Jaarverslag en jaarrekening 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO

2 Inhoud 1 Jaarverslag Inleiding... 3 Jaarverslag per programma... 5 Volwasseneneducatie... 5 Wmo voorzieningen Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Zorg / Gezondheidsbeleid Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Overzicht van baten en lasten Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Programma Educatie Overzicht van baten en lasten Programma Wmo Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Wet Normering Topinkomens (WNT) SISA Bijlage Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat Lijst met tabellen Controleverklaring Deloitte.. 73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWV en de bestuurlijke opdracht voor het regionale programma Sociaal Domein. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna het Overzicht van baten en lasten 2014 met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het Overzicht van baten en lasten. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hier namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en - uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 Programma Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. De looptijd van het programma was tot eind Voor het programma is een apart programmaplan geformuleerd met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en is via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. In de organisatiestructuur voor het programma is rekening gehouden met bestaande gremia en een effectieve inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervulden de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en legden de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneerden de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van managers MO en MOSZ, had een coördinerende en sturende rol. Het programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineerde de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richtten zich op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet werd prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein en alle beleidsontwikkelingen die daarmee gepaard gingen. Klankbordgroep Programmateam Communicatie en Cultuuromslag Transitie en Transformatie Opdrachtgeverschap en Inkoop Integrale toegang Sociale Teams en Specialistisch netwerk Informatievoorziening en ICT Financiën Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betreft vooral cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is, leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal en rekenen in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren. Net als voorheen zijn deze cursussen gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen) en autochtone werkzoekenden. De sociale werkvoorzieningen hebben in 2014 geen gebruik gemaakt van het NT1 aanbod. In de gemeente Tholen zijn nieuwe doelgroepen bereikt: jongeren (18+) van de jeugdsoos met een licht verstandelijke beperking en ouders van een basisschool in St. Maartensdijk. Dit betreft kleinere groepen dan voorheen via de Zuidhoek en de Betho werden bereikt, wat de daling van het aantal deelnemers verklaart. De doelstelling van de deelnemers staat bij alle cursussen centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om tot en met schooljaar de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Dit word samen met de Walcherse gemeenten gefinancierd. In 2014 zijn hiermee 41 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt. Ook dit valt onder basiseducatie maar is niet meegenomen in tabel 1. Trajecten 2014 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2014 hebben 58 deelnemers een NT2 traject gevolgd. De daling van het aantal deelnemers ten opzichte van 2013 heeft als oorzaak dat de groep NT2 basis gericht op werk voor deelnemers uit de Bevelandse gemeenten in de eerste helft van 2014 niet is doorgegaan. De gemeente Goes heeft deze groep een ander traject aangeboden, buiten het activiteitenplan educatie om. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. Deelname basisscholen schooljaar In schooljaar hebben 96 van de 121 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. (een bereik van 79 %). Dit is inclusief speciaal onderwijs (4 scholen) en reformatorisch onderwijs (18 scholen). De meeste scholen nemen 2 of meer activiteiten af via Centrum KCE (76% van de deelnemende scholen). Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal basisschoolleerlingen en kinderen hebben een voorstelling of concert bijgewoond. In samenwerking met de gemeente Goes is een cultuurarrangement samengesteld rondom het thema Latijns-Amerika. Bij scholen die dit arrangement afnamen volgden leerlingen in elke groep een workshop en bezochten ze een voorstelling. Voor de leerlingen van groep 5 en 6 uit Schouwen-Duiveland is het Centrum KCE een samenwerking gestart met het muziekproject Keet in de Kerk. Er zijn afspraken gemaakt over voortzetting van dit traject en mogelijke uitbreiding naar andere gemeenten. Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele 20 8 Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Op 31 december 2014 hadden 59 basisscholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar De volledige gegevens van schooljaar zijn pas beschikbaar in het najaar van Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 Cultuureducatie boven C-niveau Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE eind 2013 een subsidieaanvraag ingediend voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak Cultuureducatie boven C- niveau is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoomen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. In de eerste helft van 2014 heeft in elke gemeente een lanceringsbijeenkomst voor het basisonderwijs plaatsgevonden. Het centrum KCE is vervolgens met elke basisschool apart in gesprek gegaan om de startpositie en de groeimogelijkheden te inventariseren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor cultuuraanbieders. Voor de Zeeuwse aanpak heeft Centrum KCE met diverse externe partners een doorgaande leerlijn cultuureducatie ontwikkeld op basis van het Zeeuwse Verhaal. Lokale tradities en erfgoed vormen het vertrekpunt voor workshops in diverse kunstdisciplines. Ook is nascholing ontwikkeld voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs. De concrete uitvoering in de scholen van Cultuureducatie boven C-niveau is gestart in schooljaar Deelname Voortgezet Onderwijs schooljaar Ook in het Voortgezet onderwijs (VO) zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Dusseldorpstraat), het Calvijn College, CS Ostrea Lyceum en De Wissel (speciaal onderwijs). Centrum KCE heeft een VO-school geholpen bij het opzetten van diverse culturele thema-weken en een programma op maat samengesteld voor een aantal projectweken. Het betrof in totaal 12 voorstellingen en 12 workshops voor respectievelijk 318 en 829 VO-leerlingen. Op 31 december 2014 hadden 5 VO-scholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar Met ingang van schooljaar stelt het rijk minder cultuurgeld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren eventueel zelf een bijdrage van 10,- per leerling. Tot en met schooljaar betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Dit lijkt ook in de Oosterschelderegio te leiden tot minder cultuureducatieve activiteiten in het VO. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten in de Oosterschelderegio en Walcheren subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Sinds september 2014 is theaterschool de Ambitie (voorheen van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater) ondergebracht bij de JTSZ, zodat er nu ook cursussen voor volwassenen zijn. Deze worden kostendekkend aangeboden. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee m.b.t. de activiteiten voor de doelgroep 9 tot 19 jaar. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Meerdere theaterleerlingen van deze school lopen stage in de Jeugdtheaterschool. De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2014 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In de periode januari-juni 2014 waren 11 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (6 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 10 leerlingen uitgekozen die aan een voorstelling werken rondom de vraag hoe is het om als vluchteling in een opvangcentrum te zitten. In schooljaar namen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar kwamen 131 deelnemers tot 19 jaar uit de Oosterschelderegio van de totaal 259 deelnemers in Zeeland: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland Totaal * Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente Het aantal leerlingen neemt de laatste jaren iets af. De JTSZ constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich minder willen binden. Het plan is daarom om voor deze groep kortere cursussen aan te bieden toegespitst op een specialisatie. Bijvoorbeeld stand up comedy/cabaret, musicaldans/zang of het ontwikkelen van eigen materiaal. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2014: Januari: presentatieweekend April: o Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen o Première weekend Juni: presentatieweekend. Augustus: docenten dag (deskundigheidsbevordering met docent van de toneelacademie Maastricht. September: o Optreden jongeren met Karin Bloemen in de Mythe (Initiatief van de Lionsclub) o Project Vreemde Gans in de Bijt: een culturele manifestatie in Goes waarin de JTSZ, Historisch museum de Bevelanden, de Zeeuwse Muziekschool, theater de Mythe, Bibliotheek Oosterschelde, Podium t Beest, Kunstuitleen de Bevelanden zich aan het publiek presenteerden in elkaars huisvesting. o Start theaterproject met leerlingen groep 7 van drie scholen in Goes. Op 20 maart wordt de voorstelling een aantal keren opgevoerd voor ouders en leerlingen (met subsidie van de gemeente Goes). November: optreden stapavond Brogum Zierikzee (voorlichting alcoholgebruik onder jongeren) December: optreden over Social Media onder jongeren in Goes. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer van de functie extramurale begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Vanuit het SWVO is in 2014 de inkoop en transitie van deze functie in samenspraak met de Wmo beleidsmedewerkers voorbereid. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2 2,7 2,3 2,9 2,8 2,2 1,8 1, De kosten zijn in 2014 gestabiliseerd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 en 2013 waren er forse kostendalingen. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. De effecten hiervan zijn inmiddels uitgekristalliseerd. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn ook gestabiliseerd ten opzichte van De kosten voor de gemeenten stegen in 2014 met 8.131,-- (0,003% meer dan 2013). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift). Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2013 met 23 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften steeds groter wordt, maar steeg minder dan de kosten van aankopen (met 10%). Hulpmiddelen Het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2014 met 442 (12%) gestegen, nadat in 2013 een daling heeft plaatsgevonden. Het aantal hulpmiddelen dat in gebruik is genomen (tabel 5) is juist licht gedaald ten opzichte van Zowel de instroom als de uitstroom is dus lager geworden. De instroom wordt al vanaf 2012 kleiner. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het effect van De Kanteling, wat inhoudt dat inwoners meer worden gestimuleerd in het zoeken van eigen oplossingen in plaats van een voorziening aan te vragen bij de gemeente. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Het aantal hulpmiddelen in gebruik zonder onderhoudscontract is hoger dan het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200,-, excl. BTW, hebben geen onderhoudscontract. Conform de contractafspraken zijn voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet-elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract is vrijwel gelijk gebleven. Aankopen In 2014 zijn 886 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 59,4 % nieuw aangekocht en 41,6 % herverstrekt. Er zijn 792 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 360 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 314 voorzieningen verwijderd, waarvan 302 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. Kostentechnisch maakt het niet uit of verschroting plaatsvindt of dat de hulpmiddelen voor een goed doel worden ingezet. In tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2014 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 5 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40% 43% 45% 40% 42% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor herverstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen (zie Tabel 8). Eind 2014 waren in totaal 181 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2013 waren dit er 139. Dit is moeilijk te verklaren. Mogelijk gaan consulenten bewuster om met het aankopen van voorzieningen waarvan ze verwachten dat deze niet lang door de betreffende inwoner worden gebruikt en ook moeilijk opnieuw inzetbaar zijn. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2014 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semi Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 permanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2014 hebben iets minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van 2013 is het aantal ritten in de Regio ook licht gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Grafiek 6 Aantal verreden ritten 2010 t/m 2014 in de Oosterschelderegio Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2014 Gemeente Wmo Borsele 657 Goes 2353 Kapelle 453 Noord-Beveland 320 Reimerswaal 849 Schouwen-Duiveland 1620 Tholen 1416 Totaal 7668 In Tabel 12 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2014 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,8 17,72 Goes , ,1 10,43 Kapelle , ,6 17,44 Noord-Beveland , ,5 29,24 Reimerswaal , ,6 22,53 Schouwen-Duiveland , ,6 19,34 Tholen , ,8 24,17 Totaal , ,6 16,19 (Totaal 2013) , ,5 15,29 Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder nagenoeg gelijk is gebleven evenals het gemiddeld aantal kilometers per rit. Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2014 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 10,97 596,62 Goes 14,26 360,66 Kapelle 7,81 460,10 Noord-Beveland 12,65 602,97 Reimerswaal 10,42 598,52 Schouwen-Duiveland 11,62 485,56 Tholen 11, Regioprijs ,63 470,30 (Regioprijs 2013) 11,31 448,82 De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2014 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner. Ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2014 zijn iets gestegen ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2014 heeft de GVZ opnieuw klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. De onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden evenals in 2013 hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,3. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2014 bijna ritten uitgevoerd. In 2014 zijn er 65 gegronde klachten geregistreerd ( door 56 pashouders). In Grafiek 7 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Grafiek 7 Aard en omvang klachten regiotaxi Trapliften Vanaf juni 2011 worden trapliften aangekocht bij Handicare. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, met de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2014 werden 54 liften verstrekt. Het ging om 46 nieuwe liften (85%) en 8 (15%) vanuit hergebruik. Alle 54 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2013 werden 61 liften verstrekt (33 nieuwe liften en 28 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2013 is dus gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn gedaald. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Tabel 15 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Van een van de leveranciers werd pas in mei 2015 een onderhoudsfactuur ontvangen. Deze kosten konden niet meer worden meegenomen in de jaarrekening. Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 16 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2014 in een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ door te ontwikkelen. Dit ook mede in het licht van de bezuinigingen (-40%) die vanuit de Rijksoverheid vanaf 2015 worden doorgevoerd. Vanaf februari 2014 zijn alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden verstrekt in de vorm van een resultaatvolgend budget. De pilot met deze nieuwe invulling van de Hulp bij het Huishouden, waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de hulp, is medio 2014 positief geëvalueerd. In aansluiting hierop is eind 2014 besloten om ook in 2015 ook de Huishoudelijk Hulp / Zorg voor alle bestaande cliënten te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. In overleg met de zorgaanbieders zijn nieuwe contracten hiervoor opgesteld en is een implementatieplan opgesteld. Het SWVO heeft ook op regionaal niveau de communicatie over dit traject georganiseerd. Grafiek 8 toont de verhouding de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Ook de ontwikkeling van de pilot met het resultaat volgend budget HH en HZ is zichtbaar. De in 2013 ingezette omzetting van HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ heeft in 2014 tot minder kosten geleid. Dit wordt zichtbaar in grafiek 10. In 2014 waren de kosten ,--.In 2013 werd nog een bedrag van betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,63. Grafiek 8 Verhouding verstrekte uren Hulp bij het Huishouden per periode in Periode %HZR %HHR %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 Grafiek 9 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Ontwikkeling kosten Regio Hulp bij het Huishouden Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Terugblik op het programma In juni 2013 heeft het bestuur aan SWVO gevraagd uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De gemeenten hebben in 2014 veel werk verzet om zich voor te bereiden op de decentralisatie van taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen. Voor een groot deel lokaal, waar de verantwoordelijkheid vanuit de wetgeving ook belegd is. Maar daar waar het meerwaarde had, zijn we binnen de Oosterschelderegio gezamenlijk opgetrokken. Bepaalde taken konden niet op lokaal niveau worden gerealiseerd. Samenwerking leverde efficiencywinst op. Niet iedereen hoefde het wiel voor zichzelf uit te vinden. Gemeenten hebben kennis gedeeld en hebben van elkaar geleerd. SWVO, GR De Bevelanden en de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio hebben intensief gewerkt aan de voorbereidingen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het kader van het Programma Sociaal Domein. Wat heeft het programma in 2014 opgeleverd? Regionaal beleid: kadernota, beleidsnota, PGB beleid, handreiking lokale nota s, checklist en een focuslijst sociaal domein. Toegang: eenduidige functies en taken, checklist, stappenplan. Inkoop en opdrachtgeverschap: regionale taken geborgd en uitgevoerd, contracten maatwerkvoorziening begeleiding, overleg met zorgaanbieders aan fysieke overlegtafel. ICT en informatievoorziening: regionale afspraken, handreiking monitoring en verantwoording. Communicatie: communicatiemiddelen en ondersteuning van de lokale communicatie. Financiën: bewustwording risicobeheersing. De volgende resultaten willen we nader beschrijven: Regionale kadernota Sociaal Domein: In deze kadernota wordt één algemeen kader vastgelegd voor het sociale domein. In de nota zijn inhoudelijke kaders weergegeven en de wettelijke, financiële kaders voor zover bekend. Deze kaders zijn bepalend voor en geven richting aan de beleidsnota die aansluitend is opgesteld. De uitgangspunten zijn uitgewerkt naar doelen en te bereiken resultaten. Regionale beleidsnota Sociaal Domein: Beschreven is hoe gemeenten de doelen Sociaal Domein willen realiseren. In het programma Sociaal Domein is dit regionaal voorbereid. De gemeenten hebben met elkaar oplossingen uitgewerkt over toegang, gebiedsgericht werken, inkoop van ondersteuning, informatievoorziening, financiën en communicatie. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Voorwoord 3. 2013 in één oogopslag 4. Aanzet in 2013 5. Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7

Voorwoord 3. 2013 in één oogopslag 4. Aanzet in 2013 5. Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 2013 in één oogopslag 4 Aanzet in 2013 5 Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6 Cliënten in beeld 7 Algemeen Maatschappelijk Werk 7 Sociaal Raadsliedenwerk

Nadere informatie