Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017"

Transcriptie

1 Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei Inleiding In 2013 is het Mobiliteitsplan Waddinxveen vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we alle wegen duurzaam veilig inrichten op basis van de richtlijnen van het CROW. Naast de wegen willen we ook alle fietsoversteken en voetgangersoversteken duurzaam veilig inrichten. Hiermee zorgen we voor maximale veiligheid bij deze oversteekvoorzieningen. Daarom stellen we in deze notitie beleidsregels op over de vormgeving van oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom. Dit illustreren we met afbeeldingen. Deze beleidsregels zijn uitgangspunt voor de vormgeving van oversteekvoorzieningen in Waddinxveen. Hiermee geven we ook direct duidelijkheid aan de voorrangssituatie bij de verschillende oversteekvoorzieningen. De verschillende oversteekvoorzieningen worden vormgegeven met inachtneming van maatvoeringen en materialisering. In deze notitie wordt dit niet uitputtelijk beschreven. De richtlijnen van het CROW zijn altijd het uitgangspunt. In hoofdstuk 2 komen de diverse soorten oversteekvoorzieningen en de vormgeving ervan op kruispunten aan bod. In hoofdstuk 3 beschrijven we oversteekvoorzieningen op wegvakken. In hoofdstuk 4 beschrijven we oversteekvoorzieningen van hoofdroutes (fietsroutes en voetgangersroutes). Hiervoor gelden specifieke regels. In hoofdstuk 5 geven we beleidsregels voor één en tweerichtingenfietspaden. We richten ons hier specifiek op oversteken bij één of tweerichtingenfietspaden en de verkeersveiligheid bij kruispunten. Ten slotte bekijken we in hoofdstuk 6 de huidige situatie in Waddinxveen, waarbij we ons vooral richting op de rotondes. Bij het toepassen van de beleidsregels is er ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld bij fysieke beperkingen. In het mobiliteitsplan zijn twee netwerken opgenomen: het wegencategoriseringsplan en het fietsnetwerk. In het wegencategoriseringsplan zijn alle wegen in Waddinxveen ingedeeld in vier categorieën. Elke categorie heeft eigen minimale en maximale maatvoeringen en inrichtingskenmerken. Binnen de bebouwde kom gaat het om twee categorieën: Erftoegangsweg (ETW): 30 km/h-weg Gebiedsontsluitingsweg (GOW): 50 km/h-weg In het fietsnetwerk zijn hoofdfietsroutes aangegeven. Dit zijn veelgebruikte en de belangrijkste fietsroutes in Waddinxveen. Belangrijke bestemmingen voor fietsers (zoals winkelclusters, treinstations en scholen) liggen aan dit netwerk. Begrippen en afkortingen We maken in deze notitie onderscheid tussen kruispunten en wegvakken. Een kruispunt is een locatie waar meer wegen bij elkaar komen. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee kruispunten. Verder gebruiken we in dit document de afkorting GOW voor gebiedsontsluitingswegen (50 km/h-wegen) en de afkorting ETW voor erftoegangswegen (30 km/h-wegen of woonerven).

2 Samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten H2. Oversteekvoorzieningen op kruispunten Voorrangskruisingen Oversteekvoorzieningen op GOW s liggen in eerste instantie op kruispunten of zijn ongelijkvloers. Op alle GOW s is de voorrang geregeld Een GOW heeft voorrang op een ETW Bij een kruising van twee GOW s (zonder rotonde of verkeerslichten) heeft eén van beide GOW s prioriteit en daarmee voorrang Op de prioritaire GOW hebben fietsers en voetgangers voorrang op de kruisende GOW Rotondes Fietsers en voetgangers hebben voorrang op rotondes Bij turborotondes ligt de oversteekvoorziening op een plateau Bij turborotondes met meerdere toe- en/of afleidende rijstroken per tak steken fietsers in één richting over Gelijkwaardige kruisingen Gelijkwaardige kruisingen zijn altijd kruisingen tussen ETW s Oversteken op ETW s is overal toegestaan voor fietsers en voetgangers. Oversteekvoorzieningen zijn niet nodig H3. Oversteekvoorzieningen op wegvakken Solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakken zijn toegestaan als de context hierom vraagt Solitaire oversteekvoorzieningen over een ETW worden niet aangelegd (behalve bij een hoofdfietsroute, zie onder hoofdroutes) Bij een solitaire oversteekvoorziening over een GOW heeft verkeer op de GOW voorrang; Uitgangspunten bij de vormgeving van alle solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakken: o De oversteekvoorziening ligt op een plateau, zodat de snelheid van het verkeer op de GOW wordt afgeremd o De oversteekvoorziening is overzichtelijk o De oversteekvoorziening is voorzien van een middeneiland om de oversteeklengte te beperken H4. Hoofdroutes Solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakken zijn toegestaan bij een hoofdroute Er is onderscheid tussen een hoofdfietsroute en een voetgangersroute Uitgangspunten bij de vormgeving van alle solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakken bij hoofdroutes zijn: o De oversteekvoorziening ligt op een plateau, zodat de snelheid van het verkeer laag is o De oversteekvoorziening is overzichtelijk o De oversteekvoorziening is bij een GOW voorzien van een middeneiland om de oversteeklengte te beperken Solitaire oversteekvoorzieningen over een ETW worden niet aangelegd, behalve bij een hoofdfietsroute. Als een hoofdfietsroute een ETW of een GOW kruist, geldt in beide gevallen dat de hoofdfietsroute voorrang heeft. Bij drukke GOW s heeft de hoofdfietsroute geen voorrang, maar wordt een oversteekvoorziening met een verkeerslicht aangelegd Voetgangersroutes over een ETW worden niet als oversteekplaats aangelegd Voetgangersroutes over een GOW worden in eerste instantie vormgegeven met kanalisatiestrepen. Een zebrapad wordt onder voorwaarden toegepast. Bij drukke GOW s heeft de voetgangersroute geen voorrang, maar wordt een oversteekvoorziening met een verkeerslicht aangelegd Bij een gecombineerde oversteekvoorziening is de voorrang voor fietsers en voetgangers altijd gelijk. Bij een gecombineerde oversteekvoorziening van een hoofdfietsroute en/of een voetgangersroute over een GOW hebben beide voorrang H5. Eén en tweerichtingenfietspaden Eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg en over rotondes zijn uitgangspunt. Tweerichtingenfietspaden worden in eerste instantie niet toegepast Als eenrichtingenfietspaden leiden tot onlogische situaties, zijn tweerichtingenfietspaden onder voorwaarden mogelijk

3 2. Oversteekvoorzieningen op kruispunten In dit hoofdstuk komen de vormgeving van de oversteekvoorzieningen opp kruispunten aan de orde. We onderscheiden vier typen kruisingen: een voorrangskruising een gelijkwaardige kruising een rotonde een kruising met verkeerslichten 2.1. Voorrangskruisingen We onderscheiden tweee soorten voorrangskruisingen: kruisingen van een GOW met een ETW en kruisingen tussen GOW s. Bij kruispunten met een GOW iss de voorrang altijd geregeld. Bij een voorrangskruising (zonder rotonde of verkeerslichten) geldt dat de gebiedsontsluitingsweg voorrang v heeft op overstekende fietsers en voetgangers. GOW - ETW De aansluiting van de ETW op de GOW wordt vormgegeven met een uitritconstructie. Hierbij loopt het fietspad langs de GOW over de uitrit door in dezelfde rode kleur verharding als het fietspad zelf. Voor de voetganger zijn geen aanvullende maatregelen. De voetganger die de GOW volgt, heeft immers voorrang omdat dezee zich op de uitritconstructie bevindt. Tussen het fietspad en de d doorgaande rijbaan van het autoverkeerr is 5 meter opstelruimte beschikbaar. Hiermee kan verkeer uit de ETW voorrang verlenen aan het gemotoriseerde verkeer op de GOW zonder het fietspad te blokkeren. Daarnaastt kan het verkeer dat de uitrit inrijdt zich hier opstellen en voorrang verlenen aan doorgaand fietsverkeer zonder dat de GOW geblokkeerd wordt. Voor fiets- en voetgangersverkeer dat de GOW oversteekt is een middengeleider aanwezig, waardoor dit verkeer getrapt kan oversteken en voldoende ruimte heeft om zich veilig op te stellen. Voor zowel de fietser als de voetganger geldt dat voorrang moet worden verleend aan het gemotoriseerde verkeer op de GOW. In figuur 1 is de vormgeving weergegeven van oversteekvoorzieningen op een e kruising tussen een GOW en een ETW. Figuur 1: oversteekvoorzieningen op een kruising tussen een GOW en een ETWW (zonder verhoging in GOW) GOW - GOW Bij een kruising van twee GOW s is een rotonde het uitgangspunt (zie ook paragraaf 2.2). Dit is het veiligste kruispunttype. Maar een rotonde heeft minder afwikkelcapaciteit dan eenn verkeerslicht. Dus bij kruisingen die te druk zijn voor een rotonde worden verkeerslichten toegepast. Bij een kruising k tussen een GOW en een drukke ETW kunnen ook rotondes of verkeerslichten voorkomen Een kruispunt tussen twee GOW s kan ook als voorrangskruising ingericht worden. Dit gebeurt meestal bij minder drukke GOW s, want een voorrangskruising heeft minder afwikkelcapaciteit dan een rotonde. Bij dit kruispunttype moet een keuze gemaakt worden tussen een van beide GOW s voor wat betreft de prioriteit. Fietsers en voetgangers langs de prioritaire GOW hebben voorrang op het h kruisendee verkeer. Voor de voetganger wordt een zebra aangelegd. Bij een gecombineerde oversteekvoorziening is de voorrang voor fietsers en voetgangers altijd gelijk. Bij twee kruisende GOW s worden dee oversteekvoorzieningen vormgegeven zoals in figuur 2.

4 Figuur 2: Oversteekvoorzieningen bij twee kruisende GOW s met prioriteit voor oost-west o (zonder verhoging in GOW) 2.2. Rotondes In Waddinxveen hebben fietsers momenteel geen voorrang op rotondes. Recent is regionaal afgesproken om de rotondes in de bebouwde kom in te richten waarbij fietsers in de voorrang v komen. Bij een gecombineerde oversteekvoorziening is de voorrang voor fietsers en voetgangers altijd gelijk, dus ook voetgangers krijgen voorrang bij hett oversteken op rotondes. Het doel is om uiterlijk in het eerstee kwartaal van 2018 de aanpassing van rotondes af te ronden. Alle aanvoertakken van de rotonde zijn voorzienn van een middengeleider. De breedtee hiervan is minder van belang, omdat de fietser en voetganger voorrangg hebben. Tussen de rotonde en de oversteekvoorziening is voldoende opstelruimte aanwezig, zodat een auto die voorrang verleent aan fietsers of voetgangers de doorgang op de rotonde niet blokkeert. In figuur 3 is de vormgeving van een e rotonde aangegeven. Figuur 3: vormgeving enkelstrooksrotonde (zonder de oversteken op eenn plateau)

5 Bij een enkelstrooksrotonde steken fietsers en voetgangers één rijstrook per rijrichting over. Bij turborotondes steken fietsers en voetgangers meerdere rijstroken per rijrichting over.. Bij turborotondes is een tunnel de beste oplossing. In de praktijk is dit erg duur en wordt daarom weinig toegepast. Bij turborotondes zijn daarom extra maatregelen nodig op de oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers: de oversteekvoorziening ligtt op een plateau. bij meerdere toe- en/of afleidende rijstroken per tak steken fietsers altijd in één richting over (zie ook hoofdstuk 5) waar mogelijk ligt tussen elke toeleidende rijstrook een middengeleider om afdekrisico te beperken. In figuur 4 en 5 is de vormgeving van een turborotonde weergegeven. Figuur 4: Een tak van een turborotonde met 2 toeleidende en 2 afleidende rijstroken (het zebrapad wordt niet rood gemarkeerd) Figuur 5: Vormgeving turborotonde (het zebrapad wordt niet rood gemarkeerd) 2.3. Gelijkwaardige kruisingen Gelijkwaardige kruisingen zijn altijd kruisingen van erftoegangsgwegen. Oversteken O op ETW s is overal toegestaan voor fietserss en voetgangers. Oversteekvoorzieningen zijn daarom niet nodig. Bij hoofdfietsroutes geldt een uitzondering (zie hoofdstuk 4).

6 3. Oversteekvoorzieningen op wegvakken In dit hoofdstuk komen de vormgeving van de oversteekvoorzieningen opp wegvakkenn aan de orde. Het gaat om solitaire (dus niet op een kruispunt) oversteken over een GOW of over een ETW.. Uitgangspunt is dat oversteekvoorzieningenn altijd op kruispunten liggen (zie hoofdstuk 2). Maar soms gaat dit voorbij aan de wensen en de logica. Oversteekvoorzieningen dienen op een logische plek te liggen.. In een dergelijke situatie kan op een wegvak een solitaire oversteekvoorziening worden aangelegd GOW Voor een solitaire oversteekvoorziening over eenn GOW geldt een aantal uitgangspunten: Overstekende fietsers en voetgangers verlenen voorrang aan verkeer op de GOW; De oversteekvoorziening ligt op een plateau, zodat de snelheid van v het verkeer op de GOW wordt afgeremd De oversteekvoorziening is voorzien vann een middeneiland om de d oversteeklengte te beperken De oversteekvoorziening is overzichtelijk. De vormgeving voor een fietsoversteek, een voetgangersoversteek en dee combinatiee van beide is weergegeven in figuren 6, 7 en 8. Een solitaire oversteek voor voetgangers wordt uitgevoerd mett kanalisatiestrepen (zie figuur 7 en 8). Een zebrapad wordt niet toegepastt bij een solitaire oversteekvoorziening, omdat dit een voorrangsregeling is waarbij verkee op de GOWW opeens voorrang moet verlenen aan overstekende voetgangers. Een zebrapad over een GOW G kan alleen in geval van hoofdroute (zie hoofdstuk 4). Figuur 6: solitaire fietsoversteekvoorziening over GOW Figuur 7: solitaire voetgangersoversteekvoorziening over GOW

7 Figuur 8: solitaire gecombineerde oversteekvoorziening over GOW 3.2. ETW Op ETW zijn geen oversteekvoorzieningen nodigg (behalve bij een hoofdfietsroute, ziee hoofdstuk 4) Als een fietspad een erftoegangsweg kruist is er sprake van een gelijkwaardige kruising k en wordt er geen voorrangsregeling getroffen. Hetzelfde geldt voor voetpaden, zij het dat er e dan geen sprake is van gelijkwaardigheid. In dat geval dient de voetganger voorrang te verlenen aan het gemotoriseerdee verkeer.

8 4. Oversteekvoorzieningen bij hoofdroutes In het vorige hoofdstuk zijn solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakken beschreven. In dit hoofdstuk komt de vormgeving van solitaire oversteekvoorzieningen op wegvakkenn bij hoofdroutes aan de orde. Het kan gaan om een hoofdfietsroute, voetgangersroute en een combinatie van v beide. Bij een hoofdroute geldt een bijzondere status met bijbehorende inrichting van oversteekvoorzieningen. Onder een hoofdfietsroute wordt een route verstaan die onderdeel is van het fietsnetwerk (opgenomen in het mobiliteitsplan) staat. Bij voetgangers is minder sprake van routes, maar wordt de situatie bekeken ter plaatsee van de oversteeklocatie. Er is sprake van een voetgangersroute als: Er in een korte periode veel voetgangerss oversteken, zoals bij winkelcentra, OV-haltes off scholen; Er op een gemiddelde dag meer dan 100 voetgangers oversteken tussen 7.00 uur en uur; Er veel kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, gehandicapten, kinderen) oversteken. De huidige voetgangersroutes in Waddinxveen moeten we nog inventariseren. Als hoofdroutes bij kruispunten oversteken, geldt hoofdstuk 2. De prioriteitskeuze bij een kruising van twee GOW s kan bijvoorbeeld afhangen van de aanwezigheid van een hoofdfietsroute. Uitgangspunten bij de vormgeving van alle solitaire oversteekvoorzieningen bij hoofdroutes zijn: De oversteekvoorziening ligt op een plateau, zodat de snelheid van v het verkeer laag is De oversteekvoorziening is bij een GOW voorzien van een middeneiland omm de oversteeklengte te beperken De oversteekvoorziening is overzichtelijkk 4.1. Hoofdfietsroute Bij een solitaire oversteek van een hoofdfietsrou ute over een ETW of een GOW heeft de hoofdfietsroute voorrang. Aanvullende uitgangspunten bij de vormgeving zijn: Kleur en type verharding van de hoofdfietsroute lopen door over de oversteekvoorziening; Er zijn asmarkering en pijlen op het wegdek aanwezig. In figuur 9 is de vormgeving van een oversteek van een hoofdfietsroute over o een ETWW weergegeven. De oversteek over een GOW is weergegeven in figuur 10. Daarnaast geldt dat d de intensiteit van het gemotoriseerde verkeerr op de GOW niet hoger mag zijn dan motorvoertuigenn per etmaal. Is de intensiteit hoger, dan treedt er teveel vertraging op voor het gemotorisee rde verkeer als gevolg van de overstekende fietser. In dat geval heeft de hoofdfietsroute geen voorrangg op de GOW, maar wordt de oversteekvoorziening voorzien van een verkeerslicht (eventueel alleen actief in de spitsperioden) ). Figuur 9: oversteekvoorzieningen bij hoofdfietsroute over ETW

9 Figuur 10: oversteekvoorziening bij hoofdfietsroute over GOW 4.2. Voetgangersroutee Het is niet nodig om voetgangersroutes over erftoegangswegen als oversteekplaats aan te leggen. De inrichting van een erftoegangsweg is zodanig dat voetgangers overal kunnen oversteken. Dat past ook bij het verwachtingspatroonn van verkee op de erftoegangsweg. Een oversteekvoorziening van een voetgangersr route over een GOW is vormgegevenv n met kanalisatiestrepen (zie figuur 7). Een zebrapad of een verkeerslicht t in plaats van kanalisatiestrepen is bij een voetgangersroute ook mogelijk. Een zebrapad wordt alleen toegepast als de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer op de kruisende GOW voldoet aan drie criteria: Etmaalintensiteit tussen en motorvoertuigen, en/of: Spitsintensiteit tussen 320 en motorvoertuigen per uur, en/of; Drukste kwartier in schoolspits tussen 800 en 250 motorvoertuigen. De vormgeving van de oversteekvoorziening met zebrapad is weergegeven op figuurr 11. Bij hogere intensiteiten wordt geen zebra toegepast en heeft de voetgangersroute geen voorrang op de GOW, maar wordt de oversteekvoorziening voorzien van een verkeerslicht. Figuur 11: oversteekvoorziening bij voetgangersroute over GOW

10 4.3. Combinatie Als er over een GOW een fiets- en een voetgangersoversteek naast elkaar aanwezigg is en één of beide oversteken is een hoofdroute, dan hebben beidee oversteken voorrang opp de GOW. De vormgeving voor deze situatie is weergegeven in figuur 12. Een gecombineerde oversteekk met een verschillend voorrangsregime komt niet voor. De andere optiee (geen hoofdroute) is weergegeven in figuur 8. Figuur 12: gecombineerdee oversteekvoorziening overr GOW waarbij fietsers en voetgangers beide voorrang hebben

11 5. Eén en tweerichtingenfietspaden In dit hoofdstuk beschrijven we de uitgangspunten voor het toepassen van één- en tweerichtingenfietspaden in relatie tott kruisingen en oversteekvoorzieningen. Duurzaam Veilig stelt dat op erftoegangswegen (30 km/u) menging van fiets en auto mogelijk is, maar dat op gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) fietsers f en auto s worden gescheiden. Gescheiden fietsvoorzieningen kunnen als eenrichtingsfietspad (aan beide zijden van de rijbaan) of als tweerichtingsfietspad aangelegd worden. Vanuit verkeersveiligheid zijn eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg uitgangspunt. Dit ligt het dichts bij het verwachtingspatroon van weggebruikers, waardoor de verkeersveiligheidd bij kruisingen groter is. Ook op rotondes is het uitgangspunt dat fietsers met eenrichtingenfietspaden over rotondes geleid worden. Tweerichtingenfietspaden zijn op kruisingen en bij oversteken minder veilig dan eenrichtingenfietspaden. Maar wanneer eenrichtingenfietspaden leiden tot onlogische situaties, zijn tweerichtingenfietspaden mogelijk. Het is van belang om één keuze te maken, zodat extra oversteken door verspringen voorkomen wordt. Tweerichtingsfietspaden hebben voordelen in een aantal situaties: Als het ruimtelijke programma langs de weg eenzijdig is verdeeld. Bijvoorbeeld alle bestemmingen voor de fiets of alle vrachtautobestemmingen liggen aan een zijde; Bestemmingen zijn zodanig gelegen datt een tweerichtingsfietspad onnodig oversteken voorkomt. Als een tweerichtingenfietspad beter aansluit op de omliggende wegen/fietspadenstructuur Als een tweerichtingsfietspad logisch is, dan is extra aandacht nodig voor het ontwerp van de kruisingen en de oversteekvoorzieningen, zoals beschreven inn de vorige hoofdstukken. Bij tweerichtingenfietspaden zijn extra maatregelen nodig op de oversteekvoorziening: asmarkering en pijlen op het fietspad de fietsoversteek ligt op een plateau bebording Bij turborotondes met meerdere toe-- geen tweerichtenfietspaden voor. Een voorrangskruising tussen een GOW en een ETW met een tweerichtingenfietspadd langs één zijde van de en/of afleidende rijstroken per tak steken fietsers altijd in één richting over. Op deze takken komen GOW wordt voorzien van deze extra maatregelen. Deze oversteekvoorziening is weergegeven in figuur 13 (vergelijk met figuur 1). Een voorrangskruising tussen twee GOW s met een e tweerichtingenfietspad is weergegeven in figuur 14 (vergelijk met figuur 2) ) Figuur 13: oversteekvoorzieningen op een kruising tussen een GOW en een ETWW met tweerichtingenfietspad (zonder verhoging in GOW)

12 Figuur 14: Oversteekvoorzieningen bij twee kruisende GOW s met tweerichtingenfietspad (prioriteit voor oost-west) (zonder verhoging in GOW)

13 6. Uitvoeringsprogramma Op diverse plekken in Waddinxveen is de huidige inrichting van oversteekvoorzieningen niet (volledig) volgens de voorgeschreven inrichting. Bij groot onderhoud zetten we in op verbetering van deze oversteekvoorzieningen. Daarnaast kunnen we onderdelen uit deze notitie apart uitwerken, bijvoorbeeld het bepalen van voetgangersroutes en het vormgeven van één en tweerichtingenfietspaden/-routes. Ook zijn er bestaande oversteekvoorzieningen die we volgens deze beleidsregels niet zouden aanleggen. Nader onderzoek moet uitwijzen of we deze oversteekvoorzieningen willen handhaven en/of aanpassen. De aanpassingen van de rotondes hebben we al uitgewerkt. Rotondes Recent is regionaal afgesproken om de rotondes in de bebouwde kom in te richten waarbij fietsers in de voorrang komen (zie paragraaf 2.2). Daarom worden aanpassingen op rotondes uitgevoerd. Het uitgangspunt is om alle fietspaden als eenrichtingsfietspaden uit te voeren, ook langs rotondes. Maar wanneer de logica erom vraagt, is een goed ontworpen tweerichtingenoversteek ook mogelijk. Veel rotondes hebben nu één of meerdere fietsoversteken in twee richtingen. Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, dient een tweerichtingenoversteek op een plateau te liggen. Bij een oversteek in een richting is dit niet nodig. Bij alle tweerichtingenoversteken zetten we in op de realisatie van een plateau Bij de rotondes Beijerincklaan Zuidplaslaan en Beijerincklaan Dreef is een tweerichtingsfietspad aanwezig in de noord-zuid route langs de Tweede Bloksweg. We behouden deze oversteken vanwege de logica. Bij de rotonde Beijerincklaan Zuidelijke Rondweg is er een de tweerichtingenoversteek over de Beijerincklaan aanwezig aan de noordzijde van de rotonde, tussen de Sterrenlaan en de Tweede Bloksweg. Op de Sterrenlaan gaat het tweerichtingsfietspad vervolgens over in twee eenrichtingsfietspaden. We zetten in op behoud van deze tweerichtingenoversteken vanwege de logica, waarbij we de fietsstructuur op de Sterrenlaan beter willen vormgeven. Bij de rotonde Dreef Sniepweg is de zuidelijke oversteek gedeeltelijk aangegeven als tweerichtingenoversteek. De toeleidende wegen hebben alleen eenrichtingsfietspaden. Er is geen noodzaak voor een tweerichtingenoversteek in deze situatie en de huidige inrichting kan leiden tot verwarring en onduidelijkheid. We zetten in om een aanpassing naar een eenrichtingsoversteek. De rotonde Kanaaldijk Zuidelijke Rondweg kent twee tweerichtingenoversteken. Deze sluiten aan op de tweerichtingenfietsinfrastructuur langs de Kanaaldijk en langs de Zuidelijke Rondweg. Buiten deze twee oversteken zijn er geen oversteekbewegingen bij de rotonde. De huidige tweerichtingsfietspaden passen in de fietsstructuur; aanpassingen tot eenrichtingsoversteken zou leiden tot omrijroutes en ongewenst gebruik. De rotonde Willem de Zwijgerlaan Chopinlaan heeft een tweerichtingenoversteek aan de oostzijde. Deze verbindt de tweerichtingsfietspaden die hier aan beide zijden van de weg liggen, en is daarvoor ook noodzakelijk. We willen het tweerichtingsfietspad aan de noordzijde handhaven en daarbij dient ook deze oversteek te blijven.

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten hulpmiddel voor ontwerpers en beleidsmakers

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT

RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT RAPPORT VERKEERSVEILIGHEIDSAUDIT Rapport Verkeersveiligheidsaudit van: 2 Rotondes Noordweg in Wateringen Locatie Op verzoek van Noordweg/Poeldijkseweg R. den Dulk (gemeente Datum 24 februari 2003 Wateringen)

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Figuur 1: Schetsontwerp Heyendaalseweg variant 3b Tabel 1: belangrijkste basiskenmerken Duurzaam Veilig Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom Kenmerk

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon

Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon Beleidswijzer Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon Foto Noord - Hollands Dagblad, 2012. Twaalfjarige Luc vraagt aandacht voor zebrapad Breezand. Afdeling Openbare Ruimte Auteurs; J.A.G. de Leur

Nadere informatie

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen Kenmerk GGe1305 Contactpersoon

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912. (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912. (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste - verkeerskundige afweging vormgeving - Gemeente Coevorden (School)fietsroute

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015

Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Februari 2015 Overzicht fietsprojecten Harlingen 2015 Februari 2015 V10022015 INHOUD 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 2 GVVP... 3 3 Coalitieprogramma 2014-2018...

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets Hooipolderweg 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Van:

Nadere informatie

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Duurzaam Veilig. 3. Categorisering gemeente Doetinchem. 4. Uitgangspunten Categoriseringsplan.

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf ; Nr september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 21 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31302 september 2015 VERKEERSBESLUIT:Centerpoort - Nieuwgraaf 15int02029, 10 september 2015 Onderwerp: diverse verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 17 juni 2014, uur te Zwolle Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 17 juni 2014, uur te Zwolle Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 17 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Zwolle Verslag Op 17 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave Algemene inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 te voet gaan kan weer en moet meer... 1 1.1 Te voet gaan: een essentiële schakel in het mobiliteitsbeleid...1 1.2 Het belang van een voetgangersvriendelijk beleid...4

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem

Geert Rutten Advies / Voor mobiliteit, infrastructuur, educatie. 1. Beschrijving probleem Aan: Harry Geurts, Stationsweg 201, 5807 AB Oostrum Datum: 19 januari 2017 Betreft: Ontwerp aansluiting Stationsweg-Mgr. Hanssenstraat in Oostrum-Venray; Vervolgnotitie van notitie 19 december 2015 1.

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Beho de commissie VOCS B&W-nr.: 06.0977 d.d. 22-08-2006 Onderwerp Verkeersmaatregelen Fietsers voorrang van rechts (2 e fase), het opheffen van een zebra op de Vierlinghlaan, het in de voorrang brengen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard. Nr september 2016 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49274 september 2016 Verkeersbesluit rotonde Dodewaardsestraat/Matensestraat Dodewaard Aanleiding tot besluit Om de

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Keuzeschema kruispunten met GOW's binnen de bebouwde kom

Keuzeschema kruispunten met GOW's binnen de bebouwde kom Fietsberaad Keuzeschema kruispunten met GOW's binnen de bebouwde kom Datum 27 januari 2005 FSB007/Bgo/ Otto van Boggelen, Goudappel Coffeng Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Het keuzeschema in deze notitie

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 22 mei 2014, 13.00 16.45 uur te Leeuwarden Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 22 mei 2014, 13.00 16.45 uur te Leeuwarden Verslag Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 22 mei 2014, 13.00 16.45 uur te Leeuwarden Verslag Op 22 mei 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) in samenwerking met CROW-Fietsberaad een

Nadere informatie

Variantenstudie F I E T S OV E R S T E E K A S S E R S T R A AT RO L D E

Variantenstudie F I E T S OV E R S T E E K A S S E R S T R A AT RO L D E Variantenstudie F I E T S OV E R S T E E K A S S E R S T R A AT RO L D E Variantenstudie F I E T S OV E R S T E E K A S S E R S T R A AT RO L D E Eindrapport september 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland ÍĴİH Provincie Noord-Holland Aan Gemeente Waterland De heer H. Koldewijn De heer N. Zwaag Uw contactpersoon T. van Egmond BEL/VV Doorkiesnummer 023-5Ĩ4 5233 egmondt@noord-holland.nl Betreft: Trajectstudie

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek.  veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek! www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Gemeente Maassluis turborotonde Laan 1940-1945 Bilderdijklaan/Vermeerlaan Datum uitgifte advies: Rol Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen notitie GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen datum 24 februari 2014 van Patrick van Oostveen aan Susan Timmermans, Adri Preesman, Frits Schmidt,

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan

Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan Notitie Contactpersoon arcel Vrijenhoek atum 12 februari 2016 Kenmerk N001-1236093XV-ssc-V01-N Ontwerpnotitie Rotonde Brederodelaan 1 Inleiding 1.1 Aanleiding e gemeente Bloemendaal is bezig met de reconstructie

Nadere informatie

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014 Nagtzaamstraat Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond September 2014 Huidige situatie Functies: Verblijfsgebied, straat door woonwijk Basisschool Park,

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Afbeelding 1: onderzoeksgebied (ontwerp wijkt op enkele locaties af van de bestaande situatie)

Afbeelding 1: onderzoeksgebied (ontwerp wijkt op enkele locaties af van de bestaande situatie) Notitie Onderwerp: Review verkeersveiligheid herinrichting van de Kapteynlaan/Aartsbisschop Romerostraat (deel) in Utrecht Auteur: Erik Mansvelder en Martin de Haan Projectnummer: 357055 Datum: 05-07-2017

Nadere informatie

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel Memo Berkel en Rodenrijs, 1 juni 2011 Kenmerk: FBLL-M20110601-01 Betreft: Hoogwaardige fietsroute door Berkel en Rodenrijs Opgesteld door: Piet Mazure De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0120, d.d. 9 februari 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerp-verkeersbesluit Aanleg rotonde Schuttersveld-Dellaertweg Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. in te stemmen met

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Nieuwe blauwdruk rotonde of Wat te doen bij storingen? Minister Schultz kondigde eind augustus een nieuwe blauwdruk rotondes aan. Rotondes zijn

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

MEMO. HaskoningDHV Nederland B.V. Logo

MEMO. HaskoningDHV Nederland B.V. Logo HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Maisa Verwey : Jos Hengeveld : Saskia Teurlings-Out en Robin Kwast : Fiestverkeer Tunnelweg/Ovonde : Ovonde Tunnelweg : Memo

Nadere informatie

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN 1. ROUTEBESCHRIJVING 1.1. Routekaart en omschrijving Lengte = 6,1 km De Looch Groene Kade Helsdingse Achtwerweg Burg.

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Gemeente Lansingerland

Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Gemeente Lansingerland Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid Gemeente Lansingerland Pagina 2 1 Inleiding 1.1 Waarom een Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid? In het mobiliteitsplan Lansingerland Beweegt zijn ambities geformuleerd

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A.

VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VOORRANGSWEG WEEGBREE DR. J.M. DEN UYLLAAN JHR. P.A. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1558 21 januari 2013 VOORRANGSWEG WEGBREE - DR.J.M. DEN UYLLAAN - JHR. P.A. REUCHLINLAAN VERKEERSBESLUIT VOORRANGSWEG

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Extra ontsluitingsweg Hooiweg- Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Definitief Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Toepassing verkeersveiligheid op maat

Toepassing verkeersveiligheid op maat Toepassing verkeersveiligheid op maat Hoe zien de Zeeuwse wegen er in de toekomst uit? Samenvatting Middelburg 21 april 2006 Inleiding In 2002 is het wegencategoriseringsplan voor de provincie Zeeland

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

Voorzitter: Jan Vermeulen, burgemeester Deinze Programmamanager: Wout Baert

Voorzitter: Jan Vermeulen, burgemeester Deinze Programmamanager: Wout Baert FIETSBERAAD VLAANDEREN is hét kenniscentrum voor fietsbeleid. Goede praktijken delen en investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek vormen de focus. Zo stimuleert en ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen

Nadere informatie

Aanpak 30 km/u zone Boxtel-Oost

Aanpak 30 km/u zone Boxtel-Oost Aanpak 30 km/u zone Boxtel-Oost Verslag inventarisatie verkeersonveilige situaties Najaar 2013 hebben we bewoners betrokken bij het in kaart brengen van onveilige verkeerssituaties in Boxtel-Oost. Op de

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Update fietsprojecten Fietsstrategie Steller Jaap Valkema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 367 8980 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 5775070 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie