Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/ Burgemeester en wethouders van Haarlem, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW). Overwegende: dat Kenaupark, Kinderhuisvest, Rozenstraat, Zijlstraat en Zijlvest gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem; dat de Kenaupark, Kinderhuisvest, Rozenstraat, Zijlstraat en Zijlvest wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen; dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem in het collegebesluit d.d. 26 november 2013 (nr. 2013/383676) is gemandateerd aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte, Groen en Verkeer; dat de categorisering van het wegennet van de gemeente Haarlem is opgenomen in het Haarlems Verkeers- en Vervoersplan (hierna: HVVP); dat Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuisvest en Kinderhuissingel), Kenaupark (gedeelte tussen Kenaupark en Parklaan), Kinderhuisvest en Zijlvest in het HVVP gecategoriseerd zijn als een Gebiedsontsluitingsweg type B waar een 50 kilometer per uur regime van kracht is; dat de verkeersfunctie op Gebiedsontsluitingswegen belangrijker wordt geacht dan de verblijfsfunctie; dat Rozenstraat, Zijlstraat en Kenaupark (noordoostzijde park) - tussen Rozenstraat en Parklaan - gecategoriseerd zijn als een erftoegangsweg; dat de verkeersfunctie op een erftoegangsweg ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie; dat in 2011 is geconcludeerd dat het verzamelriool aan de Kinderhuisvest en Kenaupark versleten is en dient te worden vervangen; dat het onderhoud aan het riool aanleiding is geweest om medio 2015 een nieuw ruimtelijk ontwerp te maken voor Kinderhuisvest en Kenaupark; dat de gemeenteraad van Haarlem Definitief Ontwerp (DO) Kinderhuisvest heeft vastgesteld op 21-juni- 2016; dat om te komen tot het ruimtelijk ontwerp uitvoerig gesproken is met openbaar vervoerbedrijven, omwonenden en belangenverenigingen; 1

2 dat binnen het ruimtelijk ontwerp mede daarom aandacht is besteed aan de verbetering van de (bus)infrastructuur, de afwaardering van de noordkant van het Kenaupark om autoverkeer terug te dringen en aan het verminderen van trillingsoverlast ten gevolge van het (bus)verkeer; dat het Kenaupark een rijksmonument is en tevens behoort tot het beschermd stadsgezicht van Haarlem; dat daarom bij het opstellen van het Definitief Ontwerp ook gekeken is naar mogelijkheden voor versterking van het Kenaupark als rijksmonument en beschermd stadsgezicht; dat gekozen is om Kenaupark - tussen Kinderhuissingel en Kenaupark - af te waarderen tot 30 kilometer per uur zone; dat Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark wordt toegevoegd aan de bestaande 30 kilometer per uur zone, die op Rozenstraat en Kenaupark (noordoostzijde park) tussen Rozenstraat en Parklaan, van kracht is; dat op Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 een zonepoort wordt aangebracht om de grens waar de 30 kilometer per uur zone ingaat te verduidelijken; dat fietsers en gemotoriseerd verkeer op Kenaupark, tussen huisnummer 8 en aansluiting Kinderhuissingel, zoals gebruikelijk in verblijfsgebieden gebruik gaan maken van dezelfde rijbaan en dat daarom de aanwezige verplichte fietspaden - dan wel fietsstroken - worden verwijderd; dat met bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk wordt bevorderd dat (doorgaand) autoverkeer gebruik zal gaan maken van Kinderhuissingel welke beter geschikt is om doorgaand verkeer af te wikkelen; dat om fietsers op de rijbaan van Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark toe te kunnen staan op een eenrichtingsweg onderborden uitgezonderd fietsers worden geplaatst onder de borden waarmee de eenrichtingsweg is aangeduid; dat binnen verblijfsgebieden, waar een 30 kilometer per uur zone geldt, de voorrang niet middels verkeerstekens wordt geregeld; dat daarom op de kruispunten Kenaupark Kenaupark en Kenaupark - Rozenstraat de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituaties zullen worden opgeheven; dat de eenrichtingsweg Rozenstraat in het nieuwe ruimtelijk ontwerp alleen nog zal zijn aangesloten op Kenaupark (noordoostzijde park); dat de eenrichtingsweg op Rozenstraat komt te vervallen voor zover deze is gelegen tussen Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) en Kenaupark 5; dat vanwege de nieuwe structuur noodzakelijk is om de eenrichtingsweg voor voertuigen in oostelijke richting op Kenaupark (noordoostzijde van het park) op te schuiven in oostelijke richting, zodat deze ten oosten van de aansluiting van de Rozenstraat komt te liggen; dat het hiermee mogelijk blijft voor verkeer uit Rozenstraat om richting Kenaupark, rechtsaf richting Kinderhuissingel te rijden; dat met het vervallen van eenrichtingsweg Rozenstraat - vanaf Kenaupark 5 in westelijke richting - het gebod tot het volgen van de rijrichting die het bord aangeeft (rechts), dat ter ondersteuning van de eenrichtingsweg op Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) is aangebracht, komt te vervallen; dat omwille van het ontsluiten van de Rozenstraat richting Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) gekozen wordt om de bestaande eenrichtingsweg op Kenaupark (noordoostzijde park) op te heffen voor zover gelegen ten westen van de aansluiting met Rozenstraat; dat met het vervallen van de aansluiting Kenaupark Rozenstraat tevens de verplichte fietspaden tussen Rozenstraat en Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) worden verwijderd; dat fietsers tussen Rozenstraat en Kenaupark gebruik zullen gaan maken van de route via Kenaupark (noordoostzijde park); 2

3 dat daarom fietsers worden uitgezonderd van de eenrichtingsweg op Rozenstraat zodat fietsers vanaf Kenaupark richting Rozenstraat kunnen blijven fietsen; dat ten gevolge van de nieuwe situatie op Rozenstraat het bestaande fietspad voor fietsers in oostelijke richting zal worden aangewezen met bord verplicht fietspad welke wordt geplaatst aan de overzijde van Kenaupark 5; dat de afwaardering van Kenaupark leidt tot een vereenvoudiging van de wegstructuur waarbij extra ruimte wordt gecreëerd voor de fiets, ten koste van de auto en dat hiermee recht wordt gedaan aan het historische en monumentale karakter van het Kenaupark; dat ten gevolge van de afwaardering van Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie wordt aangepast dusdanig dat bestuurders op Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op Kenaupark (gedeelte tussen Parklaan en Kinderhuisvest); dat op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) ten behoeve van fietsers een oversteek in twee etappes wordt aangelegd waarop door middel van borden een gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) wordt geplaatst om verkeer op de juiste manier te geleiden; dat daarmee de bestaande borden met het gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) komen te vervallen omdat ze in het nieuwe ontwerp niet langer van toepassing zijn; dat aan de oostzijde van Zijlvest ter hoogte van huisnummer 23 en 25 een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt ingekort van 18 meter tot 12 meter, omdat dit voldoende is om aan de vraag tegemoet te kunnen komen; dat aan de oostzijde van de rijbaan van Zijlvest, ter hoogte van huisnummer 7, in noordelijke richting een verbod stil te staan is ingesteld dat zijn functie heeft verloren en daarom wordt opgeheven; dat aan de westzijde van de rijbaan van Zijlvest en Kinderhuisvest, ter hoogte van de overzijde aansluiting Zijlstraat een verbod stil te staan is ingesteld dat zijn functie heeft verloren en daarom wordt opgeheven; dat het op Gebiedsontsluitingswegen gewenst is dat zoveel mogelijk scheiding in massa en richting te bewerkstelligen; dat daarom op Zijlvest tussen huisnummer 1 en 21 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat daarom op Kinderhuisvest tussen huisnummer 5 en 33 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat daarom op Kenaupark tussen Manegebrug en huisnummer 14 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat in het nieuwe ontwerp de aansluiting van Zijlstraat Zijlvest zal worden voorzien van een inritconstructie waardoor bestuurders vanuit Zijstraat al het overig verkeer voor dienen te laten gaan zoals dit staat beschreven in artikel 54 van het RVV1990; dat daarom de borden voorrangskruispunt zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie - en op Zijlstraat tevens bord verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg en haaientanden komen te vervallen - omdat alleen fietsers vanaf de brug komende vanuit de richting Zijlweg nog onderdeel uitmaken van het voorrangskruispunt Zijlvest ter hoogte van Zijlstraat; dat in het nieuwe ontwerp de beide aansluitingen van Nieuwe Gracht Kinderhuisvest zullen worden voorzien van een inritconstructie waardoor bestuurders vanuit Nieuwe Gracht al het overig verkeer voor dienen te laten gaan zoals dit staat beschreven in artikel 54 van het RVV1990; dat daarom de borden voorrangskruispunt ter hoogte van de noordelijk gelegen aansluiting zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie - en op Nieuwe Gracht tevens bord verleen voorrang aan 3

4 bestuurders op de kruisende weg en haaientanden komen te vervallen - omdat alleen fietsers vanaf de brug komende vanuit de richting Garenkokerskade nog onderdeel uitmaken van het voorrangskruispunt Kinderhuisvest ter hoogte van Nieuwe Gracht; dat op kruispunt Kinderhuisvest/ Manegebrug Nieuwe Gracht gekozen is om een oversteek in twee etappes inclusief de borden die een gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) te verwijderen omdat dit nodig is om in het nieuwe ruimtelijk ontwerp de vrijliggende fietspaden op Manegebrug en Kenaupark te kunnen realiseren; dat langs Zijlvest en Kinderhuisvest - tussen Raaks en Manegebrug - aan beide zijden van de rijbaan vrijliggende fietspaden gelegen zijn die worden gehandhaafd; dat op Kenaupark ten noorden van de Manegebrug vrijliggende fietspaden worden aangelegd tot aan kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16); dat hiermee voor fietsers een veilige fietsvoorziening wordt gerealiseerd die past bij een Gebiedsontsluitingsweg en tevens aansluit bij de inrichting die op Kinderhuisvest van kracht is; dat ten gevolge van het realiseren van de verplichte fietspaden op Kenaupark, de fietsstroken op Kenaupark tussen Kinderhuisvest en kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16), kunnen worden verwijderd omdat de functie hiervan is komen te vervallen; dat op Kenaupark ten westen van de aansluiting Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) aan de noordzijde/ westzijde van de rijbaan Kenaupark een verbod stil te staan van kracht is in de richting van Manegebrug; dat de functie van het verbod stil te staan op Kenaupark is komen te vervallen en daarom wordt opgeheven; dat op Kenaupark ten oosten van kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) aan beide zijden van de rijbaan fietsstroken worden aangelegd als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990; dat de fietsstrook aan de noordzijde van de rijbaan Kenaupark ter hoogte van Kenaupark 8 (westzijde) wordt aangesloten op het verplichte fietspad en ter hoogte van aansluiting Zijhuizen wordt aangesloten op het verplichte fietspad dat aan de noordzijde van de Parklaan is gelegen; dat deze fietsstrook aan de zuidzijde van de rijbaan aan de westzijde aansluit op het verplichte fietspad dat ter hoogte van Kenaupark 16 wordt gerealiseerd en aan de oostzijde op de bestaande fietsstrook op Parklaan ter hoogte van Parklaan huisnummer 8; dat met het realiseren van de fietsstroken een eigen ruimte voor fietsers op de rijbaan wordt gerealiseerd waardoor de positie van de fiets op de rijbaan wordt verbeterd; dat de fysieke middengeleider op de rijbaan op Kenaupark tussen huisnummer 16 en 24 wordt verwijderd en zal worden vervangen door een doorgetrokken streep, zoals bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990; dat op de aansluiting tussen Kenaupark (noordoostzijde park) en Parklaan een bord verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg komt te vervallen omdat deze overbodig is; dat op Kenaupark ten noorden van de aansluiting Zijhuizen een kort verplicht tweerichting fietspad is gelegen om fietsers tussen Zijhuizen en Kenaupark (noordoostzijde park) te faciliteren; dat dit fietspad vanaf Zijhuizen onjuist is aangeduid met bord verplicht fietspad, waarbij de suggestie wordt gewekt dat het tweerichting fietspad zowel in westelijke als oostelijke richting van kracht is; dat daarom gekozen wordt om bord verplicht fietspad op Kenaupark aan de overzijde van de oversteek Zijlhuizen te verwijderen; dat op Zijhuizen, tussen Parklaan en Nieuwe Gracht, aan beide zijden van de rijbaan een verbod stil te staan van kracht is; dat de functie van het verbod stil te staan op Zijhuizen is komen te vervallen en daarom wordt opgeheven; 4

5 dat om trillingsoverlast te voorkomen gekozen is voor het toepassen van asfalt in plaats van klinkers als wegdek van het hele bus tracé; dat het Definitief Ontwerp door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) beoordeeld is en op 15 maart 2016 met waardering is goedgekeurd; dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen/ verwijderen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing), A2 (30, einde zonale toepassing), B3, B4, B5 en B6, C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV en het aanbrengen of verwijderen van onderborden waarmee fietsers worden uitgezonderd alsmede het plaatsen/ verwijderen van bord D2, D5, E2 en E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen/ verwijderen van fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 en plaatsen of verwijderen van een doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990; dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen/ verwijderen van de onder het vorige punt benoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist; dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie; dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregel. Het besluit: Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit: - Door middel van het plaatsen en verwijderen van borden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (einde 30 zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 toe te voegen aan de 30 kilometer per uur zone. - Door middel van het verwijderen van borden G11 de verplichte fietspaden op Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 op te heffen en de fietspaden te verwijderen. - Door middel van het verwijderen van een fietssymbolen en markering een fietsstrook als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 op te heffen aan de oostzijde van de rijbaan Kenaupark tussen huisnummer 4 en huisnummer 8. - Door middel van het plaatsen van onderborden, waaruit blijkt dat fietsers uitgezonderd zijn onder bord C2, C3 en C4 van bijlage 1 het RVV 1990, de eenrichtingsweg op Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 niet van toepassing te verklaren voor fietsers. - Door middel van het verwijderen van borden B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituaties op te heffen tussen Kenaupark Rozenstraat en Kenaupark Kenaupark (Kenaupark noordoostzijde park). - Door middel van het verwijderen van bord C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op Rozenstraat tussen Kenaupark en Kenaupark huisnummer 5 op te heffen. - Door middel van het verwijderen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verplichte fietspaden op Rozenstraat tussen Kenaupark en Kenaupark huisnummer 5 op te heffen. - Door middel van het plaatsen van onderborden, waaruit blijkt dat fietsers uitgezonderd zijn onder bord C2 van bijlage 1 het RVV 1990, de eenrichtingsweg van Rozenstraat die uitmond op Kenaupark (noordoostzijde park) niet van toepassing te verklaren voor fietsers. - Door middel van het verplaatsen van bord C3 en het verwijderen van bord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op Kenaupark (noordoostzijde park) tussen Kenaupark en aansluiting Rozenstraat op te heffen. - Door middel van het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op Rozenstraat ter hoogte van Kenaupark 5 een verplicht fietspad in oostelijke richting aan te wijzen. - Door middel van het plaatsen / verwijderen van borden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) te wijzigen dusdanig dat bestuurders op Kenaupark komende vanuit de richting van Rozenstraat en gaande richting Kenaupark voorrang verlenen aan bestuurders op Kenaupark tussen Manegebrug en Zijhuizen/ Parklaan. - Door middel van het plaatsen en verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geboden tot het passeren aan de zijde die het bord aangeeft (rechts) in overeenstemming te 5

6 brengen met de nieuwe kruispunt inrichting op Kenaupark Kenaupark ten noordwesten van huisnummer 16). - Door middel van het verplaatsen van bord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op Zijlvest ter hoogte van huisnummer 23 en 25 in te korten van 18 tot 12 meter lengte. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan dat is ingesteld aan de oostzijde van de rijbaan van Zijlvest ter hoogte van huisnummer 7 in noordelijke richting, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan de westzijde van de rijbaan van Zijlvest en Kinderhuisvest ter hoogte van aansluiting Zijlstraat, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan de noordzijde/ westzijde van de rijbaan van Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 en Manegebrug, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan beide zijden van de rijbaan Zijhuizen tussen Parklaan en Nieuwe Gracht, op te heffen. - Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Zijlvest tussen huisnummer 1 en Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Kinderhuisvest tussen huisnummer 5 en Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Kenaupark tussen Manegebrug en Kenaupark Door middel van het verwijderen van bord B3 en B6 en het plaatsen van borden B4, B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op kruispunt Zijlvest Zijlstraat aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij alleen de voorrangssituatie bij de fietsbrug nog middels verkeerstekens zal worden geregeld. - Door middel van het verwijderen van bord B3 en B6 - en het plaatsen van borden B4, B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op kruispunt Kenaupark Nieuwe Gracht aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij alleen de voorrangssituatie bij de fietsbrug nog middels verkeerstekens zal worden geregeld. - Door middel van het verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 en de middeneilandjes op kruispunt Kinderhuisvest/ Manegebrug Nieuwe gracht de geboden het bord te passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) te verwijderen. - Door middel van het plaatsen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op Kenaupark aan beide zijden van de rijbaan tussen Kinderhuisvest en Kenaupark 14 verplichte fietspaden aan te wijzen. - Door middel van het verwijderen van fietssymbolen en markering op Kenaupark aan beide zijden van de rijbaan tussen Kinderhuisvest en Kenaupark 14 de fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 op te heffen. - Door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en markering aan beide zijden van de rijbaan Kenaupark fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aan te brengen tussen Kenaupark 16 en kruispunt Kenaupark Zijhuizen. - Door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en markering aan de zuidzijde van de rijbaan Parklaan fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aan te brengen tussen kruispunt Kenaupark Zijhuizen en Parklaan huisnummer 8. Situatieschets: Deel 1 van 6 uitsnede Kenaupark 6

7 Deel 2 van 6 uitsnede Kinderhuisvest/ Zijlvest 7

8 Deel 3 van 6 uitsnede Kenaupark/ Kinderhuisvest 8

9 Deel 4 van 6 uitsnede Kinderhuisvest 9

10 Deel 5 van 6 uitsnede Zijlvest - Kinderhuisvest 10

11 Deel 6 van 6 uitsnede Kenaupark - Parklaan 11

12 Aldus vastgesteld op 21 november 2016 te Haarlem. Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem, R.Koning Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 12

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47834 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem Nr. 2015/525709 Burgemeester

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44935 augustus 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam Nummer 2017-017099D

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7614 16 maart 2015 Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg Nr. 2015-061797 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10071 februari 2016 Verkeersbesluit Helpman Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49274 september 2016 Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard Aanleiding tot besluit Om de

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43158 augustus 2016 Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen B en W nummer 12.01141. ; besluit d.d. 14-2-2012 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 51262 september 2017 Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23148 augustus 2014 Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw Burgemeester

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie

overwegende dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit

overwegende dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32329 20 juni 2016 VERKEERSBESLUIT 30 km zone, parkeerverbodszone, verplichte rijrichting, voorrang, stopverbod, parkeren

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38253 21 juli 2016 Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-23448 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit *12int04466* 12int04466 gemeente Hilvarenbeek Verkeersbesluit Hilverstraat en Hilverhof I. Tot het instellen van eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in het gedeelte

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 30328 29 mei 2017 Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen Burgemeester

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30826 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen B en W. nr. 12.0612 d.d. 19-6-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG Opheffen eenrichtingsverkeer en instellen parkeerverboden omgeving Dolfijnstraat Dauwendaelsestraat 1 Besluit Burgemeester en wethouders besluiten: 1. een parkeerverbod

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0447 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke herinrichting Bargelaan BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Nr. 29420 STAATSCOURANT Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Staatscourant 2016 nr. 29420 3 juni 2016

Nr. 29420 STAATSCOURANT Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Staatscourant 2016 nr. 29420 3 juni 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29420 3 juni 2016 Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid. Kenmerk: Z-16-43477 Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, gelet op: het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Nadere informatie

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013 GEMEENTE HILLEGOM BezoekAdres, PostCodeBAPlaatsBA Postadres,PostCodePAPlaatsPA T TelefoonNummer F FaxNummer E Email I WebSite Verkeersbesluit Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller Verkeersbesluit

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Beho de commissie VOCS B&W-nr.: 06.0977 d.d. 22-08-2006 Onderwerp Verkeersmaatregelen Fietsers voorrang van rechts (2 e fase), het opheffen van een zebra op de Vierlinghlaan, het in de voorrang brengen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22062 23 juli 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies

VERKEERSBESLUIT. DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies betreft : Intrekken verkeersbesluit 20186-2001 (aanwijzing van fietsstroken) en aanduiding als parkeerverbodszone straat : Meridiaan-Keerkring

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare.

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. VERKEERSBESLUIT instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente súdwest-fryslân: Overwegingen van het besluit

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr maart Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr maart Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6266 3 maart 2015 VERKEERSBESLUIT 660-2015. Provincie Utrecht, gemeente Woerden, Harmelen, N419, BRAVO 6a, 6b nieuwe randweg

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28123 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Verkeersbesluit Gemeente Almere Instellen voorrangssituatie Ambonstraat vs. fietsers Steller: A. E. Workel Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO//4682051 Datum: 21 juni Burgemeester en wethouders van Almere,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0742, d.d. 16 augustus 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Sylvius-gebied" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit Sylvius-gebied

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43357 25 juli 2017 Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ONTWERP Verkeersbesluit De knip Prins Hendrikkade e.o. Datum: Nr. : Het College van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in Almere Buiten. Verkeersbesluit Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14630 28 mei 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van Houtbrug

Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van Houtbrug STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41797 augustus 2016 Gemeente Leiden, verkeersbesluittijdelijke maatregelen in verband met herstelwerkzaamheden Jan van

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen Reg. Nr. 1240478 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, vastgesteld hebbend, dat de bestuurlijke

Nadere informatie

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31302 september 2015 VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf 15int02029, 10 september 2015 Onderwerp: diverse verkeersmaatregelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Steller: A. E. Workel Oranjewoudstraat te Almere Buiten

GEMEENTEBLAD. Steller: A. E. Workel Oranjewoudstraat te Almere Buiten Verkeersbesluit Gemeente Almere Instellen van éénrichtingsverkeer in de Steller: A. E. Workel Oranjewoudstraat te Almere Buiten Nummer: DSO/2015/ 4549815hk Dienst: Datum: 23 Stadsbeheer maart Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit afsluiting Stationsplein en kruising Stationsplein

Verkeersbesluit afsluiting Stationsplein en kruising Stationsplein STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34221 december 2013 Verkeersbesluit afsluiting Stationsplein en kruising Stationsplein INT-13-06593 Het hoofd van de

Nadere informatie

vveert GEMEENTE - een roodbord met witte balk, RVV C02 verboden in te rijden en onderbord

vveert GEMEENTE - een roodbord met witte balk, RVV C02 verboden in te rijden en onderbord GEMEENTE vveert VERKEERSBESLUIT 2Ol4-4L= Wertha boulevard Burgemeester en wethouders van Weert, Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda.

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56064 4 oktober 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Het afsluiten van het Fontanapad in Almere Stad t.b.v. het aanbrengen van een voorbelasting Verkeersbesluit Tijdelijke Verkeersmaatregelen Gemeente Almere Het afsluiten van het Fontanapad in Almere Stad

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen van scholen Olivijn en Aventurijn aan de Marathonlaan te Almere Stad Verkeersbesluit Gemeente Almere Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies

VERKEERSBESLUIT DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies betreft aanwijzing parkeerschijfzone en instellen eenrichtingsverkeer straat Herenstraat en Constantijn Huygensstraat nummer 954578-2015

Nadere informatie

Realisatie Lammermarktgarage: gefaseerde bouw & uitgangspunten verkeer

Realisatie Lammermarktgarage: gefaseerde bouw & uitgangspunten verkeer STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28851 oktober 2014 Gemeente Leiden, definitief verkeersbesluit project Lammermarktgarage, tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark. B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.0986 d.d. 08-08-2006 Onderwerp Aanpassingen ten behoeve van nieuwbouw ROC Lammenschanspark BESLUITEN 1. in te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Aanpassingen t.b.v. nieuwbouw ROC Lammenschanspark

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met maatregelen voor laden en lossen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met maatregelen voor laden en lossen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11544 23 april 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Turfmarkt tussen Zwarteweg en Lage Zand (voetgangersgebied met

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf

Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Uden Nr. 113632 4 juli 2017 Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Middachtenlaan ter hoogte van huisnummer 87 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto s aan de W. Bruinstraat. Steller: Dienst: W. Schrier Stadsbeheer Nummer: 5147560 Datum: 5 april Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn STAATSCOURANT 3 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40356 augustus 2016 Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 16/10/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

Ik, rapporteur, Henricus Godefridus Maria Tuerlings (MW001828), brigadier van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, verklaar het volgende:

Ik, rapporteur, Henricus Godefridus Maria Tuerlings (MW001828), brigadier van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, verklaar het volgende: POLITIE EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT DISTRICTEN HART VAN BRABANT en DE BARONIE Telefoon 0900 8844 Registratienummer : PL2000-2016302572-1 OVERLEG / ADVIES C t.b.v. derden Ik, rapporteur, Henricus Godefridus

Nadere informatie

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Verkeersbesluit Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Nummer: DS0/2014/3430266 mp Steller: Dienst: Stadsbeheer Dacum: 21 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Op 5 juni 2013 hebben wij een verkeersbesluit genomen voor de herinrichting van de Kruisweg (2013/ ).

Op 5 juni 2013 hebben wij een verkeersbesluit genomen voor de herinrichting van de Kruisweg (2013/ ). STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11965 24 april 2014 Haarlemmermeer - verkeersbesluit Hoofddorp, Kruisweg, aanvullende maatregelen (instellen eenrichtingsverkeer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

GEMEENTEBLAD. op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Gemeente Almere Opheffen van gehandicaptenparkeerplaatsen op Steller: AE Workel kenteken. Nummer: DSO//4450526xm Dienst: Datum: Stadsbeheer 10 februari Burgemeester en wethouders van Almere,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer

STAATSCOURANT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 35797 28 juni 2017 Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Instellen Stilstaanverbod noord- en zuidzijde Brigdamseweg bij nieuwe

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.0312 d.d. 27-03-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke Dellaertweg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13579 15 maart 2017 N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Steurstraat 2. Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Het ombouwen van een bestaande toegangsweg tot verplicht fietspad voor Rie Mastenbroeksportpark in Almere Stad Verkeersbesluit Gemeente Almere Het ombouwen van een bestaande toegangsweg tot verplicht fietspad

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens

Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30303 oktober 2013 Gemeente Leiden Leiden Bio Science Park actualisering verkeersborden en verkeerstekens Burgemeester

Nadere informatie