Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 8.

2 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan werd enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te trekken lessen uit het vorige Zonaal Veiligheidsplan politionele geregistreerde gegevens - Nationaal Veiligheidsplan. Bij de bepaling van de visie, missie en waarden in het Zonaal Veiligheidsplan werd weinig tot geen rekening gehouden met de verwachtingen van de belanghebbenden en werden deze niet geïnventariseerd. Er gebeurde geen enkele bevraging. Voor de opmaak van het huidige Zonaal Veiligheidsplan werden bevragingen gehouden, diverse beleidsplannen doorgenomen en meerdere politionele geregistreerde gegevens geraadpleegd (zie punt 2.1.). Ook was er een grotere betrokkenheid van meerdere medewerkers op alle niveaus waardoor een groter draagvlak werd gecreëerd. Bij de bepaling van de visie - missie - waarden werd doordacht gehandeld Onze belanghebbenden & hun verwachtingen In het EFQM managementmodel worden de belanghebbenden van een organisatie opgedeeld in vijf grote groepen, namelijk de opdrachtgevers, de maatschappij, de dienstenafnemers, de partners en de medewerkers. Een belangrijke taak van het Provinciaal Veiligheidsoverleg is het formuleren van adviezen aan de Zonale Veiligheidsraden. Daarnaast vergaderen de meeste actoren op veiligheidsvlak in het Strategisch Platform Verkeersveiligheid dat problemen signaleert en oplossingen suggereert. In zijn toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant op 2 oktober 2007 legde de Gouverneur vooral de nadruk op de verkeersveiligheid, inbraken en overlast in de brede betekenis. Hij benadrukt het belang van een integrale en geïntegreerde aanpak. De politiecollegebeslissing van 19 maart 2008 en de beslissing van de zonale veiligheidsraad van 16 april 2008 (de resultaten van de halfjaarlijkse evaluaties), zijn doorslaggevend bij de definiëring van de succesbepalende factoren. Binnen de politiezone Hageland hebben we verschillende bronnen (zie punt 2.1) geraadpleegd om na te gaan wat de verwachtingen zijn van onze belanghebbenden. De bekomen verwachtingen en succesbepalende factoren zijn samengevat in de tabel in bijlage. Zie bijlage 1. Op basis van deze verwachtingen hebben we afgeleid dat de politiezone Hageland succesvol is als wij. de buurtproblemen aanpakken integraal werken zorgen voor een optimale informatiehuishouding er een gezond financieel beheer op nahouden een effectieve en efficiënte dienstverlening aanbieden geïntegreerd werken onze belanghebbenden tevreden laten zijn over het laatste politiecontact een positieve perceptie door de bevolking bekomen transparant communiceren beschikken over gemotiveerde medewerkers beschikken over deskundige medewerkers. 9.

3 1.3. Missie Visie - Waarden De missie, visie, waarden van het Zonaal Veiligheidsplan 2003 werden integraal overgenomen naar het Zonaal Veiligheidsplan In beide plannen werden ze neergeschreven onder de rubriek Opdrachtverklaring/mission statement : Een politiekorps heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie te vervullen waarbij de verwachtingen van de bevolking inzake veiligheid en kwaliteit van dienstverlening hoog zijn. Wij wensen een kwalitatief hoogstaand politiekorps te zijn waarbij de bevolking mag verwachten dat hun politiemensen integer, onpartijdig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn, dat ze blijk geven van een hoge beschikbaarheid en dat ze met zin voor diplomatie en empathie correct en beleefd de burger te woord staan. In samenspraak met bestuurlijke en gerechtelijke overheden zullen wij bijdragen tot een maximale uitvoering van onze wettelijke taken m.b.t. het naleven en doen naleven van de individuele rechten, vrijheden en waardigheid van elk individu en in het herstel of de bevestiging van het vertrouwen in de sociale omgeving. In ruil hiervoor kan het politiepersoneel rekenen op een gezonde werksfeer met de kans op ontplooiing door continue vorming en op doorstroming; met een correcte behandeling conform de statutaire regelgeving en met de mogelijkheid tot inspraak en de kans om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen tot het optimaliseren van de doelstelling van de organisatie. De lokale politie van de zone Hageland zal fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid van de bevolking in het algemeen en in het bijzonder deze van de gemeenten behorend tot onze politiezone. De bevolking wordt nooit in de steek gelaten. We wensen deze op een onpartijdige en correcte wijze te helpen en te beschermen, alsook bij te dragen tot het verhogen van hun veiligheid, met begrip voor hun situatie en door het geven van de nodige steun door een correcte en voorkomende houding, het opbrengen van geduld en begrip en het bieden van emotionele aansluiting. Een probleemoplossende aanpak wordt hierbij centraal gesteld. We willen dit doen in een reële samenspraak en in een oprechte samenwerking met allen die daadwerkelijk willen bijdragen tot de veiligheid van de zone Hageland, en die de lokale politie daarbij erkennen als een evenwaardige partner. We werken samen met de federale component van de geïntegreerde politie en zullen op een professionele manier bijdragen tot het invullen van de federale opdrachten op basis van wederzijdse wettelijke verplichtingen en volgens de gemaakte afspraken. Voor het Zonaal Veiligheidsplan hebben wij deze missie, visie en waarden kritisch onder de loep genomen en getoetst aan de huidige inzichten. Er werd nagedacht welke accenten de politiezone in deze kernopdracht wil leggen, hoe zij deze dient te realiseren en welke waarden minimaal dienen nageleefd te worden door elke medewerker. Dit leverde ons volgend resultaat. Visie Met bekwame en betrokken medewerkers in een transparante en informatiegestuurde organisatie streven naar een optimale tevredenheid van burgers, overheden en andere belanghebbenden. Missie Onder het gezag van de overheden zorgen wij voor een kwalitatieve en excellente gemeenschapsgerichte politiezorg en op deze manier zijn wij een evenwaardige partner in de integrale veiligheidszorg. Waarden De realisatie van onze visie en missie is afhankelijk van de inbreng van elke medewerker binnen het TEAM van de politiezone Hageland. Hierbij staat ieder van ons borg voor : Transparantie Empathie Aanspreekbaarheid & Meerwaarde biedend Verdere toelichting : zie bijlage

4 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE 11.

5 2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Zoals gesteld in punt 1.1. werd er voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te trekken lessen uit het vorige Zonaal Veiligheidsplan politionele geregistreerde gegevens - Nationaal Veiligheidsplan. Beleidsplannen van de respectievelijke gemeenten die deel uitmaken van de zone werden niet geraadpleegd. Er werd geen enkele bevraging gedaan. Er werd enkel rekening gehouden met de vooropgestelde vormvereiste. Voor de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan werden tal van bronnen geraadpleegd en geïnventariseerd, waarvan hieronder een korte opsomming van de meest belangrijke volgt : - Wetgeving - Wetgevende documenten - Beleidsplannen gemeenten - Bekkevoort - Geetbets - Glabbeek - Kortenaken - Tielt-Winge) - Beleidsplan Parket Leuven Nationaal Veiligheidsplan Zonaal veiligheidsplan Zonaal veiligheidsplan Verslagen vorige vergaderingen Zonale VeiligheidsRaad (ZVR) - Strategische planning Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Leuven Veiligheidsmonitor 2006 Resultaten bevolkingsenquête 2006 De grote tendensen van 2006 politiezonecategorie [uitgave : Federale Politie - Directie van de operationele informatie] - Jaarverslag 2007 CIC Vlaams-Brabant : Evaluatie Operationele Werking - Jaarverslag comité P - Jaarverslag AIG - Jaarverslagen Parket Leuven - Verslagen Commissie De Ruyver - Verslagen dienst Intern Toezicht - Verslagen Arrondissementeel Recherche Overleg (ARO) - Verslagen Arrondissementeel Veiligheidsoverleg - Verslagen Overlegplatform Korpschefs Arrondissement Leuven (OKAL) - Verslagen Provinciaal Begeleidingsteam voor optimale bedrijfsvoering bij de politie - Staten Generaal voor verkeersveiligheid - Handleiding Beleidscyclus van de lokale politie (versie januari 2004) [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie (CGL)] - De evaluatie als 4 de en laatste fase in de politiebeleidscyclus (versie januari 2008) [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie (CGL) Programma Politiebeleid] - Handleiding voor de verslaggeving door de bestuurlijke Directeur-coördinator over de lokale politiebeleidscyclus en de geïntegreerde werking [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie] - Handleiding opvolgingsplan - Notulen politiecollege - Notulen politieraad - Verslagen vergaderingen BasisOverlegComité (BOC) 12.

6 - Cd-rom Geïntegreerde werking 2007 : bijdrage aan de zonale actieplannen arrondissement Leuven (versie maart 2008) [AIK Leuven - FGP Leuven - CSD Leuven - Strategische analisten - CIC Leuven] - Cd-rom ZVP/PZS : politiebeleid [Directie van de relaties met de lokale politie] - Infodoc (informatiebladen) [Federale Politie] - Infozones van VVSG (informatiebladen) [Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten] - Publicatie De procureurs des Konings aan het woord. Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen - Handboek Optimale bedrijfsvoering bij de politie. Blauw beter op straat (Maklu 2008) [Dirk Van Aerschot] - Pleidooi DirCo Leuven voor integrale en geïntegreerde samenwerking : Laten wij het samen nog beter doen (Een krachtig pleidooi tot integraal en geïntegreerd samenwerken) - Naar een excellente politiezorg (Politeia nv 2007) [Willy Bruggeman, Jean-Marie Van Branteghem, Dirk Van Nuffel] - Bevolkingsenquête - Bevraging sleutelfiguren - Implementatie van de omzendbrief van 01 december 2006 Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari Kaderprotocol met de gerechtsdeurwaarders (is vervat in implementatie van de omzendbrief van 01 december 2006) - Strategische nota dienst mobiliteit en wegen - Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van 2 oktober 2007 : Veiligheid door een andere bril bekeken - Provinciaal Veiligheidsoverleg en het Strategisch Platform Verkeersveiligheid - Criminaliteitsbarometer : pleegplaats zone Hageland [Federale Politie CGO Dienst Beleidsgegevens] - Cijfergegevens politiezone Hageland (eigen tellingen) - Deontologische code van de politiediensten versie mei 2006 [Directie interne relaties dienst interne communicatie] - Gemeentelijke nood- en interventieplannen (NIS) - (veiligheid en preventie) Socio-economische en demografische beschrijving van de zone De politiezone Hageland is samengesteld uit de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge en hun deelgemeenten. 13.

7 Toestand op : Hoofdgemeente en deelgemeente(n) Aantal inwoners Aantal woningen Oppervlakte (in km² Bekkevoort ,17 Assent, Molenbeek-Wersbeek Geetbets ,82 Rummen, Grazen Glabbeek ,01 Attenrode-Wever, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde, Kapellen Kortenaken ,06 Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Ransberg, Waanrode, Stok Tielt-Winge ,22 Houwaart, Meensel-Kiezegem, Sint-Joris-Winge, Onze-Lieve- Vrouw-Tielt Totaal ,28 Ongeveer 1,5 % van de inwoners zijn buitenlanders van diverse nationaliteiten. Tevens verblijft er jaarlijks een relatief groot aantal tijdelijke vreemdelingen, de seizoenarbeiders werkzaam in de fruitsector. De politiezone strekt zich uit over een vrij groot grondgebied. De bebouwing is eerder beperkt gebleven en de open ruimtes worden vooral ingenomen door akkers, fruitteelt en weilanden. Economisch gezien is er eerder weinig tewerkstelling in de zone. Alleen Tielt-Winge heeft een uitgebreid winkelcomplex (het Gouden Kruispunt), gelegen op de kruising van de N2 en de N223. Elke gemeente heeft een aantal eerder kleine bedrijven, grootwarenhuizen, winkels, eet- en drankgelegenheden, banken, enz.. Het grootste deel van de actieve bevolking is dan ook tewerkgesteld in de grotere steden van Vlaams- Brabant, Brussel en Limburg wat resulteert in veel pendelverkeer. Als belangrijkste verbindingswegen zijn er de N2 (Diest-Leuven), N29 (Tienen-Diest), N223 (Aarschot- Tienen), N716 (Herk-de-Stad - Sint-Truiden) en N258 (verbindingsweg tussen E314 en N10). Deze nationale wegen doorkruisen het volledige grondgebied van de zone. Ook de op- en afrittencomplexen van de E314 te Bekkevoort en Tielt-Winge zijn belangrijke verkeersaders. Door de politiezone Hageland loopt er geen spoorweg. Voor het treinverkeer is de bevolking aangewezen op de omliggende steden (Diest, Tienen, Aarschot, Sint-Truiden, Hasselt, Leuven). Het busvervoer met de Lijn floreert vooral door de schoolgaande jeugd. Op het grondgebied van de zone zijn talrijke bushaltes verspreid. Er is een station van de Lijn (Tielt- Statie) in de gemeente Tielt-Winge langs de N2. In de vijf gemeenten zijn scholen voor het kleuter- en lager onderwijs uit beide onderwijsnetten (overzicht scholen : zie bijlage 3). Voor wat betreft het secundair onderwijs is de zone aangewezen op de omliggende steden. Dat de jeugd binnen de zone vrij actief is, staat buiten kijf. Elke gemeente heeft een eigen jeugdconsulent en jeugdraad. De jeugdverenigingen zijn verdeeld over Chiro, Scouts, KSJ, KLJ,. In bijlage voegen we een lijst van jeugdclubs en fuifzalen. (zie bijlage 4). Jaarlijks zijn er binnen de zone steeds terugkerende festiviteiten, met als belangrijkste Boerenrock, Strandfuif en Technofuif. Het uitgangsleven van de jeugd situeert zich op de plaatselijke fuiven en jeugdhuizen en ook in de omliggende steden. 14.

8 Het grondgebied van de zone omvat twee dancings, de Cosmo in Tielt-Winge en de Casteleyn in Bekkevoort. Deze laatste wordt voornamelijk bezocht door een volwassen publiek. In de vijf gemeenten zijn sociale woningen voorzien die ook als noodwoning kunnen dienst doen. Sinds 2006 kunnen de inwoners van Tielt-Winge, Glabbeek en Bekkevoort een beroep doen op het Intergemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor Hageland. In Geetbets is De Woonwinkel Tienen actief en in Bekkevoort heeft de huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding enkele huizen ter beschikking. In elke gemeente, uitgezonderd Geetbets, is er een rusthuis gelegen waar de eigen bevolking terecht kan. In Glabbeek (Bunsbeek) zijn kleinschalige dagcentra gevestigd. Het betreft twee boerderijen voor volwassen mentaal gehandicapten uit de regio. In Kortenaken (Miskom) is een kleinschalige sociale werkplaats gelegen, eveneens een boerderijproject met tewerkstellingsmogelijkheid voor een 20-tal laaggeschoolde, langdurig werklozen uit de regio. Voor de dienstverlening van brandweer, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, centra algemeen welzijn en andere hulpverleningsinstanties zijn wij aangewezen op de omliggende steden. De zone telt 16 bars en 3 rendez-vous huizen, vooral gelegen in de gemeenten Bekkevoort (langs N2 en N29) en Tielt-Winge (langs N2) (toestand 2007) Beeld van veiligheid en leefbaarheid Objectieve gegevens Top vijftien gebeurtenissen CIC Bron : Cd-rom Geïntegreerde werking 2007 bijdrage aan de zonale actieplannen arrondissement Leuven AIK Leuven- FGP Leuven CSD Leuven Strategische analisten CIC Leuven. Personen noodsituatie 423 Nodeloze oproepen 420 Bijstand politiedienst 398 Bijstand gerechtelijke dienst 387 Probleemsituatie geschillen 345 Verkeersongevallen stoffelijke schade 312 Probleemsituatie goederen 254 Verkeersveiligheid 185 Onbeheerde dieren 161 Probleemsituatie personen 152 Diefstal daders niet ter plaatse 151 Verkeersongeval gewonden/doden 122 Noodsituatie personen wapens/geweld 88 Vlotheid verkeer 82 Geluidsoverlast 81 In 2007 noteerde het CIC voor onze politiezone meldingen. Wanneer we de belasting bekijken voor de ploegen kunnen we vaststellen dat de nachtploeg het minst belast is. Op vrijdag en zaterdag zijn de meeste oproepen. De late ploeg ( uur) heeft het meest aantal oproepen. Op 24 uur zijn er gemiddeld 12,6 oproepen. Diefstallen Bron : ISLP module afhandeling Zware diefstallen uit gebouwen Onder het begrip zware diefstal uit gebouwen verstaat men alle diefstallen en pogingen door middel van braak, inklimming of valse sleutels uit gebouwen en aanhorigheden. Naar bestemming plaats omvat het alle gebouwen (ruime interpretatie): zowel de woningen, woningen in aanbouw, bedrijven, winkels, als hun aanhorigheden. Het bevat eveneens de garagediefstallen, homejackings en ramkraken. 15.

9 In de politiezone Hageland zijn er in zware diefstallen uit gebouwen gepleegd. Dit is een daling van 43 % ten opzicht van De daling deed zich voor in alle gemeenten van de zone doch niet in even sterke mate. De sterkste daling was in Tielt-Winge waar te nemen maar deze gemeente blijft toch nog altijd de koploper met 30 feiten in Hierna volgt Bekkevoort met 23 feiten in Van de 85 inbraken zijn er 43 uit woningen (50,6 %). Dit is een daling t.o.v met 38 of 46,9 %. Spreiding in tijd : in 2007 werden er gemiddeld 7 feiten gepleegd per maand. Januari en februari kenden de grootste piekmomenten met respectievelijk 15 en 14 inbraken per maand. Het risico bleek het grootst op dinsdag en zaterdag. Zie bijlage 5. Diefstal uit voertuigen Het aantal diefstallen uit voertuigen steeg van 17 (11 in Tielt-Winge) in 2005 naar 28 (10 in Tielt-Winge en 9 in Bekkevoort) in In 2007 stellen we een daling vast van het aantal diefstallen uit voertuigen (22). Diefstallen van voertuigen Inclusief garagediefstal, car- en homejacking. Het aantal diefstallen van voertuigen steeg van 7 in 2005 naar 16 in In 2007 stellen we echter een daling vast (10). Verkeersongevallen Bron : ISLP module afhandeling Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is gedaald van 98 in 2005 naar 92 in 2006 en 89 in Het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade is gedaald van 233 in 2005 naar 185 in 2006 en terug gestegen naar 198 in Als ongevalgevoelige wegen noteren we te Bekkevoort de N2 en de N29, te Geetbets de N716 en de Kasteellaan, te Glabbeek de N29, te Kortenaken de N29 en te Tielt-Winge de N2, de N223 en het Gouden Kruispunt. De meest voorkomende oorzaken van ongevallen in 2007 waren het uitvoeren van een manoeuvre (39), het niet naleven van de voorrangsregels (25), de niet aangepaste snelheid (21), het niet respecteren van de afstand (13) en alcoholgebruik (11). Zie bijlage 6. Intrafamiliaal geweld Bron : ISLP module afhandeling Inclusief belaging/stalking, familiale twist/onenigheid, slagen en verwondingen bij familiale moeilijkheden, slagen en verwondingen aan partner, bedreigingen en slagen en verwondingen aan ouders In 2005 waren er 100 dossiers IFG waarvan 72 partnergeweld. In 2006 was er een stijging van het aantal dossiers (127) waarvan 80 partnergeweld. In 2007 was er terug een daling naar 100 dossiers waarvan 70 partnergeweld. Zie bijlage 7. Drugs Bron : ISLP module afhandeling Inclusief verkoop, in- en uitvoer, hulp bij gebruik, gebruik, fabricatie en bezit In 2005 waren er 50 drugsdossiers. In 2006 was er een daling naar 29 dossiers en in 2007 een stijging naar 66 dossiers. Opvallend is dat doorheen de verschillende jaren de dossiers aangaande gebruik en bezit van drugs de overhand hadden. Zie bijlage

10 Gouden Kruispunt Bron : ISLP module afhandeling Vastgestelde verkeersinbreuken in 2007 (18) zijn in licht stijgende lijn tegenover in 2006 (11) doch in sterk dalende lijn ten opzichte van 2005 (85). Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in 2007 (6) is, in vergelijking met 2006 (16) en 2005 (29), sterk gedaald. Het aantal diefstallen met braak in 2007 bleef beperkt tot 3 tegenover 5 in 2006 en 3 in Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen of pogingen nam af in 2007 (13) tegenover 2006 (17), maar kende een stijging t.o.v (6). Wij kunnen niet in kaart brengen hoeveel winkeldiefstallen niet werden aangegeven. Het aantal gauwdiefstallen is in 2007 toegenomen ten opzichte van 2006 en 2005 (van 3 naar 5 en naar 7). Zie bijlage Subjectieve gegevens Bevolkingsenquête Op initiatief van de korpschef besliste het politiecollege in zitting van 26 september 2006 een enquête te laten verschijnen in de gemeentelijke informatiebladen. Het doel was bij de bevolking te peilen naar haar opinie over de werking van de politie in de zone Hageland. Representatief mogen we de enquête niet beschouwen. Hiervoor zijn er te weinig formulieren toegekomen. Slechts 1,05 % van de totale bevolking van de zone beantwoordde de enquête. Toch zijn de verkregen resultaten gelijklopend met de resultaten uit de veiligheidsmonitor Over het algemeen mogen we stellen dat de bevolking tevreden, tot zelfs zeer tevreden, is over de werking van de lokale politie. Een belangrijk gegeven is de vraag naar meer informatie over de politie. De vragenlijst van de bevolkingsenquête en het verslag zijn terug te vinden in bijlage 10. Bevraging sleutelfiguren Op initiatief van de korpschef werden de sleutelfiguren bevraagd. Er waren 5 doelgroepen : - politieraadsleden - brandweerkorpsen - scholen - dokters - gemeentesecretarissen. We kunnen stellen dat de tevredenheid over het resultaat van de politietussenkomsten, over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze politiedienst(en) en over de houding en het gedrag van onze politiedienst(en) hoog tot vrij hoog ligt. Met de stellingen dat onze lokale politie goed werk levert, professioneel werkt en goed wordt geleid zijn de meesten het eens. Een kleine meerderheid van de bevraagden denkt dat we over voldoende middelen beschikken. Een overgroot gedeelte vindt dat we ten dienste staan van en goede contacten leggen met de inwoners. Uit dit alles mogen we concluderen dat de tevredenheid over de algemene werking van de lokale politie Hageland goed tot zeer goed is. In de mate van het mogelijke zal met de individueel geformuleerde opmerkingen rekening gehouden worden en zullen de nodige aanpassingen/bijsturingen uitgevoerd worden. De vragenlijst van de bevraging en het verslag zijn terug te vinden in bijlage11. Veiligheidsmonitor (niet afgenomen in onze zone) De tweejaarlijkse bevolkingsenquête bevat vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap en werking van de politiediensten. Meer dan burgers zijn telefonisch bevraagd tussen februari en juni Buurtproblemen : van de zeventien bevraagde situaties zijn er drie die de burgers meer dan de andere als problematisch ervaren : onaangepaste snelheid in het verkeer, agressief verkeersgedrag 17.

11 en woningbraak. Diefstal uit auto s en rommel op straat worden door de burgers ook als ernstig probleem beschouwd, zij het in mindere mate. Rommel op straat wordt in 2006 wel door meer burgers als een probleem ervaren dan in De overige buurtproblemen verschillen niet opmerkelijk tegenover In de evolutie inzake buurtproblemen tussen 2000 en 2006 stellen we een algemeen dalende tendens vast behalve voor rommel op straat, fietsdiefstal en bedreigingen die eerder licht stijgen. Onveiligheidsgevoelens : Na de stijging van de onveiligheidsgevoelens tussen 1997 en 2002 is er een daling waarneembaar tussen 2002 en In 2006 voelt 9% van de burgers zich altijd of vaak onveilig. Vlamingen blijven zich doorheen de jaren veiliger voelen (7% voelt zich onveilig, de Walen 11 % en de Brusselaars 17%). Het zijn voornamelijk 65-plussers, vrouwen en laaggeschoolden die zich opmerkelijk onveiliger voelen. Slachtoffers van een misdrijf in de afgelopen 5 jaar voelen zich dubbel zo onveilig (16%) als niet slachtoffers (7%). Contact met de politiediensten : Ruim 70 % verklaart (zeer) tevreden te zijn over het laatste contact met de politiediensten, voornamelijk over de beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar ook over de houding en het gedrag van de politiedienst. Politiefunctioneren : In 2006 vindt 87,5 % van de burgers dat de politiediensten goed tot zeer goed werken. De burgers zijn het voornamelijk (helemaal) eens dat de politiediensten professioneel werken (88 %). Dit is minder het geval over de samenwerking tussen politie en justitie (72 %). Nog minder burgers zijn het erover eens dat de politiediensten over voldoende middelen beschikken (62 %). Over de politiedienst in de eigen politiezone of gemeente zijn 88 % van de inwoners (heel) tevreden, en dan voornamelijk over houding en gedrag van de politiemensen (74 %) en in mindere mate over hun aanwezigheid op straat (58 %) en de informatie de ze geven over hun activiteiten (56 %) 2.4. Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en de andere belanghebbenden De verwachtingen en de doelstellingen van de overheden en de andere belanghebbenden werden geput uit o.a. het strategisch plan van het parket, de beleidsplannen van onze gemeenten, het Nationaal Veiligheidsplan, de verslagen van het arrondissementeel veiligheidsoverleg, de verslagen van het provinciaal veiligheidsoverleg, de verslagen van het arrondissementeel recherche overleg en de verslagen van de Zonale Veiligheidsraad. Volgende informatie werd weerhouden : BELEIDSPLANNEN VAN DE GEMEENTEN BEKKEVOORT Snelheidscontrolebeleid. Uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke politiewerking. Meerwaarde wijkagent. GEETBETS Snelheidscontrolebeleid (snelheidsinformatieborden). Veiligheidscampagnes (diefstal, inbraak, brand, CO² -vergiftiging,..). GLABBEEK Schooltoezicht en verkeersonderricht. Snelheidscontrolebeleid. Preventieve acties (inbraakpreventie, drugspreventie, ). Meerwaarde wijkagent. KORTENAKEN Optimale dienstverlening. Snelheidscontrolebeleid. Schooltoezicht. Netwerkvorming tussen politie, gemeenten en OCMW. Meerwaarde wijkagent. 18.

12 TIELT-WINGE Meerwaarde wijkagent. Verkeersbeleid. Beleidsplannen gemeenten betreffende verwachtingen politie: zie bijlage 12. NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN Het Nationaal Veiligheidsplan biedt een algemeen kader aan en legt de klemtoon op de geïntegreerde aanpak. Deze omvat drie deelaspecten: 1. samenwerking door alle betrokkenen en actoren, 2. ketengericht werken met een zelfde einddoel of finaliteit, 3. gelijke aandacht voor preventie, reactie en nazorg. De prioritaire criminaliteitsfenomenen werden bekomen op basis van een statistische analyse en beeldvorming (Het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld) waarbij volgende criteria in aanmerking werden genomen om deze fenomenen te weerhouden : ernst, complexiteit en waarneming door de bevolking, de dreiging die uitgaat van het fenomeen, kwetsbaarheid van de doelwitten, het opduiken van nieuwe tendensen : toenemend gebruik van geweld, groeiend professionalisme, internationalisering en stijgend aantal minderjarige daders. Een projectmatige en planmatige aanpak dient een antwoord te geven op deze prioritaire fenomenen, dergelijke aanpak wordt omschreven in de jaarlijks terugkerende actieplannen. In het beleidsplan van het parket Leuven werden de prioritaire fenomenen opgenomen en diende elke zone deze te vertalen naar haar eigen noodwendigheden. Het beleidsplan van het parket wordt door de politiezones verweven in hun zonale veiligheidsplannen. Het Nationaal Veiligheidsplan voorziet ook actiepunten naar het strafrechterlijk beleid toe zoals een optimalisering en afstemming van de werking van het openbaar ministerie en politiediensten. We denken hierbij aan een uitbreiding van de omzendbrief Autonome Politionele afhandeling (APO), de toepassing van gewapend bestuur wat aanvullend zou moeten werken bij de aanpak van zware criminele feiten. Nationaal Veiligheidsplan : zie bijlage 13. HET BELEIDSPLAN VAN HET PARKET LEUVEN Het parket Leuven voorziet, naast de door het Nationaal Veiligheidsplan vastgelegde fenomenen waaronder bestrijding van terrorisme, informaticamisdrijven en zware milieucriminaliteit in georganiseerd verband, volgende werkgebieden. Eigendomsdelicten Voornamelijk door rondtrekkende dadergroepen. De aanpak moet evenwichtig verdeeld worden tussen de arrondissementen. Hiervan is het overleg tussen de parketten van Brussel en Leuven al een uiting. Van groot belang zijn de spiegelonderzoeken via het federaal parket (het opdoeken van helingoperaties in het thuisland). Centraal staat ook de preventie in de vorm van gericht toezicht op kwetsbare doelwitten (Acties React). Concrete doelstellingen aangaande rondtrekkende dadergroepen zijn exploitatie van de gevonden sporen en nog meer samenwerking tussen politie en parket. Strategische doelstelling : matrix partners en actievelden tegen inbraken. 19.

13 Tactische doelstelling : verhoging communicatie, informatiedoorstroming, wij-gevoel, technische expertise. Operationele doelstellingen : snelle detectie (ad hoc documenten), snelle reactie (cfr. Samenwerkingsverband FOCUS). Drugshandel en -productie Ontmanteling van professionele cannabisplantages, aanpak van de productie en verhandeling in synthetische drugs, en bestrijding van organisaties die van binnenuit in de steden opduiken en die handelen in heroïne en cocaïne. Strategische doelstelling : handel indijken, preventie en opvolging aangaande gebruik. Tactische doelstelling : snelle vervolging, adequate bestraffing, opvolging veroordeelde gebruikers. Operationele doelstellingen : vervolging management gerechtelijke onderzoeken, bestraffing pecuniair, opvolging urinecontroles. Economische en financiële criminaliteit Corruptie, fraude en witwassen. In het parketbeleidsplan wordt dit uitgewerkt door opsporing van het georganiseerd misbruik van rechtspersonen via doorgedreven beeldvorming. Door het verbeurdverklaren van vermogensvoordelen tracht men deze organisaties financieel en logistiek vleugellam te maken. (Projectmatige aanpak). Mensenhandel en mensensmokkel Aandacht voor verschillende vormen van gecamoufleerde of verdoken prostitutie. De lokale beeldvorming speelt hierbij een zeer belangrijke rol wil men hierover een inzicht bekomen voor zijn grondgebied. (thuisprostitutie in plaats van raamprostitutie). Ernstige geweldsdelicten in georganiseerd verband Hierbij dient men aandacht te hebben voor het feit dat de evolutie van home-en carjackings geen stijgende tendens meer vertoont maar gestabiliseerd lijkt hoewel nieuwe fenomenen zoals home-invasions en tigerkidnappings zich hebben gemanifesteerd. GAS Toepassen van de procedure Gemeentelijke Administratieve Sancties bij het aanpakken van overlast allerlei. Dadergeweld vanuit het gezin Het parketbeleidsplan bevat duidelijke en meetbare tactische en operationele doelstellingen aangaande de aanpak van dadergeweld vanuit het gezin. Het parket wil verdere aandacht behouden over vier domeinen : 1. Partnergeweld: geïntegreerde aanpak : samenwerking met de hulpverlening. Dienaangaande zal het samenwerkingsprotocol dat thans in de politiezone Leuven werd geïmplementeerd verder uitgebreid worden naar de andere zones, waar het thans proef draait. Strategische doelstelling : terugdringen partnergeweld, repressief en preventief optreden, creatie cel FAMILIE op niveau Parket. Tactische doelstelling : snelle reactie na feiten, samenwerkingsverbanden met hulpverlening. Operationele doelstellingen : samenwerkingsprotocol PZ Leuven, verhoogde informatie-uitwisseling niveau Parket. 2. Jongerencriminaliteit Strategische doelstelling : ondersteuning educatieve en pedagogische vorming, bestrijding kindermishandeling. Tactische doelstelling : spijbelproblematiek, steaming, kindermishandeling. Operationele doelstellingen : PAS-project (politionele aanpak schoolverzuim), controle hangplekken + werkgroep, steaming, protocol kindermishandeling. 3. Verkeersongevallen: preventieve aanpak (gordeldracht, medische rijbekwaamheid) via samenwerking met de gemeentebesturen en de rijscholen. Strategische doelstelling : focus zwakke weggebruiker. Tactische doelstelling : overleg externe partners. Operationele doelstellingen : campagne drager gordel, aandacht medisch ongeschikte bestuurder. 20.

14 4. Straatcriminaliteit en maatschappelijke overlast: het parket staat hier voor een dynamisch vervolgingsbeleid (via snelrecht, LOS-procedure), belang van patrouilles en wijkwerking. Voor punt 2 tot en met 4 worden verdere acties ondernomen tot definiëring van de dadergroepen, detectie van de kwetsbare doelwitten, en reactie op de tendens dat jongeren (-25j) een steeds groter aandeel hebben in deze criminaliteitsfenomenen. Het parket verwacht van de lokale politie te komen tot samenwerking met de hulpverleningssector en dit naar analogie van het samenwerkingsprotocol partnergeweld Leuven, niet alleen op het vlak van partnergeweld, maar ook inzake drugs- en alcoholproblematiek en gedwongen opnames. Beleidsplan van het Parket Leuven: zie bijlage 14. EEN KRACHTIG PLEIDOOI TOT INTEGRAAL EN GEÏNTEGREERD SAMENWERKEN DIRCO LEUVEN Laten wij het samen nog beter doen : een krachtig pleidooi tot integraal en geïntegreerd samenwerken : CSD Leuven. De DirCo Leuven hecht veel belang aan integrale en geïntegreerde (samen)werking met de lokale politiediensten. Dit is volgens hem een kritieke succesfactor voor het leveren van kwaliteitsvol politiewerk. Federale opdrachten (MFO) De lokale politie kan in het kader tijdelijk belast worden met federale opdrachten als vorm van nationale solidariteit tussen de verschillende politiezones. Door de federale overheid zijn er maatregelen genomen om een deel van deze werklast te laten overnemen door leden van de federale politie. Indien, in het raam van een dwingende richtlijn, toch de effectieve medewerking van de lokale politie wordt gevraagd verwacht de DirCo dat het wederzijds begrip en de constructieve samenwerking wordt verdergezet. Criminaliteit De DirCo acht het essentieel dat activiteiten passend in de criminaliteitsbestrijding nog beter op elkaar worden afgestemd. Hij vraagt bijzondere aandacht voor een paar nieuwe criminaliteitsfenomenen (diefstal brandstof, metaaldiefstal, ). Bij belangrijke, grootschalige en/of langdurige onderzoeken zou ook het protocolakkoord RechercheActiePlanInterventieDiensten meer kunnen worden toegepast. Het CSD kan hierbij een belangrijke ondersteunende partner worden/zijn. Opleiding en permanente vorming van politiemensen is één van de meest kritieke succesfactoren, gezien de kwaliteit van de eerste en dringende verrichtingen, vaststellingen en het beheer van de aanwezige sporen de basis vormen voor verder onderzoek of vervolging. Verkeer en verkeersveiligheid - Preventief optreden, doelgericht acties en controles - Deelname aan suprazonale controleacties (alcoholcontrole, drugs in het verkeer, snelheidscontroles, dragen veiligheidsgordel, ) - Doeltreffende inzet van politiecapaciteit (beschikking over voldoende ruimte inzake personeel, budget, middelen en wettelijk arsenaal dat snel en adequaat optreden mogelijk maakt - Ketengericht werken (verhogen pakkans) AIK, strategische analyse en informatiebeheer - Principes van informatiedoorstroming, vervat in de WPA, de MFO 3 en de MFO 6 maximaal toepassen - Aanmelden, a priori, van alle voorzienbare gebeurtenissen inzake administratieve politie aan de DirCo via het AIK Best Pol (wederkerende gebeurtenissen worden éénmaal aangemeld) - Geven van feed-back van het verloop van de gebeurtenissen en de ingezette middelen (naar de DirCo) - Medewerking verlenen aan referotheek plaatsen AIK Leuven (MFO 3 en MFO 6) 21.

15 Nood- en interventieplannen (NIP) De DirCo biedt zijn medewerking aan, zowel wat de voorbereiding van de gemeentelijke / provinciale rampenplannen betreft (veiligheidscellen) als voor wat de operationele ondersteuning betreft in het geval van een noodsituatie. FEDINFOR De CSD Leuven wil dit forum op korte termijn opnieuw activeren om de samenwerking tussen de verschillende politiediensten van de federale politie onderling en met de lokale politie in positieve zin te beïnvloeden. Elkaar kennen is elkaar begrijpen. De bedoeling is de cohesie en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren te bevorderen. Laten wij het samen nog beter doen : zie bijlage 15. STRATEGISCHE PLANNING FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE LEUVEN De federale gerechtelijke politie Leuven verwacht dat de politiezones als eerstelijnspartner zullen bijdragen aan de realisatie van voornamelijk tweedelijnsbezorgdheden, zoals diverse vormen van haalcriminaliteit (verdoken, clandestiene, criminaliteitsvormen, zonder rechtstreekse slachtoffers, maar met een op termijn toch ernstig maatschappijontwrichtend effect zoals mensenhandel en smokkel, drugsproductie en -zwendel, terrorisme, ). De gerechtvaardigde verwachtingen van FGP Leuven zijn gebaseerd op het NVP, beleidsplan Parket, arrondissementele beeldvorming en bevraging belanghebbenden. Het betreft vier fenomenen die in het arrondissement Leuven werden geselecteerd om doorgedreven projectmatig aan te pakken en waarvoor de FGP aanbiedt, de regie op zich te nemen. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale en geïntegreerde benadering, die naar analogie van de aanpak van de inbrakenproblematiek via een matrix stuurbord kan worden gevisualiseerd en opgevolgd. Eigendomsdelicten Rondtrekkers Drugs Illegale productie en handel. Mensenhandel Seksuele exploitatie. Witwassen Recuperatie illegale vermogensvoordelen. Om de geïntegreerde aanpak van bovenstaande veiligheidsfenomenen te realiseren vraagt de FGP Leuven aan de politiezones als eerstelijnsdiensten : - de beeldvorming mee optimaliseren via informatieaanlevering - punctuele deelname aan projectgroepen - bijdrage aan de uitvoering van maatregelen, uit te werken door de projectgroepen - dit engagement opnemen in het ZVP. De concrete en gedetailleerde uitwerking van dit engagement zal zijn neerslag vinden in de actieplannen die in uitvoering van dit ZVP zullen opgesteld worden. Naast de vier gekozen veiligheidsfenomenen wil FGP Leuven ook een doorgedreven projectmatige aanpak uitwerken voor een aantal van de functioneringsfacetten. Een eerste thema werd reeds geciteerd, namelijk het optimaliseren van de beeldvormingsprocessen voor de prioritaire fenomenen. Uit de bevraging van de belanghebbenden werd volgende top drie weerhouden - geïntegreerd, effectief, beleids-en beheersmatig te werk gaan : afstemming van processen op de voorganger en op de opvolger in de gerechtelijke veiligheidsketen zodat de inspanningen naadloos op elkaar aansluiten en optimaal bijdragen aan de verhoging van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteitsbeheersing. 22.

16 - goed communiceren, met accent op feedback naar lokale politie - competentie, expertise en professionalisme bezitten : ontwikkeling actieve deelname aan bestaande en nog op te starten netwerking ten einde voortdurend van elkaar te leren en best-practices snel en efficiënt overal ingang te laten vinden. Strategische planning Federale Gerechtelijke Politie Leuven : zie bijlage Inrichting van het korps Personeelscapaciteit OPERATIONEEL KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Hoofdcommissaris Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur subtotaal ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Niveau A Niveau C 6 5 4,8 Niveau D 3 5 3,3 subtotaal ,1 De verschillen in feitelijk kader en feitelijk kader FTE bij het Calog personeel is te wijten aan half- en deeltijds (4/5) tewerkgestelde personeelsleden. In de loop van 2008 zal de functie van Calog bediende niveau A ingevuld worden. TOTAAL OPERATIONEEL EN ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Totaal ,1 23.

17 Organogram Korpschef 1 Hcp Politiesecretaris 1 calog Steundienst Dir Ops 1 Cp Stafdienst 1 Cp DPL 1 Cp + 1,5 calog Interventie 3 Hinp + 23 Inp + 0,8 calog Intern Toezicht FIB 1 Cp 1 Inp + 1 calog Wijkdienst 1 Hinp + 11 Inp Wapens Poetsdienst 1,5 calog Lokale recherche 5 rechercheurs (1 Cp + 2 Hinp + 2 Inp) Secretariaat 1 calog Verkeersdienst 1 Cp 1 Inp + 1 Calog Onthaal 2 Inp (+ 1 reserve) JSPD 1 Inp Om een duidelijker beeld te krijgen zie huidig organogram en organiek organogram in bijlage

18 2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking MINIMALE WERKINGSNORMEN Hieronder wordt in tabelvorm en per basisfunctionaliteit een overzicht gegeven van de inspanningen die we als politiezone leveren, getoetst aan de opgelegde minimumnorm. We kunnen nu al stellen dat voor alle functionaliteiten met uitzondering van ONTHAAL voldaan werd aan de norm (PLP10). Per aangehaalde functionaliteit wordt eventueel nog een woordje uitleg verschaft. WIJKWERKING Datum registratie Aantal inwoners Aantal wijkinspecteurs volgens de norm Reëel aantal wijkinspecteurs Aantal politieposten Capaciteit op jaarbasis , uren NORM: 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners Norm wordt gehaald. De wijkdienst moet niet permanent worden georganiseerd, maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun functie kunnen uitoefenen na de normale diensturen of tijdens de weekends en/of feestdagen, afhankelijk van de periodes waarop het maatschappelijk leven in de betreffende wijk zich afspeelt. Voor lokale ordediensten worden hoofdzakelijk de wijkagenten ingeschakeld. Hiervoor worden zij doorgaans bijgestaan door de interventiedienst. ONTHAAL Datum registratie Aantal gemeenten in de zone Aantal politieposten Aantal uren daadwerkelijk onthaal in het centraal onthaalpunt Capaciteit op jaarbasis Weekdagen Weekend / feestdagen (centraal onthaal) (onthaal wijk) NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen 25.

19 Norm wordt niet gehaald. Het centrale aanspreekpunt van de politiezone Hageland is gelegen in het politiehuis te Bekkevoort. Dit is elke werkdag toegankelijk van tot uur. Gezien de geografische uitgestrektheid van het grondgebied van de zone zijn de burgers er mee gebaat dat er tevens een onthaalfunctie wordt gerealiseerd in elk van de vijf gemeenten. De wijkkantoren zijn dagelijks toegankelijk van tot uur. Tevens nemen de wijkagenten deze onthaalfunctie waar elke woensdagnamiddag en één avond per week tijdens de openingsuren van de respectievelijke gemeentehuizen. Er wordt geen onthaalfunctie gerealiseerd tijdens de weekends en op feestdagen. De burgers kunnen tijdens sluitingsuren via het noodnummer 112 te allen tijde de ploeg belast met mobiele interventie bereiken. Er zijn bijzonder weinig oproepen die de noodzaak tot fysiek onthaal op deze dagen verantwoorden. Een kosten/baten analyse (gezond financieel beheer) wijst uit dat extra personeel voor deze dienst ten koste zou gaan van de overige dienstverlening. INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT Datum registratie Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken Capaciteit op jaarbasis (2 FTE) (2 FTE) (2 FTE) (1 FTE) (2FTE) NORM: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week Norm wordt gehaald. In de politiezone Hageland is steeds minimaal één permanente interventieploeg (IP) aanwezig. Op werkdagen wordt er tussen 6.00 en uur één en tussen en uur twee bijkomende piekploeg(en) ingezet. Verder zijn er 24/24 uur beurtrollen bereikbaar en terugroepbaar personeel (conform de norm gesteld in de Mammoetwet) voor : OGP/OBP (wachtofficier) bijkomende ploeg interventie (leveren van bijstand of overnemen van de interventiedienst) rechercheur (leveren van bijstand of overnemen van onderzoeken) slachtofferbejegenaar (in het kader van het stand-by systeem). Hiermee kan op korte termijn een ploeg van specialisten bijstand leveren aan de interventieploegen en deeltaken overnemen in gevallen waar nodig. 26.

20 POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Datum registratie Gespecialiseerd medewerker beschikbaar (ja / neen) Wijze waarop de permanente beschikbaarheid geregeld is Intern de zone geregeld Samenwerkingsverband met andere PZ/Fedpol Capaciteit op jaarbasis 2007 ja ja Volgens dienstnood wendigheid NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) Norm wordt gehaald. In het arrondissement Leuven bestaat een bovenlokale ondersteuning van coördinatoren slachtofferbejegening. Gespecialiseerd medewerker volgt de vergaderingen welzijnsteam en arrondissementele raad. De permanente beschikbaarheid van dergelijke gespecialiseerde medewerkers wordt verzekerd in samenwerking met andere zones (stand-by systeem). Drie medewerkers hebben de verdergezette opleiding gevolgd. LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK Datum registratie Globaal effectief zone Effectief operationeel kader Lokale recherchedienst Organisatievorm Polyvalente of «flexibele» opsporings- en onderzoekscapaciteit Capaciteit op jaarbasis Aantal (FTE) Aantal (FTE of uren) (= 10 %) NORM: 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg voor de weekdagen. Norm wordt gehaald. 27.

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 BIJLAGE 6 : Cijfergegevens Verkeer VERKEER 2005 Ongevallen Ongevallen Licht Zwaar Doden lichamelijk letsel stoffelijke schade gekwetsten gekwetsten Bekkevoort 21 46 21 7 2 Geetbets 14 42 23 4 0 Glabbeek

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP Addendum: Aanpassing ZVP 2014-2017 aan NVP 2016-2019 Inleiding en leeswijzer In dit document vindt u een overzicht van de aanpassing van de lopende Zonale Veiligheidsplannen 2014-2017 van de politiezones

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart Case Study HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven Leuven 20 maart 2008 5388-2008 o Leidraad toelichting o Context o Doelstelling o Technische ontwikkeling o Implementatie o Evaluatie o De nieuwe camerawet

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372)

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372) PZ HANO (5372) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...6 VOORWOORD...7 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...9 1.1. GETROKKEN LESSEN UIT HET VORIGE PLAN...10 1.2. ONZE

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5396) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet!

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! 2 juni 2007 Politieke Academie Raadledendagen Workshop: Hoe kan ik als (politie)raadslid wegen op

Nadere informatie

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 5 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan en nieuwe

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Omgang Jeugdzorg: een zaak van iedere politieagent?

Omgang Jeugdzorg: een zaak van iedere politieagent? Omgang Jeugdzorg: een zaak van iedere politieagent? 1 2 Politie en jeugd Politie = sleutelrol bij problemen, conflicten, bedreigingen, strafrechtelijke feiten en de sociale context waarin de jongere zich

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Tervuren Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Colofon De Zonale Veiligheidsraad Vaste Leden De heer Jan Spooren, burgemeester van Tervuren De heer Patrick Vits, procureur des Konings te Leuven

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Voorwoord...5. Inhoudsopgave...7. Lijst Van Tabellen Inleiding Methodologie...19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Voorwoord...5. Inhoudsopgave...7. Lijst Van Tabellen Inleiding Methodologie...19 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Inhoudsopgave...7 Lijst Van Tabellen...13 Inleiding...15 Methodologie...19 1. Procesbegeleiding op het parket van eerste aanleg te Antwerpen...19 2. Gestructureerde schriftelijke

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan (2016-2019): impact op de politie HCP Frans Geysels Kadernota Integrale Veiligheid Cluster Leefmilieu Gewestelijke veiligheidsfenomenen strijd

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie)

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) Gedwongen fusie Gedwongen samenwerking, associatie of fusie 1 Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) De ideale schaalgrootte van politiezones is niet van sociale orde, niet van democratische of politieke

Nadere informatie

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming Agenda Vergadering Commissie 1 woensdag 19 ruari 14 - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Zonaal veiligheidsplan - Evenementen: begroting en planning - Planning UGP - Vraag van raadslid Erwin Brentjens:

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg Studiedag ACV Openbare Diensten 17-05-13 Greet Aelter Coördinator Sociale Veiligheid Inleiding Opstellen beleid Subcomité sociale veiligheid Stuurgroep Vragen 05/06/2013 Sociale Veiligheid De Lijn 2 Inleiding

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 Voorwoord...4 Leeswijzer...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...6 1.1. Getrokken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst commissaris Johny Vanspauwen, beleidscel PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

INFO. Nieuws. Nationaal veiligheidsplan 2012-2015. Publiek. Federale politie. Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving

INFO. Nieuws. Nationaal veiligheidsplan 2012-2015. Publiek. Federale politie. Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving INFO Nieuws Nummer 2094 1 maart 2012 Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 Publiek Federale politie Directie interne relaties Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering CPS studiedag 29.04.2016 - ReM: gewonnen voor de zaak

strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering CPS studiedag 29.04.2016 - ReM: gewonnen voor de zaak strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering Definitie recherchemanagement Recherchemanagement (ReM): de wisselwerking tussen het (zo ideaal mogelijk) afstemmen van de recherchecapaciteit

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie