Jaarverslag en jaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

2 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag Inleiding Jaarverslag per programma... 4 Volwasseneneducatie... 4 Wmo voorzieningen... 9 Zorg/ Gezondheidsbeleid Overige projecten Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Balans Programmarekening Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting programmarekening Algemeen Programmarekening Educatie Programmarekening Wmo Programmarekening Gezondheidsbeleid Programmarekening Overige projecten Overzicht incidentele baten en lasten Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix Bijlagen Samenstelling bestuur Samenstelling bureau secretariaat Kostenplaats Secretariaat SISA BIJLAGE Lijst met tabellen Jaarverslag en jaarrekening SWVO

3 1. Jaarverslag 1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWVO. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en programmarekening. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

4 1.2 Jaarverslag per programma Volwasseneneducatie In 2012 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd. De nieuwe naam van de gefuseerde ROC s is Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hierover is met (toen nog) ROC Zeeland een raamovereenkomst gesloten voor de periode Specifiekere afspraken worden gemaakt in jaarlijkse productovereenkomsten. Daarnaast is er voortdurend overleg over lopende en nieuwe educatie-trajecten. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. Per 2009 maakt de rijksbijdrage educatie onderdeel uit van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sindsdien is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Ook in 2012 is het budget weer gedaald t.o.v. het jaar daarvoor (een verschil van ca door minder rijksfinanciering en uitputting van de voorziening van het SWVO voor volwasseneneducatie). Het aantal trajecten is hierdoor minder dan vorig jaar. Deze daling komt ook door de keuze om per augustus 2012 vanuit het educatiebudget meer geld in te zetten voor leerlingen van scool (niveau-1 opleiding). Het gaat hier om 20 leerlingen vanaf 18 jaar. In september 2012 is een wetswijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent een forse verandering voor de volwasseneducatie per Het voortgezet algemeen vormend onderwijs (VAVO) komt onder aansturing van het rijk. Om die reden is het gemeentelijk budget voor volwasseneducatie per 2013 nogmaals sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betekent een beperktere beleidsvrijheid voor gemeenten zowel qua doelstelling als doelgroepen. In de praktijk zal het budget vooral ingezet gaan worden voor cursussen Nederlands en taal voor ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen), werkzoekenden en werknemers van sociale werkvoorzieningen. Wet Educatie Beroepsonderwijs Met de rijksmiddelen educatie is in 2012 het VAVO bekostigd en zijn daarnaast 350 trajecten gerealiseerd. Dit betreft trajecten basiseducatie, trajecten NT2 alfabetisering en trajecten NT2 vanaf niveau B1. Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Aantal trajecten basiseducatie en NT2 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Basiseducatie (Sociale Redzaamheid) Basiseducatie is traditioneel gericht op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, computergebruik, sociale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden. De basiseducatie kenmerkt zich in de Oosterschelderegio door maatwerk die vaak in samenwerking met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale werkplaatsen, vrijwilligershuizen en verzorgingstehuizen wordt aangeboden. In 2012 zijn in totaal 207 trajecten basiseducatie gerealiseerd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

5 Tabel 2 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal NT2 De opleidingen NT2 alfabetisering, NT2 vanaf niveau B1 en de taalondersteuning in de geïntegreerde trajecten (NT2 + beroepsonderwijs niveau 1 of 2) zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. In 2012 zijn hiermee 106 deelnemers bereikt. Tabel 3 Aantal deelnemers NT2 (alfabetisering, B1, B2) Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) De VAVO afdeling van ROC Zeeland verzorgt certificaat- en diplomagericht onderwijs voor volwassenen op het niveau van MAVO (vmbo-t), HAVO en VWO. Daarnaast wordt een Hexbo-opleiding aangeboden, ter voorbereiding op de havo examenklas of de versnelde opleidingen binnen het MBO op niveau 4. VAVO is in beginsel bedoeld voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Doel van de opleidingen is mensen zonder startkwalificatie in staat te stellen deze alsnog te halen of voor te bereiden op een beroepsopleiding. Het SWVO bekostigt de VAVO-activiteiten voor de deelnemers uit de Oosterschelderegio uit de rijksmiddelen Educatie (WEB). De deelnemers die rechtstreeks afkomstig zijn uit het Voortgezet Onderwijs worden mede bekostigd door de school van herkomst van de leerling. ROC Zeeland heeft hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. In 2013 zal de financiering van het VAVO via het rijk gaan verlopen. Tabel 4 Deelnemers VAVO per gemeente 2012 (incl. Thoolse deelnemers ROC West-Brabant) Gemeente 1 e helft e helft 2012 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal Deelnemers uit de gemeente Tholen maken vooral gebruik van de VAVO-opleidingen bij ROC West- Brabant. Dit wordt via ROC Zeeland verrekend met ROC West-Brabant. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

6 Tabel 5 Aantal deelnemers per opleiding VAVO Soort opleiding 1 e helft e helft 2012 Totaal Vmbo-t/ MAVO Havo/hexbo Vwo Totaal In schooljaar zijn 47 leerlingen uitbesteed (6 mavo, 35 havo/hexbo, 6 vwo) door scholen voor voortgezet onderwijs. In schooljaar zijn 33 leerlingen uitbesteed aan het Vavo (5 mavo, 25 havo/hexbo, 3 vwo). De door het VO uitbestede deelnemers zijn niet meegeteld in bovenstaande tabellen. Wet Inburgering Het SWVO faciliteert de regionale afstemming op het gebied van inburgering. Dit gebeurt in het Platform Inburgering met de beleidsmedewerkers en in het Uitvoeringsoverleg Inburgering met de consulenten. Terugkomende aandachtspunten in het regionale overleg zijn de vele wetswijzigingen en de vertaling naar het lokale beleid, uitvoering en onderlinge consultatie op breder uitvoeringsniveau en specifieke casussen. Ook worden ervaringen met de aanbieders uitgewisseld. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Tholen hebben op basis van een gezamenlijke onderhandelingsprocedure nieuwe contractafspraken gemaakt met Accessio en Agens ten behoeve van inburgeringstrajecten. De gemeenten Reimerswaal en Schouwen-Duiveland hebben met ROC Zeeland afspraken gemaakt over inburgeringstrajecten. Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen wettelijke taken meer voor inburgering. Inburgeringsplichtigen worden dan zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. Gemeenten ontvangen in 2013 nog wel een budget voor het afronden van lopende inburgeringstrajecten. Op incidentele basis heeft het Platform Inburgering in 2012 op verzoek van het Algemeen Bestuur advies uitgebracht over nieuwe (gezamenlijke) afspraken met Vluchtelingenwerk Zeeland over de maatschappelijke begeleiding van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Tot en met schooljaar heeft ROC Zeeland deze functie voor de Oosterschelderegio vervuld in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en Stichting t Beest. Per schooljaar is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer 15,- per leerling. In schooljaar hebben 64 van de 123 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. Dit is een bereik van 52 %. Daarnaast hebben 4 scholen uit Walcheren gebruik gemaakt van het aanbod van Centrum KCE. Er zijn workshops aangeboden voor in totaal 6593 basisschoolleerlingen en 2433 kinderen hebben een voorstelling bijgewoond. Het aantal bereikte scholen is een stuk lager dan vorige jaren. Dit heeft diverse oorzaken. De nieuwe organisatie en nieuwe coördinatoren hebben tijd nodig om de relatie met het onderwijs op hetzelfde niveau te krijgen als voorheen het Centrum cultuureducatie van ROC Zeeland. Daarnaast worden jaarlijks weer een aantal scholen gesloten en merkt het centrum KCE dat diverse scholen kampen met een beperkt budget. Sommige scholen sparen het geld voor cultuureducatie om eens in de twee jaar een grote culturele activiteit te organiseren. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

7 Voor schooljaar hebben tot en met december basisscholen ingeschreven op het aanbod. In de periode september t/m december 2012 hebben 18 scholen een of meerdere voorstellingen bijgewoond en hebben er op 25 scholen een of meerdere workshops plaatsgevonden. Naast het aanbod heeft het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie. Op basis van een vraag van een school wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een museum. In het programma-aanbod dat scholen ontvangen is informatie opgenomen over de musea in de Oosterschelderegio en hun onderwijsaanbod. Tabel 6 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten 4 Totaal De cultuurmenu s zijn dit schooljaar aangeboden in de vorm van samengestelde cultuurarrangementen, losse onderdelen waarmee de scholen een eigen programma kunnen samenstellen en aanbod op maat. Nieuw was het nascholingsaanbod voor basisschooldocenten en pedagogisch medewerkers. Opvallend is dat de meerderheid ervoor kiest om zelf een programma samen te stellen (60 scholen). Ook in het VO zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar ging het om de volgende scholen: CS Ostrea Lyceum, Goese Lyceum voor beroepsonderwijs, Goese Lyceum voor vmbo-t/havo/vwo, Calvijn College (2 locaties), Odyzee College (speciaal onderwijs), De Wissel (speciaal onderwijs).het betrof 19 voorstellingen en 18 workshops. In 2012 zijn drie cursussen Algemene Muzikale Vorming aangeboden voor de buitenschoolse opvang in Borsele. Het Centrum KCE heeft met Kinderopvang De Bevelanden (Kibeo) de mogelijkheden onderzocht voor een structureel aanbod voor de buitenschoolse opvangen. De conclusie is dat dit niet haalbaar is vanwege de beperkte financiële middelen van Kibeo. Overige activiteiten ten behoeve van cultuureducatie in 2012 waren onder meer: Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven cultuureducatie voor basisscholen en VO Bijeenkomst met de cultuurcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs met betrekking tot veranderingen op het gebied van rijksgelden cultuureducatie voor het VO. Informatiebijeenkomst voor workshopdocenten Deskundigheidsbevordering gastdocenten Ondersteuning van scholen en aanbieders Implementeren en uitzetten van een doorlopende leerlijn Bijdrage aan Zeeuwse cultuureducatieve projecten Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE een subsidieaanvraag opgesteld voor Cultuureducatie met Kwaliteit, een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Deze regeling vervangt de regeling cultuurparticipatie waaruit het SWVO tot en met 2012 subsidie ontving van de provincie Zeeland. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Het SWVO maakt hierover afspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee gaat de JTSZ samenwerken met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. Die samenwerking is al gestart door met een groep leerlingen van Pontes te werken aan de openingsvoorstelling in juni Jaarverslag en jaarrekening SWVO

8 De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In schooljaar had de JTSZ 302 deelnemers, waarvan 187 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar nemen 315 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 182 uit de Oosterschelderegio: Tabel 7 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Per september 2012 zijn er 15 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (9 groepen in Goes en 6 in Zierikzee). De groepen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2012: - 4 presentatieweekenden (januari en juni) - Première weekend (april) - De jeugdtheaterschool is officieel leerbedrijf en biedt stageplaatsen aan de leerlingen van de theateropleiding van het Goese Lyceum (20) en leerlingen vanuit het MBO uit Tilburg. - Deelname Solo s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen). Een leerling van de Jeugdtheaterschool Zeeland haalde de tweede plaats (maart) - Première weekend (april) - Deelname Regatta: Landelijke wedstrijd voor Jeugdtheaterscholen met een voorstelling van 7 leerlingen (juni) - Try out Dorsvloer vol Confetti (juni) - Slotavond Zeeland s got talent (juni) Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming Jaarverslag en jaarrekening SWVO

9 Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt in de uitvoeringspraktijk. Om de uitvoering van de Wmo te Kantelen is het gezamenlijk ingezette scholingstraject De Kanteling lokaal verder uitgewerkt veelal met Coaching on the Job en uitgevoerd. De kanteling wordt waar mogelijk in de uitvoering van de Wmo uitgedragen. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal een informatiemiddag over de nieuwe leverancier Beenhakker en het nieuwe pakket hulpmiddelen te introduceren. Er is aan twee groepen, totaal 27 consulenten, een training Herkennen en omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking gegeven door MEE Zeeland. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. De Wmo modelverordening en beleidsregels zijn verder aangepast op: de kanteling, de eigen bijdrage en het algemeen gebruikelijk verklaren van woonvoorzieningen. De verordening wordt per gemeente vastgesteld. De invoeringsdatum verschilt per gemeente. Het contract met de leverancier voor de hulpmiddelen Jeremiasse Care2Move is beëindigd in maart Via een Europese aanbesteding is de levering van de hulpmiddelen gegund aan de Firma Beenhakker. De werkwijze voor de verstrekking van de hulpmiddelen blijft gehandhaafd. We blijven de hulpmiddelen nieuw aanschaffen en herverstrekken. De contractperiode met Beenhakker is 4 jaar met de mogelijkheid dit twee maal een jaar te verlengen. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen) 3 2,7 2,3 2,9 2,8 2, De kosten zijn in 2012 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Mogelijk zorgt ook het keukentafelgesprek in De Kanteling van de Wmo voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn gedaald ten opzichte van De kosten voor de gemeenten namen af met ,--(10,7% minder dan 2011). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Hanidcare (voorheen Freelift). Jaarverslag en jaarrekening SWVO

10 De kosten bedroegen voor aankopen en herplaatsen van de trapliften: De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften daalden ten opzichte van 2011 met 28,3%. Waarschijnlijk ligt de oorzaak daarvan in de De Kanteling van de Wmo. Mogelijk zijn er ook effecten van het proactief verhuizen naar gelijkvloerse of aangepaste woningen van de burgers. Kosten Huishoudelijke hulp De kosten van Hulp bij de Huishouding daalden met 1,2% ten opzichte van 2011 onder andere als gevolg van de verschuiving van HH1 naar HH. Hulpmiddelen De hulpmiddelen werden in 2012 in het eerste kwartaal nog geleverd door Jeremiasse, vanaf 1 april 2012 door Beenhakker. Het jaar 2012 is dus samengesteld op basis van twee leveranciers. Het aantal hulpmiddelen in gebruik is hoger dan het aantal middelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200 Euro, ex BTW, hebben geen onderhoudscontract. Met Beenhakker zijn nieuwe vormen van onderhoudscontracten afgesloten. Voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen zijn jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Deze werkwijze lijkt vooralsnog kostenverlagend te zijn. Figuur 1 Aantal hulpmiddelen In gebruik Dit aantal lijkt zich te stabiliseren, ondanks de toenemende vergrijzing. Verklaringen daarvoor zijn divers. Te denken valt aan de eigen bijdrage, de kanteling of het langer gezond zijn van ouderen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

11 Figuur 2 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract Deze daling wordt veroorzaakt door het gewijzigde onderhoudscontract met de leverancier Beenhakker. Grafiek 2 Aantal uitstaande hulpmiddelen (incl. trapliften) per gemeente Aankopen In 2012 zijn 1102 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 73% nieuw aangekocht en 27% herverstrekt. Er zijn 752 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 407 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 333 voorzieningen verwijderd, waarvan 249 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. Hierdoor wordt ook het herverstrekkingspercentage lager. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. In Tabel 8 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 8 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In Tabel 9 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Jaarverslag en jaarrekening SWVO

12 Tabel 9 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2012 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. (zie Tabel 10). Tabel 10 Aantal herverstrekte hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 3 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 40% 43% 45% 40% 27% Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor her verstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

13 Tabel 11 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2012 ten opzichte van 2011 licht gedaald (zie Tabel 12). Eind 2012 waren in totaal 138 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. Dat is 9 minder dan in het voorgaande jaar (147). Tabel 12 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2012 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord- Reimerswaal Schouwen- Tholen Totaal Beveland Duiveland Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens 1 1 Elektrische rolstoelen 1 Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semipermanent gebruik Toiletvoorzieningen 1 1 Totaal Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2012 hebben minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal ritten in 2012 aanzienlijk gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 13 Aantal ritten Regiotaxi Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren Jaarverslag en jaarrekening SWVO

14 Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2009 t/m Tabel 14 Aantal vervoerpassen per december 2012 Gemeente Wmo Borsele 651 Goes Kapelle 439 Noord-Beveland 310 Reimerswaal 827 Schouwen-Duiveland Tholen Totaal In Tabel 15 is de daling van het aantal pashouders in 2012 weergegeven. Tabel 15 Aantal pashouders die in 2012 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder Gem. aantal Km per pashouder Gem. aantal km per rit Gem. kosten per rit Borsele , ,7 16,44 Goes , ,3 10,91 Kapelle , ,8 14,90 Noord-Beveland , ,5 22,19 Reimerswaal , ,9 17,06 Schouwen-Duiveland , ,0 16,34 Tholen , ,7 17,15 Totaal , ,9 14,54 (Totaal 2011) , ,4 14,57 Tabel 16 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder is gedaald. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is nagenoeg gelijk gebleven. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

15 Tabel 16 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2012 Gemeente Netto kosten per inwoner Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) Borsele 11,25 566,65 Goes 14, Kapelle 7,19 392,77 Noord-Beveland 12,10 505,64 Reimerswaal 10,99 510,79 Schouwen-Duiveland 11,09 413,82 Tholen 10,55 440,96 Regioprijs , (Regioprijs 2011) 13, De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 16 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2012 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner en de netto kosten per Wmo-cliënt in 2012 aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Nieuwe aanbesteding Regiotaxi-Oosterschelde In 2012 is het WMO vervoer opnieuw aanbesteed volgens een nieuw concept, waarvoor inmiddels landelijk veel belangstelling is. Nieuw is dat de ritaanname, de planning van het vervoer en de klachtafhandeling niet meer door de vervoerder worden uitgevoerd maar door de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVZ). Het SWVO is mede aandeelhouder van deze centrale die gevestigd is in Terneuzen. Met ingang van 1 augustus wordt de Regiotaxi-Oosterschelde uitgevoerd door Taxi Centrale Renesse(TCR). TCR levert de voertuigen en chauffeurs. De regie op het vervoer is in handen van de GVZ. Naast het WMO-vervoer wordt binnen de Regiotaxi-Oosterschelde ook het OV-vervoer in de avonduren en de treintaxi Goes uitgevoerd. Door het SWVO is in 2012 veel tijd besteed aan de implementatie van het nieuwe vervoerscontract. Klanttevredenheid In november 2012 heeft de GVZ een eerste klant tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale als de chauffeurs scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de nieuwe Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,1. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2012 ruim ritten uitgevoerd. In 2012 zijn er 164 gegronde klachten geregistreerd. In Jaarverslag en jaarrekening SWVO

16 In Grafiek 5 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi Trapliften In 2011 heeft Handicare het contract van Freelift voortgezet. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, tot 14 juni Er is de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract met een jaar te verlengen tot 14 juni De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2012 werden 59 liften verstrekt. Het ging om 23 nieuwe liften (39%) en 36 (61%) vanuit hergebruik. Alle 59 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2011 werden 70 liften verstrekt (54 nieuwe liften en 16 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2011 is dus scherp gedaald. De her-inzet is flink gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Er zijn in totaal 25 trapliften verwijderd. Uit Tabel 17 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten daarentegen zijn gedaald. Tabel 17 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Jaarverslag en jaarrekening SWVO

17 Tabel 18 Kosten van het onderhoud Jaar Kosten onderhoud Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2012 een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ verder te ontwikkelen. Daarnaast is met de zorgaanbieders gesproken over de impact van de plannen uit het regeerakkoord ( korting op het budget HH/HZ) en zijn oplossingsrichtingen besproken, waaronder de invoering van een was/en strijkservice en boodschappendienst. Grafiek 6 geeft een overzicht van de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, en HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Om de in 2011 gesignaleerde kostenstijging te beheersen is in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders vastgelegd dat vanaf 2012 de voorzieningen alleen worden verstrekt in de vorm van Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg. Deze wijziging, en de met de klanten en zorgaanbieders afgesproken overgangsregeling heeft in 2012 het beoogde effect gehad. De ontwikkeling en omzetting van de verhouding van geleverde uren HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ is in grafiek 7 weergegeven. Het gaat in totaal om uur ( uur in 2011) voor een bedrag van ,--. In 2011 werd nog een bedrag van ,-- betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op 21,49 ( 21,90 in 2011). Grafiek 6 Uren HH per periode in Aantal uren Periode uren HH1 uren HH2 uren HH50 uren HH uren HZ Jaarverslag en jaarrekening SWVO

18 Grafiek 7 Verhouding verstrekte zorguren HH1, HH2, HH50 naar HH en HZ Ontwikkeling HH1, HH50, HH2 naar HH en HZ Periode %HH50 %HZ %HH % HH2 % HH1 Kosten en baten Lasten Oorspronkelijke Begroting Realisatie Realisatie begroting Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming Jaarverslag en jaarrekening SWVO

19 Zorg/ Gezondheidsbeleid Van decentralisatie begeleiding naar transitie sociaal domein In 2012 stond de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo op de agenda. Het plan van het eerste kabinet Rutte is om gemeenten met ingang van 1 januari 2013 verantwoordelijk te maken voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor bestaande cliënten. Samen met de plannen voor de decentralisaties van jeugdzorg, de Wet Werk naar Vermogen en het passend onderwijs verandert er veel op het sociale terrein en wordt de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers in de samenleving. Echter met deze veranderingen zijn ook de nodige bezuinigingen gemoeid. De gemeenten dienen deze taken wel met aanzienlijk minder middelen uit te voeren. Naast het feit dat taken en verantwoordelijkheden overgaan (transitie) ligt er ook een opgave bij de lokale overheid om de zaken anders aan te pakken (transformatie). Door de bundeling van verantwoordelijkheden en budget, de uitgangspunten van de Wmo en de rol van de gemeenten in de lokale samenleving dicht bij de burgers zijn er volop mogelijkheden voor gemeenten om het anders te doen. Om hier in de Oosterschelderegio invulling aan te geven is in februari een project gestart met een speciaal daarvoor aangestelde projectleider en deelname vanuit de zeven gemeenten. Eind april werd door het bestuur van het SWVO een startdocument vastgesteld, waarmee de kaders voor het project zijn neergezet. Echter in mei valt het kabinet en staan de plannen voor de decentralisaties weer ter discussie. Het bestuur van het SWVO beoordeelt deze politieke ontwikkelingen als iets van tijdelijke aard en heeft de projectgroep gevraagd vooral verder te gaan met de uitwerking van de decentralisatie. In oktober 2012 werd een herziene bestuursopdracht vastgesteld en ging de projectgroep verder met haar opdracht. Aan het eind van deze maand was er een nieuwe regering met een nieuw regeerakkoord waarin de plannen voor de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is uitgebreid. Naast begeleiding zal ook de functie verzorging straks tot het takenpakket van de gemeente behoren. Concreet werkt de projectgroep nu aan de volgende zaken: Eind januari 2013 wil de projectgroep een uitgangspuntennotitie laten vaststellen door het bestuur van het SWVO waarin een toekomstige gewenst beeld voor de maatschappelijke ondersteuning wordt beschreven. Na consultatie van politiek, aanbieders van zorg en welzijn, cliënt- en adviesraden zal deze uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraden ter besluitvorming worden aangeboden. Om belanghebbenden bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers bij dit proces te betrekken is communicatie van groot belang. Middels informatiebijeenkomsten, een nieuwsbrief en een website worden stakeholders geïnformeerd en betrokken. Ook wordt in 2013 een klankbordgroep opgericht. Om tot een goede afstemming met de andere decentralisaties in het sociale domein te komen wordt een 4D overleg ingericht. Regionaal gezondheidsbeleid In 2009 is de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio vastgesteld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten voor het regionale gezondheidsbeleid zijn: Preventie genotmiddelen Overgewicht Psychische en psychosociale problematiek Naast de benoemde speerpunten in het gezondheidsbeleid zijn er nog enkele gezamenlijke projecten ontwikkeld die gerelateerd zijn aan het gezondheidsbeleid. Zo zijn in de vorige regionale gezondheidsnota s het project woon(her)kansen en het sociaal pension als beleidsprioriteiten opgenomen. Deze projecten zijn sterk Wmo-gerelateerd, maar in het verleden via het gezondheidsbeleid regionaal opgepakt. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

20 In 2012 heeft het bestuur SWVO kennis genomen van de evaluatie van de (regionale) nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Uit de evaluatie blijkt dat op basis van de speerpunten in de gezondheidsnota (nieuwe) activiteiten hebben plaatsgevonden, vooral binnen het thema Alcohol & Jeugd. Daarnaast maakt het aspect gezondheid steeds vaker deel uit van beleid van andere sectoren dan de sector Volksgezondheid, er is sprake van integraal gezondheidsbeleid. Hierdoor is gezondheid meer dan voorheen een thema dat door meerdere beleidsvelden wordt ondersteund. Het benoemen van speerpunten heeft hierbij een meerwaarde. In 2013 wordt het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd. De speerpunten blijven behouden. Gedragsverandering is een langdurig proces en actie vereist op verschillende fronten. Daarom zal in de actualisatie aandacht zijn voor het voortzetten van bestaand beleid en integraal beleid. De regionale nota wordt een update van de nota In de gezondheidsnota wordt ook de samenhang met de ontwikkelingen in het sociale domein behandeld. Daarnaast zal in de regionale nota enkele gezamenlijke projecten/activiteiten geborgd worden. Speerpunt Preventie genotmiddelen In 2009 is een regionale (ambtelijke) projectgroep samengesteld die actief aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een (jaarlijks) regionaal programma alcohol- en middelenbeleid en de uitvoering daarvan. Onder het motto Laat ze niet (ver)zuipen! is in het voorjaar 2010 een regionale campagne alcohol en jongeren gestart. De komst van het Zeeuwse project Jeugd en Alcohol eind 2010, met daarbij de personele capaciteit in de vorm van een projectleider, heeft een grote invloed op gehad op de uitvoering van het beleid. De regionale projectgroep heeft een aanjaagfunctie voor de lokale uitwerkingen op de verschillende beleidsterreinen. Tegelijkertijd wordt in de regionale projectgroep afgestemd wat in en uit de Zeeuwse werkgroepen meegenomen moet worden. In 2012 hebben weer veel activiteiten plaatsgevonden binnen het thema Alcohol en Jeugd. We noemen onder meer de regionale stapavonden voor ouders (Renesse en Goes), ondersteuning bij de implementatie van de alcoholvrije school in het VO en VSO, verdere implementatie van de Halt-afdoening 'alcohol en softdrugs', de implementatie van de eerste APK (Aanpak Per Kern) in Bruinisse, aansluiting bij de Sport BOB-campagnes, voorlichting op scholen met de alcohol- en drugsbus in de week voor de kerstvakantie (de voorlichting stond in het teken van alcoholgebruik en de feestdagen, roken en energiedrankjes) en de regionale nieuwjaarsactie gericht op ouders. Daarnaast wordt binnen de Zeeuwse werkgroep nieuwe Drank- en Horecawet (ndhw) gewerkt aan de implementatie van de ndhw. Het blijft een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken, want de meest effectieve aanpak is een integrale aanpak! Het regionale programma Alcohol en Jeugd is aanvullend op het reeds bestaande beleid van de gemeenten, het basispakket Verslavingspreventie. Jaarlijks worden regionale afspraken via het samenwerkingsverband gemaakt over de inzet van Indigo (zoals het project De Gezonde School en Genotmiddelen, voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie). Deze inzet van Indigo werd tot en met 2012 gefinancierd vanuit de MO-middelen (centrumgemeentegelden). De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben eind 2012 ingestemd om een groot deel van de huidige verslavingspreventie, uitgevoerd door Indigo, over te nemen. Dit is een gevolg van de herijking van de MO-middelen. Vanuit de werkgroep zorg zijn voorbereidingen getroffen om regionaal afspraken te maken met Indigo in een regionaal raamcontract (waarin ook lokale afspraken kunnen worden opgenomen). Speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema s (zoals dementie) nader afgestemd. De gemeenten zijn vanaf 2011 vertegenwoordigd in de zorgketen dementie Oosterschelderegio. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Jaarverslag en jaarrekening SWVO

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag 2010 SWVO Inhoudsopgave 1 Jaarverslag... 3 1.1 Structuur... 3 1.2 Weerstandsvermogen...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2014 1 Inhoud 1 Jaarverslag... 3 1.1 1.2 1.3 Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Goes, 28 september 2016 10% irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie:

Nadere informatie

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) voert een aantal werkzaamheden uit namens de 7 gemeenten in de Oosterschelde. Concreet bevatten deze werkzaamheden

Nadere informatie

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer R.J. van der Wekken Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 18 augustus 2009

Nadere informatie

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ Goes, 7 januari 2015 IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN. 2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele T.a.v. College van B&W Postbus 1 4450 AA HEINKENSZAND Geacht College, uniuin

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1 Inhoudsopgave 1 JAARVERSLAG... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Jaarverslag per programma...

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september gemeente Wat? Status

Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september gemeente Wat? Status Overzicht initiatieven voor innovatie in de Oosterschelderegio, september 2016 gemeente Wat? Status Kortdurende Voorliggende Voorziening Begeleiding Thuis (KVVBT) Regionaal Kortdurende intensieve thuisbegeleiding.

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Inleiding Met Indigo worden jaarlijks via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) afspraken

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2016 Jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1 Inhoudsopgave 1 JAARVERSLAG... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Jaarverslag per programma...4

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Bijlage bij BURAP 2016-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck

Bijlage bij BURAP 2016-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck Bijlage bij BURAP 216-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck Inleiding De monitor is een instrument waarmee gevolgd kan worden of de transformatie gerealiseerd wordt en of de gestelde doelen worden

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling

Raadsvoorstel. Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling Raadsvoorstel Vergaderdatum : 23 april 2009 Agendapunt : 11. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 17 maart 2009 Onderwerp : Extra subsidie

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Inleiding Het Zeeuwse project Laat Ze Niet Verzuipen! (LZNVZ) 1 en de 13 Zeeuwse gemeenten willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Welzijn & Zorgstructuren 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Project: Welzijn & Zorgstructuren Bestuurlijkopdrachtgever: Sultan Günal Opdrachtnemer Opdrachtgever Juanita van Hoek Regionale samenwerking

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011 Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG 2 Inleiding Eén jaar CJG Kaag en Braassem: tijd voor een evaluatie Het is nu, november 2011,

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie