JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015"

Transcriptie

1 Bijeenkomsten & mijlpalen in januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14 WELKOM! Opening Veilig Thuis Twente Ronde-tafel gesprekken evaluatie inkoop juni 2015: Plein14 Zomer 2015 Met ruim 200 betrokkenen in gesprek over de thema s in de transformatie. Gesprekken met klankbordgroepen over de thema s voor het transformatieproces. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Oktober oktober 2015 Regionale visie vervoer vastgesteld door de veertien lokale colleges 292 nieuwe regionale contracten gesloten met aanbieders van zorg Oplevering aan de Bestuurscommissie OZJT van de eerste resultaten monitor Jeugd door Kennispunt Twente Zorgplein14, bijeenkomst met circa 500 mensen van gemeenten en zorgaanbieders om kennis te maken en kennis te delen november November december 2015 Welkom bij de buren: met 300 betrokkenen acties formuleren om zelf het verschil te maken in de transformatie. Lancering digitaal platform Plein14 met 450 leden vanuit gemeenten, zorgaanbieders en andere beroepsmatig bij de zorg betrokken mensen. Bestuurders van de veertien gemeenten gaan het veld in op bezoek bij goede voorbeelden. 2016

2 Voorwoord We hebben veel bereikt en er is veel werk verzet in Met gepaste trots kijk ik naar het werk dat we met elkaar gedaan hebben: we kunnen terugkijken op een succesvol jaar. 1 januari 2015 kreeg de regionale samenwerking op het gebied van Wmo en jeugdzorg in Twente officieel zijn beslag in OZJT. Een mijlpaal, niet alleen als het gaat om gemeenschappelijke contractering van zorgaanbieders, maar juist omdat er een stevig fundament is gelegd voor goede en geïntegreerde regionale samenwerking. Mijn complimenten voor al het harde werken. Van iedereen is optimale inzet gevraagd en die hebben we ook dubbel en dwars gekregen. Het is een belangrijke samenwerking. Waarom? Omdat we ons verenigen om de zorg en ondersteuning beter te maken in een periode van grote verandering. En ook omdat iedereen binnen de samenwerking de ruimte heeft om de eigen accenten te blijven leggen. Dat wat van belang is voor de eigen gemeente kan op die manier behouden blijven, terwijl er op Twentse schaal essentiële gemeenschappelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. de zorg en dus een transformatie van de manier waarop gemeenten zich met zorgaanbieders verhouden. Tot elkaar en tot degene waar we het allemaal voor doen. Het is een proces waarbij we met elkaar steeds beter worden en dat geeft energie. We zijn er nog niet, daar zijn we ons van bewust. Natuurlijk is het oude systeem dwingend en komen we elke dag zaken tegen die tegen het licht gehouden moeten worden. Die opgave pakken we dit jaar verder op. Dat doen we samen. Samen de goede dingen doen, met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Zodat we de zorg en ondersteuning de waarde geven die het verdient. Want daar draait het uiteindelijk om. Voorzitter Bestuurscommissie OZJT en wethouder Jeugdzorg in Enschede Eelco Eerenberg We leren elke dag nog van elkaar en van de dagelijkse praktijk. Leren en reflecteren is een belangrijke meerwaarde van deze regionale samenwerking. En zo gaan we de uitdagingen aan voor de toekomst: transformatie van 2

3 OZJT Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente Start samenwerking OZJT en continueren samenwerking Samen14 We zijn in 2015 gestart met Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). De structuur ten behoeve van kennisdeling, meningsvorming, voorbereiding van lokale en regionale besluitvorming is opgebouwd en operationeel gemaakt. We hebben samenwerkingsstructuur opgetuigd rondom een Bestuurscommissie onder Regio Twente. Dit betekent dat OZJT/Samen14 vanaf dat moment ook binnen de organisatiestructuur van Regio Twente viel, met bijbehorende organisatorische verplichtingen in relatie tot financiën, verantwoording en overlegstructuren. Het heeft ons tijd gekost om hierin een goede modus te vinden. In 2015 hebben we de geformaliseerde samenwerking in OZJT zo efficiënt mogelijk gecombineerd met de vrijwillige samenwerking in Samen14. Hiervoor hebben we een klein team opgezet, waarin eind 2015 bijna 5 fte voor OZJT werkte en bijna 4 fte voor Samen14. De meeste medewerkers zijn geheel of gedeeltelijk gedetacheerd uit de veertien gemeenten. Alleen de manager en een van de secretaresses zijn in dienst van Regio Twente. Communicatieadvies wordt grotendeels extern ingekocht. Vanaf april 2015 werd een manager aangesteld in plaats van de kwartiermaker, waardoor de opstartfase van OZJT echt afgesloten werd. 3

4 Start regionaal contractbeheer en management We hebben het regionaal contractbeheer en -management vormgeven en dit draait inmiddels op volle kracht. Twee regionale contractmanagers (1.89 fte) voeren deze werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de veertien gemeenten. Als één van de eerste acties hebben zij hun functiebeschrijving samen met de gemeenten verder uitgewerkt. We hebben gecoördineerd overleg gevoerd met aanbieders en gemeente overstijgende kwesties gezamenlijk opgepakt. Daarnaast hebben we de regionale contracten gecontroleerd en bewaakt. Hiervoor hadden we iedere twee weken overleg met de lokale contractmanagers. In 2015 werden bijna 300 contracten door ons beheerd met een totale waarde van ca 250 miljoen euro. Inzicht door regionale monitor jeugd We hebben meer inzicht gekregen in de geleverde zorg aan cliënten door Regionale monitor jeugd. In opdracht van OZJT heeft Kennispunt Twente dit meetinstrument ontwikkeld. De monitor geeft inzicht in de geleverde zorg aan cliënten op regionaal en lokaal niveau. 4

5 Twente Veilig Thuis Twente Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling De veertien Twentse gemeenten hebben de wettelijke taken rondom kindermishandeling en huiselijk geweld vanaf 1 januari 2015 ondergebracht bij Veilig Thuis Twente (VTT). Professionals, maar ook inwoners kunnen op één plek terecht als zij zorgen hebben op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. VTT verwijst door naar de juiste zorgaanbieders en schakelt wanneer nodig ook politie en de Raad voor de Kinderbescherming in. Veilig Thuis Twente heeft ook een belangrijke advies- en consultatiefunctie voor medewerkers binnen gemeenten. Veilig Thuis Twente werkt in opdracht van de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente, namens de veertien samenwerkende gemeenten in Twente. Samen14 In 2015 hebben we een actieplan gemaakt. Medewerkers van de veertien gemeenten hebben in een groot aantal werkgroepen gewerkt aan de transitie. We hebben samen gewerkt aan: Samenwerking hervorming langdurige zorg Voor de hervorming langdurige zorg is, onder aanvoering van Enschede, een secretaris aangewezen ten behoeve van de samenwerking tussen de grootste verzekeraar in Twente en de gemeenten in de regio. Dit moet als samenwerkingsdossier in 2016 beter uit de verf komen. 5

6 Start vormgeven samenwerking toezicht kwaliteit Wmo Toezicht kwaliteit Wmo: In 2015 hebben we gewerkt aan een advies over hoe het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening onder de Wmo optimaal inhoudelijk en organisatorisch kan worden ingevuld door de gemeenten die betrokken zijn in Samen14. Start resultaat en kwaliteitsmeting zonder toename van administratieve lasten voor de aanbieders Resultaat en kwaliteitsmeting: In 2015 hebben we gewerkt aan een voorstel om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande instrumenten voor kwaliteits- en resultaatmetingen. Daaruit willen we een aantal indicatoren verzamelen die generiek toepasbaar zijn. Een van de randvoorwaarden die bestuurlijk is meegegeven, is dat dit niet mag leiden tot een toename van administratieve lasten voor de aanbieders. Start samenwerking doorontwikkeling gedwongen kader Doorontwikkeling gedwongen kader: In 2015 hebben we hier de eerste voorzichtige stappen in gezet en is bestuurlijk aandacht gevraagd voor het beperken van de financiële risico s en onderzoek naar sturingsmogelijkheden. Daarnaast is een bijeenkomst voorbereid over gedwongen kader, met gemeenten en aanbieders (2016). Rode draad is beter samen werken door elkaar beter te leren kennen. 6

7 Inkoop ozjt/samen 14 Evaluatie inkoop 2015 We hebben meer inzicht gekregen in het gezamenlijk inkopen van zorg in We hebben het inkooptraject van 2015 uitgebreid ambtelijk, bestuurlijk en met de aanbieders geëvalueerd. Inkoop zorg 2016 We hebben de inkoop van zorg per 1 januari 2016 geregeld. We hebben 292 contracten voor 2016 afgesloten. Hiervoor hebben we de bestaande contracten met een jaar verlengd en verbeteringen doorgevoerd waar dat nodig en mogelijk was. Start traject inkoop na 2016 We zijn gestart met het traject van de inkoop van zorg na Transformatie, op verantwoorde wijze, is een belangrijk onderwerp in dit traject. We hebben actief de samenwerking gezocht met gemeenten, aanbieders en andere betrokkenen, om te proberen te innoveren en de nodige veranderingen in het zorglandschap van Twente door te voeren. 7

8 Vervoer ozjt/samen 14 De samenwerking op vervoer was niet opgenomen in ons programma, maar gezien de behoefte die er was vanuit de veertien gemeenten op dit dossier wel samen op te trekken, is hier ook vanuit Samen14 op ingezet. Dit heeft geresulteerd in: Vastgestelde visie op vervoer Er is een regionale visie op vervoer opgesteld binnen Samen14. Deze is 14 x lokaal vastgesteld en vormt nu het gezamenlijke regionale kader voor vervoer. Doorontwikkeling en voorbereiding aanbesteding nieuwe maatwerkvoorziening We hebben besloten de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer niet eerder dan 1 juli 2017 in werking te laten treden en de tijd te nemen voor doorontwikkeling voorliggende voorzieningen en aanbesteding nieuwe maatwerkvoorziening vervoer. Hier hebben we in 2015 een start mee gemaakt. Reflectie Verkenning serious gaming We hebben eerste verkenningen gedaan naar mogelijkheden om door middel van serious gaming te reflecteren. 8

9 Transformatie Grip op transformatieopgave We hebben in regionaal verband in samenwerking met de veertien gemeenten en aanbieders meer grip gekregen op onze gezamenlijke transformatieopgave. We hebben het transformatieproces gefaciliteerd en ondersteund. Hiervoor hebben we twaalf thema s geformuleerd waarop het gesprek over innovatie wordt gevoerd. We hebben een digitaal platform opgericht en twee grote transformatie bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers (Plein14 en Welkom bij de buren). Mijn droom: Mijn persoonlijke bijdrage aan de transformatie: Eerste actie: Met wie: Wanneer: Meer weten? Kijk op samen14.nl Onze visie op zorg en ondersteuning, gezien door de ogen van de cliënt / inwoner Ik wil weten waar ik met mijn vraag naar toe moet en met RESPECT behandeld worden. Ik wil niet steeds hetzelfde (of delen) van mijn verhaal moeten vertellen en verwacht dat ZORGVULDIG wordt omgesprongen met mijn verhaal. Ik wil niet te veel formulieren moeten invullen, last hebben van regels en/of gedoe hebben over geld. Ik wil zelf bepalen hoe het vervolg eruit ziet en kunnen KIEZEN uit verschillende vormen van ONDER- STEUNING als dat NODIG is. Ik wil ondersteuning zoveel en zolang als dat nodig is, niet meer en niet minder. Een slimme digitale OP- LOSSING stel ik ook zeer op prijs. De ondersteuning moet uiteraard van voldoende KWALITEIT zijn en voldoen aan wetten en afspraken. Ik wil niet te veel hulpverleners en verwacht dat hun ondersteuning op elkaar aansluit. Ik wil dat hulpverleners DOEN WAT NODIG is en dat ze niet te veel tijd kwijt zijn met opschrijven wat ze bereikt hebben. Ik wil dat steeds er wordt nagedacht over hoe de ondersteuning beter kan en ik wil kunnen MEEDEN- KEN over welke ondersteuning beschikbaar is. 9

10 Bijeenkomsten & mijlpalen in ozjt/samen 14 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14 WELKOM! Opening Veilig Thuis Twente Ronde-tafel gesprekken evaluatie inkoop juni 2015: Plein14 Zomer 2015 Met ruim 200 betrokkenen in gesprek over de thema s in de transformatie. Gesprekken met klankbordgroepen over de thema s voor het transformatieproces. 10

11 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 ozjt/samen 14 Oktober oktober 2015 Regionale visie vervoer vastgesteld door de veertien lokale colleges 292 nieuwe regionale contracten gesloten met aanbieders van zorg Oplevering aan de Bestuurscommissie OZJT van de eerste resultaten monitor Jeugd door Kennispunt Twente Zorgplein14, bijeenkomst met circa 500 mensen van gemeenten en zorgaanbieders om kennis te maken en kennis te delen november November december 2015 Welkom bij de buren: met 300 betrokkenen acties formuleren om zelf het verschil te maken in de transformatie. Lancering digitaal platform Plein14 met 450 leden vanuit gemeenten, zorgaanbieders en andere beroepsmatig bij de zorg betrokken mensen. Bestuurders van de veertien gemeenten gaan het veld in op bezoek bij goede voorbeelden

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp Twente. Dinsdag 18 september

Inkoop Jeugdhulp Twente. Dinsdag 18 september Inkoop Jeugdhulp Twente Dinsdag 18 september Inhoud Regio Twente en het Twents model Hoe omgaan met de grote aanbieders Samenwerking na sluiten van het contract Belangrijkste leerpunten De regio Twente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop 30 juni 2015 COLOFON uitgave OZJT/Samen14 datum 30 juni 2015 Reageren infosamen14@regiotwente.nl Meer informatie www.samen14.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF: * Korte samenvatting van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER 2018 Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Te besluiten om: In te stemmen met de regionale visie op inkoop voor het Sociaal Domein

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente. land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp voor inwoners van de gemeenten in de regio Holland

Platformtaak volgens gemeente. land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp voor inwoners van de gemeenten in de regio Holland Oplegvel 1. Onderwerp Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Platformtaak volgens gemeente Holland Rijn land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D.

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D. B&W voorstel Onderwerp Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid 0637362590 Versie Auteur Kummer, M Gemeentesecretaris Directeur Huykman, B.J.D. Tomassen, J.F.A. Portefeuillehouder Medeverantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Het programma Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017 Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Uitgangspunten voor contractering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten raadsleden Groninger gemeenten. september 2015

Informatiebijeenkomsten raadsleden Groninger gemeenten. september 2015 Informatiebijeenkomsten raadsleden Groninger gemeenten september 2015 Programma 19.30 uur : Opening door Ton Sprenger VGG 19.35 uur : Inleiding door Herwil van Gelder wethouder De Marne en portefeuillehouder

Nadere informatie

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Transitie: vòòr 2015 de overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Transformatie: m.i.v. 2015 het opnieuw inrichten van (werk)processen

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *14.0012361* 14.0012361 Raadsvergadering: 23-10-2014 Voorstel: 8.62 Agendapunt: 9 Onderwerp Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-

Nadere informatie

Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bes

Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bes Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 166 3300 AD DORDRECHT Raadsgriffie Spuiboulevard

Nadere informatie

Vragen tijdens miniconferentie Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland op 10 en 13 september 2018

Vragen tijdens miniconferentie Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland op 10 en 13 september 2018 Vragen tijdens miniconferentie Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland op 10 en 13 september 2018 Vraag MGR algemeen 1 Waarom is gekozen voor een modulaire Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Plan van Aanpak Inkoop Fase 1 Beleidskeuzes Inkoop

Plan van Aanpak Inkoop Fase 1 Beleidskeuzes Inkoop Plan van Aanpak Inkoop 2018 Fase 1 Beleidskeuzes Inkoop Versie 1.0 25 augustus 2016 Plan van Aanpak - Inkoop 2018 - Fase 1 - beleidskeuzes inkoop 1 Inleiding De 14 Twentse gemeenten werken binnen het Sociaal

Nadere informatie

Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016

Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016 Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016 Programma bijeenkomst 19.30 uur : Welkom door Ton Sprenger, VGG 19.35 uur : Inleiding door Herwil van Gelder, wethouder De Marne

Nadere informatie

gemeente Heemskerk 15 december december 2016 R Rs

gemeente Heemskerk 15 december december 2016 R Rs Raadsbesluit gemeente beverwijk gemeente Heemskerk W GEMEENTE VELSEN Datum raadsvergadering Datum IJmond-commissie Raadsbesluitnummer Registratienummer 15 december 2016 6 december 2016 R16.082 Rs 16.00708

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO)

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) 1. Waar staat de SO ook al weer voor? 2. SO en gemeenten 3. SO en netwerk 4. Doorkijk inkoop ->2016 5. Vervolg beleidsproces 6. Eerste ervaringen delen 7. Vragen,

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013 Bijeenkomst Wmo adviesraden Welkom 4 november 2013 Even voorstellen Programma Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1110466 Datum: 28 januari 2014 Behandeld door: M. Megens Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel bij beleidsplan jeugdzorg Purmerend Samenvatting:

Nadere informatie

Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo

Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo Kick off bijeenkomst Inkoop Wmo 2015-2020 31 augustus 2015 Programma Doel van de bijeenkomst: Gezamenlijke start inkooptraject maatwerkvoorzieningen Wmo Westerkwartier. Informeren over het beleid sociaal

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v.

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. 1. Inleiding In september 2013 hebben de G12 gemeenten in de regio Arnhem een regionale visie op de drie decentralisaties vastgesteld. Dit

Nadere informatie

Het besluit van uw raad (d.d. 4 maart 2014) omtrent de governance van de transities luidde:

Het besluit van uw raad (d.d. 4 maart 2014) omtrent de governance van de transities luidde: RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1029895 Flohr, Alex SAM-MO E. Lievers J. Bron ONDERWERP Wijziging Regeling Regio Twente en instellen Bestuurscommissie OZJT miv 2015 PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein

Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein Alleen gesproken woord geldt Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein Door Annemarie Jorritsma Dames en heren, We zijn allemaal volop aan de slag met de voorbereidingen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Aanvraag Transformatiefonds Jeugdhulp regio Amersfoort

Aanvraag Transformatiefonds Jeugdhulp regio Amersfoort Aanvraag Transformatiefonds Jeugdhulp regio Amersfoort Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ambitie en inkoop regio Amersfoort 3. Transformatie agenda jeugd 4. Samenwerking Utrechtse regio s 5. Inzet transformatiefonds

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering de dato 1 oktober 2018 Onderwerp: Centrumregeling verwerving jeugdhulp. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering de dato 1 oktober 2018 Onderwerp: Centrumregeling verwerving jeugdhulp. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering de dato 1 oktober 2018 Onderwerp: Centrumregeling verwerving jeugdhulp Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Het college van burgemeester

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies B en W (openbaar) 1900 Afdeling Welzijn zaaknummer Z-14-11603 registratienummer ADV-14-02729 opsteller advies Mevrouw C. Potters-Kemp doorkiesnummer 010-5931898 directeur/afdelingshoofd mevrouw

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

*19UIT00844* *19UIT00844* *19UIT00844*

*19UIT00844* *19UIT00844* *19UIT00844* gemeenteraad Montferland Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: 19UIT00844 Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 19 februari 2019 Bijlage(n): - Uw brief van: Onderwerp: raadsbrief onderzoek intergemeentelijke

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

innoveren en samenwerken

innoveren en samenwerken Samen aanpakken. Met elkaar en voor elkaar. Samen onze eerste zorg. innoveren en samenwerken Een Twents model voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Één Twents Model voor de inkoop

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

De doelstelling van de stichting is het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen.

De doelstelling van de stichting is het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen. Doelstelling stichting De doelstelling van de stichting is het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen. SPRING wil een innovatieve, doelmatige, flexibele en kwalitatief hoogwaardige organisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad, Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 01-005 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Martine Zweers Informatie op te vragen bij : M. Zweers Portefeuillehouders : Wethouder Mesu Registratienummer

Nadere informatie

platform Zelfredzaam Rivierenland

platform Zelfredzaam Rivierenland platform Zelfredzaam Rivierenland Verkenningsgroep; Yntze Scheper (Pro Persona), Atie Gelderloos (STMR), Jenny van der Hoek (Syndion) Evaluatie - Stand van zaken Verkenningsgroep De opdracht voor de verkenningsgroep

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIONAAL ONDERSTEUNINGSBUREAU RIJK VAN NIJMEGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIONAAL ONDERSTEUNINGSBUREAU RIJK VAN NIJMEGEN Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Ondersteuningsbureau Rijk van Nijmegen 2019 Registratienummer : at19000079 Registratiecode : *at19000079* Auteur : André Goudriaan Status : Openbaar SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1360 *B.18.1360* Landgraaf, 6 augustus 2018 ONDERWERP: Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 56 PROGRAMMA

Nadere informatie

Verslag. Inleiding. Opening door voorzitter Loes van Ruijven

Verslag. Inleiding. Opening door voorzitter Loes van Ruijven Verslag Organisatie : Platform Zelfredzaam Rivierenland Onderwerp : Regionale Inkoop Wmo en Jeugdhulp De weg naar goede en betaalbare zorg Datum : Donderdag 23 november 2017 Locatie : Restaurant De Vergulde

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 5 februari 2019 Zaaknummer: 582187 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 V. Veldhorst Uw brief van 26 april 2017 Uw kenmerk Behandeld door A. de Jong Ons kenmerk Telefoon 14 0522 Bijlage(n) Datum 7 mei 2017 Onderwerp Geachte heer Veldhorst, Hierbij zenden wij u

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Leeswijzer: In hoofdstuk 1 treft u de tekst over het regionaal diagnostisch team aan zoals deze is opgenomen in het

Nadere informatie

Eerste inzichten werkgroep. Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016

Eerste inzichten werkgroep. Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016 Eerste inzichten werkgroep beoordelingskader NSDMH Fysieke overlegtafel, 9 maart 2016 Opdracht: Beoordelingskader moet bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari 2015

Nadere informatie

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Bovenregionale samenwerking Gecertificeerde instellingen (GI s) 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend:

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend: Projectplan voortgang Pilot : Trajectfinanciering WMO HSSM 2017 December 2016 1. Voortzetting van de pilot Trajectfinanciering, Maatwerk!. In 2016 is er vanuit de pilot al enige ervaring opgedaan met het

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Doel Wmo Beleidsplan 1 Een samenhangend antwoord Specifiek en Meetbaar Wat te doen en met wie Acceptatie en Realistisch Termijn Het Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016 Beoordelingskader transformatieplannen NSDMH F.O. 13 april2016 Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland Doel beoordelingskader: bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari

Nadere informatie

Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang

Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang Algemeen Aan Algemeen Bestuur Van Geurt van den Broek Datum 20 november 2018 Verspreiden Nee Kenmerk 19.0000313 1. Inleiding Diverse ontwikkelingen

Nadere informatie

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking SeinstravandeLaar B.V. Achter de Vismarkt 12 4101 AD Culemborg Postbus 450 4100 AL Culemborg www.seinstravandelaar.nl info@seinstravandelaar.nl GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking Regionale backoffice

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie