PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372)"

Transcriptie

1 PZ HANO (5372) Zonaal Veiligheidsplan

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...6 VOORWOORD...7 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN GETROKKEN LESSEN UIT HET VORIGE PLAN ONZE BELANGHEBBENDEN EN HUN VERWACHTINGEN VISIE MISSIE WAARDEN...11 Visie...11 Missie...11 Waarden...11 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE GETROKKEN LESSEN UIT HET VORIGE PLAN SOCIO-ECONOMISCHE EN DEMOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN DE ZONE BEELD VAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID Objectieve gegevens...16 Criminaliteit...16 Verkeersveiligheid...21 Openbare orde...22 Overlast Subjectieve gegevens...24 Veiligheidsmonitor...24 Bestuurlijke overheid...25 Externe partners: sleutelfiguren...25 Externe partners: Procureur des Konings Hasselt...25 Externe partners: Federale Politie Dirco en Dirjud VERWACHTINGEN EN DOELSTELLINGEN VAN DE OVERHEDEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN INRICHTING VAN HET KORPS Personeelscapaciteit...26 Operationeel kader...26 Administratief en logistiek kader Organogram

3 2.6. BEELD VAN DE DIENSTVERLENING EN DE VERWERKING Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking...28 MINIMALE WERKINGSNORMEN...28 Wijkwerking...28 Onthaal...29 Interventie en algemeen toezicht...30 Politionele slachtofferbejegening...30 Lokale opsporing en lokaal onderzoek...31 Handhaving van de openbare orde...32 ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN...33 Projectgroep VERKEER...33 Projectgroep SOCIAAL BELEID...34 Projectgroep MILIEU...34 OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD...36 BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN...39 OPDRACHTEN EN TAKEN TEN VOORDELE VAN DERDEN De interne werking...42 MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS...42 MANAGEMENT VAN MIDDELEN...44 MANAGEMENT VAN PROCESSEN SAMENWERKING Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners of derden SYNTHESE VAN DE BESTEDE CAPACITEIT...49 HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN DE VORIGE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN - EVALUATIE EN DE TE TREKKEN LESSEN...51 Verkeersveiligheid i.c. ongevallen met lichamelijk letsel...51 Verdovende middelen...52 Woninginbraken...52 Intrafamiliaal geweld...52 Community policing...53 Leiding geven...53 Procesontwikkeling

4 3.2. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Synthese van de argumentatie De strategische doelstellingen...55 In het domein van veiligheid en leefbaarheid:...55 In het domein dienstverlening en werking:...55 MAATREGELEN/DOELSTELLINGEN OM TE VOLDOEN AAN DE MINIMALE WERKINGSNORMEN...56 Wijkwerking...56 Onthaal...57 Interventie...58 Slachtofferbejegening...59 Recherche en lokaal onderzoek...60 Handhaving openbare orde...61 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN IN HET DOMEIN VAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID Verkeer met bijzondere aandacht voor de verkeersongevallen met gekwetsten en/of doden Inbraken in woningen en andere gebouwen Verdovende middelen met bijzondere aandacht voor de plantages Overlast in al zijn vormen o.a. vandalisme, fietsdiefstallen, sluikstorten, stoken, hondenpoep, Jeugdzorg met o.m. rondhangende jongeren, straatgeweld, drugproblematiek, jongeren slachtoffer van betwist omgangsrecht, jongeren-pv, fuivenproblematiek,...70 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN IN HET DOMEIN VAN DIENSTVERLENING EN WERKING Gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing Resultaatgericht en transparant werken Zuinige en milieuvriendelijke bedrijfsvoering BIJDRAGE VAN DE LOKALE POLITIE AAN DE PRIORITAIRE CRIMINELE FENOMENEN EN ANDERE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSPROBLEMEN OPGENOMEN IN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN : BEKNOPTE BESCHRIJVING...77 HOOFDSTUK 4. HET COMMUNICATIEBELEID EXTERNE COMMUNICATIE Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid

5 4.2. INTERNE COMMUNICATIE Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid HOOFDSTUK 5. GOEDKEURING VAN HET PLAN GOEDKEURING VAN HET PLAN...88 HOOFDSTUK 6. ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN ACTIEPLANNEN...90 VERSPREIDINGSLIJST VERSPREIDINGSLIJST...92 BIJLAGEN BIJLAGEN

6 INLEIDING 6.

7 Voorwoord Politiezorg met gemeenschapszin is de slagzin van de lokale politie Hamont-Achel Neerpelt Overpelt (HANO). Wij beschouwen het als onze kerntaak om met een dienstverlenende ingesteldheid bij te dragen aan de integrale veiligheid en leefbaarheid in de lokale samenleving. Wij willen dit doen in samenwerking met alle partners en onder het gezag van onze overheden. Het voorliggend zonaal veiligheidsplan is opgesteld rekening houdend met de verwachtingen van onze belanghebbenden. Dit beleidsplan heeft tot doel de integrale werking van de politiezone HANO voor de periode te omschrijven en vast te leggen. Het betreft hier enerzijds de normale dagelijkse werking en anderzijds de extra inspanningen die worden geleverd in het domein van specifieke veiligheidsfenomenen. De hoofddoelstellingen zijn het beheersen van de objectieve onveiligheid en het verminderen van de subjectieve onveiligheidsgevoelens. De globale politionele aanpak zal steunen op de principes van onze korpsvisie (gemeenschapsgerichte politiezorg) en onze korpsmissie (zichtbare, aanspreekbare en kwaliteitsvolle politie). Er zal getracht worden de veiligheidsproblemen op een pro-actieve manier te benaderen. Wij willen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden en door middel van excellente politiezorg trachten wij onze organisatie voortdurend mee te laten evolueren met de maatschappelijke noden. Gezien de beperkte personeelscapaciteit wordt van het merendeel der medewerkers verwacht dat zij polyvalent inzetbaar zijn. Slechts in beperkte mate wordt specialisatie nagestreefd waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan lokale recherche en aan politionele slachtofferbejegening. In het vorige zonaal veiligheidsplan ( ) werd reeds prioritair aandacht besteed aan het bestrijden van de aanmaak, de invoer en de handel in verdovende middelen, aan het terugdringen van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel, de woninginbraken en het intrafamiliaal geweld. Deze items, uitgezonderd intrafamiliaal geweld worden ook in dit zonaal veiligheidsplan weerhouden als strategische doelstelling. Daarnaast zal tijdens deze cyclus tevens bijzondere aandacht worden besteed aan het item jeugdzorg en overlast. Het zonale veiligheidsplan houdt ten volle rekening met de prioriteiten die werden vooropgesteld in het Nationaal Veiligheidsplan Waar noodzakelijk werkt de lokale politie binnen haar mogelijkheden mee aan de uitvoering van de nationale prioritaire criminaliteitsfenomenen. 7.

8 Daarnaast wordt ruim aandacht geschonken aan de prioriteiten aangebracht door de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Hasselt met name het item jeugdzorg alsook aan de fenomenen aangebracht door de federale gerechtelijke politie Hasselt (Dirjud) en de aandachtspunten van de coördinatie- en steundienst Hasselt (Dirco). Samengevat kan worden gesteld dat bij de opmaak van dit zonaal veiligheidsplan rekening werd gehouden met de inbreng van alle betrokken actoren in de zonale veiligheidsraad evenals met de resultaten van interne en externe bevragingen van onze partners. Wij menen op deze manier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het beheersen van criminele fenomenen, verkeersveiligheid en overlast in de politiezone Hamont-Achel Neerpelt Overpelt. Neerpelt, 01 juni Paul Claes Hoofdcommissaris-Zonechef 8.

9 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE WAARDEN 9.

10 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Het zonaal veiligheidsplan had tot doel de geplande integrale werking van de lokale politie van de politiezone Hamont-Achel Neerpelt Overpelt voor de periode voor te stellen en toe te lichten en dit zowel wat betreft de normale dagelijkse werking als de extra inspanningen die worden geleverd in het domein van specifieke veiligheidsfenomenen. Vanzelfsprekend is de dagelijkse werking van een politiezone onderhevig aan de fenomenen die zich aandienen en dient hierop flexibel te worden ingespeeld. Dit is mede de reden waarom een aantal interne primaire werkingsprocessen in de loop van deze cyclus werden aangepast, bijgesteld en/of verfijnd (bv. onthaal, slachtofferbejegening, sociaal beleid, lokale recherche, interventie). Wij stelden vast dat de oorspronkelijk gehanteerde standaarden niet meer beantwoorden aan de verwachtingen van het beleid of van onze klanten (bevolking, parket, bestuurlijke overheid). Bij elke aanpassing werd de visie en de missie van het korps vooropgesteld. Wij kunnen ook concluderen dat het werken volgens de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg (onze visie) een dagelijkse sturing, motivering en opvolging vereist. Bij aanwervingen werd door de selectiecommissie in ruime mate gepeild bij de kandidaten naar de kennis van onze visie, missie en waarden. Wij hebben kunnen vaststellen dat dit de algemene werking van het korps zeker ten goede is gekomen en dat ook een drempelverlaging tot stand is gebracht tussen politie en bevolking. De gemaakte keuzes inzake visie, missie en waarden van het vorige zonale veiligheidsplan zijn zeker nog actueel en bieden nog voldoende uitdaging en perspectief voor de volgende cyclus. Ze zullen dan ook in het zonale veiligheidsplan als uitgangspunt dienen voor de algemene werking (zie verder 1.3) Onze belanghebbenden en hun verwachtingen Wij hebben op het vlak van visie de verwachtingen van onze belanghebbenden niet expliciet bevraagd. Evenwel blijkt uit contacten met onze belanghebbenden (o.a. bevolking, politiecollege, politieraad, parket, federale politie, medewerkers) tijdens overlegmomenten en vergaderingen dat onze visie, missie en waarden overeenstemt met hun verwachtingen over het functioneren van een moderne politiedienst. 10.

11 1.3. Visie Missie Waarden De lokale politie verzekert binnen de omschrijving van haar grondgebied (de politiezone) de basispolitiezorg. Dit behelst de uitvoering van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, die noodzakelijk zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en verschijnselen. Deze opdrachten situeren zich in de drie veiligheidsdomeinen te weten de criminaliteit, de openbare orde en het verkeer. Naast de lokale taken zal de lokale politie ook dienen in te staan voor het uitvoeren van politieopdrachten van federale aard. Visie Bij de uitvoering van deze taken is onze visie te handelen volgens het concept van de "gemeenschapsgerichte politiezorg" of "community-policing": - een extern gerichte dienstverlening gebaseerd op de noden en de behoeften van de bevolking; - een probleemoplossende - of oorzaakgerichte aanpak; - een beleid gericht op samenwerking (een geïntegreerd veiligheidsbeleid gebaseerd op partnerschap); - accountability (verantwoording afleggen voor het gekozen en gevoerde beleid); - empowerment (interne en externe bekwame betrokkenheid) Missie Onze missie is afgeleid van de doelstellingen bepaald door de federale en lokale overheden. Naast het creëren van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie beoogt onze missie een bijdrage te leveren aan de volgende aspecten: - het beperken van de objectieve onveiligheid (de criminaliteitscijfers en de overlast); - het verlagen van de subjectieve onveiligheid (onveiligheidsgevoelens); - het verhogen van de ophelderingsgraad en het rendement (efficiëntie); - het verbeteren van de kwaliteit van de politiezorg; - een verhoging van het samenlevings- en leefbaarheidsgevoel. Waarden Om de bovenstaande visie en missie te realiseren doen wij beroep op de inzet en het enthousiasme van alle korpsleden waarbij zij dienen te denken en te handelen overeenkomstig volgende waarden: - polyvalentie (zowel in de aard van de uit te voeren taken als in de taakuitvoering zelf); - openheid (enerzijds toegankelijk zijn voor collega s en klanten en anderzijds vatbaar zijn voor innovatie); - leergierigheid (open staan voor bijscholingen, opleiding, nieuwe taken) - integriteit; - teamwork is een must (samenwerking en informatie-uitwisseling binnen alle geledingen van het korps); - individuele verantwoordelijkheid; - empathische ingesteldheid. 11.

12 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE 12.

13 2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Wij zijn inzake scanning en analyse op ongeveer dezelfde wijze te werk gegaan als bij de opmaak van het zonaal veiligheidplan Er werd ook dit keer gewerkt op basis van de objectieve cijfers, de thema s opgesomd in het nationaal veiligheidsplan, een bevraging van de bevolking, bevraging van de bestuurlijke overheid, bevraging van een aantal sleutelfiguren (externe partners), bevraging van de medewerkers, bevraging van de Procureur des Konings van Hasselt. Daarnaast werd ook gepeild naar de behoeften van de gedecentraliseerde directies van de federale politie met name de gerechtelijk directeur Hasselt en de bestuurlijk directeurcoördinator Hasselt. Aan elke informatiebron wordt een weegfactor toegekend. Dit leidt er toe dat zowel de objectieve als subjectieve veiligheidsgevoelens op een evenwaardige manier worden beoordeeld. Inzake bevraging van de bevolking werd dit keer beroep gedaan op de veiligheidsmonitor daar waar wij tijdens de vorige cyclus nog een eigen bevraging georganiseerd hadden. Wij zijn de mening toegedaan dat deze bevraging door een extern bureau inzake objectiviteit nog betere garanties biedt. Wij stellen vast dat de weerhouden strategische doelstellingen voor het ZVP in grote mate overeenstemmen met de prioriteiten uit het ZVP

14 2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone De politiezone Hamont-Achel Neerpelt Overpelt situeert zich in het noorden van de provincie Limburg. Zij maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Zij heeft als buurzones de politiezones Lommel en Kempenland binnen hetzelfde gerechtelijk arrondissement en de politiezone Noordoost Limburg die zich situeert binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren. Daarenboven zijn de gemeenten Neerpelt en (voornamelijk) Hamont-Achel grensgemeenten met Nederland. De gemeenten hebben een gezamenlijke oppervlakte van Ha. De drie gemeenten tellen samen een bevolking van ca inwoners. De bevolking binnen de drie gemeenten is overwegend autochtoon. De voornaamste inwijkelingen zijn Nederlanders doch zij vormen zeker geen vreemdelingenprobleem. Allochtonen van Noord-Afrikaanse, Oost-Europese of Aziatische origine vormen slechts een zeer kleine minderheid en zijn meestal vrij goed ingeburgerd in de lokale leefwereld. In de gemeente Overpelt is een asielcentrum gevestigd dat instaat voor de opvang van ongeveer 100 asielzoekers. Door de jaren heen is dit centrum geaccepteerd door de lokale bevolking en de samenwerking tussen directie en politie wordt bestendigd door regelmatige contacten. De drie gemeenten binnen de politiezone hebben een overwegend landelijk karakter. Landbouw is een belangrijke economische factor (meer dan 220 bedrijven in hoofd- of bijberoep) maar daarnaast beschikken zowel de gemeente Overpelt als de gemeente Hamont-Achel over een ruim industrieterrein waar tal van lokale bedrijven zijn gevestigd. Zij zorgen voor werkgelegenheid in eigen streek (ca arbeidsplaatsen in de secundaire sector). In de gemeente Overpelt is een regionaal ziekenhuis gevestigd. Dit ziekenhuis telt 348 bedden en biedt tewerkstelling aan ca. 770 personeelsleden. Daarnaast heeft Overpelt nog enkele gerenommeerde zorginstellingen op haar grondgebied namelijk het dienstencentrum Sint-Oda en het MS & Revalidatiecentrum. Het betreft hier zorginstellingen voor minderjarige en meerderjarige andersvaliden. In totaal verzorgen zij 387 patiënten op ons grondgebied en bieden zij tewerkstelling aan 814 personeelsleden. De gemeente Neerpelt is voornamelijk een handels- en dienstencentrum waar nauwelijks industriële activiteit is. De gemiddelde werkloosheidsgraad bedraagt 5,51% (cijfers juni 2008 bron: VDAB, Regio Hasselt). 14.

15 Binnen de politiezone zijn er geen specifieke toeristische trekpleisters. De meeste toeristen bestaan uit jeugdgroeperingen komende uit het hele Vlaamse land die hun zomerkampen doorbrengen in de bosrijke omgeving. In de drie gemeenten doen zij voornamelijk beroep op de kleinschalige recreatiedomeinen die hier gevestigd zijn. Daarnaast kent de regio een beperkte vorm van fietstoerisme. Noord-Limburg beschikt over weinig vlotte verbindingswegen noch naar hoofdplaatsen in het binnenland noch naar de meest nabijgelegen Nederlandse stad, Eindhoven. Het verkeer verloopt in de drie gemeenten van de politiezone hoofdzakelijk over lokale wegen en dit zorgt vooral in de centra voor verkeersoverlast en een gevoel van verkeersonveiligheid. Inzake openbaar vervoer is er een vlotte verbinding met Hasselt (busverkeer) en Antwerpen (treinverkeer). Hierin speelt het station te Neerpelt een centrale rol. Binnen de drie gemeenten is er zeer veel schoolverkeer. Voornamelijk binnen de gemeenten Overpelt en Neerpelt zijn er meerdere middelbare scholen die ook tal van leerlingen van buiten de politiezone aantrekken. 15.

16 2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid De politiezone Hamont-Achel Neerpelt Overpelt heeft een lage criminaliteitsgraad. Voor de meeste criminele feiten scoren wij lager dan de gemiddelde arrondissementele score (gerechtelijk arrondissement Hasselt). Ondanks deze lage criminaliteitsgraad blijkt uit de objectieve cijfers van de jaren dat er blijvende aandacht is vereist voor een aantal criminaliteitsfenomenen (zie verder 2.3.1). Ook de bevraging van de bevolking via de veiligheidsmonitor leert ons dat er in de politiezone soms een subjectief onveiligheidsgevoel heerst, zij het evenwel in beperkte mate Objectieve gegevens Criminaliteit Hierna vindt u een overzicht van de evolutie van de voornaamste criminele feiten in de politiezone HANO in de periode Geregistreerde aantal feiten: PZ HANO Home-jacking Car-jacking Garage Diefstal gewapenderhand Diefstal met verzw.omst. in woningen-enge zin Diefstal met verzw.omst. in woningen-ruime zin Gewone diefstal in woningen-enge zin Gewone diefstal in woningen-ruime zin Diefstal met verzw.omst. in bedrijf/handelszaak Gewone diefstal in bedrijf/handelszaak Diefstal met verzw.omst. in overheidsgebouwen Gewone diefstal in overheidsgebouwen Diefstal van voertuigen (incl. moto s) Bromfietsen- en fietsendiefstal Diefstal aan of uit voertuigen Diefstallen met geweld en bedreiging Drugs Vernielingen en vandalisme Opzettelijke slagen en verwondingen Psychische belaging/stalking Intrafamiliaal geweld Extrafamiliaal geweld Zware diefstallen Gewone diefstallen

17 Geregistreerde feiten HANO Zware diefstallen Gewone diefstallen Extrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld Home-jacking Car-jacking Garage Diefstal gewapenderhand Diefstal met verzw.omst. in woningen-eng... Diefstal met verzw.omst. in woningen-rui.. Gewone diefstal in woningen-enge zin Gewone diefstal in woningen-ruime zin Diefstal met verzw.omst. bedrijf/hande... Gewone diefstal in bedrijf/handelszaak Diefstal met verzw.omst. in overheidsge... Gewone diefstal in overheidsgebouwen Diefstal van voertuigen (incl. moto's) Bromfietsen- en fietsendiefstal Diefstal aan of uit voertuigen Diefstallen met geweld en bedreiging (nie... Drugs Vernielingen en vandalisme Opzettelijke slagen en verwondingen Psychische belaging/stalking

18 Uit bovenstaande cijfers kunnen volgende trends worden afgeleid: Stijgende trend: - inbraken (woningdiefstal & diefstal in bedrijven met verzwarende omstandigheid); - stalking en extrafamiliaal geweld; - eenvoudige diefstal. Dalende trend: - gewelddadige diefstallen (homejacking, carjacking, garagediefstal, diefstal gewapenderhand en andere diefstallen met geweld); - feiten intrafamiliaal geweld eerder een dalende trend; - fiets- en bromfietsdiefstal een licht dalende trend kent; - diefstallen van voertuigen en diefstallen aan of uit voertuigen; - totaal aantal zware diefstallen. Wisselende curve: - drugs; - vernielingen en vandalisme. 18

19 Hierna vindt u tevens een vergelijkend overzicht van de voornaamste criminele feiten in het jaar 2007 binnen de politiezone HANO (type 4) ten opzichte van het volledige gerechtelijk arrondissement Hasselt, het gemiddelde van de politiezones type 4 en de andere politiezones in het gerechtelijk arrondissement Hasselt van type Criminaliteitsgraad (C.G.) Ger.Arr. Hasselt C.G. type 4 C.G. HANO (4) C.G. Lommel (4) C.G. B.H.T. (4) C.G. Heu.Zol. (4) Home-jacking Car-jacking Garage Diefstal gewapenderhand Diefstal met verzw.omst. in woningenenge zin Diefstal met verzw.omst. in woningenruime zin Gewone diefstal in woningen-enge zin Gewone diefstal in woningen-ruime zin Diefstal met verzw.omst. in bedrijf/handelszaak Gewone diefstal in bedrijf/handelszaak Diefstal met verzw.omst. in overheidsgebouwen Gewone diefstal in overheidsgebouwen Diefstal van voertuigen (incl. moto s) Bromfietsen- en fietsendiefstal Diefstal aan of uit voertuigen Diefstallen met geweld en bedreiging Drugs Vernielingen en vandalisme Opzettelijke slagen en verwondingen Psychische belaging/stalking Intrafamiliaal geweld Extrafamiliaal geweld Zware diefstallen Gewone diefstallen Graad per inwoners op jaarbasis 19.

20 Vergelijkende tabel politiezones in 2007 Vergelijkingstabel Criminaliteitsgraad G.A. Hasselt C.G. type 4 C.G. HANO (4) C.G. Lommel (4) C.G. B.H.T. (4) C.G. Heu.Zol. (4) 20. Gewone diefstallen Home-jacking Car-jacking Garage Diefstal gewapenderhand Diefstal met verzw.omst. in woningen-enge zin Diefstal met verzw.omst. in woningen-ruime zin Gewone diefstal in woningen-enge zin Gewone diefstal in woningen-ruime zin Diefstal met verzw.omst. in bedrijf/handelszaak Gewone diefstal in bedrijf/handelszaak Diefstal met verzw.omst. in overheidsgebouwen Gewone diefstal in overheidsgebouwen Diefstal van voertuigen (incl. moto's) Bromfietsen- en fietsendiefstal Diefstal aan of uit voertuigen Diefstallen met geweld en bedreiging (niet anders vemeld) Drugs Vernielingen en vandalisme Opzettelijke slagen en verwondingen Psychische belaging/stalking Intrafamiliaal geweld Extrafamiliaal geweld Zware diefstallen

21 Verkeersveiligheid Inzake verkeersveiligheid geeft onderstaande tabel de evolutie weer van de periode inzake het aantal verkeersongevallen met gekwetsten en/of doden. Hierbij dient aangestipt dat wij in het jaar 2005 het minst aantal ongevallen hebben vastgesteld in de politiezone sedert het in werking treden van de lokale politie. Na een ernstige stijging in 2006, hebben wij in 2007 opnieuw een daling gekend. Tabel van ongevallen met gekwetsen/doden Ongevallen met gekwetsten/doden Aantal licht gekwetsten Aantal zwaar gekwetsten Aantal doden Overzicht verkeer Aantal doden Aantal zwaar gekwetsten Aantal licht gekwetsten Ongevallen met gekwetsten/doden

22 Openbare orde De lokale politie HANO staat op haar grondgebied in voor de verzekering van de openbare orde bij allerhande manifestaties en evenementen. Deze situeren zich zowel in sportieve (o.a. wielerwedstrijden, atletiek, handbal), culturele (o.a. muziekfestivals, dorpfeesten, carnaval) als commerciële sfeer (o.a. markten, kermissen, braderijen). Wij verlenen ook ondersteuning aan de federale politie inzake openbare ordehandhaving (Hycap). De politiezone heeft weinig grootschalige manifestaties waarvoor bijstand is vereist van de federale politie. Slechts éénmaal per jaar wordt bijstand gevraagd tijdens het muziekfestival Neerpelt Open Air van één sectie Hycap. In 2007 besteedde de lokale politie HANO in totaal 1081 manuren aan openbare orde. Dit is een verhoging ten opzichte van het jaar 2006 waarin wij 728 manuren besteedden aan openbare orde. Ordehandhaving federaal lokaal

23 Overlast De lokale politie HANO heeft de voorbije jaren projectmatig gewerkt aan het fenomeen overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren. In de politiezone zijn er meerdere gekende hangplekken die op regelmatige basis voor overlast zorgen (o.a. vandalisme, lawaaihinder, druggebruik). Dit fenomeen komt voortdurend aan bod in de dagelijkse werking van de wijkdienst maar ook van de interventiedienst. Zij worden gestimuleerd om toezicht uit te oefenen op de hangplekken. Daarnaast worden extra acties (zowel pro-actief als repressief) georganiseerd met als doel deze vorm van overlast tot een minimum te beperken. Binnen de organisatie is een projectgroep opgericht die het fenomeen in kaart moet brengen, acties dient voor te bereiden en uit te voeren evenals de betrokken jeugd moet sensibiliseren. In het afgelopen jaar besteedde deze projectgroep 769 manuren in dit domein tegenover 781 manuren in 2006 (ongeveer status-quo). Maar ten opzichte van 2005 is er een ernstige stijging van de prestaties (377 manuren). De verhoogde inzet heeft er toe geleid dat het fenomeen beter wordt opgevolgd maar ook dat de ernst van de klachten en meldingen van overlast zijn afgenomen. Hier dient zeker ook te worden vermeld dat de inzet van een straathoekwerkster in de gemeenten Neerpelt en Hamont-Achel een gunstige invloed heeft op het hanggedrag van de jongeren. De moeilijkste groepen worden van zeer nabij opgevolgd en dit leidt tot een vermindering van de criminele feiten die rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met deze jongeren op de hangplekken. 23.

24 Subjectieve gegevens Wij sommen hier de resultaten op van een aantal bevragingen die wij georganiseerd hebben of waar wij aan meegewerkt hebben met het oog op de opmaak van dit zonaal veiligheidsplan. Wij selecteren telkens de top 5 van de aangehaalde (on)veiligheidsproblemen. Al deze gegevens werden opgenomen in de prioriteitenmatrix ter bepaling van de prioritaire aandachtspunten / strategische doelstellingen voor de periode Uit deze gegevens blijkt dat het subjectieve (on)veiligheidsgevoel nauw aansluit bij de objectieve cijfers. Veiligheidsmonitor De politiezone HANO heeft deelgenomen aan de veiligheidsmonitor Dit bevolkingsonderzoek heeft volgende resultaten opgeleverd: - de buurtproblemen die als meest ernstig worden ervaren zijn onaangepaste snelheid, agressief verkeersgedrag, inbraak in woningen of andere gebouwen, rommel op straat en fietsendiefstal. Feiten als overlast door druggebruik en overlast van groepen jongeren worden als minder ernstig beschouwd; - 97% van de ondervraagden vindt dat zijn buurt er (eerder) verzorgd uitziet; - 80% van de ondervraagden voelt zich zelden of nooit onveilig. Slechts 3% heeft vaak of altijd een onveilig gevoel; - de respondenten menen dat zij de grootste kans op slachtofferschap lopen in het domein verkeer (25%). 12% meent dat zij groot risico lopen om slachtoffer te worden van een inbraak en 7% meent dat zij een groot risico lopen om slachtoffer te worden van lichamelijk geweld; - 89% van de ondervraagden vindt dat de lokale politie goed tot heel goed werk levert en 11% vindt dat de lokale politie slecht tot heel slecht werkt. 24.

25 Bestuurlijke overheid Uit een bevraging van onze bestuurlijke overheid (politiecollege en politieraad) blijkt dat zij voornamelijk vinden dat de lokale politie zijn aandacht moet richten op (in volgorde van belangrijkheid): - verdovende middelen (invoer, gebruik, aanmaak, dealen); - woninginbraken; - milieu (sluikstorten, afvalverbranding, illegale lozingen, ); - vandalisme (vernielingen, beschadigingen voertuigen, graffiti, ); - verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Externe partners: sleutelfiguren Een bevraging van externe sleutelfiguren gaf volgend resultaat: - verdovende middelen (invoer, gebruik, aanmaak, dealen); - woninginbraken; - vandalisme (vernielingen, beschadigingen voertuigen, graffiti, ); - verkeer: hinderlijk parkeren - milieu (sluikstorten, afvalverbranding, illegale lozingen, ); Externe partners: Procureur des Konings Hasselt De Procureur des Konings wenst bijzondere aandacht voor het item Jeugdzorg. Zijn schrijven van 27 november 2007 dat hij hieromtrent gericht heeft aan de lokale politie is bijgevoegd in bijlage c. Externe partners: Federale Politie Dirco en Dirjud De bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk Directeur geven aan dat zij bijzondere aandacht wensen voor de prioritaire fenomenen van het nationaal veiligheidsplan. Hun nota s terzake gericht aan de lokale politie (DirCo 07/03/08 / DirJud 14/04/08) zijn bijgevoegd in bijlage d en e. 25.

26 2.4. Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en andere belanghebbenden De verwachtingen en doelstellingen van de overheden en andere belanghebbenden zijn enerzijds opgenomen in onze prioriteitenmatrix (in bijlage b) en werden anderzijds ook reeds verwoord in hoofdstuk 2.3. Beeld van leefbaarheid en veiligheid. Betreffende de verwachtingen van de medewerkers verwijzen wij naar hoofdstuk De interne werking onder de rubriek Management van de medewerkers Inrichting van het korps Personeelscapaciteit Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het personeelskader van het operationeel personeel (goedgekeurd door de politieraad op 07 november 2005) en het personeelskader van het administratief en logistiek personeel (goedgekeurd door de politieraad op 25 maart 2002). In de onderstaande tabellen is de weergave vervat van het organiek kader en het reëel effectief van zowel het operationeel personeel als van het administratief en logistiek personeel. Operationeel kader Organiek kader Reëel effectief Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Beschikbaar aantal * Datum van registratie 51 Pers 59 Pers 4 OK/ 11 MK/ 44 BK / 0 AK 07/11/ Pers 5 OK / 9 MK / 42 BK / 0 AK 55 Pers 5 OK / 9 MK / 41 BK / 0 AK * Uitgezonderd onbeschikbaarheden ten gevolge van ziekte, verlof zonder wedde, detacheringen, afdeling naar AIK, CIC, 01/06/

27 Administratief en logistiek kader Organiek kader Reëel effectief Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Datum aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) * Beschikbaar aantal * Datum van registratie 8 Pers 8 Pers Niv. 1 A / 2 B / 3 C / 2 D 25/03/ Pers Niv. 1 A / 1 B / 7 C / 5 D 14 Pers of 10,9 FTE FTE per Niv.: 0.8 A / 1 B / 6 C / 3,1 D 01/06/2008 * Het handelt hier om verschillende statuten: statutair gesco contractueel bepaalde duur en contractueel onbepaalde duur Op 01 september 2008 komt er bijkomend één hoofdinspecteur en één inspecteur in dienst. Het reëel effectief van het operationeel kader zal dan 58 bedragen (inclusief één afgedeeld personeelslid aan het C.I.C. beschikbaar aantal in de politiezone = 57). De volledige invulling van het organiek kader zal gebeuren in 2009 (1 INP) en 2010 (1 INP). Op 19/11/2007 werd door de politieraad het Calogiseringsplan goedgekeurd. Dit Calogiseringsplan werd opgesteld conform de omzendbrief van 1 december 2006 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie. Het Calogiseringsplan is bijgevoegd in bijlage f. Een eerste aanwerving ingevolge dit Calogiseringsplan zal gebeuren op 01 juli Het reëel effectief van het administratief en logistiek kader zal dan 15 personeelsleden bedragen (11,9 FTE). De verdere aanwervingen zijn gepland voor de periode Organogram Er zijn twee organogrammen bijgevoegd in bijlage a (1 en 2). 27.

28 2.6. Beeld van de dienstverlening en de verwerking In deze rubriek presenteren wij een overzicht van de huidige werking / functioneren van het politiekorps. Wij hebben hierbij zowel aandacht voor de externe werking (dienstverlening aan de bevolking) als voor de interne werking (management van medewerkers, middelen en processen) Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking In dit onderdeel komen de 6 basisfunctionaliteiten van de lokale politie aan bod. Hier wordt aangegeven of we voldoen aan de minimale werkingsnormen en hoe de basisfunctionaliteiten georganiseerd zijn. MINIMALE WERKINGSNORMEN Wijkwerking Datum registratie Aantal inwoners Aantal wijkinspecteurs volgens de norm Reëel aantal wijkinspecteurs Aantal politieposten Capaciteit op jaarbasis 01/06/ HINP + INP 9,75 FTE mensuren NORM: 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners Minimale werkingsnorm Op basis van het aantal ingezette personeelsleden in de wijk (13) voldoen we aan de norm. Evenwel uitgedrukt in FTE wordt de norm van 11 FTE niet gehaald. De wijkinspecteurs worden voor 25% ingezet bij de interventiedienst. Deze inzet heeft een tweeledig doel: enerzijds een versterking van de interventiedienst en anderzijds het bewerkstelligen van een goede interne integratie van de verschillende diensten (functionaliteiten). Bij volzetting van het operationeel kader in 2010 zal de wijkdienst over 10,5 FTE beschikken. 28.

29 Organisatie wijkwerking De politiezone is samengesteld uit 3 gemeenten. In elke gemeente is een wijkpost. De wijkzones (3) stemmen geografisch overeen met telkens één gemeente. Elke gemeente is vervolgens onderverdeeld in wijken. De wijkinspecteurs van één wijkzone zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkwerking in hun wijkzone. Onthaal Datum registratie Aantal gemeenten in de politiezone Aantal politieposten Aantal uren daadwerkelijk fysiek onthaal in het centraal onthaalpunt Weekend / Weekdagen feestdagen Capaciteit op jaarbasis 01/06/ Zaterdag: 4 Zondag: 0 Feestdag: (*) mensuren NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen (*) Berekening capaciteit: - Operationeel personeel: (52weken x 5dagen x (12uren x 2pers.)) (10dagen x (12uren x 2pers.) = 6000; - Calog: (52weken X 5 dagen X (8uren x 2pers)) + (52dagen x 4uren) (10dagen x (8uren x 2pers.) = Minimale werkingsnorm De norm van 12 uur fysiek onthaal wordt niet gehaald in het weekend en op feestdagen. Dit heeft enerzijds te maken met gebrek aan capaciteit en anderzijds wordt de noodzaak niet ervaren om gedurende het weekend 12 uren fysiek onthaal te organiseren. Wij zijn aan het hoofdkantoor uitgerust met een muurtelefoon die de gebruiker rechtstreeks in verbinding brengt met onze dispatcher, federale politie CIC Hasselt. Bij hoogdringendheid wordt een interventieploeg ter plaatse gestuurd voor een eventuele klachtopname. Het dagelijks bemannen van het onthaal met inbegrip van het weekend en op feestdagen gedurende 12 uren vereist een bijkomende capaciteit van 2736 mensuren. Er is momenteel geen planning om de dienst onthaal uit te breiden. Organisatie onthaal Op weekdagen is er een onthaaldienst door 2 Calog-personeelsleden van 08u00 tot 17u00 en 2 operationele personeelsleden van 07u00 tot 19u00. Op zaterdag is er een onthaaldienst door één Calog-personeelslid van 09u00 tot 13u00. Op zondag en op feestdagen is geen onthaaldienst voorzien. 29.

30 Interventie en algemeen toezicht Datum registratie Aantal interventieploegen Aantal Voorziene uurvorken Aantal Aantal piekploegen Voorziene uurvorken Capaciteit op jaarbasis 01/06/ (ma vr) (vr) (za zo) (za) mensuren Norm: 1 continu ploeg + 1 piekploeg 84 uur/week Minimale werkingsnorm De norm van 1 continu ploeg en 1 piekploeg gedurende 84 uren per week wordt gehaald. Organisatie interventiedienst Tijdens de weekdagen is er één continu ploeg en één piekploeg van 08u00 tot 18u00. In het weekend wordt de continu ploeg aangevuld met telkens één piekploeg op: -vrijdagavond/nacht van 18u00 tot 04u00 -zaterdag van 11u00 tot 19u00 -zaterdagavond/nacht van 20u00 tot 04u00 -zondag van 11u00 tot 19u00. Elke interventieploeg is samengesteld uit 2 personeelsleden van het basis- en/of middenkader. Zij kunnen 24/24 beroep doen op een officier met wachtdienst belast. Tevens is voorzien in een ploeg bereikbaar- en terugroepbaar eveneens samengesteld uit personeelsleden van het basis- en/of middenkader. Politionele slachtofferbejegening Datum registratie Gespecialiseerd medewerker beschikbaar (ja / neen) Wijze waarop de permanente beschikbaarheid geregeld is Intern de zone Samenwerkingsverband met andere PZ/Fedpol Capaciteit op jaarbasis 01/06/2008 Ja XX XX 2736 mensuren Norm: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) 30.

31 Minimale werkingsnorm Er is altijd een gespecialiseerd personeelslid slachtofferbejegening beschikbaar (dwz. bereikbaar en terugroepbaar). Organisatie slachtofferbejegening Onze politiezone beschikt over 5 gespecialiseerde personeelsleden slachtofferbejegening. Tijdens de normale kantooruren is steeds één van deze medewerkers beschikbaar. Wij hebben een overeenkomst afgesloten met de politiezones Lommel en Kempenland dat voorziet in een terugroepbaar personeelslid uit één van de drie politiezones voor tussenkomsten buiten de kantooruren en in de weekends / op feestdagen. De politiezone heeft een dienst sociaal beleid uitgebouwd die ondermeer belast is met slachtofferbejegening. In deze dienst zijn 3 medewerkers tewerkgesteld, goed voor 1,8 FTE. Lokale opsporing en lokaal onderzoek Datum registratie Globaal effectief zone Effectief Operationeel kader Lokale Recherche (met vaste medewerkers) Aantal FTE Organisatievorm Polyvalente of <flexibele> opsporings- en onderzoekscapaciteit Aantal FTE of uren Capaciteit op jaarbasis 01/06/ ,8 2, mensuren Norm: 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief groter of gelijk aan 230, 7 % van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ Minimale werkingsnorm Met 7,2 FTE of 12,8% van het operationeel kader wordt de minimumnorm gehaald. Met ingang van 01 september 2008 zal de lokale recherche worden uitgebreid tot 8,8 FTE (15,1%). Deze uitbreiding heeft tot doel de ophelderingsgraad te verhogen evenals de tevredenheid van de slachtoffers ten aanzien van het politieoptreden te verbeteren. Organisatie lokale opsporing en lokaal onderzoek De dienst bestaat momenteel uit een diensthoofd (0,8 FTE), 4 full time medewerkers en 3 medewerkers voor elk 0,8FTE. Vanaf 1 september 2008 zal deze dienst bestaan uit een diensthoofd (0,8 FTE) en 8 full time medewerkers. Zij zijn naast hun taak inzake lokaal opsporingsonderzoek belast met het sporenonderzoek (24/24 in beurtrol) en ondersteuning van de andere interne diensten inzake technische vaststellingen. Er blijft 1% van de totale gerechtelijke capaciteit op jaarbasis voorbehouden voor prioriteiten aangebracht door de procureur des konings van Hasselt. 31.

32 Handhaving van de openbare orde Permanentie OBP en OGP Datum registratie OBP OGP JA Neen JA Neen Interzonale samenwerking Interzonale samenwerking Ja NEEN Ja NEEN 01/06/2008 Norm:1 OBP permanent bereikbaar en oproepbaar Minimale werkingsnorm Er is 24/24 een OBP en OGP van dienst (aanwezig of bereikbaar en terugroepbaar). Organisatie handhaving openbare orde Naast de lokale kleine ordehandhaving waarvoor in hoofdzaak de wijkdienst wordt ingezet, beschikken wij nog over 11 extra opgeleide medewerkers (3 HINP + 8 INP) die tevens ook inzetbaar zijn bij Hycap-opdrachten. 32.

33 ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN In de politiezone is geopteerd om een aantal projectgroepen te organiseren. Zij worden bemand door personeel uit de reguliere diensten (basisfunctionaliteiten) die zich naast hun hoofdtaak bezighouden met specifieke opdrachten binnen hun projectgroep. De volgende projectgroepen (PG) zijn actief in onze politiezone: PG Verkeer, PG Sociaal Beleid, PG Milieu, PG Maatschappelijke Overlast. Projectgroep VERKEER Datum registratie Aantal medewerkers Aantal FTE Capaciteit op jaarbasis Operationeel Calog Operationeel Calog Operationeel Calog 01/06/ FTE 2 FTE 6080 mensuren 3040 mensuren Organisatie projectgroep verkeer De projectgroep verkeer bundelt mensen uit de interventiedienst die gespecialiseerde opleidingen verkeer hebben genoten. Het handelt hier om controles snelheid (mobiel + bediening onbemande camera s), alcohol en drugs in het verkeer, zwaar vervoer, en om grootschalige gecoördineerde acties. De dagelijkse verkeershandhaving (statische controles, parkeerproblematiek, toezichten, verkeersregeling, ) behoort tot het takenpakket van elke operationele politieambtenaar. De Calog-personeelsleden (contractuelen van bepaalde duur) zijn tewerkgesteld met middelen van het verkeersveiligheidsfonds. Zij staan in voor de administratieve ondersteuning van het operationele personeel. In de bovenstaande tabel (medewerkers / FTE) zijn ook opgenomen één operationele medewerker en één Calog die deeltijds instaan voor de technische verkeersproblematiek : bijwonen gemeentelijke adviesraden verkeer, technische raadgevingen aan de lokale besturen, controle omleidingsplannen en signalisatie bij wegenwerken, controle plannen en signalisatie bij inname van het openbaar domein bij werken, sportwedstrijden en allerhande manifestaties. 33.

34 Projectgroep SOCIAAL BELEID Datum registratie Aantal medewerkers Aantal FTE Capaciteit op jaarbasis Operationeel Calog Operationeel Calog Operationeel Calog 01/06/ ,9 FTE mensuren - Organisatie projectgroep sociaal beleid Deze projectgroep is samengesteld uit leden van verschillende operationele functionaliteiten die allen bijkomende opleidingen hebben genoten binnen het sociale werk. Zij leveren een gestructureerde en geïntegreerde bijdrage tot het voorkomen, het beheersen, het oplossen en het opvolgen van (strafrechterlijke) feiten met een sociale dimensie (bv. intrafamiliaal geweld, partnergeweld, seksueel geweld, slecht nieuws meldingen ). Zij hebben zowel oog voor de slachtoffers (slachtofferbejegening) als voor de daders. Projectgroep MILIEU Datum registratie Aantal medewerkers Aantal FTE Capaciteit op jaarbasis Operationeel Calog Operationeel Calog Operationeel Calog 01/06/ ,2 FTE mensuren - Organisatie projectgroep milieu Deze projectgroep is samengesteld uit leden van verschillende operationele functionaliteiten die een bijzondere interesse vertonen in de problematiek milieu. Het handelt hier voornamelijk om de opsporing en de bestrijding van kleinschalige milieuovertredingen en meer bepaald om sluikstorten, afvalverbranding, geluidsoverlast en onwettig verspreiden van aal. Het beteugelen van deze misdrijven behoort tot de algemene taken van ieder operationeel personeelslid maar de leden van de projectgroep organiseren in dit domein gerichte en gestructureerde acties. Zij bieden ondersteuning aan de overige personeelsleden van de politiezone. 34.

35 Projectgroep PREVENTIE & MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST Datum registratie Aantal medewerkers Aantal FTE Capaciteit op jaarbasis Operationeel Calog Operationeel Calog Operationeel Calog 01/06/ FTE mensuren - Organisatie projectgroep maatschappelijke overlast Deze projectgroep is samengesteld uit leden van verschillende operationele functionaliteiten. Zij staan in voor een gestructureerde bijdrage tot het voorkomen, beheersen en opvolgen van overlast veroorzaakt door het al dan niet georganiseerd samenkomen van jongeren. 35.

36 OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD Overeenkomstig WGP staat de lokale politie in voor de uitvoering van sommige opdrachten van federale aard. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vaardigen terzake dwingende richtlijnen (MFO) uit: Dwingende richtlijn Dwingende richtlijn van het Ministerie van Justitie van inzake het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken, het overbrengen van gevangenen en het handhaven van de orde en de veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of onlusten. Ministeriële richtlijn MFO-2 van betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (MFO-3) Dwingende richtlijn van de Minister van Binnenlandse Zaken van (MFO-4) betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid. Rapportering - Er is geen gevangenis op het grondgebied van de zone - De algemene richtlijn wordt nageleefd - Er zijn inzake deze richtlijn geen interne procedures ontwikkeld. - De zone heeft een aanspreekbaarheidsniveau van 3 leden van het basiskader en 1 middenkaderlid voor een jaarlijkse prestatie van EH. - De zone heeft 8 opgeleide personeelsleden basiskader en 3 opgeleide personeelsleden middenkader. - De zone neemt deel aan trainingsprogramma s die worden georganiseerd op arrondissementeel of provinciaal niveau (Dirco). - De richtlijn wordt integraal toegepast. - De personeelsleden in de zone worden via interne briefings gevraagd hun politionele informatieopdracht correct uit te voeren. - De functioneel beheerder neemt de beslissingen die het niveau van de vaststeller overstijgen. - De richtlijn wordt integraal toegepast. - Er zijn inzake deze richtlijn geen specifieke interne procedures ontwikkeld. 36.

37 Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen. - De richtlijn wordt onverkort toegepast indien er bijzondere bescherming dient uitgevoerd te worden op het grondgebied van onze politiezone. Tot op heden is dit nog niet van toepassing gebleken. - Er zijn inzake deze richtlijn geen specifieke interne procedures ontwikkeld. Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO-6 van de ministers van Justitie en BiZa betreffende de werking en de organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK). Richtlijn van de Minister van Justitie van tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake opdrachten van gerechtelijke politie. - Er is een protocolakkoord AIK Gerechtelijk Arrondissement Hasselt waarin de concretisering van de principes van de omzendbrief MFO-6 zijn opgenomen. - De personeelsleden in de zone wordt opgedragen dit protocol correct uit te voeren zowel inzake informatie gerechtelijke politie als informatie bestuurlijke politie. - Aangaande de lokale vertegenwoordiging op het AIK draagt momenteel iedere politiezone financieel bij. - De richtlijn wordt integraal toegepast. - Tot op heden hebben er zich bij de uitvoering van de richtlijn geen ernstige problemen voorgedaan. - Er zijn inzake deze richtlijn tot op heden geen bijkomende afspraken gemaakt tussen de federale politiediensten (GDA) en de lokale politie. Naast onze bijdrage aan de uitvoering van de taken bepaald door de dwingende richtlijnen (zie hierboven) verlenen wij ook onze volle medewerking aan het uitvoeren / toepassen van de richtlijnen ons verstrekt door het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep (Circulaires COL). 37.

38 Wij verlenen onze medewerking aan de uitvoering van FIPA. Wij denken hierbij in het bijzonder aan: - Acties DAVID actie gericht tegen inbraken, rondtrekkende dadergroeperingen en andere fenomenen. - Acties ETOILE (Hazeldonk HETPBO(*1)) grensoverschrijdende acties Nederland België tegen het drugtoerisme - Acties GRENS (HETPBO) grensoverschrijdende acties Nederland België ter bestrijding van de algemene criminaliteit - Acties AFVALTRANSPORTEN (HETPBO) grensoverschrijdende acties Nederland België ter bestrijding van de illegale afvaltransporten Wij verlenen onze medewerking aan de werking van het communicatie- en informatiecentrum Hasselt (C.I.C.) onder de vorm van een afgedeeld operationeel personeelslid van het basiskader. De lokale politie heeft bij het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten tot op heden nog geen noemenswaardige moeilijkheden ondervonden. De lokale politie blijft zich engageren om deze taken (vervat in dwingende richtlijnen, circulaires, omzendbrieven en richtlijnen) ook in de toekomst uit te voeren voor zover dit de uitvoering van de lokale opdrachten niet in gevaar brengt. _ (*1) HETPBO: Hasselt Eindhoven Turnhout Politioneel Beleid Overleg 38.

39 BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN In onderstaande tabel is summier vermeld hoe wij hebben bijgedragen aan de uitvoering van de prioriteiten vervat in het nationaal veiligheidsplan Prioriteit Doelstelling NVP Bijdrage lokale politie Verkeersveiligheid Illegale immigratie en mensensmokkel Mensenhandel Terrorisme Vermindering van de verkeersslachtoffers. Terugdringen door verhoogde aandacht voor illegale immigratiebewegingen en criminele netwerken. Aandacht voor economische en seksuele uitbuiting. Aanpak radicale islamitische groeperingen. - Dit is ook een prioriteit in ons ZVP De uitvoering is gekoppeld aan een jaarlijks actieplan onder verantwoordelijkheid van een projectleider. Dit actieplan houdt nauwgezet rekening met de doelstellingen van het NVP en wordt consequent uitgevoerd. - Fenomeen komt niet of nauwelijks voor in onze politiezone. - Er werd bijstand / ondersteuning verleend aan FGP op vraag. - Er is in de politiezone een aanspreekpunt mensenhandel voorzien - Fenomeen komt slechts beperkt voor in onze politiezone. - Gerichte acties met inspectiediensten naar Chinese, Turkse en Egyptische restaurants en nachtwinkels. - Er werd bijstand / ondersteuning verleend aan FGP op vraag. - Er is in de politiezone een aanspreekpunt mensenhandel voorzien. - Bewustmaking personeel en gerichte informatiegaring en overmaken conform de vigerende richtlijnen. - Sensibiliseren van de wijkinspecteurs voor dit fenomeen. - Er is een lokaal aanspreekpunt voorzien dat deelneemt aan de arrondissementele vergaderingen van het netwerk bestuurlijke politie. - Medewerking aan TaFoRaLim. 39.

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP Addendum: Aanpassing ZVP 2014-2017 aan NVP 2016-2019 Inleiding en leeswijzer In dit document vindt u een overzicht van de aanpassing van de lopende Zonale Veiligheidsplannen 2014-2017 van de politiezones

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie Paul Ponsaers 18 september 2012 Transversaliteit doorheen toezicht en interventie 1 Wetgevend kader (1) Oorsprong basispolitiezorg:

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5396) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 8. 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te

Nadere informatie

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 Voorwoord...4 Leeswijzer...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...6 1.1. Getrokken

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Politiezone Regio Puyenbroeck

Politiezone Regio Puyenbroeck Politiezone Regio Puyenbroeck Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 info@pz5416.be twitter.com/polzonepuy facebook.com/polzonepuy http://www.pz5416.be Leeswijzer Dit beleidsplan omvat een algemene inleiding

Nadere informatie

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst commissaris Johny Vanspauwen, beleidscel PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST COLOFON Hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Adviseur Sofie Boelen Hoofdinspecteur Bart Cleijnen, beleidscel

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008 BTO Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel mei 2008 1 situering in de beleidscyclus Tijdspad ZVP 2009-2012 Beleidsvoorbereiding BTO Beleidsbepaling

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5364) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2011 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Addendum Aanpassing Zonaal Veiligheidsplan aan Nationaal Veiligheidsplan Politiezone Herent-Kortenberg

Addendum Aanpassing Zonaal Veiligheidsplan aan Nationaal Veiligheidsplan Politiezone Herent-Kortenberg Addendum Aanpassing Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 aan Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 Politiezone Herent-Kortenberg 1 Inleiding en leeswijzer In onderhavig document vindt u een overzicht van de

Nadere informatie

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010 Actieplan 2010 Het actieplan 2010 borduurde verder op de vertrouwde maandthema s en in het kader van een ketengerichte aanpak, werden de acties afgestemd op de sensibiliseringsacties van de stedelijke

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2009-2012 Colofon INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING... 3 Voorwoord...4 Leeswijzer...4 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 6 1.1. Getrokken lessen

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming Agenda Vergadering Commissie 1 woensdag 19 ruari 14 - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Zonaal veiligheidsplan - Evenementen: begroting en planning - Planning UGP - Vraag van raadslid Erwin Brentjens:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

LOKALE POLITIE MALDEGEM Industrielaan 8 A 9990 Maldegem

LOKALE POLITIE MALDEGEM Industrielaan 8 A 9990 Maldegem LOKALE POLITIE MALDEGEM Industrielaan 8 A 9990 Maldegem ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. MISSIE - VISIE - WAARDEN... 5 1.1. Getrokken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG Ruth Dujardin Inleiding Voorstelling: Naam: Ruth Dujardin Studies: kinesitherapie en criminologie Loopbaan: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain Gent Politiezone Gent

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 Voorwoord... 4 Leeswijzer (hoe werd dit plan opgebouwd?)... 6 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 8

Nadere informatie

Bijlage nr 11 aan ZVP BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL

Bijlage nr 11 aan ZVP BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL Inbraak in woningen en andere gebouwen De lokale cijfers van inbraken in woningen tonen aan dat in 2010 (tot op heden) de meeste feiten geregistreerd werden.

Nadere informatie

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken politiezone Vlas - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken BUURTBEVRAGING 2007 EINDRAPPORT INZAKE DE ENQUÊTE EN DE BUURTGESPREKKEN zonaal veiligheidsplan

Nadere informatie

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag (Auteur niet gekend) PZ MALDEGEM (5424) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Nationale werkgroep Namens de goedkeurende instanties Benjamin Kouff, FOD

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Bijlage 1. Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Gemeentelijke politie Rijkswacht Gerechtelijke politie Totaal OPS 19.783 15.632 1611 37.026 CALog 2759 1316 535 4610 Totaal

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan

PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Leden van de zonale veiligheidsraad politiezone Gavers - Mevrouw Rita Beyaert, Burgemeester stad Harelbeke, voorzitter zonale veiligheidsraad -

Nadere informatie

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Tervuren Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Colofon De Zonale Veiligheidsraad Vaste Leden De heer Jan Spooren, burgemeester van Tervuren De heer Patrick Vits, procureur des Konings te Leuven

Nadere informatie

POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 POLITIEZONE AALTER-KNESSELARE 5423 Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 LEESWIJZER Het plan omvat een algemene inleiding en zes hoofstukken (zie inhoudstabel). Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen

Nadere informatie