Bijlage nr 10 aan ZVP BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011"

Transcriptie

1 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

2 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête die onderzoek doet naar de eventuele buurtproblemen, de mening inzake de werking van de lokale politiediensten, het onveiligheidsgevoel, het slachtofferschap en de contacten met de politiediensten. Aangezien meningen kunnen verschillen naargelang leeftijd, opleidingsniveau, beroep, worden er hierover tevens enkele vragen gesteld. De bevraging werd verstuurd in oktober In totaal werden 1571 respondenten aangeschreven, 554 teruggestuurde enquêtes waren bruikbaar. De meeste antwoordformulieren werden teruggestuurd in oktober en november 1. Populatie en steekproefverdeling 2 Gezien onmogelijk de hele bevolking van de politiezone kon worden bevraagd, werd met een steekproef gewerkt. Wanneer men gegevens verzamelt op basis van zo n steekproef, die toevalsgewijs wordt samengesteld, moet men steeds een foutmarge inrekenen. Dit wordt uitgedrukt in betrouwbaarheidsintervallen. Er werd steeds naar gestreefd dat de steekproef een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de populatie inwoners van onze politiezone. Zo werd de steekproef in eerste instantie proportioneel getrokken naargelang het inwonersaantal van Blankenberge en Zuienkerke. Binnen de (verschillende) gemeente(n) werden respondenten geselecteerd naar evenredigheid van leeftijd en geslacht. Als er in een bepaalde gemeente bijvoorbeeld veel oudere mensen wonen, dan werden er in die betreffende gemeente ook relatief meer ouderen geselecteerd. De groep mensen die uiteindelijk effectief de enquête invult en terugstuurt, kan qua samenstelling toch weer afwijken van de steekproef. Immers zijn er steeds mensen die weigeren deel te nemen, verhuisd zijn, te ziek zijn,. Daarom wordt, om opnieuw qua leeftijd en geslacht en inwonersaantal van de gemeenten evenredig te zijn aan de bevolking van de politiezone, gewerkt met een weging. Naargelang een respondent, wat betreft leeftijd of geslacht of de gemeente waaruit hij/zij woont, onder- dan wel oververtegenwoordigd is in vergelijking met de bevolking van politiezone, wordt hem of haar een gewicht toegekend. Zo wordt de steekproef (tabel B) herwogen naar de (overeenkomstig de steekproef gereduceerde) totale bevolkingsomvang van de politiezone (tabel A). A: Verdeling populatie B: Verdeling steekproef leeftijd vrouw man Totaal vrouw man Totaal % 6% 12% 4% 5% 9% % 5% 10% 3% 3% 6% % 11% 22% 13% 9% 22% % 14% 27% 18% 16% 34% 65 of ouder 16% 12% 28% 15% 13% 28% Totaal 52% 48% 100% 54% 46% 100% Om een betrouwbaar beeld te hebben van de antwoorden uit de verschillende (deel)gemeenten van onze politiezone werd volgende verdeling van de steekproef naar de deelgemeenten gehanteerd: Blankenberge (61,37%), Uitkerke (25,57%) en 12,25% voor Zuienkerke en de desbetreffende deelgemeenten. 1 De enquêtes teruggestuurd via de post kwamen bij ons toe tussen 17/10/2011 en 29/11/ Bron: CGOP/B, handleiding fase 5 analyse van de resultaten.

3 Buurtproblemen In de bevraging werd gevraagd of de respondent bepaalde zaken als buurtprobleem in zijn buurt ervaart. Ervaart u de volgende zaken als een probleem in uw buurt? (in dalende volgorde) Als we kijken naar de zaken die het meest als buurtprobleem worden ervaren (helemaal en eerder wel), zien we dat 51,67% vindt dat onaangepaste snelheid in het verkeer het grootste probleem is. 43,03% ervaart sluikstorten en zwerfvuil als een buurtprobleem, 39,31% geeft aan dat het wildparkeren een buurtprobleem is. 30,83% vindt het agressief verkeersgedrag een buurtprobleem terwijl 29,89% last heeft van geluidsoverlast. Buurtproblemen: helemaal wel, eerder wel een probleem helemaal wel eerder wel totaal Onaangepaste snelheid in het verkeer 21,18 30,49 51,67 Sluikstorten en zwerfvuil 14,83 28,2 43,03 Wildparkeren 20,11 19,2 39,31 Agressief verkeersgedrag 11,05 19,78 30,83 Geluidsoverlast 12,11 17,78 29,89 Fietsdiefstal 6,43 21,49 27,92 Overlast van groepen jongeren 8,79 12,32 21,11 Overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik 9,21 8,31 17,52 Woninginbraak 3,05 12,79 15,84 Vandalisme en graffiti 4,41 9,68 14,09 Vechtpartijen 3,65 7,53 11,18 Aanrijdingen, verkeersongevallen 1,32 8,32 9,64 Zakkenrollerij, gauwdiefstal 1,46 8,14 9,6 Mensen worden op straat lastiggevallen 2,55 5,35 7,9 Diefstal uit auto's 0,81 6,73 7,54 In een verdere analyse gaan we de buurtproblemen naar achtergrondkenmerken bekijken.

4 Prioriteiten De respondenten konden tijdens de bevraging aanduiden aan welke 3 fenomenen de politie prioriteit moet geven. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe vaak het betreffende buurtprobleem door de respondenten werd aangeduid als prioriteit 1, respectievelijk prioriteit 2, prioriteit 3 en de keren dat het niet als prioriteit werd genoteerd. Het is niet vreemd dat die zaken die het meest als buurtprobleem worden aangehaald ook hier hoog scoren. Opvallend hier is het belang dat de burger hecht aan de aanpak van woninginbraak terwijl dit niet zo sterk als buurtprobleem naar voren wordt geschoven 3. Aan welke 3 fenomenen dient de politie prioriteit te geven? Op basis van de bovenstaande antwoordcategorie geen prioriteit kunnen we nagaan waaraan volgens de respondenten wel aandacht moet geschonken. Gezien 62,7% vindt dat onaangepaste snelheid in het verkeer geen prioriteit moet zijn, is er toch 37,3% van overtuigd dat dit zeker wel een prioriteit moet zijn. Prioriteiten in dalende volgorde Onaangepaste snelheid in het verkeer 37,3 Sluikstorten en zwerfvuil 30,89 Wildparkeren 24,58 Woninginbraak 23,29 Geluidsoverlast 21 Agressief verkeersgedrag 17,16 Fietsdiefstal 13,04 Overlast van groepen jongeren 12,48 Overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik 12,25 Vandalisme en graffiti 7,76 Vechtpartijen 6 Aanrijdingen, verkeersongevallen 5,81 Zakkenrollerij, gauwdiefstal 5,16 Mensen worden op straat lastiggevallen 4,64 Diefstal uit auto's 4,4 3 Het merendeel van de enquêtes werd in oktober 2011 teruggestuurd, de inbrakenreeks in november-december 2011 speelt hier volgens mij geen grote rol.

5 Uitzicht buurt De respondenten konden ook aangeven in welke mate ze hun buurt als verzorgd beschouwen. Er werden hier geen significante verschillen vastgesteld volgens leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of beroepsactiviteit 4. 81% vindt dat hun buurt heel of eerder verzorgd is. 17,75% geeft aan dat ze vinden dat hun buurt eerder of heel onverzorgd is. Hoe vindt u dat uw buurt eruit ziet? De meeste respondenten (57,69%) wonen al meer dan 10 jaar in hun buurt. 18,31% woont er meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar, 19,89% woont er meer dan een jaar maar minder dan 5 jaar. Een minderheid (3,94%) woont slechts minder dan 1 jaar in hun buurt. Sociale cohesie In de bevraging werd ook gepeild of de mensen uit de buurt bereid zijn andere buurtbewoners te helpen. Algemeen beschouwd is 67,04% het hiermee (helemaal) eens. De mensen uit de buurt zijn bereid andere buurtbewoners te helpen Het is niet verwonderlijk dat deze waarde hoger ligt bij personen die langer in hun buurt verblijven. 69,78% voor die respondenten die meer dan 10 jaar in hun buurt wonen, 75,15% voor de categorie meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar, 52,85% voor de groep die er meer dan een jaar maar minder dan 5 jaar woont en 60,77% voor zij die slechts minder dan 1 jaar in hun buurt wonen. Gezien de respondent ook gevraagd werd in welke (deel)gemeente hij woonde, kunnen we de sociale cohesie per (deel)gemeente bekijken % van de respondenten uit Nieuwmunster is hiermee (helemaal) eens, voor Meetkerke bedraagt dit 90,66%, voor Zuienkerke is dit 84,42%, voor Uitkerke 74,14%, voor Houtave 65,89% en voor Blankenberge 60,61%. Opvallend is het feit dat 23,77% van de respondenten uit Houtave (helemaal) oneens is met de stelling dat mensen uit de buurt bereid zijn elkaar te helpen. Voor Blankenberge is dit 8,89%. Sociale cohesie naar (deel)gemeente 4 In deze synthese wordt gewerkt met 90% betrouwbaarheidsintervallen. 5 We moeten echter opletten om alle cijfers te veralgemenen gezien voor sommige (deel)gemeenten het slechts over een beperkt aantal respondenten gaat.

6 Onveiligheidsgevoelens In de bevraging werd ook onderzocht of de burger zich onveilig voelt in de buurt waar hij woont. 73,78% geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen. Slechts 0,74% voelt zich altijd onveilig, 24,27% voelt zich vaak of soms onveilig. Voorkomen van een algemeen onveiligheidsgevoel Er werden geen significante verschillen vastgesteld volgens leeftijd, opleidingsniveau, beroepsactiviteit of deelgemeente. Vrouwen voelen zich meer altijd of vaak onveilig. Het is niet verwonderlijk dat personen die hun buurt heel of eerder onverzorgd vinden meer aangeven zich vaak of soms onveilig te voelen in de buurt waar ze wonen. Onveiligheidsgevoelens volgens verzorgdheid van de buurt Slachtofferschap In de bevraging werd eveneens gevraagd of de respondent zelf en/of de leden van het gezin geconfronteerd werden met bepaalde gebeurtenissen gedurende de voorbije 12 maanden. Op basis van de antwoorden kunnen we stellen dat beschadiging auto (15,09%-20,45%) het meeste voorkwam gevolgd door fietsdiefstal (10,20%-14,84%) en bedreiging (5,08%-8,62%). De respondenten kunnen ook slachtoffer geworden zijn buiten onze politiezone! Overzicht slachtofferschap naar type delict

7 Aangifte bij de politie Indien één van deze gebeurtenissen voorviel bij de respondent of een lid van het gezin, werd gevraagd of het laatste feit werd aangegeven bij de politie. De betrouwbaarheidsintervallen 6 werden in onderstaande tabel opgenomen, daar omzichtigheid bij de interpretatie is geboden. Het weergeven van de intervallen moet voorkomen dat valse conclusies worden getrokken op basis van kleine aantallen. We kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheidsintervallen vaak heel breed zijn, waardoor er minder exacte uitspraken kunnen gedaan worden. Deze brede betrouwbaarheidsintervallen zijn te wijten aan de kleine aantallen. Dit is te begrijpen gezien de groep van de personen die aangifte deed een subgroep is van de slachtoffergroep wat op haar beurt al een subgroep betreft van de respondenten, zowel slachtoffers als niet-slachtoffers. In welke mate worden de meest voorkomende zaken aangegeven? Slechts 26,28% tot 43,47% van de beschadigingen auto worden aangegeven, bij fietsdiefstal is dit 51,35% tot 71,65% terwijl bedreigingen in 39,69% tot 67,75% van de gevallen werd aangegeven. Overzicht aangifte naar type delict Vervolgens kon de respondent aangeven in welke mate hij, globaal gezien, tevreden of ontevreden is over al wat de politie van onze zone deed in de zaak van het laatste delict waarvan hij slachtoffer werd. Tevredenheid slachtoffers over politietussenkomst 48,81% geeft aan (zeer) tevreden te zijn, 20,17% is noch tevreden noch ontevreden, 21,97% is (zeer) ontevreden. 6 In de Lokale Veiligheidsbevraging werd een betrouwbaarheid van 90% gebruikt.

8 Politiewerking van de eigen politiezone In dit deel wordt er een beoordeling gegeven van de politiewerking van de eigen politiezone. 70,94% vindt dat we (heel) goed werk leveren. Anderzijds geeft 9,82% aan dat er (heel) slecht werk geleverd wordt terwijl er 19,25% aangeeft geen idee te hebben of we goed of slecht werk leveren. Algemeen: de politie (van de eigen zone) levert goed/slecht werk Er werden geen significante verschillen vastgesteld volgens leeftijd, volgens beroepsactiviteit of volgens (deel)gemeente. Mannen vinden significant meer dat de politie heel slecht werk levert. Personen die hogere studies hebben gevolgd vinden significant minder dat de politie heel goed werk levert dan personen uit de categorie geen diploma, lager onderwijs of lager middelbaar. De burger is het meest tevreden over de houding en gedrag van de politie in de eigen politiezone (58,36% is (zeer) tevreden). 46,15% is (zeer) tevreden over de aanwezigheid in de straat, 44,26% is (zeer) tevreden over het goede voorbeeld geven, 42,2% is (zeer) tevreden over de informatie over de activiteiten, terwijl slechts 41,49% (zeer) tevreden is over iedereen op gelijk voet behandelen. Een grote groep (21,25% - 28,25%) is op de verschillende vlakken noch tevreden nog ontevreden. Tevredenheid over de politie in de eigen politiezone (in dalende volgorde) 19,24% is (zeer) ontevreden over iedereen op gelijk voet behandelen. 18,64% is (zeer) ontevreden over de aanwezigheid in de straat. 17,68% is (zeer) ontevreden over het goede voorbeeld geven. 15,8% is (zeer) ontevreden over de informatie over de activiteiten terwijl 11,45% (zeer) ontevreden is over de houding en gedrag. In een verdere analyse gaan we ook de bovenstaande gegevens volgens de achtergrondkenmerken bekijken. Politie gemakkelijk of moeilijk te contacteren? 67,97% vindt dat de politie van onze zone (heel) gemakkelijk te contacteren is, 16,34% heeft hier geen zicht op terwijl 12,69% vindt dat de politie (heel) moeilijk te contacteren is. Is de politie van de eigen politiezone gemakkelijk of moeilijk te contacteren? Er werden hier geen significante verschillen vastgesteld volgens geslacht, volgens opleidingsniveau of beroepsactiviteit. De categorie jaar vindt significant meer dat de politie heel moeilijk te contacteren is in vergelijking met de groepen jaar en 65 jaar en ouder.

9 De wijkagent / wijkinspecteur Een minderheid (37,16%) geeft aan de wijkinspecteur niet te kennen. De grootste groep kent de wijkinspecteur enkel van naam of gezicht. Kent u uw wijkagent? Er werden geen significante verschillen vastgesteld volgens leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of volgens beroepsactiviteit. De kennis van de wijkinspecteur naar (deel)gemeente toont nagenoeg geen verschil. Inwoners van Meetkerke geven in vergelijking met Blankenberge minder de categorie ja, maar enkel van naam of gezicht aan 7. 38,33% vindt dat de wijkinspecteur gemakkelijk te contacteren is. Een grote groep (44,05%) heeft hier geen zicht op. Is de wijkagent gemakkelijk contacteerbaar? 16,04% zou graag meer contact hebben met de wijkinspecteur, maar het merendeel van de respondenten (68,03%) geeft aan enkel in geval van problemen contact te willen hebben met hun wijkinspecteur. Zou u graag meer contact hebben met uw wijkagent? Er werden geen significante verschillen vastgesteld volgens geslacht of opleidingsniveau. De groep 65 jaar en ouder geeft in vergelijking met de groep jaar significant meer het antwoord enkel in geval van problemen. Significant minder zelfstandigen antwoorden nee in vergelijking met de categorie werkloos/werkzoekende. 7 De kleine aantallen en de lege cellen beïnvloeden hier de betrouwbaarheid.

10 Laatste contact met de politie Tot slot werd gevraagd of er de voorbije 12 maanden persoonlijk contact was met de politie van onze politiezone. 54,65% geeft aan geen persoonlijk contact te hebben gehad. 32,10% had contact omdat het contact zelf gelegd werd, bij 10,62% werd het contact door de politie gelegd. Persoonlijk contact gehad met de politie van de eigen politiezone de voorbije 12 maanden In meer dan 25% van de gevallen was de reden van het laatste politiecontact een aangifte (klacht indienen). De tweede voornaamste reden was de vraag om hulp (15,08%), terwijl in 14,23% van de gevallen de reden een administratieve afhandeling was. Reden laatste politiecontact Er werden geen significante verschillen vastgesteld volgens leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of beroepsactiviteit.

11 In 44,49% van de gevallen vond het contact plaats op het politiekantoor. In 27,51% was dit op een privéplaats, 16,48% van de ontmoetingen gebeurde op de openbare weg of publiek toegankelijke plaats. 8,61% van de contacten was per post, telefoon of mail. Algemeen: plaats laatste politiecontact Op basis van de ervaring bij het laatste contact werd naar verschillende zaken gepeild. 72,58% is (zeer) tevreden over de telefonische bereikbaarheid, 68,45% is (zeer) tevreden over de beschikbaarheid op het commissariaat, 61,96% is (zeer) tevreden over houding en gedrag, 61,88% is (zeer) tevreden over de tijd die aan het probleem werd besteed, 56,13% is (zeer) tevreden over de snelheid van de politietussenkomst. Tevredenheid m.b.t.de politiediensten na contact (in dalende volgorde) Aan de andere kant geeft 17,3% aan (zeer) ontevreden te zijn over de snelheid van de politietussenkomst, 13,84% is (zeer) ontevreden over de houding en gedrag. Terwijl 12,12% aangeeft (zeer) ontevreden te zijn over de tijd die aan het probleem werd besteed. 9,96% is (zeer) ontevreden over de telefonische bereikbaarheid terwijl 6,57% (zeer) ontevreden is over de beschikbaarheid op het commissariaat. Verslag Wouter Lapeirre 4/04/2012

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5364) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5396) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Rapport van de Lokale Veiligheidsbevraging. Samenvatting

Rapport van de Lokale Veiligheidsbevraging. Samenvatting Rapport van de Lokale Veiligheidsbevraging 2011 Samenvatting 1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u liggen de resultaten van een bevolkingsenquête die eind 2011 werd uitgevoerd binnen de drie gemeenten van

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Deel 1: WERKWIJZE Inleiding... 8

Deel 1: WERKWIJZE Inleiding... 8 Inhoudsopgave Deel 1: WERKWIJZE... 6 1. Inleiding... 8 2. Organisatie van de enquête... 1 2.1 Veiligheidsmonitor... 1 2.2 Samenwerking tussen lokale en federale politie... 11 2.3 Opzet van de Lokale Veiligheidsbevraging...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIEBELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS

FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIEBELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIEBELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS Methodologische nota Lokale Veiligheidsbevraging 2011 ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK Lokale politie Klein-Brabant Inleiding Dit onderzoek werd gevoerd om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de burger inzake de werking en de dienstverlening bij hun

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008 BTO Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel mei 2008 1 situering in de beleidscyclus Tijdspad ZVP 2009-2012 Beleidsvoorbereiding BTO Beleidsbepaling

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2006 Analyserapport Sint-Niklaas

Veiligheidsmonitor 2006 Analyserapport Sint-Niklaas Veiligheidsmonitor 2006 Analyserapport Sint-Niklaas (vergelijking met resultaten 2002, 2004 en federale resultaten) Analyse door Sofie Buyse, adviseur politie Sint-Niklaas, februari 2006, tel 03 760 66

Nadere informatie

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken politiezone Vlas - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken BUURTBEVRAGING 2007 EINDRAPPORT INZAKE DE ENQUÊTE EN DE BUURTGESPREKKEN zonaal veiligheidsplan

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 1 SP Wijkrapport Quirijnstok en Heikant Inleiding De SP is in september Quirijnstok en de Heikant in geweest om in gesprek

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête Vergelijking 2004-2012 Methode 2 de afname 2004 en 2012: dezelfde vragenlijst -> vergelijking 225 bussen in uitgaansbuurt Verdeeld van 15 maart tot

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie