Jaarverslag en jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

2 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag Inleiding Jaarverslag per programma... 5 Volwasseneneducatie... 5 Wmo voorzieningen... 9 Zorg/ Gezondheidsbeleid Programma sociaal domein Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Programmarekening Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting programmarekening Algemeen Programmarekening Educatie Programmarekening Wmo Programmarekening Gezondheidsbeleid Programmarekening Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix (x 1.000) Bijlagen Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat SISA BIJLAGE Lijst met tabellen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1. Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWVO. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en programmarekening. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hieraan namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. Voor het programma is een apart programmaplan ontworpen met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en wordt via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. De organisatiestructuur voor het programma is zo veel mogelijk vormgegeven via bestaande gremia en inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervullen de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en de leggen de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneren de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineert de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richten zich nog alleen op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet wordt prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Bovendien is het budget in 2013 landelijk nogmaals gehalveerd, omdat het voortgezet algemeen vormend onderwijs (VAVO) sinds 1 januari 2013 bekostigd wordt door het rijk. Voor de Oosterschelderegio betekende dit zelfs een daling van het budget met ruim 60% ( minder), wat niet in verhouding staat tot het budget dat voorheen voor het VAVO beschikbaar werd gesteld door de regiogemeenten (namelijk ca ,- per jaar). Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Daarmee is het brede maatwerk dat het regionale inkoopbeleid kenmerkte komen te vervallen. De cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) zijn gebleven. Net als voorheen zijn deze cursussen vooral gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen), werkzoekenden en werknemers van sociale werkvoorzieningen. De doelstelling van de deelnemers staat hierbij centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om net als in 2012 de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Hiermee worden ca. 20 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt die zo meer kans maken op het behalen van een startkwalificatie. Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren. Trajecten 2013 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2013 zijn hebben 99 deelnemers een NT2 traject gevolgd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Wet Inburgering Tot en met 2012 faciliteerde het SWVO de regionale afstemming op het gebied van inburgering. Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen wettelijke taken meer voor inburgering. Inburgeringsplichtigen zijn sindsdien zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. Gemeenten ontvingen in 2013 nog wel een budget voor het afronden van lopende inburgeringstrajecten. Er zijn nog een paar regionale overleggen geweest om de afbouw van taken af te stemmen. In het najaar is geconcludeerd dat regionaal overleg in de toekomst niet meer nodig is voor dit onderdeel. Op incidentele basis heeft het Platform Inburgering op verzoek van het Algemeen Bestuur in april advies uitgebracht over een mogelijke alternatieve uitvoering van vluchtelingenwerk. De verdere uitvoering hiervan is opgepakt door het regionale Management Overleg Sociale Zaken (MOSZ). Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. In schooljaar hebben 75 van de 123 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. Dit is een bereik van 61 %. Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal 8026 basisschoolleerlingen en kinderen hebben een voorstelling bijgewoond. Voor schooljaar hebben 86 basisscholen ingeschreven op het aanbod in de periode augustust tot en met december In deze periode hebben 5137 leerlingen workshops bijgewoond en 3871 leerlingen hebben voorstellingen bezocht. Naast het aanbod heeft het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie. Op basis van een vraag van een school wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een museum. In het programma-aanbod dat scholen ontvangen is informatie opgenomen over de musea in de Oosterschelderegio en hun onderwijsaanbod. Ook fungeert het Centrum KCE als expertisecentrum voor scholen. Dit komt onder meer tot uiting in vragen en adviezenover de regleling Cultuureducatie met Kwaliteit, (het opstellen van) een cultuurbeleidsplan en vragen over beschikbaar budget. Daarnaast heeft het Centrum KCE in 2013 een spilfunctie gehad in regionale en lokale initiatieven zoals: Opening Kinderkunstweek Kiekus, Schouwen-Duiveland Goes Latijns-Amerika jaar Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe. Het Centrum KCE biedt scholen de keuze uit een aantal vooraf samengestelde arrangementen of een vrij samen te stellen programma. In schooljaar bleken veruit de meeste scholen te kiezen voor het zelf samenstellen van een programma (60 scholen). In schooljaar is in samenspraak met de gemeente Goes een speciaal arrangement samengesteld voor de Goese scholen in het kader van het Latijns- Amerikajaar. In de gemeente Schouwen-Duiveland was er veel belangstelling voor het project Keet in de kerk, waarbij de groepen 5 en 6 van de basisschool vier muziekvoorstellingen bezoeken én het museumproject Kiekus. Ook in het VO zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum, het Calvijn College en De Wissel (speciaal onderwijs). Het betrof 21 voorstellingen en 18 workshops. In de periode augustus tot en met december 2013 zijn 4 voorstellingen en 4 workshops afgenomen door het voortgezet onderwijs. Met ingang van schooljaar stelt het rijk minder geld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren een bijdrage van 10 euro per leerling. Tot en met schooljaar betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE een subsidieaanvraag opgesteld voor Cultuureducatie met Kwaliteit, een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoemen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. De middelen uit de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit dekken de benodigde extra inzet niet volledig. Met name om ook capaciteit over te houden voor de coördinatie van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs is daarom bij de provincie aanvullende subsidie aangevraagd en ontvangen voor Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Het SWVO maakt hierover afspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In 2014 wordt deze locatie geëvalueerd. De vermenging met de schoolomgeving wordt voor de leerlingen van het Pieter Zeeman wel als een nadeel ervaren. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Zo n 13 theaterleerlingen van deze school lopen stagen in de Jeugdtheaterschool (op alle locaties, ook in Vlissingen en Middelburg). De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2013 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen. De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. Per september 2013 zijn er 13 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (8 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Dit is per locatie een basisgroep 9+ minder dan in seizoen Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; 1 stemgroep Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 11 leerlingen uitgekozen die met een voorsteling meedoen aan de Regatta, een landelijke wedstrijd voor jeugdtheaterscholen. Ze zijn door de eerste selectie. Het vervolg vindt plaats in Vanaf september konden leerlingen van de JTSZ zich ook aanmelden voor de stemgroep. De groepen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. In schooljaar had de JTSZ 282 deelnemers, waarvan 172 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar nemen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland Totaal * Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente De JTSZ verklaart de afname van het aantal leerlingen vanuit financiële overwegingen van de ouders. Kinderen moeten vaker kiezen tussen activiteiten na schooltijd. Overigens is opvallend dat de deelname van leerlingen uit Borsele en Kapelle juist licht gestegen is. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2013: Januari en juni: 4 presentatieweekenden (januari en juni) Maart: Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen (i.s.m. het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater, ZCA). Première weekend (april) Juni: deelname kerngroep aan de landelijke wedstrijd van jeugdtheaterscholen in Deventer Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2 2,7 2,3 2,9 2,8 2,2 1, De kosten zijn in 2013 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is tweede forse daling op rij. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn gedaald ten opzichte van De kosten voor de gemeenten namen in 2013 af met ,-- (2,6% minder dan 2012). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift). Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2012 met 19 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften begint te verouderen. Hulpmiddelen De hulpmiddelen werden in 2013 alleen door Beenhakker geleverd. Het aantal hulpmiddelen in gebruik is hoger dan het aantal middelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200 Euro, ex BTW, hebben geen onderhoudscontract. Met Beenhakker zijn nieuwe vormen van onderhoudscontracten afgesloten. Voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen zijn jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Deze werkwijze lijkt vooralsnog kostenverlagend te zijn. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik Het aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2013 met 577 (13%) gedaald ondanks de toenemende vergrijzing. Verklaringen daarvoor zijn divers. Te denken valt aan de eigen bijdrage, de kanteling, het anticiperen door of het langer gezond zijn van ouderen. Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Het aantal onderhoudscontracten is gedaald met 317. Dit is in lijn met het aantal in gebruik zijnde hulpmiddelen dat in 2013 is gedaald. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Grafiek 5 Aantal uitstaande hulpmiddelen (incl. trapliften) per gemeente Aankopen In 2013 zijn 954 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 48,5 % nieuw aangekocht en 51,5 % herverstrekt. Er zijn 658 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 491 hulpmiddelen her verstrekt. Er zijn 275 voorzieningen verwijderd, waarvan 244 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. In Tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In Tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2013 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gestegen (zie Tabel 7). Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 6 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40% 43% 45% 40% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor her verstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Tabel 8 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2013 ten opzichte van 2012 gestabiliseerd (zie Tabel 9). Eind 2013 waren in totaal 139 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2012 was dit 138. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2013 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Reimerswaal Schouwen- Tholen Totaal Beveland Duiveland Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semipermanent gebruik Toiletvoorzieningen 1 1 Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2013 hebben minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal ritten in 2013 aanzienlijk gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Grafiek 7 Aantal verreden ritten 2009 t/m 2013 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 R e gi o Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2013 Gemeente Wmo Borsele 654 Goes Kapelle 454 Noord-Beveland 320 Reimerswaal 844 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal In Tabel 12 is de daling van het aantal pashouders dat in 2013 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2013 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,2 17,48 Goes , ,0 9,98 Kapelle , ,5 16,40 Noord-Beveland , ,9 26,25 Reimerswaal , ,4 21,13 Schouwen-Duiveland , ,1 17,40 Tholen , ,3 21,37 0,00 Totaal , ,5 15,29 (Totaal 2012) , ,9 14,54 Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder is gedaald. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is tevens iets gedaald. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2013 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 11,29 623,16 Goes 13,48 344,43 Kapelle 8,00 462,53 Noord-Beveland 12,90 564,47 Reimerswaal 10,64 551,10 Schouwen-Duiveland 10,68 441,57 Tholen 10,71 483,56 Regioprijs ,31 448,82 (Regioprijs 2012) 11,60 435,78 De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2013 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner zijn gedaald en de netto kosten per Wmo-cliënt in 2013 iets zijn gestegen ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2013 heeft de GVZ een 2-tal klant tevredenheidonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,2. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2013 ruim ritten uitgevoerd. In 2013 zijn er 82 gegronde klachten geregistreerd. In Grafiek 8 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 8 Aard en omvang klachten regiotaxi 100 Aard en omvang klachten Regiotaxi Oosterschelde Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 Trapliften In 2011 heeft Handicare het contract van Freelift voortgezet. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, tot 14 juni Er is de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2013 werden 61 liften verstrekt. Het ging om 33 nieuwe liften (54%) en 28 (46%) vanuit hergebruik. Alle 61 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2012 werden 59 liften verstrekt (23 nieuwe liften en 36 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2012 is dus gestegen. Er staan twee liften in het depot, maar deze zijn al gereserveerd. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Er zijn in totaal 39 trapliften verwijderd. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn ook licht gestegen. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften het nieuwe overzicht Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Tabel 15 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2013 een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ verder te ontwikkelen. Daarnaast is met de zorgaanbieders gesproken over de impact van de plannen uit het regeerakkoord ( korting op het budget HH/HZ) en zijn oplossingsrichtingen besproken. Eind 2013 heeft het bestuur ingestemd met een voorstel om vanaf februari 2014 alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. Deze nieuwe vorm is in samenwerking met de zorgaanbieders ontwikkeld en wordt in pilotvorm uitgevoerd. De zorgaanbieder krijgt van gemeenten een vast (resultaatvolgend) budget per cliënt waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de huishoudelijke hulp/zorg. Door middel van deze pilot kan beoordeeld worden of het toekennen van een resultaatvolgend budget aan de zorgaanbieder leidt tot de gewenste resultaten (minder kosten, maximale inzet en gebruik van het eigen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Aantal uren netwerk en algemene/collectieve voorzieningen). De resultaten worden gebruikt om de hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2015 vorm te geven. Grafiek 9 geeft een overzicht van de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, en HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. In 2012 is met het ook op kostenbeheersing in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders vastgelegd dat vanaf 2013 de voorzieningen alleen worden verstrekt in de vorm van Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg. Deze wijziging, en de met de klanten en zorgaanbieders afgesproken overgangsregeling heeft in 2013 het beoogde effect gehad. De ontwikkeling en omzetting van de verhouding van geleverde uren HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ is in grafiek 10 weergegeven. Het gaat in totaal om uur ( uur in 2012) voor een bedrag van ,--. In 2012 werd nog een bedrag van ,-- betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,24 ( 21,49 in 2012). Grafiek 9 Uren HH per periode in uren HH1 uren HH uren HH50 uren HH uren HZ Periode Grafiek 10 Verhouding verstrekte zorguren HH1, HH2, HH50 naar HH en HZ Ontwikkeling HH1, HH50, HH2 naar HH en HZ Periode %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Zorg/ Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar een (lokale) gezondheidsnota op te stellen waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. In 2013 is de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio Iedereen in beweging vastgesteld. Dit is een actualisatie van de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio ( ). Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten van het regionale gezondheidsbeleid zijn: Preventie genotmiddelen Overgewicht Psychische en psychosociale problematiek De geactualiseerde nota Iedereen in beweging is een kaderstellende nota. Voor de nota is gebruik gemaakt van bestaande gegevens zoals de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij en de rvtv. In de nota wordt ook de gemeentelijke taak rondom gezondheidsbeleid vanuit de Wet publieke gezondheid beschreven (toelichting op wettelijke basis van de nota). Verder zijn ontwikkelingen beschreven die van invloed (kunnen) zijn op het gezondheidsbeleid, waarbij het veranderende Wmo-beleid en de drie transities van grote invloed zijn. Speerpunt Preventie genotmiddelen In 2009 is een regionale (ambtelijke) projectgroep samengesteld die actief aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een (jaarlijks) regionaal programma alcohol- en middelenbeleid en de uitvoering daarvan. Onder het motto Laat ze niet (ver)zuipen! is in het voorjaar 2010 een regionale campagne alcohol en jongeren gestart. De komst van het Zeeuwse project Jeugd en Alcohol eind 2010, met daarbij de personele capaciteit in de vorm van een projectleider, heeft een grote invloed op gehad op de uitvoering van het beleid. De regionale projectgroep heeft een aanjaagfunctie voor de lokale uitwerkingen op de verschillende beleidsterreinen. Tegelijkertijd wordt in de regionale projectgroep afgestemd wat in en uit de Zeeuwse werkgroepen meegenomen moet worden. Regionaal is met name aandacht geweest voor de pijler Educatie en Bewustwording, de pijler waar al lang wordt samengewerkt in de regio. De uitwerking van de pijlers Regelgeving en beleid en Handhaving zijn in het Zeeuwse project uitgewerkt. In 2013 hebben weer verschillende activiteiten plaatsgevonden binnen het thema Alcohol en Jeugd. We noemen onder meer de regionale stapavond voor ouders (Goes), ondersteuning bij de implementatie van de alcoholvrije school in het VO en de training vroegsignalering/ketenaanpak (voor professionals). Daarnaast is binnen de Zeeuwse werkgroep nieuwe Dranken Horecawet (ndhw) gewerkt aan de implementatie van de ndhw. Het blijft een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken, want de meest effectieve aanpak is een integrale aanpak! Het programma Alcohol en Jeugd Oosterschelderegio 2013 is aanvullend op het reeds bestaande beleid van de gemeenten (veel aandacht voor voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie). Dit programma geeft het kader van de bovenlokale activiteiten die door een brede integrale aanpak meer effect hebben dan wanneer zij alleen lokaal worden uitgevoerd. De integrale aanpak is gericht op een combinatie van maatregelen op het gebied van voorlichting & educatie, regelgeving en handhaving. Het regionale programma sluit tevens aan op de Zeeuwse aanpak. De uitvoering van het regionaal programma en het Zeeuwse project wordt bekostigd uit het regionale budget preventiemiddelen Oosterschelderegio. Door herijking van de MO-middelen zijn de financieringsstromen in 2013 sterk gewijzigd. Vanaf 2013 zijn gemeenten voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de inzet van Indigo voor verslavingspreventie. Er is een regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Indigo afgestemd. Daarvoor is afgestemd welke activiteiten uit welke middelen gefinancierd worden. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het regionale programma 2013 ten opzichte van Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 Speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema s (zoals dementie) nader afgestemd. De gemeenten zijn vanaf 2011 vertegenwoordigd in de zorgketen dementie Oosterschelderegio. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Woon(her)kansen Woon(her)kansen (WHK) is een gezamenlijk project van de gemeenten 1, woningcorporaties, Emergis en SMWO. WHK is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting voorkomen wordt (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen (nieuwe kans). De ervaringen met en resultaten van woon(her)kansen zijn positief. Niet alleen vanwege het voorkomen van ontruimingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers (nieuwe kans hulp), maar ook het voorkomen van (meer) persoonlijk leed. De kracht van het woon(her)kansen is de methode die gehanteerd wordt, namelijk intensieve hulp bij de start van het traject, outreachend waar nodig, waarna de cliënt begeleiding ontvangt (maximaal één tot twee jaar, of zoveel korter als mogelijk) om te leren zelfstandig te wonen en een goed huurder te worden. In overleg met de betrokken organisaties is in 2012 gewerkt aan een nieuwe financieringssystematiek: cliëntgebonden financiering. Sinds januari 2013 zijn er specifieke afspraken over het minimaal aantal en maximaal aantal in te kopen hulpverleningstrajecten. Deze afspraken zijn in 2013 toereikend geweest en hebben, tot tevredenheid van alle samenwerkingspartners, geleid tot een voortzetting van deze afspraken voor de inzet van woon(her)kansen voor In 2013 werden voor woon(her)kansen 11 cliënten aangemeld voor laatste kans. Voor eerste kans hulp zijn 23 cliënten aangemeld. In totaal zijn 34 cliënten aangemeld voor het project. Voor zowel laatste kans als nieuwe kans is het aantal aanmeldingen de laatste jaren gedaald. Het beroep dat op nieuwe kans wordt gedaan is wel groter dan het aantal trajecten dat wordt ingekocht. Dat betekent dat niet iedereen die wordt aangemeld direct kan worden geholpen en op de wachtlijst wordt geplaatst. Dat het aantal aanmeldingen van laatste kans cliënten is gedaald, is mede ingegeven door het feit dat er volgens de woningcorporaties minder huurders zijn met forse betalingsachterstanden. Het project heeft een bijdrage geleverd aan een snellere manier van signaleren van problemen bij huurders, het eerder treffen van een betalingsregeling of het sneller doorverwijzen naar instanties voor hulp- en dienstverlening. Dit alles heeft een preventieve werking op het aantal aanmeldingen voor laatste kans cliënten gehad. Daar komt bij dat er ook vanuit de landelijke overheid veel aandacht wordt besteed aan schuldenproblematiek en dit vertaald wordt in gemeentelijk beleid. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) De vijf gemeenten van de Bevelanden 2 (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) hebben voor het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk contract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). In de voorgaande jaren is een traject doorlopen voor een nieuwe wijze van financieren. De nieuwe wijze is in 2011 geïmplementeerd. Strekking van de (financierings)relatie met het AMW is dat deze veel meer een inkooprelatie is geworden dan een subsidierelatie. Er worden nu cliëntgebonden uren ingekocht. SMWO heeft hierop haar tarieven aangepast. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet en er is een dienstenpakket samengesteld met basisproducten en plusproducten (kunnen lokaal door de gemeenten worden ingekocht). Verder is gewerkt aan cliëntprofielen en is de registratie en rapportage aangepast. Hulpverlening In 2013 hebben zich op de Bevelanden in totaal mensen gemeld bij het maatschappelijk werk. In 2012 waren dat er Met name in Goes zijn er minder aanmeldingen. De afname is een trend die al langer zichtbaar is. Dit kan worden verklaard door de afvang vanuit de lokale loketten, de ondersteuning vanuit de POH- GGZ bij huisartsen en de mensen met enkelvoudige psychosociale vragen die naar een 1 De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. 2 De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf afspraken over het AMW. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

21 psycholoog gaan. Het maatschappelijk werk spitst zich toe tot de vangnetfunctie die ze heeft voor de sociaal en materieel kwetsbare burger in de samenleving. In een aantal gevallen is een aanmeldgesprek voldoende voor cliënten om weer verder de draad op te pakken. Als dit niet het geval is, dan volgt een intake gesprek 3. In dit gesprek wordt de vraag verder verhelderd en wordt bepaald of de cliënt aan het juiste adres is bij het algemeen maatschappelijk werk. In 2013 hebben 791 intakes in de Bevelanden plaatsgevonden. In 2012 vonden 721 intakes plaats. In vergelijking met 2012 is het aantal mensen dat zich meldde bij SMWO dus afgenomen, maar is het aantal intakes toegenomen. Dit sluit aan bij de druk die SMWO signaleert in de samenleving en de complexiteit die SMWO al enige jaren ziet toenemen. Alle enkelvoudige problematiek wordt direct opgepakt door een professional of een vrijwilliger. Bij meer complexe problematiek krijgt de cliënt een gesprek om de vraag te verhelderen en de ondersteuningsbehoefte vast te stellen. Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) is in 2013 iets toegenomen ten opzichte van 2012 (zie Grafiek 11). In 2013 zijn 697 korte contacten afgesloten. Grafiek 11 Aantal korte contacten AMW Ontwikkelingen De focus van de maatschappelijke opdracht komt meer en meer te liggen op de versterking van de sociale verbanden van burgers in buurten, wijken en dorpen. Van een aanbodgerichte organisatie transformeert SMWO in een vraaggerichte organisatie. Om aan te sluiten bij deze ontwikkeling heeft SMWO gebiedsgerichte teams ontwikkeld en de sturing aangepast. Elk gebied heeft een eigen team en een eigen teamleider, die het werken vanuit het lokale netwerk ondersteunt en faciliteert. De keuze om een centraal aanmeld- en coördinatiepunt in te richten (Infopunt SMWO) is een passende vorm om laagdrempeligheid te realiseren. Een andere ontwikkeling is de inhoudelijke kanteling. De nadruk van het maatschappelijk werk ligt minder op de begeleiding en meer op de ondersteuning totdat het netwerk deze taak heeft overgenomen. Dit in nadrukkelijke samenwerking met alle netwerkpartners (zoals welzijn). Groepswerk is een methodiek die goed past bij Welzijn Nieuwe Stijl en wordt steeds vaker toegepast. De implementatie van de zelfredzaamheidsmatrix is een manier om het effect van het maatschappelijk werk inzichtelijk en beter meetbaar te maken. Door de verschuiving van aanbod naar vraag, van begeleiding naar ondersteuning, zijn de enkelvoudige problematieken nog maar beperkt onderdeel van de hulpverlening. SMWO ziet een sterke toename van multi-problem zaken, zowel bij gezinnen als bij de alleenstaanden die zich bij het maatschappelijk werk melden. De versobering van regelingen en de effecten van de nieuwe wetgeving zien we terug bij de cliënten. Als mensen horen dat ze ergens geen recht op hebben, kan dit leiden tot teleurstelling ten aanzien van gemeenten en overheidsbeleid. Waar SMWO een trend signaleert zal ze deze agenderen. Op dit moment borgt de verhoging van de AOW-uitkering ervoor dat mensen geen aanspraak kunnen maken op kwijtscheldingen. In totaal betekent dit een achteruitgang in inkomen. 3 In geval van kortdurende hulp of crisissituaties is er geen sprake van een intake en wordt er direct gestart met hulp na de aanmelding. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

22 Huiselijk geweld blijft een belangrijk onderdeel van de hulpverlening van het AMW uitmaken. Er werd afgelopen jaar vaak een beroep op het maatschappelijk werk gedaan door het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHGZ) waarbij ook steeds meer de vraag aan SMWO werd gesteld om de eerste contacten te leggen. Het lukte SMWO tot nu toe altijd om deze zaken direct op te pakken, maar het geeft wel veel druk (andere zaken moeten hierdoor langer wachten). De verwachting is dat dit in de nabije toekomst toe gaat nemen, omdat meer taken vanuit ASHGZ neergelegd gaan worden bij het AMW. Ontwikkelproject Sociale Verbindingen In oktober 2013 is het ontwikkelproject Sociale Verbindingen in drie pilotgemeenten (Borsele, Goes en Kapelle) gestart. Dit traject is geen nieuwe vorm van dienstverlening maar een tijdelijk traject dat enerzijds zorgt voor versterking van de burgerkracht en anderzijds de burger die zorg vraagt faciliteert en stimuleert hier gebruik van te maken. Daarnaast dient dit implementatietraject als hefboom om het bestaande aanbod te transformeren naar een werkwijze en organisatievorm die aansluit bij de decentralisaties. Een belangrijk onderdeel van het project is de tijd om te leren en ontwikkelen. Communicatie speelt daarbij een grote rol. Het beoogde resultaat van het ontwikkeltraject is dat de werkwijze van de professional aansluit bij de lokale omgeving. Er komt een format met processtappen en praktijkvoorbeelden, dat die ook toepasbaar is in andere dorpen, wijken en kernen. Daarnaast is aan het einde van dit traject helder op welke manier een organisatieontwerp kan aansluiten bij de kanteling in het brede sociale domein en hoe de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vormgegeven. Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 3. Gezondheidsbeleid Baten Programma 3. Gezondheidsbeleid Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat Jaarverslag en jaarrekening SWVO

23 Programma sociaal domein In juni 2013 hebben de besturen van het SWVO en van GR de Bevelanden besloten om als 7 gemeenten in de Oosterschelderegio uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Om uitvoering te geven aan dit programma is een programmaorganisatie opgezet en een uitvoeringsplan vastgesteld. Het uitvoeringsplan bestaat uit 5 thema s waar het programma uitvoering aan zal geven, te weten: versterken burgerkracht en preventieve voorzieningen integrale toegang, sociale teams en specialistisch netwerk opdrachtgeverschap en inkoop communicatie en cultuuromslag ICT & informatievoorziening In dit programma wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit domein onderzocht en worden voorstellen opgesteld voor een integrale aanpak daarvan. Samenhang is niet alleen nodig in de ontwikkeling van het beleid, maar juist ook in de uitvoering van de taken van de gemeenten en externe partners binnen dit Sociale Domein. Door de samenhang aan te brengen is de verwachting dat de doelstellingen binnen het Sociale domein op een kwalitatief betere en goedkopere manier kunnen worden gerealiseerd. Het is niet de bedoeling in dit programma het totale domein te regelen voor de regio, maar wel om de samenhang uit te werken op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. Binnen het Sociale Domein worden naast het programma Sociaal Domein de bestaande projecten gehandhaafd, zoals de decentralisatie jeugdzorg, de decentralisatie AWBZ, de vorming van de afdeling WIZ binnen de GR de Bevelanden, herstructurering De Zuidhoek en samenwerking WIZ Schouwen-Duiveland en De Zuidhoek. Eind 2013 is opgeleverd: Een kadernota sociaal domein waarin de uitgangspunten zijn uitgewerkt waarbinnen de gemeenten het sociale domein vorm zullen geven. Een programmaorganisatie bestaande uit een programmateam en 5 werkgroepen (begin 2014 is daar nog een zesde werkgroep financiën aan toegevoegd). In de werkgroepen nemen collega s deel vanuit de zeven gemeenten. 5 werkopdrachten met daarin een planning, verwachte resultaten en de stappen die genomen zullen worden om tot dit resultaat te komen. Decentralisatie van de extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo 2015 In 2013 heeft het project een aantal fases doorlopen: In januari 2013 heeft het bestuur van het SWVO een conceptnotitie maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. In de periode van februari tot en met april hebben we een consultatiefase uitgevoerd. De inhoud van de notitie en de voorliggende vraagstukken hebben breed in de Oosterschelderegio besproken, zowel lokaal als regionaal. Daartoe hebben we gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd Jaarverslag en jaarrekening SWVO

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2014 1 Inhoud 1 Jaarverslag... 3 1.1 1.2 1.3 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Najaarsnota 2014 Oktober 2014 Colofon De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Druk Huisdrukkerij gemeente Renkum Oplage 95 exemplaren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 1. INLEIDING 3 Inleiding 3 Kerngegevens 5 2. PROGRAMMA'S 7 1. Bestuurlijke organistatie 7 2. Veiligheid 10 3. Verkeer en vervoer 13 4. Beheer

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie