Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr november 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving KinderhuisvestHaarlem Nr. 2016/ Burgemeester en wethouders van Haarlem, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW). Overwegende: dat Kenaupark, Kinderhuisvest, Rozenstraat, Zijlstraat en Zijlvest gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem; dat de Kenaupark, Kinderhuisvest, Rozenstraat, Zijlstraat en Zijlvest wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen; dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem in het collegebesluit d.d. 26 november 2013 (nr. 2013/383676) is gemandateerd aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte, Groen en Verkeer; dat de categorisering van het wegennet van de gemeente Haarlem is opgenomen in het Haarlems Verkeers- en Vervoersplan (hierna: HVVP); dat Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuisvest en Kinderhuissingel), Kenaupark (gedeelte tussen Kenaupark en Parklaan), Kinderhuisvest en Zijlvest in het HVVP gecategoriseerd zijn als een Gebiedsontsluitingsweg type B waar een 50 kilometer per uur regime van kracht is; dat de verkeersfunctie op Gebiedsontsluitingswegen belangrijker wordt geacht dan de verblijfsfunctie; dat Rozenstraat, Zijlstraat en Kenaupark (noordoostzijde park) - tussen Rozenstraat en Parklaan - gecategoriseerd zijn als een erftoegangsweg; dat de verkeersfunctie op een erftoegangsweg ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie; dat in 2011 is geconcludeerd dat het verzamelriool aan de Kinderhuisvest en Kenaupark versleten is en dient te worden vervangen; dat het onderhoud aan het riool aanleiding is geweest om medio 2015 een nieuw ruimtelijk ontwerp te maken voor Kinderhuisvest en Kenaupark; dat de gemeenteraad van Haarlem Definitief Ontwerp (DO) Kinderhuisvest heeft vastgesteld op 21-juni- 2016; dat om te komen tot het ruimtelijk ontwerp uitvoerig gesproken is met openbaar vervoerbedrijven, omwonenden en belangenverenigingen; 1

2 dat binnen het ruimtelijk ontwerp mede daarom aandacht is besteed aan de verbetering van de (bus)infrastructuur, de afwaardering van de noordkant van het Kenaupark om autoverkeer terug te dringen en aan het verminderen van trillingsoverlast ten gevolge van het (bus)verkeer; dat het Kenaupark een rijksmonument is en tevens behoort tot het beschermd stadsgezicht van Haarlem; dat daarom bij het opstellen van het Definitief Ontwerp ook gekeken is naar mogelijkheden voor versterking van het Kenaupark als rijksmonument en beschermd stadsgezicht; dat gekozen is om Kenaupark - tussen Kinderhuissingel en Kenaupark - af te waarderen tot 30 kilometer per uur zone; dat Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark wordt toegevoegd aan de bestaande 30 kilometer per uur zone, die op Rozenstraat en Kenaupark (noordoostzijde park) tussen Rozenstraat en Parklaan, van kracht is; dat op Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 een zonepoort wordt aangebracht om de grens waar de 30 kilometer per uur zone ingaat te verduidelijken; dat fietsers en gemotoriseerd verkeer op Kenaupark, tussen huisnummer 8 en aansluiting Kinderhuissingel, zoals gebruikelijk in verblijfsgebieden gebruik gaan maken van dezelfde rijbaan en dat daarom de aanwezige verplichte fietspaden - dan wel fietsstroken - worden verwijderd; dat met bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk wordt bevorderd dat (doorgaand) autoverkeer gebruik zal gaan maken van Kinderhuissingel welke beter geschikt is om doorgaand verkeer af te wikkelen; dat om fietsers op de rijbaan van Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark toe te kunnen staan op een eenrichtingsweg onderborden uitgezonderd fietsers worden geplaatst onder de borden waarmee de eenrichtingsweg is aangeduid; dat binnen verblijfsgebieden, waar een 30 kilometer per uur zone geldt, de voorrang niet middels verkeerstekens wordt geregeld; dat daarom op de kruispunten Kenaupark Kenaupark en Kenaupark - Rozenstraat de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituaties zullen worden opgeheven; dat de eenrichtingsweg Rozenstraat in het nieuwe ruimtelijk ontwerp alleen nog zal zijn aangesloten op Kenaupark (noordoostzijde park); dat de eenrichtingsweg op Rozenstraat komt te vervallen voor zover deze is gelegen tussen Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) en Kenaupark 5; dat vanwege de nieuwe structuur noodzakelijk is om de eenrichtingsweg voor voertuigen in oostelijke richting op Kenaupark (noordoostzijde van het park) op te schuiven in oostelijke richting, zodat deze ten oosten van de aansluiting van de Rozenstraat komt te liggen; dat het hiermee mogelijk blijft voor verkeer uit Rozenstraat om richting Kenaupark, rechtsaf richting Kinderhuissingel te rijden; dat met het vervallen van eenrichtingsweg Rozenstraat - vanaf Kenaupark 5 in westelijke richting - het gebod tot het volgen van de rijrichting die het bord aangeeft (rechts), dat ter ondersteuning van de eenrichtingsweg op Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) is aangebracht, komt te vervallen; dat omwille van het ontsluiten van de Rozenstraat richting Kenaupark (gedeelte Kinderhuissingel en Kenaupark) gekozen wordt om de bestaande eenrichtingsweg op Kenaupark (noordoostzijde park) op te heffen voor zover gelegen ten westen van de aansluiting met Rozenstraat; dat met het vervallen van de aansluiting Kenaupark Rozenstraat tevens de verplichte fietspaden tussen Rozenstraat en Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) worden verwijderd; dat fietsers tussen Rozenstraat en Kenaupark gebruik zullen gaan maken van de route via Kenaupark (noordoostzijde park); 2

3 dat daarom fietsers worden uitgezonderd van de eenrichtingsweg op Rozenstraat zodat fietsers vanaf Kenaupark richting Rozenstraat kunnen blijven fietsen; dat ten gevolge van de nieuwe situatie op Rozenstraat het bestaande fietspad voor fietsers in oostelijke richting zal worden aangewezen met bord verplicht fietspad welke wordt geplaatst aan de overzijde van Kenaupark 5; dat de afwaardering van Kenaupark leidt tot een vereenvoudiging van de wegstructuur waarbij extra ruimte wordt gecreëerd voor de fiets, ten koste van de auto en dat hiermee recht wordt gedaan aan het historische en monumentale karakter van het Kenaupark; dat ten gevolge van de afwaardering van Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie wordt aangepast dusdanig dat bestuurders op Kenaupark (gedeelte tussen Kinderhuissingel en Kenaupark) voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op Kenaupark (gedeelte tussen Parklaan en Kinderhuisvest); dat op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) ten behoeve van fietsers een oversteek in twee etappes wordt aangelegd waarop door middel van borden een gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) wordt geplaatst om verkeer op de juiste manier te geleiden; dat daarmee de bestaande borden met het gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) komen te vervallen omdat ze in het nieuwe ontwerp niet langer van toepassing zijn; dat aan de oostzijde van Zijlvest ter hoogte van huisnummer 23 en 25 een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt ingekort van 18 meter tot 12 meter, omdat dit voldoende is om aan de vraag tegemoet te kunnen komen; dat aan de oostzijde van de rijbaan van Zijlvest, ter hoogte van huisnummer 7, in noordelijke richting een verbod stil te staan is ingesteld dat zijn functie heeft verloren en daarom wordt opgeheven; dat aan de westzijde van de rijbaan van Zijlvest en Kinderhuisvest, ter hoogte van de overzijde aansluiting Zijlstraat een verbod stil te staan is ingesteld dat zijn functie heeft verloren en daarom wordt opgeheven; dat het op Gebiedsontsluitingswegen gewenst is dat zoveel mogelijk scheiding in massa en richting te bewerkstelligen; dat daarom op Zijlvest tussen huisnummer 1 en 21 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat daarom op Kinderhuisvest tussen huisnummer 5 en 33 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat daarom op Kenaupark tussen Manegebrug en huisnummer 14 een gesloten as-markering / doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 wordt aangebracht, zodat bestuurders zich niet langer links van de streep mogen bevinden; dat in het nieuwe ontwerp de aansluiting van Zijlstraat Zijlvest zal worden voorzien van een inritconstructie waardoor bestuurders vanuit Zijstraat al het overig verkeer voor dienen te laten gaan zoals dit staat beschreven in artikel 54 van het RVV1990; dat daarom de borden voorrangskruispunt zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie - en op Zijlstraat tevens bord verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg en haaientanden komen te vervallen - omdat alleen fietsers vanaf de brug komende vanuit de richting Zijlweg nog onderdeel uitmaken van het voorrangskruispunt Zijlvest ter hoogte van Zijlstraat; dat in het nieuwe ontwerp de beide aansluitingen van Nieuwe Gracht Kinderhuisvest zullen worden voorzien van een inritconstructie waardoor bestuurders vanuit Nieuwe Gracht al het overig verkeer voor dienen te laten gaan zoals dit staat beschreven in artikel 54 van het RVV1990; dat daarom de borden voorrangskruispunt ter hoogte van de noordelijk gelegen aansluiting zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie - en op Nieuwe Gracht tevens bord verleen voorrang aan 3

4 bestuurders op de kruisende weg en haaientanden komen te vervallen - omdat alleen fietsers vanaf de brug komende vanuit de richting Garenkokerskade nog onderdeel uitmaken van het voorrangskruispunt Kinderhuisvest ter hoogte van Nieuwe Gracht; dat op kruispunt Kinderhuisvest/ Manegebrug Nieuwe Gracht gekozen is om een oversteek in twee etappes inclusief de borden die een gebod tot het passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) te verwijderen omdat dit nodig is om in het nieuwe ruimtelijk ontwerp de vrijliggende fietspaden op Manegebrug en Kenaupark te kunnen realiseren; dat langs Zijlvest en Kinderhuisvest - tussen Raaks en Manegebrug - aan beide zijden van de rijbaan vrijliggende fietspaden gelegen zijn die worden gehandhaafd; dat op Kenaupark ten noorden van de Manegebrug vrijliggende fietspaden worden aangelegd tot aan kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16); dat hiermee voor fietsers een veilige fietsvoorziening wordt gerealiseerd die past bij een Gebiedsontsluitingsweg en tevens aansluit bij de inrichting die op Kinderhuisvest van kracht is; dat ten gevolge van het realiseren van de verplichte fietspaden op Kenaupark, de fietsstroken op Kenaupark tussen Kinderhuisvest en kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16), kunnen worden verwijderd omdat de functie hiervan is komen te vervallen; dat op Kenaupark ten westen van de aansluiting Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) aan de noordzijde/ westzijde van de rijbaan Kenaupark een verbod stil te staan van kracht is in de richting van Manegebrug; dat de functie van het verbod stil te staan op Kenaupark is komen te vervallen en daarom wordt opgeheven; dat op Kenaupark ten oosten van kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) aan beide zijden van de rijbaan fietsstroken worden aangelegd als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990; dat de fietsstrook aan de noordzijde van de rijbaan Kenaupark ter hoogte van Kenaupark 8 (westzijde) wordt aangesloten op het verplichte fietspad en ter hoogte van aansluiting Zijhuizen wordt aangesloten op het verplichte fietspad dat aan de noordzijde van de Parklaan is gelegen; dat deze fietsstrook aan de zuidzijde van de rijbaan aan de westzijde aansluit op het verplichte fietspad dat ter hoogte van Kenaupark 16 wordt gerealiseerd en aan de oostzijde op de bestaande fietsstrook op Parklaan ter hoogte van Parklaan huisnummer 8; dat met het realiseren van de fietsstroken een eigen ruimte voor fietsers op de rijbaan wordt gerealiseerd waardoor de positie van de fiets op de rijbaan wordt verbeterd; dat de fysieke middengeleider op de rijbaan op Kenaupark tussen huisnummer 16 en 24 wordt verwijderd en zal worden vervangen door een doorgetrokken streep, zoals bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990; dat op de aansluiting tussen Kenaupark (noordoostzijde park) en Parklaan een bord verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg komt te vervallen omdat deze overbodig is; dat op Kenaupark ten noorden van de aansluiting Zijhuizen een kort verplicht tweerichting fietspad is gelegen om fietsers tussen Zijhuizen en Kenaupark (noordoostzijde park) te faciliteren; dat dit fietspad vanaf Zijhuizen onjuist is aangeduid met bord verplicht fietspad, waarbij de suggestie wordt gewekt dat het tweerichting fietspad zowel in westelijke als oostelijke richting van kracht is; dat daarom gekozen wordt om bord verplicht fietspad op Kenaupark aan de overzijde van de oversteek Zijlhuizen te verwijderen; dat op Zijhuizen, tussen Parklaan en Nieuwe Gracht, aan beide zijden van de rijbaan een verbod stil te staan van kracht is; dat de functie van het verbod stil te staan op Zijhuizen is komen te vervallen en daarom wordt opgeheven; 4

5 dat om trillingsoverlast te voorkomen gekozen is voor het toepassen van asfalt in plaats van klinkers als wegdek van het hele bus tracé; dat het Definitief Ontwerp door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) beoordeeld is en op 15 maart 2016 met waardering is goedgekeurd; dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen/ verwijderen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing), A2 (30, einde zonale toepassing), B3, B4, B5 en B6, C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV en het aanbrengen of verwijderen van onderborden waarmee fietsers worden uitgezonderd alsmede het plaatsen/ verwijderen van bord D2, D5, E2 en E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen/ verwijderen van fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 en plaatsen of verwijderen van een doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990; dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen/ verwijderen van de onder het vorige punt benoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist; dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie; dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregel. Het besluit: Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit: - Door middel van het plaatsen en verwijderen van borden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (einde 30 zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 toe te voegen aan de 30 kilometer per uur zone. - Door middel van het verwijderen van borden G11 de verplichte fietspaden op Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 op te heffen en de fietspaden te verwijderen. - Door middel van het verwijderen van een fietssymbolen en markering een fietsstrook als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 op te heffen aan de oostzijde van de rijbaan Kenaupark tussen huisnummer 4 en huisnummer 8. - Door middel van het plaatsen van onderborden, waaruit blijkt dat fietsers uitgezonderd zijn onder bord C2, C3 en C4 van bijlage 1 het RVV 1990, de eenrichtingsweg op Kenaupark tussen Kinderhuissingel en Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 niet van toepassing te verklaren voor fietsers. - Door middel van het verwijderen van borden B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituaties op te heffen tussen Kenaupark Rozenstraat en Kenaupark Kenaupark (Kenaupark noordoostzijde park). - Door middel van het verwijderen van bord C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op Rozenstraat tussen Kenaupark en Kenaupark huisnummer 5 op te heffen. - Door middel van het verwijderen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verplichte fietspaden op Rozenstraat tussen Kenaupark en Kenaupark huisnummer 5 op te heffen. - Door middel van het plaatsen van onderborden, waaruit blijkt dat fietsers uitgezonderd zijn onder bord C2 van bijlage 1 het RVV 1990, de eenrichtingsweg van Rozenstraat die uitmond op Kenaupark (noordoostzijde park) niet van toepassing te verklaren voor fietsers. - Door middel van het verplaatsen van bord C3 en het verwijderen van bord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op Kenaupark (noordoostzijde park) tussen Kenaupark en aansluiting Rozenstraat op te heffen. - Door middel van het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op Rozenstraat ter hoogte van Kenaupark 5 een verplicht fietspad in oostelijke richting aan te wijzen. - Door middel van het plaatsen / verwijderen van borden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie op kruispunt Kenaupark Kenaupark (ten noordwesten van Kenaupark huisnummer 16) te wijzigen dusdanig dat bestuurders op Kenaupark komende vanuit de richting van Rozenstraat en gaande richting Kenaupark voorrang verlenen aan bestuurders op Kenaupark tussen Manegebrug en Zijhuizen/ Parklaan. - Door middel van het plaatsen en verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geboden tot het passeren aan de zijde die het bord aangeeft (rechts) in overeenstemming te 5

6 brengen met de nieuwe kruispunt inrichting op Kenaupark Kenaupark ten noordwesten van huisnummer 16). - Door middel van het verplaatsen van bord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op Zijlvest ter hoogte van huisnummer 23 en 25 in te korten van 18 tot 12 meter lengte. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan dat is ingesteld aan de oostzijde van de rijbaan van Zijlvest ter hoogte van huisnummer 7 in noordelijke richting, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan de westzijde van de rijbaan van Zijlvest en Kinderhuisvest ter hoogte van aansluiting Zijlstraat, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan de noordzijde/ westzijde van de rijbaan van Kenaupark ter hoogte van huisnummer 8 en Manegebrug, op te heffen. - Door middel van het verwijderen van bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan, dat is ingesteld aan beide zijden van de rijbaan Zijhuizen tussen Parklaan en Nieuwe Gracht, op te heffen. - Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Zijlvest tussen huisnummer 1 en Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Kinderhuisvest tussen huisnummer 5 en Door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990, een as-markering aan te brengen op Kenaupark tussen Manegebrug en Kenaupark Door middel van het verwijderen van bord B3 en B6 en het plaatsen van borden B4, B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op kruispunt Zijlvest Zijlstraat aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij alleen de voorrangssituatie bij de fietsbrug nog middels verkeerstekens zal worden geregeld. - Door middel van het verwijderen van bord B3 en B6 - en het plaatsen van borden B4, B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op kruispunt Kenaupark Nieuwe Gracht aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij alleen de voorrangssituatie bij de fietsbrug nog middels verkeerstekens zal worden geregeld. - Door middel van het verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 en de middeneilandjes op kruispunt Kinderhuisvest/ Manegebrug Nieuwe gracht de geboden het bord te passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) te verwijderen. - Door middel van het plaatsen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op Kenaupark aan beide zijden van de rijbaan tussen Kinderhuisvest en Kenaupark 14 verplichte fietspaden aan te wijzen. - Door middel van het verwijderen van fietssymbolen en markering op Kenaupark aan beide zijden van de rijbaan tussen Kinderhuisvest en Kenaupark 14 de fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 op te heffen. - Door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en markering aan beide zijden van de rijbaan Kenaupark fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aan te brengen tussen Kenaupark 16 en kruispunt Kenaupark Zijhuizen. - Door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en markering aan de zuidzijde van de rijbaan Parklaan fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aan te brengen tussen kruispunt Kenaupark Zijhuizen en Parklaan huisnummer 8. Situatieschets: Deel 1 van 6 uitsnede Kenaupark 6

7 Deel 2 van 6 uitsnede Kinderhuisvest/ Zijlvest 7

8 Deel 3 van 6 uitsnede Kenaupark/ Kinderhuisvest 8

9 Deel 4 van 6 uitsnede Kinderhuisvest 9

10 Deel 5 van 6 uitsnede Zijlvest - Kinderhuisvest 10

11 Deel 6 van 6 uitsnede Kenaupark - Parklaan 11

12 Aldus vastgesteld op 21 november 2016 te Haarlem. Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem, R.Koning Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 12

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32291 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem Nr. 2018/193143 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32290 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem Nr. 2018/198772 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement -rr: ~r~ ~* ~ Verkeersmaatregelen Leidsevaartbuurt Haarlem ~~~;l~m4809 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement

Nadere informatie

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 70417 december 2018 Verkeersbesluit uitbreiding voetgangerszone Haarlem Nr. 2018/550276 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9350 1 april 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) Nr. 2014/469792 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56514 4 oktober 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem Nr. 2018/275393 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47834 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem Nr. 2015/525709 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42393 november 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem Nr. 2015/445329 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21857 16 april 2019 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem Nr. 2019/ 267536 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17261 23 maart 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Floraplein Nr. 2018/99505 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59682 november 2016 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen t.g.v. renovatiewerkzaamheden Buitenrustbruggen Haarlem

Nadere informatie

De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats»

De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats» Aan De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats» Datum 21 juni 2019 Onderwerp Plaatsen laadpaal Ons kenmerk 2019/499926 E-mail laadpaal@haarlem.nl Geachte

Nadere informatie

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63405 november 2018 Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart Nr. 2018/455744 Burgemeester en

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats»

De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats» Aan De bewoners van «Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» «Toevoeging» «Postcode» «Woonplaats» Datum 2 juli 2019 Onderwerp Plaatsen laadpaal wijziging locatie Ons kenmerk 2019/518748 E-mail laadpaal@haarlem.nl

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 34984 20 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Europaweg Haarlem Nr. 2018/179186 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27271 2 oktober 2013 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn Nr. 2013-080847 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44935 augustus 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam Nummer 2017-017099D

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving

Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving STAATSCOURANT 1 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 62836 november 2017 Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving Nr. 2017-483602 Burgemeester

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7614 16 maart 2015 Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg Nr. 2015-061797 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk Afdeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 19-05-2016 Bijlage(n) 1 Kenmerk 5559632 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. (050)

Nadere informatie

Dat de Anklaarseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn;

Dat de Anklaarseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn; STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 53427 september 2017 Verkeersbesluit Parkeerverbod Anklaarseweg Nr. 2017-488370 Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn;

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 55426 1 oktober 2018 Verkeersbesluit parkeermaatregelen Heemradenlaan Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; gelet op

Nadere informatie

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43469 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Jachtlaan t.h.v. spoorwegovergang Nr. 2018-410162 Burgemeester

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10071 februari 2016 Verkeersbesluit Helpman Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer) STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54550 oktober 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49274 september 2016 Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard Aanleiding tot besluit Om de

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43464 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden Nr. 2018-410177

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43158 augustus 2016 Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request

Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 61865 oktober 2017 Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request Nr. 2017-564638 Burgemeester en

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

B en W nummer ; besluit d.d Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen B en W nummer 12.01141. ; besluit d.d. 14-2-2012 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het ontwerp verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 35585 22 juni 2018 Afsluiting doorsteek tussen Muiderslotstraat en de Amerongenstraat. Z2018-004392 d.d. 22 juni 2018.

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17128 22 maart 2018 Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23148 augustus 2014 Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56152 3 oktober 2018 Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes 1. Aanleiding In de gemeente

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 62213 november 2018 Vrachtwagenverbod Zandbergweg. Z2018-006703 d.d. 2 november 2018 Burgemeester en wethouders van Breda

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 54782 2 oktober 2017 Verwijderen zebramarkeringen bij voetgangersoversteekplaatsen Tilburgsweg. DV17VB2317 d.d. 2 oktober

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19351 4 april 2018 Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat

Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 51262 september 2017 Definitief verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit blauwe zone Koning Lodewijklaan

Verkeersbesluit blauwe zone Koning Lodewijklaan STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 67128 november 2017 Verkeersbesluit blauwe zone Koning Lodewijklaan Nr. 2017-603849 Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55366 oktober 2016 Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-33275 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

overwegende dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit

overwegende dat op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32329 20 juni 2016 VERKEERSBESLUIT 30 km zone, parkeerverbodszone, verplichte rijrichting, voorrang, stopverbod, parkeren

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38253 21 juli 2016 Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-23448 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5807 februari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit *12int04466* 12int04466 gemeente Hilvarenbeek Verkeersbesluit Hilverstraat en Hilverhof I. Tot het instellen van eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in het gedeelte

Nadere informatie

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Slotlaan

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Slotlaan STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 68408 november 2017 Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Slotlaan Datum: 22 november 2017 Kenmerk: 0251640 Burgemeester

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 16 september 2015 Zaaknr. 578623 Corr. nr. 2015-24754 Verzonden: 16 september 2015 Overwegende: dat de provinciale Oostelijke Ringweg (N46) is

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk STAATSCOURANT 8 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 64144 november 2017 Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21148 24 juli 2013 VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS Burgemeester en wethouders van Oss nemen dit verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016

Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016 STAATSCOURANT 3 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40681 augustus 2016 Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 3augustus 2016 Betreft: Diverse verkeersbesluiten

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30826 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15869 4 juni 2014 VERKEERSBESLUIT Onderwerp: verkeersmaatregelen Veerwagenweg en omgeving en Heemsteedseweg Het college

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16854 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk Onderwerp:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0447 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke herinrichting Bargelaan BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG Opheffen eenrichtingsverkeer en instellen parkeerverboden omgeving Dolfijnstraat Dauwendaelsestraat 1 Besluit Burgemeester en wethouders besluiten: 1. een parkeerverbod

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 30328 29 mei 2017 Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen Burgemeester

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, gelet op: het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen

B en W. nr d.d Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen B en W. nr. 12.0612 d.d. 19-6-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Rivierduinen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien van het verkeersbesluit Rivierduinen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22062 23 juli 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013

Verkeersbesluit. Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller. A november 2013 GEMEENTE HILLEGOM BezoekAdres, PostCodeBAPlaatsBA Postadres,PostCodePAPlaatsPA T TelefoonNummer F FaxNummer E Email I WebSite Verkeersbesluit Onderwerp Nummer besluit Datum besluit Naam opsteller Verkeersbesluit

Nadere informatie