Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 8.

2 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan werd enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te trekken lessen uit het vorige Zonaal Veiligheidsplan politionele geregistreerde gegevens - Nationaal Veiligheidsplan. Bij de bepaling van de visie, missie en waarden in het Zonaal Veiligheidsplan werd weinig tot geen rekening gehouden met de verwachtingen van de belanghebbenden en werden deze niet geïnventariseerd. Er gebeurde geen enkele bevraging. Voor de opmaak van het huidige Zonaal Veiligheidsplan werden bevragingen gehouden, diverse beleidsplannen doorgenomen en meerdere politionele geregistreerde gegevens geraadpleegd (zie punt 2.1.). Ook was er een grotere betrokkenheid van meerdere medewerkers op alle niveaus waardoor een groter draagvlak werd gecreëerd. Bij de bepaling van de visie - missie - waarden werd doordacht gehandeld Onze belanghebbenden & hun verwachtingen In het EFQM managementmodel worden de belanghebbenden van een organisatie opgedeeld in vijf grote groepen, namelijk de opdrachtgevers, de maatschappij, de dienstenafnemers, de partners en de medewerkers. Een belangrijke taak van het Provinciaal Veiligheidsoverleg is het formuleren van adviezen aan de Zonale Veiligheidsraden. Daarnaast vergaderen de meeste actoren op veiligheidsvlak in het Strategisch Platform Verkeersveiligheid dat problemen signaleert en oplossingen suggereert. In zijn toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant op 2 oktober 2007 legde de Gouverneur vooral de nadruk op de verkeersveiligheid, inbraken en overlast in de brede betekenis. Hij benadrukt het belang van een integrale en geïntegreerde aanpak. De politiecollegebeslissing van 19 maart 2008 en de beslissing van de zonale veiligheidsraad van 16 april 2008 (de resultaten van de halfjaarlijkse evaluaties), zijn doorslaggevend bij de definiëring van de succesbepalende factoren. Binnen de politiezone Hageland hebben we verschillende bronnen (zie punt 2.1) geraadpleegd om na te gaan wat de verwachtingen zijn van onze belanghebbenden. De bekomen verwachtingen en succesbepalende factoren zijn samengevat in de tabel in bijlage. Zie bijlage 1. Op basis van deze verwachtingen hebben we afgeleid dat de politiezone Hageland succesvol is als wij. de buurtproblemen aanpakken integraal werken zorgen voor een optimale informatiehuishouding er een gezond financieel beheer op nahouden een effectieve en efficiënte dienstverlening aanbieden geïntegreerd werken onze belanghebbenden tevreden laten zijn over het laatste politiecontact een positieve perceptie door de bevolking bekomen transparant communiceren beschikken over gemotiveerde medewerkers beschikken over deskundige medewerkers. 9.

3 1.3. Missie Visie - Waarden De missie, visie, waarden van het Zonaal Veiligheidsplan 2003 werden integraal overgenomen naar het Zonaal Veiligheidsplan In beide plannen werden ze neergeschreven onder de rubriek Opdrachtverklaring/mission statement : Een politiekorps heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie te vervullen waarbij de verwachtingen van de bevolking inzake veiligheid en kwaliteit van dienstverlening hoog zijn. Wij wensen een kwalitatief hoogstaand politiekorps te zijn waarbij de bevolking mag verwachten dat hun politiemensen integer, onpartijdig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn, dat ze blijk geven van een hoge beschikbaarheid en dat ze met zin voor diplomatie en empathie correct en beleefd de burger te woord staan. In samenspraak met bestuurlijke en gerechtelijke overheden zullen wij bijdragen tot een maximale uitvoering van onze wettelijke taken m.b.t. het naleven en doen naleven van de individuele rechten, vrijheden en waardigheid van elk individu en in het herstel of de bevestiging van het vertrouwen in de sociale omgeving. In ruil hiervoor kan het politiepersoneel rekenen op een gezonde werksfeer met de kans op ontplooiing door continue vorming en op doorstroming; met een correcte behandeling conform de statutaire regelgeving en met de mogelijkheid tot inspraak en de kans om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen tot het optimaliseren van de doelstelling van de organisatie. De lokale politie van de zone Hageland zal fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid van de bevolking in het algemeen en in het bijzonder deze van de gemeenten behorend tot onze politiezone. De bevolking wordt nooit in de steek gelaten. We wensen deze op een onpartijdige en correcte wijze te helpen en te beschermen, alsook bij te dragen tot het verhogen van hun veiligheid, met begrip voor hun situatie en door het geven van de nodige steun door een correcte en voorkomende houding, het opbrengen van geduld en begrip en het bieden van emotionele aansluiting. Een probleemoplossende aanpak wordt hierbij centraal gesteld. We willen dit doen in een reële samenspraak en in een oprechte samenwerking met allen die daadwerkelijk willen bijdragen tot de veiligheid van de zone Hageland, en die de lokale politie daarbij erkennen als een evenwaardige partner. We werken samen met de federale component van de geïntegreerde politie en zullen op een professionele manier bijdragen tot het invullen van de federale opdrachten op basis van wederzijdse wettelijke verplichtingen en volgens de gemaakte afspraken. Voor het Zonaal Veiligheidsplan hebben wij deze missie, visie en waarden kritisch onder de loep genomen en getoetst aan de huidige inzichten. Er werd nagedacht welke accenten de politiezone in deze kernopdracht wil leggen, hoe zij deze dient te realiseren en welke waarden minimaal dienen nageleefd te worden door elke medewerker. Dit leverde ons volgend resultaat. Visie Met bekwame en betrokken medewerkers in een transparante en informatiegestuurde organisatie streven naar een optimale tevredenheid van burgers, overheden en andere belanghebbenden. Missie Onder het gezag van de overheden zorgen wij voor een kwalitatieve en excellente gemeenschapsgerichte politiezorg en op deze manier zijn wij een evenwaardige partner in de integrale veiligheidszorg. Waarden De realisatie van onze visie en missie is afhankelijk van de inbreng van elke medewerker binnen het TEAM van de politiezone Hageland. Hierbij staat ieder van ons borg voor : Transparantie Empathie Aanspreekbaarheid & Meerwaarde biedend Verdere toelichting : zie bijlage

4 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE 11.

5 2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Zoals gesteld in punt 1.1. werd er voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te trekken lessen uit het vorige Zonaal Veiligheidsplan politionele geregistreerde gegevens - Nationaal Veiligheidsplan. Beleidsplannen van de respectievelijke gemeenten die deel uitmaken van de zone werden niet geraadpleegd. Er werd geen enkele bevraging gedaan. Er werd enkel rekening gehouden met de vooropgestelde vormvereiste. Voor de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan werden tal van bronnen geraadpleegd en geïnventariseerd, waarvan hieronder een korte opsomming van de meest belangrijke volgt : - Wetgeving - Wetgevende documenten - Beleidsplannen gemeenten - Bekkevoort - Geetbets - Glabbeek - Kortenaken - Tielt-Winge) - Beleidsplan Parket Leuven Nationaal Veiligheidsplan Zonaal veiligheidsplan Zonaal veiligheidsplan Verslagen vorige vergaderingen Zonale VeiligheidsRaad (ZVR) - Strategische planning Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Leuven Veiligheidsmonitor 2006 Resultaten bevolkingsenquête 2006 De grote tendensen van 2006 politiezonecategorie [uitgave : Federale Politie - Directie van de operationele informatie] - Jaarverslag 2007 CIC Vlaams-Brabant : Evaluatie Operationele Werking - Jaarverslag comité P - Jaarverslag AIG - Jaarverslagen Parket Leuven - Verslagen Commissie De Ruyver - Verslagen dienst Intern Toezicht - Verslagen Arrondissementeel Recherche Overleg (ARO) - Verslagen Arrondissementeel Veiligheidsoverleg - Verslagen Overlegplatform Korpschefs Arrondissement Leuven (OKAL) - Verslagen Provinciaal Begeleidingsteam voor optimale bedrijfsvoering bij de politie - Staten Generaal voor verkeersveiligheid - Handleiding Beleidscyclus van de lokale politie (versie januari 2004) [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie (CGL)] - De evaluatie als 4 de en laatste fase in de politiebeleidscyclus (versie januari 2008) [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie (CGL) Programma Politiebeleid] - Handleiding voor de verslaggeving door de bestuurlijke Directeur-coördinator over de lokale politiebeleidscyclus en de geïntegreerde werking [uitgave : Directie van de relaties met de Lokale Politie] - Handleiding opvolgingsplan - Notulen politiecollege - Notulen politieraad - Verslagen vergaderingen BasisOverlegComité (BOC) 12.

6 - Cd-rom Geïntegreerde werking 2007 : bijdrage aan de zonale actieplannen arrondissement Leuven (versie maart 2008) [AIK Leuven - FGP Leuven - CSD Leuven - Strategische analisten - CIC Leuven] - Cd-rom ZVP/PZS : politiebeleid [Directie van de relaties met de lokale politie] - Infodoc (informatiebladen) [Federale Politie] - Infozones van VVSG (informatiebladen) [Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten] - Publicatie De procureurs des Konings aan het woord. Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen - Handboek Optimale bedrijfsvoering bij de politie. Blauw beter op straat (Maklu 2008) [Dirk Van Aerschot] - Pleidooi DirCo Leuven voor integrale en geïntegreerde samenwerking : Laten wij het samen nog beter doen (Een krachtig pleidooi tot integraal en geïntegreerd samenwerken) - Naar een excellente politiezorg (Politeia nv 2007) [Willy Bruggeman, Jean-Marie Van Branteghem, Dirk Van Nuffel] - Bevolkingsenquête - Bevraging sleutelfiguren - Implementatie van de omzendbrief van 01 december 2006 Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari Kaderprotocol met de gerechtsdeurwaarders (is vervat in implementatie van de omzendbrief van 01 december 2006) - Strategische nota dienst mobiliteit en wegen - Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van 2 oktober 2007 : Veiligheid door een andere bril bekeken - Provinciaal Veiligheidsoverleg en het Strategisch Platform Verkeersveiligheid - Criminaliteitsbarometer : pleegplaats zone Hageland [Federale Politie CGO Dienst Beleidsgegevens] - Cijfergegevens politiezone Hageland (eigen tellingen) - Deontologische code van de politiediensten versie mei 2006 [Directie interne relaties dienst interne communicatie] - Gemeentelijke nood- en interventieplannen (NIS) - (veiligheid en preventie) Socio-economische en demografische beschrijving van de zone De politiezone Hageland is samengesteld uit de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge en hun deelgemeenten. 13.

7 Toestand op : Hoofdgemeente en deelgemeente(n) Aantal inwoners Aantal woningen Oppervlakte (in km² Bekkevoort ,17 Assent, Molenbeek-Wersbeek Geetbets ,82 Rummen, Grazen Glabbeek ,01 Attenrode-Wever, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde, Kapellen Kortenaken ,06 Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Ransberg, Waanrode, Stok Tielt-Winge ,22 Houwaart, Meensel-Kiezegem, Sint-Joris-Winge, Onze-Lieve- Vrouw-Tielt Totaal ,28 Ongeveer 1,5 % van de inwoners zijn buitenlanders van diverse nationaliteiten. Tevens verblijft er jaarlijks een relatief groot aantal tijdelijke vreemdelingen, de seizoenarbeiders werkzaam in de fruitsector. De politiezone strekt zich uit over een vrij groot grondgebied. De bebouwing is eerder beperkt gebleven en de open ruimtes worden vooral ingenomen door akkers, fruitteelt en weilanden. Economisch gezien is er eerder weinig tewerkstelling in de zone. Alleen Tielt-Winge heeft een uitgebreid winkelcomplex (het Gouden Kruispunt), gelegen op de kruising van de N2 en de N223. Elke gemeente heeft een aantal eerder kleine bedrijven, grootwarenhuizen, winkels, eet- en drankgelegenheden, banken, enz.. Het grootste deel van de actieve bevolking is dan ook tewerkgesteld in de grotere steden van Vlaams- Brabant, Brussel en Limburg wat resulteert in veel pendelverkeer. Als belangrijkste verbindingswegen zijn er de N2 (Diest-Leuven), N29 (Tienen-Diest), N223 (Aarschot- Tienen), N716 (Herk-de-Stad - Sint-Truiden) en N258 (verbindingsweg tussen E314 en N10). Deze nationale wegen doorkruisen het volledige grondgebied van de zone. Ook de op- en afrittencomplexen van de E314 te Bekkevoort en Tielt-Winge zijn belangrijke verkeersaders. Door de politiezone Hageland loopt er geen spoorweg. Voor het treinverkeer is de bevolking aangewezen op de omliggende steden (Diest, Tienen, Aarschot, Sint-Truiden, Hasselt, Leuven). Het busvervoer met de Lijn floreert vooral door de schoolgaande jeugd. Op het grondgebied van de zone zijn talrijke bushaltes verspreid. Er is een station van de Lijn (Tielt- Statie) in de gemeente Tielt-Winge langs de N2. In de vijf gemeenten zijn scholen voor het kleuter- en lager onderwijs uit beide onderwijsnetten (overzicht scholen : zie bijlage 3). Voor wat betreft het secundair onderwijs is de zone aangewezen op de omliggende steden. Dat de jeugd binnen de zone vrij actief is, staat buiten kijf. Elke gemeente heeft een eigen jeugdconsulent en jeugdraad. De jeugdverenigingen zijn verdeeld over Chiro, Scouts, KSJ, KLJ,. In bijlage voegen we een lijst van jeugdclubs en fuifzalen. (zie bijlage 4). Jaarlijks zijn er binnen de zone steeds terugkerende festiviteiten, met als belangrijkste Boerenrock, Strandfuif en Technofuif. Het uitgangsleven van de jeugd situeert zich op de plaatselijke fuiven en jeugdhuizen en ook in de omliggende steden. 14.

8 Het grondgebied van de zone omvat twee dancings, de Cosmo in Tielt-Winge en de Casteleyn in Bekkevoort. Deze laatste wordt voornamelijk bezocht door een volwassen publiek. In de vijf gemeenten zijn sociale woningen voorzien die ook als noodwoning kunnen dienst doen. Sinds 2006 kunnen de inwoners van Tielt-Winge, Glabbeek en Bekkevoort een beroep doen op het Intergemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor Hageland. In Geetbets is De Woonwinkel Tienen actief en in Bekkevoort heeft de huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding enkele huizen ter beschikking. In elke gemeente, uitgezonderd Geetbets, is er een rusthuis gelegen waar de eigen bevolking terecht kan. In Glabbeek (Bunsbeek) zijn kleinschalige dagcentra gevestigd. Het betreft twee boerderijen voor volwassen mentaal gehandicapten uit de regio. In Kortenaken (Miskom) is een kleinschalige sociale werkplaats gelegen, eveneens een boerderijproject met tewerkstellingsmogelijkheid voor een 20-tal laaggeschoolde, langdurig werklozen uit de regio. Voor de dienstverlening van brandweer, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, centra algemeen welzijn en andere hulpverleningsinstanties zijn wij aangewezen op de omliggende steden. De zone telt 16 bars en 3 rendez-vous huizen, vooral gelegen in de gemeenten Bekkevoort (langs N2 en N29) en Tielt-Winge (langs N2) (toestand 2007) Beeld van veiligheid en leefbaarheid Objectieve gegevens Top vijftien gebeurtenissen CIC Bron : Cd-rom Geïntegreerde werking 2007 bijdrage aan de zonale actieplannen arrondissement Leuven AIK Leuven- FGP Leuven CSD Leuven Strategische analisten CIC Leuven. Personen noodsituatie 423 Nodeloze oproepen 420 Bijstand politiedienst 398 Bijstand gerechtelijke dienst 387 Probleemsituatie geschillen 345 Verkeersongevallen stoffelijke schade 312 Probleemsituatie goederen 254 Verkeersveiligheid 185 Onbeheerde dieren 161 Probleemsituatie personen 152 Diefstal daders niet ter plaatse 151 Verkeersongeval gewonden/doden 122 Noodsituatie personen wapens/geweld 88 Vlotheid verkeer 82 Geluidsoverlast 81 In 2007 noteerde het CIC voor onze politiezone meldingen. Wanneer we de belasting bekijken voor de ploegen kunnen we vaststellen dat de nachtploeg het minst belast is. Op vrijdag en zaterdag zijn de meeste oproepen. De late ploeg ( uur) heeft het meest aantal oproepen. Op 24 uur zijn er gemiddeld 12,6 oproepen. Diefstallen Bron : ISLP module afhandeling Zware diefstallen uit gebouwen Onder het begrip zware diefstal uit gebouwen verstaat men alle diefstallen en pogingen door middel van braak, inklimming of valse sleutels uit gebouwen en aanhorigheden. Naar bestemming plaats omvat het alle gebouwen (ruime interpretatie): zowel de woningen, woningen in aanbouw, bedrijven, winkels, als hun aanhorigheden. Het bevat eveneens de garagediefstallen, homejackings en ramkraken. 15.

9 In de politiezone Hageland zijn er in zware diefstallen uit gebouwen gepleegd. Dit is een daling van 43 % ten opzicht van De daling deed zich voor in alle gemeenten van de zone doch niet in even sterke mate. De sterkste daling was in Tielt-Winge waar te nemen maar deze gemeente blijft toch nog altijd de koploper met 30 feiten in Hierna volgt Bekkevoort met 23 feiten in Van de 85 inbraken zijn er 43 uit woningen (50,6 %). Dit is een daling t.o.v met 38 of 46,9 %. Spreiding in tijd : in 2007 werden er gemiddeld 7 feiten gepleegd per maand. Januari en februari kenden de grootste piekmomenten met respectievelijk 15 en 14 inbraken per maand. Het risico bleek het grootst op dinsdag en zaterdag. Zie bijlage 5. Diefstal uit voertuigen Het aantal diefstallen uit voertuigen steeg van 17 (11 in Tielt-Winge) in 2005 naar 28 (10 in Tielt-Winge en 9 in Bekkevoort) in In 2007 stellen we een daling vast van het aantal diefstallen uit voertuigen (22). Diefstallen van voertuigen Inclusief garagediefstal, car- en homejacking. Het aantal diefstallen van voertuigen steeg van 7 in 2005 naar 16 in In 2007 stellen we echter een daling vast (10). Verkeersongevallen Bron : ISLP module afhandeling Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is gedaald van 98 in 2005 naar 92 in 2006 en 89 in Het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade is gedaald van 233 in 2005 naar 185 in 2006 en terug gestegen naar 198 in Als ongevalgevoelige wegen noteren we te Bekkevoort de N2 en de N29, te Geetbets de N716 en de Kasteellaan, te Glabbeek de N29, te Kortenaken de N29 en te Tielt-Winge de N2, de N223 en het Gouden Kruispunt. De meest voorkomende oorzaken van ongevallen in 2007 waren het uitvoeren van een manoeuvre (39), het niet naleven van de voorrangsregels (25), de niet aangepaste snelheid (21), het niet respecteren van de afstand (13) en alcoholgebruik (11). Zie bijlage 6. Intrafamiliaal geweld Bron : ISLP module afhandeling Inclusief belaging/stalking, familiale twist/onenigheid, slagen en verwondingen bij familiale moeilijkheden, slagen en verwondingen aan partner, bedreigingen en slagen en verwondingen aan ouders In 2005 waren er 100 dossiers IFG waarvan 72 partnergeweld. In 2006 was er een stijging van het aantal dossiers (127) waarvan 80 partnergeweld. In 2007 was er terug een daling naar 100 dossiers waarvan 70 partnergeweld. Zie bijlage 7. Drugs Bron : ISLP module afhandeling Inclusief verkoop, in- en uitvoer, hulp bij gebruik, gebruik, fabricatie en bezit In 2005 waren er 50 drugsdossiers. In 2006 was er een daling naar 29 dossiers en in 2007 een stijging naar 66 dossiers. Opvallend is dat doorheen de verschillende jaren de dossiers aangaande gebruik en bezit van drugs de overhand hadden. Zie bijlage

10 Gouden Kruispunt Bron : ISLP module afhandeling Vastgestelde verkeersinbreuken in 2007 (18) zijn in licht stijgende lijn tegenover in 2006 (11) doch in sterk dalende lijn ten opzichte van 2005 (85). Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in 2007 (6) is, in vergelijking met 2006 (16) en 2005 (29), sterk gedaald. Het aantal diefstallen met braak in 2007 bleef beperkt tot 3 tegenover 5 in 2006 en 3 in Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen of pogingen nam af in 2007 (13) tegenover 2006 (17), maar kende een stijging t.o.v (6). Wij kunnen niet in kaart brengen hoeveel winkeldiefstallen niet werden aangegeven. Het aantal gauwdiefstallen is in 2007 toegenomen ten opzichte van 2006 en 2005 (van 3 naar 5 en naar 7). Zie bijlage Subjectieve gegevens Bevolkingsenquête Op initiatief van de korpschef besliste het politiecollege in zitting van 26 september 2006 een enquête te laten verschijnen in de gemeentelijke informatiebladen. Het doel was bij de bevolking te peilen naar haar opinie over de werking van de politie in de zone Hageland. Representatief mogen we de enquête niet beschouwen. Hiervoor zijn er te weinig formulieren toegekomen. Slechts 1,05 % van de totale bevolking van de zone beantwoordde de enquête. Toch zijn de verkregen resultaten gelijklopend met de resultaten uit de veiligheidsmonitor Over het algemeen mogen we stellen dat de bevolking tevreden, tot zelfs zeer tevreden, is over de werking van de lokale politie. Een belangrijk gegeven is de vraag naar meer informatie over de politie. De vragenlijst van de bevolkingsenquête en het verslag zijn terug te vinden in bijlage 10. Bevraging sleutelfiguren Op initiatief van de korpschef werden de sleutelfiguren bevraagd. Er waren 5 doelgroepen : - politieraadsleden - brandweerkorpsen - scholen - dokters - gemeentesecretarissen. We kunnen stellen dat de tevredenheid over het resultaat van de politietussenkomsten, over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van onze politiedienst(en) en over de houding en het gedrag van onze politiedienst(en) hoog tot vrij hoog ligt. Met de stellingen dat onze lokale politie goed werk levert, professioneel werkt en goed wordt geleid zijn de meesten het eens. Een kleine meerderheid van de bevraagden denkt dat we over voldoende middelen beschikken. Een overgroot gedeelte vindt dat we ten dienste staan van en goede contacten leggen met de inwoners. Uit dit alles mogen we concluderen dat de tevredenheid over de algemene werking van de lokale politie Hageland goed tot zeer goed is. In de mate van het mogelijke zal met de individueel geformuleerde opmerkingen rekening gehouden worden en zullen de nodige aanpassingen/bijsturingen uitgevoerd worden. De vragenlijst van de bevraging en het verslag zijn terug te vinden in bijlage11. Veiligheidsmonitor (niet afgenomen in onze zone) De tweejaarlijkse bevolkingsenquête bevat vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap en werking van de politiediensten. Meer dan burgers zijn telefonisch bevraagd tussen februari en juni Buurtproblemen : van de zeventien bevraagde situaties zijn er drie die de burgers meer dan de andere als problematisch ervaren : onaangepaste snelheid in het verkeer, agressief verkeersgedrag 17.

11 en woningbraak. Diefstal uit auto s en rommel op straat worden door de burgers ook als ernstig probleem beschouwd, zij het in mindere mate. Rommel op straat wordt in 2006 wel door meer burgers als een probleem ervaren dan in De overige buurtproblemen verschillen niet opmerkelijk tegenover In de evolutie inzake buurtproblemen tussen 2000 en 2006 stellen we een algemeen dalende tendens vast behalve voor rommel op straat, fietsdiefstal en bedreigingen die eerder licht stijgen. Onveiligheidsgevoelens : Na de stijging van de onveiligheidsgevoelens tussen 1997 en 2002 is er een daling waarneembaar tussen 2002 en In 2006 voelt 9% van de burgers zich altijd of vaak onveilig. Vlamingen blijven zich doorheen de jaren veiliger voelen (7% voelt zich onveilig, de Walen 11 % en de Brusselaars 17%). Het zijn voornamelijk 65-plussers, vrouwen en laaggeschoolden die zich opmerkelijk onveiliger voelen. Slachtoffers van een misdrijf in de afgelopen 5 jaar voelen zich dubbel zo onveilig (16%) als niet slachtoffers (7%). Contact met de politiediensten : Ruim 70 % verklaart (zeer) tevreden te zijn over het laatste contact met de politiediensten, voornamelijk over de beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar ook over de houding en het gedrag van de politiedienst. Politiefunctioneren : In 2006 vindt 87,5 % van de burgers dat de politiediensten goed tot zeer goed werken. De burgers zijn het voornamelijk (helemaal) eens dat de politiediensten professioneel werken (88 %). Dit is minder het geval over de samenwerking tussen politie en justitie (72 %). Nog minder burgers zijn het erover eens dat de politiediensten over voldoende middelen beschikken (62 %). Over de politiedienst in de eigen politiezone of gemeente zijn 88 % van de inwoners (heel) tevreden, en dan voornamelijk over houding en gedrag van de politiemensen (74 %) en in mindere mate over hun aanwezigheid op straat (58 %) en de informatie de ze geven over hun activiteiten (56 %) 2.4. Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en de andere belanghebbenden De verwachtingen en de doelstellingen van de overheden en de andere belanghebbenden werden geput uit o.a. het strategisch plan van het parket, de beleidsplannen van onze gemeenten, het Nationaal Veiligheidsplan, de verslagen van het arrondissementeel veiligheidsoverleg, de verslagen van het provinciaal veiligheidsoverleg, de verslagen van het arrondissementeel recherche overleg en de verslagen van de Zonale Veiligheidsraad. Volgende informatie werd weerhouden : BELEIDSPLANNEN VAN DE GEMEENTEN BEKKEVOORT Snelheidscontrolebeleid. Uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke politiewerking. Meerwaarde wijkagent. GEETBETS Snelheidscontrolebeleid (snelheidsinformatieborden). Veiligheidscampagnes (diefstal, inbraak, brand, CO² -vergiftiging,..). GLABBEEK Schooltoezicht en verkeersonderricht. Snelheidscontrolebeleid. Preventieve acties (inbraakpreventie, drugspreventie, ). Meerwaarde wijkagent. KORTENAKEN Optimale dienstverlening. Snelheidscontrolebeleid. Schooltoezicht. Netwerkvorming tussen politie, gemeenten en OCMW. Meerwaarde wijkagent. 18.

12 TIELT-WINGE Meerwaarde wijkagent. Verkeersbeleid. Beleidsplannen gemeenten betreffende verwachtingen politie: zie bijlage 12. NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN Het Nationaal Veiligheidsplan biedt een algemeen kader aan en legt de klemtoon op de geïntegreerde aanpak. Deze omvat drie deelaspecten: 1. samenwerking door alle betrokkenen en actoren, 2. ketengericht werken met een zelfde einddoel of finaliteit, 3. gelijke aandacht voor preventie, reactie en nazorg. De prioritaire criminaliteitsfenomenen werden bekomen op basis van een statistische analyse en beeldvorming (Het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld) waarbij volgende criteria in aanmerking werden genomen om deze fenomenen te weerhouden : ernst, complexiteit en waarneming door de bevolking, de dreiging die uitgaat van het fenomeen, kwetsbaarheid van de doelwitten, het opduiken van nieuwe tendensen : toenemend gebruik van geweld, groeiend professionalisme, internationalisering en stijgend aantal minderjarige daders. Een projectmatige en planmatige aanpak dient een antwoord te geven op deze prioritaire fenomenen, dergelijke aanpak wordt omschreven in de jaarlijks terugkerende actieplannen. In het beleidsplan van het parket Leuven werden de prioritaire fenomenen opgenomen en diende elke zone deze te vertalen naar haar eigen noodwendigheden. Het beleidsplan van het parket wordt door de politiezones verweven in hun zonale veiligheidsplannen. Het Nationaal Veiligheidsplan voorziet ook actiepunten naar het strafrechterlijk beleid toe zoals een optimalisering en afstemming van de werking van het openbaar ministerie en politiediensten. We denken hierbij aan een uitbreiding van de omzendbrief Autonome Politionele afhandeling (APO), de toepassing van gewapend bestuur wat aanvullend zou moeten werken bij de aanpak van zware criminele feiten. Nationaal Veiligheidsplan : zie bijlage 13. HET BELEIDSPLAN VAN HET PARKET LEUVEN Het parket Leuven voorziet, naast de door het Nationaal Veiligheidsplan vastgelegde fenomenen waaronder bestrijding van terrorisme, informaticamisdrijven en zware milieucriminaliteit in georganiseerd verband, volgende werkgebieden. Eigendomsdelicten Voornamelijk door rondtrekkende dadergroepen. De aanpak moet evenwichtig verdeeld worden tussen de arrondissementen. Hiervan is het overleg tussen de parketten van Brussel en Leuven al een uiting. Van groot belang zijn de spiegelonderzoeken via het federaal parket (het opdoeken van helingoperaties in het thuisland). Centraal staat ook de preventie in de vorm van gericht toezicht op kwetsbare doelwitten (Acties React). Concrete doelstellingen aangaande rondtrekkende dadergroepen zijn exploitatie van de gevonden sporen en nog meer samenwerking tussen politie en parket. Strategische doelstelling : matrix partners en actievelden tegen inbraken. 19.

13 Tactische doelstelling : verhoging communicatie, informatiedoorstroming, wij-gevoel, technische expertise. Operationele doelstellingen : snelle detectie (ad hoc documenten), snelle reactie (cfr. Samenwerkingsverband FOCUS). Drugshandel en -productie Ontmanteling van professionele cannabisplantages, aanpak van de productie en verhandeling in synthetische drugs, en bestrijding van organisaties die van binnenuit in de steden opduiken en die handelen in heroïne en cocaïne. Strategische doelstelling : handel indijken, preventie en opvolging aangaande gebruik. Tactische doelstelling : snelle vervolging, adequate bestraffing, opvolging veroordeelde gebruikers. Operationele doelstellingen : vervolging management gerechtelijke onderzoeken, bestraffing pecuniair, opvolging urinecontroles. Economische en financiële criminaliteit Corruptie, fraude en witwassen. In het parketbeleidsplan wordt dit uitgewerkt door opsporing van het georganiseerd misbruik van rechtspersonen via doorgedreven beeldvorming. Door het verbeurdverklaren van vermogensvoordelen tracht men deze organisaties financieel en logistiek vleugellam te maken. (Projectmatige aanpak). Mensenhandel en mensensmokkel Aandacht voor verschillende vormen van gecamoufleerde of verdoken prostitutie. De lokale beeldvorming speelt hierbij een zeer belangrijke rol wil men hierover een inzicht bekomen voor zijn grondgebied. (thuisprostitutie in plaats van raamprostitutie). Ernstige geweldsdelicten in georganiseerd verband Hierbij dient men aandacht te hebben voor het feit dat de evolutie van home-en carjackings geen stijgende tendens meer vertoont maar gestabiliseerd lijkt hoewel nieuwe fenomenen zoals home-invasions en tigerkidnappings zich hebben gemanifesteerd. GAS Toepassen van de procedure Gemeentelijke Administratieve Sancties bij het aanpakken van overlast allerlei. Dadergeweld vanuit het gezin Het parketbeleidsplan bevat duidelijke en meetbare tactische en operationele doelstellingen aangaande de aanpak van dadergeweld vanuit het gezin. Het parket wil verdere aandacht behouden over vier domeinen : 1. Partnergeweld: geïntegreerde aanpak : samenwerking met de hulpverlening. Dienaangaande zal het samenwerkingsprotocol dat thans in de politiezone Leuven werd geïmplementeerd verder uitgebreid worden naar de andere zones, waar het thans proef draait. Strategische doelstelling : terugdringen partnergeweld, repressief en preventief optreden, creatie cel FAMILIE op niveau Parket. Tactische doelstelling : snelle reactie na feiten, samenwerkingsverbanden met hulpverlening. Operationele doelstellingen : samenwerkingsprotocol PZ Leuven, verhoogde informatie-uitwisseling niveau Parket. 2. Jongerencriminaliteit Strategische doelstelling : ondersteuning educatieve en pedagogische vorming, bestrijding kindermishandeling. Tactische doelstelling : spijbelproblematiek, steaming, kindermishandeling. Operationele doelstellingen : PAS-project (politionele aanpak schoolverzuim), controle hangplekken + werkgroep, steaming, protocol kindermishandeling. 3. Verkeersongevallen: preventieve aanpak (gordeldracht, medische rijbekwaamheid) via samenwerking met de gemeentebesturen en de rijscholen. Strategische doelstelling : focus zwakke weggebruiker. Tactische doelstelling : overleg externe partners. Operationele doelstellingen : campagne drager gordel, aandacht medisch ongeschikte bestuurder. 20.

14 4. Straatcriminaliteit en maatschappelijke overlast: het parket staat hier voor een dynamisch vervolgingsbeleid (via snelrecht, LOS-procedure), belang van patrouilles en wijkwerking. Voor punt 2 tot en met 4 worden verdere acties ondernomen tot definiëring van de dadergroepen, detectie van de kwetsbare doelwitten, en reactie op de tendens dat jongeren (-25j) een steeds groter aandeel hebben in deze criminaliteitsfenomenen. Het parket verwacht van de lokale politie te komen tot samenwerking met de hulpverleningssector en dit naar analogie van het samenwerkingsprotocol partnergeweld Leuven, niet alleen op het vlak van partnergeweld, maar ook inzake drugs- en alcoholproblematiek en gedwongen opnames. Beleidsplan van het Parket Leuven: zie bijlage 14. EEN KRACHTIG PLEIDOOI TOT INTEGRAAL EN GEÏNTEGREERD SAMENWERKEN DIRCO LEUVEN Laten wij het samen nog beter doen : een krachtig pleidooi tot integraal en geïntegreerd samenwerken : CSD Leuven. De DirCo Leuven hecht veel belang aan integrale en geïntegreerde (samen)werking met de lokale politiediensten. Dit is volgens hem een kritieke succesfactor voor het leveren van kwaliteitsvol politiewerk. Federale opdrachten (MFO) De lokale politie kan in het kader tijdelijk belast worden met federale opdrachten als vorm van nationale solidariteit tussen de verschillende politiezones. Door de federale overheid zijn er maatregelen genomen om een deel van deze werklast te laten overnemen door leden van de federale politie. Indien, in het raam van een dwingende richtlijn, toch de effectieve medewerking van de lokale politie wordt gevraagd verwacht de DirCo dat het wederzijds begrip en de constructieve samenwerking wordt verdergezet. Criminaliteit De DirCo acht het essentieel dat activiteiten passend in de criminaliteitsbestrijding nog beter op elkaar worden afgestemd. Hij vraagt bijzondere aandacht voor een paar nieuwe criminaliteitsfenomenen (diefstal brandstof, metaaldiefstal, ). Bij belangrijke, grootschalige en/of langdurige onderzoeken zou ook het protocolakkoord RechercheActiePlanInterventieDiensten meer kunnen worden toegepast. Het CSD kan hierbij een belangrijke ondersteunende partner worden/zijn. Opleiding en permanente vorming van politiemensen is één van de meest kritieke succesfactoren, gezien de kwaliteit van de eerste en dringende verrichtingen, vaststellingen en het beheer van de aanwezige sporen de basis vormen voor verder onderzoek of vervolging. Verkeer en verkeersveiligheid - Preventief optreden, doelgericht acties en controles - Deelname aan suprazonale controleacties (alcoholcontrole, drugs in het verkeer, snelheidscontroles, dragen veiligheidsgordel, ) - Doeltreffende inzet van politiecapaciteit (beschikking over voldoende ruimte inzake personeel, budget, middelen en wettelijk arsenaal dat snel en adequaat optreden mogelijk maakt - Ketengericht werken (verhogen pakkans) AIK, strategische analyse en informatiebeheer - Principes van informatiedoorstroming, vervat in de WPA, de MFO 3 en de MFO 6 maximaal toepassen - Aanmelden, a priori, van alle voorzienbare gebeurtenissen inzake administratieve politie aan de DirCo via het AIK Best Pol (wederkerende gebeurtenissen worden éénmaal aangemeld) - Geven van feed-back van het verloop van de gebeurtenissen en de ingezette middelen (naar de DirCo) - Medewerking verlenen aan referotheek plaatsen AIK Leuven (MFO 3 en MFO 6) 21.

15 Nood- en interventieplannen (NIP) De DirCo biedt zijn medewerking aan, zowel wat de voorbereiding van de gemeentelijke / provinciale rampenplannen betreft (veiligheidscellen) als voor wat de operationele ondersteuning betreft in het geval van een noodsituatie. FEDINFOR De CSD Leuven wil dit forum op korte termijn opnieuw activeren om de samenwerking tussen de verschillende politiediensten van de federale politie onderling en met de lokale politie in positieve zin te beïnvloeden. Elkaar kennen is elkaar begrijpen. De bedoeling is de cohesie en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren te bevorderen. Laten wij het samen nog beter doen : zie bijlage 15. STRATEGISCHE PLANNING FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE LEUVEN De federale gerechtelijke politie Leuven verwacht dat de politiezones als eerstelijnspartner zullen bijdragen aan de realisatie van voornamelijk tweedelijnsbezorgdheden, zoals diverse vormen van haalcriminaliteit (verdoken, clandestiene, criminaliteitsvormen, zonder rechtstreekse slachtoffers, maar met een op termijn toch ernstig maatschappijontwrichtend effect zoals mensenhandel en smokkel, drugsproductie en -zwendel, terrorisme, ). De gerechtvaardigde verwachtingen van FGP Leuven zijn gebaseerd op het NVP, beleidsplan Parket, arrondissementele beeldvorming en bevraging belanghebbenden. Het betreft vier fenomenen die in het arrondissement Leuven werden geselecteerd om doorgedreven projectmatig aan te pakken en waarvoor de FGP aanbiedt, de regie op zich te nemen. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale en geïntegreerde benadering, die naar analogie van de aanpak van de inbrakenproblematiek via een matrix stuurbord kan worden gevisualiseerd en opgevolgd. Eigendomsdelicten Rondtrekkers Drugs Illegale productie en handel. Mensenhandel Seksuele exploitatie. Witwassen Recuperatie illegale vermogensvoordelen. Om de geïntegreerde aanpak van bovenstaande veiligheidsfenomenen te realiseren vraagt de FGP Leuven aan de politiezones als eerstelijnsdiensten : - de beeldvorming mee optimaliseren via informatieaanlevering - punctuele deelname aan projectgroepen - bijdrage aan de uitvoering van maatregelen, uit te werken door de projectgroepen - dit engagement opnemen in het ZVP. De concrete en gedetailleerde uitwerking van dit engagement zal zijn neerslag vinden in de actieplannen die in uitvoering van dit ZVP zullen opgesteld worden. Naast de vier gekozen veiligheidsfenomenen wil FGP Leuven ook een doorgedreven projectmatige aanpak uitwerken voor een aantal van de functioneringsfacetten. Een eerste thema werd reeds geciteerd, namelijk het optimaliseren van de beeldvormingsprocessen voor de prioritaire fenomenen. Uit de bevraging van de belanghebbenden werd volgende top drie weerhouden - geïntegreerd, effectief, beleids-en beheersmatig te werk gaan : afstemming van processen op de voorganger en op de opvolger in de gerechtelijke veiligheidsketen zodat de inspanningen naadloos op elkaar aansluiten en optimaal bijdragen aan de verhoging van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteitsbeheersing. 22.

16 - goed communiceren, met accent op feedback naar lokale politie - competentie, expertise en professionalisme bezitten : ontwikkeling actieve deelname aan bestaande en nog op te starten netwerking ten einde voortdurend van elkaar te leren en best-practices snel en efficiënt overal ingang te laten vinden. Strategische planning Federale Gerechtelijke Politie Leuven : zie bijlage Inrichting van het korps Personeelscapaciteit OPERATIONEEL KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Hoofdcommissaris Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur subtotaal ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Niveau A Niveau C 6 5 4,8 Niveau D 3 5 3,3 subtotaal ,1 De verschillen in feitelijk kader en feitelijk kader FTE bij het Calog personeel is te wijten aan half- en deeltijds (4/5) tewerkgestelde personeelsleden. In de loop van 2008 zal de functie van Calog bediende niveau A ingevuld worden. TOTAAL OPERATIONEEL EN ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER Organiek kader Feitelijk kader Feitelijk kader (FTE) Totaal ,1 23.

17 Organogram Korpschef 1 Hcp Politiesecretaris 1 calog Steundienst Dir Ops 1 Cp Stafdienst 1 Cp DPL 1 Cp + 1,5 calog Interventie 3 Hinp + 23 Inp + 0,8 calog Intern Toezicht FIB 1 Cp 1 Inp + 1 calog Wijkdienst 1 Hinp + 11 Inp Wapens Poetsdienst 1,5 calog Lokale recherche 5 rechercheurs (1 Cp + 2 Hinp + 2 Inp) Secretariaat 1 calog Verkeersdienst 1 Cp 1 Inp + 1 Calog Onthaal 2 Inp (+ 1 reserve) JSPD 1 Inp Om een duidelijker beeld te krijgen zie huidig organogram en organiek organogram in bijlage

18 2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking MINIMALE WERKINGSNORMEN Hieronder wordt in tabelvorm en per basisfunctionaliteit een overzicht gegeven van de inspanningen die we als politiezone leveren, getoetst aan de opgelegde minimumnorm. We kunnen nu al stellen dat voor alle functionaliteiten met uitzondering van ONTHAAL voldaan werd aan de norm (PLP10). Per aangehaalde functionaliteit wordt eventueel nog een woordje uitleg verschaft. WIJKWERKING Datum registratie Aantal inwoners Aantal wijkinspecteurs volgens de norm Reëel aantal wijkinspecteurs Aantal politieposten Capaciteit op jaarbasis , uren NORM: 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners Norm wordt gehaald. De wijkdienst moet niet permanent worden georganiseerd, maar moet wel toelaten dat de wijkagenten hun functie kunnen uitoefenen na de normale diensturen of tijdens de weekends en/of feestdagen, afhankelijk van de periodes waarop het maatschappelijk leven in de betreffende wijk zich afspeelt. Voor lokale ordediensten worden hoofdzakelijk de wijkagenten ingeschakeld. Hiervoor worden zij doorgaans bijgestaan door de interventiedienst. ONTHAAL Datum registratie Aantal gemeenten in de zone Aantal politieposten Aantal uren daadwerkelijk onthaal in het centraal onthaalpunt Capaciteit op jaarbasis Weekdagen Weekend / feestdagen (centraal onthaal) (onthaal wijk) NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen 25.

19 Norm wordt niet gehaald. Het centrale aanspreekpunt van de politiezone Hageland is gelegen in het politiehuis te Bekkevoort. Dit is elke werkdag toegankelijk van tot uur. Gezien de geografische uitgestrektheid van het grondgebied van de zone zijn de burgers er mee gebaat dat er tevens een onthaalfunctie wordt gerealiseerd in elk van de vijf gemeenten. De wijkkantoren zijn dagelijks toegankelijk van tot uur. Tevens nemen de wijkagenten deze onthaalfunctie waar elke woensdagnamiddag en één avond per week tijdens de openingsuren van de respectievelijke gemeentehuizen. Er wordt geen onthaalfunctie gerealiseerd tijdens de weekends en op feestdagen. De burgers kunnen tijdens sluitingsuren via het noodnummer 112 te allen tijde de ploeg belast met mobiele interventie bereiken. Er zijn bijzonder weinig oproepen die de noodzaak tot fysiek onthaal op deze dagen verantwoorden. Een kosten/baten analyse (gezond financieel beheer) wijst uit dat extra personeel voor deze dienst ten koste zou gaan van de overige dienstverlening. INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT Datum registratie Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken Capaciteit op jaarbasis (2 FTE) (2 FTE) (2 FTE) (1 FTE) (2FTE) NORM: 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week Norm wordt gehaald. In de politiezone Hageland is steeds minimaal één permanente interventieploeg (IP) aanwezig. Op werkdagen wordt er tussen 6.00 en uur één en tussen en uur twee bijkomende piekploeg(en) ingezet. Verder zijn er 24/24 uur beurtrollen bereikbaar en terugroepbaar personeel (conform de norm gesteld in de Mammoetwet) voor : OGP/OBP (wachtofficier) bijkomende ploeg interventie (leveren van bijstand of overnemen van de interventiedienst) rechercheur (leveren van bijstand of overnemen van onderzoeken) slachtofferbejegenaar (in het kader van het stand-by systeem). Hiermee kan op korte termijn een ploeg van specialisten bijstand leveren aan de interventieploegen en deeltaken overnemen in gevallen waar nodig. 26.

20 POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Datum registratie Gespecialiseerd medewerker beschikbaar (ja / neen) Wijze waarop de permanente beschikbaarheid geregeld is Intern de zone geregeld Samenwerkingsverband met andere PZ/Fedpol Capaciteit op jaarbasis 2007 ja ja Volgens dienstnood wendigheid NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) Norm wordt gehaald. In het arrondissement Leuven bestaat een bovenlokale ondersteuning van coördinatoren slachtofferbejegening. Gespecialiseerd medewerker volgt de vergaderingen welzijnsteam en arrondissementele raad. De permanente beschikbaarheid van dergelijke gespecialiseerde medewerkers wordt verzekerd in samenwerking met andere zones (stand-by systeem). Drie medewerkers hebben de verdergezette opleiding gevolgd. LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK Datum registratie Globaal effectief zone Effectief operationeel kader Lokale recherchedienst Organisatievorm Polyvalente of «flexibele» opsporings- en onderzoekscapaciteit Capaciteit op jaarbasis Aantal (FTE) Aantal (FTE of uren) (= 10 %) NORM: 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg voor de weekdagen. Norm wordt gehaald. 27.

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 BIJLAGE 6 : Cijfergegevens Verkeer VERKEER 2005 Ongevallen Ongevallen Licht Zwaar Doden lichamelijk letsel stoffelijke schade gekwetsten gekwetsten Bekkevoort 21 46 21 7 2 Geetbets 14 42 23 4 0 Glabbeek

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet!

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! 2 juni 2007 Politieke Academie Raadledendagen Workshop: Hoe kan ik als (politie)raadslid wegen op

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 Voorwoord...4 Leeswijzer...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...6 1.1. Getrokken

Nadere informatie

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 5 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan en nieuwe

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Tervuren Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Colofon De Zonale Veiligheidsraad Vaste Leden De heer Jan Spooren, burgemeester van Tervuren De heer Patrick Vits, procureur des Konings te Leuven

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

PZ Hageland 5389. Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge. Jaarverslag 2012

PZ Hageland 5389. Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge. Jaarverslag 2012 PZ Hageland 5389 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge Jaarverslag PZ Hageland 5389 Eindverantwoordelijke: HCP Luc Liboton Tekst: Adv Lynsey Uyttebroeck Vormgeving: CP Jean-Pierre Beelen

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

INFO. Nieuws. Nationaal veiligheidsplan 2012-2015. Publiek. Federale politie. Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving

INFO. Nieuws. Nationaal veiligheidsplan 2012-2015. Publiek. Federale politie. Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving INFO Nieuws Nummer 2094 1 maart 2012 Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 Publiek Federale politie Directie interne relaties Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 Voorwoord... 4 Leeswijzer (hoe werd dit plan opgebouwd?)... 6 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 8

Nadere informatie

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst commissaris Johny Vanspauwen, beleidscel PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs

Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs Centrum voor politiestudies 17 februari 2009 Inhoud Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs Forum korpschefs CIPAL : intercommunale / Dienstverlenende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423 Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 LEESWIJZER Het plan omvat een algemene inleiding en zes hoofstukken (zie inhoudstabel). Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Klachtenmanagement politie.fm Page 5 Monday, November 16, 2009 2:12 PM INHOUDSTAFEL Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Hoofdstuk 1 Grondslagen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008 BTO Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel mei 2008 1 situering in de beleidscyclus Tijdspad ZVP 2009-2012 Beleidsvoorbereiding BTO Beleidsbepaling

Nadere informatie

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag (Auteur niet gekend) PZ MALDEGEM (5424) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Nationale werkgroep Namens de goedkeurende instanties Benjamin Kouff, FOD

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17

ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17 ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17 Zonaal Veiligheidsplan Politiezone 5339 - Brussel HOOFDSTAD Elsene 2014-2017 Voorwoord Dit zonaal veiligheidsplan is

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT Tussen enerzijds : de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 1 Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 Goedgekeurd door de ministerraad op 1 februari 2008 Advies minister van Mobiliteit op 23 januari 2008 Advies Federale

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen

INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen INVENTARIS POLITIONEEL EN JUSTITIEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Antwerpen VERSIE APRIL 2012 Referentiemagistraten intrafamiliaal geweld Parket Antwerpen Bolivarplaats 20 bus 2 2000 Antwerpen Sofie

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

VOORWOORD. Binnen elke politiezone werd een zonale veiligheidsraad opgericht. De opdrachten van deze zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

VOORWOORD. Binnen elke politiezone werd een zonale veiligheidsraad opgericht. De opdrachten van deze zonale veiligheidsraad zijn de volgende: VOORWOORD Binnen elke politiezone werd een zonale veiligheidsraad opgericht. De opdrachten van deze zonale veiligheidsraad zijn de volgende: het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan,

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag?

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? ANALYSE WERKGROEP VASTE COMMISSIE VAN DE LOKALE POLITIE Overzicht uiteenzetting Mogelijkheden inzet vrijwilligers politie België Politie in bijberoep Conclusie

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 POLITIEZONE HAGELAND 5389. Bekkevoort. Geetbets. Glabbeek. Kortenaken. Tielt-Winge

JAARVERSLAG 2013 POLITIEZONE HAGELAND 5389. Bekkevoort. Geetbets. Glabbeek. Kortenaken. Tielt-Winge JAARVERSLAG 2013 POLITIEZONE HAGELAND 5389 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 1 JAARVERSLAG 2013 POLITIEZONE HAGELAND 5389 Eindverantwoordelijke: HCP Luc Liboton Tekst: Adv Lynsey Uyttebroeck

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE HAGELAND 5389. Bekkevoort. Geetbets. Glabbeek. Kortenaken. Tielt-Winge

JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE HAGELAND 5389. Bekkevoort. Geetbets. Glabbeek. Kortenaken. Tielt-Winge JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE HAGELAND 5389 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 1 JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE HAGELAND 5389 Eindverantwoordelijke: HCP Luc Liboton Tekst: Adv Lynsey Uyttebroeck

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Politiezone GAVERS. Organisatienota

Politiezone GAVERS. Organisatienota Politiezone GAVERS Organisatienota Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 5 2 Mission Statement... 6 3 Denkkader... 8 3.1 Gemeenschapsgerichte politiezorg... 8 3.1.1 Pijler 1: Externe oriëntering... 8 3.1.2 Pijler

Nadere informatie

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2009 2012 Politiezone Tongeren - Herstappe Hoofdpost centrum Tongeren Satellietpost - maastrichterstwg Tongeren Politiepost Herstappe Lokale Politie TONGEREN HERSTAPPE 5380 1 Colofon

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012

Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012 LOKALE POLITIE ZWIJNDRECHT Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht Tel. 03/250.64.10 Fax 03/250.64.11 politie.zwijndrecht@pandora.be Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012 Politiozone Zwijndrecht INHOUD Inleiding

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Lokale Politie Lubbeek Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

Lokale Politie Lubbeek Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Lokale Politie Lubbeek Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon De zonale veiligheidsraad Marie-Paule Vanlangenhoven regiomagistraat/voorzitter Mark Cardoen burgemeester Bierbeek Guido Langendries burgemeester

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie