Jaarverslag en jaarrekening 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO

2 Inhoud 1 Jaarverslag Inleiding... 3 Jaarverslag per programma... 5 Volwasseneneducatie... 5 Wmo voorzieningen Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Zorg / Gezondheidsbeleid Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Overzicht van baten en lasten Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Programma Educatie Overzicht van baten en lasten Programma Wmo Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Wet Normering Topinkomens (WNT) SISA Bijlage Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat Lijst met tabellen Controleverklaring Deloitte.. 73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWV en de bestuurlijke opdracht voor het regionale programma Sociaal Domein. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna het Overzicht van baten en lasten 2014 met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het Overzicht van baten en lasten. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hier namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en - uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 Programma Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. De looptijd van het programma was tot eind Voor het programma is een apart programmaplan geformuleerd met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en is via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. In de organisatiestructuur voor het programma is rekening gehouden met bestaande gremia en een effectieve inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervulden de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en legden de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneerden de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van managers MO en MOSZ, had een coördinerende en sturende rol. Het programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineerde de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richtten zich op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet werd prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein en alle beleidsontwikkelingen die daarmee gepaard gingen. Klankbordgroep Programmateam Communicatie en Cultuuromslag Transitie en Transformatie Opdrachtgeverschap en Inkoop Integrale toegang Sociale Teams en Specialistisch netwerk Informatievoorziening en ICT Financiën Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betreft vooral cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is, leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal en rekenen in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren. Net als voorheen zijn deze cursussen gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen) en autochtone werkzoekenden. De sociale werkvoorzieningen hebben in 2014 geen gebruik gemaakt van het NT1 aanbod. In de gemeente Tholen zijn nieuwe doelgroepen bereikt: jongeren (18+) van de jeugdsoos met een licht verstandelijke beperking en ouders van een basisschool in St. Maartensdijk. Dit betreft kleinere groepen dan voorheen via de Zuidhoek en de Betho werden bereikt, wat de daling van het aantal deelnemers verklaart. De doelstelling van de deelnemers staat bij alle cursussen centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om tot en met schooljaar de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Dit word samen met de Walcherse gemeenten gefinancierd. In 2014 zijn hiermee 41 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt. Ook dit valt onder basiseducatie maar is niet meegenomen in tabel 1. Trajecten 2014 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2014 hebben 58 deelnemers een NT2 traject gevolgd. De daling van het aantal deelnemers ten opzichte van 2013 heeft als oorzaak dat de groep NT2 basis gericht op werk voor deelnemers uit de Bevelandse gemeenten in de eerste helft van 2014 niet is doorgegaan. De gemeente Goes heeft deze groep een ander traject aangeboden, buiten het activiteitenplan educatie om. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. Deelname basisscholen schooljaar In schooljaar hebben 96 van de 121 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. (een bereik van 79 %). Dit is inclusief speciaal onderwijs (4 scholen) en reformatorisch onderwijs (18 scholen). De meeste scholen nemen 2 of meer activiteiten af via Centrum KCE (76% van de deelnemende scholen). Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal basisschoolleerlingen en kinderen hebben een voorstelling of concert bijgewoond. In samenwerking met de gemeente Goes is een cultuurarrangement samengesteld rondom het thema Latijns-Amerika. Bij scholen die dit arrangement afnamen volgden leerlingen in elke groep een workshop en bezochten ze een voorstelling. Voor de leerlingen van groep 5 en 6 uit Schouwen-Duiveland is het Centrum KCE een samenwerking gestart met het muziekproject Keet in de Kerk. Er zijn afspraken gemaakt over voortzetting van dit traject en mogelijke uitbreiding naar andere gemeenten. Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele 20 8 Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Op 31 december 2014 hadden 59 basisscholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar De volledige gegevens van schooljaar zijn pas beschikbaar in het najaar van Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 Cultuureducatie boven C-niveau Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE eind 2013 een subsidieaanvraag ingediend voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak Cultuureducatie boven C- niveau is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoomen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. In de eerste helft van 2014 heeft in elke gemeente een lanceringsbijeenkomst voor het basisonderwijs plaatsgevonden. Het centrum KCE is vervolgens met elke basisschool apart in gesprek gegaan om de startpositie en de groeimogelijkheden te inventariseren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor cultuuraanbieders. Voor de Zeeuwse aanpak heeft Centrum KCE met diverse externe partners een doorgaande leerlijn cultuureducatie ontwikkeld op basis van het Zeeuwse Verhaal. Lokale tradities en erfgoed vormen het vertrekpunt voor workshops in diverse kunstdisciplines. Ook is nascholing ontwikkeld voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs. De concrete uitvoering in de scholen van Cultuureducatie boven C-niveau is gestart in schooljaar Deelname Voortgezet Onderwijs schooljaar Ook in het Voortgezet onderwijs (VO) zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Dusseldorpstraat), het Calvijn College, CS Ostrea Lyceum en De Wissel (speciaal onderwijs). Centrum KCE heeft een VO-school geholpen bij het opzetten van diverse culturele thema-weken en een programma op maat samengesteld voor een aantal projectweken. Het betrof in totaal 12 voorstellingen en 12 workshops voor respectievelijk 318 en 829 VO-leerlingen. Op 31 december 2014 hadden 5 VO-scholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar Met ingang van schooljaar stelt het rijk minder cultuurgeld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren eventueel zelf een bijdrage van 10,- per leerling. Tot en met schooljaar betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Dit lijkt ook in de Oosterschelderegio te leiden tot minder cultuureducatieve activiteiten in het VO. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten in de Oosterschelderegio en Walcheren subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Sinds september 2014 is theaterschool de Ambitie (voorheen van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater) ondergebracht bij de JTSZ, zodat er nu ook cursussen voor volwassenen zijn. Deze worden kostendekkend aangeboden. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee m.b.t. de activiteiten voor de doelgroep 9 tot 19 jaar. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Meerdere theaterleerlingen van deze school lopen stage in de Jeugdtheaterschool. De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2014 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In de periode januari-juni 2014 waren 11 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (6 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 10 leerlingen uitgekozen die aan een voorstelling werken rondom de vraag hoe is het om als vluchteling in een opvangcentrum te zitten. In schooljaar namen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar kwamen 131 deelnemers tot 19 jaar uit de Oosterschelderegio van de totaal 259 deelnemers in Zeeland: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland Totaal * Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente Het aantal leerlingen neemt de laatste jaren iets af. De JTSZ constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich minder willen binden. Het plan is daarom om voor deze groep kortere cursussen aan te bieden toegespitst op een specialisatie. Bijvoorbeeld stand up comedy/cabaret, musicaldans/zang of het ontwikkelen van eigen materiaal. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2014: Januari: presentatieweekend April: o Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen o Première weekend Juni: presentatieweekend. Augustus: docenten dag (deskundigheidsbevordering met docent van de toneelacademie Maastricht. September: o Optreden jongeren met Karin Bloemen in de Mythe (Initiatief van de Lionsclub) o Project Vreemde Gans in de Bijt: een culturele manifestatie in Goes waarin de JTSZ, Historisch museum de Bevelanden, de Zeeuwse Muziekschool, theater de Mythe, Bibliotheek Oosterschelde, Podium t Beest, Kunstuitleen de Bevelanden zich aan het publiek presenteerden in elkaars huisvesting. o Start theaterproject met leerlingen groep 7 van drie scholen in Goes. Op 20 maart wordt de voorstelling een aantal keren opgevoerd voor ouders en leerlingen (met subsidie van de gemeente Goes). November: optreden stapavond Brogum Zierikzee (voorlichting alcoholgebruik onder jongeren) December: optreden over Social Media onder jongeren in Goes. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer van de functie extramurale begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Vanuit het SWVO is in 2014 de inkoop en transitie van deze functie in samenspraak met de Wmo beleidsmedewerkers voorbereid. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2 2,7 2,3 2,9 2,8 2,2 1,8 1, De kosten zijn in 2014 gestabiliseerd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 en 2013 waren er forse kostendalingen. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. De effecten hiervan zijn inmiddels uitgekristalliseerd. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn ook gestabiliseerd ten opzichte van De kosten voor de gemeenten stegen in 2014 met 8.131,-- (0,003% meer dan 2013). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift). Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2013 met 23 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften steeds groter wordt, maar steeg minder dan de kosten van aankopen (met 10%). Hulpmiddelen Het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2014 met 442 (12%) gestegen, nadat in 2013 een daling heeft plaatsgevonden. Het aantal hulpmiddelen dat in gebruik is genomen (tabel 5) is juist licht gedaald ten opzichte van Zowel de instroom als de uitstroom is dus lager geworden. De instroom wordt al vanaf 2012 kleiner. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het effect van De Kanteling, wat inhoudt dat inwoners meer worden gestimuleerd in het zoeken van eigen oplossingen in plaats van een voorziening aan te vragen bij de gemeente. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Het aantal hulpmiddelen in gebruik zonder onderhoudscontract is hoger dan het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200,-, excl. BTW, hebben geen onderhoudscontract. Conform de contractafspraken zijn voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet-elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract is vrijwel gelijk gebleven. Aankopen In 2014 zijn 886 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 59,4 % nieuw aangekocht en 41,6 % herverstrekt. Er zijn 792 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 360 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 314 voorzieningen verwijderd, waarvan 302 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. Kostentechnisch maakt het niet uit of verschroting plaatsvindt of dat de hulpmiddelen voor een goed doel worden ingezet. In tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2014 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 5 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40% 43% 45% 40% 42% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor herverstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen (zie Tabel 8). Eind 2014 waren in totaal 181 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2013 waren dit er 139. Dit is moeilijk te verklaren. Mogelijk gaan consulenten bewuster om met het aankopen van voorzieningen waarvan ze verwachten dat deze niet lang door de betreffende inwoner worden gebruikt en ook moeilijk opnieuw inzetbaar zijn. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2014 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semi Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 permanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2014 hebben iets minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van 2013 is het aantal ritten in de Regio ook licht gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Grafiek 6 Aantal verreden ritten 2010 t/m 2014 in de Oosterschelderegio Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2014 Gemeente Wmo Borsele 657 Goes 2353 Kapelle 453 Noord-Beveland 320 Reimerswaal 849 Schouwen-Duiveland 1620 Tholen 1416 Totaal 7668 In Tabel 12 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2014 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,8 17,72 Goes , ,1 10,43 Kapelle , ,6 17,44 Noord-Beveland , ,5 29,24 Reimerswaal , ,6 22,53 Schouwen-Duiveland , ,6 19,34 Tholen , ,8 24,17 Totaal , ,6 16,19 (Totaal 2013) , ,5 15,29 Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder nagenoeg gelijk is gebleven evenals het gemiddeld aantal kilometers per rit. Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2014 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 10,97 596,62 Goes 14,26 360,66 Kapelle 7,81 460,10 Noord-Beveland 12,65 602,97 Reimerswaal 10,42 598,52 Schouwen-Duiveland 11,62 485,56 Tholen 11, Regioprijs ,63 470,30 (Regioprijs 2013) 11,31 448,82 De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2014 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner. Ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2014 zijn iets gestegen ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2014 heeft de GVZ opnieuw klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. De onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden evenals in 2013 hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,3. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2014 bijna ritten uitgevoerd. In 2014 zijn er 65 gegronde klachten geregistreerd ( door 56 pashouders). In Grafiek 7 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Grafiek 7 Aard en omvang klachten regiotaxi Trapliften Vanaf juni 2011 worden trapliften aangekocht bij Handicare. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, met de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2014 werden 54 liften verstrekt. Het ging om 46 nieuwe liften (85%) en 8 (15%) vanuit hergebruik. Alle 54 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2013 werden 61 liften verstrekt (33 nieuwe liften en 28 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2013 is dus gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn gedaald. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Tabel 15 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Van een van de leveranciers werd pas in mei 2015 een onderhoudsfactuur ontvangen. Deze kosten konden niet meer worden meegenomen in de jaarrekening. Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 16 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2014 in een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ door te ontwikkelen. Dit ook mede in het licht van de bezuinigingen (-40%) die vanuit de Rijksoverheid vanaf 2015 worden doorgevoerd. Vanaf februari 2014 zijn alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden verstrekt in de vorm van een resultaatvolgend budget. De pilot met deze nieuwe invulling van de Hulp bij het Huishouden, waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de hulp, is medio 2014 positief geëvalueerd. In aansluiting hierop is eind 2014 besloten om ook in 2015 ook de Huishoudelijk Hulp / Zorg voor alle bestaande cliënten te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. In overleg met de zorgaanbieders zijn nieuwe contracten hiervoor opgesteld en is een implementatieplan opgesteld. Het SWVO heeft ook op regionaal niveau de communicatie over dit traject georganiseerd. Grafiek 8 toont de verhouding de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Ook de ontwikkeling van de pilot met het resultaat volgend budget HH en HZ is zichtbaar. De in 2013 ingezette omzetting van HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ heeft in 2014 tot minder kosten geleid. Dit wordt zichtbaar in grafiek 10. In 2014 waren de kosten ,--.In 2013 werd nog een bedrag van betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,63. Grafiek 8 Verhouding verstrekte uren Hulp bij het Huishouden per periode in Periode %HZR %HHR %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 Grafiek 9 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Ontwikkeling kosten Regio Hulp bij het Huishouden Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Terugblik op het programma In juni 2013 heeft het bestuur aan SWVO gevraagd uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De gemeenten hebben in 2014 veel werk verzet om zich voor te bereiden op de decentralisatie van taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen. Voor een groot deel lokaal, waar de verantwoordelijkheid vanuit de wetgeving ook belegd is. Maar daar waar het meerwaarde had, zijn we binnen de Oosterschelderegio gezamenlijk opgetrokken. Bepaalde taken konden niet op lokaal niveau worden gerealiseerd. Samenwerking leverde efficiencywinst op. Niet iedereen hoefde het wiel voor zichzelf uit te vinden. Gemeenten hebben kennis gedeeld en hebben van elkaar geleerd. SWVO, GR De Bevelanden en de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio hebben intensief gewerkt aan de voorbereidingen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het kader van het Programma Sociaal Domein. Wat heeft het programma in 2014 opgeleverd? Regionaal beleid: kadernota, beleidsnota, PGB beleid, handreiking lokale nota s, checklist en een focuslijst sociaal domein. Toegang: eenduidige functies en taken, checklist, stappenplan. Inkoop en opdrachtgeverschap: regionale taken geborgd en uitgevoerd, contracten maatwerkvoorziening begeleiding, overleg met zorgaanbieders aan fysieke overlegtafel. ICT en informatievoorziening: regionale afspraken, handreiking monitoring en verantwoording. Communicatie: communicatiemiddelen en ondersteuning van de lokale communicatie. Financiën: bewustwording risicobeheersing. De volgende resultaten willen we nader beschrijven: Regionale kadernota Sociaal Domein: In deze kadernota wordt één algemeen kader vastgelegd voor het sociale domein. In de nota zijn inhoudelijke kaders weergegeven en de wettelijke, financiële kaders voor zover bekend. Deze kaders zijn bepalend voor en geven richting aan de beleidsnota die aansluitend is opgesteld. De uitgangspunten zijn uitgewerkt naar doelen en te bereiken resultaten. Regionale beleidsnota Sociaal Domein: Beschreven is hoe gemeenten de doelen Sociaal Domein willen realiseren. In het programma Sociaal Domein is dit regionaal voorbereid. De gemeenten hebben met elkaar oplossingen uitgewerkt over toegang, gebiedsgericht werken, inkoop van ondersteuning, informatievoorziening, financiën en communicatie. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) voert een aantal werkzaamheden uit namens de 7 gemeenten in de Oosterschelde. Concreet bevatten deze werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Goes, 28 september 2016 10% irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie:

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1 Inhoudsopgave 1 JAARVERSLAG... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ Goes, 7 januari 2015 IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN. 2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele T.a.v. College van B&W Postbus 1 4450 AA HEINKENSZAND Geacht College, uniuin

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2016 Jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1 Inhoudsopgave 1 JAARVERSLAG... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Jaarverslag per programma...4

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag 2010 SWVO Inhoudsopgave 1 Jaarverslag... 3 1.1 Structuur... 3 1.2 Weerstandsvermogen...

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september gemeente Wat? Status

Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september gemeente Wat? Status Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september 2016 gemeente Wat? Status Kortdurende Voorliggende Voorziening Begeleiding Thuis (KVVBT) Regionaal Kortdurende intensieve thuisbegeleiding.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding 10 november 2014 Peter Verburg / Thijs Terlouw Contractbeheer SWVO 13-11-2014 SWVO Context Fysieke overlegtafel (13 dienstverleners + gemeente)

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer R.J. van der Wekken Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 18 augustus 2009

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Het programma Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017 Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Uitgangspunten voor contractering

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal Samenvatting managementrapportage Q1 2015 Wmo Bloemendaal Transitie De transitie Wmo gaat over de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning,

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie