PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B"

Transcriptie

1 ONDERWERP Gebruik Middelweg door fietsers DATUM PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE B VAN Jeroen Stegeman AAN Annet Oosterlaan KOPIE AAN Ineke Noordhoek Peter Riefel Door de gemeente Zuidplas is aan Arcadis gevraagd de verkeersveiligheid van weggebruikers, en vooral de fietsers, op de Middelweg in Moordrecht te beschouwen. Tevens is gevraagd te bepalen in hoeverre in het huidige en voorgenomen verkeersbesluit sprake is van een strijdigheid met de Wegenverkeerswet zoals is aangegeven door de politie. In dit memo zijn de resultaten van deze beschouwing opgenomen evenals een advies voor de inrichting van de Middelweg. Aanleiding De Middelweg is één van de hoofdassen in de verkeersstructuur van Moordrecht. Begin 2014 is het gedeelte van de Middelweg tussen het kruispunt met de Ringdijk tot ten noorden van het kruispunt met de Boerderijlaan en Land voor Water (deels) gereconstrueerd. Tijdens de planvorming heeft afstemming plaatsgevonden met onder meer de politie, VVN en de Fietsersbond. Oorspronkelijk was dit gedeelte van de Middelweg ingericht als gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) met vrijliggende fietspaden. Dit is gewijzigd in een erftoegangsweg (30 km/u) waarbij fietsers op de rijbaan fietsen. Door onrust op social media over onveiligheid van fietsers op de rijbaan heeft het College van de gemeente Zuidplas in de zomer van 2015 besloten om door middel van een verkeersbesluit de voetpaden langs de Middelweg aan te wijzen als onverplichte fietspaden. Hierbij speelde de verplaatsing van drie scholen naar één Brede School aan de noordzijde van Moordrecht een belangrijke rol. Als gevolg hiervan is het gebruik van de Middelweg door fietsers toegenomen. Door de politie is een negatief advies gegeven op het voorgenomen verkeersbesluit, onder meer omdat hiermee een strijdigheid met de Wegenverkeerswet zou ontstaan en omdat de toepassing van vrijliggende fietspaden in een 30 km/u-zone niet aansluit bij de principes van Duurzaam Veilig. In het najaar van 2015 heeft de gemeente Zuidplas aan verkeerskundig adviesbureau Westzuidwest gevraagd de herinrichting van de Middelweg te evalueren. In deze evaluatie is geconcludeerd dat de Middelweg een zogenoemde grijze weg is; de functie en de inrichting passen bij een erftoegangsweg, maar de intensiteiten van het autoverkeer zijn hoger dan het gewenste maximum van circa voertuigen per etmaal. Ook is geconstateerd dat de inrichting van de fietsoversteek nabij de overgang van 50 naar 30 km/u niet optimaal is. Om die reden is in de zomer van 2015 al besloten de fietsoversteek weg te halen en de voetpaden aan te wijzen als onverplicht fietspad, zodat fietsers niet op de rijbaan hoeven te fietsen. Tijdens observaties in het najaar van 2015 is geconstateerd dat de instelling van onverplichte fietspaden ertoe leidt dat fietsers richting de scholen (noordelijke richting) op diverse plaatsen de Middelweg oversteken naar het vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Middelweg. Mede hierdoor ontstaan onduidelijke situaties die tot onveiligheid kunnen leiden. Kanttekening hierbij is dat de snelheid van het autoverkeer laag is. Verder is geconstateerd dat voetgangers en fietsers nu van hetzelfde pad gebruik moeten maken waar niet altijd voldoende ruimte voor is. Op basis van de uitgevoerde evaluatie is door Westzuidwest geconcludeerd dat een optimale inrichting van de Middelweg conform de principes van Duurzaam Veilig niet mogelijk is binnen de aanwezige ruimtelijke en financiële beperkingen. Als best mogelijke oplossing binnen de gestelde kaders is geadviseerd om de onverplichte fietspaden aan te passen naar verplichte fietspaden zodat de positie van de fietser eenduidig wordt. Arcadis Nederland B.V., Beaulieustraat 22, Arnhem T +31 (0) Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number:

2 Naar aanleiding van dit advies is door de gemeente Zuidplas een nieuw verkeersbesluit opgesteld (nr , nog niet vastgesteld). Ook hierbij heeft de politie een negatief advies gegeven waarbij gewezen is op de tegenstrijdigheid met de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). De politie heeft daarbij geadviseerd het verkeersbesluit te heroverwegen en te zoeken naar een oplossing om de auto-intensiteit en -snelheid verder terug te dringen. In het vervolg van dit memo zijn achtereenvolgens de resultaten van de beschouwing van het verkeersbesluit en de inrichting van de Middelweg beschreven. Daarna volgen de conclusies en het advies voor de inrichting van de Middelweg. Beschouwing verkeersbesluit in relatie tot wetgeving Door de politie is zowel bij het verkeersbesluit voor instelling van de onverplichte fietspaden als het verkeersbesluit voor instelling van de verplichte fietspaden gewezen op een strijdigheid met de geldende wetgeving. Hierbij gaat de politie ervan uit dat bij toepassing van vrijliggende fietspaden een voorrangssituatie moet worden ingesteld, aangeduid met bebording en markering, om onduidelijkheid voor weggebruikers te voorkomen. Het bewust afwijken van de wetgeving kan mogelijk worden aangemerkt als een gebrek aan de weg als bedoeld in artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek. Als alternatief heeft de politie in haar adviezen voorgesteld om de fietspaden voor het kruisingsvlak te beëindigen zodat deze niet over het kruisingsvlak worden doorgezet en daarmee onduidelijkheid over de voorrangssituatie creëren. Om de voorrangssituatie te regelen dient onder meer bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) toegepast te worden. In de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens is aangegeven dat dit bord binnen 30 km/u-zones alleen toegepast mag worden indien sprake is van een hoofdfietsroute. Op basis van de CROW-publicatie 230 Ontwerpwijzer fietsverkeer is in paragraaf 4.4 aangegeven dat sprake kan zijn van een hoofdfietsroute indien de intensiteit van het fietsverkeer meer dan fietsers per etmaal bedraagt. Op de Middelweg is hier geen sprake van, wat zou betekenen dat er sprake is van een afwijking van de Uitvoeringsvoorschriften BABW. De tekst waar de politie naar verwijst staat in Hoofdstuk II, paragraaf 4 Voorschriften voor de afzonderlijke borden. Bij bord B6 staat onder Toepassing bij punt 2 de voorwaarde van een hoofdfietsroute om bord B6 te kunnen toepassen in een 30 km/u-zone. Echter, bij ditzelfde punt wordt ook aangegeven dat het bord B6 toegepast wordt bij een vrijliggend fietspad in een 30 km/u-zone. Aan deze voorwaarde wordt wel voldaan. Immers, langs de Middelweg is sprake van vrijliggende fietspaden. Op basis van het vigerende verkeersbesluit betreft dit onverplichte fietspaden en op basis van het voorgenomen verkeersbesluit, verplichte fietspaden. Er is dan ook geen sprake van een afwijking van de Uitvoeringsvoorschriften BABW zoals door de politie is aangegeven in haar adviezen van 12 augustus 2015 en 7 januari Bij de voorgaande beschouwing worden twee kanttekeningen geplaatst: Onverplichte fietspaden worden normaal gesproken niet parallel aan een weg voor autoverkeer toegepast. In de Uitvoeringsvoorschriften BABW wordt bij bord B6 echter niet specifiek gesproken over verplichte en onverplichte fietspaden. In de Uitvoeringsvoorschriften BABW is bij bord B6 onder Plaatsing aangegeven dat indien een fietspad, of fiets/bromfietspad deel uitmaakt van de kruisende weg, het bord geplaatst wordt in combinatie met een duidelijke markering van dat pad. In de huidige situatie ontbreekt zowel bij de kruising van de Boerderijlaan als de Stevensstraat bebording en markering om de voorrangssituatie aan te duiden. Het ontbreken van de bebording en markering leidt ertoe dat de onderlinge voorrang tussen weggebruikers niet duidelijk is en deze situatie kan daardoor mogelijk worden aangemerkt als een gebrek aan de weg als bedoeld in artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek. Datum: van 9

3 Beschouwing inrichting Middelweg In de door Westzuidwest uitgevoerde evaluatie is de huidige inrichting van de Middelweg en het gebruik hiervan al uitgebreid beschreven. Om een goed beeld te krijgen van de situatie, is ook door Arcadis een observatie uitgevoerd op dinsdag 24 mei 2016 in de ochtendspits. Op dat moment was sprake van droog weer. Op basis van de eigen observatie worden de constateringen en conclusies van Westzuidwest gedeeld. Dit geldt vooral voor de conclusie dat de Middelweg een zogenoemde grijze weg is, de vormgeving van de fietsoversteek bij de overgang van 50 naar 30 km/u en de aanname dat waarschijnlijk voor een ander dwarsprofiel was gekozen als er voldoende financiële middelen en ruimte beschikbaar waren. Ditzelfde geldt voor het verlagen van de intensiteiten van het autoverkeer door aanleg van een andere ontsluiting van Moordrecht richting de A20. Aanvullend op de evaluatie door Westzuidwest zijn de volgende aandachtspunten geconstateerd. Fietsoversteek Door Westzuidwest is geadviseerd de fietsoversteek bij de overgang van 30 km/u naar 50 km/u dicht te zetten. In de huidige situatie zijn alleen de kanaliseringsstrepen en de borden J24 (waarschuwing voor fietsers) verwijderd en is de fietsoversteek nog toegankelijk (zie afbeelding 1 op volgende pagina). Als gevolg hiervan wordt de fietsoversteek momenteel nog gebruikt door fietsers, ondanks dat de fietsoversteek voor automobilisten niet meer als zodanig herkenbaar is. Dit kan ertoe leiden dat automobilisten niet verwachten dat fietsers hier willen oversteken. Afbeelding 1 Fietsoversteek is nog niet fysiek afgesloten Tijdens de observatie op 24 mei was het gebruik van de oversteek door fietsers richting de Brede School Moordrecht beperkt. Enerzijds draagt de combinatie van de wegversmalling en fietsoversteek eraan bij dat de snelheid van het autoverkeer verminderd wordt ter plaatse van de fietsoversteek, maar anderzijds leidt deze combinatie ertoe dat op drukke momenten een wachtrij van auto s ontstaat aan beide zijden van de wegversmalling. Vooral als een wachtrij aan de centrumzijde ontstaat, is het voor fietsers richting de brede school lastig om langs de wachtrij richting de oversteek te fietsen. Deze situatie leidt ertoe dat veel fietsers ervoor kiezen om al vanaf het kruispunt met Land voor Water of het kruispunt met de Stevensstraat de Middelweg over te steken naar het vrijliggende fietspad. Datum: van 9

4 Afbeelding 2 Wachtrijvorming bij wegversmalling Vormgeving fietspaden De onverplichte fietspaden zijn voor automobilisten vanuit de tegenovergestelde richting niet als zodanig herkenbaar. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de fietspaden zijn uitgevoerd in grijze tegels die normaal gesproken voor trottoirs gebruikt worden. Bij het zien van de grijze trottoirtegels zullen de meeste automobilisten verwachten dat zij te maken hebben met een trottoir en dat fietsers die hierop fietsen geen voorrang hebben. Ook de aanwezigheid van de paaltjes langs de weg draagt bij aan het beeld dat er alleen sprake is van een trottoir (zie ook onderstaande afbeelding). Hoewel niet zodanig expliciet verwoord, is ook door Westzuidwest aangegeven dat het materiaalgebruik in overeenstemming moet zijn met het gebruik van de infrastructuur (zie conclusie 5 op pagina 16 van het evaluatierapport). In de huidige situatie is hier geen sprake van, omdat de trottoirs alleen met borden zijn omgevormd tot onverplichte fietspaden. Op het in twee richtingen bereden fietspad is weliswaar een asmarkering aangebracht in de vorm van witte trottoirtegels, maar deze is voor automobilisten niet duidelijk zichtbaar. Afbeelding 3 Toepassing van grijze trottoirtegels en paaltjes verminderen de herkenbaarheid van het onverplichte fietspad Datum: van 9

5 Behalve dat de fietspaden door het materiaalgebruik niet als zodanig herkenbaar zijn, is er op het kruispunt met de Boerderijlaan en Land voor Water geen duidelijke overgang tussen het onverplichte fietspad en het trottoir en is tevens onduidelijk welke weggebruikers ten opzichte van elkaar voorrang hebben. Als gevolg hiervan is het voor weggebruikers onduidelijk welk gedrag van hen verlangd wordt en welk gedrag zij van andere weggebruikers kunnen verwachten. Oversteekgedrag fietsers Net als tijdens de observatie door Westzuidwest, is ook tijdens het locatiebezoek op 24 mei geconstateerd dat fietsers op meerdere locaties oversteken. Fietsers vanaf Land voor Water steken voor het grootste deel direct over naar het vrijliggende fietspad aan de westzijde. Fietsers die vanuit het centrum van Moordrecht komen maken deels gebruik van het onverplichte fietspad aan de oostzijde van de Middelweg, deels van de rijbaan en deels van het onverplichte fietspad aan de westzijde van de Middelweg. De fietsers die van het oostelijke onverplichte fietspad gebruik maken, steken over bij het kruispunt met Land voor Water. De fietsers die over de rijbaan fietsen, doen dit deels ook bij dit kruispunt en deels bij het kruispunt met de Stevensstraat. Gevolg hiervan is dat tussen de Stevensstraat en Land voor Water fietsers op drie locaties fietsen; op de rijbaan van de Middelweg en op de fietspaden aan weerszijden van de Middelweg. Ook dit leidt tot verwarring bij andere weggebruikers. Tot slot wordt opgemerkt dat tijdens de observatie geen gevaarlijke situaties of bijna ongevallen zijn waargenomen. De relatief lage snelheid van het autoverkeer, onder meer afgedwongen door de wegversmalling en de plateaus, draagt hier aan bij. Door interactie tussen fietsers en automobilisten (zie onderstaande afbeelding) worden onduidelijke situaties gezamenlijk opgelost. Afbeelding 4 Interactie tussen weggebruikers ter hoogte van de voormalige fietsoversteek Datum: van 9

6 Conclusie De Middelweg in Moordrecht is een weg met zowel erfaansluitingen, kruisende wegen als een relatief hoog aantal doorgaande motorvoertuigen. Omdat de weg hierdoor niet duidelijk is aan te merken als erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg, wordt de Middelweg als zogenoemde grijze weg aangeduid. Dit betekent dat het niet eenvoudig is een weginrichting te kiezen die voor alle weggebruikers als duidelijk en veilig wordt ervaren. Bij de reconstructie van de Middelweg was daarnaast sprake van ruimtelijke beperkingen (onder meer een beschermde laanbeplanting en aanliggende woonpercelen) en een relatief klein budget. Daarnaast heeft de locatiekeuze van de Brede School Moordrecht ertoe bijgedragen dat het gebruik van de Middelweg door fietsers is toegenomen. Ditzelfde geldt waarschijnlijk voor het autoverkeer (halen en brengen van leerlingen). De fietsers vanuit Land voor Water en het centrum van Moordrecht moeten daarbij de Middelweg op enig moment oversteken, omdat de Brede School Moordrecht aan de westzijde van de Middelweg is gelegen en, om hier te komen, gebruik gemaakt moet worden van het tweerichtingsfietspad aan de westzijde van de Middelweg. Zoals ook al door Westzuidwest is aangegeven, zou in de ideale situatie een bredere rijloper zijn aangelegd waarop zowel voor autoverkeer als fietsers voldoende ruimte is elkaar te passeren en, aanvullend hierop, een deel van het doorgaande autoverkeer via een andere route wordt afgewikkeld. Door daarnaast ook trottoirs aan beide zijden van de weg toe te passen, is er ook voldoende ruimte voor de voetganger. Een dergelijke inrichting zou zo goed mogelijk zijn aangesloten bij de principes van Duurzaam Veilig, de herkenbaarheid van de weg en, daaruit voortvloeiend, het gewenste gedrag van de weggebruikers. Hierbij wordt opgemerkt dat een goed ontworpen overgang voor fietsers van de rijbaan naar het vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Middelweg een belangrijk aandachtspunt is en blijft. Vooral het bieden van een rustplaats voor fietsers vanuit het centrum naar de Brede School Moordrecht is daarbij van belang. Bijvoorbeeld door toepassing van een oversteek met middensteunpunt zoals beschreven in paragraaf van het ASVV 2012 (zie ook afbeelding 5). Kanttekening is dat voor een dergelijke vormgeving extra ruimte in het dwarsprofiel nodig is, iets wat bij de Middelweg juist niet aanwezig is. Afbeelding 5 Vormgeving overgang van twee- naar eenrichtingsfietspad in combinatie met oversteekplaats Geconcludeerd wordt dat een inrichting van de Middelweg conform de huidige richtlijnen alleen mogelijk is als er voldoende ruimte en financiële middelen beschikbaar zijn. Omdat dit niet het geval is, dient binnen de ruimtelijke dwangpunten een vormgeving gekozen te worden die zo goed mogelijk bij de richtlijnen aansluit. Dit is van belang omdat weggebruikers dan begrijpen welk gedrag van hen verlangd wordt. In de huidige situatie is dit echter niet het geval; de toepassing van onverplichte fietspaden parallel aan een weg voor autoverkeer is vrij ongebruikelijk waardoor weggebruikers de situatie niet direct zullen herkennen, vooral op de kruispunten. Dit wordt versterkt doordat het materiaalgebruik van de onverplichte fietspaden niet aansluit bij het gebruik. Advies Op basis van de eigen observatie en de bevindingen uit de evaluatie van Westzuidwest wordt geadviseerd de huidige situatie aan te passen op een andere wijze dan het voorliggende ontwerp-verkeersbesluit Het hierna beschreven advies komt grotendeels overeen met het advies van Westzuidwest, maar kent ook enkele afwijkingen. Op de volgende pagina is een onderbouwing voor dit advies opgenomen. Als eerste wordt opgemerkt dat opvolging van het onderstaande advies betekent dat de inrichting van de Middelweg voor een derde keer in een periode van ruim 2 jaar wordt gewijzigd. Dit maakt de kans groot dat een deel van de weggebruikers het gedrag blijft vertonen van voor de wijziging, omdat ze hier net aan gewend zijn. Deze kans wordt groter naar mate de wijziging in inrichting beperkter van omvang is. Er is dan voor Datum: van 9

7

8 Onderbouwing advies De combinatie van het gebruik van de Middelweg, de beschikbare ruimte en financiële middelen maakt het niet eenvoudig een inrichting voor te stellen die aansluit bij de principes van Duurzaam Veilig en de hierop gebaseerde ontwerprichtlijnen. Om tot het hiervoor beschreven advies te komen is een aantal afwegingen gemaakt: De huidige rijloper van de Middelweg is relatief smal voor gebruik door fietsers in combinatie met een groot aantal motorvoertuigen in twee richtingen. Verbreding van de rijloper zodat fietsers en autoverkeer hiervan gezamenlijk en veilig gebruik kunnen maken, heeft de voorkeur vanuit uniformiteit en herkenbaarheid van 30 km/u-wegen binnen de bebouwde kom. Deze inrichting is zowel vanuit ruimtelijk als financieel oogpunt niet haalbaar op de Middelweg. Hoewel de exacte omvang van het fietsverkeer op de Middelweg niet bekend is, kan gezien het aantal van ongeveer 700 leerlingen op de Brede School Moordrecht de Middelweg waarschijnlijk als fietsroute worden aangemerkt conform tabel 14 van CROW-publicatie 230, Ontwerpwijzer fiets. De toepassing van een vrijliggend fietspad past conform de Ontwerpwijzer fietsverkeer (zie afbeelding 7) bij een erftoegangsweg met meer dan mvt/etmaal die tevens een fietsroute is. Afbeelding 7 Keuzeschema wegvakken binnen de bebouwde kom (bron: CROW-publicatie 230, Ontwerpwijzer fiets) De Boerderijlaan is een doodlopende weg waardoor slechts een klein aantal motorvoertuigen deze weg in- of uit zal rijden. Door de aansluiting van de Boerderijlaan op de Middelweg als uitrit vorm te geven, wordt de voorrangssituatie ten opzichte van het fietspad geregeld zonder dat hiervoor bebording of markering noodzakelijk is. Daarnaast blijft hiermee de gelijkwaardigheid van Land voor Water ten opzichte van de Middelweg, zoals gewenst in een 30 km/u-zone, in stand. Hoewel door de politie terecht wordt opgemerkt dat het gezamenlijk gebruik van de rijloper door fietsers en autoverkeer de voorkeur heeft in een 30 km/u-zone, wordt in de adviezen ten aanzien van de verkeersbesluiten voor de Middelweg voorbij gegaan aan de combinatie van een relatief smalle rijloper (die niet eenvoudig te verbreden is) met een hoge intensiteit autoverkeer. Deze combinatie leidt ertoe dat het gezamenlijk gebruik van de rijloper niet zonder meer de meest veilige oplossing is. Door de politie wordt in haar adviezen gewezen op de toepassing van het bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) in een 30 km/u-zone. Hoewel dit bord conform de Uitvoeringsvoorschriften BABW toegepast mag worden bij vrijliggende fietspaden, en er dus geen sprake is van een strijdigheid met de wet, is in de geadviseerde situatie geen sprake van de toepassing van dit bord, omdat de voorrang ten opzichte van de Boerderijlaan door middel van een uitritconstructie wordt geregeld. De gemengde afwikkeling van fietsers en autoverkeer op de Middelweg tussen de Stevensstraat en de Ringdijk sluit aan bij het gebruik van de aansluitende Kerklaan. Daarnaast moeten fietsers in de huidige situatie al op de Middelweg fietsen als zij vanaf de Stevensstraat richting de Kerklaan fietsen. Door ook Datum: van 9

9 fietsers in tegengestelde richting op de rijbaan te laten fietsen, ontstaat een duidelijker wegbeeld op dit wegvak. Fietsers die vanaf de Kerklaan, Ringdijk en Land voor Water richting de Brede School Moordrecht fietsen, moeten sowieso een keer de Middelweg oversteken. Fietsers vanaf Land voor Water steken de Middelweg direct over naar het tweerichtingsfietspad, zoals ook in de huidige situatie al gebeurd. Door middel van de uitritconstructie bij de Boerderijlaan wordt duidelijk gemaakt dat als fietsers vanaf het fietspad richting Land voor Water fietsen, voorrang moet worden verleend aan verkeer op de Middelweg en verkeer komende vanuit Land voor Water. Vanuit het centrum gezien is het kruispunt met de Stevensstraat overzichtelijker dan het kruispunt met Land voor Water wat het eerstgenoemde kruispunt geschikter maakt als oversteeklocatie. De oversteekbeweging die fietsers komende vanuit het centrum bij de Stevensstraat maken is vergelijkbaar met het linksaf-slaan naar de Stevensstraat waardoor er vrijwel geen onduidelijkheid zal bestaan over de voorrangssituatie. Kanttekening hierbij is dat een duidelijk vormgegeven oversteekplaats (zie afbeelding 5) de voorkeur heeft, maar dat hiervoor op de Middelweg onvoldoende ruimte beschikbaar is. Met de voorgestelde inrichting blijft het noodzakelijk dat fietsers en automobilisten goed rekening met elkaar houden, vooral in de ochtendspits wanneer zowel een groot aantal fietsers als automobilisten gebruik maakt van de Middelweg. Zoals hiervoor al is aangegeven is een duidelijkere vormgeving binnen de ruimtelijke en financiële kaders niet haalbaar. Hierbij wordt wel opgemerkt dat bij deze afweging heeft meegespeeld tijdens de observaties door zowel Westzuidwest als Arcadis geen gevaarlijke situaties zijn waargenomen en de snelheid van het autoverkeer past bij een 30 km/u-zone. De smalle rijloper van de Middelweg is niet persé nadelig voor het oversteken van de fietsers op het kruispunt van de Middelweg met de Stevensstraat. Door de smalle rijloper zitten de fietsers voor het gemotoriseerde verkeer in de plaats van ernaast. Dit maakt dat automobilisten de fietsers altijd voor zich zien en de fietsers gemakkelijker kunnen oversteken doordat automobilisten wachten. Fietsers komende vanuit het centrum fietsen tot de Stevenstraat op de Middelweg en moeten bij het kruispunt met de Stevensstraat oversteken naar het verplichte fietspad. Echter verandert het profiel van de Middelweg niet na het kruispunt met de Stevensstraat. Bovendien zijn fietsers gewend om door te fietsen op de Middelweg tot aan Land voor Water. Om het gebruik van het vrijliggende verplichte fietspad aan de westzijde van de Middelweg te vergroten is het wenselijk fietsers te attenderen op het fietspad. Het advies is om dit te doen door middel van het bord fietsers hier oversteken. Wanneer in de praktijk blijkt dat fietsers tussen de Stevensstraat en Land voor Water nog steeds gebruik maken van de Middelweg en dit tot onduidelijke situaties leidt, kan het bord C14 (Gesloten voor fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor) worden geplaatst. Hieraan kan het bord met fietsers hier oversteken toegevoegd worden als onderbord. Op deze manier wordt aan de fietsers uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Hierbij is niet uit te sluiten dat een deel van de fietsers vanuit het centrum richting Land voor Water op de rijbaan blijft fietsen en rechtstreek rechtsaf slaat naar Land voor Water. Dit gedrag zal echter nooit geheel te voorkomen zijn. De oorspronkelijke fietsoversteek werkt niet goed door het ontbreken van een rustpunt voor fietsers en de wachtrijvorming van auto s. Daarnaast wordt de fietsoversteek niet meer als zodanig aangeduid, maar mag wel gebruikt worden door fietsers, omdat het verplichte fietspad pas begint na de fietsoversteek. Dit kan tot verwarring leiden bij automobilisten, vooral degene die vanuit de richting van de A20 komen en niet verwachten dat fietsers bij de wegversmalling willen oversteken. Door de fietsoversteek fysiek dicht te zetten wordt voorkomen dat fietsers op deze locatie blijven oversteken. Aan de oostzijde van de Middelweg is geen apart voetpad beschikbaar indien dit als fietspad gebruikt wordt. Dit leidt ertoe dat voetgangers en fietsers van hetzelfde pad gebruik moeten maken wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. Daarnaast zou het gebruik van dit pad door fietsers betekenen dat de verharding aangepast moet worden om duidelijk te maken dat het een fietspad betreft. Dit brengt extra kosten met zich mee, terwijl het vrijwel niet mogelijk is om het einde van dit fietspad bij het kruispunt met Land voor Water duidelijk vorm te geven zonder terug te vallen op een voorrangskruispunt zoals hier aanwezig was voor de reconstructie in Toepassing van een eenrichtingsfietspad tussen de Boerderijlaan en Stevensstraat (aan de westzijde van de Middelweg) zou betekenen dat fietsers vanuit de Stevensstraat eerst de rijbaan over moeten steken en vervolgens bij Land van Water weer terug moeten oversteken naar het vrijliggende fietspad. Al zou dit als de officiële route worden aangewezen, dan is de kans zeer groot dat de fietsers toch aan de westzijde van de Middelweg blijven (spook)fietsen. Datum: van 9

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

Veilig van en naar school

Veilig van en naar school Veilig van en naar school Ouders en kinderen hebben recentelijk opmerkingen gemaakt over enkele verkeerssituaties op weg naar de scholen in Mariënberg en Beerzerveld. De betreffende situaties leiden in

Nadere informatie

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost)

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost) Maart 2016 Geachte gemeente, Na onze adviezen over het noord-west gedeelte van de Middelweg leest u hier ons advies over het laatste gedeelte van de Middelweg in Moordrecht. Het gaat om het gedeelte van

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63623 november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/503583 Burgemeester

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk STAATSCOURANT 8 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 64144 november 2017 Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32291 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem Nr. 2018/193143 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63405 november 2018 Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart Nr. 2018/455744 Burgemeester en

Nadere informatie

Advies inzake instellen bromfietspad Warmoezenierspad

Advies inzake instellen bromfietspad Warmoezenierspad 03 november 2011 Geachte gemeente, Naar aanleiding van het op 2 maart 2011 genomen besluit om verkeersborden G12a en G12b (instellen bromfietspad) te plaatsen op het Warmoezenierspad in Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 41024 19 juli 2017 Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27271 2 oktober 2013 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn Nr. 2013-080847 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17261 23 maart 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein Nr. 2018/99505 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 66312 november 2017 Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00164VKZ18 Aantal bijlagen Datum 26 februari 2019 Onderwerp verkeersbesluit: Eisenhowerlaan,

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 51262 september 2017 Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

G. Dorgelo Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom

G. Dorgelo Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT 18-10-2018 2 6917476 G. Dorgelo 14 050 Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, sub

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42393 november 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem Nr. 2015/445329 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16854 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk Onderwerp:

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32290 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem Nr. 2018/198772 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio Amsterdam Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn I Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn II Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 1. Inleiding In 2013 is het Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we alle wegen duurzaam veilig inrichten

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Beho de commissie VOCS B&W-nr.: 06.0977 d.d. 22-08-2006 Onderwerp Verkeersmaatregelen Fietsers voorrang van rechts (2 e fase), het opheffen van een zebra op de Vierlinghlaan, het in de voorrang brengen

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 34984 20 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem Nr. 2018/179186 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem Aan: Harry Geurts, Stationsweg 201, 5807 AB Oostrum Datum: 19 januari 2017 Betreft: Ontwerp aansluiting Stationsweg-Mgr. Hanssenstraat in Oostrum-Venray; Vervolgnotitie van notitie 19 december 2015 1.

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF Bewoners hebben op de bewonersavond op 11 juli 2017 aangegeven de dorpskern van Wieringerwerf graag het karakter te geven van een verblijfsgebied

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg VERKEERSBESLUIT Bromfiets op de Rijbaan 2017 Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer

STAATSCOURANT. Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 53516 september 2018 Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Parkeerterrein sportpark Veerse Poort aan M.H. Boassonlaan

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16865 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk Onderwerp: herinrichting

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56514 4 oktober 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem Nr. 2018/275393 Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen,

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: 15.1890483 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 29 JUNI

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19351 4 april 2018 Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Arnhem. Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie. Kemperbergerweg, Arnhem

Arnhem. Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie. Kemperbergerweg, Arnhem Arnhem Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie Kemperbergerweg, Arnhem Arnhem Onderzoek verkeersontsluiting RIN locatie GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Dutch Housing Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG 's-gravenhage

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016

Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016 STAATSCOURANT 3 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40681 augustus 2016 Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016 Betreft: Diverse verkeersbesluiten

Nadere informatie

beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat

beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat Zaaknummer: HHVOL11 Onderwerp beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling Langstraat Collegevoorstel Dit voorstel gaat over de beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond, afdeling

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45675 augustus 2018 N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

daartoe gemachtigd ingevolge artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

daartoe gemachtigd ingevolge artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994; Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Burgemeester en Wethouders van Millingen aan de Rijn; daartoe gemachtigd ingevolge artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994; voorgenomen

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Onderwerp Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Aan Gemeente Valkenswaard onze referentie 16161.1 D14 mem01-c dhe Verzend datum 4 september 2017 projectnummer 16161.1 Opgesteld door

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie