gekeken naar de aansluiting van het wegbeeld bij de gewenste functie, inrichting en het gebruik van de weg. Kosten Het aspect kosten is niet meegenomen in de afweging. Ten aanzien van de verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer zijn de uiteindelijke realisatiekosten geen onderscheidend aspect. Kosten kunnen wel van doorslaggevend belang zijn indien uit de afweging blijkt dat met beide varianten tot een gewenste eindsituatie kan worden gekomen. Daarom is bij de afweging wel aangegeven of sprake is van een kostenverschil tussen beide varianten. Er is echter geen raming opgesteld Afweging ten opzichte van de huidige situatie In de volgende tabellen is voor de drie inrichtingsvariant per aspect de afweging gepresenteerd. Per afwegingscriterium is een score gegeven, voorzien van een toelichting. De score is bepaald door te beoordelen op welke wijze een positief, dan wel negatief effect, valt te verwachten ten opzichte van de benoemde problematiek in de huidige situatie. Variant 1 Waldadrift met vrijliggend fietspad Eenduidigheid wegprofiel Score: - Vanwege de beperkte ruimte op delen van de Waldadrift, kan niet overal een vrijliggend fietspad worden gerealiseerd. Tussen het Arjen Robbenveld en De Vlijt worden daarom fietssuggestiestroken gerealiseerd. Dit maakt dat geen sprake is van een eenduidig wegprofiel over de gehele lengte van de Waldadrift. Verkeersveiligheid langsrichting Score: + Op de delen van de Waldadrift waar een vrijliggend fietspad aanwezig is, is de fietsers fysiek gescheiden van het gemotoriseerde verkeer in de langsrichting. De fysieke scheiding is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid. Op het gedeelte van de Waldadrift met fietssuggestiestroken delen de fietsers de rijbaan met gemotoriseerd verkeer. Door te kiezen voor een breedte van 1,90 meter krijgen fietsers een eigen plek op de rijbaan. Hiermee wordt de verkeersveiligheid in de langsrichting verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. Verkeersveiligheid kruispunten Score: - De ligging van het vrijliggende fietspad aan de zuidzijde van de Waldadrift zorgt voor extra oversteekbewegingen richting het fietspad. Dit betekent dat extra aandacht moet worden besteedt aan de locaties van deze oversteken en het waarborgen van de veiligheid van overstekend fietsverkeer. Dit ook omdat de snelheid van het autoverkeer mogelijk toe zal nemen door het ontbreken van fietsverkeer op de Waldadrift (zie ook beleving gemotoriseerd verkeer ). Bereikbaarheid bestemmingen Score: - De bereikbaarheid van bestemmingen aan de Waldadrift verandert niet voor gemotoriseerd verkeer. Door de ligging van het vrijliggende fietspad aan de zuidzijde van de Waldadrift en de aanwezigheid van de watergang, is het niet mogelijk om ter hoogte van elke erfaansluiting een oversteek te realiseren. De 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 9/17

10 oversteekbewegingen worden zoveel mogelijk geclusterd op de oversteeklocatiesin deze situatie blijft fietsverkeer gebruik maken van het trottoir (ook tegen de rijrichting in). Beleving gemotoriseerd verkeer Score: 0 In verband met de watergang komt het vrijliggende fietspad op ruime afstand (circa 14 meter) van de Waldadrift te liggen. In combinatie met het feit dat de Waldadrift over een groot deel maar aan één zijde is bebouwd, sluit de beleving van de weg niet aan bij een weg binnen de bebouwde kom. Dit kan leiden tot een hogere snelheid van het gemotoriseerde verkeer (> 50 km/u). Door de combinatie van een vrijliggend fietspad en fietssuggestiestroken zal het wegbeeld voor gemotoriseerd verkeer ook minder duidelijk overkomen. Ter hoogte van de overgangen moet extra aandacht wordt besteedt aan de veiligheid van het fietsverkeer om onveilige situaties te voorkomen. Beleving fietsverkeer Score: 0/+ Zowel het vrijliggende fietspad als de fietssuggestiestroken bieden het fietsverkeer een duidelijkere plek op de Waldadrift dan de huidige situatie. De breedte van het fietspad en de fietssuggestiestroken zorgt ervoor dat twee fietsers comfortabel naast elkaar kunnen fietsen. De eigen plek op de weg geeft fietsverkeer ook een hoger veiligheidsgevoel. Door de afstand tussen het vrijliggende fietspad en de bebouwing aan de Waldadrift moet wel extra aandacht worden besteed aan de sociale veiligheid van het fietsverkeer. Op het moment dat het fietspad niet sociaal veilig wordt ervaren, zal deze route worden vermeden. Variant 2 Waldadrift met fietssuggestiestroken Eenduidigheid wegprofiel Score: + Qua inpassing is het mogelijk over de gehele lengte van de Waldadrift fietssuggestiestroken te realiseren. Hierdoor is het mogelijk een eenduidig wegprofiel over de gehele Waldadrift te realiseren. Verkeersveiligheid langsrichting Score: 0/+ De keuze voor brede fietssuggestiestroken (1,90 meter) geeft de fietsers een eigen plek op de rijbaan. Deze breedte is voldoende voor twee fietsers om comfortabel naast elkaar te fietsen. Dit verhoogt de veiligheid van fietsverkeer in de langsrichting. Het realiseren van voldoende brede fietssuggestiestroken is ook wenselijk omdat de rijbaan wordt gedeeld met gemotoriseerd verkeer. Door fietsers een eigen plek te geven wordt voorkomen dat zij zich aan de kant gedrukt voelen door de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer. Verkeersveiligheid kruispunten Score: 0/+ Door de aanwezigheid van fietsverkeer op de rijbaan zal gemotoriseerd verkeer het gedrag en de snelheid hier op aanpassen. Dit verhoogt de verkeersveiligheid ter hoogte van de kruispunten en oversteekbewegingen. Ter hoogte van de oversteeklocaties moet wel specifiek aandacht worden besteedt aan de (verkeers)veiligheid van overstekend fietsverkeer. Bereikbaarheid bestemmingen Score: 0 De fietssuggestiestroken hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de bestemmingen ten opzichte van de huidige situatie; deze blijft gelijk. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken van de Waldadrift en extra oversteekbewegingen zijn niet nodig. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 10/17

11 Beleving gemotoriseerd verkeer Score: + De aanwezigheid van fietsverkeer op de rijbaan sluit aan bij de verwachtingen van de automobilist binnen de bebouwde kom. De fietssuggestiestroken bieden daarbij een meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie omdat in de nieuwe situatie de suggestiestroken duidelijk worden gemarkeerd. De aanwezigheid van fietsverkeer op de rijbaan, in combinatie met de visueel aanwezige fietssuggestiestroken, benadrukt de (mogelijke) aanwezigheid en positie van het fietsverkeer. Dit zal leiden tot een automatische en natuurlijke aanpassing van het rijgedrag aan de automobilist. De verwachting is dat de snelheid omlaag zal gaan (< 50 km/u) door het uitvoeren van de fietssuggestiestroken in gekleurd (rood) asfalt. Beleving fietsverkeer Score: 0/+ De fietssuggestiestroken geven fietsers een eigen plek op de rijbaan, een plek die in de huidige situatie ontbreekt. Door de eigen plek wordt fietsverkeer meer vastigheid en zekerheid gegeven. De fietssuggestiestroken zorgen ervoor dat fietsers zich fysiek en gevoelsmatig minder weggeduwd voelen door autoverkeer. Variant 3 Waldadrift als erftoegangsweg Eenduidigheid wegprofiel Score: + Qua inpassing is het mogelijk eenduidig profiel, conform de eisen aan een erftoegangsweg, te realiseren over de gehele lengte van de Waldadrift. Verkeersveiligheid langsrichting Score: - Uit de verkeerstellingen blijkt dat op de Waldadrift, tussen de Groningerweg en Ceresakker, dagelijks gemiddeld motorvoertuigen rijden. De maximale intensiteit voor een erftoegangsweg waar snel en langzaam verkeer gemengd worden afgewikkeld bedraagt motorvoertuigen per etmaal. Conform Duurzaam Veilig moet bij een verkeersintensiteit van > motorvoertuigen per etmaal al maatregelen worden genomen ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer. Het realiseren van een gemengd verkeersprofiel sluit op dit deel van de Waldadrift niet aan bij het uitgangspunt om tot een verkeersveilige herinrichting te komen. Daar komt bij dat de hoogste fietsintensiteiten zich ook op dit deel van de Waldadrift bevindt. De intensiteit van het gemotoriseerde en fietsverkeer is te hoog om zonder aanvullende maatregelen de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen. Vanaf de Ceresakker tot aan de De Vlijt sluit de verkeersintensiteit wel aan bij die van een erftoegangsweg ( motorvoertuigen per etmaal). Hier is het mogelijke een gemengd profiel te realiseren. Tussen De Vlijt en de Sint Annerweg is de verkeersintensiteit weer boven de motorvoertuigen per etmaal. Ook hier is het zonder aanvullende maatregelen niet mogelijk de verkeersveiligheid van fietsverkeer in de langsrichting te waarborgen. Verkeersveiligheid kruispunten Score: + Door de vormgeving van kruispunten als gelijkwaardige kruispunten krijgt verkeer van rechts voorrang. Verkeer op de Waldadrift dient hier op te letten, waardoor de snelheid ter hoogte van kruispunten lager zal liggen op het moment dat zich verkeer op de kruisende wegen bevindt. Bij de vormgeving van de kruispunten dient wel aandacht te worden besteedt aan de zichtbaarheid van kruisend verkeer zodat verkeer op de Waldadrift tijdig kan anticiperen. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 11/17

12 Verkeer op de Waldadrift wordt echter gedwongen rekening te houden met het overige verkeer, waardoor de veiligheid op kruispunten verbeterd. Bereikbaarheid bestemmingen Score: 0 Een inrichting als erftoegangsweg heeft geen invloed op de bereikbaarheid van de bestemmingen ten opzichte van de huidige situatie; deze blijft gelijk. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken van de Waldadrift en extra oversteekbewegingen zijn niet nodig. Beleving gemotoriseerd verkeer Score: - Op het gedeelte van de Waldadrift tussen de Groningerweg en Ommelanderdrift en tussen de Sint Annerweg en De Vlijt is sprake van een beperkt bebouwde omgeving. De maximumsnelheid van 30 km/u zal ongeloofwaardig aanvoelen voor automobilisten. De inrichting van de weg sluit niet aan bij de beleving van de automobilisten. Gevolg hiervan is dat het gedrag van de automobilisten niet aan sluit bij het gewenste gedrag op een erftoegangsweg. Dit kan leiden tot een (te) hoge snelheid, km/uur in plaats van 30 km/uur) en het niet verlenen van voorrang bij kruispunten, met verkeersonveilige situaties tot gevolg. Tussen de Ommelanderdrift en De Vlijt is wel sprake van bebouwing aan weerszijden van de Waldadrift. Hier zullen automobilisten de snelheid op een natuurlijke wijze aanpassen. De inrichting als erftoegangsweg sluit hier wel aan bij de beleving vanuit de omgeving. Op een groot deel van de Waldadrift is dit echter niet het geval. Hierdoor zijn aanvullende maatregelen nodig om het gewenste gedrag af te dwingen. Het nemen van aanvullende maatregelen past echter niet bij het uitgangspunt om het gewenste gedrag op een natuurlijke wijze af te dwingen. Beleving fietsverkeer Score: - Gezien de verkeersintensiteiten op de Waldadrift tussen de Groningerweg en de Ceresakker en de Sint Annerweg en De Vlijt, zal fietsverkeer de inrichting als erftoegangsweg niet als veilig ervaren. Het gemengd afwikkelen van snel en langzaam verkeer op één rijbaan moet leiden tot een natuurlijke positionering van de fietsers op de rijbaan. Door de hoge verkeersintensiteiten is het echter de vraag of fietsers ook geneigd zijn dit te doen en zich niet aan de kant gedrukt voelen voor het autoverkeer. Deze delen van de Waldadrift zijn ook de delen waar het meeste fietsverkeer zich bevindt. Dit effect kan worden versterkt door de (te) hoge snelheid van het autoverkeer op deze delen van de Waldadrift (zie beleving gemotoriseerd verkeer ). Op het moment dat fietsers zicht niet veilig voelen bestaat de kans dat zij deze delen van de Waldadrift mijden (via trottoir of andere wegen), waardoor meer ruimte voor het gemotoriseerd verkeer ontstaat. Op het deel tussen de Ommelanderdrift en De Vlijt zal fietsverkeer zich prettiger voelen door de lagere verkeersintensiteiten en lagere snelheid van het autoverkeer. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 12/17

13 In de onderstaande tabel zijn per variant de individuele scores weergegeven en de totaalscore. Aspect Vrijliggend fietspad Fietssuggestiestroken Erftoegangsweg Eenduidigheid wegprofiel Verkeersveiligheid langsrichting + 0/+ - Verkeersveiligheid kruispunten - 0/+ + Bereikbaarheid bestemmingen Beleving gemotoriseerd verkeer Beleving fietsverkeer 0/+ 0/+ - Totaal Kosten Op hoofdlijnen is gekeken naar de kosten voor beide varianten. Hierbij zijn geen uitspraken gedaan over de verwachte kosten, maar is in het bijzonder gekeken naar aanvullende kosten ten opzichte van het realiseren van het vrijliggende fietspad of fietssuggestiestroken. In variant 1 moet, naast het realiseren van het vrijliggende fietspad, rekening worden gehouden met aanvullende kosten ten aanzien van: Verwerving van circa m 2 grond; Er moet circa m 2 bos worden gekapt en herplant van de gekapte bomen plaatsvinden; Dempen van watergangen of aanbrengen van duiker(s) door het doorsnijden van watergangen; Aanpassen ligging/ontsluiting carpoolterrein en parkeerterrein (Robbenveld). Het vrijliggende fietspad doorsnijdt beide terreinen waardoor deze fysiek moeten worden opgeschoven; Voor realisatie van variant twee (fietssuggestiestroken) en drie (erftoegangsweg) zijn, naast het fysiek realiseren van de fietssuggestiestroken en de erftoegangsweg, geen aanvullende maatregelen en/of kosten noodzakelijk. In variant 2 vervallen de kosten van het vrijliggende fietspad, maar is de kostenverhogende factor de rode fietssuggestiestroken, die uitgevoerd moeten worden in rood asfalt, omdat een rode slijtlaag met deze verkeersintensiteiten veel te onderhoudsgevoelig is. De verwerving van grond heeft een negatief effect op de planning in verband met de benodigde doorlooptijd voor verwerving van de grond. 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 13/17

14 Bijlage 1 Verkeerstelling en snelheidsmeting 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 14/17

15 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 15/17

16 Bijlage 2 Schetsontwerp vrijliggende fietspad 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 16/17

17 Bijlage 3 Schetsontwerp fietssuggestiestroken 13 november 2015 INFRABD8465N005F03 17/17

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF Bewoners hebben op de bewonersavond op 11 juli 2017 aangegeven de dorpskern van Wieringerwerf graag het karakter te geven van een verblijfsgebied

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017

Reactienota zienswijzen. Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord mei 2017 Reactienota zienswijzen Ontwerp Bestemmingsplan Ammerzoden Noord 2016 11 mei 2017 1. INLEIDING Voor het gebied Ammerzoden Noord, 2 e fase is een woningbouwplan in voorbereiding. In het woningbouwplan worden

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006 SECOND OPINION OPLOSSINGSRICHTINGEN DRUNEN CENTRUM ALGEMEEN In deze notitie geeft XTNT, Experts in Traffic and Transport, een second opinion op de verschillende plannen die er in de gemeente Heusden leven

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0

Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen. 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen 23 januari 2008 Eindrapport 9R8910.A0 Documenttitel Herinrichting komtraverse Midwolda - Oostwold Principe-uitwerkingen Verkorte documenttitel

Nadere informatie

ui ui mi int ii in nu ui

ui ui mi int ii in nu ui ĩĥ Gemeente ñ Bergen op Zoom fractie GBWP T.a.v. De heer P. Roosendaal Oudeweg 12 4661HK Halsteren ui ui mi int ii in nu ui ľp-'lľ'lľl'llľ-'ll'm'ľlľľ-l Uw kenmerk 114-026401 Uw brief 5-06-2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3

Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3 Ruimte en Economie Advies Doorkiesnummers: Aan Van Wiebe Mulder Afschrift aan Memo Datum 24-05-2017 Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3 Onderwerp Variantenstudie herinrichting Havenstraat en Hugo de Grootstraat

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari 2018 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening en terugblik Uitgewerkte varianten Vergelijking en afweging

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist.

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist. Evaluatierapport verkeersmaatregelen Bosch en Duin Gemeente Zeist E.H. Sambell Maart 2010 Achtergrond Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat. Datum 9 juni 2016

Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat. Datum 9 juni 2016 Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat Datum 9 juni 2016 2 Wat kunt u doen op deze bijeenkomst? Het schetsontwerp varianten van de Velserstraat bekijken Vragen te stellen over

Nadere informatie

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort

Second opinion beoordeling uitweg Heeswijk 120 Montfoort Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Memo Aan Van Doorkiesnummer Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Onderwerp Ontwikkeling Kopermolen in relatie tot het wegennet waarop wordt aangesloten Datum 23-04-2018 Beste Henri, Deze

Nadere informatie

Middelveen IV Zuidwolde

Middelveen IV Zuidwolde 28 december 2010 Moving Verkeer Broekhuizen 23 7965 AA Broekhuizen Aanleiding De nieuwe woonwijk Middelveen aan de zuidkant van Zuidwolde is in ontwikkeling. Gemeente De Wolden heeft Moving Verkeer gevraagd

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

In onderstaande tabel staan de varianten onderling met elkaar vergeleken op 4 criteria. Variant Verkeersveiligheid

In onderstaande tabel staan de varianten onderling met elkaar vergeleken op 4 criteria. Variant Verkeersveiligheid Notitie Referentienummer Kenmerk 348275 Betreft Memo varianten fietsverbinding Waarderveldweg 1 Inleiding Als gevolg van de herinrichting van de Waarderhaven heeft de gemeente Haarlem een nieuwe aansluiting

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B ONDERWERP Gebruik Middelweg door fietsers DATUM 15-6-2016 PROJECTNUMMER D03091.000242 ONZE REFERENTIE 078971790 B VAN Jeroen Stegeman AAN Annet Oosterlaan KOPIE AAN Ineke Noordhoek Peter Riefel Door de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Inrichtingsvarianten N640 Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb Aanleiding + doelstelling Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 8.600 en km 14.900. De inrichting van

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

De fietsstraat in Beugen

De fietsstraat in Beugen De fietsstraat in Beugen Hoe werkt die straat? We krijgen regelmatig vragen binnen over de werking van de Fietsstraat in Beugen. In dit document proberen we daarin duidelijkheid te geven. We hebben dit

Nadere informatie

Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied. Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied. V-eld, ontwerp landschap en stedebouw

Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied. Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied. V-eld, ontwerp landschap en stedebouw NOTITIE Onderwerp Verkeerskundige quickscan Manpadslaangebied Project Verkeerskundige quickscan ontsluiting woningbouw Manpadslaangebied Opdrachtgever V-eld, ontwerp landschap en stedebouw Projectcode

Nadere informatie

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant Varianten Raadhuisplein Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken bestaan die de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein veroorzaken. Op basis van deze oorzaken zijn elf mogelijke varianten opgesteld

Nadere informatie

Oostelijke Randweg Vlijmen. motivering en afweging tracékeuze

Oostelijke Randweg Vlijmen. motivering en afweging tracékeuze Oostelijke Randweg Vlijmen motivering en afweging tracékeuze inhoud eindscore methode + uitgangspunten landschap ecologie water financiën milieu verkeer methode + uitgangspunten onderzoek onderzoek onderzoek

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan Notitie Contactpersoon arcel Vrijenhoek atum 12 februari 2016 Kenmerk N001-1236093XV-ssc-V01-N Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan 1 Inleiding 1.1 Aanleiding e gemeente Bloemendaal is bezig met de reconstructie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - ISO 9001 gecertificeerd Projectomschrijving Opdrachtgever Projectnummer 16.0089 Datum 20 april 2016 Status Definitief Auteur(s)

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek *15int14599* 15int14599 Zaaknummer: 2015001932 Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek Onderzoek naar oplossingsvarianten Gemeente Hilvarenbeek Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost)

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost) Maart 2016 Geachte gemeente, Na onze adviezen over het noord-west gedeelte van de Middelweg leest u hier ons advies over het laatste gedeelte van de Middelweg in Moordrecht. Het gaat om het gedeelte van

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... Verkeer Klijndijk Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... 6 Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

Rapport. Grontmij. Verkeerstoets ontwikkeling CVI Haven Raaieinde

Rapport. Grontmij. Verkeerstoets ontwikkeling CVI Haven Raaieinde Rapport Grontmij Verkeerstoets ontwikkeling CVI Haven Raaieinde Afweging ontsluitingsstructuur, actualisatie verkeersgegevens en voorstel verkeerskundige inrichting kruispunt en wegvakken Verkeerstoets

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Bijlage 10 Ongevallenanalyse

Bijlage 10 Ongevallenanalyse Bijlage 10 Ongevallenanalyse Verkeersveiligheid in de gemeente Groesbeek Om een beeld te krijgen van de objectieve verkeersveiligheid is een beknopte analyse uitgevoerd naar het aantal, de afloop en de

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop 18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop Michiel van Rooij Verkeersadvies In opdracht van Gemeente Gemert- Bakel 1. Aanleiding Plangebied In de afgelopen jaren heeft de gemeente

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst Informatiebijeenkomst 9 maart 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Welkom Presentatie: Terugblik: wat is er vooraf gegaan? Ons beeld van

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

provincie noord-brabant

provincie noord-brabant Rapport provincie noord-brabant Verkeerssituatie kern Boekel Effecten van 'kleine maatregelen' PROVINCIE NOORD-BRABANT Verkeerssituatie kern Boekel Ëff ecten v an' kleine maatr eg elen' Projectnummer:

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 18 oktober 2018 Agendapuntnummer : XI, D1 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Onderwerp : Verkeerssituatie kruising Hoofdstraat- Steenbergerweg

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Herinrichting Rondweg Westerkoog

Herinrichting Rondweg Westerkoog Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666 222

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Verkeersarrangement Elsloo

Verkeersarrangement Elsloo Verkeersarrangement Elsloo Verkeer en terugkoppeling 9 november 2016 Doel van deze avond! Verkeer in Elsloo, hoe zit dat?! Toelichting op de inventarisatie! Hoe gaan we om met uw opmerkingen! Beschrijving

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie