LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214)

2 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de werking van de Lokale Politie Heusden-Zolder voor wat betreft het jaar 214. Nadat in 28 het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan werd geschreven, zou het nieuwe strategische zonaal veiligheidsplan normaal gezien de periode moeten beslaan. Dit plan werd echter wegens het uitblijven van richtlijnen van de federale overheid tijdelijk in de koelkast gelegd. Nadat medio 213 de richtlijnen overgemaakt waren, werd na enkele aanpassingen het ZVP voor de periode klaargestoomd. Intussen is het eerste jaar van deze periode afgerond en werden de prioriteiten door de leden van de zonale veiligheidsraad bevestigd. Net als in 212 en 213 zijn de resultaten in 214 zowel op het vlak van verkeer als op het gerechtelijk domein bijzonder goed. Waar er in 211 nog drie doden en in 212 twee dodelijke ongevallen waren op onze wegen, viel er in 214 net als in 213 overigens slechts één dode te betreuren. Naar mijn mening worden de resultaten inzake verkeersveiligheid bekomen dankzij een goede samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten en onze eigen verkeersdienst, die het streven naar verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt. Wat de criminaliteit binnen de zone betreft, blijven wij de vinger aan de pols houden. Nadat het totaal aantal misdrijven na een lichte stijging in 212 in 213 met circa 1 % was gedaald, werd in 214 deze daling met nog eens 1 % verder gezet! Dat de financiering van de politiezone een heikel punt blijft, is stilaan duidelijk. De doelstelling die wij voor ogen houden, is dat de burger niets mag merken van de besparingsoperatie die elke gemeentelijke entiteit moet doorvoeren. Geert Luypaert Hoofdcommissaris van politie Korpschef PZ Heusden-Zolder

3 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Inhoudstabel. Voorwoord van de korpschef Inhoudstabel 1 Visie, missie en waarden 2 EFQM als raamkader 3 Zonaal Veiligheidsplan Personeel 5 Resultaten Verkeer 5.2 Gerechtelijk Totaal aantal misdrijven Woninginbraken Auto- en motordiefstallen Bromfiets- en fietsdiefstallen Drugs en drugsoverlast 6 Functionaliteiten 6.1 Recherche 6.2 Onthaal 6.3 Interventie 6.4 Openbare orde 6.5 Slachtofferbejegening 6.6 Wijkwerking 6.7 Verkeer 7 Varia 7.1 Bereikbaarheid / dienstverlening 7.2 Website 7.3 Het goede doel 8 Slotwoord

4 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Visie, missie en waarden 1.1 Visie De Lokale Politie van Heusden-Zolder zal zichtbaar aanwezig zijn op die plaatsen waar nodig en zij zal permanent contacteerbaar zijn. In haar optreden zal ze blijk geven van verdraagzaamheid met aandacht voor het menselijke aspect en zal daarbij een correcte houding aannemen. Een evenwicht tussen preventieve en repressieve maatregelen zal een verantwoord politieoptreden vorm geven. De werkingsprocessen zullen afgestemd worden op de behoeften van de lokale bevolking, de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden. Intern zal een flexibele, mensgerichte structuur worden gecreëerd waar medewerkers zich kunnen ontplooien en kunnen rekenen op een ondersteunend management. 1.2 Missie De Lokale Politie Heusden-Zolder draagt bij tot een harmonieus verloop van het leven in de gemeente door het leveren van een kwaliteitsvolle basispolitiezorg, het uitvoeren van bestuurlijke en gerechtelijke taken, het vervullen van sommige federale opdrachten. 1.3 Waarden De Lokale Politie Heusden-Zolder zal zich houden aan de volgende waarden die gebaseerd zijn op het woord POLITIE: Probleemoplossend, Onpartijdigheid, Legaliteit, Integriteit, Teamwork, Innovatie en Efficiëntie-Effectiviteit. De lokale politie staat ten dienste van een grote diversiteit aan klanten zoals: de bevolking in het algemeen, toeristen, verenigingen, organisaties, middenstand, onderwijsinstellingen, bestuurlijke en gerechtelijke overheden (lokale, provinciale, nationale) met hun respectievelijke diensten, hulpdiensten, nutsbedrijven,... Onze diensten en producten specialiseren zich in het houden van sensibiliseringsacties, preventiemaatregelen, ontradende en regulerende diensten, het houden van onderzoeken en het verlenen van nazorg.

5 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag EFQM als raamkader Dat de Lokale Politie van Heusden-Zolder ook op het vlak van management kon scoren, bleek vooral in 28 toen de politiezone als eerste politiedienst in Europa een vijfsterrenerkenning binnenhaalde van het EFQM-organisatiesturingsmodel. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Toch een klein woordje uitleg bij het model: Het EFQM Excellence model is een managementtool om een continue groei te realiseren doorheen de hele werking van de politiezone om de best mogelijke resultaten (9) te bereiken voor onze klanten (6), de medewerkers (7), de samenleving (8) en dit tot tevredenheid van onze budgetverschaffers (overheden). De wijze waarop dit wordt gerealiseerd en uitgevoerd, is vervat in de eerste vijf criteria zijnde: Leiderschap (1), Beleid & Strategie (2), Personeel (3), Partnerschappen & Middelen (4) en Processen (5). Uiteraard was die erkenning geen doel op zichzelf en ging het (politie)leven de volgende jaren gewoon verder. Het EFQM-organisatiesturingsmodel wordt nog steeds als raamkader gebruikt zonder dat daar echt de nadruk op wordt gelegd. Het politionele buikgevoel en het permanent inspelen op actuele noden en behoeften van de verschillende stakeholders werpen zijn vruchten af.

6 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Zonaal Veiligheidsplan Medio 212 werden de voorbereidingen getroffen om het zonaal veiligheidsplan op te stellen. Wegens het uitblijven van richtlijnen van de federale overheid werd er in 213 verder gewerkt op het elan van het plan van Vervolgens werd in de loop van 213 het inmiddels nieuwe ZVP geactualiseerd. Dit plan werd intussen (de dato februari 214) goedgekeurd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ter voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Heusden-Zolder werden alle mogelijke stakeholders en partners bevraagd. Bevragingen werden o.a. gedaan bij het gemeentepersoneel, de politie, willekeurig gekozen burgers en dorpsraden, maar ook bij de bedrijven, het circuit Zolder, de verschillende scholen en het Sint- Franciskusziekenhuis. Op die manier kreeg het Zonaal Veiligheidsplan een groter draagvlak dan wanneer je bijvoorbeeld enkel de leden van de zonale veiligheidsraad zou bevragen. Uiteraard werd ook een analyse gemaakt van de verschillende politionele databanken en documenten aangereikt door de strategisch analisten van de federale politie zoals de criminaliteitsbarometer van de politiezone Heusden-Zolder. Een onderzoek van een criminologiestudent van de KU Leuven wees intussen uit dat de manier van voorbereiding als een best practice mag beschouwd worden. Met enige bescheidenheid kan dan ook gesteld worden dat de politiezone een vakkundig en kwalitatief hoogstaand Zonaal Veiligheidsplan heeft opgemaakt. De strategische doelstellingen uit het Zonaal Veiligheidsplan , goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad op 2 juli 213( en bevestig op de ZVR van de dato 7 oktober 214) zijn de volgende: 1. Reductie van letselongevallen en ongevallen met zwakke weggebruikers; 2. Tegen 217 het verminderen van het aantal woninginbraken met 2 % met als tussenstap in 214 een reductie van 15 %; 3. Tegen 217 de doelgerichte acties opdrijven en de meldingen met betrekking tot sluikstorten en zwerfvuil reduceren; 4. Het uitdiepen van de samenwerkingsmogelijkheden met andere politiezones.

7 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Personeel Het personeelskader (de dato 31/12/214) van de lokale politie Heusden-Zolder wordt gevormd door: Operationeel kader Administratief kader Korpschef 1 hoofdcommissaris Niveau A 1 adviseur Officieren 3 commissarissen Niveau B 1 slachtofferbejegenaar Midden 8 hoofdinspecteurs Niveau C 6 medewerksters Basis 35 inspecteurs Niveau D 3 medewerk(st)ers Hulpkader 1 agent van politie 5 Resultaten Verkeer Op het vlak van verkeer heeft de politie twee doelstellingen: 1. Het verminderen van het aantal letselongevallen met 5 % tegen 22 t.o.v. 21; 2. Het jaarlijks verminderen van het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers met 4 % tegen 22 t.o.v. 21. Onderstaande grafiek geeft het verloop van het aantal letselongevallen (doelstelling 1) weer sinds het jaar 211 met een overzicht van het totaal aantal gewonden, verkeersongevallen met lichamelijk letsel, dodelijke slachtoffers, zwaar gewonden en licht gewonden Aantal Gew VKO LL Doden Zw Gew Licht Gew

8 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Gerechtelijk Totaal aantal misdrijven Ook op gerechtelijk vlak kan de politiezone Heusden-Zolder goede resultaten voorleggen. Na de stijging in 212 van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, stelden we anno 213 een daling van circa 1 % vast. Deze daling werd in 214 nog eens met 1 % verder gezet! Daarmee blijven we uiteraard ver onder het nationaal gemiddelde en komen we wellicht weer in aanmerking voor de politiezone met de laagste criminaliteitsgraad Woninginbraken Na een stijging van twee opeenvolgende jaren daalde het aantal woninginbraken in 214 ( net als in 213) met circa 15 %!

9 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Auto- en motordiefstallen Na een lichte stijging van het aantal autodiefstallen in 212 en 213, daalde deze in 214 met 3 %. Ook bij de motordiefstallen een positieve trend ( van 4 naar 1 ) motor auto 2 auto motor Bromfiets- en fietsdiefstallen

10 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Het aantal fietsdiefstallen stagneert op circa 5 per jaar, waar we in 211 nog op een totaal van 89 diefstallen zaten Fietsdiefstallen Fietsdiefstallen

11 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Drugs en drugsoverlast Dankzij de oprichting van OTO (Overlast Team samengesteld uit leden van de dienst interventie en onder leiding van een hoofdinspecteur van de recherche) in 213 krijgen we niet alleen een goed beeld op het bezit en het gebruik van drugs maar ook op de zogenaamde overlastplaatsen. De uitvoering van gerichte controles door dit team op deze overlastplaatsen of hot spots (= plaatsen met bijvoorbeeld rondhangende jongeren) hebben hun uitwerking niet gemist Bezit Handel Fabricatie Totalen Enkele keren per jaar pakt het team uit met een grootschalige actie zoals op Parking 69 waarbij zowel in uniform als in burger gewerkt wordt. Bij andere acties wordt in samenwerking met de verkeersdienst gewerkt. Op dagelijkse basis wordt d.m.v. een formulier ingevuld door de interventieploeg alle nuttige informatie bijgehouden met het oog op het organiseren van een nieuwe controle. Uiteraard wordt ook alle nuttige informatie uit meldingen gefilterd om gerichte controles uit te voeren.

12 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Functionaliteiten Bij wet werd voorzien dat in elke politiezone zes functionaliteiten instaan voor de dienstverlening naar de bevolking en de verschillende overheden. Bij KB van 16/1/29 werd verkeer vervolgens als zevende functionaliteit toegevoegd. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze functionaliteiten. 6.1 Recherche De wet voorziet dat tenminste 7 % van de operationele capaciteit dient bestemd te zijn voor lokale recherche. In de politiezone Heusden-Zolder is dat 12,75 %. Gelet op de nieuwe Salduz-procedure kunnen de cijfers van 214 niet meer vergeleken worden met de vorige jaren. Dit betekent praktisch dat we vanaf 214 opnieuw met een nulmeting starten zijnde : Arrestaties : 37 Voorleidingen onderzoeksrechter/jeugdrechter : 5/4 Gevangenis ( na voorleiding of bevel tot gevangenneming) : 9 De vorige jaren was dit nog : Aanhoudingen Voorleidingen Arrestaties U merkt dat er meer arrestaties zijn dan aanhoudingen. Met arrestaties bedoelen we alle personen die door de politie van hun vrijheid beroofd worden. Een gedeelte van het aantal gearresteerden wordt in het kader van het onderzoek voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar deze worden niet allemaal als aangehoudene bevestigd. 6.2 Onthaal

13 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Deze functionaliteit wordt uitgevoerd door vier inspecteurs van politie en één calog-medewerker. Met het oog op een betere dienstverlening springen de administratieve werkkrachten van het secretariaat / verkeer / slachtofferbejegening op bepaalde dagen bij. 6.3 Interventie De dienst interventie zorgt ervoor dat er 24/7 minimaal één interventieploeg beschikbaar is. Deze ploegen doen de meeste vaststellingen zoals o.a. de verkeersongevallen, de diefstallen, de geschillen, verdachte situaties, de controleacties, enz. Wanneer deze ploeg bezet is, kwam er voorheen dankzij het protocol met de politiezones West-Limburg en Houthalen-Helchteren een ploeg in bijstand. Sinds de fusie van Houthalen-Helchteren met GAOZ en de nakende fusie van West Limburg met HAZODI, werd in deze eind 214 een protocol afgesloten met de PZ Beringen-Ham-Tessenderlo. Enkele gegevens: Het aantal interventies of tussenkomsten is t.o.v. 213 licht gedaald Interventies Interventies In meer dan 75 % van alle tussenkomsten is de aanrijtijd minder dan 2 minuten. Nog enkele markante gegevens: Op vraag van de bewoner die op verlof is, doen wij vakantietoezicht van de woning: 28: 245 aanvragen met 4,3 keer een controle van de woning 29: 265 aanvragen met 4,4 keer een controle van de woning 21: 223 aanvragen met 4,1 keer een controle van de woning 211: 227 aanvragen met 4,3 keer een controle van de woning 212: 215 aanvragen met 5 keer een controle van de woning 213: 23 aanvragen met 6 keer een controle van de woning 214 :245 aanvragen met 6 keer een controle van de woning De interventiedienst doet ook aan toezicht met de fiets. Deze diensten zijn meer gericht naar locaties die met de auto moeilijk(er) te bereiken zijn zoals het fietsroutenetwerk, bossen en naar plaatsen waar veel volk komt (bijvoorbeeld op de markt, het circuit,...).

14 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Openbare orde Wij onderscheiden hierin twee soorten nl. de ordediensten in onze eigen gemeente en de diensten die wij leveren ten voordele van de federale politie, ook HYCAP (= gehypothekeerde capaciteit) genaamd. Ons personeel moet jaarlijks minimaal aan één training (FTX-oefening) deelnemen. Voor deze diensten zijn aangepaste kledij en materiaal voorzien. 6.5 Slachtofferbejegening Net als elke politiezone beschikken wij ook over een maatschappelijk assistente die in het kader van politionele slachtofferbejegening ingezet wordt in een 24/7 permanentie in samenwerking met de politiezones West-Limburg, Houthalen-Helchteren en Beringen-Ham-Tessenderlo. Na de fusie van Houthalen-Helchteren met GAOZ in juni 214 is dit enkel nog met West Limburg en Beringen-Ham-Tessenderlo. Daarnaast staat zij ook in voor de opvolging van de actieplannen met betrekking tot intrafamiliaal geweld (IFG) en jeugdzorg. Een klein overzicht: Tussenkomsten Tussenkomsten Wijkwerking De wijkagenten zijn de politieambtenaren die het dichtst bij de bevolking staan. Zij hebben een waaier van taken waarbij de focus ligt op zoveel mogelijk contact met de bevolking. Daarom streven wij er naar dat zij 75 % van hun diensttijd ook buiten zijn. Enkele grafieken van hun taken:

15 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Adrescontroles Schooltoezicht

16 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Verkeer Sinds oktober 29 is officieel de zevende functionaliteit Verkeer gecreëerd. Waar vroeger de wetgever ervan uitging dat elke politiezone aandacht besteedde aan de verkeersproblematiek, heeft zij nu elke politiezone naar analogie met o.a. de lokale recherche opgelegd een gestructureerde verkeersdienst met minimaal 8 % van de politiecapaciteit op te richten. In de politiezone Heusden-Zolder bestaat deze dienst uit één commissaris (tevens zuilhoofd verkeer), één hoofdinspecteur, twee inspecteurs, één agent van politie en één administratief medewerkster. Het takenpakket van de verkeersdienst situeert zich op drie vlakken: 1. sensibiliseren en preventie; 2. educatie; 3. repressie. Concreet worden allerlei verkeerseducatieve initiatieven genomen zoals fietsexamens, verkeerseducatieve wandel- of fietsroutes en educatie in scholen. Repressieve acties zoals Slim- en BOB-controles, snelheidscontroles of fietscontroles worden dan weer gekoppeld aan federale en provinciale verkeerscampagnes. De verkeersdienst staat ook in voor het organiseren van allerlei plaats- en fenomeengerichte controles, het opvolgen van het aantal afgenomen ademtesten (2768 in 213; 3971 in 214), gevonden fietsen, inrichting van verkeersklassen, opvolgen van klachten en meldingen, Voor de uitvoering van de verschillende controles worden zij bijgestaan door leden van de dienst interventie. Tevens vormt de adviesfunctie van de verkeersdienst in diverse platformen een belangrijk onderdeel van de werking. Voor allerlei cijfers, grafieken en tabellen verwijs ik u graag door naar de website van de lokale politie Heusden-Zolder zijnde 7 Varia 7.1 Bereikbaarheid / dienstverlening De lokale politie heeft haar commissariaat in de Rectorstraat 2 te 355 Heusden-Zolder. Onze politiediensten zijn bereikbaar via: telefoon: 11/ fax: 11/ Het politiekantoor is doorlopend geopend op werkdagen van 7. tot 19. uur en op zaterdag van 9. tot 17. uur. Op zon- en feestdagen is het kantoor gesloten. Buiten deze openingsuren wordt de dispatching en het telefonisch onthaal verzekerd door de dispatching van de federale politie te Hasselt (tel. 11 of 112). Er is steeds minimum één interventieploeg in de politiezone aanwezig.

17 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag Website Net als elke organisatie beschikt de politiezone ook over een website. Voor informatie in verband met de lokale politie kan je terecht op Nadat we sinds 213 zijn ook actief werden op Facebook, zijn we vorig jaar ook van start gegaan met een twitter account. Via deze kanalen informeren we de burgers o.a. over onze acties. 7.3 Het goede doel Nadat we jaren lang zelf een zaalvoetbalwedstrijd georganiseerd hadden tussen een ploeg van Bekende Vlamingen en een ploeg van de lokale politie, hadden we eind 213 de fakkel doorgegeven aan het Rode Kruis. Spijtig genoeg is dat in 214 niet kunnen doorgaan. Met het budget dat we jarenlang opgebouwd hadden, hebben in de loop van 214 nog enkele lokale initiatieven kunnen steunen. 8 Slotwoord U hebt kunnen vaststellen dat ik me net als de vorige jaren beperkt heb tot de basisinformatie. Het was de bedoeling om er een bondig en vooral een leesbaar document van te maken voor iedereen die dit jaarverslag wenst te raadplegen. Indien u meer informatie wil of nog vragen hebt, verwijs ik u graag door naar onze website U mag ook altijd mailen naar Geert Luypaert Hoofdcommissaris van politie Korpschef PZ Heusden-Zolder

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 215 (foto teambuilding 215) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 212 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 2 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 9 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag is

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Persnota donderdag 10 augustus 2017 Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Criminaliteitscijfers 1 voor de eerste 6 maanden van 2017 Het aantal feiten daalde van 3638 in 2016 naar 3084

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

1 Beschrijving van onze politiezone

1 Beschrijving van onze politiezone Inhoudsopgave 1 Beschrijving van onze politiezone... 2 1.1 Geografische ligging... 2 2 Visie, Missie & waarden van onze politiezone... 3 3 De personeelsformatie in PZ AMOW... 4 3.1 De personeelsbezetting...

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Totaal aantal misdrijven

Totaal aantal misdrijven Persnota politie Westkust: overzicht politionele criminaliteitscijfers 1 Sinds de start van de politiezone Westkust is het aantal misdrijven met maar liefst 46 % gedaald, een markant feit om trots op te

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet Webapplicatie Salduz Johan Van Driessche Bestuurder IT en financiën Orde van Vlaamse balies Salduz-wet De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Alleen ontsnapt aan misdaad Landelijke gebieden worden in het algemeen minder geteisterd door criminaliteit dan stedelijke, maar toch ontsnapt ook het groene Limburg niet aan

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Persnota maandag 4 januari 2016 Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding De politiezone (PZ) Vlas heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe slogan en een

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie Paul Ponsaers 18 september 2012 Transversaliteit doorheen toezicht en interventie 1 Wetgevend kader (1) Oorsprong basispolitiezorg:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 14/03/2016 16/0130 Criminaliteit in Gent met 6% gedaald Na een lichte daling van 1,4% in 2014 is de geregistreerde criminaliteit in Gent in 2015 met nog

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Sociale media kansen voor de politie

Sociale media kansen voor de politie Sociale media kansen voor de politie Marc van Daele Politiecongres 2013 Vlaamse Stichting Verkeerskunde dinsdag 5 november 2013 communicatie Antwerpen online # fotografie KORTOM sociale media crisiscommunicatie

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Pol event

Pol event Pol event 28.03.2017 Tracypol Biketrace Doelstelling Stappen pilootzone Mechelen-Willebroek Infrastructuur en principe werking Voorbereidende stappen Operationele werking Wettelijk kader Mogelijk groeipad

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK Lokale politie Klein-Brabant Inleiding Dit onderzoek werd gevoerd om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de burger inzake de werking en de dienstverlening bij hun

Nadere informatie

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 21 oktober 2013 Strijd tegen woninginbraken: een prioritair fenomeen, ondanks een daling tijdens het eerste semester 2013

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarlijkse verkeerslessen voor leerlingen laatste graad basisschool Project Veilig met de fiets in het verkeer De Grote Verkeersquiz Overzicht geplande controles

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke schade LL = lichamelijk letsel GERECHTELIJK Diefstallen

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND 2

JAARVERSLAG 2012 LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND 2 !"#$% JAARVERSLAG 2012 LOKALE POLITIE PAJOTTENLAND 2 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Politiezone Pajottenland. Voor het eerste werkingsjaar in haar nieuwe organisatievorm heeft de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!!

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! LOKALE POLITIE LIER Persconferentie - 27 mei 2010 Jaarverslag 2009!! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! Geachte leden van de pers Met deze tekst willen wij u op de hoogte brengen van het jaarverslag

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van ===================== Aanwezig:

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van ===================== Aanwezig: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.09.2015 ===================== Aanwezig: P.Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands L. de boeck burgemeester Bornem voorzitter T. De Nijn, D. Aerts, raadsleden I.

Nadere informatie

Algemeen kader - cijfers

Algemeen kader - cijfers ROCK WERCHTER Algemeen kader - cijfers - 2014: 40ste editie - Localisatie: Werchter en ruime omgeving - Profiel: 14 tot 40 jaar, belangrijke internationale delegatie - Ongeveer 87 000 betalende festivalgangers/dag

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen

Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen maandag 18 april 2016 Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen Lokale Politie Antwerpen voerde in 2015 een grootschalige reorganisatie door om als modern politiekorps

Nadere informatie

Vrijwillige fusies van zones in de praktijk

Vrijwillige fusies van zones in de praktijk Vrijwillige fusies van zones in de praktijk Mark Crispel Korpschef politiezone Sint-Pieters-Leeuw Korpschefs en adviseurs van alle politiezones: Vanwezer Johan, De Bruyn Patrick, Vandenbremt Robert, Brichau

Nadere informatie

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming Agenda Vergadering Commissie 1 woensdag 19 ruari 14 - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Zonaal veiligheidsplan - Evenementen: begroting en planning - Planning UGP - Vraag van raadslid Erwin Brentjens:

Nadere informatie

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING Aanwezig: 1. Effectieve leden Renate HUFKENS Fred DEBRUN Laila EL ABOUZI Pierre NEEFS Liesbet STEVENS Mieke WELLENS

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie