Actieplan Veilige School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Veilige School 2015-2018"

Transcriptie

1 Actieplan Veilige School Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat. De komende jaren zullen scholen voor de opdracht staan om hun beleid schoolbreed verder te ontwikkelen, uit te voeren en te verantwoorden. De gemeente Den Haag wil scholen hierbij ondersteunen. In de Haagse educatieve agenda (HEA) is veiligheid op scholen als onderwerp binnen ambitie 6 opgenomen. De Wet passend onderwijs is in de Haagse regio zodanig uitgewerkt dat voor iedere leerling een passende plek met onderwijs en zorgaanbod op maat beschikbaar is in een veilige en gezonde omgeving en met een duurzaam toekomstperspectief. Mede met het actieplan Veilige School en het bijbehorende subsidiekader wordt invulling aan deze ambitie gegeven. In dit actieplan en bijbehorende subsidiekader wordt eerst teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen periode. Daarna kunt u lezen hoe hierop de komende jaren een vervolg wordt gegeven. Wat is er bereikt? Belangrijke resultaten zijn: - alle VO- en MBO scholen in Den Haag hebben een schoolveiligheidsplan. - Drieënveertig van de éénenvijftig scholen voor voorgezet onderwijs scholen en de campussen van het ROC Mondriaan hebben inmiddels het certificaat behaald. - Er zitten tien scholen inmiddels in het traject van hercertificering (na 3 jaar). - In alle acht stadsdelen ligt een ondertekend convenant schoolveiligheid (partijen die hebben ondertekend zijn: scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, politie, openbaar ministerie en de gemeente Den Haag). - De politie Haaglanden ziet dit convenant als blauwdruk voor de hele regio Haaglanden. - Onze kennis en ervaring van het certificeringstraject wordt regionaal gedeeld met Gouda, Delft en Rijswijk en landelijk met de G4. - De Haagse Veiligheidskaart is vernieuwd en geschikt gemaakt voor gebruik in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Haagse veiligheidskaart helpt scholen op weg om het begrip veiligheid handen en voeten te geven en biedt een leidraad voor het opstellen van het schoolveiligheidsplan. - Scholen hebben veelvuldig gebruik gemaakt van de expertise van Halt en de veiligheidsadviseur. Deze veiligheidsadviseur helpt scholen met vraagstukken op het gebied van de veiligheid. Dit kan met een korte interventie, maar ook via langere ondersteuningstrajecten. - er is ingezet op kennisdeling op scholen d.m.v. afstemmingsoverleggen oriëntatiebijeenkomsten en trainingen. Voorbeelden hiervan zijn: Identiteitsontwikkeling door Stichting Centrum 1622, Oriëntatiebijeenkomsten Radicalisering en onderwijs door het IPPR en trainingen over een thema als seksuele diversiteit door COC Haaglanden. - jaarlijks worden scholen door de gemeente geïnformeerd over de inzet op het onderwerp veiligheid en over de actuele thema s. 1 Het betreft het Actieplan een veilige school van 2004 tot en met 2007, het Actieplan Veilige School , welke is verlengd met één jaar van 2008 tot en met 2011 en het Actieplan Veilige school

2 Inzet Veilige School periode Eén van de belangrijkste doelstellingen voor de periode is het om de succesvolle activiteiten die voornamelijk gericht waren op het voortgezet onderwijs uit te breiden naar basisscholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Met het wetsvoorstel Veiligheid op school dat op 26 maart 2015 door de Tweede Kamer met ruime meerderheid is aangenomen krijgt het zorg dragen voor de veiligheid van alle leerlingen een meer verplichtend karakter. Ondanks dit verplichtende karakter geldt dat het aanbod van activiteiten laagdrempelig moet zijn en vooral bedoeld als preventieve en integrale aanpak. Dit neemt niet weg dat het ook van belang is dat scholen zaken hebben georganiseerd als er wel iets gebeurt. Verder moeten de activiteiten niet alleen bijdragen aan schoolveiligheid tijdens een trainingsperiode of het schooljaar waarin deze wordt gegeven, maar een langer effect hebben. Concrete doelstellingen zijn: De Haagse Veiligheidskaart Concreet doel: De kaart is niet statisch, maar zal waar en wanneer nodig, naar de behoefte van het onderwijs en de actualiteit worden aangepast. Hoe gaan we dit aanpakken: Het onderwijsveld jaarlijks informeren over de onderwerpen die op de kaart staan en dat jaar extra aandacht behoeven (1 december 2014 gedaan voor 2015). Deze brief is een uitnodiging om actief met dat onderwerp(-en) aan de slag te gaan of te blijven. Resultaat: De Haagse Veiligheidskaart is de rode draad in het Haags veiligheidsbeleid en komt terug in bijvoorbeeld de convenanten en de certificering. Convenanten Schoolveiligheid PO Concreet doel: Ook het primair onderwijs heeft behoefte aan goede afspraken met partners als het gaat over schoolveiligheid. Doel is aansluiting van het PO bij de convenanten Schoolveiligheid. Hoe gaan we dit aanpakken: Het stimuleren van schoolbesturen, schooldirecties, gemeentelijke afdelingen, vertegenwoordigers van stadsdeelkantoren, wijkbureaus van de politie, het openbaar ministerie en andere maatschappelijke partners om met elkaar om de tafel te gaan en afspraken te maken over de aanpak van veiligheidsproblemen in en rond de school. Om ervaring op te doen wordt in 2015 eerst ingezet op een pilot Certificaat Veilige School voor het PO. Resultaat: Aansluiting PO-scholen bij de convenanten Schoolveiligheid in Certificaat Veilige School PO Concreet doel: Ook het primair onderwijs heeft behoefte aan goede afspraken met partners als het gaat over schoolveiligheid. We rollen de certificaten Veilige School uit in het PO Hoe gaan we dit aanpakken: Het stimuleren van schoolbesturen, schooldirecties, gemeentelijke afdelingen, vertegenwoordigers van stadsdeelkantoren, wijkbureaus van de politie, het openbaar ministerie en andere maatschappelijke partners om met elkaar om de tafel te gaan en afspraken te maken over de aanpak van veiligheidsproblemen in en rond de school. Om ervaring op te doen wordt in 2015 een pilot Certificaat Veilige School voor het PO uitgevoerd.

3 Resultaat: PO-scholen met een certificaat Veilige School, zodat de school kan laten zien dat het de veiligheid op orde heeft en dat deze actief met het onderwerp aan de slag is. Evaluatie convenanten Schoolveiligheid Concreet doel: Tussentijds dient er evaluatie plaats te vinden om zo vast te stellen of de convenanten nog steeds voldoen aan de eisen en actueel zijn. Hoe gaan we dit aanpakken: Evaluatiebijeenkomsten organiseren voor alle acht stadsdeelconvenanten Schoolveiligheid. Resultaat: Eind 2016 zijn alle acht convenanten geëvalueerd. Evaluatie certificaten Veilige School Een certificaat wordt gegeven voor een periode van drie jaar en kan daarna verlengd worden voor nog drie jaar. Tussentijds dient er evaluatie plaats te vinden om zo vast te stellen of het certificaat nog steeds voldoet aan de eisen. Hoe gaan we dit aanpakken: Her-audits organiseren, waarna bij succesvolle afronding het certificaat met 3 jaar zal worden verlengd. Resultaat: 3-Jaarlijkse evaluatie van de certificaten. Veiligheidsadviseur Concreet doel: Op het onderwerp schoolveiligheid biedt de gemeente scholen ondersteuning aan door middel van de inzet van de veiligheidsadviseur. Hoe gaan we dit aanpakken: Het subsidiëren van Halt waarmee de veiligheidsadviseur scholen. De komende jaren wordt de samenwerking met Halt en daarmee de inzet van de veiligheidsadviseur gecontinueerd. Resultaat: Ondersteuning van scholen bij het onderwerp schoolveiligheid, zoals evaluaties van convenanten en certificaten., schooldirecteuren en po, vo en mbo Trainingen Concreet doel: Op scholen worden trainingen georganiseerd o.a. op het gebied van identiteitsontwikkeling, weerbaarheid, pesten, seksuele diversiteit, vroegsignalering en radicalisering. Hoe gaan we dit aanpakken: Het bieden van financiële ondersteuning bij initiatieven van scholen. De bijdrage van de gemeente voor deze trainingen is bedoeld als stimulans en in principe éénmalig. Resultaat: Bijdragen aan de professionalisering van medewerkers op het terrein van schoolveiligheid. Doelgroep: Docenten, leerkrachten, po, vo en mbo

4 Vroegsignalering Concreet doel: Bevorderen vroegsignalering van aanwijzingen voor ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Hoe gaan we dit aanpakken: Het bieden van financiële ondersteuning bij initiatieven van scholen op vroegsignalering van gedrag. Pilot vroegsignalering voortgezet onderwijs in Pilot vroegsignalering primair onderwijs in Resultaat: Op het onderwerp vroegsignalering op gedrag van leerlingen zijn de onderwijsprofessionals verder geprofessionaliseerd en is afstemming georganiseerd met partners in de follow-up, zoals politie, CJG s en Jeugdteams. Doelgroep: Docenten, leerkrachten, pedagogische medewerkers, po, vo en mbo Integrale aanpak Concreet doel: Schoolveiligheid is een breed en veelzijdig begrip. Hierdoor hebben veel partijen een rol als het gaat over de veiligheid in en om de school. Goed inzicht in deze partijen helpt bij het snel en effectief op- en aanpakken van vraagstukken rondom dit onderwerp Hoe gaan we dit aanpakken: aansluiten bij; de actieagenda Professionele ontwikkeling, het Uitvoeringsprogramma van de bestuursdienst gericht op radicalisering, de nota antidiscriminatie en hoofdlijnenbrief Integratie, het beleidskader Ouderbetrokkenheid en bij de nota Jeugd. We zullen waar nodig gebruik maken van bestaande netwerken binnen en buiten de stad, zoals de Jeugdteams, het Veiligheidshuis, CJG s en de G4. Het stimuleren van schoolbesturen, schooldirecties, gemeentelijke afdelingen, vertegenwoordigers van stadsdeelkantoren, wijkbureaus van de politie, het openbaar ministerie en andere maatschappelijke partners om met elkaar om de tafel te gaan en afspraken te maken over de aanpak van veiligheidsproblemen in en rond de school. Resultaat: In 2016 is het MBO volledig bij de convenanten Schoolveiligheid aangesloten. In 2018 is het po volledig bij de convenanten Schoolveiligheid aangesloten. Verdere integratie van de Veilige School (OWB) met de Gezonde School (GGD). Doelgroep: Gemeente, schoolbestuurders, schoolleiders, schooldirecteuren, docenten, leerkrachten, pedagogische medewerkers, po, vo en mbo Financiering De inzet op schoolveiligheid vraagt om investeringen van het onderwijs, partners en van de gemeente. De productgroep onderwijsbeleid heeft voor dit onderwerp momenteel een budget beschikbaar van: voor de inzet van de veiligheidsadviseur voor het primair onderwijs voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs Dit budget is jaarlijks beschikbaar in de kalenderjaren 2016, 2017 en In het bijgevoegde subsidiekader staan de voorwaarden benoemd voor de subsidieaanvraag en verlening. Dit subsidiekader is vastgesteld voor de kalenderjaren 2016 tot en met Echter wanneer nodig kan, op basis van ontwikkelingen in het veld, aanpassing noodzakelijk zijn.

5 Subsidiekader: Actieplan Veilige School Dit subsidiekader bevat voorwaarden en richtlijnen die gelden voor de subsidiemogelijkheden voor het onderwerp schoolveiligheid. Het geeft een nadere uitwerking van het ingezette beleid en geeft aan door wie, op welke manier, subsidie kan worden aangevraagd en verleend. Het subsidiekader bestaat uit drie delen, één deel voor het basisonderwijs, één deel voor het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en één deel voor de inzet van de veiligheidsadviseur door Halt. Veilige School basisonderwijs Omschrijving activiteit en doelstelling subsidie Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven: - die bijdragen aan het realiseren van de doelen en ambities op het thema schoolveiligheid uit het Actieplan Veilige School ; - van scholen op het gebied van schoolveiligheid, zoals een cursus of training gericht op de professionalisering van medewerkers of op de vroegsignalering van gedrag van leerlingen. Het kan een initiatief van een losse school of schoolbestuur zijn, maar ook een initiatief van twee of meer samenwerkende scholen en /of schoolbesturen. In het geval dat het een initiatief van meerdere samenwerkende partners betreft, dient deze samenwerking en de rolverdeling duidelijk beschreven te zijn. Beschikbaar bedrag Er is beschikbaar per kalenderjaar. Dit bedrag wordt voor 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de begroting goedkeurt. Subsidiebedrag per activiteit Er is geen maximum gesteld voor het aan te vragen bedrag. Echter (gedeeltelijke) toekenning van geschikte subsidieaanvragen zal op basis van verdeelsleutel worden gedaan. Het te bereiken effect moet in verhouding staat tot het aangevraagde bedrag. Voor wie Deze subsidie is bestemd voor schoolbesturen met schoollocaties in het Haagse primair onderwijs. Specifieke toekenningcriteria De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de op kwaliteit en inhoud. Het plan van aanpak gaat in op de ambities van de school op het onderwerp schoolveiligheid. In het plan van aanpak wordt minimaal in gegaan op de volgende punten: - de uit te voeren activiteit draagt bij aan de doelstellingen en activiteiten benoemd in het Actieplan Veilige School ; - de school heeft een visie op schoolveiligheid en voert hier actief beleid op;

6 - het aanbod richt zich primair op Haagse leerlingen en wordt ingezet op een schoollocatie in Den Haag; - in het geval van trainingen wordt er duidelijk gemotiveerd waarom deze training noodzakelijk is; - uit het plan blijkt duidelijk hoe borging is gewaarborgd; - het plan bevat een begroting waaruit de totale financiering van het plan van aanpak blijkt, inclusief de eigen inbreng; - in de situatie dat het een aanvraag van samenwerkende partners betreft, is de rolverdeling duidelijk aangegeven. Verdeelsleutel De verdeelsleutel is belangrijk wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is en al deze aanvragen voldoen aan de criteria voor verlening. Op basis van de verdeelsleutel wordt dan bepaald welke aanvraag wanneer voor subsidie in aanmerking komt. - Er wordt voorrang gegeven op initiatieven van scholen en besturen die de afgelopen jaren geen subsidie voor trainingen hebben ontvangen. Algemeen geldt: bij over inschrijving wordt voorrang gegeven aan die aanvragen, waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie. Er kan worden besloten de subsidie (deels) te verdelen over de ingediende aanvragen, van gelijke kwaliteit en impact, die passen binnen het beleid. Veilige School voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Omschrijving activiteit en doelstelling subsidie Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven: - die bijdragen aan het realiseren van de doelen en ambities op het thema schoolveiligheid uit het Actieplan Veilige School ; - van scholen op het gebied van schoolveiligheid, zoals een cursus of training gericht op de professionalisering van medewerkers of op de vroegsignalering van gedrag van leerlingen. Het kan een initiatief van een losse school of schoolbestuur zijn, maar ook een initiatief van twee of meer samenwerkende scholen en /of schoolbesturen. In het geval dat het een initiatief van meerdere samenwerkende partners betreft, dient deze samenwerking en de rolverdeling duidelijk beschreven te zijn. Beschikbaar bedrag Er is beschikbaar per kalenderjaar. Dit bedrag wordt voor 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de begroting goedkeurt.

7 Subsidiebedrag per activiteit Er is geen maximum gesteld voor het aan te vragen bedrag. Echter (gedeeltelijke) toekenning van geschikte subsidieaanvragen zal op basis van verdeelsleutel worden gedaan. Het te bereiken effect moet in verhouding staat tot het aangevraagde bedrag. Voor wie Deze subsidie is bestemd voor schoolbesturen met schoollocaties in het Haagse voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Specifieke toekenningcriteria De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de op kwaliteit en inhoud. Het plan van aanpak gaat in op de ambities van de school op het onderwerp veiligheid. In het plan van aanpak wordt minimaal in gegaan op de volgende punten: - de uit te voeren activiteit draagt bij aan de doelstellingen en activiteiten benoemd in het Actieplan Veilige School ; - de school heeft een visie op schoolveiligheid en voert hier actief beleid op; - het aanbod richt zich primair op Haagse leerlingen en wordt ingezet op een schoollocatie in Den Haag; - in het geval van trainingen wordt er duidelijk gemotiveerd waarom deze training noodzakelijk is; - uit het plan blijkt duidelijk hoe borging is gewaarborgd; - het plan bevat een begroting waaruit de totale financiering van het plan van aanpak blijkt, inclusief de eigen inbreng; - in de situatie dat het een aanvraag van samenwerkende partners betreft, is de rolverdeling duidelijk aangegeven. Verdeelsleutel De verdeelsleutel is belangrijk wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is en al deze aanvragen voldoen aan de criteria voor verlening. Op basis van de verdeelsleutel wordt dan bepaald welke aanvraag wanneer voor subsidie in aanmerking komt. - Er wordt voorrang gegeven op initiatieven van scholen en besturen die de afgelopen jaren geen subsidie voor trainingen hebben ontvangen. Algemeen geldt: bij over inschrijving wordt voorrang gegeven aan die aanvragen, waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie. Er kan worden besloten de subsidie (deels) te verdelen over de ingediende aanvragen, van gelijke kwaliteit en impact, die passen binnen het beleid.

8 De Veiligheidsadviseur Omschrijving activiteit en doelstellingopdracht Deze opdracht is bedoeld voor de inzet van de veiligheidsadviseur en de ondersteuning aan scholen als het gaat om schoolveiligheid. De veiligheidsadviseur is deskundige op het gebied van schoolveiligheid en ondersteunt scholen bij het geven van invulling aan het veiligheidsbeleid. Voorbeelden van ondersteuning zijn: - uitvoeren van risicoanalyses op scholen; - certificeren van Scholen; - scholen die dat wensen ondersteunen bij het verbeteren van de schoolveiligheid; - helpen bij het maken van afspraken voortvloeiend uit convenanten schoolveiligheid. Beschikbaar bedrag Er is beschikbaar per kalenderjaar. Dit bedrag wordt voor 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de begroting goedkeurt. Subsidiebedrag per activiteit Niet van toepassing. Voor wie Deze opdracht is bestemd voor Halt Specifieke toekenningcriteria De verantwoording vindt plaats in Focus op Veiligheid, welke wordt beoordeeld op de kwaliteit en inhoud. In de verantwoording wordt minimaal in gegaan op de volgende punten: - de uit te voeren activiteit draagt bij aan de doelstellingen en activiteiten benoemd in het Actieplan Veilige School ; - het aanbod richt zich primair op Haagse leerlingen en wordt ingezet op een schoollocatie in Den Haag; - een omschrijving van op welke onderwerpen op welke wijze kan worden ingezet. De uiteindelijke invulling gebeurt in overleg met de gemeente Den Haag. Verdeelsleutel Niet van toepassing.

1. Actieplan Veilige School

1. Actieplan Veilige School 1. Actieplan Veilige School 2012-2014 1.1 Inleiding Een veilige schoolomgeving verhoogt de leerprestaties van kinderen en jongeren en de werkprestaties van leraren en het overige personeel in de school.

Nadere informatie

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 1. Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 1.1 Inleiding Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen om het beste uit zich zelf te halen. Zo

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018

Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018 Beleidsregels (Voor)Schoolmaatschappelijk werk 2018 De Concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Gelezen het voorstel d.d. 12 mei 2017 en de daarop uitgebrachte adviezen; Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004 vast te stellen de volgende subsidieregeling: Nadere subsidieregels

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tytylcentrum de Witte Vogel

Tytylcentrum de Witte Vogel Tytylcentrum de Witte Vogel 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom tyltylcentrum de Witte Vogel Stadsdeel Escamp Partijen: De directeur van de Witte Vogel Stadsdeelkantoor Escamp

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 RIS296406 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het college in de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 Kwaliteit

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Vignet Gezonde School Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Inhoud Wat is een Gezonde School? Wat is het vignet Gezonde School? Wat is de meerwaarde van het vignet? Certificaten Het vignet aanvragen Implementatie

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Kaag en Braassem is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Kaag en Braassem Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s. Veelgestelde vragen & antwoorden

Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s. Veelgestelde vragen & antwoorden Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s po-vo Veelgestelde vragen & antwoorden Algemeen Wat is de aanleiding van deze subsidieregeling? De Inspectie van Onderwijs constateert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst.

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst. Memo VSV bestuurlijke overeenkomst en uitwerking 2016-2017 Aan: schoolbestuurders, directies, intern ondersteuningsteam en decanen Van: directie SwV Datum: 26-10-16 Status: ter informatie Bijlagen: 3 onder

Nadere informatie

Kiezen voor technologie. Roadmap 2015-2016. Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland

Kiezen voor technologie. Roadmap 2015-2016. Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland Kiezen voor technologie Roadmap 2015-2016 Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland December 2014 1. Inleiding Voor het primair onderwijs is een nieuw actieplan Kiezen voor

Nadere informatie

Gezonde Scholen presteren beter!

Gezonde Scholen presteren beter! Gezonde Scholen presteren beter! Aan de slag met de Gezonde School! Onderwijsinstellingen Gemeente Oss 14-10-2014 Inhoud Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School aanpak Vignet

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs 1 / 7 Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs Versienummer: 1.0 (20 november 2006) 2006 Kennisnet 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Citeertitel 4 2 Achtergrond 4 3 Doelstelling

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over zwakke scholen

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over zwakke scholen gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00367 Beslisdatum B&W 28 februari 2012 Dossiernummer 12.09.103 2.5.1 QC12003335 Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over zwakke scholen Wij hebben

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Subsidieregeling integrale plannen PO en voorscholen subsidie conciërges Subsidieregeling conciërges op basisscholen Diverse nummers

Subsidieregeling integrale plannen PO en voorscholen subsidie conciërges Subsidieregeling conciërges op basisscholen Diverse nummers Gemeente Den Haag Postbus 12652, 2500 DP Den Haag Uw brief van Verzendlijst (schoolbesturen PO en VO) Onderwerp richtlijnenbrief subsidies 2016 schoolbesturen PO en VO Uw kenmerk Ons kenmerk OCW/2016.5667

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Stichting De Kern pel Tav. het bestuur Postbus 16006

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's vmbo-havo/mbo. mei 2017

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's vmbo-havo/mbo. mei 2017 Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's vmbo-havo/mbo mei 2017 Mea-Neelke Andréa (OCW) Ronald Reus (DUS-I) Er komt een subsidiekader dat uiterlijk 31 mei 2017 wordt gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Beleidsregel SMW 2016 en 2017

Beleidsregel SMW 2016 en 2017 Beleidsregel SMW 2016 en 2017 Inleiding: Maatschappelijke uitdaging De snel veranderende samenleving stelt ons keer op keer voor nieuwe vragen en problemen. Typerende veranderingen zijn de groeiende individualisering,

Nadere informatie

: Mw F. Langerak- Oostrom

: Mw F. Langerak- Oostrom RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :203787 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : Mw F. Langerak-

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School!

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Vignet Gezonde School Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Inhoud Wat is een Gezonde School? Waarom is een GS van belang? Gezonde School aanpak De vier pijlers van Gezonde School Wat is het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten

Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten Versie: januari 2014 Inhoud 1. Begrippenkader... 3 2. Varianten van Taakspel... 4 3. Licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers... 5 4. Taakspel

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo

1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo 1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo Wat is aanleiding voor dit beleidskader? Met het besluit waarmee het beleidskader is vastgesteld wordt een motie

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Subsidies Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Nadere Subsidieregels Verkeerseducatie 2016 Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs vormen een belangrijke doelgroep voor verkeerseducatie.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Het Roemer Visscher College

Het Roemer Visscher College Het Roemer Visscher College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom het Roemer Visscher College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Roemer

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Combinatiefuncties en NASB

Combinatiefuncties en NASB Combinatiefuncties en NASB Aanpak en ervaringen 13-09-2010 Arjan van den Beld Marjolein Zevenbergen Korte terugblik BSI en Bos Eerste sportnota sport, doen en beleven in 2002 vastgesteld. Start BSI in

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Subsidies Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Nadere Subsidieregels Verkeerseducatie 2008-2011 Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs vormen een belangrijke doelgroep voor verkeerseducatie.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Bij Wet van 5 maart 1998 ligt met ingang van 1 augustus 1998 de primaire verantwoordelijkheid

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Bij Wet van 5 maart 1998 ligt met ingang van 1 augustus 1998 de primaire verantwoordelijkheid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer 220 Inboeknummer 99Voo4y48 Beslisdatum B&W a8 september 1999 Dossiernummer 939.2 ro Raadsbijlage Voorstel inzake de besteding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden Regelgeving: Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleider primair onderwijs

Nadere informatie