Jaarverslag en jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

2 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag Inleiding Jaarverslag per programma... 4 Volwasseneneducatie... 4 Wmo voorzieningen... 9 Zorg/ Gezondheidsbeleid Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Programmarekening Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting programmarekening Algemeen Programmarekening Educatie Programmarekening Wmo Programmarekening Gezondheidsbeleid Programmarekening Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix Bijlagen Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat SISA BIJLAGE Lijst met tabellen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1. Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWVO. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en programmarekening. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie In 2012 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd. De nieuwe naam van de gefuseerde ROC s is Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hierover is met (toen nog) ROC Zeeland een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifiekere afspraken worden gemaakt in jaarlijkse productovereenkomsten. Daarnaast is er voortdurend overleg over lopende en nieuwe educatie-trajecten. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. Per 2009 maakt de rijksbijdrage educatie onderdeel uit van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sindsdien is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Ook in 2012 is het budget weer gedaald t.o.v. het jaar daarvoor (een verschil van ca door minder rijksfinanciering en uitputting van de voorziening van het SWVO voor volwasseneneducatie). Het aantal trajecten is hierdoor minder dan vorig jaar. Deze daling komt ook door de keuze om per augustus 2012 vanuit het educatiebudget meer geld in te zetten voor leerlingen van scool (niveau-1 opleiding). Het gaat hier om 20 leerlingen vanaf 18 jaar. In september 2012 is een wetswijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent een forse verandering voor de volwasseneducatie per Het voortgezet algemeen vormend onderwijs (VAVO) komt onder aansturing van het rijk. Om die reden is het gemeentelijk budget voor volwasseneducatie per 2013 nogmaals sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betekent een beperktere beleidsvrijheid voor gemeenten zowel qua doelstelling als doelgroepen. In de praktijk zal het budget vooral ingezet gaan worden voor cursussen Nederlands en taal voor ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen), werkzoekenden en werknemers van sociale werkvoorzieningen. Wet Educatie Beroepsonderwijs Met de rijksmiddelen educatie is in 2012 het VAVO bekostigd en zijn daarnaast 350 trajecten gerealiseerd. Dit betreft trajecten basiseducatie, trajecten NT2 alfabetisering en trajecten NT2 vanaf niveau B1. Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Aantal trajecten basiseducatie en NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Basiseducatie (Sociale Redzaamheid) Basiseducatie is traditioneel gericht op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, computergebruik, sociale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden. De basiseducatie kenmerkt zich in de Oosterschelderegio door maatwerk die vaak in samenwerking met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale werkplaatsen, vrijwilligershuizen en verzorgingstehuizen wordt aangeboden. In 2012 zijn in totaal 207 trajecten basiseducatie gerealiseerd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 Tabel 2 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 alfabetisering, NT2 vanaf niveau B1 en de taalondersteuning in de geïntegreerde trajecten (NT2 + beroepsonderwijs niveau 1 of 2) zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. In 2012 zijn hiermee 106 deelnemers bereikt. Tabel 3 Aantal deelnemers NT2 (alfabetisering, B1, B2) Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) De VAVO afdeling van ROC Zeeland verzorgt certificaat- en diplomagericht onderwijs voor volwassenen op het niveau van MAVO (vmbo-t), HAVO en VWO. Daarnaast wordt een Hexbo-opleiding aangeboden, ter voorbereiding op de havo examenklas of de versnelde opleidingen binnen het MBO op niveau 4. VAVO is in beginsel bedoeld voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Doel van de opleidingen is mensen zonder startkwalificatie in staat te stellen deze alsnog te halen of voor te bereiden op een beroepsopleiding. Het SWVO bekostigt de VAVO-activiteiten voor de deelnemers uit de Oosterschelderegio uit de rijksmiddelen Educatie (WEB). De deelnemers die rechtstreeks afkomstig zijn uit het Voortgezet Onderwijs worden mede bekostigd door de school van herkomst van de leerling. ROC Zeeland heeft hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. In 2013 zal de financiering van het VAVO via het rijk gaan verlopen. Tabel 4 Deelnemers VAVO per gemeente 2012 (incl. Thoolse deelnemers ROC West-Brabant) Gemeente 1 e helft e helft 2012 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Deelnemers uit de gemeente Tholen maken vooral gebruik van de VAVO-opleidingen bij ROC West- Brabant. Dit wordt via ROC Zeeland verrekend met ROC West-Brabant. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 5 Aantal deelnemers per opleiding VAVO Soort opleiding 1 e helft e helft 2012 Totaal Vmbo-t/ MAVO Havo/hexbo Vwo Totaal In schooljaar zijn 47 leerlingen uitbesteed (6 mavo, 35 havo/hexbo, 6 vwo) door scholen voor voortgezet onderwijs. In schooljaar zijn 33 leerlingen uitbesteed aan het Vavo (5 mavo, 25 havo/hexbo, 3 vwo). De door het VO uitbestede deelnemers zijn niet meegeteld in bovenstaande tabellen. Wet Inburgering Het SWVO faciliteert de regionale afstemming op het gebied van inburgering. Dit gebeurt in het Platform Inburgering met de beleidsmedewerkers en in het Uitvoeringsoverleg Inburgering met de consulenten. Terugkomende aandachtspunten in het regionale overleg zijn de vele wetswijzigingen en de vertaling naar het lokale beleid, uitvoering en onderlinge consultatie op breder uitvoeringsniveau en specifieke casussen. Ook worden ervaringen met de aanbieders uitgewisseld. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Tholen hebben op basis van een gezamenlijke onderhandelingsprocedure nieuwe contractafspraken gemaakt met Accessio en Agens ten behoeve van inburgeringstrajecten. De gemeenten Reimerswaal en Schouwen-Duiveland hebben met ROC Zeeland afspraken gemaakt over inburgeringstrajecten. Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen wettelijke taken meer voor inburgering. Inburgeringsplichtigen worden dan zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. Gemeenten ontvangen in 2013 nog wel een budget voor het afronden van lopende inburgeringstrajecten. Op incidentele basis heeft het Platform Inburgering in 2012 op verzoek van het Algemeen Bestuur advies uitgebracht over nieuwe (gezamenlijke) afspraken met Vluchtelingenwerk Zeeland over de maatschappelijke begeleiding van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Tot en met schooljaar heeft ROC Zeeland deze functie voor de Oosterschelderegio vervuld in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en Stichting t Beest. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. In schooljaar hebben 64 van de 123 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. Dit is een bereik van 52 %. Daarnaast hebben 4 scholen uit Walcheren gebruik gemaakt van het aanbod van Centrum KCE. Er zijn workshops aangeboden voor in totaal 6593 basisschoolleerlingen en 2433 kinderen hebben een voorstelling bijgewoond. Het aantal bereikte scholen is een stuk lager dan vorige jaren. Dit heeft diverse oorzaken. De nieuwe organisatie en nieuwe coördinatoren hebben tijd nodig om de relatie met het onderwijs op hetzelfde niveau te krijgen als voorheen het Centrum cultuureducatie van ROC Zeeland. Daarnaast worden jaarlijks weer een aantal scholen gesloten en merkt het centrum KCE dat diverse scholen kampen met een beperkt budget. Sommige scholen sparen het geld voor cultuureducatie om eens in de twee jaar een grote culturele activiteit te organiseren. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Voor schooljaar hebben tot en met december basisscholen ingeschreven op het aanbod. In de periode september t/m december 2012 hebben 18 scholen een of meerdere voorstellingen bijgewoond en hebben er op 25 scholen een of meerdere workshops plaatsgevonden. Naast het aanbod heeft het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie. Op basis van een vraag van een school wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een museum. In het programma-aanbod dat scholen ontvangen is informatie opgenomen over de musea in de Oosterschelderegio en hun onderwijsaanbod. Tabel 6 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten 4 Totaal De cultuurmenu s zijn dit schooljaar aangeboden in de vorm van samengestelde cultuurarrangementen, losse onderdelen waarmee de scholen een eigen programma kunnen samenstellen en aanbod op maat. Nieuw was het nascholingsaanbod voor basisschooldocenten en pedagogisch medewerkers. Opvallend is dat de meerderheid ervoor kiest om zelf een programma samen te stellen (60 scholen). Ook in het VO zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: CS Ostrea Lyceum, Goese Lyceum voor beroepsonderwijs, Goese Lyceum voor vmbo-t/havo/vwo, Calvijn College (2 locaties), Odyzee College (speciaal onderwijs), De Wissel (speciaal onderwijs).het betrof 19 voorstellingen en 18 workshops. In 2012 zijn drie cursussen Algemene Muzikale Vorming aangeboden voor de buitenschoolse opvang in Borsele. Het Centrum KCE heeft met Kinderopvang De Bevelanden (Kibeo) de mogelijkheden onderzocht voor een structureel aanbod voor de buitenschoolse opvangen. De conclusie is dat dit niet haalbaar is vanwege de beperkte financiële middelen van Kibeo. Overige activiteiten ten behoeve van cultuureducatie in 2012 waren onder meer: Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven cultuureducatie voor basisscholen en VO Bijeenkomst met de cultuurcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs met betrekking tot veranderingen op het gebied van rijksgelden cultuureducatie voor het VO. Informatiebijeenkomst voor workshopdocenten Deskundigheidsbevordering gastdocenten Ondersteuning van scholen en aanbieders Implementeren en uitzetten van een doorlopende leerlijn Bijdrage aan Zeeuwse cultuureducatieve projecten Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE een subsidieaanvraag opgesteld voor Cultuureducatie met Kwaliteit, een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Deze regeling vervangt de regeling cultuurparticipatie waaruit het SWVO tot en met 2012 subsidie ontving van de provincie Zeeland. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Het SWVO maakt hierover afspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee gaat de JTSZ samenwerken met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. Die samenwerking is al gestart door met een groep leerlingen van Pontes te werken aan de openingsvoorstelling in juni Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In schooljaar had de JTSZ 302 deelnemers, waarvan 187 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar nemen 315 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 182 uit de Oosterschelderegio: Tabel 7 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Per september 2012 zijn er 15 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (9 groepen in Goes en 6 in Zierikzee). De groepen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2012: - 4 presentatieweekenden (januari en juni) - Première weekend (april) - De jeugdtheaterschool is officieel leerbedrijf en biedt stageplaatsen aan de leerlingen van de theateropleiding van het Goese Lyceum (20) en leerlingen vanuit het MBO uit Tilburg. - Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen). Een leerling van de Jeugdtheaterschool Zeeland haalde de tweede plaats (maart) - Première weekend (april) - Deelname Regatta: Landelijke wedstrijd voor Jeugdtheaterscholen met een voorstelling van 7 leerlingen (juni) - Try out Dorsvloer vol Confetti (juni) - Slotavond Zeeland s got talent (juni) Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt in de uitvoeringspraktijk. Om de uitvoering van de Wmo te Kantelen is het gezamenlijk ingezette scholingstraject De Kanteling lokaal verder uitgewerkt veelal met Coaching on the Job en uitgevoerd. De kanteling wordt waar mogelijk in de uitvoering van de Wmo uitgedragen. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal een informatiemiddag over de nieuwe leverancier Beenhakker en het nieuwe pakket hulpmiddelen te introduceren. Er is aan twee groepen, totaal 27 consulenten, een training Herkennen en omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking gegeven door MEE Zeeland. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. De Wmo modelverordening en beleidsregels zijn verder aangepast op: de kanteling, de eigen bijdrage en het algemeen gebruikelijk verklaren van woonvoorzieningen. De verordening wordt per gemeente vastgesteld. De invoeringsdatum verschilt per gemeente. Het contract met de leverancier voor de hulpmiddelen Jeremiasse Care2Move is beëindigd in maart Via een Europese aanbesteding is de levering van de hulpmiddelen gegund aan de Firma Beenhakker. De werkwijze voor de verstrekking van de hulpmiddelen blijft gehandhaafd. We blijven de hulpmiddelen nieuw aanschaffen en herverstrekken. De contractperiode met Beenhakker is 4 jaar met de mogelijkheid dit twee maal een jaar te verlengen. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2,7 2,3 2,9 2,8 2, De kosten zijn in 2012 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Mogelijk zorgt ook het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn gedaald ten opzichte van De kosten voor de gemeenten namen af met ,--(10,7% minder dan 2011). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Hanidcare (voorheen Freelift). Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 De kosten bedroegen voor aankopen en herplaatsen van de trapliften: De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften daalden ten opzichte van 2011 met 28,3%. Waarschijnlijk ligt de oorzaak daarvan in de De Kanteling van de Wmo. Mogelijk zijn er ook effecten van het proactief verhuizen naar gelijkvloerse of aangepaste woningen van de burgers. Kosten Huishoudelijke hulp De kosten van Hulp bij de Huishouding daalden met 1,2% ten opzichte van 2011 onder andere als gevolg van de verschuiving van HH1 naar HH. Hulpmiddelen De hulpmiddelen werden in 2012 in het eerste kwartaal nog geleverd door Jeremiasse, vanaf 1 april 2012 door Beenhakker. Het jaar 2012 is dus samengesteld op basis van twee leveranciers. Het aantal hulpmiddelen in gebruik is hoger dan het aantal middelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200 Euro, ex BTW, hebben geen onderhoudscontract. Met Beenhakker zijn nieuwe vormen van onderhoudscontracten afgesloten. Voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen zijn jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Deze werkwijze lijkt vooralsnog kostenverlagend te zijn. Figuur 1 Aantal hulpmiddelen In gebruik Dit aantal lijkt zich te stabiliseren, ondanks de toenemende vergrijzing. Verklaringen daarvoor zijn divers. Te denken valt aan de eigen bijdrage, de kanteling of het langer gezond zijn van ouderen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Figuur 2 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Deze daling wordt veroorzaakt door het gewijzigde onderhoudscontract met de leverancier Beenhakker. Grafiek 2 Aantal uitstaande hulpmiddelen (incl. trapliften) per gemeente Aankopen In 2012 zijn 1102 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 73% nieuw aangekocht en 27% herverstrekt. Er zijn 752 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 407 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 333 voorzieningen verwijderd, waarvan 249 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. Hierdoor wordt ook het herverstrekkingspercentage lager. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. In Tabel 8 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 8 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In Tabel 9 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Tabel 9 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2012 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. (zie Tabel 10). Tabel 10 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 3 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 40% 43% 45% 40% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor her verstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Tabel 11 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2012 ten opzichte van 2011 licht gedaald (zie Tabel 12). Eind 2012 waren in totaal 138 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. Dat is 9 minder dan in het voorgaande jaar (147). Tabel 12 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2012 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Reimerswaal Schouwen- Tholen Totaal Beveland Duiveland Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semipermanent gebruik Toiletvoorzieningen 1 1 Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2012 hebben minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal ritten in 2012 aanzienlijk gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 13 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2009 t/m Tabel 14 Aantal vervoerpassen per december 2012 Gemeente Wmo Borsele 651 Goes Kapelle 439 Noord-Beveland 310 Reimerswaal 827 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal In Tabel 15 is de daling van het aantal pashouders in 2012 weergegeven. Tabel 15 Aantal pashouders die in 2012 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,7 16,44 Goes , ,3 10,91 Kapelle , ,8 14,90 Noord-Beveland , ,5 22,19 Reimerswaal , ,9 17,06 Schouwen-Duiveland , ,0 16,34 Tholen , ,7 17,15 Totaal , ,9 14,54 (Totaal 2011) , ,4 14,57 Tabel 16 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder is gedaald. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is nagenoeg gelijk gebleven. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Tabel 16 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2012 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 11,25 566,65 Goes 14, Kapelle 7,19 392,77 Noord-Beveland 12,10 505,64 Reimerswaal 10,99 510,79 Schouwen-Duiveland 11,09 413,82 Tholen 10,55 440,96 Regioprijs , (Regioprijs 2011) 13, De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 16 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2012 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner en de netto kosten per Wmo-cliënt in 2012 aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Nieuwe aanbesteding Regiotaxi-Oosterschelde In 2012 is het WMO vervoer opnieuw aanbesteed volgens een nieuw concept, waarvoor inmiddels landelijk veel belangstelling is. Nieuw is dat de ritaanname, de planning van het vervoer en de klachtafhandeling niet meer door de vervoerder worden uitgevoerd maar door de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVZ). Het SWVO is mede aandeelhouder van deze centrale die gevestigd is in Terneuzen. Met ingang van 1 augustus wordt de Regiotaxi-Oosterschelde uitgevoerd door Taxi Centrale Renesse(TCR). TCR levert de voertuigen en chauffeurs. De regie op het vervoer is in handen van de GVZ. Naast het WMO-vervoer wordt binnen de Regiotaxi-Oosterschelde ook het OV-vervoer in de avonduren en de treintaxi Goes uitgevoerd. Door het SWVO is in 2012 veel tijd besteed aan de implementatie van het nieuwe vervoerscontract. Klanttevredenheid In november 2012 heeft de GVZ een eerste klant tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale als de chauffeurs scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de nieuwe Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,1. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2012 ruim ritten uitgevoerd. In 2012 zijn er 164 gegronde klachten geregistreerd. In Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 In Grafiek 5 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi Trapliften In 2011 heeft Handicare het contract van Freelift voortgezet. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, tot 14 juni Er is de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2012 werden 59 liften verstrekt. Het ging om 23 nieuwe liften (39%) en 36 (61%) vanuit hergebruik. Alle 59 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2011 werden 70 liften verstrekt (54 nieuwe liften en 16 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2011 is dus scherp gedaald. De her-inzet is flink gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Er zijn in totaal 25 trapliften verwijderd. Uit Tabel 17 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten daarentegen zijn gedaald. Tabel 17 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Tabel 18 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2012 een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ verder te ontwikkelen. Daarnaast is met de zorgaanbieders gesproken over de impact van de plannen uit het regeerakkoord ( korting op het budget HH/HZ) en zijn oplossingsrichtingen besproken, waaronder de invoering van een was/en strijkservice en boodschappendienst. Grafiek 6 geeft een overzicht van de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, en HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Om de in 2011 gesignaleerde kostenstijging te beheersen is in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders vastgelegd dat vanaf 2012 de voorzieningen alleen worden verstrekt in de vorm van Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg. Deze wijziging, en de met de klanten en zorgaanbieders afgesproken overgangsregeling heeft in 2012 het beoogde effect gehad. De ontwikkeling en omzetting van de verhouding van geleverde uren HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ is in grafiek 7 weergegeven. Het gaat in totaal om uur ( uur in 2011) voor een bedrag van ,--. In 2011 werd nog een bedrag van ,-- betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,49 ( 21,90 in 2011). Grafiek 6 Uren HH per periode in Aantal uren Periode uren HH1 uren HH2 uren HH50 uren HH uren HZ Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Grafiek 7 Verhouding verstrekte zorguren HH1, HH2, HH50 naar HH en HZ Ontwikkeling HH1, HH50, HH2 naar HH en HZ Periode %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Zorg/ Gezondheidsbeleid Van decentralisatie begeleiding naar transitie sociaal domein In 2012 stond de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo op de agenda. Het plan van het eerste kabinet Rutte is om gemeenten met ingang van 1 januari 2013 verantwoordelijk te maken voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor bestaande cliënten. Samen met de plannen voor de decentralisaties van jeugdzorg, de Wet Werk naar Vermogen en het passend onderwijs verandert er veel op het sociale terrein en wordt de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers in de samenleving. Echter met deze veranderingen zijn ook de nodige bezuinigingen gemoeid. De gemeenten dienen deze taken wel met aanzienlijk minder middelen uit te voeren. Naast het feit dat taken en verantwoordelijkheden overgaan (transitie) ligt er ook een opgave bij de lokale overheid om de zaken anders aan te pakken (transformatie). Door de bundeling van verantwoordelijkheden en budget, de uitgangspunten van de Wmo en de rol van de gemeenten in de lokale samenleving dicht bij de burgers zijn er volop mogelijkheden voor gemeenten om het anders te doen. Om hier in de Oosterschelderegio invulling aan te geven is in februari een project gestart met een speciaal daarvoor aangestelde projectleider en deelname vanuit de zeven gemeenten. Eind april werd door het bestuur van het SWVO een startdocument vastgesteld, waarmee de kaders voor het project zijn neergezet. Echter in mei valt het kabinet en staan de plannen voor de decentralisaties weer ter discussie. Het bestuur van het SWVO beoordeelt deze politieke ontwikkelingen als iets van tijdelijke aard en heeft de projectgroep gevraagd vooral verder te gaan met de uitwerking van de decentralisatie. In oktober 2012 werd een herziene bestuursopdracht vastgesteld en ging de projectgroep verder met haar opdracht. Aan het eind van deze maand was er een nieuwe regering met een nieuw regeerakkoord waarin de plannen voor de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is uitgebreid. Naast begeleiding zal ook de functie verzorging straks tot het takenpakket van de gemeente behoren. Concreet werkt de projectgroep nu aan de volgende zaken: Eind januari 2013 wil de projectgroep een uitgangspuntennotitie laten vaststellen door het bestuur van het SWVO waarin een toekomstige gewenst beeld voor de maatschappelijke ondersteuning wordt beschreven. Na consultatie van politiek, aanbieders van zorg en welzijn, cliënt- en adviesraden zal deze uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraden ter besluitvorming worden aangeboden. Om belanghebbenden bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers bij dit proces te betrekken is communicatie van groot belang. Middels informatiebijeenkomsten, een nieuwsbrief en een website worden stakeholders geïnformeerd en betrokken. Ook wordt in 2013 een klankbordgroep opgericht. Om tot een goede afstemming met de andere decentralisaties in het sociale domein te komen wordt een 4D overleg ingericht. Regionaal gezondheidsbeleid In 2009 is de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio vastgesteld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten voor het regionale gezondheidsbeleid zijn: Preventie genotmiddelen Overgewicht Psychische en psychosociale problematiek Naast de benoemde speerpunten in het gezondheidsbeleid zijn er nog enkele gezamenlijke projecten ontwikkeld die gerelateerd zijn aan het gezondheidsbeleid. Zo zijn in de vorige regionale gezondheidsnota s het project woon(her)kansen en het sociaal pension als beleidsprioriteiten opgenomen. Deze projecten zijn sterk Wmo-gerelateerd, maar in het verleden via het gezondheidsbeleid regionaal opgepakt. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 In 2012 heeft het bestuur SWVO kennis genomen van de evaluatie van de (regionale) nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Uit de evaluatie blijkt dat op basis van de speerpunten in de gezondheidsnota (nieuwe) activiteiten hebben plaatsgevonden, vooral binnen het thema Alcohol & Jeugd. Daarnaast maakt het aspect gezondheid steeds vaker deel uit van beleid van andere sectoren dan de sector Volksgezondheid, er is sprake van integraal gezondheidsbeleid. Hierdoor is gezondheid meer dan voorheen een thema dat door meerdere beleidsvelden wordt ondersteund. Het benoemen van speerpunten heeft hierbij een meerwaarde. In 2013 wordt het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd. De speerpunten blijven behouden. Gedragsverandering is een langdurig proces en actie vereist op verschillende fronten. Daarom zal in de actualisatie aandacht zijn voor het voortzetten van bestaand beleid en integraal beleid. De regionale nota wordt een update van de nota In de gezondheidsnota wordt ook de samenhang met de ontwikkelingen in het sociale domein behandeld. Daarnaast zal in de regionale nota enkele gezamenlijke projecten/activiteiten geborgd worden. Speerpunt Preventie genotmiddelen In 2009 is een regionale (ambtelijke) projectgroep samengesteld die actief aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een (jaarlijks) regionaal programma alcohol- en middelenbeleid en de uitvoering daarvan. Onder het motto Laat ze niet (ver)zuipen! is in het voorjaar 2010 een regionale campagne alcohol en jongeren gestart. De komst van het Zeeuwse project Jeugd en Alcohol eind 2010, met daarbij de personele capaciteit in de vorm van een projectleider, heeft een grote invloed op gehad op de uitvoering van het beleid. De regionale projectgroep heeft een aanjaagfunctie voor de lokale uitwerkingen op de verschillende beleidsterreinen. Tegelijkertijd wordt in de regionale projectgroep afgestemd wat in en uit de Zeeuwse werkgroepen meegenomen moet worden. In 2012 hebben weer veel activiteiten plaatsgevonden binnen het thema Alcohol en Jeugd. We noemen onder meer de regionale stapavonden voor ouders (Renesse en Goes), ondersteuning bij de implementatie van de alcoholvrije school in het VO en VSO, verdere implementatie van de Halt-afdoening 'alcohol en softdrugs', de implementatie van de eerste APK (Aanpak Per Kern) in Bruinisse, aansluiting bij de Sport BOB-campagnes, voorlichting op scholen met de alcohol- en drugsbus in de week voor de kerstvakantie (de voorlichting stond in het teken van alcoholgebruik en de feestdagen, roken en energiedrankjes) en de regionale nieuwjaarsactie gericht op ouders. Daarnaast wordt binnen de Zeeuwse werkgroep nieuwe Drank- en Horecawet (ndhw) gewerkt aan de implementatie van de ndhw. Het blijft een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken, want de meest effectieve aanpak is een integrale aanpak! Het regionale programma Alcohol en Jeugd is aanvullend op het reeds bestaande beleid van de gemeenten, het basispakket Verslavingspreventie. Jaarlijks worden regionale afspraken via het samenwerkingsverband gemaakt over de inzet van Indigo (zoals het project De Gezonde School en Genotmiddelen, voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie). Deze inzet van Indigo werd tot en met 2012 gefinancierd vanuit de MO-middelen (centrumgemeentegelden). De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben eind 2012 ingestemd om een groot deel van de huidige verslavingspreventie, uitgevoerd door Indigo, over te nemen. Dit is een gevolg van de herijking van de MO-middelen. Vanuit de werkgroep zorg zijn voorbereidingen getroffen om regionaal afspraken te maken met Indigo in een regionaal raamcontract (waarin ook lokale afspraken kunnen worden opgenomen). Speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema s (zoals dementie) nader afgestemd. De gemeenten zijn vanaf 2011 vertegenwoordigd in de zorgketen dementie Oosterschelderegio. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Inleiding 5. Managementsamenvatting 6

Inleiding 5. Managementsamenvatting 6 Jaarverslag 2012 Pagina Inleiding 5 Managementsamenvatting 6 Jaarverslag Deel 1 Programmaplan 10 Programma 1 Samenleving 12 Programma 2 Werk, Inkomen en Zorg 22 Programma 3 Veiligheid 30 Programma 4 Leefomgeving

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Welzijnszorg Oosterschelderegio. Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi 15.10827 ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie