STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr juli 2013 VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS Burgemeester en wethouders van Oss nemen dit verkeersbesluit voor de definitieve weginrichting op de N329 Megensebaan of Graafsebaan en de daarbij behorende kruispunten. Het verkeersbesluit geldt voor de binnen de projectgrens gelegen weggedeelten van de N329 en de daaraan gelegen of daarbij behorende kruispunten, tussen km 3,500 (komgrens Oss) en km 7,620 (de noordelijke projectgrens) G elet op: De bepalingen (artikel 2, eerste lid, sub a t/m d; artikel 15, eerste en tweede lid; artikel 18, eerste lid sub d)in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). De bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De bepalingen (artikel 12) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). De (afdeling 3.4 en artikel 8:81) Algemene Wet Bestuursrecht (ABW). Het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 2 januari 2003 en het mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten. Het Bestemmingsplan N329 Oss , vastgesteld door de gemeenteraad van 20 mei Het Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan van 21 mei De definitieve Ontwerprichtlijn Reconstructie N329 (de Weg van de Toekomst ) Oss, d.d. oktober Het raadsbesluit van over het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de N329/Graafsebaan. De aanvraag van PRO N329 v.o.f. d.d. 8 juli 2013 voor het nemen van dit verkeersbesluit. O verwegende dat: Ter plaatse van de N329 wegwerkzaamheden plaats hebben gevonden (en die zich ten tijde van de aanvraag in de afronding bevinden) voor de aanleg van de Weg van de Toekomst De reconstructie van de N329 de bereikbaarheid van Oss op een duurzame wijze moet waarborgen. Er in het huidige tracé van de N329 diverse kunstwerken gerealiseerd worden/zijn. De uitvoering en realisatie van de wijzigingen aan de N329 conform de afspraken en het werkbestek zijn uitgevoerd. Het ontwerp en wijzigingen aan de N329 in opdracht van o.a. de gemeente Oss zijn uitgevoerd. De N329 in Oss een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom is. Voor een effectieve werking van de Flowman (groene golf) langzaam verkeer op de N329 niet wenselijk is. In overleg met CUMELA en LTO-Zuid voor landbouwverkeer alternatieve routes zijn besproken. Voor de bereikbaarheid van de percelen aan de Geerstraat, wordt op korte termijn een aparte landbouwvoorziening gerealiseerd. Voor de doorstroming van de N329 het wenselijk is een maximum snelheid in te voeren. De N329 een van de belangrijkste toegangswegen van Oss en van de bedrijventerreinen in Oss is. Hiervoor moet de doorstroming en de verkeersafwikkeling zo goed mogelijk gewaarborgd worden. De verkeersmaatregelen voor Oss goed aansluiten op het provinciale tracé van de N329. Voor de reconstructie van de N329 diverse tijdelijke verkeersbesluiten zijn opgesteld, die na de oplevering niet meer noodzakelijk zijn. B elang van het verkeersbesluit: De volgende van de in artikel 2, eerste lid, van de WVW genoemde belangen liggen aan dit verkeersbesluit ten grondslag: a. Het verzekeren van de veiligheid op de weg door onder andere het instellen van een maximum snelheid en de realisatie van kunstwerken. b. Het beschermen van weggebruikers door onder andere het instellen van een maximum snelheid en verkeerstechnische oplossingen en uitvoeringen. 1

2 c. Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. d. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer door onder andere de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen. Besluiten: Burgemeester en Wethouders van Oss besluiten: A) Algemeen 1. Dit besluit te nemen voor de N329 voor zover zij binnen de bebouwde kom van Oss valt en/of binnen de projectgrenzen zoals deze op de bijlagen is weergegeven; 2. Alle verkeersborden en verkeerstekens genoemd in de onderstaande besluiten te plaatsen conform de bij dit besluit horende bijlagen (tekeningen) met nummers: a CD-1304-AB b CD-1305-AB c CD-1306-AB d CD-1307-AB e CD-1308-AB f CD-1309-AB g CD-1310-AB h CD-1311-AB Welke allen zijn vrijgegeven op. 3. Alle voorgaande (tijdelijke) verkeersbesluiten genomen voor de N329/Graafsebaan/Megensebaan tussen km 3,500 en km 7,620 en de bijbehorende kruispunten, voor zover deze besluiten binnen de bebouwde kom van Oss én binnen de projectgrenzen vallen, in te trekken. 4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging plaatsvindt. B) Algemene verkeersregels T racé N329 (km 3,500 km 7,620) 5. Door het plaatsen van borden A1-70 van het RVV 1990, op de westelijke rijbaan van de N329 tussen km 3,500 en km 7,620 na ieder kruispunt, zijweg of invoegstrook, een maximum snelheid in te stellen op de N329 van 70 km/uur. 6. Door het plaatsen van borden A1-70 van het RVV 1990, op de oostelijke rijbaan van de N329 tussen km 3,500 en km 7,620 na ieder kruispunt, zijweg of invoegstrook, een maximum snelheid in te stellen op de N329 van 70 km/uur. 7. Door het plaatsen van de borden B1 van het RVV 1990, voor ieder kruispunt of zijweg, de N329 tussen km 3,500 en km 7,620 in te richten als voorrangsweg. 8. Door het plaatsen van de borden C9 van het RVV 1990, na ieder kruispunt of zijweg en op de toeritten van de N329 bij het kruispunt met de Hartog Hartogsingel, tussen km 3,500 en km 7,620 de N329 gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. C) Kruispunt toe- en afritten N329 Hartog Hartogsingel (km 3, 900) 9. Door het plaatsen van borden B1 van het RVV 1990, op de Hartog Hartogsingel voor het kruispunt met de toe- en afritten van de N329, de Hartog Hartogsingel in te stellen als voorrangsweg. 10. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de beide afritten van de N329, het verkeer op de afritten van de N329 verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Hartog Hartogsingel. 11. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op Hartog Hartogsingel ten westen van de N329, het verkeer op de voorsoorteervakken voor rechts afslaand verkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de toerit van de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het (brom)fietspad bij de kruising met de N329 ten zuiden van de Hartog Hartogsingel, het (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de toerit en afrit van de N Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990, op de middengeleider van de Hartog Hartogsingel, het verkeer op de Hartog Hartogsingel verplichten deze rechts te passeren. 2

3 14. Door het plaatsen van bord D3 van het RVV 1990, op de middengeleider van de Hartog Hartogsingel ten oosten van het kruispunt met de toe-/afrit van de N329, het verkeer toestaan de middengeleider aan beide zijden voorbij te gaan. 15. Door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990 bij de kruising van het pad ten zuiden van de Hartog Hartogsingel met de toe- en afrit van de N329, dit pad in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 16. Door het plaatsen van bord C15 van het RVV 1990, op de Hartog Hartogsingel en op 210 meter ten oosten van de kruising met de toe-/afrit van de N329, de Hartog Hartogsingel gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. D) Kruispunt N329 Gasstraat-Oost (km 4,615 ) 17. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Gasstraat-Oost bij de kruising met de N329, het verkeer op de Gasstraat- Oost verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de kruising van het (brom)fietspad met de Gasstraat-Oost (100 meter ten oosten van het kruispunt N329 Gasstraat-Oost), het (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Gasstraat-Oost. 19. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de uitrit van perceel Gasstraat-Oost 27 voor de kruising met het (brom)fietspad en met de Gasstraat-Oost, het verkeer op de uitrit verplichten voorrang te verlenen aan het (brom)fietsverkeer én aan het verkeer op de Gasstraat-Oost. 20. Door het aanbrengen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, bij de aansluiting van het (brom)fietspad op de Galliërsweg, het (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Galliërsweg. 21. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Landweerstraat-Zuid bij de kruising met de (brom)fietspaden en met de Gasstraat-Oost, het verkeer op de Landweerstraat-Zuid verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op het (brom)fietspad én aan het verkeer op de Gasstraat-Oost. 22. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, bij de kruising van het (brom)fietspad met de Gasstraat-Oost, ten westen van het kruispunt Gasstraat-Oost Landweerstraat-Zuid, (brom)fietsverkeer te verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Gasstraat-Oost. 23. Door het plaatsen van bord B3 van het RVV 1990, op de Gasstraat-Oost ten oosten van het kruispunt Gasstraat-Oost Landweerstraat-Zuid, de Gasstraat-Oost bij het kruispunt met de Landweerstraat- Zuid in te stellen als voorrangsweg. 24. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de N329, het verkeer op de N329 verplichten deze rechts te passeren. 25. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de Gasstraat-Oost, het verkeer op de Gasstraat-Oost verplichten deze rechts te passeren. 26. Door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten zuiden van de Gasstraat-Oost (ten oosten en ten westen van de N329), te herhalen na elke kruising of zijweg, het pad in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 27. Door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten noorden van de Gasstraat-Oost (ten oosten van de N329) en bij de kruising met de Gasstraat-Oost, het pad in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 28. Door het plaatsen van bord G12b, op het (brom)fietspad bij de aansluiting met de Galliërsweg, het verplichte (brom)fietspad te beëindigen. 29. Door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streepals bedoeld in artikel 76, eerste lid, sub a van het RVV 1990, op de Gasstraat-Oost (ten westen van de N329), weggebruikers verbieden de streep naar links te overschrijden of zich links van de streep te bevinden. E) Kruispunt N329 Berghemseweg Osseweg (km 5, 450 ) 30. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Berghemseweg en de Osseweg bij de kruising met de N329, verkeer vanaf de Berghemseweg en de Osseweg verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Grutto bij de kruising met het (brom)fietspad én bij de kruising met de Berghemseweg, verkeer op de Grutto verplichten voorrang te verlenen aan het (brom)fietsverkeer en aan het verkeer op de Berghemseweg. 3

4 32. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Adelaar bij de kruising met de Berghemseweg, (brom)fietsverkeer vanaf de Adelaar verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Berghemseweg. 33. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het (brom)fietspad ten noorden van de Osseweg bij het kruispunt met de noordelijke parallelweg Osseweg, het (brom)fietsverkeer verplicht voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de noordelijke parallelweg Osseweg. 34. Door het plaatsen van bord B5 van het RVV 1990, op de Berghemseweg voor de kruising met de Grutto en Adelaar, de Berghemseweg op dit kruispunt in te stellen als voorrangsweg (voorrangskruispunt). 35. Door het plaatsen van bord C7 van het RVV 1990, op de Berghemseweg ten oosten van het kruispunt met de N329, de Berghemseweg gesloten te verklaren voor vrachtauto s. 36. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990, op de middengeleiders van de N329, het verkeer op de N329 te verplichten deze rechts te passeren. 37. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990, op de middengeleider van de Berghemseweg, het verkeer op de Berghemseweg te verplichten deze rechts te passeren. 38. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990, op de middengeleider van de Osseweg, het verkeer op de Osseweg verplichten deze rechts te passeren. 39. Door het plaatsen van bord G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten noorden van de Berghemseweg vanaf de kruising met de Grutto, het pad in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 40. Door het plaatsen van bord G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten noorden van de Osseweg vanaf het kruispunt met de noordelijke parallelweg Osseweg, het pad in te stellen als een in twee richtingen te bereiden verplicht (brom)fietspad. 41. Door het plaatsen van bord G12b van het RVV 1990, op het (brom)fietspad ten noorden van de Osseweg bij het kruispunt met de noordelijke parallelweg Osseweg, het verplichte (brom)fietspad te beëindigen. 42. Door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streepals bedoeld in artikel 76, eerste lid, sub a van het RVV 1990, op de Osseweg (ten oosten van de N329), weggebruikers verbieden de streep naar links te overschrijden of zich links van de streep te bevinden. 43. Door het aanbrengen van een enkele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76, eerste lid, sub a van het RVV 1990, op de Berghemseweg (ten westen van de N329), weggebruikers verbieden de streep naar links te overschrijden of zich links van de streep te bevinden. F) Kruispunt N329 Singel , inclusief fietstunnel Singel Spaanderstraat (km 5,860 ) 44. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Singel , verkeer vanaf de Singel verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de Kievit voor de kruising het met (brom)fietspad en met de Singel , verkeer op de Kievit verplichten voorrang te verlenen aan het (brom)fietsverkeer en aan het verkeer op de Singel Door het plaatsen van het bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het verplichte (brom)fietspad bij de kruising met de Spaanderstraat, het (brom)fietsverkeer te verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Spaanderstraat. 47. Door het plaatsen van het bord C9 van het RVV 1990, op de Singel voor het kruispunt met de N329, de Singel gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. 48. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de N329, het verkeer te verplichten deze rechts te passeren. 49. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleider van de Singel het verkeer te verplichten deze recht te passeren. 50. Door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten zuiden van de Singel , te herhalen na de kruising met de Kievit, het pad in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 51. Door het plaatsen van bord G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, bij de kruising van het pad ten oosten van de N329 met de Spaanderstraat, dit pad in te stellen als in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 4

5 52. Door het plaatsen van bord G12b van het RVV 1990, het verplichte (brom)fietspad ten oosten van de N329 bij de kruising met de Spaanderstraat te beëindigen. G) Kruispunt N 329 Kanaalstraat Veluwemeer (km 6,53 0) 53. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Kanaalstraat en op de Veluwemeer, verkeer vanaf de Kanaalstraat en Veluwemeer verplichten voorrang te verlenen aan verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het (brom)fietspad aan de noordzijde van het kruispunt, het (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op het (brom)fietspad bij de kruispunt met de Markermeer, (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Markermeer. 56. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de Spaanderstraat bij het kruispunt met de Kanaalstraat, het verkeer van de Spaanderstraat verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Kanaalstraat 57. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 bij de kruising van het (brom)fietspad ten noorden van de Kanaalstraat met de uitrit van perceel Kanaalstraat 18, het verkeer van en naar de uitrit verplichten voorrang te verlenen aan het (brom)fietsverkeer. 58. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de N329, het verkeer op de N329 verplichten deze rechts te passeren. 59. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de Kanaalstraat, het verkeer op de Kanaalstraat verplichten deze rechts te passeren. 60. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de Veluwemeer, het verkeer op de Veluwemeer verplichten deze rechts te passeren. 61. Door het plaatsen van borden G12a van het RVV 1990 met onderbord OB505 na ieder kruispunt of zijweg, het pad parallel aan de Kanaalstraat en Veluwemeer, alsmede het pad dat de N329 kruist ten noorden van het kruispunt, in te stellen als een in twee richtingen te berijden (brom)fietspad. 62. Door het plaatsen van bord G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, op het pad ten zuiden van de Kanaalstraat en vanaf het kruispunt Spaanderstraat Kanaalstraat in te stellen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 63. Door het plaatsen van bord G12b van het RVV 1990 het verplichte (brom)fietspad bij de aansluiting op de Markermeer te beëindigen. H) Kruispunt N329 Merwedestraat Vollenhovermeer (km 7,440 ) 64. Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, op de Merwedestraat, het verkeer vanaf de Merwedestraat verplichten voorrang te verlenen aan verkeer op de N Door het plaatsen van borden B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, op het (brom)fietspad aan de noordzijde van het kruispunt, (brom)fietsverkeer te verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de N Door het plaatsen van bord B6 van het RVV 1990 verkeer vanuit de uitrit van het perceel aan de Merwedestraat, adres Merwedestraat 58, voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de westelijke tak van de Merwedestraat. 67. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, aan het einde van het (brom)fietspad bij het kruispunt Merwedestraat Rijnstraat, (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Merwedestraat en/of de Rijnstraat. 68. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, op de Merwedestraat bij het kruispunt met de Vollenhovermeer, verkeer vanuit de Merwedestraat verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Vollenhovermeer. 69. Door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, op het (brom)fietspad bij het kruispunt met de Vollenhovermeer, (brom)fietsverkeer verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer op de Vollenhovermeer. 70. Door het plaatsen van borden B4 van het RVV 1990, op de Merwedestraat voor de uitrit van het perceel aan de Merwedestraat, adres Merwedestraat 58, de Merwedestraat op dit kruispunt in te stellen als voorrangsweg. 71. Door het plaatsen van borden B5 van het RVV 1990, op de Merwedestraat voor de uitrit van het perceel aan de Merwedestraat, adres Merwedestraat 58, de Merwedestraat op dit kruispunt in te stellen als voorrangsweg. 5

6 72. Door het plaatsen van borden B5 van het RVV 1990, op de Vollenhovermeer voor de zijweg Merwedestraat, de Vollenhovermeer op dit kruispunt in te stellen als voorrangsweg. 73. Door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV bij de kruising van het (brom)fietspad met de uitrit aan de noordzijde van de Merwedestraat, verkeer op de uitrit verplicht voorrang te laten verlenen aan het (brom)fietsverkeer. 74. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de N329, het verkeer op de N329 te verplichten deze rechts te passeren. 75. Door het plaatsen van borden D2 van het RVV 1990 op de middengeleider van de westelijke aansluiting van de Merwedestraat, het verkeer op de Merwedestraat te verplichten de middengeleider rechts te passeren. 76. Door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990 bij de (brom)fietsoversteek ten noorden van het kruispunt N329-Merwedestraat alsmede bij de aansluiting van dit pad op de Merwedestraat en bij de aansluiting van dit pad op de Vollenhovermeer, de Geerstraat en het pad parallel aan de Merwedestraat te stellen als in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 77. Door het plaatsen van bord G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990, het pad parallel en ten westen van de N329 in te stellen als in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad. 78. Door het plaatsen van bord G12b van het RVV 1990, het verplichte (brom)fietspad aansluitend op het kruispunt Merwedestraat Rijnstraat te beëindigen. 79. Door het plaatsen van bord G12b van het RVV 1990, het verplichte (brom)fietspad aansluitend op de Vollenhovermeer te beëindigen. I) Overige 80. Door het plaatsen van bord A1-80 van het RVV 1990, op de westelijke rijbaan van de N329 bij de komgrens van Oss, vanaf km 3,500 een maximum snelheid in te stellen van 80 km/uur. 81. Door het plaatsen van bord A1-80 van het RVV 1990, op de oostelijke rijbaan van de N329 bij km 7,945, vanaf km 7,945 een maximum snelheid in te stellen van 80 km/uur. 82. Door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76, eerste lid, sub a van het RVV 1990, op de N329 van km 7,573 tot en met km 7,620, weggebruikers verbieden de streep naar links te overschrijden of zich links van de streep te bevinden. Oss, 23 juli 2013 Burgemeester en Wethouders van Oss. Namens dezen, het hoofd van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), P.Brack Publicatie: Bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant d.d. en in Oss actueel d.d.. Het complete verkeersbesluit, inclusief de situatietekeningen ligt vanaf deze datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij: de balie Publieksvoorlichting, gevestigd in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 te Oss, geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur en op donderdag tot uur. Daarnaast is de tekst van dit besluit te vinden op de website van de Rijksoverheid ( -> Staatscourant -> Op gemeente -> Oss) B ezwaar: Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant, dus tot 4 september 2013 schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij: College van burgemeester en wethouders van Oss t.a.v. dhr. L. de Hoogt Postbus BA Oss 6

7 Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld, het moet een omschrijving van het onderdeel van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt bevatten en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaarschrift is ingediend. Inlichtingen: Projectteam N329 t.a.v. dhr. L. de Hoogt (projectmanager) Tel

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda.

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56064 4 oktober 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie parallelweg langs N964 tussen Winschoten en Scheemda.

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42393 november 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem Nr. 2015/445329 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat

VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat VERKEERSBESLUIT MP11.04.2011 Tweezijdig parkeerverbod Hoevestraat BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, gelet op: het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Nadere informatie

Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni

Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32973 12 juni 2019 Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019 VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30826 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 16 september 2015 Zaaknr. 578623 Corr. nr. 2015-24754 Verzonden: 16 september 2015 Overwegende: dat de provinciale Oostelijke Ringweg (N46) is

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid

Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43158 augustus 2016 Verkeersbesluit inhaalverboden en doorgetrokken asmarkering Kanaal Zuid Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9350 1 april 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) Nr. 2014/469792 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de omlegging van de N355 in de gemeente Zuidhorn

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de omlegging van de N355 in de gemeente Zuidhorn STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21546 30 juli 2014 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de omlegging van de N355 in de gemeente Zuidhorn

Nadere informatie

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 35585 22 juni 2018 Afsluiting doorsteek tussen Muiderslotstraat en de Amerongenstraat. Z2018-004392 d.d. 22 juni 2018.

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63405 november 2018 Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan omgeving Amsterdamsevaart Nr. 2018/455744 Burgemeester en

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38253 21 juli 2016 Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-23448 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55366 oktober 2016 Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-33275 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr maart Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT Nr maart Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6266 3 maart 2015 VERKEERSBESLUIT 660-2015. Provincie Utrecht, gemeente Woerden, Harmelen, N419, BRAVO 6a, 6b nieuwe randweg

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47834 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem Nr. 2015/525709 Burgemeester

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28123 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

km in de gemeenten Nuth en Schinnen een snelheidsbeperking in te stellen.

km in de gemeenten Nuth en Schinnen een snelheidsbeperking in te stellen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18799 6 april 2018 VERKEERSBESLUIT: Rijksweg 76 het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking, alsmede het tijdelijk

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WE THOUDERS VAN DE GEMEENTE GENNEP. Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder b en d, van de Wegenverkeerswet 1994;

BURGEMEESTER EN WE THOUDERS VAN DE GEMEENTE GENNEP. Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder b en d, van de Wegenverkeerswet 1994; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18234 1 april 2019 TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP Tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen op 17

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21857 16 april 2019 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem Nr. 2019/ 267536 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn STAATSCOURANT 3 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40356 augustus 2016 Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56152 3 oktober 2018 Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes 1. Aanleiding In de gemeente

Nadere informatie

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 70417 december 2018 Verkeersbesluit uitbreiding voetgangerszone Haarlem Nr. 2018/550276 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56514 4 oktober 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Churchilllaan en omgeving Haarlem Nr. 2018/275393 Burgemeester

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 52710 5 oktober 2016 Ontwerp verkeersbesluit verandering maximum snelheid en aanleg fietsstrook Jacob Catslaan gemeente

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31317 16 juni 2016 VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf

STAATSCOURANT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38356 november 2015 Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Verkeersbesluit: Geslotenverklaring Achillesstraat Gemeente Almere Nummer: DSO//3924337xm Steller: Dienst: Datum: Stadsbeheer Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17128 22 maart 2018 Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 62213 november 2018 Vrachtwagenverbod Zandbergweg. Z2018-006703 d.d. 2 november 2018 Burgemeester en wethouders van Breda

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr juni Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15869 4 juni 2014 VERKEERSBESLUIT Onderwerp: verkeersmaatregelen Veerwagenweg en omgeving en Heemsteedseweg Het college

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit *12int04466* 12int04466 gemeente Hilvarenbeek Verkeersbesluit Hilverstraat en Hilverhof I. Tot het instellen van eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in het gedeelte

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43464 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden Nr. 2018-410177

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 54782 2 oktober 2017 Verwijderen zebramarkeringen bij voetgangersoversteekplaatsen Tilburgsweg. DV17VB2317 d.d. 2 oktober

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1259 10 januari 2017 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Plan de Remise Haarlem Nr. 2016/144799 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43469 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Jachtlaan t.h.v. spoorwegovergang Nr. 2018-410162 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit tot het uitbreiden van de bestaande 60 km/h-zone ter hoogte van de Voorstraat en Brenksestraat te Echteld.

Verkeersbesluit tot het uitbreiden van de bestaande 60 km/h-zone ter hoogte van de Voorstraat en Brenksestraat te Echteld. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 33521 13 juni 2018 Verkeersbesluit tot het uitbreiden van de bestaande 60 km/h-zone ter hoogte van de Voorstraat en Brenksestraat

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5807 februari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf

STAATSCOURANT. Nr december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf STAATSCOURANT 9 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44633 december 2015 Gemeente Landgraaf Verkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen voor

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk - verkeersbesluit ten behoeve van het toestaan van fietsen - Grotestraat, Markt en Raadhuisplein te Waalwijk

Gemeente Waalwijk - verkeersbesluit ten behoeve van het toestaan van fietsen - Grotestraat, Markt en Raadhuisplein te Waalwijk STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5262 februari 2014 Gemeente Waalwijk - verkeersbesluit ten behoeve van het toestaan van fietsen - Grotestraat, Markt

Nadere informatie

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63341 november 2017 Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 Nr. 2017-580305 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan. Kenmerk: 2018/ Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan. Kenmerk: 2018/ Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65233 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan Kenmerk: 2018/737087 Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27271 2 oktober 2013 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen centrum Apeldoorn Nr. 2013-080847 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16854 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in Almere Buiten. Verkeersbesluit Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32290 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kenaupark en omgeving Haarlem Nr. 2018/198772 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32291 7 juni 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kinderhuisvest en omgeving Haarlem Nr. 2018/193143 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3601 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19351 4 april 2018 Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer) STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54550 oktober 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

t.b.v. derden De bijgeleverde situatie-tekening en -schetsen no. VB16-14 werden aan een onderzoek onderworpen.

t.b.v. derden De bijgeleverde situatie-tekening en -schetsen no. VB16-14 werden aan een onderzoek onderworpen. POLITIE EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT DISTRICTEN HART VAN BRABANT en DE BARONIE Telefoon 0900 8844 Gemeente Werkenda Ingekojrneji: m Registratienummer : PL2000-2016197857-1 2" AUG 2016 A D V I E S C O N

Nadere informatie

Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op 7, 8 en 9 juni, Weert

Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op 7, 8 en 9 juni, Weert STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29768 24 mei 2019 Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3600 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7614 16 maart 2015 Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg Nr. 2015-061797 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Dat de Anklaarseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn;

Dat de Anklaarseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn; STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 53427 september 2017 Verkeersbesluit Parkeerverbod Anklaarseweg Nr. 2017-488370 Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicapten-parkeerplaats verslavingskliniek Amethist t.h.v. Boomgaardweg 2 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats

Nadere informatie

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn;

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 55426 1 oktober 2018 Verkeersbesluit parkeermaatregelen Heemradenlaan Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; gelet op

Nadere informatie

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement -rr: ~r~ ~* ~ Verkeersmaatregelen Leidsevaartbuurt Haarlem ~~~;l~m4809 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 {hierna:vvv~t1994(.het Reglement

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo

Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 41024 19 juli 2017 Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de stad Groningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11182 22 april 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met uitvoeren project Reitdiepplein 2e fase in de

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19436 10 april 2017 Verkeersbesluit: Instellen 30 km per uur-zone Hoofdstraat (bibeko), het realiseren van drie algemene

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Instellen van éénrichtingsverkeer Versterkerstraat. Nummer: DSO/2016/ hk Datum: 23 maart 2016

GEMEENTEBLAD. Instellen van éénrichtingsverkeer Versterkerstraat. Nummer: DSO/2016/ hk Datum: 23 maart 2016 Verkeersbesluit Gemeente Almere Instellen van éénrichtingsverkeer Versterkerstraat Steller: A. E. Workel Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO// 4549794hk Datum: 23 maart Burgemeester en wethouders van Almere,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek ter hoogte van De Binderij met huisnummers 70-72 in Almere Stad Verkeersbesluit Gemeente Almere De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek t.h.v.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen van scholen Olivijn en Aventurijn aan de Marathonlaan te Almere Stad Verkeersbesluit Gemeente Almere Het aanpassen van verkeersborden op parkeerterreinen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Steurstraat 2. Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Nadere informatie